Skip til primært indhold

Praksisområde Sønderjylland

Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelse i almen medicin består af en praksisbeskrivelse samt et program for hver sygehusafdeling, som indgår i dit uddannelsesforløb.

Praksisbeskrivelser

Velkommen til Lægehuset Augustenborg

Historie

Praksis blev oprettet i 1929 af Gregers Jensen, der drev praksis fra aktuelle lokaler, der samtidigt var privatbolig. I 1960 overtog hans søn Arvid Gregers Jensen praksis, der i 1972 blev udvidet med endnu en læge Erik Busch, der samtidigt var hans svoger. I 1986 indtræder Rolf Brendel i kompagniskabet. Gregers Jensen sælger i 1995 sin del til Steen Ruwald og i 1998 overlades Erik Busch`s del til Lone Grønbæk. I 2009 sælger Lone Grønbæk sin andel. Jette Andersen og Kerstin Höflich indtræder i kompagniskabet. Praksis får i 2009 desuden tildelt et ekstra ydenummer, og praksis er således nu en 4 mands kompagniskabspraksis.

I 2014 udtræder Kerstin Höflich af kompagniskabspraksis, så vi i Lægehuset Augustenborg nu er 3 faste læger. Praksis har ca. 4.500 tilmeldte patienter, både voksne og børn.

Desuden er læge Trine Bildsøe Jessen fast vikar i Lægehuset.

Lægehuset er en 3-mands-kompagniskabspraksis drevet som et I/S. Alle læger er ligestillede m.h.t. ejerskab, patienterne er tilmeldt Lægehuset og ikke den enkelte læge. De fleste patienter går til en foretrukken læge i huset, for andre betyder det ikke noget og de kan alle frit vælge, hvem de vil konsultere, fraset akutte konsultationer. Når man er praktiserende læge er man selvstændig erhvervsdrivende medførende fordele og ulemper. Arbejdet i praksis er spændende og varieret, herudover består lønnen af overskuddet i virksomheden

Ansvar og beslutninger varetages i fællesskab, om end nogle fordeles efter evner og interesser, f.eks. er SR EDB ansvarlig, JA og SR er uddannelsesansvarlige, mens RB er personaleansvarlig og JA er skemalægger.

Historie og Personale

Læge Rolf Brendel, som indtrådte 1986 i kompagniskabet. Rolf er Personaleansvarlig.

Læge Steen Ruwald, der i 1995 blev en del af Lægeshuset. Steen er It ansvarlig, uddannelsesansvarlig og økonomiansvarlig

Læge Jette Andersen har siden januar 2009 været kompagnon i Lægehuset. Jette er udannelsesansvarlig.

Læge Trine Bildsøe Jessen har siden September 2013 været Lægevikar I lægehuset.

Personale

Sekretærerne udfører skrivearbejdet i praksis, om end lægerne selv skriver de korte journalnotater. Herudover varetager de alle indkommende telefonopkald med receptfornyelser, tidsbestilling, blodprøve- og smear svar efter oplæring, visiterer til en vis grad patienterne til konsultation m.m. Af selvstændige konsultationer udfører personalet efter oplæring og erfaring:

Sårskift, vortebehandling, øreskylning, blodtryksmåling, antabusadministration, vaccinationer, med mere samt kost- og rygestopsamtale.

Lægesekretær Jonna Iversen, som har mangeårige erfaring i lægepraksis, har været ansat i huset siden 2006.

Lægesekretær Betina Jakobsen, tidligere ansat på forskellige sygehusafdelinger, ansat siden 2010.

Lægesekretær Kirsten Møller, tidligere ansat i praksis, ansat siden 2011.

SoSu – assistent Randi Bladt, tidligere mangeårig erfaring fra fødegangen på Sønderborg sygehus, ansat siden 2008.

Laboratoriet

I laboratoriet udføres analyser, p.t.: Hæmoglobin, Sænkning, CRP, Leukocyt-differentialtælling, INR, Blodsukker

EKG, Urinstix, Urindyrkning og resistensbestemmelse, Lungefunktionsundersøgelse

Værdigrundlag

Værdigrundlaget i lægehuset er at drive en almen medicinsk lægepraksis med høj faglig standart, godt service niveau og godt arbejdsmiljø og klima for såvel læger som personale. Uddannelse. Uddannelse spiller en stor rolle i lægehuset. Dels fordi der stilles spørgsmål, men også fordi man får gode faglige diskussioner. Uddannelseslæger er vigtige, da de kan give ny inspiration. Uddannelses forløb.

Første dagen afhænger i nogen grad af uddannelseslægens ( UL ) niveau. Den første dag starter med at følge tutorlægen i konsultation om formiddagen. Herunder sættes UL ind i MEDWIN-systemet og bruger selv tid på at benytte dette ca 1 t, evt med hjælp fra sekretærerne. Eftermiddagen bruges til at blive sat yderligere ind i arbejdet af sekretærerne, bl.a. telefonsystem, indhold i skuffer og skabe, attester og formularer i praksis mm.

Dagen afsluttes sammen med tutorlægen.

Anden dag starter som kollegerne med telefonkonsultationer fra 8-9. Efter behov kan man være med hos kollega først. Herefter foreslås det at følge en anden læge frem til frokostpausen. Om eftermiddagen vil der være afsat tid til enkelte patienter, ½-times-moduler

Tredje dag starter som fremover med telefonkonsultation og gennemlæsning af epikriser, samt e-mail henvendelser. Herefter enkelte selvstændige konsultationer samt 1½ time i laboratoriet med personalet. Uddannelses forløb. Hver dag efter frokost superviseres dagens konsultationer, ligesom tutorlægens egne patienter vil blive lagt frem. Herudover forventes det, at UL kontakter tutorlæge eller anden ledig læge ved tvivlsspørgsmål, akut om nødvendigt eller i pausen. Vi har fælles et ansvar for at patienterne kan få et godt patientforløb. Vi står til rådighed personligt eller per telefon afhængig af behov og vil især i starten have afsat tid til afbrydelser.

Dagene fremover vil blive planlagt under hensyntagen til dit niveau efter fælles aftale. Der er som det fremgår en formel tutor for dig, men i praksis vil vi i dagligdagen dele forpligtigelsen i mellem os, og vi vil alle føle os ansvarlige for dit ophold. Har du et problem med en patient, der helst skal løses her og nu, er du velkommen til at kontakte den af os, du finder mest formålstjenlig. Det er imidlertid ikke kun dig, der skal lære af os. Vi venter også at få gavn af den nye viden, du kan komme med.

Vi sætter gensidig faglig loyalitet meget højt og betragter dig som lægelig kollega og forventer høj grad af personligt ansvar, både i patient behandling og i evne til kende egne stærke og mindre stærke faglige og personlige sider. Vi kan rumme forskellighed i lægerollen, men tilstræber en vis konsensus blandt alle læger i praksis, f.eks. vedr. brug af antibiotika, psykofarmaka og hypertensions behandling.

Supervision

Direkte supervision, hvor en af tutorlæger sidder med hos dig ”flue på væggen” Indirekte supervision, før konsultationen - hjælp til fokusering - under konsultationen – ”on–line hjælp” Efter konsultationen - gennemgang af journalnotater eller diskussion af udvalgte kliniske problemstillinger.

På det mere formelle plan er der en række samtaler, som vi rutinemæssigt gennemfører. Kemisamtale (inden ansættelsen, gerne nogle uger før) Introduktionssamtale (efter ca. 1½ måned) Justeringssamtale (ca. 3 mdr.) Evalueringssamtale (inden for den sidste uge)

Uddannelsens indhold

Der tages udgangspunkt i den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelse til almen praksis samt for uddannelsesprogram for turnusuddannelsen i almen praksis. Begge kan findes på Dansk Selskab for Almen Medicin´ s hjemmeside. Www.dsam.dk Desuden henvises til www.videreuddannelses-syd.dk  

Dagsplan

Kl. 8-9 telefontid for lægerne, nogen af os kan have korte konsultationer samtidigt. Sekretærerne stiller patienterne ind.

Kl. 9-11 lægekonsultationer efter tidsbestilling i 15 min.-moduler, til nogle konsultationstyper afsættes ½ time.

Kl. 11.00-12.00 akutte patienter

Kl. 12.30-13.30 fælles frokost for alle, om muligt.

Kl. 13.30-15.30 konsultation efter aftale som ovenfor.  På skift kører en læge besøg 1-2 gange om ugen i stedet for eftermiddagskonsultationen. Lægen, der har sygebesøg, har også ”vagten” for akutte henvendelser om formiddagen.

Kl 13.00 overtages vagten af den læge som ifølge dagsplanen kører sygebesøg dagen efter. E-mail-konsultationer besvares ind til videre af adspurgte læge så vidt muligt dagligt. Den vagthavende læge har øverste ansvar for godkendelse af recepterne, som gøres flere gange dagligt. For uddannelseslægen vil der være mulighed for mere individuel aftale omkring arbejdstimernes fordeling i løbet af ugen. Det forventes dog at uddannelseslægen møder kl.8.00, sammen med de andre læger.

Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen.

Samarbejdspartnere

Vi har en del samarbejdspartnere i den primære sundhedstjeneste, og i det omfang den uddannelsessøgende måtte ønske det, kan der arrangeres dagsbesøg hos nogle af disse:

 • Apoteker
 • Speciallæger
 • Sygehuse
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Psykologer

Etik

Under hele opholdet i praksis skal uddannelseslægen (UL) demonstrere respekt for patienterne. I al daglig, faglig håndtering og i temadiskussionerne bør indgå en etisk dimension, sådan som vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer. Tutorlægerne bør i deres daglige optræden selv være bevidste om, at de i denne sammenhæng vil blive opfattet som modeller. Emnet bør direkte berøres i supervisionssamtalerne, dels for at berøre lovgivningen og deklarationerne, men også helt konkret for at adskille en empatisk, medmenneskelig, respektfuld holdning fra mistanken om økonomisk begrundet patientpleje.

UL må til stadighed forholde sig kritisk til sit faglige arbejde. Kendskab til funktion og struktur i velfungerende 12-mandsforeninger hvor der også arbejdes med sådan selverkendelse eller selvindsigt anbefales. UL må være opmærksom på at lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser.

Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

Vi glæder os til at se dig, Lægehuset Augustenborg

Landsbyklinik glæder sig til at uddanne KBU- og introduktionslæger

Et uddannelsesforløb i vores praksis vil naturligvis afhænge af vedkommendes kompetenceniveau. Under alle omstændigheder vil den første tid gå med at lære huset og dets arbejdsgange at kende.

Som KBU-læge vil det være rimeligt, at nogen tid går som ”bisidder” ved at følge tutorlægens arbejde. Efterhånden, alt efter lyst og temperament, vil arbejdet blive mere selvstændigt, dog stadig med mulighed for at følge tutorlægens arbejde f.eks. uden for huset ved møder på socialforvaltningen, møde med hjemmehjælpen eller deltage i egentligt vagtarbejde.

Den uddannelsessøgende får stillet en fuldt udstyret konsultation til rådighed.
Han/hun vil her kunne se ”egne” patienter, og der vil hele tiden være mulighed for  ”ad hoc” supervision.

Alle læger i huset er naturligvis indstillet på at gøre forløbet så interessant som muligt og vil vise ”spændende” patienter.

Hver dag afsluttes med, at den uddannelsessøgendes patientkontakter gennemgås sammen med tutorlægen, og vi snakker om, ”hvordan dagen gik”.
Det tilstræbes endvidere, at der to gang om ugen holdes en lidt mere formaliseret evaluering, hvor egentlige uddannelsesemner kan tages op og checklisten over uddannelsesforløbet kan ajourføres.

Lidt om os selv!

Bredebro Lægehus ligger i Tønder Kommune og har en 40-årig lang tradition.
Bredebro er en stationsby i Sønderjylland med 1.426 indbyggere 10 km vest for Løgumkloster, 34 km syd for Ribe og 14 km nord for Tønder. Byen hører til Tønder Kommune

Der er to ejere (Britta Storgaard årgang 1964 og Claudius Knepel-Stoll årgang 1979) og en ansat læge (Kristian Frederiksen årgang 1970).

Der er to sygeplejersker og to lægesekretærer ansat i klinikken, og sidst men ikke mindst en hushjælp til alt forefaldende i klinikken bl.a. frokost!

Vi glæder os over at have KBU- og/eller introduktionslæger i vores klinik.
Der er ca. 4.000 gr. 1 sikrede tilknyttet praksis, hvoraf de ca. 800 er børn.
Vi oplever i øjeblikket øget patienttilgang. Patienterne rekrutteres både fra byen og hele Tønder Kommune (f.eks. til Højer, Ballum, Skærbæk og Rømø).

Det nærmeste sygehus er Tønder Daghospital, som ligger ca. 14 km væk, og vi betragtes som en landsbyklinik.

Pga. det har vi et forholdsvis bredt behandlingsspektrum især med henblik på akutte funktioner. Nogen eksempler er første behandling af større sår og neglekirurgi, urinretention, men også planlagte ting som fjernelse af modermærker.

Der er et godt samarbejde med Tønder Daghospital, som har røntgenafdeling (MR, CT, rtg., udredning af medicinske patienter i daghospital (f.eks. gastroskopi, anæmiudredning).
Desuden er der tilknyttet en praktiserende øre-næse-halslæge, øjenlæge og hudlæge.

Der er forholdsvis mange hjemmebesøg, som er veldefinerede og velorganiseret.

I vores telefontid mellem kl. 8 og 9 vurderer lægerne patientens behov og planlægger indsats f.eks. med henblik på hjemmebesøg samme dag. Det er både læger og sygeplejersker, som kører ud med klinikkens egen bil.
Vi har et godt samarbejde med den lokale hjemmepleje. Bl.a. holder vi sygeplejemøde hver 4. uge og drøfter komplekse patienter.

Bortset fra vores akutte patienter er der selvfølgelig en masse kroniske patienter, som bl.a. er i et forløb for KOL og diabetes.

Vores sygeplejersker har begge en stor ekspertise (kroniske sår, PEG-sonde, blærekateter, p-pille-, osteoporose-, blodtryk-, stofskiftekontrol osv.)

Vi plejer at have kort og ukompliceret kommunikation mellem læger og personale.

Ligesom vores sygeplejersker arbejder vores lægesekretærer meget selvstændigt angående effektiv administration og organisation (f.eks. med henblik på tidsbestilling, journalføring, korrespondance med andre læger og sygehuse, receptfornyelse, blodprøver, point off care blodprøver som f.eks. Crp, Hb, diff.tal).

Alle patienter – også akutte – får en konkret tid, dvs. vi har ikke drop in.

Hver uge holder vi vores line up, hvor vi drøfter aktuelle og vigtige ting. Ca. hver 3. måned holder vi personalemøde.

Hierarkiet i klinikken er flair, og har venlig, konstruktiv og kritisk dialog.
Vores fælles frokost fra 11.30-12.00 er ”hellig”, og er god en lejlighed til personalehygge.

Klinikken er altid meget interesseret i faglig udvikling. Både læger og personalet tager jævnligt på kurser.

Komplekse, farmakologiske spørgsmål drøfter vi bl.a. online med farmakologisk ambulatorium i Odense.

Bredebro, den 31.05.2022

Praksisbeskrivelse

Lægerne i Broager slog sig sammen i 1999 i et nybygget lægehus. Der var indtil da 2 solopraksis i Broager.

Ved lægehusets start var der 3 læger. Man havde allerede på daværende tidspunkt oprettet delepraksisfunktion.
Siden fik praksis et ydenummer yderligere. Fortsatte dog som delepraksis, nu med 4 læger.
Fra starten har praksis deltaget i videreuddannelsen af yngre læger.
Siden kompagniskabets start, har der været udskiftning hos lægerne.

Margrethe Iversen er den eneste af de oprindelige læger der er tilbage.
Lise Konnerup kom med i 2002, Roman Schwinger i 2006, Birgitte Outzen i 2011.

Udover de 4 læger er der 2 deltidsansatte sygeplejersker  Ulla Beyer og Birgit Laue.
Endvidere 2 deltidsansatte sekretærer Bente Dalsgaard Lund og fra 1.3.2016 Lone Kenne.

Lægerne i Broager har over 5.000 patienter tilmeldt. Vi holder til i et område, hvor mange familier har haft os i generationer.
Der er både parcelhusområder  og landområder.
Praksis er beliggende ca. 8-10 km fra Sønderborg, mellem Sønderborg og Gråsten.

Praksis´ daglige arbejde starter med telefontid for alle læger fra kl. 8 til 9.
Herefter er der aftaler med patienter hvert 15.minut indtil kl. 12.
Der kan herefter være sygebesøg, papirarbejde eller en bufferzone for akutte patienter.
Alle faste læger har tidsrummet  11-12 afsat til akutte patienter.
Der er frokost fra 12.30-13.00 og herefter varierende arbejde, kollegial kommunikation, papirarbejde eller supervision af Yngre læge. Herunder fast Supervision af yngre læge fra kl. 13.00 til 13.30.

Starter igen med patientaftaler fra 13.30 med 15 minutters aftaler, indtil sidste patient sat på 15.45.
Udover lægernes faste telefontid, har sygeplejerskerne på skift telefontid mandag til torsdag kl. 13-14.

Uddannelseslægen har en 37 timers arbejdsuge. Den daglige fordeling af timerne aftales mellem den uddannelsesansvarlige læge og uddannelseslægen.

De 4 læger i praksis har alle været på tutorkursus og skiftes til at være uddannelsesansvarlig.

Når man starter hos os som uddannelseslæge, er de første dage uden patientaftaler, og man følger på skift alle 4 læger. Den uddannelsesansvarlige læge vil holde introduktionssamtale. Der vil være introduktion til edb-systemet.

Når man starter med patientaftaler, vil det være med ½ times aftaler pr.  patient.

Herefter vil man stille stile efter 15 min. pr. patient, dog med indlagte pauser til at følge problemer op.
Ved behov for hjælp, står alle læger til rådighed for supervision ved behov.
Der vil være fast supervision ved den uddannelsesansvarlige læge.
Efter behov vil der også være mulighed for besøg i speciallægepraksis. Dette efter ønske fra uddannelseslægen.

Vores EBD-system hedder Win-PLC og er Windows baseret.

Lægehuset deltager i vagtlægefunktionen. Der vil være mulighed for følgevagter og selvstændige vagter med supervision, alt efter uddannelsesniveau.

Vi sætter pris på gode faglige samtaler, hvor det forventes at den uddannelsessøgende læge deltager på lige fod med resten af praksis.

Lægehuset er indrettet med 5 store konsultationsrum, 2 mindre rum der bruges af sygeplejerskerne.
Uddannelseslægen har eget fast stort konsultationsrum.

Beskrivelse af praksis i Bylderup-Bov

Bylderup-Bov er en landsby i Sønderjylland og ligger næsten midt imellem Tønder og Åbenrå og ca. 6 km nord for grænsen. Praksis er en typisk landpraksis med 2 ydernumre. Fra d. 1/1/2018 er det ene ubesat, så der er kun en læge. Der er aktuelt ca. 2.400 patienter tilmeldt praksis. Praksis ligger i egne lokaler i et stort hus fra 1992 med god plads. Der er 3 konsultationsrum, det ene bliver dit, hvor du har plads til dine egen ting ud over, hvad der nu skal være i rummet efter vores mening. Ud over disse rum er der en mini skadestue, rum til EKG, lungefunktion og blodprøvetagning og et rum til akupunktur i mindre målestok.

Af personale er der ansat 2 SOSA, der passer telefoner, tager blodprøver, skiftninger mm.
Jeg er ene læge og hedder Jens-Erik Larsen født i 1957.

Der er et godt samarbejde i klinikken, alle har ret til en mening og personalet kan have lige så gode idéer som jeg. Vi skriver selv vores notater og har edb systemet Clinea. Vi kører med tidsbestilling, og vi gør alt for at holde vores tider. Vi har faste huller i dagsprogrammet, så der altid er mulighed for at give en tid samme dag.

Du vil få en 37 timers arbejdsuge, hvor vi hen ad vejen vil sørge for, at du får set det meste af, hvad der foregår i almen praksis. De første dage her kommer du med som føl, og samtidig lægger vi din uddannelsesplan, som vi løbende følger op på. Vi går ind for at du skal arbejde selvstændigt, men have god tid til dit arbejde, og have mulighed for løbende supervision, da vi mener, at du lærer bedre ved, at vi afklarer tvivlsspørgsmål mens pt. er her, og vi kan se på tingene i fællesskab, hvis der er behov for det. Vi har dog også afsat tid hver dag fra 13.30 – 14 med henblik på supervision. I forløbet vil du også få mulighed for at stifte bekendtskab med lægevagtfunktionen.

Vi har et godt samarbejde med hjemmeplejen og sundhedsplejersken, som du vil blive en del af.

Der bliver afholdt 4-6 møder årligt i vores 12 mandsforening, og der er du velkommen til at deltage sammen med os.

Min holdning til uddannelseslæger er:

Du skal nu være 6 måneder ude i praksis. Du vil opleve, at det er helt anderledes end at være på sygehuset. Jeg håber, at du vil synes, at det er spændende, og at du får en rar tid her. Det du vil opleve er blandt andet, at meget af det du kommer til at se ikke er alvorligt. Det skal forstås på den måde, at selvfølgeligt er alvorligt for patienten, men set med vores øjne, er det ofte helt fredeligt. Det vil sige at vi bruger megen tid på at berolige folk, men samtidig skal vi også finde dem der alvorligt syge.

Patienterne er vant til, at vi har forskellige læger under uddannelse og at I er her i 6 måneder af gangen, og der er normalt ikke problemer med at de ikke vil ind til ”den nye læge”. Vi vil derfor bestræbe os på, at du kommer til at have dine egne konsultationer med alle de forskellige ting, der er at se i en praksis, og at du får lov til at have forløb med dine patienter.
Det er ikke ensbetydende med, at du kommer til at stå alene med problemerne – jeg er aldrig længere væk, end jeg kan hentes, hvis du føler dig usikker.

Jeg tilstræber også, at du får den tid, som du har brug for til dine konsultationer. Du er her for at lære om livet i praksis – ikke for at jeg kan holde fri.

Jo længere hen du kommer i dit uddannelses forløb, vil jeg stille flere krav til dig, men jeg går aldrig hurtigere frem, end at du føler dig tryg ved det. Min plan er, at er du KBU læge skal du blive interesseret i vores speciale, og er du i en blokstilling, skal du udvikle dig stille og roligt, til at blive en god læge for dine patienter, med en bred almen viden og forståelse for patienten og med viden om, at der ikke er 2 patienter der er ens.

Lægehuset i Felsted Aps
Felsted Nygade 3
6200 Aabenraa
www.laegehusetifelsted.dk
74685555

Historie:
Felsted ligger mellem Aabenraa og Sønderborg i nærheden af det nye supersygehus og motorvejen.
Vi har til huse i et lægehus bygget i 1971; et af de første lægehuse i Danmark, oprindelig indrettet med skadestue, røntgen og fysioterapi. Huset er løbende moderniseret og udbygget, så vi nu har lyse, lækre og tidssvarende lokaler.

Vi er en landpraksis med tradition for bredt at sørge for vores patienter: behandle små skader, lave småkirurgi, tage blodprøver, lave forskellige undersøgelser bl.a. lungefunktionsundersøgelse etc.
Patientgrundlaget er en blandet by- og landbefolkning.

Vi har siden 1988 deltaget i videreuddannelsen af læger ( KBU, intro og fase 1 ,2 og 3 ). Lægerne har bl.a gennemgået tutorlægekursus og kommunikationskursus.

Læger og personale:
Vi er en kompagniskabspraksis med 2 læger:
Merete Loff og Bent Gyldenhof

Vi har et dygtigt, kompetent og positivt personale:
Tina Nielsen, sygeplejerske
Susanne Johannesen, sekretær
Anita Jørgensen, sekretær
Pia Kudsk, Social og sundhedsassistent.

Patientgrundlag:
3.500 gruppe 1 sikrede.

Organisation af arbejdet:
08.00-09.00: telefontid for lægerne
09.00-09.30: lægekonference og kaffe
09.30 -11.30: konsultationstid
11.30-12.30: frokost og konference med hele personalet
12.30-16.00: konsultationstid samt medicinbestilling, besvarelse af mails etc.

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer fra kl. 0800: tager blodprøver, EKG, laver lungefunktionsundersøgelser ligesom de også har kontroller af nogle af de kroniske patienter.

Sekretærerne sidder i receptionen, passer telefon, tager i mod patienterne, skriver journaler, hjælper til i laboratoriet og er ellers altid klar til at hjælpe .

Uddannelseslægens arbejdstid:
37 timer/uge, daglig fra 08.00 til 15.20.

Beskrivelse af introduktionsprogrammet:
Introduktionen vil blive tilpasset dine behov. De første dage vil du blive vist rundt, introduceret i de vigtigste arbejdsgange og følge lægerne og sygeplejerskerne i arbejdet. Gradvist vil du få dine egne konsultationer , altid med mulighed for hurtig hjælp.

Supervision:
Der er daglig supervision med afsæt i de aktuelle problemstillinger.
Det er vigtigt for os, at prioritere vores tilgængelighed højt, således at du altid kan få hjælp og supervision ,når der er behov.
Du deltager desuden på lige fod i de daglige konferencer.
Vi følger det relevante uddannelsesprogram afhængig af, hvor du er i uddannelsen:
https://www.dsam.dk/flx/uddannelse/

Ekstern samarbejde:
Vi har et godt samarbejde med områdets andre læger i Klyngesamarbejdet, i Kommunalt Lægeligt Udvalg og i efteruddannelsesgrupper og desuden med hjemmesygeplejen og
kommunen.

IT system:
XMO

Vagtlægefunktion og muligheder for supervision af vagtarbejdet:
Introduktion og deltagelse i lægevagten afhængig af trin i uddannelsen arrangeres.

Holdninger og etik:
Vi lægger vægt på :
at vores arbejdsplads er tryg og overskuelig med en god stemning
at være loyale over for hinanden at få løst evt. problemer hurtigt og smidigt
at være gode til at planlægge således at vores patienter kan få tid uden ventetid at være fagligt opdaterede at være respektfulde over for vores patienter.

Du vil inden du begynder få et velkomstbrev fra os.
Du er meget velkommen til at aflægge praksis et besøg, inden du starter. Dette vil give dig mulighed for at få en overlevering og introduktion fra den uddannelseslæge, der er her før dig.

Hvis du tænker på at søge en uddannelsesstilling hos os, formidler vi gerne kontakten til de uddannelseslæger, som er hos os i øjeblikket: en KBU læge og to læger i hoveduddannelse. Du er også velkommen til at komme forbi en dag.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Med venlig hilsen

Merete T. Loff
Bent Gyldenhof

Uddannelsesprogram hos Lægerne Hoeg, Lind og Østergaard-Nielsen I/S

Lægepraksis har rødder tilbage til det gamle Gram sygehus. Patienterne var dengang tilknyttet overlægen, og da denne pga. sygdom måtte sælge i 1939, overtog læge Jørgen Madsen og drev solopraksis frem til 1976. Da blev Aage Vedsted optaget som kompagnon, og et par år senere overtog Åge Johannes Ellehauge Hansen fra Jørgen Madsen. Lægerne Hansen og Vedsted drev indtil 1977 praksis fra privatbolig, hvorefter man indlogerede sig i det nyopførte lægehus, Stadionvej 30, hvor praksis også i dag har til huse.

I 2006 overtog Pernille Lind og Morten Østergaard-Nielsen fra Johannes Hansen og drev sammen med Aage Vedsted delepraksis (3 læger om 2 ydernumre) frem til årsskiftet 2011/12 hvor Aage Vedsted solgte sin andel.

1. april 2012 køber Thomas Hoeg 1/3 af praksis, som fremover drives som delepraksis under ovenstående navn.

Praksis prioriterer arbejdsglæde, kvalitet og udvikling!

Ud over lægerne er der ansat personale i praksis. Én sekretær, Tina, der er ansat 32 timer, én SOSA, Bertha, ligeledes ansat 32 timer og én sygeplejerske, Lisbet, der er ansat 35,5 timer ugentligt. 
Praksis bestræber sig på at holde åbent alle hverdage – også i ferieperioder.

Dagsprogrammet for lægerne mandag, tirsdag, onsdag og fredag. ser ud som følger:

Kl. 8-9 Telefontid
Kl. 9-13 Konsultationer
Kl. 13.15-13.45 Frokost (alle)
Kl. 13.45-16 Sygebesøg og akutte konsultationer (”akutlægen”)

Torsdag har praksis åbent kl. 8-17. Der afholdes personalemøder mm. kl. 13.45-15.

Man har haft uddannelseslæger i praksis siden 1987. Vi anser det som et gode at deltage i uddannelsen af yngre kolleger.

Uddannelseslæger vil blive grundigt introduceret til lægehuset og hyppigt forekommende faglige problemstillinger i praksis, og der vil være min. 30 min. daglig skemalagt supervision, samt god mulighed for ad-hoc supervision undervejs. Man vil få tilknyttet en hovedvejleder, men alle faste læger står til rådighed for den daglige vejledning.

Der vil – i arbejdstiden - være mulighed for at fordybe sig i specifikke emner, lave instrukser mv.

Vi modtager gerne feedback på vores uddannelsesindsat og vores kliniske arbejde.

Vi arbejder generelt ud fra Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin som findes på www.sst.dk.

Praksis arbejder siden 1990 med elektronisk patientjournal, og al kommunikation med sygehuse, apoteker, kolleger m.fl. foregår elektronisk. Der er naturligvis internetadgang på alle arbejdspladser.
Praksis bruger Fælles Medicin Kort (FMK).

Lægerne i praksis deltager i vagtlæge-ordningen i varierende grad, og der er rig mulighed for følgevagter med tutorlægerne.

Vi glæder os til at møde en dygtig, engageret kollega.

Thomas Hoeg, Pernille Lind og Morten Østergaard-Nielsen samt personale

22. januar 2016

Praksisbeskrivelse

Læge Annemette Als
Kongevej 37
6300 Gråsten
Tlf.nr. 74 65 48 20

Indledning

I 1995 blev Annemette Als praktiserende læge i den ene kompagniskabs-praksis i Lægehuset i Gråsten. I 2002 udtrådte hun og dannede solopraksis på Kongevej sammen med to tidl. sekretærer fra Lægehuset.
Praksis har ca. 1.500 tilmeldte patienter.

Når vi har ferie, vikarierer Lægernes Hus Gråsten, Familielægerne i Gråsten, Broager Lægehus eller V. Sottrup Lægehus for os.

Personale

Læge                               Annemette Als (f.1953) (AA)
KBU-læge                        Ny hvert 1/2 år
Klinikassistent                  Lis Holm Nissen (lhn), ca. 35 t/ugtl.
Sekretær                         Lui Bjerggaard Als (la), 20 t/ugtl.
Lægesekretær                 Ann Brandt Nørgaard (abn), 24 t/ugtl.
Rengøringsassistent        Vivian Petersen

Organisation af arbejdet

TELEFONKONSULTATION
Hver dag kl. 08.00-09.00, torsdag dog fra kl. 12.00-13.30.

TIDSBESTILLING og RECEPTFORNYELSE
Hver dag kl. 09.00-12.00, torsdag dog fra kl. 16.30-17.30.                

Når telefonen er lukket henvises udenfor disse tider til mobiltelefon tlf. 2296 2820, hvis der er uopsætteligt behov for lægehjælp i dagtid.

Uddannelseslægens arbejdstid

Mandag-onsdag:             08.00-16.00
Torsdag                           12.00-18.00 
Fredag                             08.00-14.00

Lægen visiterer mange aftalte eller akutte konsultationer i telefontiden, da det giver den mest smidige arbejdstilrettelæggelse.

Konsultationer hos uddannelseslægen visiteres af tutorlægen og uddannelseslægen i telefontiden de første måneder.
Siden kan der aftales visitation gennem sekretær, når uddannelseslægen er blevet kendt.

Sygeplejersken

Vi har et velfungerende laboratorie, der udfører følgende undersøgelser:

                                            Hæmoglobin + INR
                                            Sænkning
                                            CRP
                                            Blod-glukose + HbA1C
                                            EKG
                                            Urinstix
                                            Urin dyrkning og resistens
                                            Spirometri før og efter inhalationsmedicin

Desuden tages en lang række blodprøver, som sendes til analyse på Klinisk-kemisk afdeling, Sønderborg Sygehus. Blodprøver afhentes dagligt ca. kl. 11.15 og kl. 15.15.
Planlagte laboratorieundersøgelser visiteres af tutorlæge, uddannelseslæge, sygeplejerske eller sekretær.                                

Kontakt til praksis

Telefon 74 65 48 20
Mobiltelefon 22 96 28 20
E-mail a.als@dadlnet.dk  
Fax 74 65 48 66
Annemette Als privat 5363 3792
Uddannelseslæge lokal via omstilling.
Der kan omstilles til alle husets telefoner via sekretæren.

EDB

Praksis er udstyret med lægesystemet XMO, og der er internetadgang fra alle PC'er.
Der tilbydes E-mail kons. via 'www.annemetteals.dk' (Besøg lægen).

Uddannelsesforløbet

Den første dag vil uddannelseslægen blive introduceret og sidde med ved tutorlæge. Uddannelseslægen (UL) vil blive præsenteret for de øvrige medarbejdere og sat ind i EDB-system, telefon m.m.
Vi vil gennemgå et fiktivt patientforløb, og fra kl. 10 vil uddannelseslægen sidde med ved tutorlægens konsultationer.

Hvis der kommer en akut halspatient eller lign. vil uddannelseslægen assisteret af sekretær gennemføre en undersøgelse, behandling og registrering.

En halv time er så vidt muligt afsat til at gennemgå dagens patienter for begge læger.

Den anden formiddag er UL med i laboratoriet, og vil her blive orienteret om det, sygeplejersken finder mest relevant.
Senere er UL med ved konsultationer hos tutorlægen. Evt. kan et par akutte patienter sættes til hos UL selv.
Den sidste time er igen afsat til at gennemgå dagens patienter.

Den 3. formiddag vil patienterne blive sat til i meget roligt tempo, 2 patienter pr. time.
UL skal kontakte tutorlægen ved mindste tvivlsspørgsmål.
Som afslutning på dagen gennemgås patienterne igen.
De næste dage sættes patienterne til i langsomt stigende tempo, som UL selv styrer, fx 2 i timen.
Sekretærer og tutorlæge skal være opmærksomme på at 'lokke' nye patienter ind til UL, ligesom han/hun selv kan 'kapre' nogen i telefontiden om morgenen.

Der afsættes dagligt tid på både tutorlægens og UL's tidsliste til systematisk gennemgang.
UL må til enhver tid kontakte tutor. Ved akutte problemer straks, og hvis det kan vente, lægges en lille skriftlig reminder uden for lægens dør.
Sekretærerne vil instruere i dette.

Jeg ser meget frem til vores samarbejde. Ligesom du forhåbentlig vil kunne lære noget af mig, kan jeg sikkert også lære meget nyt af dig.
Gensidig faglig loyalitet sættes højt.
Jeg vil betragte dig som en lægelig kollega. Som i alt lægearbejde forventes en høj grad af personlig ansvarlighed. Dels i selve patientbehandlingen, dels i form af evne til at erkende og arbejde med egne stærke og mindre stærke faglige og personlige sider.

Supervision 

Direkte supervision:
Tutorlægen sidder med hos dig som 'flue på væggen'.
Kun planlagt som sådan de første dage men kan aftales fremover.

Indirekte supervision:
Før konsultationen, hjælp til fokusering.
Under konsultationen, 'on-line hjælp'
Efter konsultationen, gennemgang af journalnotater eller diskussion af udvalgte kliniske problemstillinger.
Foruden online supervision er der programsat yderligere ca. 15 min. morgen og middag.

I øvrigt er der planlagt en række mere formelle samtaler:

     1) Introduktions-samtalen (en dag i den første uge).
     2) Opfølgning på introduktion efter 1,5 måned.
     3) Midtvejsevaluering efter ca. 3 mdr.
     4) Slutevaluering indenfor den sidste uge.
     5) Kompetencer for reservelægen godkendes løbende.
     6) Reservelægen tilbydes følgevagt efter aftale.

Uddannelsens indhold

Der tages udgangspunkt i målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i almen praksis samt i uddannelsesprogram for KBU i almen praksis.
Begge findes på Dansk Selskab for Almen Medicin's hjemmeside www.dsam.dk
Desuden henvises til den elektroniske logbog, hvor målbeskrivelserne også ligger.  

Samarbejdspartnere

Den primære sundhedstjeneste har en del samarbejdspartnere.
I det omfang du ønsker det, arrangerer vi dagbesøg hos en del af disse

                      *  Apoteker
                      *  Speciallæger
                      *  Sygehuse
                      *  Fysioterapeuter
                      *  Kiropraktorer
                      *  Psykologer
                      *  Hjemmeplejen
                      *  Evt. kommunelæge

Praksis har et forholdsvist stort opland, hvilket vil sige, at vi har relation til såvel Sønderborg som Aabenraa Kommune.

Etik og holdninger

Vi vægter imødekommenhed og respekt for patienten højt.

Den etiske dimension kan indgå i den daglige konference og i temadiskussioner.
Det forventes, at såvel tutorlæge som UL er åben overfor at se på egne fordomme og barrierer og erkende, hvorfor han/hun reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer.

Det er en forudsætning for bevidst at kunne bruge sig selv i konsultationen, at man er i stand til at arbejde med egne følelser og holdninger.
UL forventes at forholde sig kritisk til sit faglige arbejde.

I det daglige arbejde er der ofte flere måder at håndtere en situation på, og en åben diskussion af bevæggrunde og tankebaner kan være meget givtig.

Det forventes, at UL holder sig ajour med dagsprogrammet og er opsøgende, hvis der er problem eller mangler.

Annemette Als
praktiserende læge

Sidst revideret: 22.09.2020

Lægerne Ulsnæs 4, Gråsten

Vi er en 3-mands kompagniskabspraksis beliggende i Gråsten.
Per Iversen (årgang 1953) I praksis siden 1993
Rikke Ellegaard (årgang 1956) I praksis siden 2000
Tine Hermann (årgang 1975) I praksis siden 2012
Praksishjemmeside: www.74651144.dk. Tlf.: 74 65 11 44

Lægehuset rummer to kompagniskaber med fælles venteværelse, sekretariatslokale, konferencerum/kaffestue, køkken m.v.
Hver praksis har egne sekretærer, klinikpersonale og uddannelseslæger.
Praksis er en blandet by-landpraksis med i alt ca. 4600 patienter med jævn køns- og aldersfordeling.

Praksis har i mange år været uddannelsespraksis, og såvel personale som patienter er vant til og tager godt imod læger i uddannelsesstillinger. Vi har af tidligere uddannelseslæger udelukkende fået gode evalueringer.
Uddannelseslægens arbejdstid er mandag-torsdag kl.8-16 og fredag kl.8-13.
Man vil som uddannelseslæge blive præsenteret for hele spektret af patienter og problemstillinger indenfor almen medicin, og vi bestræber os på at gøre opholdet så varieret som muligt.

Til at hjælpe os i klinikken har vi i alt 7 personalemedlemmer, der er uddannet som SOSA, lægesekretær og klinikassistent. Udover almindeligt sekretærarbejde har personalet selvstændige konsultationer, laboratoriearbejde og assisterer lægerne.

Vores EDB system er XMO, der er landets mest udbredte. Det er brugervenligt, og uddannelseslægen vil blive grundigt indført i brugen.

Der er telefonkonsultationer om morgenen, og herefter er der konsultationer og sygebesøg.
Der holdes fælles kaffe pause kl. 10:00-10:30, og der er en time ”patientfri” kl. 12-13 til konference, frokost og opsamling på kliniske og papirmæssige hængepartier.
Vi arbejder i en meget fleksibel tidsplan. Uddannelseslægens skema vil blive afpasset efter niveau og behov.
Én af de faste læger har dagligt ansvaret for akutte patienter, ligesom uddannelseslægen dagligt får afsat tid til akutte patienter.
Vi er alle vagtaktive og står til rådighed for supervision/følgevagter.

Uddannelseslægen vil de første dage sidde med hos tutorlægen og vil herefter gradvist overtage mere og mere selvstændigt klinisk arbejde.
Der vil løbende gennem dagen være mulighed for hjælp og vejledning, når problemerne opstår, og der er dagligt afsat tid til supervision ved tutorlægen, således at krav om 30 minutters daglig supervision er overholdt.

Der vil herudover en gang ugentligt være planlagt formaliseret undervisning omfattende praksisorienterede emner som praksisdrift, ledelse, socialmedicinsk arbejde og gennemgang af kliniske udfordringer efter ønske fra såvel uddannelseslæge som tutor. Herunder vil tilegnelsen af nødvendige kompetencer og brug af logbogen blive sikret.

Gråsten 1/3 2016

Lægerne Eva Bauer og Andreas Fröehlich Aps
Lægernes Hus, Ulsnæs 8, 6300 Gråsten
Telefon: 74 65 10 10  -  Fax:  74 65 10 61

Beliggenhed

”Lægernes Hus” ligger i ”Ulsnæscenteret”, et forretningscenter, der foruden at rumme flere dagligvareforretninger, og flere specialforretninger også rummer Gråsten Apotek.
Der er busholdeplads ved døren og gode parkeringsmuligheder.
Afstand til Jernbanestation og Bycentrum er ca. 1 km.

Lægehuset er et atriumhus. Praksis ligger i længen mod syd, mens samarbejdspraksis: ”Lægerne Iversen, Ellegaard og Hermansen Aps” holder til i længen mod nord. I længen mod øst er der venteværelse og patientmodtagelse, foruden et fælles sekretariat med tilstødende journalrum for de to praksis. Længen mod vest indeholder fælles kaffestue mm.

De to praksis driver i fællesskab ”Lægernes Hus I/S.” Dette fællesskab varetager driften af selve huset, vedligehold, varme, rengøring osv.

I selve huset er der også en fysioterapeut som praktiserer selvstændigt i lejede lokaler.

Der er tilmeldt ca. 2.900 patienter i vor praksis, heraf langt størstedelen som gruppe-1 patienter.

Praksis ligger i Sønderborg Kommune.

Foruden nabopraksis med 3 læger er der yderligere 1 læge i lokalområdet – Annemette Als, som har praksis på Kongevej.

Praksis’ historie

I Gråsten var der tidligere 2 3-mands kompagniskabspraksis. Disse gik i 1972 sammen om at bygge det nuværende ”Lægernes Hus”, og dette ser fysisk stort set ud som da det blev bygget/etableret dengang. Men der er ikke nogen af de oprindelige læger tilbage i praksis.

Kompagnon(er)

Eva Bauer                      født 1966.                                                         Andreas Fröehlich          født 1961.

Personale

Sekretær Peggy Jørgensen har været ansat i praksis siden 2016.
Sekretær Dorthe Frank har været ansat i praksis siden 2005.
Sekretær Bettina Jensen har været ansat i praksis siden 2009.
Sekretær Julie Hansen har været ansat i praksis siden 2011.

Dagsrytme

Praksis holdes åben alle ugens hverdage fra kl. 8 morgen til kl. 16 eftermiddag, dog til kl. 17 om onsdagen.

08.00-09.00         Telefonkonsultationer.
09.00-10.00         Konsultationer - tidsbestilte
10.00-10.30         Konference og formiddagskaffe.
10.30-11.30         Konsultationer – tidsbestilte. – dog går én af lægerne fra til at tage sig af dagens akutte patienter, hvoraf de fleste har henvendt sig i telefontiden, samme dag.
11.30-14.00         Konference, middag, sygebesøg, attestarbejde, supervision med meget mere.
14.00-16.00         Konsultationer – tidsbestilte. (onsdag til kl. 17)

Der vil ikke forekomme arbejdsuger længere end 37 timer for uddannelseslægen.
Alt afhængigt af uddannelseslægens uddannelsesmæssige stade og individualitet har vi naturligvis fortløbende supervision og ”feed-back” på arbejdet, så man aldrig står alene! – Desuden er lægerne indstillet på – og vant til – at blive afbrudt og stå til rådighed med råd og vejledning i enhver given situation. 

PRAKTISKE FORHOLD

Konsultationsrum

I konsultationsrummet forefindes almindeligt instrumentarium til blodtrykmåling, småkirurgi samt gynækologi inkluderende utensilier til diverse prøvetagninger. Praksissekretærerne rydder på opfordring op efter foretaget arbejde. De kan også være behjælpelige med EDB-betjening, herunder korrekt henvisningsudfyldelse etc. – Det er vigtigt at navngive eventuelle prøver allerede inde på rummet, så forvekslinger undgås.

Blodglucoseapparat

forefindes i journalrummet mellem lægegang og sekretariat – betjeningen er enkel og forestås af alle i personalet.

EKG

Moderne udstyr til EDBregistrering forefindes – EKG’er kan udskrives på papir, men gemmes primært på EDB-journalsystemet. - vejledning i brug, elektrodeplacering etc. via laborant eller kolleger. Klinikassistenterne tager alle EKG’et i dagligdagen.                    

Vitalograf

Lungefunktionsapparaturet findes sammen med EKG’apparaturet og er ligeledes implementeret i EDB-journalsystemet.

EDB

Vi har siden 1991 anvendt EDB-System ved navn AESKULAP, som i 2012 blev opgraderet til XMO. Det er et Windowsbaseret program. Betjeningen er enkel, når man har lært det. Der forefindes ikke egentlige skriftlige instruktioner vedrørende brugen, men programmet har hjælpefunktioner overalt og vi synes det er rigtig velfungerende.
Programmet var oprindelig et DOS-program og dermed tastaturbetjent. Trods mange opdateringer og forbedringer er det stadig med fordel tastaturbetjent frem for brug af mus. 
XMO håndterer således al journalføring, skrivning af henvisninger og formularer, medicinhåndtering med receptudstedning etc. EKG og Lungefunktionsundersøgelser registreres direkte til patientjournalen. Lægehuset er tilsluttet til FMK.

Internet

Fungerer fint fra alle arbejdsstationer, og der er velfungerende kommunikation med sygehusvæsen, apotek og patient, hvor den meste datakommunikation kan finde sted (for patienternes vedkommende dog mest i form af receptbestillinger og enkle e-mail forespørgsler).

Telefonanlæg

Siden begyndelse af 2016 kører vi med internet Telefoni.  Der er telefon på alle rum, og skal der ringes ud trykkes 0, hvorefter klartone kommer

Mikroskop

forefindes på laboratoriet – betjenes næsten udelukkende af laboranten, men er i øvrigt til fri anvendelse.

Laboratorieundersøgelser

Laboranten foretager enkelte analyser på urin og på veneblodprøver. Således Hb, SR og CRP.  Foruden INR-bestemmelser på patienter i antikoagulationsbehandling.
Urinprøver kan mikroskoperes og de kan dyrkes og resistensbestemmelse kan foretages – tillige graviditetstest.
Laboranten klargør prøver til forsendelse til centrallaboratoriet og vi er vel vant med besvarelser allerede efterfølgende dag.

Uddannelsesforløb

Hver uddannelseslæge er tilknyttet en fast tutorlæge. Uddannelseslæge og tutorlæge aftaler tider til uddannelsessamtaler. Her bliver uddannelses og supervisionsforløb tilrettelagt efter uddannelseslægen behov og evne. Udover tutorlægen er alle læger i praksis involveret i uddannelsesforløbet og står til rådighed med råd og vejledning.
Den første uge på lægehuset er tilrettelagt som introduktionsuge, hvor uddannelseslægen følger med på laboratoriet, EKG, lunge-funktion, konsultationer og bliver oplært i brug af EDB. Introduktionssamtalen finder typisk også sted første arbejdsugen. Her bliver tider til midtvejssamtalen og slutevaluering fastsat. Hver dag er der tid på 30 min. til planlagt supervision og patientgennemgang, som typisk vil forgår efter frokostpause. Ved interesse arrangerer vi gerne en praktikdag hos øre-næse –halslæger eller  hudlæge i nærområde. Ferie og kursusønsker bedes anmeldt så tidligt som muligt i forløbet.

Gråsten den 06.01.2017

Haderslev Lægeklinik v. praktiserende læge Henrik Kjældgaard                                                        

Aastrupvej 11G
6100 Haderslev

Tlf.: 73 70 91 92
E-mail: henrik.kjaeldgaard@gmail.com
Privat mobilnr.: 30 69 20 58

Haderslev Lægeklinik har til huse centralt i Haderslev i en ældre, men helt nyistandsat bygning med helt nye lokaler.  

Klinikken har eksisteret siden den 1. oktober 2017, hvor jeg startede Haderslev Lægeklinik op som solopraksis efter 7 år i kompagniskab i et andet lægehus. Jeg er uddannet fra SDU i 2004 og har siden uddannet mig til praktiserende læge i Sønderjylland. Jeg er aktiv i bestyrelsen som dataansvarlig i vores lokale kvalitetsklynge, og jeg er desuden ansat af Haderslev kommune som praksiskonsulent. Herudover er jeg ansat af styrelsen for patientsikkerhed under ankenævnet for patienterstatning som sagkyndig inden for almen medicin. Jeg er også plejehjemslæge.

Haderslev Lægeklinik har ansat sygeplejerske Anni Mathiesen 24 timer pr. uge og lægesekretær Zina Bach Clausen 30 timer pr. uge. Begge ansatte har stor erfaring inden for arbejde i almen praksis. Desuden arbejder Anja Wulff Kjældgaard som administrativ medarbejder 9 timer ugentligt. Vi har som regel ca. 4 gange årligt en medicinstuderende i klinik á 2 ugers varighed.

Vi har ca. 1.600 patienter tilknyttet, men har stadig åbent for tilgang af nye patienter. I øjeblikket kan vi tilbyde vores patienter en tid på samme dag eller inden for få dage.  

Vi ser patienter hver dag fra kl. 8-16 og fredag fra 8-13. Alle telefonopkald til klinikken bliver visiteret af sekretæren og ved behov for telefon/fremmøde/videokonsultation aftaler hun en tid, hvor læge eller sygeplejerske ringer tilbage til patienten.

Med mindre der er tale om særlige problemstillinger, er der afsat 10 minutter til hver konsultation ved Henrik. Hos uddannelseslægen er der afsat ekstra tid til hver patient, så der er god tid til at sætte sig ind i journalen, evt. bede om vejledning og skrive notater efterfølgende.  Du vil blive grundigt introduceret til vores arbejdsgange og edb-system (XMO). Du vil også få mulighed for at følge læge, sygeplejerske og sekretær, inden du får egne patienter.

Både sygeplejerske og læge kører ofte hjemmebesøg. Der er mulighed for besøg mellem kl. 11.30 og kl. 12.30 og mellem kl. 15 og kl. 16. Det vil typisk være til ældre patienter, der ikke har mulighed for at møde op i klinikken.  Desuden er jeg fast tilknyttet som plejehjemslæge på Kildebakkens Plejecenter, hvor jeg går stuegang med ca. 14 dages mellemrum og kører besøg ved behov (oftest ugentligt)

Klinikken har et mindre laboratorium, hvor urinprøver kan mikroskoperes. Sygeplejerske og sekretær er også oplært i denne funktion. Blodprøver afhentes og køres til laboratoriet i Sønderborg to gange dagligt.

Udadtil har vi er godt samarbejde med de andre praktiserende læger i byen, samt speciallæge i byen. Herunder ørenæsehalslæge, hudlæge. Øjenlæge, gynækolog, psykiater og børnelæge. Lægevagt kører jeg ikke selv mere, men jeg er selvfølgelig behjælpelig med at skabe kontakt til andre vagtaktive læger.

Vi nyder meget at have uddannelseslæger og lære fra os, men også omvendt at modtage inputs til forbedringer og nye tiltag fra uddannelseslægerne.

Introduktionsprogrammet er er 14 dages gradvis introduktion, hvor du primært bliver vist rundt og introduceret til EDB, samt de daglige rutiner. Du vil følge med mig primært, men også dage ved sygeplejerske og sekretær for at erfare deres funktioner og arbejdsområder. Efter ca. 14 dage (måske lidt før) begynder du at se dine egne patienter.

Supervision foretages via daglig supervision kl 12. samt i løbet ad dagen ved behov.

Kerneværdierne i Haderslev Lægeklinik er at have en stærk faglighed og udvise nærvær og empati i mødet med alle patienter. Det skal være et rart sted at komme som patient, og det skal være et rart sted at arbejde. Derfor prioriterer vi også, at der er tid til pauser i løbet af dagen. Vi køber ind til frokost og spiser sammen hver dag, ligesom vi gerne afholder to årlige personalearrangementer. Haderslev Lægeklinik er en lille arbejdsplads og mange problematikker løses over kaffen.

Med venlig hilsen

Henrik Kjældgaard
Haderslev Lægeklinik

LÆGEHUSET  NØRREGADE 40 
NØRREGADE 40
6100 HADERSLEV
Tlf.: 74 52 21 24

Lægehuset er grundlagt i 1889 af læge Peter Meyer i Haderslev. Siden hen har Peter Meyers søn, Otto Meyer, og dennes sønner, Carsten og Hans-Oluf Meyer, videreført klinikken.
Fra ca. 1935 har klinikken ligget i de nuværende lokaler med flere til- og ombygninger gennem årene.
I 1974 går Otto Meyer på pension og klinikken udvides til et 3-mands kompagniskab med Helmer Nielsen.
I 1993 indgår læge Rolf Meyer, søn af Hans-Oluf Meyer i kompagniskabet.
I 1997 går Carsten og Hans-Oluf Meyer på pension. Og Jesper Meyer, søn af Carsten Meyer, indtræder.
2004 overtager Hans-Iver Kley en del af kompagniskabet efter Helmer Nielsen. 
I 2010 udvides klinikken med yderligere et ydernummer og undertegnede indtræder i kompagniskabet.

Klinikken består i dag af

Læge Hans-Iver Kley
Læge Rolf Meyer
Læge Jesper Meyer
Læge Tina Christiansen

Der er tilmeldt ca. 6.400 patienter til vores praksis.

Vores personale er følgende

Tanja Jensen, lægesekretær og SOSA, ansat 2008
Charlotte Marie Svenning Boesen, lægesekretær, ansat 2011
Dinna Nørgaard Skjødt, lægesekretær, ansat 2012
Anne-Dorte Vilslev, lægesekretær, ansat 2012
Maria Pedersen, lægeklinikassistent og SOSA, ansat 2014

Personalet er oplært i diverse selvstændige funktioner, som fx blodprøvetagning, vaccinationsvejledning og vaccinationer, EKG-tagning, spirometri og lign.

Klinikken består af i alt 8 konsultationsrum, hvoraf de 6 er indrettet ens. Vores patienter bliver hentet og ved behov forberedt af klinikpersonalet, og det er således lægen der går ind til patienten i konsultationslokalet og forlader denne, når konsultationen er over. Herudover har vi to fælleskontorer. Som uddannelseslæge har du således ikke dit eget konsultationsrum, men dit eget skrivebord i fælleskontoret. Og således god mulighed for løbende supervision i løbet af dagen ud over den planlagte supervision. 

Arbejdstiden er 37 timer /uge fordelt på kl. 08.00 - ca. 15.15 mandag, tirsdag og onsdag, torsdag kl. 08.00 - ca. 17.00, hvor der er sen eftermiddagskonsultation, og fredag kl. 08.00 - ca.13.00.

Der er dagligt quick/åben konsultation mellem kl. 08.00 og 9.00 og torsdag tillige mellem kl. 16.00 og 17.00. Dagligt fra ca. 12.00 til 13.00 er der middagspause.  Konsultationstiden begynder igen kl. 13.00 til 15.00, hvilket som anført er sidste konsultationstid, mandag - onsdag. Torsdage begynder konsultationstiden igen kl. 13.30.

Lægebesøgende varetages af de faste læger, som på skift har akutfunktionen, med vurdering af de akutte patienter (ud over dem der møder i quickkonsultationen), samt som anført lægebesøg såvel planlagte som akutte.

 For yderligere praktiske oplysninger se venligst vores hjemmeside www.min-laege.dk eller www.sundhed.dk.

Introduktionsprogrammet består af 5 dage, hvor du følger lægerne på skift. Du vil hurtigt herefter få dine egne patienter på din egen tidsbestilling, efter aftale, dog vil du i den første periode have dobbelttider (1 normalkonsultation er 15 min) til rådighed for dine patientkontakter. Og mulighed for dobbeltbookninger med de øvrige læger mhp. oplæring/direkte supervision i/af f.eks. børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, gynækologiske undersøgelser mv.

Supervision og vejledning foregår dagligt, løbende, da vi alle har fælleskontor, hvor du som uddannelseslæge til hver en tid vil have mulighed for at diskutere, spørge eller søge råd hos en af lægerne. Tilsvarende vil du dagligt efter frokostpausen (og i tidsprogrammet fastlagt) svarende til ½ time, i fællesskab med din tutorlæge gennemgå dine patienter, evt. spørgsmål mv.

Vi vil opfordre dig til,  at du efter aftale tilrettelægger enkelte dage hos byens øvrige speciallæger, som dermatolog, øre, næse og hals-læge, eller fysioterapeuter, kiropraktorer.

Vores praksis-edb-system er XMO, som indeholder integreret internet
-tidsbestilling, -receptfornyelse og -e-mailkonsultation. Herudover er der fra samtlige 13 arbejdspladser internetadgang.

Alle læger i klinikken deltager i regionens vagtlægeordning.

Som uddannelsespraksis forventer vi, at du som uddannelseslæge også bidrager med din viden til arbejdet i vores praksis, at du er interesseret og vi glæder os til samarbejdet.

Med venlig hilsen, på lægernes vegne

Tina Christiansen

Feb. 2016

Præsentation af Lægehuset Schaumann til kommende uddannelseslæger

Om lægehuset

Lægehuset Schaumann (tidligere Gammelting) har eksisteret siden 1920. Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 3 faste læger samt 1-2 uddannelseslæger.

De faste læger er: Ernst Bondo (f.1952), Ole Larsen (f.1966) og Anita Corydon (f.1972)

Lægehuset består udover lægerne af 2 sygeplejersker samt 2 sekretærer.

Vi har knap 5.000 patienter heraf mange børnefamilier.

Vi holder til i den tidligere Schaumanns Klædefabrik, der har spillet en central rolle i Haderslevs og Danmarks industrielle historie. De gamle bygninger er nænsomt restaureret og lokalerne fremstår moderne, lyse og stemningsfulde med alle nødvendige faciliteter.

Den tidligere klædefabrik rummer foruden os Jordemodercenter samt Sundhedscenter Schaumann, der omfatter skoletandpleje og sundhedspleje samt kommunelæge. Bygningerne rummer tillige Slesvigske vognsamling, café og galleri.

Vi har en hjemmeside, hvor du kan læse mere om lægehuset: www.laegehusetschaumann.dk

Forventninger

Vi har haft uddannelseslæger gennem mange år, og prioriterer dette højt. Vi vil gerne være med til at efteruddanne vores yngre kollegaer og i bedste fald inspirere dem til at vælge specialet almen medicin. Herudover har det stor værdi for lægehuset, at uddannelseslægen rusker op i vores rutiner, og stiller spørgsmål ved arbejdsgange og behandlinger. Vi ser således frem til et gensidigt læringsforhold. Vi forventer naturligvis også, at du kan aflaste os gennem dit arbejde, og at du overholder aftaler om mødetider m.v.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med et godt arbejds- og læringsmiljø i trygge rammer.

Arbejdsplan

Dine arbejdstider er som følger:

Mandag-onsdag: kl. 8.00-15.40.
Torsdag: kl. 8.00-17.00.
Fredag: kl. 8.00-13.00.

Lægevagt

Vi forventer at du følger med i lægevagten nogle gange i løbet af dit ophold eller selvstændigt tager lægevagter (afhængig af dit uddannelsestrin).
Hvis vi ikke selv kører lægevagt i din ansættelsesperiode, vil vi være behjælpelige med kontakten til andre kollegaer i området.

Supervision

Der afsættes ca ½ time daglig til supervision. Hvis vi har flere samtidige uddannelseslæger, foregår det som fællessupervision, hvilket vi har gode erfaringer med. Herudover vil der være mulighed for løbende supervision efter behov.
Der vil være mulighed for superviserede konsultationer, hvor én af de faste læger følger med i baggrunden. Du har også adgang til videoudstyr, så du kan optage konsultationer til senere gennemgang og supervision.
Der vil være mulighed for 360 graders evaluering såfremt dette er ønsket eller vurderes relevant.

Undervisning

Der er fælles undervisning af hele lægehuset ca 1 gang hver måned. Både de faste læger, sygeplejersker og uddannelseslæger underviser på skift.
Det kan være et teoretisk emne, behandlingsvejledning eller en spændende case. Det er op til den enkelte underviser at vælge emnet.

Introduktionsprogram

Vi vil gerne hilse på dig 2-4 uger før du kommer, for at høre lidt om din baggrund og evt. forventninger til opholdet, særlige interesser m.v. Som udgangspunkt foreslår vi at mødes en fredag mellem kl. 13 og 14.30, hvor vi spiser frokost sammen.

1. arbejdsdag: Finde på plads i dit konsultationslokale og får åbnet din PC. Møde sygeplejersker og sekretærer m.v.

Om formiddagen følges du med én af de faste læger, og om eftermiddagen får du dine første patienter.

Vores EDB leverandør er EG Clinea, og det tager ikke lang tid, før du behersker de nødvendige funktioner.

2. og 3. arbejdsdag: Du følges med én af de faste læger om formiddagen og får enkelte patienter om eftermiddagen.

4. og 5. arbejdsdag: Egne patienter i begrænset omfang.

Samarbejdspartnere

Der kan evt. laves aftaler om besøg hos vores samarbejdspartnere som f.eks. gynækolog, hudlæge, ØNH læge eller hjemmeplejen (det afhænger af dit uddannelsestrin og øvrige kursusaktiviteter)

Godkendelse af kompetencer

Du får løbende godkendt dine kompetencer. Herudover vil der være 3 evalueringssamtaler undervejs.

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen
Lægehuset Schaumann

Simmerstedvej 1, 1. sal
6100 Haderslev
Tlf 74522135
Mail:  laegerne@laegehusetschaumann.dk
Hjemmeside: www.laegehusetschaumann.dk

Senest opdateret 24. februar 2016, Ole Larsen

Historie

Praksis startede som en sammenlægning af 2 solopraksis i 1986 (Per Møller og Klaus Peter Schütze). I 1993 blev praksis udvidet med et ekstra ydernummer, og Birgitte Lund blev kompagnon. I 2000 blev praksis godkendt som delepaksis, og Torben Østergaard kom ind som den 4. læge. Birgitte Lund rejste i 2002 fra byen og blev erstattet af Else Sahlholdt. Efter Klaus Peter Schützes død i 2002 blev Helle Ibsen kompagnon i 2003. I juli 2012 købte Torben Østergaard, Else Sahlholdt og Helle Ibsen sammen Per Møllers andel af praksis, men Per Møller fortsatte med at arbejde som vikar i praksis indtil april 2013. I januar 2013 solgte Torben Østergaard sin del af praksis til Trine Tørslev. Praksis har fortsat tilladelse til delepraksis, og i februar indtrådte Ina Kurtmann så Lægerne Bispebroen 2. B 2. sal nu igen har 4 læger. 

Læger og personale

Læger

Else Sahlholdt, 1964, i praksis siden 2002
Helle Ibsen, 1964, i praksis siden 2003
Trine Tørslev, 1974, i praksis siden 2013
Ina Kurtmann, 1978, i praksis siden 2016

Personale

Gitte Skjold Mikkelsen, sygeplejerske
Marianne Hommelhoff, sygeplejerske
Gitte Witt, sekretær
Lene Clausen, sekretær
Jeannette Husen, sekretær

For nærmere præsentation af personalet se vores hjemmeside: www.bispebroen.dk

Patientgrundlag

Overvejende patienter bosiddende i Haderslev by. Der er ca. 4.900 gruppe 1 sikrede patienter og ganske få gruppe 2 sikrede tilknyttet praksis. 

Organisation af arbejdet

Der er telefontid for alle læger fra 8.00 til 8.30. Derefter er der konsultationer til kl. 12.00, hvorefter lægerne spiser fælles frokost. En eller to læger kører så eventuelle sygebesøg indtil kl. 14.00, mens lægen/lægerne, der ikke kører sygebesøg den pågældende dag, starter arbejdet igen kl. 12.30. Torsdag er vores lange dag med åbent til kl. 17.00. Vores sygeplejersker tager også på sygebesøg til fx blodprøvetagning eller sårpleje. Vi forventer også at uddannelseslægen tager på sygebesøg enten alene eller sammen med en af os andre. Vores sygeplejersker har selvstændige konsultationer og udfører under lægelig supervision bl.a laboratoriearbejde, priktest, sårpleje, EKG, lungefunktionsundersøgelse, vaccinationer, diætvejledning, øreskylning, rejsevaccinationer, rejserådgivning samt instruktion i hjemmeblodtryksmåling.

Uddannelseslægens arbejdstid

Uddannelseslægen arbejder 37 timer om ugen efter aftale inden for følgende tidsrum mandag til onsdag 8.00 til 16.00, torsdag 8.00 til 17.00 og fredag 8.00 til 13.00. Deltagelse i lægevagtsarbejde kan kompenseres med fritagelse i dagarbejdstiden.

Introduktion

Vi anbefaler at uddannelseslægen kommer til et møde inden ansættelsens start. Dels for at tale om gensidige forventninger og for at aftale forhold omkring arbejdstider, ferie, kurser og lignende. Dels for at kunne tilrettelægge et passende introduktionsprogram, hvor der på forhånd er taget hensyn til individuelle ønsker og behov. Under introduktionen gennemgås computersystemet som noget af det første, for det er grundlæggende for vores arbejde. Sygeplejerskerne følges i deres arbejde, som omfatter mange af de praktiske procedurer, vi udfører. Endvidere følges lægernes arbejdsdag. Vi har gode erfaringer med, at uddannelseslægen kommer i gang med egne konsultationer allerede i løbet af de første dage. I starten enkelte daglige konsultationer lagt ind i den øvrige introduktion, hvor der er sat rigelig tid af og under tæt supervision. I introduktionsprogrammet indgår endvidere gennemgang af instrukser og vejledninger i praksis, snak om holdninger til fx. antibiotika og vanedannende medicin, kendskab til akuttaske og hjertestarter samt udfærdigelse af en uddannelsesplan. Skabelonen til vores uddannelsesprogram kan ses på vores hjemmeside.

Supervision

Vi er alle let tilgængelige! Der er altid mulighed for at få umiddelbar respons på spørgsmål, der ikke kan vente. Lige som uddannelseslægen til enhver tid kan hente en af lægerne, henter vi også uddannelseslægen, når vi ser noget, der kunne være godt at se/prøve. Vi skemalægger en halv time pr dag til supervision. Denne skemalagte tid ligger hver dag fra 14.00 til 14.30. Desuden opfordrer vi uddannelseslægen til at afsætte tid til refleksion. Det har været gjort forskelligt af vores uddannelseslæger. Enten som en daglig beskyttet tid eller som en længere periode fx hver fredag med tid til at se dagens ellers ugens patienter igennem. Vi har i praksis et videokamera, så det er muligt at optage konsultationer mhp senere supervision. Vi har også haft gode erfaringer med, at uddannelseslægen og vejlederlægen på skift sidder med som ”fluen på væggen” hos hinanden med fokus på konsultationsprocessen. En af lægerne er på forhånd valgt som hovedansvarlig for den aktuelle uddannelseslæge, og det er den læge, der deltager i justeringssamtalerne.

Efter ønske og behov afsætter lægerne på skift ½ time en gang om ugen til undervisning af uddannelseslægen i et valgt emne eller en vanskelig patient. Derudover har vi hver onsdag ”Lægemøde” hvor alle læger deltager. Her tager vi praktiske ting op, men her kan vi også fremlægge en patient, eller vi kan orientere hinanden om hovedpunkter fra kurser/konferencer eller en interessant artikel. En gang om måneden har vi personaleundervisning, hvor uddannelseslægen forventes at deltage, når det er relevant – også gerne som underviser.

Ved jævnlige justeringssamtaler sikres det, at målbeskrivelsens krav opnås. De kompetencer, der almindeligvis vil kunne opnås i almen praksis indgår alle i vores daglige arbejde. Der vil efter ønske og speciel interesse være mulighed for at aftale besøg hos praktiserende speciallæger eller andre samarbejdspartnere.

Vi bruger de kompetencevurderingsmetoder, der er nævnt i målbeskrivelsen til almen medicin. En vigtig tilbagemelding fås via vores patienter, som giver udtryk for deres oplevelser overfor læger og sekretærer og ofte også direkte overfor uddannelseslægen. Sekretærer og sygeplejerske bidrager også med vigtige informationer om, hvordan den uddannelsessøgende fungerer som samarbejdspartner.

Internt og eksterne samarbejde

Ud over lægemødet hver onsdag har vi længerevarende personalemøde ca. én gang om måneden. Desuden holder vi 2 personalearrangementer årligt. Typisk den sidste fredag i maj og den sidste fredag i november. Det ene arrangement har typisk et fagligt indhold, der kan handle om fortsat at sikre det gode samarbejde, eller anden faglig eller kvalitetsmæssig udvikling af praksis.

Vi samarbejder med sygehuse, praktiserende speciallæger, kommune, hjemmepleje, jordemødre, apoteker, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. Som noget specielt har praksis en aftale med Helsehjemmet, så praksis fungerer som læge for de teenagere, der i en kortere eller længere periode bor på Helsehjemmet.

EDB program og internet

XMO version 8.
Hjemmeside: www.bispebroen.dk
Der er internetadgang fra alle vore computere. Af sikkerhedsmæssige hensyn, indskærper vi, at computere i praksis udelukkende bruges til at gå på anerkendte faglige hjemmesider, og at der aldrig indsættes fx. USB stik fra patienterne i vore maskiner.

Lægevagt

2 af de 4 læger i praksis kører lægevagt. Det plejer ikke at være et problem at arrangere at uddannelseslægen kommer med på lægevagt. Lægevagtarbejder superviseres enten direkte ved at tutor og uddannelseslæge er på vagt sammen, eller indirekte efter vagten i dagtiden ud fra de foreliggende lægevagtsnotater, når uddannelseslægen begynder at køre selvstændige vagter. Ved behov for supervision under vagten, som ikke kan løses af en kollega, der er på vagt sammen med uddannelseslægen, vil der til hver lægevagt være aftalt en tutorlæge fra praksis, der er supervisor for den aktuelle lægevagt, og som kan kontaktes telefonisk.

Holdninger og etik

Vi er den uvisiterede og ofte første adgang til sundhedsvæsenet for vore patienter. Vi tager os af alle helbredsproblemer - akutte såvel som kroniske - hos vore patienter også selvom henvendelsesårsagen i den primære fase kan være ukarakteristisk.  Vores tilgang er personcentreret, men vi har også ansvar for sundheden i lokalsamfundet og effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer ved koordineret behandling, samarbejde med andre sundhedsprofessioner i den primære sundhedstjeneste og ved at sikre hensigtsmæssig kontakt og samarbejde med specialister i det sekundære sundhedsvæsen.

Vi arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse af sygdomme, udredning, behandling, omsorg og palliation. Dette sker enten direkte eller ved at hjælpe patienterne med adgang til de ydelser, der er relevante ud fra de sundhedsbehov og ressourcer, der er tilgængelige.

Vi integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i den udrednings- og behandlingsplan, der udarbejdes sammen med patienten, hvor vi bruger vores faglighed sammen med den viden og tillid, der opstår gennem gentagne kontakter og personligt forhold over tid med effektiv kommunikation mellem læge og patient.

Vision for praksis

Vi har 4 hovedtemaer i vision for praksis:

Gennem faglighed og udvikling ønsker vi at sikre den bedst mulige behandling af vore patienter.

Gennem respekt og anerkendelse udnyttes den enkeltes bidrag til praksis bedst muligt, og patienten sikres den bedst mulige behandling.

Ved hjælp af struktur og fleksibilitet, skal praksis fungere som en velfungerende enhed for både patienter, ansatte personale og læger.

Gennem ordentlighed udadtil og indadtil sikres det, at praksis bliver et godt sted at være for både patienter, ansatte personale og læger.

Praksisbeskrivelse for

Lægerne I Sundhedscentret
Clausensvej 25, 6100 Haderslev
Tlf.nr.: 74 52 26 00
www.74522600.dk 

Klinikken har eksisteret I ca.35  år, og udviklet sig løbende. Vi har haft til huse I midtbyen I flere år, men I 2018 flyttede vi ind I byens nybyggede sundhedscenter her på Clausensvej 25. Patientgrundlaget er ca. 3000.

Personale

Teamet består af 2 faste læger, 2 konsultationssygeplejersker og 2 lægesekretærer. Herudover er der i perioder medicinstuderende, som er I observationspraktik i 2 uger.
Arbejdsmiljøet er præget af stor grad af hjælpsomhed medarbejdere imellem. Der er altid en god stemning med en god portion humor.

Dagsrytmen i klinikken

Vores arbejdsdag starter kl. 8, hvor lægerne har telefontid mellem kl. 8 og 9. Sygeplejerskerne har på skift telefontid og ser patienter mellem kl. 8 og 9. Fra kl. 9 til kl. 12 er der planlagte konsultationer hos både læger og sygeplejersker. Ligeledes fra kl. 14 til 15.30.
Mellem kl. 12 og 13 ses akutte patienter, dvs. De har ringet forinden og af sekretæren eller lægen visiteret til at skulle ses samme dag.
1 dag om ugen er der 1 times konference med et forinden aftalt emne, indimellem med fremlæggelse af valgt emne, men ellers faglig sparring. Desuden er der læge/sygeplejerske konference 1 time om ugen, hvor der konfereres patientproblematikker.
Torsdag har vi klinikken åben mellem kl. 16 og kl. 18 for at tilgodese de patienter, som arbejder udenbys eller har længere arbejdsdag.
Fredag lukker klinikken kl. 13, hvor Byvagten tager over på skift blandt byens læger.
Klinikkens sekretær og sygeplejersker går hjem kl. 15, hvorefter telefonen går på en mobiltelefon, som ligger hos lægen, indtil kl. 16.

Uddannelseslægens forløb

Du vil være tilknyttet en fast tutor så vidt muligt. Dog vil der altid være sparring til rådighed hos øvrige læger. Der vil blive planlagt fast daglig supervision efter endt arbejdsdag, af min. 30 min. varighed. Herudover naturligvis løbende daglige sparring.
Der er desuden lavet en del procedurer inden for de gængse områder, som ligeledes kan være en hjælp i det daglige arbejde. Det første stykke tid, vil der til slut på dagen, være afsat tid til gennemgang af dagens arbejde og efterhånden, alt efter behov, vurderes der, hvad du har behov for.

Vi anvender Uddannelseslæge.dk til at sikre os og dig, at du opnår de forventede kompetencer i forløbet. Gennemgang af Uddannelseslæge.dk gøres mindst 3 gange gennem dit 6 måneders forløb.

I den første tid, vil der blive afsat god tid mellem patienterne, således at du får mulighed for at vænne dig til dine nye omgivelser og lære edb-systemet at kende. Efterhånden finder vi sammen ud af, hvordan din dag skal tilrettelægges. Vores edb-system hedder XMO og er ret brugervenligt.

Til uddannelseslægen

Velkommen til Lægerne Laurids Skausgade.

Vi er en kompagniskabspraksis med 4 læger: Jane og Mads Hunderup, Christine Lassen samt Dorte Voss og er alle fire ligeværdige tutorer for dig og har alle samme grad af ansvar for dit forløb. Af praktiske grunde har vi for hver uddannelseslæge udnævnt en ”administrerende” tutor, således at du kun skal henvende dig et sted ved kurser, sygdom, ferier osv., ligesom det er den administrerende tutor, der er ansvarlig for at evalueringssamtalerne afholdes og tjeklister underskrives. Din administrerende tutor vil være:

Læge/Tandlægehuset

Hovedbygningen er oprindeligt fattiggård (bygget i 1838), og det lille hus overfor er byens første sygehus. Med Steinckes socialreform i 1932, blev det omdannet til plejehjem, og som sådan fungerede det indtil 1992, hvor det blev bygget om til det nuværende Læge/Tandlægehus, der i dag rummer 4 læger, 1 tandlæge, 1 psykolog og 1 børnelæge. Bygningerne overfor lejes ud til private.

Vi har litteratur om husets historie, hvis du er interesseret.

Personale

Vi har to sekretærer: Trine Lind og Kirsten Albertsen.
Den ene sekretær møder altid 7.45.  Sekretærerne modtager patienter ved lugen og passer telefonen. Konsultations notater forventes du at skrive selv. Sekretærer og sygeplejerske sørger også for forsendelse af blodprøver til kl. ca. 10.10 og 14.10. Blodprøverne hentes af en chauffør fra Region Syddanmark til disse tidspunkter.

I 2008 ansatte vi Gitte Thorsen som sygeplejerske og i 2015 ansatte vi også sygeplejerske Birgitte Madsen, og de ser begge selvstændigt patienter. Deres arbejde består først og fremmest i blodprøvetagning, sår behandling, vaccinationer og hun aflaster sekretærerne i belastede perioder.

Vores dagsrytme

Patienterne kan ringe til sekretæren mellem 8-9, og ved akut behov vil de få en tid samme dag (vi har akut tider til det samme) Vi starter på konsultationerne kl. 08.00 – 10.00, hvor der er telefontid direkte til lægerne indtil ca. kl. 10.30/10.45 – hvor vi prøver at holde kaffepause. Derpå igen konsultationer til middagstid. De næste timer går med frokost/sygebesøg, hvorefter der igen er konsultation efter aftale til ca. kl. 16. Tirsdag er dog lang dag til kl. 17.00. Fredag sluttes som regel kl. 13.00, hvor bylægevagten (som vi også er en del af) overtager. Efter et par måneder, alt efter hvor du er i uddannelsen, vil du også blive opfordret til at deltage i telefontiden om morgenen.

Uddannelseslægens kliniklokale

befinder sig på 1. sal og er fuldt udrustet. Hvis ældre patienter ikke kan klare trapperne, er der tit ledige lokale i stueplanet. Det kan undertiden blive varmt om sommeren, men der findes en ventilator.

Lav en liste over de ting du synes der mangler og forelæg den for den adm. tutor.

Klinikkens tlf. nr. er 7452 7979

- når patienterne ringer mellem 10.00 – 11.00 skal de via trykknap vælge hvilken læge de vil tale med og derefter bliver de stillet igennem eller sat i kø.  På andre tidspunkter går samtalen til sekretærerne.

Din introduktion

Denne introduktion vil blive udleveret til dig første gang du besøger os, ca. én måned før dit forløb starter. Du vil blive bedt om at lave en introduktionsskrivelse om dig selv til ophængning i venteværelset, Skrivelsen bør være i A4 format, og det vil være nødvendigt med et billede. Det er tilstrækkelig, hvis du skriver dit navn og en kort introduktion på 7-8 linjer, gerne med lidt store typer. Hvis du er tvivl om, hvorledes du griber det an, kan vi vise dig, hvordan de andre har løst det.

Ved introduktionssamtalen vil vi gennemgå dine tjeklister og sikre os, at de fornødne underskrifter er til stede, ligesom vi gerne vil drøfte de erfaringer, du hidtil har gjort i din karriere, og vi er spændte på at høre, hvor du mener, du vil have dit speciale.

Den første uge vil du typisk være ”en flue på væggen” hos hver af os i ca. 2 dage, så du kan fornemme hverdagen og vænne dig til EDBprogrammet (XMO fra firmaet CGM). XMO blev opgraderet i juni 2013, bl.a. med ændringer i form af FMK, hvilket vi stadigt kæmper for at bruge rigtigt. Vi har gode erfaringer med at turnuslægen 1 eller 2 eftermiddage opholder sig i sekretariatet, for at lære sekretærfunktionen at kende.

Det er vigtigt, at du allerede fra 1. dag fremfører ferie og kursusønsker, således at de kan planlægges i god tid.

Din hverdag

Din normale arbejdstid er fra kl. 8.00 til 16.00 og fredag fra kl. 8.00 til 13.00 med ½ times frokostpause.
I starten vil du typisk få sat ½ time af til hver patient, men siden typisk 15 min.

Den daglige supervision

Din tutor for en given patient vil altid - ved akut behov for ”sparring” - være den læge, der er tilknyttet som behandler. Har tutoren forfald, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til en af de øvrige. Derudover skal vi hver dag finde tid til 30 minutters supervision af dig, hvor vi kan gå lidt i dybden med forskellige emner. Det vil vi typisk gøre efter frokosten, før vi starter på eftermiddagsprogrammet. Denne tutorfunktion går på skift hver uge.
Ved problemer opfordrer vi dig til at ringe eller komme, eller kalde tutor op til dig, hvis du skønner det er nemmest. Vi tilstræber, at hver af dine tutorer mindst en gang i forløbet superviserer dig. I fællesskab finder vi en passende patient.
Vi tilstræber en fælles kaffepause hver formiddag kl. 10.45 – 11.00.
I uddannelseslægens konsultation findes en mappe, hvor de vigtigste procedurer er samlet, men der kan stå mange flere og du må gerne bidrage.

Målbeskrivelse – checkliste – uddannelsesprogram

Vi foreslår, at du bruger uddannelsesprogrammet til speciallægeuddannelse med logbogen fra Dansk Telemedicin (hvis du er i almen medicinsk blok).

EDB-program og internet muligheder

Vort lægeprogram hedder XMO og alle husets 9 arbejdspladser er forbundet i et netværk.
Du vil i starten skulle bruge tid til at sætte dig ind i programmet, men du lærer det kun ved at bruge det, - og spørge.
Der findes mange praktiske hjemmesider at besøge, f.eks. SSI, interaktionsdatabasen, visinfosyd, heartscore, promedicin….
Irf.dk
Ssi.dk (epinyt)
Dsam.dk
praksisnyt@rsyd.dk (tilmelding)
Laeger.dk
Sundhed.dk

Vagtarbejde

Det hører med til din uddannelse, at du deltager i vagtarbejdet nogle gange. Du kan så siden afspadsere de ekstra timer du har haft.

Øvrige forhold

Du bør deltage i fællesmødet med sekretærerne den første tirsdag i hver måned kl. 13.00 (efter vores fælles frokost fra kl. 12.30 – 13.00). Denne tirsdags frokost betaler praksis.
Områdets speciallæger har tidligere været flinke til at modtage vores uddannelseslæger, og du er meget velkommen til at undersøge muligheden for besøg hos dem.
6 gange om året er der møde i Lægeforeningen i Haderslev Kommune, og du er velkommen til at deltage. (på Hotel Harmonien, 2. tirsdag i måneden fra kl. 18-21 - du deltager i aftensmaden på restauranten, hvis du er interesseret)

Holdninger

Til kolleger

Næsten ethvert fag har sine uskrevne love, men specielt inden for lægeverdenen er det afgørende, at alle er bevidste om god lægekultur og kollegialitet. Der findes et lille hæfte fra DADL på bogreolen i din klinik, som er god at læse.

Til medicinalindustrien

Det er vigtigt altid at være bevidst om at medicinalfirmaer først og fremmest er kommercielle foretagender, der er interesserede i at sælge deres varer. Du bør derfor som udgangspunkt være kritisk spørgende i mødet med repræsentanten, og i øvrigt hente din viden om præparater fra uafhængige kanaler. I de sidste år har såvel Region Syddanmark og IRF, gjort et stort stykke arbejde for at informere. Det er sjældent at vi får besøg af repræsentanter fra Lægemiddelindustrien.

Til medicinordinationer

Medicinudgifterne stiger med 5-10 % om året, og vi finder der bydende nødvendigt at være økonomisk ansvarsbeviste ved ordinationerne. Apoteket substituerer med det billigste præparat, medmindre du skriver ej S. XMO kan også hurtigt vise dig, hvad det billigste præparat er.
Det er en god vane at gå patientens medicinliste gennem, hver gang du ordinerer noget nyt, med henblik på om det er muligt at seponere et andet præparat.

Haderslev
Revideret nov. 2016

Jane Hunderup        Mads Hunderup           Christine Lassen          Dorte Voss

Praksisdeklaration for lægerne Nørregade 22

Haderslev 22/6-18

Historie: Lægerne Nørregade 22A, Haderslev er en gammel praksis, oprindeligt eneste kvindelægepraksis i Haderslev, men i 1977 tilkom den første mandlige læge. Fra at være en 2-lægepraksis har det været en 3-lægepraksis, delepraksis med 4 læger om 3 ydernumre og er fra 1/1-2015 igen en 2-lægepraksis.

Lokaliteter: Vi har til huse på 1. sal i et smukt fredet hus fra 1760 midt i Haderslev (hvorfor vi kører lidt flere besøg end mange andre praksis, da nogle patienter kan have besvær med trapperne og vi ikke kan lave elevator). Du vil få dit eget store konsultationsrum med tilhørende undersøgelsesrum. Det ligger lige ved siden af tutorlæge, så hjælpen altid er tæt på.
Vi spiser frokost sammen hver dag, både læger, sygeplejersker og sekretærer, så du slipper for madpakkesmøring og vi har gratis frugt og kaffe og te.

Læger og Personale: Lægerne er Kim Jørsing fra 1959, praktiserende læge siden 1999 og Anne Byg fra 1963, praktiserende læge siden 2005.
Vi har to sygeplejersker, begge på 28 timer, Kirsten siden 2000 og Lene siden2009. De har en del kontroller af vore patienter m kroniske lidelser, laver spirometri, EKG, blodprøver, priktest, p-pillekontroller osv.
Sekretærerne er Dorte, som blev ansat i 2005, er tidligere farmakonom og Pernille, ansat 1/6-18. De tager sig af vanligt sekretærarbejde blandt andet, Dorte kan også mikroskopere urin.
Vores team er præget af gensidig respekt for hinanden, både som fagpersoner og som privatpersoner.

Patientgrundlag: Vi har ca. 3.350 patienter og masser af forskelligt arbejde og patientkategorier. Dette sikrer, at det ikke bliver kedeligt for dig med ”kun ondt i halsen patienter”, men at du kommer til at se et bredt udvalg af almenmedicinske problemstillinger. Vores patienter er vant til, at vi har uddannelseslæger, så der er ikke problemer med at få patienter til dig.

Organisation af arbejdet og din arbejdstid: Vi har åbent fra kl. 8-16 mandag, onsdag og torsdag, tirsdag fra kl. 8-17 og kl. 8-14 fredag. Din arbejdstid er jo på 37 timer (så du skal ikke være der i hele åbningstiden), og vi er ret fleksible, hvis du har særlige ønsker om, hvordan arbejdstiden skal ligge. Det aftaler vi.
Mellem 8 og 9 har vi telefontid, fra kl. 9.15 og til kl. 12 er der patienter med 15 minutters mellemrum, og 2x 15 minutters pause til lige at få skrevet en henvisning eller trække vejret/få en kop kaffe. Fra kl. 12.45 og frem til du går hjem, er der igen patienter, med 1-2 pauser. Efter aftale kan du også prøve sygebesøg, afhængigt af hvor erfaren du er. Initielt er din dagsplan naturligvis mere lempelig; hvis du er KBU-læge eller lignende mindre erfaren læge får du op til 30 minutter pr patient i starten. Efterhånden som du ”finder dine ben” øger vi efter aftale kadencen.

Introprogrammet varer 4 dage: 1 dag sammen med hver læge, en dag med sygeplejerskerne på skift, og en dag i sekretariatet. Vi bestræber os på at give dig en god introduktion inklusive til computerprogrammet, så du hurtigt bliver tryg ved arbejdsopgaverne. Introsamtale vil også blive afholdt der.
Supervision plejer at ligge med 15 minutter efter telefontiden, så vi kan drøfte det forestående program og 15 minutter over middag eller hvordan du gerne vil have, til opsamling og mere generelle drøftelser. Vi plejer at finde ud af det, hvis du hellere vil have 30 minutter sammenhængende eller på en anden måde. Det er jo også lidt afhængig af, hvor erfaren du er, som regel har fase 2 og 3 læger et andet behov end f eks KBU eller intro. Der er naturligvis adgang til supervision ad hoc, hvis du har brug for, at vi hjælper eller der er noget du er usikker på, men vær forberedt på, at skulle have tænkt på, hvad du selv mener, der skal ske ;-) Som et led i supervision vil du et par formiddage have tutor med som ”fluen på væggen”, men det kender du nok fra andre ansættelser.

Vi samarbejder med både kommunale instanser (væsentligst hjemmeplejen og sygedagpengeafdelingen) og selvfølgelig med vore kolleger i sygehussektor og speciallæger. Som regel elektronisk.
Vores EDB-program hedder XMO, du bliver introduceret til det under intro-forløbet. Vi skriver selv vores notater. Der er trådløst internet overalt i klinikken.
Kim Jørsing kører vagt og det vil væsentligst være ham, der superviserer og har dig med i den del af arbejdet.

Holdning og etik: Vi bestræber os på at møde vore medmennesker med respekt og hvor de er, hvad enten det er samarbejdspartnere eller patienter, men også naturligvis med faglighed (det er jo fagligheden, de kommer for). Den løsning, vi enten sammen med patienten eller selv prøver at finde på det problem, de kommer med, skal gerne kunne fungere i deres verden.
Samtidigt skal vi have ”butikken” til at løbe rundt og fungere, så der er et ordentligt arbejdsmiljø for os alle. Og så gør det jo ikke noget, hvis vi også har det sjovt sammen, vel?

Kom frisk, vi glæder os til samarbejdet!

Med venlig hilsen

Kim Jørsing og Anne Byg

Historie

Lægerne Ved Dammen blev i 2018 overtaget af de ny-uddannede speciallæger Kirsten Damkjær og Jakob Hauge-Johannsen. Et 3.ydernummer blev tilkøbt, hvorefter speciallæge Maren Skau kom til i 2020 som medejer. Lægehuset er således en 3-læge-praksis med 3 ydernumre, der drives i kompagniskab.
Lægehuset ligger aktuelt på 1.sal i lejede lokaler centralt placeret ved gågade og Haderslev Dam. I efteråret 2022 flytter lægehuset til nye lokaler i Sundhedshuset i Haderslev.

Læger og personale

Læge Jakob Hauge-Johannsen, speciallæge i almen medicin 2018.
Læge Kirsten Damkjær, speciallæge i almen medicin 2017.
Læge Maren Skau, speciallæge i almen medicin 2018.
Sygeplejerske Vicki Holm Rasmussen.
Sygeplejerske Lotte Friis.
Bioanalytiker Majbrit Lykkegaard Nielsen.
Sekretær Kristina Frisk.
Farmakonom Karina Christensen.

Patientgrundlag

Vi har en meget blandet patientpopulation med såvel børnefamilier, studerende, midaldrende og ældre. Vi er plejehjemslæger for et plejecenter i en naboby. Vi har ca. 4.200 gr 1 sikrede patienter tilknyttet praksis.

Organisering af arbejdet

De faste læger har på skift en heldags akutlægefunktion. Akutlægen varetager supervisering af personalet ad hoc og dagens henvendelser fra kommune/hjemmepleje mv. Akutlægen ser patienter med akutte problemstillinger ved drop-in i tidsrummet kl. 8-10. Resten af dagen er afsat til ad hoc akutte konsultationer, akutte besøg samt et varierende antal planlagte patienter.
De øvrige læger vil i tidsrummet kl. 8-9 se subakutte patienter og herefter hjælpe akutlægen med de akutte patienter frem til kl. 10. Herefter ses øvrige planlagte patienter.
Torsdag er vores lange dag med konsultationer frem til kl. 17. Fredag slutter vi kl. 13, hvorefter akutte henvendelser varetages af den lokale vagtring.
Lægehuset anvender ultralydsscanner i varierende omfang.
Vores sygeplejersker varetager bl.a. selvstændige kronikerkontroller, smear, LFU’er, øreskyl, vejledning i rejsevaccinationer, simple infektioner og div sygeplejeske-fagligt arbejde. Blodprøver, ekg’er, og urin-undersøgelser inkl. dyrkning udføres af vores bioanalytiker. Telefonen passes primært af vores sekretær og farmakonom.

Uddannelseslægens arbejdstid

Arbejdstiden vil typisk ligge fra kl. 8-16. Om torsdagen strækker arbejdstiden sig til kl. 17, mens fredagen slutter kl. 12

Beskrivelse af introduktionsprogram

Vi anbefaler, at uddannelseslægen besøger os inden ansættelsens start til forventningsafstemning. Her har vi mulighed for at aftale specifikke forhold omkring arbejdstid, ferie, kurser mv. Besøget giver os også mulighed for på forhånd at kunne tage hensyn til individuelle behov og ønsker.
Under introduktionen gennemgås computersystemet og intranettet. Der er afsat tid til, at sygeplejerskerne følges, da de varetager flere uddelegerede lægeopgaver. Endvidere følges lægernes arbejde og ved behov for oplæring i blodprøvetagning samt optagning af ekg afsættes tid ved bioanalytikeren. Det er vigtigt for os, at uddannelseslægen forstår flowet gennem lægehuset og også kan forestå relevante procedurer og opgaver, der er uddelegeret til personalet.
Vi har god erfaring med, at uddannelseslægen under tæt supervision hurtigt kommer i gang med egne konsultationer i løbet af de første dage, hvor der er afsat rigeligt med tid. Under introduktionen, indgår også snak om holdning til vanedannende medicin og rationel antibiotika brug samt kendskab til hjertestopkald, vores akuttaske og hjertestarter.

Supervision

Der er altid en tilgængelig læge – der er altid mulighed for supervision for ting, der ikke kan vente. Vi skemalægger 30 minutter pr dag til supervision. Denne tid ligger typisk sidst på dagen.
Én af de fast læger vil være den ansvarlige vejleder, men den daglige supervision går på skift mellem de tilstedeværende læger efter et fastlagt program. Med jævnlige justeringssamtaler sikres det, at målbeskrivelsens krav opnås.

Intern og eksternt samarbejde

Vi mener, at vi bedst løfter i flok. Vi tror på, at samarbejdet i klinikken mellem og internt i faggrupperne samt gensidig respekt for den enkeltes kvaliteter er det, der giver det bedste grundlag for vores kerneydelse.
Vi bestræber os på jævnligt at afholde fælles undervisning med såvel eksterne som interne undervisere. Uddannelseslæger kan således forvente at skulle undervise under opholdet i klinikken.
Vi samarbejder med hjemmepleje, kommune, sygehuse, praktiserende speciallæger, apoteker, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. Vi er plejehjemslæger og tager regelmæssigt på planlagte besøg på plejecenteret.

EDB program og internet

Vi anvender XMO.
Hjemmesiden: www.veddammen.dk
Grundet datasikkerhed må arbejdscomputere kun anvendes til at gå på anerkendte faglige hjemmesider. USB stik må som udgangspunkt ikke indsættes uden aftale.

Vagtlægefunktion

Klinikken deltager i lægevagten. Uddannelseslæger har mulighed for at komme med på lægevagt. Når uddannelseslægen i hoveduddannelsen begynder at køre selvstændige vagter superviseres dette dels efter vagten samt, ved behov, telefonisk under vagten.

Lægerne Aastrupvej
Aastrupvej 5
6100 Haderslev

1. Lægehusets historie

Der har været lægehus på adressen i mindst 60 år. Oprindelig var der tale om en solopraksis, hvor der også var en tandlægeklinik på adressen. Senere blev der etableret en kompagniskabspraksis med to læger. Per Wejs Andersen, overtog andelen efter André Soos i 1998, mens Jovita Stukas overtog efter Tom König i 2014.
Praksis ligger i en bygning, der ligger tæt ved rutebilstation og politistationen i Haderslev. Praksis er beliggende i stueetagen, mens der er en privat lejlighed på 1. sal.
Praksis råder over 4 konsultationslokaler, hvoraf det ene tillige fungerer som laboratorium.

2. Praksisfunktion og patientgrundlag

Praktisk har tilmeldt 3.000 patienter. Vi har forholdsvis flere ældre patienter i praksis sammenlignet med en gennemsnitspraksis. Patienter kommer fra Haderslev by, fra oplandet, og enkelte patienter fra Christiansfeld, som ligger i Kolding kommune.
Patienter henvises til behandling på Sygehus Sønderjylland (sygehuse i Tønder, Sønderborg og Aabenraa), Sygehus Lillebælt (Kolding, Vejle, Middelfart) og Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg, Grindsted, Brørup).
Akut indlæggelse foregår til Sygehus Sønderjylland.

3. Præsentation af læger og personale

Læger:

Per Wejs Andersen. Født 1955. Kandidat fra Aarhus Universitet, 1983. Kompagnon 1998.
Jovita Stukas. Født 1972. Kandidat fra 1996. Kompagnon 2014.

Sygeplejerske:

Lone Degnebolig, ansat 2016. Foretager selvstændige konsultationer. Blodprøvetagning. Ekg, lungefunktionsmåling. Behandling
af skader og akutte medicinske tilstande. Vaccinationer. Sårbehandling. Forundersøgelser til årskontrol for KOL og DM. P-piller årskontrol. Børneundersøgelser 2 og 3 år.

Sekretærer:

Visitation af telefoniske henvendelser uden for telefontiden, forbereder receptfornyelser, urinundersøgelse, blodprøvetagning.
Sonja Asmussen, ansat 1996

Bogholderi:

Anne-Dorthe Vilslev(SOSA), ansat 2018.

4. Organisation af arbejdet

Åbningstiden i praksis er fra kl. 8-16. Fredag dog kun til kl. 13, idet praksis deltager i en vagtring i Haderslev, hvor byens læger på skift tager sig af akutte henvendelser indtil vagtlægefunktionen træder i kraft.
Der er åbent for telefoniske henvendelser hele dagen. Dog henstilles det til patienterne, at der ringes om akut opstået sygdom før kl. 9. Endvidere, er der mellem kl. 12 og 13 kun åbent for telefoniske henvendelser i tilfælde af akut sygdom. Lægerne sidder ved telefonen mellem kl. 8 og 9.
Forud for fremmøde i klinikken skal der være en telefonisk aftale.
Varigheden af en konsultation er almindeligvis 15 minutter, men kan fastsættes individuelt af lægen.
Varigheden af uddannelseslægens konsultationer fastsættes individuelt, og ændres sædvanligvis i forløbet.
Sygebesøg forgår efter aftale mellem læge, patient og evt. hjemmeplejen.

5. Uddannelseslægens arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Klinikken er åben hele året, men lukket alle helligdage, den 24.12., 31.12. og Grundlovsdag.
For KBU og fase 1 gælder fremgår vilkårene her https://www.laeger.dk/kbu-intro-og-fase-1
For fase 2 og 3 her https://www.laeger.dk/praksisamanuensis-fase-2-og-3
Ved sygdom/barns 1. sygedag bedes du ringe til klinikken på 74521180.

6. Introduktionsprogram

Præsentationssamtale:
Nogle uger før din ansættelse starter, vil vi invitere dig til en samtale, hvor vi vil drøfte din kommende uddannelsesperiode, herunder den praktiske arbejdstilrettelæggelse.
I den forbindelse har vi brug for din autorisations-ID – med henblik på at have din digitale signatur klar på 1. arbejdsdag.

Introduktionsprogrammet varer 2 uger :
1. uge
1. dag generel introduktion ved lægerne.
2. dag intro-formiddag ved sekretærerne – om eftermiddagen følge lægerne.
3. dag introduktion ved sygeplejersken – hele dagen.
4. dag – formiddag ved sekretærerne – om eftermiddagen følge lægerne.
5. dag – følge lægerne – og opsamling på ugens forløb.
2. uge
Introduktion ad hoc.
Sidste dag i introduktionsperioden holder vi en evaluering og planlægger dit uddannelsesforløb hos os.
Vi bestræber os på at give dig en god introduktion inklusive til computerprogrammet, så du hurtigt bliver tryg ved arbejdsopgaverne.

Midtvejssamtale bliver afholdt efter 3 måneder. Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os – og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale – afholdes ved uddannelsens afslutning. Der skal være sket en løbende godkendelse af de opstillede mål – og de sidste mål godkendes ved denne samtale.
Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk.

7. Beskrivelse af den daglige supervision

Supervision plejer at ligge med 15 minutter efter telefontiden, så vi kan drøfte det forestående program og 15 minutter over middag til opsamling og mere generelle drøftelser.
Der er naturligvis adgang til supervision ad hoc, hvis du har brug for det – vi er altid i nærheden.
Som et led i supervision vil du et par formiddage have tutor med som ”fluen på væggen”.

8. Samarbejdspartnere

Lægerne deltager i de møder, der afholdes i regi af PLO-Haderslev. Endvidere er lægerne med i Haderslev Klyngegruppe Øst. Lokalt er der mulighed for samarbejde med øjenlæger, ørenæsehalslæger,
hudlægen, fysioterapeuter, kiropraktorer og desuden er der samarbejde med lokale apoteker.

9. Klinikkens EDB-program

hedder XMO. I dette softwareprogram ligger alle patienters elektroniske journal. Herfra foregår bl.a. kommunikation med hjemmepleje, apoteker og de instanser, som vi henviser til. Du vil få oprettet en digital signatur, som du skal bruge for at kunne arbejde selvstændigt i vores klinik - selvfølgelig under supervision. Kontakt Per Wejs Andersen, som er ansvarlig for oprettelsen af den digitale signatur.
Hjemmesiden: www.74521180.dk

10. Lægevagtsuddannelsen

P.t. deltager Per Wejs Andersen i regionens lægevagtsordning.
Reglerne for lægevagtuddannelsen fremgår af Videreuddannelsens hjemmeside Vagtuddannelse i almen medicin (videreuddannelsen-syd.dk)

11. Holdninger og etik

Vi lægger vægt på at være lægehus for alle. Vi tilstræber en høj faglig standard med vedvarende kompentenceudvikling for på læger og personale. Desuden lægger vi vægt på tværfagligt samarbejde i lægehuset og med samarbejdspartnere uden for huset.
Vi bestræber os på at holde en god tone.

12. Øvrige uddannelsesrelevante forhold

I målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse (KBU) kan du se hvilke kurser og kompetencer, du skal have godkendt i KBU. Du har under hele forløbet krav på supervision og vejledning efter behov. Det er dit ansvar, at du opnår alle målbeskrevne kompetencer og får dokumentation for dem.
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/maalbeskrivelse-for-den-kliniske-basisuddannelse 

Ovenstående var lidt om os – og hvilke tilbud, som vi har til dig som uddannelseslæge.
Vi håber, at du får et lærerigt forløb – og at det bliver inspirerende for os alle.

Vi glæder os til at se dig.

Haderslev, den 10.12.2020

Med venlig hilsen
Per og Jovita

LÆGERNE I JELS

Helle Brun Birgitte Skaarup - Jels Vestergade 13 Jels - 6630 Rødding Tlf.:74552303

Praksisbeskrivelse

Lægehuset i Jels har eksisteret i sin nuværende form siden 2006. Siden 1 juni 2014 på ny adresse, i nyrenoverede lokaler.
Praksis ejes af Speciallæge i Almen Medicin Birgitte Skaarup og Speciallæge i Almen Medicin Helle Brun i kompagniskab.
Der er ansat en lægesekretær med 31 ugentlige arbejdstimer, en sygeplejerske med 30 ugentlige arbejdstimer og en klinikassistent med 33 ugentlige arbejdstimer.
Derudover købes vikartimer, når det er nødvendigt af anden speciallæge i Almen Medicin.
Der er uddannelseslæge tilknyttet praksis, når vi tildeles en sådan kapacitet.
Uddannelsesmiljøet prioriteres højt. Vi sætter alle stor pris på at medvirke til uddannelsen af kommende kolleger.

Siden 2006 har vi haft en stabil patientgruppe, med naturlig tilgang og afgang, på ca. 3.400 patienter. Hovedgruppen af patienterne er bosiddende i byen Jels, men der er også et ret stort opland med landbefolkning og små landsbyer.

Lægerne varetager alle lægeopgaver inkl. supervision af personale og uddannelseslæger samt administrative og ledelsesopgaver.

Lægesekretæren varetager den primære patientkontakt ved telefon og skranke, og laver den primære visitation af patienten. Indskriver journalnotater, modtager receptfornyelser, foretager patientregistrering og giver primær vejledning. Udleverer og registrerer antabusbehandling. Foretager bogføring i virksomhedens regnskab.

Sygeplejerske har selvstændige konsultationer vedr. kroniske sygdomme. Foretager laboratoriearbejde, vaccinationer, AK-behandling. Primær ansvarlig for hygiejne og kvalitetskontrol. Hun varetager sekretærarbejde i beskedent omfang.

Klinikassistent har selvstændige konsultationer inden for bl.a. vægt, kost og motion. Varetager især blodprøvetagning og andre parakliniske undersøgelser, både i og udenfor huset. Vaccinationsansvarlig og lageransvarlig.
Udfører akupunktur.
Hun varetager sekretærarbejde i beskedent omfang.

Uddannelseslægen arbejder 37 timer ugentligt. Timefordelingen aftales inden ansættelse. Ferier, fridage, omsorgsdage mm afholdes i henhold til overenskomst og efter aftale.
Uddannelseslægen modtager 30 minutters daglig supervision, hvor dagens problemstillinger af enhver art, i relation til patientkontakter mm drøftes. En gang månedligt tilstræbes ekstra gennemgang af praksisrelevant emne, hvor der afsættes ca. 1 time.
Uddannelseslægen gennemgår introduktionsprogram i forbindelse med ansættelsen. Introduktionsprogrammets indhold varierer lidt i forhold til uddannelseslægens erfaringer mm.

Som udgangspunkt gennemgås i løbet af den første ansættelsesuge:

1 : Præsentation af øvrigt personale.

2: Rundvisning inkl. gennemgang af laboratorium og apparatur til brug i diagnostikken. Gennemgang af akutrum samt hjertestarter, iltbehandling, Rubens ballon, sug, akutposer, akutvejledninger mm. Demonstration af EKG apparat.
Gennemgang af urinundersøgelser og dyrkningsaflæsning.

3: Gennemgang af ansættelsesforhold, evt ansættelseskontrakt, opgavefordeling og funktionsbeskrivelse for personalegrupper. Medarbejder NEM-ID. Lønforhold mm.

4: Gennemgang af dagsprogram, telefonsystem, pauser og frokost.

5: Der afsættes ca. ½ dag til gennemgang af EDB-system (XMO) inkl. ekstern og intern kommunikation. Gennemgang af FMK, medicinbestilling mm.
Gennemgang af vaccinationsregister, gennemgang af diagnosekodning, introduktion til sundhed.dk. Gennemgang af attester.

6: Gennemgang af åben konsultation.

7: Gennemgang af regninger.

8: Gennemgang af blodprøvetagning og anden prøvetagning i relation til Webreq

9: Der afsættes ½ dag hvor uddannelseslægen følger sygeplejersken i hendes arbejde, herunder introduktion til lungefunktionsundersøgelser med vitalograf. Ligeledes tilbydes uddannelseslægen ½ dag hos klinikassistenten, såfremt der vurderes at være behov for dette.

10: Gennemgang af forebyggende undersøgelser så som børneundersøgelser og svangreundersøgelser.

11: Gennemgang af kronikere til årskontrol, helbredstjek mm.

I løbet af ansættelsesperioden vil uddannelseslægen blive introduceret til opgaver inden for klinikdrift, hvor vi gennemgår administrative problemstillinger, herunder regnskabet for klinikkens drift.

Aktuelt er ingen læger i klinikken aktive vagtlæger, men har begge erfaring hermed og superviserer uddannelseslægen under vagt.

VELKOMMEN TIL LÆGEHUSET I LØGUMKLOSTER

Vores adresse er:
Lægehuset
Dravedvej 2 A
6240 Løgumkloster
tlf.: 74 74 42 11
fax: 74 74 46 11

Lidt historie

Cisterciensermunkene grundlagde "Locus Dei"-Klosteret i år 1173. De bedrev blandt andet også lægevidenskab og var jo på den måde vore forgængere. Løgumkloster Lægehus ligger dog i en noget yngre klinkbygning fra 1987. Vi er 4 faste læger, 3 sygeplejersker, 2 bioanalytikere og 3 sekretærer til daglig. Også vil vi meget gerne altid have en uddannelseslæge, der selvfølgelig har sin egen konsultation.

Vores EDB system hedder XMO. Meget brugervenligt. Vi har gennem mange år diagnosekodet vore notater og epikriser.
Vi er tilgængelige for vore pt. via besøglægen.dk og selvfølgelig via alm. telefon.

Lægehuset har siden 1986 deltaget i undervisning af yngre læger.

Patientgrundlag

Vi har ca. 6.400 tilmeldte gruppe 1 patienter. Overvejende landpraksis. Søde patienter, kun få stofmisbrugere. Servicerer 2 efterskoler + 1 psykiatrisk plejehjem. Vi er desuden huslæger på institutionen Løgumgårde (institution for mentalt handicappede).

Værdigrundlag

4 læger har selvfølgelig forskellige meninger herom.
Generelt er vi dog enige om vigtigheden af
1. En rimelig tilgængelighed for patienter (rimelig for både læge og patient).
2. Gatekeeperfunktion. Lægens medicinske viden og kendskab til patienten er et vigtigt arbejdsredskab, og problemer løses på Laveste Effektive Omsorgs Niveau (LEON)
3. Høj prioritering af kollegialt samvær (pauser og frokost sammen med efterfølgende konference).
4. Stiler efter høj kvalitet i behandlingen af kroniske lidelser (kurser, guidelines, fælles holdninger og mål).

Læger/Personale

Lægerne hedder: Odolina Dollerup, Søren Thymann Nielsen, Hartmut John og Lothar Hess

Desuden har vi i vort daglige arbejde har hjælp af følgende:

Gitte, Anette og Mette er vore lægesekretærer og afgørende for vores arbejde. De passer telefon, reception, tidsbestilling, laver regnskab, lønninger, løser edb-problemer, IP telefoni m.v., skriver journaler, henvisninger, klargør recepter, dosisdispensering 

Karin og Helle er bioanalytikere og passer laboratorierne med blodprøver, svarsikring, lungeundersøgelser, ekg og INR-doseringer.

Mette, Sanne og Randi er sygeplejersker i huset. De har en lang række selvstændige kronikerforløb med KOL, DM2, myxødem og hypertensionspatienter, men laver derudover akut sygeplejearbejde sårbehandling, lufvejsinfektioner, smear undersøgelser og hjælper i laboratoriet og afløser somme tider i sekretariatet.

Karina, er chef for rengøringen hvor vi også har unge medhjælpere. Hun passer også telefonen mellem 15-16.

Daglig arbejdsgang

Hver dag fra kl. 8.00 - 9.00 er der telefontid. Patienterne kan ringe med spørgsmål og bestille medicin og tid.
Hver dag fra kl. 9.00 - 11.20 konsultationer, men en lille pause indlagt
Kl. 11.30 - 12.00 velfortjent frokost både læger + personale.
Kl. 12.00 - 12.10 konference.
Kl. 12.10 - 14.20 konsultationer, dog afbrudt af telefontid for hjemmeplejen, plejehjem og lign. fra kl. 13.40 til 14.00.
Kl. 14.20 - 16.00: her ordnes attester, dippedutter, samtaler, sygebesøg m.m. Lægerne skiftes til at passe praksis fra ca. 14.00- 16.00, således at man de fleste dage ikke bliver forstyrret i denne periode.
Tirsdage fra kl. 15.30 - 17.00 er der sen konsultation.

Undervisning af yngre læger

Undervisningen er først og fremmest individuel. Alle uddannelseslæger er forskellige.
Fast ligger dog at man den første uge sidder med hos de "gamle læger" på skift. Dette gør man som regel ind til kl. 12. Herefter får man evt. 1-2 patienter at "øve sig på". På denne måde lærer man personalet godt at kende, finder forhåbentlig ud af EDB systemet og arbejdsgangene. I løbet af den første uge udføres introduktionssamtalen og man får oprettet en professionel digital signatur.
Efter introduktionsugen har man så sine egne patienter. Vi tilstræber et tempo, der svarer til den enkeltes uddannelsesniveau. Aktuelle problemer søges løst med det samme ved at tilkalde en af de faste læger.
Der er daglig afsat ½ time til undervisning og konference med uddannelseslægen. Konferencetidspunktet er sat til kl. 12.10, umiddelbart efter frokostpausen.
Undervisning kan foregå ved at gennemgå dagens patienter eller tage bestemte emner op til drøftelse.
Vi bruger logbogen under forløbet til at sikre vi når at dørfte de relevante emner undervejs.

KÆRE UDDDANNELSESLÆGE!

VELKOMMEN til Guderup Lægehus!


Vi glæder os til at møde dig og til dit ophold hos os! Det er vigtigt for os, at du får et godt ophold, og vi vil gøre, hvad vi kan for at det bliver lærerigt, varieret og en rigtig god oplevelse for dig.
Vedlagt finder du en praksisbeskrivelse, så du allerede på forhånd kan få en idé om, hvad der venter dig.
Du er også meget velkommen til at se på vores hjemmeside, hvor du kan finde en masse nyttig information om lægehuset.

Hvis du har mulighed for det, må du gerne kigge forbi i forvejen, så vi lige kan hilse på hinanden, og du kan se stedet.
Hvis du ikke har mulighed for det, så ses vi på din første dag, hvor du bedes komme kl. 7.45, så vi lige kan sige Godmorgen til hinanden.

Den første uge er en introduktionsuge, hvor du skal lære os og vores arbejdsgange at kende. Her kommer du mest til at gå med os.
Vi arbejder ikke med samme journalsystem, som sygehusene gør, men har ét, der er meget mindre, hurtigere og nemmere at bruge (“Clinea”).

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet
Guderup Lægehus, Mosevej 3, 6430 Nordborg (Guderup)
Ydernr.: 044741
Tlf.: 74458342
E-mail: guderuplaegehus@mail.dk
hjemmeside: guderuplaegehus.dk (app inkl. mulighed for selvbetjening via min-laege.dk).
Bag-/akutnr.: 74458347.

Praksis er oprettet i 1986 med 2 læger og udvidet til 3 læger i 2005.
Praksis har aktuelt ca. 3.000 patienter og har åbent for tilgang af nye patienter.

Kompagniskabet har følgende læger: Heidi Mygil Mattesen (født 1969) siden 2005, Cornelia Selmer Christiansen (født 1969) siden 2014 og Alea Mayoh Moreno (født 1984) siden 2021.

Lægehuset har 2 sekretærer, Vibeke og Mona, som begge arbejder på deltid. Mandag, onsdag og torsdag har den ene arbejdstid kl. 7.30 – 13 og den anden til 7.30-16.15. Tirsdag er der en sekretær hele dagen, og om formiddagen sidder vores sygeplejerske også i sekretariatet. Fredag er der kun 1 sekretær og ingen sygeplejerske i huset. Sekretærerne varetager receptionsfunktion og passer telefonerne (bl.a. tidsbestilling og receptfornyelse samt visitering), administrative opgaver og også laboratoriefunktioner i form af blodprøver, urinundersøgelser, øreskyl og udlevering af hjemmeblodtryksapparater.

Lægehusets sygeplejerske, Inge Lise, varetager bl.a. lungefunktionsundersøgelser, INR måling/AK behandling, vaccination, sårbehandling, suturfjernelse, fornyelse af recepter (smertestillende / vanedannende medicin), samt selvstændige konsultationer og sygebesøg overvejende med forebyggelse og behandling af de store kroniske folkesygdomme (diabetes, KOL, astma).

Dagsrytmen i praksis
Fra Kl. 8 til 10 har de faste læger planlagte tider: typisk 4 i timen à 15 minutter.
Kl. 10 er der kaffepause, hvor vi tilstræber at holde pause sammen, også selvom der er travlt.
Fra kl. 10.15 - 11 er der konsultationer.
Kl. 11 er der akuttid, hvor alle de akutte, der ikke har kunnet at få en subakut tid, kommer samtidig. Alle læger i huset tager patienter ind fra akutkøen, indtil den er ryddet. Derefter er der tid til at ordne e-konsultation, rydde indbakker med videre.
Kl. 12.15-12.45 er der frokostpause.
Fra kl. 13-15.15 er der igen konsultationer.
Der er planlagt supervision af sygeplejerske og uddannelseslæge hver dag.
Sygeplejersken har konsultationstider fra kl. 7.45 med 15 eller 30 minutters intervaller, afhængigt af opgavernes art, afbrudt af tidspunkter til evt. telefonopkald til patienter og praktiske opgaver (varebestilling,  opfyldning/tjek af medicin, vacciner og andet) og med 15 minutters kaffepause og ½ times frokostpause.

Telefonerne er åbne fra kl. 8-9 for akuttid eller samtale med lægen (sekretær sætter i kø og så ringer lægen tilbage i løbet af dagen). Derefter fra 9-12 for tidsbestilling, receptfornyelse, prøvesvar med mere.
Lægehusets døre er åbne fra kl. 7.30 - kl. 16.

Uddannelseslægen har sit eget fuldt udstyrede lægekonsultationsrum med pc med internetadgang og Clinea lægejournalprogram. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inklusiv ½ times frokost og 15 minutters formiddagspause. Uddannelseslægen har dagligt 30 minutters formaliseret konference med en af lægerne til gennemgang af dagsaktuelle problemstillinger og mål/kompetencer i Uddannelseslæge.dk.
De første dage af uddannelsesforløbet er der skemalagt et introduktionsforløb i lægehuset, hvor uddannelseslægen skal have mulighed for at lære de forskellige medarbejder og deres arbejdsopgaver at kende. Akutudstyr og plan for akuthjælp vil blive gennemgået, såsom adgang til instrukser og standarder tildelt. Uddannelseslægen sidder på skift med hos lægerne (i det følgende kaldet TL) og hos sygeplejerskerne, får vist brug af apparatur (urindyrkning, måling af Hb, CRP, BS, ekg, lungefunktionsundersøgelse, hjemmeBT), får vist klinikken og dens indretning, bliver indført i journalsystemet med ICPC-kodning, FMK, Webreq med videre.
Derefter starter uddannelseslægen med egne patienter, i starten med 30 minutter per konsultation, og når uddannelseslægen er klar dertil 15-20 minutter per konsultation.

Mere omfattende opgaver, som uddannelseslægen ikke har erfaring i (fx 1. graviditetsundersøgelse, kirurgi, med mere) ser uddannelseslægen første gang hos en af tutorlægerne, og næste gang udfører uddannelseslægen opgaverne under supervision. Uddannelseslægen skal ved tvivlsspørgsmål kontakte en af tutorlægerne, så problemet så vidt muligt afklares, mens patienten er i konsultationen.
Uddannelseslægen skal deltage i behandling af både akutte og kroniske patienter og følge kroniske patienter ved kontrol efter passende tidsrum. Det drejer sig bl.a. om patienter med diabetes, KOL, astma, hypertension, hjertesygdomme og stofskiftelidelser.

Uddannelseslægen får tildelt en overordnet tutorlæge, som hun / han holder mere formaliserede samtaler med. Disse tilstræbes skemalagt i god tid:
- Kemisamtale inden eller i løbet af de første dage af forløbet.
- Introduktionssamtale med udfærdigelse af uddannelsesplan inden for de første 2 uger efter ansættelsesstart.
- Justeringssamtale 1 måned senere.
- Midtvejsevaluering efter 3 måneders ansættelse og
- Slutevaluering ca. 1 uge før ansættelsesophør.
Den almindelige, daglige, supervision sker hos tutorlægen. Arbejdsmængden og fokus på bestemte sygdomsgrupper justeres løbende under forløbet. Vi tror på, at man lærer bedst, når man trives og har overskud i og til sit arbejde. Der skal være mulighed for at læse op omkring nye problemstillinger, men man skal også prøve at have travlt og løse problemstillingerne hurtigt og effektivt.
Det særlige ved Almen Praksis er, at der er mulighed for at se patienterne igen, muligheden for kontinuitet i forløbene giver en stor fordel og en ideel læringssituation. Behandlinger kan påbegyndes og evalueres hen ad vejen.

Hvis man er syg: Ringer man om morgenen til Heidi. Sekretæren går straks i gang med at kontakte de bookede patienter og finde en løsning, enten en ny tid eller en tid hos en anden læge/ sygeplejerske.
Uddannelseslægen har en app, MinLøn, hvor sygdom og kursusdage bliver registreret. Derudover registrerer vi dem i vores elektroniske tidsskema. Planlagt fravær eller evt. afspadsering aftaler uddannelseslægen med sin tutorlæge.

E-konsultation: via selvbetjeningsportalen på vores hjemmeside kan patienter skrive korte beskeder til os, vi skal besvare dem indenfor 5 hverdage. Uddannelseslægen er typisk i starten af forløbet ikke oprettet til at besvare e-konsultationer, men bliver oprettet, når hun/ han er klar til det.

Korrespondancer: Hjemmeplejen, apoteker, plejehjemmene, sygehusene med flere kan skrive korrespondancemeddelelser (KM) til os. De forventes at blive besvaret hurtigst muligt, men senest i løbet af 5 hverdage. Når en KM er besvaret skal den slettes fra indbakken.
Vi forventer, at uddannelseslægen selv ekspederer sine opgaver (fra køen og indbakken, der vedrører patienter, uddannelseslægen har set), visiterer dem den dag, de er lagt på skemaet og handler indenfor den relevante tid. Hvis der er vanskeligheder med det, skal man spørge.

…Og så er der nok meget mere, som er nyt, og som man slet ikke kan huske i starten!
Men vi starter stille og roligt, og så skal resten nok komme!

Vi ses!

Med venlig hilsen
fra alle os fra Guderup Lægehus

Guderup, februar 2023/AM

Praksispræsentation af Lægekompagniet Nordals

Mads Clausens Vej 13.2 
6430 Nordborg 
Ydernummer: 042773 
Tlf. nr.: 74451414 
Hjemmeside: www.lkna.dk 

Om klinikken

Klinikken blev grundlagt i april 2014.

Klinikken ejes nu af:

Kerstin Wolf Höflich (f. 1971)
Johan Christian Homann (f. 1973)
Line Bruun (f. 1971)
Agnete McCluskey (f. 1976)

Aktuelt er der tilknyttet ca. 6.250 patienter til praksis, deraf ca. 900 børn.

Klinikken har følgende personale:

Jette Stærkær, sekretær
Bitten Bruun, sekretær
Annika Elkrog Sørensen, sekretær
Heidi Terp, sygeplejerske
Renathe Jessen, social- og sundhedsassistent
Mia Kelm, social- og sundhedsassistent
Pia Sommer, Husalf
Fysioterapeut, Christina Richter

Vi er en moderne lægepraksis i konstant udvikling. Vores klinik er beliggende i lejede lokaler i Sundhedshuset i Nordborg.

I sundhedshuset er der ud over lægekompagniet, én anden almen praksis, Nordborg Lægehus, to fysioterapeutklinikker, tandlæge, privatpraktiserende psykolog, to fodterapeuter, sundhedsplejerske, jordemoder, hjemmesygeplejerske samt kommunal forebyggelsesenhed.

Lokaler og udstyr

Vi har 4 lægekonsultationer og 4 sygeplejerske/SOSU-konsultationer. Desuden har vi en konsultation til uddannelseslæge samt ”skadestue”.
Derudover er der 2 venteværelser, kontor og personalerum.
Journalsystemet er EG Clinea med integreret FMK.
Vi benytter IP-telefoni (Ipnordic).
Der er mulighed for at bruge talegenkendelse, Omilon.

Næsten al kommunikation med samarbejdspartnere inden for såvel primær- som sekundærsektoren foregår elektronisk. Patienterne kan bestille tid, medicin, sende mails og billeder med mere elektronisk via vores hjemmeside eller ”MinLæge” App.
Vi tilbyder videokonsultationer.
Vi tager selv blodprøver, udfører Hgb, SR, CRP, BS, INR, StrepA-test, graviditetstest og urinstix.
Vi tager selv EKG, foretager spirometri incl. reversibilitetstest.
Vi foretager småkirurgi, akupunktur, spiralanlæggelse med mereUddannelseslægen vil blive introduceret til disse opgaver.
2 af lægerne udfører UL-scanninger jfr. Point of Care i almen praksis.
Vi har plejehjemslægefunktion på det lokale plejehjem, Tangshave, med 70 beboere og 6 akutte kortpladser.

Dagsplan for lægerne

Kl. 8.00-9.00: Telefontid 
Kl. 9.30-10.00: Planlagte konsultationer 
Kl. 10.00-10.15: Kaffepause 
Kl. 10.15-12.00: Planlagte konsultationer 
Kl. 12.00-12.30: Administrativt arbejde
Kl. 12.30-13.00: Frokost. 
Kl. 13.00-13.30: Administrativt arbejde 
Kl. 13.30-14.30: Supervision af uddannelseslæger samt planlagte konsultationer 
Kl. 14.30-16.00: Akutte patienter samt afslutning af dagens arbejde

Akutte patienter ses af alle læger samt personale efter kompetencer.
Vi tilstræber, at vi alle hjælper med akut forfaldende arbejde, men har besluttet, at vi hver dag har én læge, der har det primære ansvar for akutfunktionen “Aben”, dvs. at man har ansvaret for at tage hånd om ikke-bookede akutte henvendelser til klinikken samt andet akut forefaldende arbejde, og man er den, personalet altid kan henvende sig til ved spørgsmål. På denne måde opnås færrest mulige afbrydelser for de øvrige tilstedeværende læger.

Introduktion

Der er et planlagt introduktionsprogram til dig som uddannelseslæge. Her vil du blive introduceret til journalsystemet, laboratoriet, samt de almindelige praktiske og administrative procedurer.
Der er mulighed for at få en uddannelsesdag på biokemisk klinik på Sønderborg Sygehus, så man hurtig får lært at tage blodprøver og EKG.
I den første uge vil du følge hver fast læge én dag. Det er med til at sikre, at du får et indtryk af alle lægerne, og at alle lægerne får indtryk af dig.
Det vil også være muligt at følges med klinikkens øvrige personale, med henblik på at få indblik i ”patientens vej gennem systemet”.
I begyndelsen har du 20-30 minutter pr. konsultation. Konsultationslængden vil derefter løbende blive tilpasset.

Uddannelseslægen skal lære at foretage telefonkonsultationer, og i takt med at kompetencen erhverves, kommer du til at sidde ved telefonen nogle dage om ugen.

Uddannelseslægens arbejdstid planlægger vi i fællesskab under hensyntagen til dine ønsker og klinikkens drift i øvrigt.
Forud for ansættelses start afholder vi en ”kemisamtale”, hvor vi også vil tale om arbejdstid.

Supervision/kompetencevurdering

Uddannelseslægen i Lægekompagniet vil have en fast tutor, og det er denne tutorlæge som, sammen med dig, er ansvarlig for din uddannelse.
Der er dagligt afsat 1/2 time til supervision, denne supervision varetages på skift af alle lægerne. Supervisionen ligger typisk fra kl 13.30-14.00.Både tutor og de øvrige læger er altid tilgængelige ved akutte spørgsmål eller behov for drøftelse af patient.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Lægerne i Lægekompagniet Nordals

Uddannelsesprogram for Uddannelseslæger Mads Clausensvej 13,3, 6430 Nordborg

Historie

Sundhedshuset blev oprettet i 2014 i det tidligere Nordborg Rådhus. I huset er der 5 andre læger, 2 sololæger og en 3 mandspraksis. Klinikken drives sammen med 2 sygeplejersker som 2 mands praksis som læge nr 2 er Niels Nørmark ansat.

Læger og personale

Det er en 2 mands praksis med godt samarbejde med nabolægerne. Der er ansat 2 sygeplejersker og en sekretær. Rengøring og bogføring købes udefra.

Patientgrundlag

Der er tilmeldt knap 2.000 patienter, om sommeren er der en del turister. Så der er patienter nok til uddannelseslæger, der erfaringsmæssigt hurtigt får fyldt deres tidsbestilling op.

Organisation af arbejdet

Der er kun tidsbestilling. Om morgenen mellem kl. 8 og 9 er der fast telefontid. Vi har en ringe tilbage ordning så telefonen passes af sekretæren og lægerne har tid til papirarbejde. Sekretæren har telefontid fra kl. 8-12 og igen fra kl. 13-14. Sygeplejerskerne starte med patienter kl. 7.30 - 16. Kl. 9 starter konsultationen hos lægen. Der er ½ times pause mellem kl. 12.30 og 13, hvorefter konsultationerne fortsætter. Der er et månedligt personale møde om onsdagen, ligesom der ofte er møde med lægemiddelrepræsentanter kl. 12.30. Om tirsdagen er der aftenkonsultation til kl. 17. Når vi har uddannelseslæger konferer i patienter mellem kl. 13 – 13.30.

Uddannelseslægens arbejdstid

Der arbejdes 37 timer om ugen. Hvis der opstår merarbejde afspadseres det efter aftale. Lægen har selvfølgelig fri til kursus, møder og ferie.

Beskrivelse af introduktionsprogrammet

Der er et introduktionsprogram hvor lægen lærer stedet EDB program at kende. Det tager ca. en uge, hvor der opnås færdigheder i at skrive notater, kode sygdomme, skrive lab tal ind, lave recepter, give ny tid og flytte/slette gamle og lærer afregningssystemet at kende. Endvidere at skrive elektroniske henvisninger til afdelinger, fysioterapeuter, speciallæger, psykologer og rtg., samt korrespondance med kommunen og hjemmesygeplejerskerne. Endelig at lave edifact afregninger til Stat og kommuner.

Herudover at kunne betjene klinikkens laboratorieudstyr, herunder måle Hgb, blodsukker, CRP, SR reaktion, EKG, lungefunktion samt urin undersøgelse. Endvidere at kunne tage blodprøver i de korrekte glas, mærke og centrifugerer blodprøven.

Beskrivelse af den daglige supervision

I starten følger lægen med tutorlægen i konsultationen dels for at få oplæring i arbejdsmetode i praksis dels få en oplæring i de forskellige problemstillinger, han/hun kan blive udsat for. Efterhånden som han/hun føler sig tryg derved, får han/hun sin egen konsultation. I starten med udvalgte problemstillinger efterhånden bliver  patientgrundlaget mindre selekteret. Lægen kan altid hente/spørge tutorlægen. Ellers er der hver dag indlagt ½ time til gennemgang af dagens patienter.

Intern og eksternt samarbejde

Der er dels i klinikken tæt samarbejde mellem læger og sygeplejerske. Udenfor samarbejder vi med hjemmesygeplejerskerne, hjemmeplejen, plejehjemmene, jordmøder, nabolæger, sundhedsplejersken, diverse speciallæger, kommunens sagsbehandler og sygehusafdelinger.

EDB program og internet

Klinikkens EDB system hedder EG Clinea. Der er internetadgang på alle arbejdspladser.

Holdninger og etik

Vi bruger vores personalemøde når behovet opstår til at drøfte vores holdning og etik til forskellige situationer. Vi har et kristent menneskesyn.

Øvrige uddannelsesrelevante forhold

Vi deltager alle i mange efteruddannelsestilbud.

Nordborg 28. februar 2017

Peder Pilgaard

Praksisbeskrivelse, Lægehuset i Padborg

Lægerne i Padborg / Lægehuset i Padborg, Trækobbel 6, 6330 Padborg
Ydernr.: 044792, tlf.: 74671375, fax: 74671788,  e-mail: doc@docbov.dk

Fakta om Lægehuset i Padborg

Tilmeldte Gr-1 patienter: 8.656.

Som udgangspunkt er vi læger for det daværende Bov kommune, som har et befolkningstal på lidt over 10.000. I den østlige del af kommunen, dvs. Kollund- og Sønderhav-området er der en del, som har læge i Gråsten og mod nord og vest er der nogle, som har læge i Tinglev. Sydpå har vi Sydslesvig som nabo. Der er en del patienter, som bor i Tyskland, men som arbejder i Danmark, såkaldt grænsegængere. Disse har lov at bruge os som læger, da de har dansk sygesikringsbevis.

Historie

Før genforeningen i 1920 var der ikke nogen læge i Bov kommune. Men i 1921 kom den første læge dr. Lorentzen. Han bosatte sig på Hærvejen i Bov. Indtil 1935 var han alene, men så fik han en kompagnon dr. Due, som slog sig ned på Østergade i Padborg. De to praksis fik efterhånden begge hjælp af amanuenser. Dr. Lorentzens praksis var den mest driftige, idet han fik sin svigersøn dr. Stærmose som amanuensis og senere som kompagnon. I 1969 begyndte man at bygge et lægehus i Padborg på Trækobbel. Forinden var antallet af læger steget til 3, og ved åbningen af lægehuset januar 1970 var der 5 læger: H. Stærmose, H. Horn, T. Sørensen samt lægeægteparret J. og K. Møldrup. Samme år døde dr. Due i Østergade. 

Lægehuset havde primært kun 3 konsultationer, men i 1974 skete der en udvidelse med 10 konsultationsrum. I 1973 indledte man et vagtsamarbejde med Lægerne i Tinglev, dette varede til 1981. I 1979 rejste H. Stærmose til Gladsaxe, solgte sin praksisandel til M. Nørgaard. Praksis voksede, og samme år fik lægehuset lov til at udvide med en ekstra læge, C. Lei. 

I 1989 skete der virkelig store ændringer. C. Lei rejste til Sønderborg, H. Horn døde og vi fik lov til at udvide antallet af læger med 1, en såkaldt vagtudtyndingsamanuensis. Resultatet var 3 nye kolleger: W. H. Hansen, D. Poulsen og O. Fredskild. Sidst på året købte lægehuset det første edb-anlæg, APEX.

1994 gik T. Sørensen på pension, blev erstattet med J. J. Pedersen. 1999 blev ægteparret Møldrup pensioneret og blev erstattet med  K. Gellert og J. S. Hansen.

1998 skiftede vi vores edb-anlæg APEX ud med et windowsbaseret system MedWin.

2006 ophørte Marius Nørgaard og blev erstattet af Joachim Stahl.

2015 fik vi på ny nyt EDB system i form af XMO.

Pr. 1/1-2016 er Mona Clausen, vores tidligere uddannelsesamanuensis, indtrådt i kompagniskabet, og Dines Poulsen er ophørt.

Læger

Joachim Stahl, født 1969
Willy Hauge Hansen, født 1953
Jens Jørgen Pedersen, født 1954
Ole Fredskild, født 1956
Knud Gellert, født 1958
Jørgen Schultz Hansen, født 1964
Mona Hørdum Clausen, født 1975.

Personale 

Sekretær Lisbeth Jürgensen
Sekretær Laila Madsen
Sekretær Vivi Hansen
Sygeplejerske Charlotte Bøttcher
Sygeplejerske Anneli Jordt
Sygeplejerske Sanne Auerbach Andresen
Praksismanager Ib Danielsen
Rengøringsdame Lone Hokkerup
Havemand Jan Hansen

Arbejdsdag

Kl. 8.00-9.00 telefontid.
Kl. 9.00-13.30 formiddagskonsultationstid.
Kl. 13.30-14.00 konference, hvor alle læger mødes hver dag.
Kl. 14.00-16.00 eftermiddagskonsultation. (3 læger mandag, 2 læger tirsdag og 2 læger torsdag. Ingen eftermiddagskonsultation onsdag og fredag, kun konsultation hos vagthavende læge).
Efter kl.16.00 konsultationer efter aftale med vagthavende læge.

Der køres sygebesøg på skift af en læge hver formiddag. Om eftermiddagen aflægger den vagthavende læge besøg ved behov.

Andre samarbejdspartnere 

Hver anden onsdag har vi en fælleskonference med hjemmesygeplejerskerne i området.

EDB

 Anvender edb-systemet XMO. Der er 18 edb-arbejdspladser, der alle  har adgang til internet.

Uddannelseslæge

Arbejdstid 37 timer/uge hverdage i tidsrummet 08.00-16.00.

Introduktion sker den første uge med udgangspunkt i uddannelseslægens forudsætninger:

1.dag: Introduktion til EDB mm.
2. dag: Hvad kan laboratoriet, husets rytme og rutiner,  introduktionssamtale.
3.dag: Opstart med patienter. Evt. være med til tutorlægens konsultationer

Der er daglig konference imellem kl. 13.30-14.00.
Der er daglig supervision af uddannelseslægen med bl.a. gennemgang af uddannelseslægens konsultationer på ca. 30 minutter efter konferencen.

Ca. x 1 månedlig møde med uddannelseslæge, hvor vurderes aktuelle uddannelsesniveau samt godkendes kompetencer. Desuden afholdes undervisning af uddannelseslægen i udvalgte emner, efter nærmere aftale.

Praksisbeskrivelse

Adresse: Rødding Lægehus, Louisevej 13, 6630 Rødding
Tlf: 74841940
E-mail: lon@roedding-laegehus.dk
Intranet: Roedding.praksisintra.dk
IT-system: E-mar.
Hjemmeside: www.røddinglaegehus.dk 

Indhold

1. Lægehusets historie og fysisk rammer
2. Praksisfunktion og patientgrundlag
3. Præsentation af lægerne og personalet
4. Værdigrundlag
5.1.Organisering af arbejdet i praksis
5.2.Møder og undervisning i lægehuset
6. Overordnet struktur for din ansættelse
7. Undervisning og supervision
8. Lægevagtsuddannelsen
9. Teoretisk viden
10. Ferie, sygdom og barsel
11. Samarbejdspartnere
12. Forventninger går begge veje

1. Lægehusets historie og fysiske rammer

Der har været lægepraksis i Rødding i mange år - også i tiden før 1920, da området var tysk.
Før nuværende lægehus blev oprettet, var der 2 lægehuse – ét ved ægteparret Didde og Axel Larsen på Sønder Alle og ét ved Helge Hansen på Ribevej.
I 1966 blev Helge Hansens praksis overtaget af Poul Raymond Jakobsen, der i 1967 sammen med kollegaen Povl B. Willadsen opførte et nyt lægehus på Louisevej 13.
Kompagniskabet blev i de efterfølgende år udvidet med Jesper Schramm (1971), Ole Bak (1974) samt Anna Didde Hill (1987), således at der var 4 læger i lægehuset. 

Fra midt i 1990’erne skete der et ”rullende” generationsskifte:
Kristian Riis Jensen købte Povl Willadsens praksisandel i 1994, Praksis blev udvidet til 5 læger, da Lene Unnerup købte sin praksisandel i 1996, Ole Bak døde pludseligt i 1998, Anne Birgitte V. Andersen overtog Jesper Schramms praksisandel i 1999 og i 2001 Blev praksis igen udvidet til 5 læger, da Lars Gehlert Johansen købte sig ind i praksis.
Anna Didde Hill ophørte i praksis 2007, hvorefter der var 4 læger i praksis indtil 2011.
I 2011 blev praksis udvidet med et ekstra ydernummer og fik derudover deletilladelse – så der kunne være 6 læger til 5 ydernumre. Dette gav mulighed for, at Mette Visby og Lene Bjerrum Silberbauer kunne starte i lægehuset i 2012.
Praksis har haft tilknyttet uddannelseslæger siden ca. 1985.

Rødding Lægehus ligger midt i Rødding by, lige ved siden af apoteket.
Vi har bygget til og renoveret lægehuset i 2002 og i 2008, hvor vi også tilkøbte nabohuset, Louisevej 15. 
Praksis råder nu over i alt 10 konsultationslokaler, et laboratorium, et akutrum/skadestue, et ekg-rum samt frokostlokale og køkken.
En del af bygningen, Louisevej 15 er udlejet til Bios og huser paramediciner og akutbil med udgående funktion i området ved 112 opkald.
Uddannelseslægerne har, som de øvrige læger og sygeplejerskerne, et fast konsultationsrum.

2. Praksisfunktion og patientgrundlag

Praksis har tilmeldt ca. 6.700 patienter. Sammenlignet med en gennemsnitspraksis, har vi flere ældre patienter, hvilket afspejler aldersfordelingen i området. Patienterne er dels bosat i Rødding og dels i de omkringliggende landsbyer. Endvidere har vi en del ”passanter” fra diverse efterskoler og fra højskolen.
Der er langt til hospitalerne fra Rødding, så vi har dagligt akutte skader/akut dårlige patienter, der kommer til os for vurdering og behandling.
Vi har grundet vores geografiske placering mulighed for at indlægge patienter /henvise patienter til både SVS Esbjerg, til Sygehus Lillebælt og til Sygehus Sønderjylland. Der er kortest afstand til Kolding Sygehus, så 112 indlæggelser køres altid hertil.

3. Præsentation af lægerne og personalet i praksis

Kristian Riis Jensen, født 1959 og kompagnon siden 1994.
Ansvarlig for uddannelse, forsikringer og økonomi i praksis.
Er almenmedicinsk uddannelseskoordinator i Sønderjylland.
Lene Unnerup, født 1953 og kompagnon siden 1996.
Ansvarlig for kvalitetssikring i praksis.
Er ansat som surveyor i forbindelse med akkreditering af almen praksis.
Anne Birgitte V. Andersen, født 1960 og kompagnon siden 1999
Ansvarlig for personale i praksis.
Er ansat som tutor for medicinstuderende fra USA og OUH.
Lars Gehlert Johansen, født 1950 og kompagnon siden 2001
Ansvarlig for IT, telefoni og bygninger i praksis.
Er ledelsesrådgiver og -konsulent i SydPol, Region Syddanmark
Lene Bjerrum Silberbauer, født 1972 og kompagnon siden 2012,
Ansvarlig for patientflow i praksis, uddannelseslæger og økonomi.
Mette Visby, født 1973 og kompagnon siden 2012.
Ansvarlig for IT/telefoni og personale i praksis.

Praksismanager, Lone Øgaard Oksen: ansat 2012 som manager og daglig leder: Ansvarlig for kvalitet og udvikling i huset. Er desuden daglig leder og har det daglige personaleansvar i samarbejde med 2 af lægerne. Er ansvarlig for koordinering af tiltag i huset. Er desuden tovholder for akkreditering i forhold til DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel).

Sekretærer: Sekretærerne visiterer alle henvendelser i lægehuset i samarbejde med lægerne.
Ligeledes læser sekretærerne alle epikriser, e-mailkorrespondancer, receptfornyelser og fordeler det nødvendige til lægerne.
Alice Nielsen, ansat 1978, sekretær og ansvarlig for løn og bogholderi samt skemaplan.
Christina Barnes, ansat 2007, sekretær.
Lene Larsen, ansat siden 2011, sekretær.
Hanne Hansen. Ansat 2009.  Sekretær og  laborant.

Sygeplejersker: Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer med blandt andet kronikerkontroller og er tovholdere for forløb med vore palliative patienter.
De tager også på hjemmebesøg ved behov, og de varetager receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin.
Derudover varetager de basisopgaver som vaccinationer, sårbehandling, livsstilsrådgivning, lungefunktionsundersøgelser, øreskyl og smear, distal blodtryksmåling, katheterskift og MRSA-håndtering.
Elisabeth Jerne, ansat 2014, sygeplejerske. Specielt palliation og sårbehandling.
Inger Ulsøe, ansat 2014, sygeplejerske. Specielt diabetes, hypertension og kol samt vaccinationsrådgivning.

Bioanalytikere: Bioanalytikerne  tager planlagte- og akutte blodprøver samt EKG og urinanalyser. De har selvstændige konsultationer i forbindelse med AK-behandling, hvor de justerer marevandosering og kører NOAK kontroller.  De varetager kvalitetskontrollerne i laboratoriet. De tager 1 x ugentligt blodprøver på besøgsrunde.
Lene Petersen, ansat siden 2005, bioanalytiker.
Rikke Petersen, ansat siden 2011, bioanalytiker. Er  arbejdsmiljørepræsentant.

Piccoline: Linda Keller, ansat siden1985, piccoline. 
Laver kaffe/te om morgenen og klargør brunch ved kaffepausen kl. 10.00.
Køber ind og går til hånde.

5. Værdigrundlag

Vi lægger vægt på at være et lægehus for alle! 
Vi tilstræber en høj faglig standard med vedvarende kompetenceudvikling for både læger og personale.
Vi bestræber os på at holde en god tone, at være åbne overfor hinanden og at kunne grine sammen, da personalets- og lægernes trivsel er afgørende vigtigt for at kunne yde en ordentlig patientbehandling.
Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde med personalet til gavn for både patienter og personale.
Det tilstræbes at have tæt kontakt til hjemmeplejen i kommunen til gavn for vores mest svækkede og syge patienter. Ligeledes prioriteres kronikerforløb, opfølgende- og opsøgende besøg samt koordinering omkring palliative patienter.

5.1 Organisering af arbejdet i praksis

Åbningstiden i praksis er hverdage fra 8-16, dog torsdag til kl. 17.00 (for planlagte konsultationer)
Der er telefontid i lægehuset fra 8.00 til 12.00 og 13.00-15.00 mandag til fredag.
Uden for åbningstiden henvises patienterne til lægevagten.
Vi holder middagspause fra kl. 12.00-13.00.
Konsultationernes varighed er individuelt afhængig af henvendelsesårsag, men de fleste konsultationer er på 20 minutter. Uddannelseslægerne vil have ekstra tid afsat til konsultationer, dette aftales individuelt.
Der er dagligt ”Åben Konsultation” fra kl. 8.00-9.00, hvor alle læger tilser patienter, som er mødt op uden forudgående visitering. Åben konsultation er for patienter med akut opstået sygdom eller forværring af sygdom. Lægerne har ikke fast telefontid, men har daglige ringe-tilbage-tider i kalenderen.
Der er hver dag én af lægerne, der har ”vagt”. Vagten har ikke på forhånd planlagte patienter, men vurderer akutte patienter både ved konsultation og ved besøg.
Det forventes at uddannelseslæger i fase 2 og 3 er ansvarlig vagthavende i dagtiden et antal gange.
To gange ugentligt (mandag og torsdag formiddag) tilses borgere på plejehjem og i plejeboliger efter aftale med hjemmeplejen.

5.2 Møder og undervisning i lægehuset

Vi har lang middagspause fra 12-14 hver torsdag, hvor vi afholder møder og undervisning.
Vi holder 4 personalemøder om året på torsdage, hvor vi lukker klinikken kl. 16.00.
Ledelsen afholder driftsmøder cirka én torsdag hver anden måned mellem 12.30-14.00. Fase 2 og -3 læger er velkomne til at deltage i disse efter aftale.
Hver mandag lige efter frokost har lægerne en kort undervisningsseance, hvor vi tager små aktuelle emner/cases op.
I løbet af 6 måneders ansættelse tilstræbes det, at uddannelseslægen bidrager med et oplæg til undervisning af de ansatte og/eller af lægerne.

6. Overordnet struktur for din ansættelse

Præsentationssamtale: Nogle uger før din ansættelse starter, inviterer vi til en samtale, hvor dine og vores forventninger til den kommende uddannelsesperiode bliver drøftet. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået. Du vil blive vist rundt i huset og møde de læger/ansatte, der er i huset den dag. Om muligt vil du møde vores ”afgående” uddannelses læge. 
Vi vil gerne have ferie- og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt. 
Vi har også brug for dit autorisations-ID, så du kan bliver oprettet i ”systemet”.

Introduktionsperiode: Du vil, før du starter ansættelsen, få tilsendt et introduktionsprogram, der omfatter de første 14 dage. I introduktionsperioden, vil du blive sat ind i patientarbejdet, FMK, e-mar (vores EDB program), praksisintra, laboratoriefunktionerne og meget mere.  I starten følges du med en af de faste læger på skift, men ret hurtigt vil du få dine egne patienter – i starten få patienter og alt efter hvordan det går, øger vi omfanget og sværhedsgraden.

Introduktionssamtale: Efter 2 uger holder vi introduktionssamtale og her vil dit kompetenceniveau blive vurderet, og din uddannelse planlægges herud fra. Uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået i detaljer, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det vil blive aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer, og sørger for at læse op på retningslinjer osv. Vær opmærksom på at benytte de allerede planlagte ”torsdagsseancer” til dette.
Evaluering af opholdet starter dag 1 for både tutor og uddannelseslæge – dvs. er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om dem hurtigst muligt, så de kan blive løst – forhåbentlig til alle tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale: Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder.
Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os, og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale: Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering.
De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.
Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddanelseslæge.dk. 

Returdage: Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Dette aftales med enten Lone (praksismanager) eller Alice (skemaplanlægger).  På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jf. kvalifikationskortene godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 13.00-14.00 og så vidt muligt med din tutorlæge.
Se også:  
http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort 

7. Undervisning og supervision

Alle 6 kompagnoner er godkendte og fungerer som tutorlæger.
Uddannelseslæger i lægehuset har en fast tutorlæge, som er den samme i hele ansættelsesperioden. Du er naturligvis velkommen til at komme til os alle ved behov, ligesom vi alle bestræber os på at inddrage dig, hvis vi møder interessante patienter.
Der er dagligt afsat en halv time til konference med uddannelseslægen (kl. 13.00-13.30), hvor der er mulighed for at gennemgå dagens patienter.
Vi stiler efter, at der 1 gang om måneden er direkte supervision.
Der er web-kamera i huset, så man kan optage konsultationerne (efter aftale med patienterne) til eget brug eller til brug under supervisionerne.

8. Lægevagtsuddannelsen

Lægevagten fungerer regionalt i region Syddanmark. Husets læger har visitationsvagter i Aabenraa eller Esbjerg og køre-/konsultationsvagter i det sønderjyske  eller det  sydvestjyske område.
KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
Introduktionsstilling; der indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.
Fase 1: der indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 2: der indgår 4 køre og konsultationsvagter.
Fase 3: der indgår 4 køre og konsultationsvagter, 2 visitations-ledsagevagter a 2-4 timer med tutor og  2 selvstændige visitationsvagter.
Når man har som uddannelseslæge har vagt, vil en tutorlæge fungere som telefonisk bagvagt (husk at lave konkret aftale med én eller flere af de faste læger).
Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst, efter aftale, i stedet for honorar vælge afspadsering.
Se i øvrigt Videreuddannelsens hjemmeside
Du er velkommen til at låne vores lægetasker til du får din egen. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på regionens regning (spørg evt. vores sygeplejerske, Inger.

9. Teoretisk viden

Vi forventer, at du i uddannelsesperioden søger relevant viden ved selvstudie.
Vi har lagt de fleste af vores egne instrukser samt telefonnumre og anden nyttig viden ind på vores intranet – se link øverst i dette dokument.
Vi vejleder gerne med litteratur udover officielle lærebøger.
Derudover er det relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger (kan findes på Sundhed.dk), DSAM’s kliniske vejledninger, Månedskrift for praktisk lægegerning (kan anbefales at abonnere på – der er særpris til uddannelseslæger), IRF, Epi-nyt mm. Bogen ”Praktisk Praksis” er en god hjælp i de første ophold i almen praksis.
Vi har ”Medibox” og Lægehåndbogen elektronisk.

10. Ferie, fridage, sygdom og fravær

De faste læger har enten en fast ugentlig fridag eller fri efter behov.
Vi tilstræber, at alle læger er til stede om torsdagen.
Arbejdstiden for uddannelseslægen er 37 timer pr. uge, hvorfor der vil skulle planlægges afspadsering.
I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten.
Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Dine ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursusdatoer og ønsker til fridage og ferie i god tid, da det letter planlægningen. Send meget gerne mail vedrørende dette til vores praksismanager, Lone.
KBU, intro- og fase 1 læger har 6 uger ferie, mens fase2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6. ferieuge udbetales jf. Yngre Lægers overenskomst. Yderligere optjent ferie f.eks. i forbindelse med barsel udbetales.
Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du kl. 7.30 ringe til vores hemmelige nummer (der står i introduktionspapirerne), så vi kan nå at aflyse patienter.
Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via appen MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar i samarbejde med Lone (praksismanager), at fraværet meddeles.

11. Samarbejdspartnere

Lægehuset samarbejder med de i alt 30 praktiserende læger i Vejen Lægelaug. Der holdes møder 4 gange om året vedrørende samarbejde med kommunen og hjemmeplejen. Møderne har også uddannelsesmæssig værdi og uddannelseslæger er velkomne.
Derudover samarbejder vi med en række praktiserende speciallæger, fysioterapeuter og med det lokale apotek.
Der vil være mulighed for, at du kan følge fysioterapeuter/hjemmeplejen/ speciallæger/ kommunelæge. Dette kan være op til 3 dage i forløbet, og du er selv ansvarlig for at arrangere dette – spørg Lone, hvis du er interesseret.
Lægehuset er i perioder involveret i forsknings- eksterne uddannelses- og kvalitetsudviklingsprojekter. Hvis du har særlige interesser, er der rig mulighed for at involvere sig i et projekt.

12. Forventninger går begge veje

Ovenstående var lidt om hvem vi er, og hvilke tilbud vi har til dig som uddannelseslæge.
Vi håber, at du har store forventninger til dit ophold i vores praksis, og vi vil gøre vores yderste for at leve op til dem. Til gengæld forventer vi af dig, at du er engageret, interesseret i at lære mere og opsøgende overfor ny viden. Vi kan rigtigt godt lide at have uddannelseslæger. Det holder os ”på tæerne” og giver endnu en positiv dimension til vores i forvejen afvekslende hverdag.

Vi glæder os til at se dig.

Velkommen til Lægehuset i Rødekro

Rødekro er en lille by beliggende 6 km nord for Åbenrå lige ved motorvejen. Der er ca. 5.000 indbyggere og med opland ca. 10.000 i den gamle kommune. Der er 3 km til nærmeste sygehus, Åbenrå Sygehus.

Vi samarbejder med de omkringboende læger i Åbenrå, i efteruddannelsesgruppe og skiftes med dem til at passe fredagsvagten fra kl. 13-16 i området.
Vores praksis drives som kompagniskabspraksis i APS  mellem lægerne:

Elisabeth Kollander (f. 1953)
Hans Jacob Lausten-Thomsen (f. 1973)
Hans Christian Bang (f. 1973)
Maria Kollander (f. 1981)
Elisabeth Kollander har tidligere siddet i 2 mands praksis med Lars Kruse i Rødekro gennem ca. 25 år.
I 2009 lavede vi Lægehuset i Rødekro, idet vi opkøbte nabolægen H.G. Jakobsens praksis, da han gik på pension. Samtidig fik vi tildelt et 0-ydernummer.
Hans Jacob Lausten-Thomsen, vores tidl. uddannelseslæge, var med på ideen og Hans Christian Bang, som var nyuddannet i området, stødte umiddelbart til. I 2018 overtog Maria Kollander efter Lars Kruse ved dennes pensionering.
Det har været en positiv oplevelse og udvikling for os alle at lave et lægehus, men også meget krævende at få det op at køre med nyansatte sygeplejersker og mange nye patienter. Vi har nu ca. 6.400 patienter tilmeldt i praksis.

Vi har 3 deltids sygeplejer ansat:
Lone Meier
Anne Dirksen
Annette Damkjær Christensen.
De  laver egne konsultationer på patienter med sår/DM/KOL,  passer laboratorium (tager bl.pr), og  passer ved behov telefonen i receptionen om formiddagen.

Vi har 2 sekretærer:
Jytte Christiansen
Tina Andresen.
De fungerer som ”blæksprutter” i sekretariatet, skriver efter diktat, passer tlf., passer reception og hjælper til i lab, når sygeplejerskerne har fri.

Vi har gode lokaleforhold og veludrustede klinikker og laboratorium.
Vi foretager selv størst mulige udredning af vores patienter.
Vi kan bl.a. tage EKG, lave vitalografi, tage bl.pr og lave analyser for L+D, crp , hb. og mikroscopere.
Vi laver småkirurgi og klarer små skader.    

Arbejdet er organiseret således at lægerne møder kl. 8.00.

Kl. 8.00-9.00 tlf. konsultation
Kl. 9.00-9.15 lille lægekonference
Kl. 9.15-12.00 konsultation.á 15 min.
(til helbredsattester/1.sv.og lign. 30-60 min.)
Kl. 12.30-13.00 lægekonference
Kl. 13.00-15/ 16.00 konsultation.

Vi kører en rulleplan, så vi på skift har ptt. til kl. 16 (tirsdage til 17).
Vi skiftes ligeledes til at være vagthavende i huset, og se akutte patienter.
Når der ikke er sat patienter til, laver vi vores "kontorarbejde".
Vi er vant til at have uddannelseslæger. Har i perioder også haft 2 ad gangen.
3 af de 4 faste læger er godkendte som tutorer.     

Du vil få dit eget fuldt udrustede konsultationsrum, med EDB og internetadgang.

Uddannelseslægens arbejdstid:

Mandag – torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00.

Er du i fase 3, indgår du i vores rulleskema.
Du vil i starten få introduktion, hvor du følger en af lægerne og oplæres i EDB systemet: Clinea.
Efter ca. 1 uge begynder vi gradvist at sætte patienter til hos dig.
I begyndelsen vil du have ca. 30 min./kons. Siden gradvis øgning til 3-4 kons./time i slutningen af opholdet, alt efter hvor langt du er i uddannelsen.
Der vil dagligt være afsat 30 min. med tutorlægen til gennemgang af dagens patienter / supervision / logbog-målbeskrivelse.
Du er endvidere velkommen til at medbringe problemer til dagens lægekonferencer.
Der er mulighed for løbende at hente os, el. rådføre dig hvis der er brug for hurtig hjælp. 
Formaliseret undervisning planlægges efter behov.

Vedrørende vagtlægefunktion, vil der være mulighed for at deltage i det ønskede omfang/i det omfang målbeskrivelsen tilsiger. 
Du bør i løbet af opholdet, sørge for at komme på besøg hos nogle af vores samarbejdspartnere, de praktiserende speciallæger i området, samt deltage i det social-medicinske samarbejde med hjemmesygepleje, kommune osv.

Vi afholder formaliseret introsamtale, midtvejssamtale og slutevaluering som foreskrevet.

Vi forventer, at du med din holdning og adfærd indgår i et ligeværdigt miljø med respekt overfor patienter, personale og kolleger og overholder tavshedspligten.

Vi ønsker, at du inden opstart kontakter os, så vi kan få lejlighed til at hilse på hinanden.

Det er ligeledes vigtigt for os, at du i god tid oplyser om ferie, fridage og kursusdage, så vi kan lægge dagsplanerne.

Vi glæder os til at møde dig.

Med venlig hilsen

Elisabeth Kollander     Hans Jacob Lausten-Thomsen     Hans Christian Bang    Maria Kollander

Praksisbeskrivelse – Lægehuset i Skærbæk

Historie

Lægehuset i Skærbæk går tilbage til 70´erne, hvor man dannede et af de første kompagniskabs lægehuse i Danmark. Har siden fungeret som sådan og er vokset til sin nuværende størrelse i form af delepraksis med tilladelse til 6 læger.

Der har løbende været et generationsskifte, og pr. 1. februar 2022 blev Skærbæk Lægehus splittet op, så vi i dag har 2 ydernumre og 2 indehavere.

2 indehavere / læger:

-          Læge, Rene Kristensen
-          Læge, Ana Lopes.

Udover det, har vi 2 ansatte læger på deltid.

Værdigrundlag

Patienter og personale skal trives i praksis, og vi skal yde en faglig opdateret behandling, med fokus på patienten og med rationel klinikdrift.

Patientgrundlag

Klinikken har godt 3.800 patienter og er lukket for tilgang.

Personale

Vi har 2 bioanalytikere samt 1 sygeplejerske, som alle tager blodprøver, foretager kronikerkontrol og vaccinationer med mere.

Vi har 2 faste sekretærer og 1 praksismanager/sekretær.

Introduktion / uddannelseslæge (EDB-klinisk arbejde – procedure – oprettelse af digital signatur etc.)

Forud for start i klinikken tilbydes uddannelseslægen en præsentationssamtale, for at se klinikken og møde læger og personale. Ved lejlighed vil pågældendes planlagte fraværsønsker (ferie, kursus, afspadsering, omsorgsdage og så videre) blive hørt med henblik på planlægning af klinikkens drift.

Ved start i klinikken afholdes introduktionssamtale til afklaring af gensidige forventninger og behov for introduktion, gennemgang af uddannelsesprogram og vurdering af kompetencer, som skal opnås, og hvordan de nås.

Afhængig af uddannelseslægens erfaring, gennemgås de almindelige administrative og kliniske procedurer i praksis. Der oprettes digital signatur, som muliggør arbejde med lægesystem og FMK.

Uddannelseslægen får mulighed for at følge alle læger i forhold til konsultationer, besøg og så videre. Ligeledes bliver de introduceret i det øvrige personales kompetencer.

Der afsættes tid til patienterne i forhold til kompetencer og behov.

Generel organisation

Lægerne har konsultationer alle hverdage fra kl. 8.10 – 14.30.
Tirsdag og torsdag har lægerne aftenkonsultation til kl. 17.00, også med tidsbestilling.

I pauserne kl. 10.00 – 10.20 og kl. 12.10 – 12.40 og efter kl. 14.00, kun AKUTTE henvendelser pr. telefon.

Lægerne skiftes til at have akut-vagten hver dag. Den vagthavende læge har ansvaret for de akutte patienter og indkommende post. Der er afsat akutte tider dagligt. Ved travlhed hjælper lægerne hinanden.

Arbejdsplan for uddannelseslægen

Uddannelseslægen forventes at have en arbejdstid, som følger de øvrige læger. Ugentlig arbejdstid er 37 timer. Overarbejde kan afspadseres 1:1 enten samlet eller med korte dage. Afspadseringen skal tilpasses klinikkens drift.

Beskrivelse af den daglige supervision og vejledning.

Der er en tutorlæge tilknyttet introduktionslægen, men alle læger deltager i den daglige undervisning/ supervision. Der afholdes samtaler og supervision med uddannelseslægen. For basislæger, introlæger og fase 1 læger afsættes der dagligt minimum ½ time til supervision. Der vil løbende blive afholdt samtaler til kompetence godkendelse og evalueringssamtaler.

Det samme gør sig gældende for fase 2 og 3 læger.

Uddannelseslægens arbejde forsøges planlagt, så der dels stilles udfordrende opgaver, der passer til lægens kompetencer, men ikke overstiger disse. Arbejdet forsøges planlagt således, at et bredt udsnit af patienter – både akutte og kroniske - ses.

Der kan arrangeres ophold ved speciallæger under opholdet.

Evaluering

Der foretages løbende evaluering og opsummering, så man løbende kan tilpasse uddannelsesplanen. Det forventes, at uddannelseslægen selv melder aktiv ud ved kritiske forhold eller mangler i uddannelsen.

Ferie/fravær

Uddannelseslægen har ret til ferie efter gældende regler, og ferie planlægges i samarbejde med klinikkens øvrige læger. Fravær skal meldes til tutorlæge eller praksismanageren.

Sidst redigeret den 11.05.2023.

Praksis’ historie

Praksis blev oprindeligt grundlagt af dr. Med. Franz Hinrichsen i 1925 i en lille ejendom i Lysabild. Senere byggede han en større villa, hvor en del af villaen blev indrettet til konsultation og en del til privat bolig. Franz Hinrichsen arbejdede som praktiserende læge i Lysabild indtil 1967. I 1965 overtog hans søn, Rolf Hinrichsen, praksis og byggede i 1974 et nyt moderne lægehus på 240 m2 på en grund lige overfor daværende praksis. I 1976 indtrådte Keld Lamberts som amanuensis og senere kompagnon i praksis. I 1995 udtrådte Rolf Hinrichsen og Ingelise Blaabjerg overtog hans praksisdel. I 2000 byggede man et nyt tidssvarende lægehus i Hørup. Dette skyldtes en ændret befolkningsudvikling i lokalsamfundet, hvor der var blevet færre beboere på landet og flere i byen. Vibeke Thede Menné indtrådte som kompagnon i 2006, hvor der blev oprettet delepraksis. Senere fik praksis tildelt et ekstra ydernummer. I slutningen af 2009 gik Keld Lamberts på pension og hans ydernummer blev overtaget af Jesper Schumann pr.  1. januar 2010. Ved udgangen af 2017 gik Ingelise Blaabjerg på pension, og pr.  1. januar 2018 indtrådte Rikke Kjær Hansen som kompagnon.

Fakta om praksis

Praksis er beliggende på Hørup Bygade 42, 6470 Sydals.
Telefonnummer: 7341 6600, bagnummer: 73416617

Huset er på 395 m2 og er bygget i år 2000. I 2020 er lægehuset udbygget med ca 120 m2. Lægehuset rummer 6 konsultationsrum og 2 laboratorier. Ifm udbygningen er frokostrummet blevet væsentlig større samt er der etableret 1 kontor, hvor sekretærerne kan trække sig tilbage i administrationstiden.

Laboratorieudstyret består blandt andet af: EKG, spirometer, tympanometer, audiometer, fasekontrast-mikroskop, urininkubationsudstyr, Hgb- og BS-måleudstyr samt CRP og INR apparatur. Alle arbejdspladser er udstyret med computer med internetadgang. Lægeprogrammet der benyttes i praksis er EG Clinea.  

Patientgrundlag

Der er tilmeldt ca. 4.250 gruppe 1 patienter til praksis. Patientklientellet kommer fra Sønderborg Kommune, der er et blandet land- og byområde. Praksis ligger i et område med socialt velfungerende familier. Der er stor tilflytning til området af såvel børnefamilier som seniorer, og umiddelbart ved siden af praksis ligger Hørup Plejecenter.

Personale

Speciallæge i almen medicin, Vibeke Thede Menné (f. 1966). I praksis siden 2005.
Speciallæge i almen medicin, Jesper Schumann (f. 1971). I praksis siden 2010.
Speciallæge i almen medicin, Rikke Kjær Hansen (f. 1981). I praksis siden 2018.

2 deltidssekretærer og 1 fuldtidssekretær, hvoraf 1 hovedsagelig er beskæftiget med blodprøvetagning og andre laboratoriefunktioner. De 2 andre er hovedsagelig beskæftiget med almindeligt sekretærarbejde, men deltager også i laboratoriearbejdet.

1 sygeplejerske. Hun varetager kronikerkontroller indenfor KOL og DM m.m.

Der er - så vidt muligt – kontinuerligt knyttet en uddannelseslæge til praksis.  

Nærmeste lægehuse

Tandslet Lægehus: 2 læger, kompagniskabspraksis.
Augustenborg Lægehus: 3 læger, kompagniskabspraksis.
Lægerne i Sønderborg.

Samarbejde og sparring

Der er stuegang på Hørup Plejecenter 1 gang ugentligt.
Alle 3 læger er medlemmer af en 12-mandsgruppe.
Alle 3 læger deltager i en supervisionsgruppe.

Vagtlægefunktion

Jesper Schumann og Vibeke Thede Menné er vagtlæger for Region Syd.

Arbejdsrytme

Åbningstid med tidsbestilling dagligt fra kl. 8.00 – 16.00 (fredag dog kun til kl. 15.00).
Telefontid hos læge dagligt fra kl. 08.00 – 09.00.
Akuttider efter aftale.
Daglig konference og frokost (alle deltager) fra kl. 12.00 – 13.00

Værdigrundlag

Samarbejde

Det skal være rart at gå på arbejde. Det er vores overbevisning at en harmonisk personalegruppe giver den bedste patientpleje. Da vi er en lille arbejdsplads med et tæt teamsamarbejde, er det vigtigt for os, at respektere hinandens forskelligheder og kompetencer. Vi har en uformel omgangstone, og der er tid og rum for personlig og faglig sparring. Vi lægger vægt på stor personlig frihed i tilrettelæggelsen af den enkeltes arbejde. Det vil sige, at der bliver taget hensyn til personlige behov og ønsker i planlægningen af arbejdstiden ud fra antagelsen om, at vi hver især tager ansvar for at udfylde vores arbejdsfunktion bedst muligt.

Patienterne

Et nøgleord i forhold til vore patienter er tilgængelighed. Det skal være let at få fat på lægen og let at få en tid. I selve mødet med patienten spiller tilgængeligheden ligeledes en stor rolle, idet vi ønsker at møde vore patienter med imødekommenhed og åbenhed. Kontakten med patienten skal have karakter af et samarbejde præget af gensidig tillid og respekt. Vi er ikke bange for at påtage os rollen som faglig ekspert med det ansvar det medfører.

Tavshedspligten skal respekteres. Som nævnt befinder praksis sig i et forholdsvis lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, og tonen er åben og uformel. Netop derfor er det ekstra vigtigt, at vi opretholder vores tavshedspligt både i og uden for arbejdstiden.

Uddannelseslæge

Introduktionsprogram

Den første uge i praksis sidder uddannelseslægen på skift med ved konsultationer hos de øvrige læger, for at uddannelseslægen kan få et indtryk af, hvordan de arbejder. Eventuelt kan uddannelseslægen tage enkelte egne konsultation, hvis vedkommende ønsker det. Efter den første uge aftales det med uddannelseslægen, hvordan han/hun ønsker at arbejde i forhold til egne konsultationer osv.

Desuden får uddannelseslægen en introduktion til computersystem, telefonanlæg, kopimaskine og laboratorieudstyr (se ovenfor). Der foretages en introduktionssamtale med tutorlægen, hvor uddannelseslægens tidligere erfaring klarlægges og de gensidige forventninger til opholdet i praksis afstemmes.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.  Planlægges efter aftale med tutorlægen.  Ferie fastsættes så tidligt som muligt i forløbet og eventuelt forud for opholdet.

Supervision

Der superviseres typisk i form af ”bedside” supervision, dvs. i forbindelse med den enkelte konsultation så eventuelle problemer bliver afklaret med det samme. Derudover vil der dagligt være supervision á 30 minutters varighed. Denne supervision vil typisk ligge mellem kl. 8.00-8.15 og igen fra 12.45-13.00. De patienter, som uddannelseslægen har set forud for supervisionen, vil blive gennemgået efter behov.  Supervisionen vil blive varetaget på skift af de tre faste læger. Mere formel undervisning afhænger af den enkelte uddannelseslæges niveauønsker.

Kompetencer og tid skal godkendes af tutorlægen i Uddannelseslæge.dk. Der gives fri til obligatoriske kurser og andre kurser efter aftale. Indgår vagter som en del af uddannelseslægens forløb, er han/hun selv ansvarlig for at indgå aftale angående dette.

Sygdom

Ved sygdom kontaktes en af lægerne, så hurtigt som muligt, på et af følgende telefonnumre:

Vibeke Thede Menné, mobil 26 75 13 11
Jesper Schumann, mobil 29 72 15 84
Rikke Kjær Hansen, mobil 26 85 51 92

Tandslet Lægehus – se www.tandslet-laegehus.dk
Mommarkvej 259
6470 Sydals

1888-89 blev praksis for første gang taget i brug af Ernst Wullenweber og siden har der været lægepraksis i byen. I 2003 – som den 12. praktiserende læge i Tandslet – kom Lone Manane og i sommeren 2012 indtrådte Anne-Dorthe Pihlkjær i kompagniskabet som den 13. i rækken.

Lægehuset har været under ombygning flere gange og er senest blevet istandsat i januar 2004. Huset består således nu af 4 gode konsultationsrum. Derudover forefindes der et centralt sekretariat, et laboratorium, et venteværelse samt et personalerum. I sekretariatet samt i alle lægekonsultationer forefindes der et fuldt udbygget edb-system – XMO. Der er desuden internetgang fra samtlige computere.

Praksis har i gruppe 1 tilknyttet ca. 2600 patienter og i gruppe 2 ca. 5. Optageområdet er især Sydals og Augustenborg, men vi har også en del patienter fra Sønderborg, Nordborg og Sundeved.

I huset er vi 2 speciallæger i almen medicin, der arbejder i kompagniskab. Vi har 2 praksissekretærer. En på fuld tid og en på deltid. Pr.1. januar 2007 er der ligeledes ansat en sygeplejerske, der sammen med praksissekretærer bl.a. varetager EKG, blodprøvetagning, vitalografi og urinundersøgelser. Vi har haft praksisreservelæger samt amanuenser jævnligt siden 1984.  Bogholderen kommer ca. 1 gang om måneden.

Personalemøder finder sted ca. 1 gang om måneden. Af øvrige samarbejdspartnere kan nævnes kommunen, fysioterapeuter, praktiserende speciallæger, kiropraktorer, hospitaler og plejehjem.

Praksis har åbent fra 8-16 alle ugens 5 dage. Telefontiden er fra kl. 8-9. Vi har kun konsultation efter tidsbestilling. Der er daglige lægekonferencer fra kl. 13-13.30, hvor også uddannelseslægens supervision og vejledning finder sted.

Uddannelseslægens arbejdstid er typisk fra 8-16 med 1 fri eftermiddag om ugen. Man starter med en introduktionsperiode på 1-2 uger for derefter gradvist at arbejde selvstændigt med patienterne med mulighed for at diskutere problemer enten akut eller ved de daglige konferencer. Endvidere tilbydes deltagelse i lægevagter. Der bliver afholdt samtale/ supervision flere gange i løbet af uddannelsesforløbet for at sikre at den uddannelsessøgende får det optimale ud af opholdet. Godkendelse af kompetencer er noget vi kører særskilt, idet der oftest afsættes 30 min. til godkendelse af en eller flere kompetencer i løbet af uddannelsesforløbet.

Vore holdninger og etik følger lægeforeningens (se DADLNET – RET & ETIK) 

Med venlig hilsen
Speciallægerne i almen medicin

Lone Manane (f. 1967)
Email: lonemanane@dadlnet.dk             og

Anne-Dorthe Pihlkjær (f. 1975)
Email: pihlkjær@hotmail.dk  

Velkommen til Kongevejsparkens lægehus 


Vi er 4 ligeværdige ejere i form af 4 læger, der gør tingene på hver vores måde og fungerer som et 4-hovedet uhyre. Marianne er ved at uddanne sig til praksismanager, altså en dyretæmmer, så der er en ledelse. Hun har lov til at gøre alt fornuftigt, og som sekretær er det hendes opgave, at redde røven på firmaet, når vi ikke lige har overblikket.

Vi har Birgitte og Ulla, som er sygeplejersker, der arbejder meget selvstændigt med diabetes- og KOL patienter og er den sikkerhed, vi har for, at der ikke er dette eller hint, der bliver glemt. Er noget, som det ikke skal være, eller skal behandling laves afgørende om, drøfter de det med os læger. De tager også EKG og spirometri.

Vi har ansat Helle, der er sosu-assistent, og hun tager også blodprøver, EKG og spirometri, men det er vigtigt, at du har bestilt de blodprøver, der skal tages. Vi tager gerne selv blodprøverne, hvis vi alligevel har patienten inde i konsultationen.

Dertil har vi rengøringspersonale, som gør det godt, men det er dejligt, om du rydder op efter dig selv og ikke forlader dig på tjenende ånders usynlige nytte. Endelig har to af os ansat familie til at hjælpe med dit og dat, men dem møder du ikke i klinikken. Du vil opdage, at der er mange ikke-lægelige opgaver, som med fordel kunne foretages af andre end læger.

Vi har åbent 41 timer om ugen, og eftersom du er ansat 37 timer, er der mulighed for en vis indretning af arbejdstiden. Det skal vi have afklaret inden for de første dage eller uger.

Eva og jeg er tutorlæger. I dagligdagen synes jeg, du skal spørge lidt den ene og lidt den anden og få indtryk af de forskellige muligheder, vi har for at løse de samme opgaver. Når du har været her lidt, finder du hurtigt ud af, hvem du har det bedst med at læne dig op ad. Vi kan holde daglig supervision, som vil være lidt over 11 og ½ time frem. Vi har 1 times pause mellem kl. 11 og 12 til frokost, opsamling af dit og dat og de uforudsete ting, der kofte kommer. Det giver os tiden til supervision.

Venlig hilsen

Rune Jacobsen

Sønderborg d. 7/2-23

LÆGEHUSET CENTER ØST
Grundtvigs Allé 181 st.
6400 Sønderborg

Lægehuset er en delepraksis med 2 læger Annette Kokholm og Karen Stevns på deltid og med max 2.400 patienter. Der er ansat 2 sygeplejersker og 2 lægesekretærer, alle på deltid. Så vidt muligt har vi også en uddannelseslæge i huset.

Holdninger og Etik

Vi vægter faglig kvalitet, service og god kommunikation højt både over for patienterne, vores samarbejdspartnere og internt. Vi arbejder som et team. Vi lægger vægt på stor åbenhed i vores arbejde, så vi kan hjælpe hinanden og udvikle os fagligt og personligt. Selv om der i hverdagen er ret faste roller, er vi fleksible, så der er glidende overgange mellem funktioner og i arbejdsgangene, med henblik på at arbejdsdagen kommer til at fungere så godt som muligt.

Lokaler

Lægehuset har rådighed over 279 m2.
Vi har 5 konsultationsrum, venteværelse med integreret sekretariat, laboratorie, køkken, personalerum, personaletoilet, patienttoilet og teknik rum.
Udendørs råder lægehuset over halvdelen af de parkeringspladser, der er ud for facaden. Heraf er 3 pladser reserveret læger og personale. Endvidere er der udendørs containerplads.

Arbejdstilrettelæggelse

Praksis har åbent alle hverdage kl. 8-16, dog ikke Grundlovsdag, 24. og 31. december.
I vores lægepraksis lægges stor vægt på, at hver enkelt udnytter sine ressourcer og søger for at være opdateret og har lyst til at lære nyt. Samtidigt lægges der vægt på, at man spørger eller siger til, når ens faglige eller tidsmæssige grænse er nået. Der er glidende overgange mellem fagområderne. Vi lægger vægt på at være fleksible, så vi arbejder som et team. Vi lægger vægt på faglig udveksling og intern undervisning i klinikken.

Der tilstræbes, at der er lavet instrukser/vejledninger til de områder, der er fagligt uddelegeret fra læge til personalet. Til mindre emner oplæres, evt. uden, der ligger faste instrukser. Endvidere bruges vejledningerne fra medicin.dk og lægehåndbogen.dk.

Uddannelse

Ud over løbende oplæring og uddannelse i praksis lægges vægt på, at alle hvert år får inspiration udefra ved kurser og faglige møder.
Det aftales løbende, hvilke kurser, der vil være relevante.

Uddannelseslæge

Uddannelseslægen arbejder 37 timer om ugen. Normalt aftales mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13.
Uddannelseslægens skema tilrettelægges efter hans/hendes ønsker og erfaring, der ændres løbende under opholdet hos os.
Det ønskes, at der altid er en uddannelseslæge i huset. Det er en god udfordring at skulle spille sammen med en ny person i praksis, der dels skal lære noget og dels bringer nyt til praksis. Det giver god afveksling og udfordrer os alle til at være opdaterede i vores fag. Og så kan vi bidrage til, at der også kommer gode praktiserende læger fremover!

Introduktionsuge for uddannelseslæge i grundforløb: Introsamtale, introduktion til husets arbejdsmåder, undervisning i EG Clinea, undervisning i kodning og afregning, gennemgang af husets instrukser, følge læge, sygeplejerske og sekretær, se få ptt. selv samt evt. oplæring i blodprøvetagning på Sønderborg sygehus.

Der sættes især i starten ekstra tid af til hver patient.

Der er dagligt 30 min gennemgang af de ptt, tutorlægen ser, samt hjælp under de enkelte konsultationer efter behov.

Onsdag morgen er der afsat tid til opsamling, forberedelse, samtale med ansvarlig læge, eller studietid efter behov.

Der laves midtvejssamtale efter ca. 3 mdr. og slutevaluering efter 6 mdr. (KBU + intro), for fase 2 og 3 evalueringssamtale hver 3. mdr.

Lægerne kører ikke lægevagt. Introduktion til lægevagt vil blive via kollega.

                                                                                                                       Rev. 16/4/21

Historie

Lægehusets beliggenhed er Tandsbjerg 12, 6400 Sønderborg. Tlf.nr. 74421201 – www.tandsbjerglaegehus.dk 

Lægehuset i sin aktuelle placering er bygget af Knud Thorslund Andersen og Franz Henrik Thalwitzer i 1974, førstnævnte drev fra 1963 sin praksis på Grundtvigs Allé 133 (fungerer nu som præstegård for Christianskirken), men efter optagelse af Thalwitzer i 1972 blev lokalerne hurtigt for små. Man besluttede sig derfor for at bygge et helt nyt lægehus, og lagde det i et område, der dengang var den absolutte udkant af byen.
To år efter husets færdiggørelse i 1974 blev Mark Alkemade, der forud herfor havde drevet praksis i Lysabild, optaget i praksis som kompagnon.
I 1988 købte Torsten Bøttern sig ind i praksis i forbindelse med Knud Thorslund Andersens pensionering.
I 1992 udvides praksis med yderligere et ydernummer til 4, som blev købt af Karen Rosendahl.
Mette Lintrup Andersen afløser F. H. Thalwitzer i 1999.I 2000 køber Hans Peter Henriksen sig ind i praksis ved Mark Alkemades pensionering.
I 2002 vedtog man at omdanne praksis til delepraksis, hvilket skabte mulighed for, at Henrik Schaumburg kunne indtræde i 2003.
Januar 2013 har Juliane Dinesen overtaget Henrik Schaumburgs ydernummer.
Januar 2015 overtog Lasse Freksen Torsten Bøtterns ydernummer i forbindelse med Torsten Bøtterns pensionering.
Januar 2017 har Hanne Holk overtaget Karen Rosendahls ydernummer i forbindelse med Karen Rosendahls pensionering.

Organisation

Læger:
Hans Peter Henriksen (HP)
Mette Lintrup (ME)
Juliane Dinesen (JD)
Lasse Freksen (LF)
Hanne Holk (HH)

Sekretærer:
Conny Christensen (CC)
Mette Jacobsen (MJ)
Susanne Larsen (SL)
Pia Gubbertsen (PG)

SOSA:
Gitte Ejsten Hansen (GH)
Ditte List (DL)

Sygeplejersker:
Bettina Kristiansen (BK)
Karina Mekawi (KAM)

Praksisform

Tandsbjerg lægehus er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at lægerne ejer og driver praksis i fællesskab.
Patienterne er tilmeldt praksis og ikke de enkelte læger. De kan således frit vælge, hvilken læge de ønsker sig betjent af. De fleste patienter har ofte valgt sig en fast læge, de helst ser sig betjent af.  Dette respekteres ved planlagte konsultationer. Når patienterne henvender sig med akutte problemer, som skal løses samme dag, bliver de betjent af den/de læger, der er ledige.

Praksis har tilmeldt 8.000 patienter.

Ledelsesfunktioner

Nogle ledelsesfunktioner, med tilhørende ansvarsområder, er fordelt mellem lægerne og praksismanager Conny Christensen.

HH laver arbejdsskema for lægerne, er brochureansvarlig, arrangerer lægemøder og evt. fester.
HP er EDB-ansvarlig.
ME er personaleansvarlig for sygeplejerskerne, økonomiansvarlig for I/S og tager sig af henvendelser til banken mm.
LAF er ansvarlig for IP-telefoni og udendørs arealer samt deres vedligehold
JUL er personaleansvarlig for sekretærer og studenter fra OUH samt har ansvar for undervisning i huset.
Conny: Koordinering og opfølgning.

Sekretariatet

Enkelte funktioner er uddelegerede, men ellers kan sekretærerne varetage alle sekretæropgaver.
Desuden udfører sekretærerne blodprøvetagning samt laboratorieopgaver så som måling af hæmoglobin, sænkning, CRP, blodsukker, EKG, graviditetstest og urin til dyrkning samt forbereder blodprøver til videre forsendelse.

Sygeplejersker

Sygeplejerskerne og klinikpersonale har egen konsultation med eget program. Hovedbeskæftigelse er varetagelse af opgaver ordineret af lægerne, men har også egne patienter. Desuden klargøres laboratorieanalyser, der ikke kan foretages i huset.
Analyser, der foretages her i huset:

·         Hæmoglobin
·         Sænkning
·         CRP
·         Strep A
·         Blodsukker
·         Sårbehandling
·         Forberedelse til1. svangreundersøgelse
·         INR
·         Glukosebelastning
·         EKG
·         Urin-stix og mikroskopi
·         Urin D+R
·         Spirometri før og efter inhalationsmedicin
·         Tympanometri
·         Audiometri
·         Diabetes kontroller
·         Hypertensionspatienter

Der foretages regelmæssig ekstern kvalitetskontrol.

Rengøring

Varetages af MT-Service. Foregår om eftermiddagen.
Desuden hjælper ungarbejdere med oprydningen om eftermiddagen fra kl. ca. 16.00.

IT

Praksis overgik til IT i 1989. Journalsystemet vi anvender er XMO.
Der er fra alle konsultationer adgang til internet via kabelforbindelse.
Lægehuset har hjemmeside på adressen www.tandsbjerglaegehus.dk
Via hjemmesiden kan patienter bestille tid til konsultation, stille spørgsmål til lægerne og genbestille medicin.
Alle henvendelser bliver journalført og kodet, således at vi kan bruge data til kvalitetsarbejde, ligesom det letter overblikket i patientjournalen.

Uddannelsesforløbet

Den første dag afsættes tid hos tutorlægen, som tager imod uddannelseslægen (UL) og præsenterer hende/ham for de øvrige medarbejdere, hvis denne præsentation ikke tidligere har fundet sted.
Herefter vil Conny Christensen (praksismanager og sekretær) fremvise sekretariatet med speciel fokus på orientering om telefonsystem, indhold i relevante skabe og skuffer, papirer med mere, samt orientere om lægehusets struktur. Derefter vil UL blive præsenteret for lægehusets IT-system.
Fra kl. ca. 10.15-12.00 bruger UL tiden til at sidde i konsultationen hos tutorlægen og få yderligere instruks i edb-systemet og sammen se nogle patienter. 
Kl. 13.00 følger UL igen tutorlægen i konsultationen. Hvis der kommer en akut ”halspatient” eller lignende, gennemfører UL undersøgelse, behandling og registrering. Ved første arbejdsdags afslutning gennemgår tutorlægen og UL de sete patienter (fra begge).
De næste dage vil UL på skift gå med alle husets læger samt klinikpersonale og sygeplejersker, alt efter uddannelsestrin. UL vil ret hurtigt få mulighed for at få sine egne patienter. I starten få patienter, alt efter hvordan det går, øges omfang og sværhedsgrad.
Vi lægger stor vægt på, at der altid er mulighed for supervision.
Der vil altid være mulighed for at tilkalde en af lægerne, således at problemet kan afklares, mens patienten er i huset.
Det planlægges, at den samlede supervisionstid dagligt er minimum 30 minutter, og at der dagligt vil være tid til refleksion. De 30 minutter er skemalagt i dagsprogrammet og vil ligge enten lige før  eller lige efter frokost.
Vi tilstræber, at UL i starten får relativt enkle konsultationer med overskuelig klinisk problemstilling. Efterhånden som ULs kliniske erfaring vokser, vil praksis bestræbe sig på, at UL får såvel enkle som mere komplicerede kliniske problemstillinger præsenteret. Vi vil udfordre UL både med hensyn til sværhedsgrad og tid, men aldrig mere end at UL føler sig tryg i opgaverne.

Hver mandag giver lægehuset frokost, og alle læger og personale spiser sammen, og vi holder i den anledning et møde, som UL naturligvis deltager i, og hvor vi drøfter alt, der er relateret til lægehusets drift.
Hver torsdag fra 12.30 holder lægerne konference af mere faglig karakter, hvor UL forventes at deltage.
Hele praksis deltager i ULs uddannelse, men UL vil selvfølgelig have en formel tutor, som godkender ULs kompetencer og har vejledningssamtaler med UL.
UL er velkommen til at søge råd og vejledning og kliniske diskussioner med samtlige læger og ansatte.

Akkreditering

Klinikken er akkrediteret i 2018.

Dagsplan

Lægehuset er åbent dagligt fra kl. 08.00 – 16.00.

Kl. 08.00 – 09.00 er telefontid – du og 2 andre læger tager telefon i dette tidspunkt. Efter telefontiden gennemser besøgslægen post, sørger for, at elektroniske recepter godkendes og kører lægehusets besøg.
Kl. 08.00 – 10.00 Konsultationer, tidsbestilling – 4 pr. time for de øvrige læger.
Kl. 10.00 - 10.15 Kaffepause.
Kl. 10.15 - 11.45 Konsultationer med tidsbestilling/akutte patienter.
Kl. 11.45 - 12.30 Administrativt arbejde.
Kl. 12.30 - 13.00 Frokostpause.
Kl. 12.30 - 13.00 Frokostmøde hver mandag.
Kl. 12.30 - 13.00 Undervisning eller erfaringsudveksling for lægerne hver torsdag.
Kl. 13.00 - 16.00 Konsultationer med tidsbestilling.

Om formiddagen ses akutte patienter, som afvikles i fællesskab af lægerne, efterhånden som de bliver færdige med det normale program. UL kan deltage i dette, men må også gerne bruge tiden på at færdiggøre sig eller til refleksion.
Fredag lukker huset for almindelig konsultationer kl. 13.00 og kun den læge, der har kørt besøg om formiddagen, bliver tilbage og tager akutte patienter frem til kl. 16.00.

Samarbejdspartnere

Vi har en del samarbejdspartnere i den primære sundhedstjeneste, og i det omfang den uddannelsessøgende måtte ønske det, arrangerer vi dagbesøg hos en del af disse.
·         Apoteker
·         Speciallæger
·         Sygehuse
·         Fysioterapeuter
·         Kiropraktorer
·         Psykologer
·         Den regionale ambulancetjeneste
·         Hjemmeplejen

Oftest drejer det om ½-1 dags ophold hos praktiserende gynækolog, otolog, fysioterapeut, hjemmesygeplejen og evt. apotek, men vi er åbne for evt. andre ønsker.
Gode samarbejdsrelationer og evne til samarbejde på tværs af fag er en vigtig del af god almen medicinsk virke.

Etik og holdninger

Under hele opholdet i praksis skal uddannelseslægen vise respekt for de patienter, der opsøger ham/hende professionelt. I al daglig, faglig håndtering og i temadiskussionerne bør indgå en etisk dimension, sådan som vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer.

Personale og læger har på et internat besluttet, at Tandsbjerg Lægehus skal være optimalt fungerende, vurderet på:

Faglighed

Det faglige indhold bør være baseret på videnskabelige undersøgelser, faglig konsensus i form af klaringsrapporter inden for de fagområder, hvor de foreligger samt alment anerkendt klinisk praksis i områder, hvor dokumenteret viden ikke foreligger.

Det forventes, at alle faggrupper udvikler deres faglighed og kompetencer, og at alle udviser en fleksibilitet, der gør det muligt.

Samarbejdet faggrupperne imellem

Samarbejdet bør være baseret på realistiske forventer til hinanden. Skelettet, der danner basis for dette, skal være en god kommunikation og funktionsbeskrivelser for alle de normale dagsfunktioner i huset, hvem der er primære og sekundære tovholdere, både for udarbejdelse, ajourføring og daglig udmøntning.

Trivsel

Søges opnået gennem et udviklende samarbejdsmiljø, hvor tillid, åbenhed, humor, samvær og ærlighed er de basale forudsætninger.
Vi vil prøve at skabe udfordringer for alle gennem udvikling af arbejdsopgaverne med basis i de grundfunktioner, der nødvendigvis varetages. De fysiske rammer prioriteres højt.

Patienttryghed

Patienterne skal føle tryghed fra 1. kontakt til lægehuset og i det videre forløb uanset helbredsbillede. Dette gøres ved at være lyttende samt at tage patienterne alvorligt, uanset henvendelsesårsag.
Kontakterne skal være baseret på menneskelighed og faglighed, ligegyldigt hvem, der varetager kontakten.

Håber på et godt og frugtbart samarbejde.

Lægerne Tandsbjerg Lægehus

Sønderborg d. 29/3 23

Praksisspecifikt uddannelsesprogram for Lægehuset Zachariassen

1) Beliggenhed

Praksis er beliggende centralt i Sønderborg på Voldgade 17. 6400 Sønderborg.
Vi betjener også vores satellit klinik, som er beliggende Løjt Storegade 10, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå.
Yder nr. 042439
Telefon 7442 1155
E-mail. jz@laegehusetzachariassen.dk
www.laegehusetzachariassen.dk 

2) Læge og personale

Lægehuset Zachariassen er kompagniskabs praksis med to ydrenr.
Praksis ejes og ledes af speciallæge i almen medicin Jørn Zachariassen.
Der er ansat:1 Praksismaneger/klinikassistent, 1 Social og sundhedsassistent,1 sygeplejerske, vi søger også deltids læge.

3) Personale og patient grundlag

Begge klinikker styres fra Sønderborg og lægerne vil på skift have tider både i Sønderborg og Løjt. Som uddannelses læge vil du altid følge tutor lægen. Der er tilknyttet ca. 2200 gruppe 1 sikrede patienter ril praksis. Vi er en klinik i rivende udvikling med en travl hverdag. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og sætter patienten i fokus.  Klinikassistenter/sygeplejersker varetager skranke- og laboratoriefunktion, har selvstændige konsultationer med blodprøver samt delvis kontrol af kroniker patienter. KOL, hypertension og diabetes.
I laboratoriet tages dels prøver til egen analyse, dels til forsendelse til sygehuslaboratorier. Det tages prøver efter bestilling fra læge i huset, eller de i forvejen opsatte prøveanalyser i webreq samt prøver bestilt af f.eks. sygehusets ambulatorier.
Ligeledes deltager klinikassistenterne i telefonvisitation og akut arbejdet. Der arbejdes efter instrukser. Ændringer af medicin ordinationer sker efter samråd med læge.

4) Organisering af arbejdet

Åbningstider i Sønderborg:
Laboratoriet åbner alle dage kl. 7.30

Mandag kl. 8.00 til 16.00
Tirsdag kl. 8.00 til 16.00
Onsdag kl. 8.00 til 16.00
Torsdag kl. 8.00 til 16.00
Fredag kl. 8.00. til hver 2. fredag hhv. 12.00 og 14.00
(for læge mellem kl. 14.00 til 16.00 vagttelefon)

Åbningstider i Løjt er der lidt anderledes:
Laboratoriet åbner 3 dage i ugen kl. 7.30

Mandag kl. 8.00 til 15.00
Tirsdag kl. 8.00 til 15.00
Onsdag kl. 8.00 til 16.00
Torsdag kl. 8.00 til 15.00
Fredag kl. 8.00. til hver 2. fredag hhv. 12.00 og 14.00

Telefontider: for begge klinikker
For recept og tidsbestillinger

Mandag til torsdag mellem
kl. 8.00 og 10.00 samt mellem kl. 13.00 og 14.00
Fredage 8.00 og 10.00

Der er indlagt planlagte konsultationer 3 gange om ugen. Her vil både tutor og uddannelses læge se patienter i samme tidsperiode.

Akutte patienter tilses dagligt.
Vagttelefon/akuttelefon mellem kl. 15.00. og 16.00

Konsultation foregår kun efter forudgående aftale, pr. telefon eller via hjemmesiden www.laegehusetzachariassen.dk 

Der er tidsbestilling på 10 og 15 min. intervaller dagligt. Er der tale om komplicerede eller psykiske tilstande kan der bestilles dobbelt tid.  Og ved Kommunale/ forsikringsattester bliver der afsat mere tid. Konsultationer med brug af tolk vil der blive afsat 30 min.

Patienterne opfordres i videst muligt omfang at benytte hjemmesiden til tidsbestilling, recept fornyelse og E-konsultation omkring små problemer. Aldrig noget Akut. Svar på planlagte undersøgelser gives også fortrinsvis via e-mail.

Vi forsøger at få en fælles kort pause kl. 10.00. Frokostpausen er fra 12.00-12.30.
Konsulenter/repræsentanter aftales tider tirsdage efter kl. 14.00, disse tider aftales med en klinikassistent.

5) Uddannelseslæge, introduktion og supervision

Som uddannelseslæge vil der være fokus på uddannelse inden for de kompetencer der skal opnås i praksis.
Der er hver dag være indlagt ca. 30 min supervision i løbet af dagen. Her vil patienterne blive gennemgået.  Der altid er mulighed for løbende superversion ved tutorlægen.
De første 14 dage vil uddannelseslægen følge lægen og personalet i de daglige rutiner.
I klinikken skal alle kunne hjælpe hinanden. Det vil sige at uddannelseslægen skal oplæres i laboratoriefunktionerne og kunne tage imod patienter i receptionen. Uddannelseslægen skal ligeledes kunne varetage kronikeromsorgen.
Når uddannelseslægen føler sig sikker til selv at se patienter startes der ud med ca. 3 patienter pr time. Dette antal justeres alt efter erfaring. Som uddannelseslæge vil der også være hjemmebesøg/ud kørende konsultationer. Der planlægges også konsultationer i satellitklinikken, hvor der også er mulighed for supervision. Herved får uddannelseslægen den bedste variation i patientgrundlaget, og størst uddannelsesmæssigt udbytte.
Uddannelse vægtes højt i vores praksis.

6) Samarbejde

Det lægelige samarbejde
Dækker over samarbejde med hjemmeplejen, sygehusene, øvrige almen praktiserende klinikker samt de praktiserende speciallæger, Patienterne kan frit henvende sig til praktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme samt øjensygdomme.
Øvrige specialer kræver henvisning fra egen læge, som således fungerer som visitator (gate-keeper) til det øvrige sundhedsvæsen. Vi henviser i det omfang, hvor vi vurderer, at problemstillingen kræver speciallægehjælp. Det kan være til sygehus eller til praktiserende speciallæger, der ligesom vi praktiserer efter aftale med Sygesikringen. Vi har oftest et konkret kendskab til den enkelte praktiserende speciallæges viden og interesseområder, i modsætning til sygehusene, hvor personalet ofte roterer hyppigt. Mange patienter føler sig godt tilpas med at vide, præcist hvilken person de skal konsultere.
Dette gør, at lægehusets samarbejde med sygehusafdelingerne bliver mere spredt, og dermed en svækkelse.
Af det indgående kendskab gensidighed mellem lægerne i vores praksis og på afdelingerne. For speciallægerne øre- næse- halssygdomme, øjensygdomme samt hudsygdomme gælder, at vi som alment praktiserende læger ikke kan henvise direkte til sygehus afdeling. Her skal patienten ses af praktiserende speciallæge først eller der tages direkte kontakt med den gældende afdeling.

Øvrige samarbejdspartnere
Klinikken har en vifte af samarbejdspartnere. Tæt og dagligt samarbejde haves med

- Den kommunale hjemmepleje, typisk sygeplejerskerne, men det kan også være øvrige ansatte. Det er primært Sønderborg kommune.
Kommunikationen med hjemme sygeplejersken sker primært pr. edifact

- Apotekerne, primært de to apoteker i Sønderborg, den typiske kontakt er pr. edifact, men også telefonisk. Primært vælges lægemiddelstyrelsens receptserver.

- Sygehuslaboratorierne. klinikken sender prøver til analyse på Sønderborg sygehus og indimellem til andre laboratorier direkte. Svar fra sygehuset gives pr. edifact.

- Andre afdelinger i kommunens forvaltning. Samarbejde om sygemeldte patienter, om børn og unge med særlige behov, om handicappede med evt. behov for hjælpemidler, om genoptræning osv.

7) Edb og Internet

Uddannelseslægen har eget konsultations lokale med fornødent udstyr.
Der er internetadgang fra alle computere i klinikken.
Der bruges Eg-Clinea lægesystem som er Windows styret. Let og brugervenligt styresystem. Der er link til lægehåndbogen via diagnose kodning. Hver konsultation afsluttes med kodning.
Medicinmodulet er tilknyttet det fælles medicinkort (FMK), så alt den medicin som patienten får, kan ses i klinikken.

8) Vagtlægefunktion

Der deltages i lægevagtordningen, og der vil være mulighed for superviseret vagt deltagelse.

9) Holdninger og etik

Holdningen i klinikken er at lægen og personalet er til for patienterne og ikke omvendt. Omgangstonen er rosende og anerkende. Ingen patienter skal føle sig afvist. Det tilstræbes at patienterne ses samme dag eller inden for max 1 uge. Heri kan første kontakt godt være til klinikassistenten/sygeplejerske, som kan tage prøver og optage anamnese.
Hver dag afsluttes med hvad der gik godt og mindre godt. Alle hjælper hinanden, og sikre at dagen glider nemmest muligt.

Praksisbeskrivelse marts 2016
Lægerne Perlegade 24
Perlegade 24
6400 Sønderborg

4 Læge praksis beliggende på gågaden i Sønderborg. Klinikken har rødder tilbage til 1905 men nuværende lokaler er lejede siden 1977. 

Vi er 4 faste læger, hvoraf vores ældste er på orlov frem til 1./10-16. Han har fået et barnebarn og kalder sin orlov for barselsorlov. Rolf Ricther og Tatyana Levchenko samt undertegnede har været her en årrække. Rolf Ricther har inden han blev praktiserende læge omfattende gynækologisk erfaring. Jeg har gennem en årrække som grønlandsk distriktslæge fået en meget bred erfaring med ting, der er mindre relevante i praksis, herunder ultralyds diagnostik, kirurgisk erfaring og reponering af frakturer. Tatyana Levchenkos CV rummer også elementer, som er ud over det mindste middels princip.

Vi har 3 sekretærer hvoraf en er på fuld tid.

Der er aktuelt godt 4.300 patienter tilknyttet praksis.

Læge i uddannelsesstilling introduceres 1. arbejdsdag. Jeg vil vise klinikken frem, instruere i EDB systemet og arbejdsgange. Det bliver en dag, hvor man kan gå med som føl en del af dagen. Der vil være tid til at sætte sig ind i journalsystemet og få det til fungerer inden, man får patienter dagen efter. I begyndelsen vil der være godt til tid til hver enkelt patient, så der er tid til at spørge om alt fra hvordan, man sender en recept til hvordan blodprøverne skal mærkes således at de praktiske opgaver ikke drukner en fra start. 

Vi har telefontid fra kl. 8-9 hver dag. Der er patienter sat til fra kl. 9-11. Fra kl. 11-12 har vi dels frokost, dels supervision og de læger, der måtte have noget at samle op på, har også muligheden her. Fra kl. 12-13 er der akut tider, som primært bookes i telefontiden om morgenen. Fra 13-16 er der igen sat patienter på men mellem 15-16 passer vi på med ikke at have sat på, at vi kommer for sent hjem. Denne arbejdsplan gælder alle læger undtagen den, der kører sygebesøgene.

Der afsættes 30 min. til den daglige supervision, enten i sammenhæng med frokost pausen, eller dagligt mellem 15.30 og 16. Den systematiske supervision foregår hos undertegnede. Vi gennemgår efter behov uddannelses lægens patienter, og jeg har en række patient historier, som er samlet ind over en årrække. De dækker dels de store sygdoms grupper og dels et par rariteter, som er så trælse ikke at opdage, når man står over for dem. Desuden har vi i tiltagende mængder af patienter, som afsluttes fra sygehusene uden at være udredt og uden relevant behandlingsplan. Dem søger vi også at være opmærksomme på. Det er eksempelvis pågående psykotiske skizofrene med uhensigtsmæssig medicinering, hvor vi mere end en gang har opnået bedring ved medicin skift. Patienter, som viser sig at have 2 diagnoser, og hvor sygehuset så kun har villet behandle den ene og uden epikrise bare afslutter patienten. Det koster liv en gang i mellem.

Torsdag er speciel i det der sættes patienter på fra kl. 14-17. Der er telefon tid fra kl. 8-9 som vanligt. Fra 9-14 er der typisk kun en læge på arbejde og denne kører sygebesøgene.

Arbejdstiden er for uddannelseslægen således kl. 8-16 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag fra kl. 10-17. Fra kl. 10-14 skrives attesterne og samles op på de løse opgaver. Supervisionen ligger også i det tidsrum.

EDB systemet er NOVAX, som er et af de to største firmaer.

Af de 4 faste læger er det kun mig, der kører vagter. Der er muligheder for følgevagter.

Vi har set velvilligt på, at uddannelseslægen kan tage relevante kurser ud over de obligatoriske. Det er der nogle, der har gjort brug af.

Vi er 2 læger, som er godkendte til supervision af uddannelseslæger. Knud Thrane er på orlov og er 72 år gammel.

Rune Jacobsen

KÆRE UDDDANNELSESLÆGE!
VELKOMMEN til lægehuset på Ringgade 168!

Vi glæder os til at møde dig og til dit ophold hos os! Det er vigtigt for os at du får et godt ophold og vi vil gøre hvad vi kan for at det bliver lærerigt, varieret, og en rigtig god oplevelse for dig.
Vedlagt finder du en praksisbeskrivelse, så du allerede på forhånd kan få en idé om hvad der venter dig.
Du er også meget velkommen til at se på vores hjemmeside www.ringgade168.dk, hvor du kan finde en masse nyttig information om hvem vi er, hvad og hvordan vi gør, hvordan vi møder vores patienter.

Hvis du har mulighed for det, må du gerne kigge forbi i forvejen, så vi lige kan hilse på hinanden og du kan se stedet.
Hvis du ikke har mulighed for det, så ses vi på din første dag, hvor du bedes komme kl. 7.45 så vi lige kan sige Godmorgen til hinanden.

Den første uge er en introduktionsuge, hvor du skal lære os og vores arbejdsgange at kende, her kommer du mest til at gå med os. Vi har på forhånd brug for dit cpr nummer, dit telefonnummer, din e-mail og din adresse, så vi kan oprette din digital signatur og en profil til journalprogrammet.
Vi arbejder ikke med samme journalsystem som sygehusene gør, men har et der er meget mindre, hurtigere, og nemmere at bruge (“XMO”).

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægerne Ringgade, Ringgade 168, st., 6400 Sønderborg
Ydernr.: 044113, tlf.: 74421414, e-mail: info@ringgade168.dk, hjemmeside: www.ringgade168.dk (app inkl. mulighed for selvbetjening via min-laege.dk).
Bag-/akutnr.: 74428660.

Praksis er oprettet i 1800-tallet. Senest kendte læge er Ernst Dehn, der praktiserede 1952-1979.
Praksis havde adresse på Rådhustorvet 5 i 1979 til 2008 (hvor tidligere kolleger Kaare Reed, Kirsten Hansen, Jens Balle og John Andersen samt Annette Kokholm praktiserede).
Praksis flyttede til Ringgade 168 i 2008. Nu bor vi i Sundhedshuset, sammen med Tandlægerne på 1. sal og Fysioterapeuter på 2. sal.
Praksis har aktuelt ca. 4.800 patienter og har lukket for tilgang af nye patienter.

Kompagniskabet har følgende læger:
Stefanie Eising (født 1972) siden 2014, Katrin Bode (født 1974) siden 2014 og Rikke Frølund Behrens (født 1975) siden 2016.

Lægehuset har ansat 4 sekretærer, som alle arbejder på deltid, Lone, Anny, Nadja og Rikke-Louise. 2 sekretærer er til stede dagligt med arbejdstid kl. 7.30 – 16.15, henholdsvis kl. 7.30 - 15 (fredag kl. 7.30 - 13). De varetager receptionsfunktion og passer telefonerne (bl.a. tidsbestilling og receptfornyelse), administrative opgaver og især om eftermiddagen også laboratoriefunktioner i form af blodprøver, ekg, urinundersøgelser, fodvortebehandling og udlevering af hjemmeblodtryksapparater.
Anny passer laboratoriet om formiddagen fra kl. 8-12 og hun hjælper med
vedligeholdelse af vores indbakke, hvor al kommunikation udefra går ind
(Blodprøve-, mikrobiologi- og patologisvar, epikriser fra sygehuset, korrespondancer fra hjemmeplejen og andre sundhedsfaglige instanser, med videre).

Lægehusets 2 sygeplejersker, Sara og Katja, varetager bl.a. vaccinationer,
hyposensibilisering ved allergi, lungefunktionsundersøgelser, INR måling/AK behandling, rejemedicinsk rådgivning, vaccination, sårbehandling, suturfjernelse, fornyelse af recepter (p-piller, smertestillende / vanedannende medicin), indledende undersøgelser til 1. graviditetsundersøgelse hos lægen samt selvstændige konsultationer og sygebesøg overvejende med forebyggelse og behandling af de store
kroniske folkesygdomme (diabetes, KOL, astma, iskæmisk hjertesygdom,
hjerteinsufficiens).

Dagsrytmen i praksis

Kl. 8 - 9 har lægerne telefonkonsultation, uddannelseslægen har typisk telefontid 2-3 gange ugentligt (justeres jævnligt svarende til uddannelsesstatus og behov).
Fra Kl. 9 til 10 har de faste læger planlagte tider: typisk 2-3 i timen à 20-30 minutter.
Eksempler for planlagte konsultationer:
- Årskontroller af kroniske sygdomme som diabetes, KOL, hypertension, CVD, depression.
- Graviditets- og Efterfødselsundersøgelser, Børneundersøgelser
- Samtaleterapi
- Attester
Senest kl. 10.15 er der kaffepause, hvor vi tilstræber at holde pause sammen, også selvom der er travlt.
Fra kl. 10.30 - 13 er der konsultationer, typisk 4 i timen. De fleste dage har de faste læger igen planlagte tider mellem kl. 12 og 13.
Fra kl. 13-14 er der ikke sat patienter til. Der er således tid til 30 min. frokostpause og der er tid til ikke skemalagt arbejde (fx skrivearbejde, telefonkontakter ud af huset, besvarelse af e-konsultationer og korrespondancer med hjemmeplejen og læsning af laboratoriesvar), samt (ad hoc) konference med sygeplejerskerne.
Kl. 14 - ca. 15.30 (eller indtil der ikke er flere patienter) er der igen konsultationstider, dog har lægerne på skift afsat tid til evt. sygebesøg og til daglig supervision med uddannelseslægen (typisk enten kl. 12.30 til 13 eller kl. 14-14.30).
Sygeplejerskerne har konsultationstider fra kl.8 med 10, 20 eller 30 minutters intervaller, afhængigt af opgavernes art, afbrudt af tidspunkter til evt. telefonopkald til patienter og praktiske opgaver (varebestilling,  opfyldning/tjek af medicin, vacciner og andet) og med 15 minutters kaffepause og ½ times frokostpause. Sygeplejerskerne har hver en ugedag, hvor de kører på besøg (til fx INR-måling, blodprøvetagning, ekg) til de patienter, der ikke kan komme i praksis.

Telefonerne er åbne fra kl. 8-12, før kl. 8 (fx med henblik på at melde sygdom) og efter kl.12 kan sekretærene træffes på akutnummeret 74428660.
Lægehusets døre er åbne fra ca. kl. 7.45 - kl. 16.

Uddannelseslægen har sit eget fuldt udstyrede lægekonsultationsrum med pc med internetadgang og XMO lægejournalprogram. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inklusiv ½ times frokost og 15 minutters formiddagspause. Uddannelseslægen har dagligt 30 minutters formaliseret konference med en af lægerne til gennemgang af dagsaktuelle problemstillinger og mål/kompetencer i logbogen.
De første dage af uddannelsesforløbet er der skemalagt et introduktionsforløb i lægehuset, hvor uddannelseslægen (i det flg. UL) skal have mulighed for at lære de forskellige medarbejder og deres arbejdsopgaver at kende. Akutudstyr og plan for akuthjælp vil blive gennemgået, såsom adgang til instrukser og standarder tildelt. UL
sidder på skift med hos lægerne (i det flg. TL) og hos sygeplejerskerne, får vist brug af apparatur (urindyrkning, måling af Hb, CRP, BS, ekg, lungefunktionsundersøgelse, hjemmeBT), vises klinikken og dens indretning, bliver indført i journalsystemet med ICPC-kodning, FMK, Webreq med videre.
Derefter starter UL med egne patienter, i starten med 30 minutter per konsultation, og når UL er klar dertil 15-20 minutter per konsultation.
Mere omfattende opgaver, som UL ikke har erfaring i (fx 1. graviditetsundersøgelse, kirurgi, mm.) ser UL første gang hos en af tutorlægerne og næste gang udfører UL opgaverne under supervision. UL skal ved tvivlsspørgsmål kontakte en af tutorlægerne, så problemet så vidt muligt afklares, mens patienten er i konsultationen.
UL skal deltage i behandling af både akutte og kroniske patienter og følge kroniske patienter ved kontrol efter passende tidsrum. Det drejer sig bl.a. om patienter med diabetes, KOL, astma, hypertension, hjertesygdomme og stofskiftelidelser.
Et par gange om ugen har UL telefontid kl. 8 – 9, dels for at følge op på egne patienter, dels for at tage stilling til, om patientens problem kan løses per telefon, eller om patienten skal have tid til konsultation/besøg.
UL får tildelt en overordnet tutorlæge som hun / han holder mere formaliserede samtaler med. Disse tilstræbes skemalagt i god tid:
- Kemisamtale inden eller i løbet af de første dage af forløbet,
- Introduktionssamtale med udfærdigelse af uddannelsesplan inden for de første 2 uger efter ansættelsesstart,
- Justeringssamtale 1 måned senere
- Midtvejsevaluering efter 3 måneders ansættelse og
- Slutevaluering ca. 1 uge før ansættelsesophør.
Den almindelige, daglige, supervision sker hos skiftende læger, også med henblik på at udnytte forskellige kompetencer og interesser. Arbejdsmængden og fokus på bestemte sygdomsgrupper justeres løbende under forløbet. Vi tror på at man lærer bedst når man trives og har overskud i og til sit arbejde. Der skal være mulighed for at læse op omkring nye problemstillinger, men man skal også prøve at have travlt og løse problemstillingerne hurtigt og effektivt.
Det særlige ved Almen Praksis er, at der er mulighed for at se patienterne igen, muligheden for kontinuitet i forløbene giver en stor fordel og en ideel
læringssituation. Behandlinger kan påbegyndes og evalueres hen ad vejen.

Hvis man er syg….
…ringer man om morgenen kl. 7.30 til sekretærene og melder sig syg, på nummeret 74428660. Sekretæren går straks i gang med at kontakte de bookede patienter og finde en løsning , enten en ny tid eller en tid hos en anden læge/ sygeplejerske.
UL har en app, MinLøn, hvor sygdom og kursusdage bliver registreret. Derudover registrerer vi dem i vores elektroniske tidsskema. Planlagt fravær eller evt. afspadsering aftaler UL med sin tutorlæge.

Lidt om TID SAMME DAG (TSD)
Per 1.11.2016 har vi indført et bookingprincip, der hedder “Tid Samme Dag” for at afskaffe ventetiden på konsultationstider. Det går ud på at der findes 2 slags tider: TSD tider og planlagte tider. Planlagte tider er klart defineret (årskontroller, børneundersøgelser, gravidtetsundersøgelser, attester, mv.) hvor imod TSD tider er ALT ANDET. Det vil sige: opdelingen i akutte, subakutte og ikke-akutte tider er afskaffet, alt bliver afviklet den dag patienten henvender sig enten per e-booking (patienterne kan selv booke konsultationer direkte i vores kalender fra kl. 12 dagen før til kl. 12 den pågældende dag) eller ved at ringe til os (helst skranken/ sekretær)
mellem kl. 8 og kl. 12 den dag de vil komme. Fordelen er oplagt, vi hober ingen ventelister op. Ulemperne er (synes nogle patienter) at man ikke kan bestille en TSD tid fx 2 uger i forvejen lige præcis på det tidspunkt der passer en, og at vi ikke kan styre, hvor mange patienter vi har på en dag. Det sidste vil UL ikke være berørt af, her er arbejdstiderne aftalt, og der er ingen forventning om, at UL bliver længere en dag, hvor vi har travlt. Os faste læger har 4 lange arbejdsdage i klinikken, og 1 dag, hvor vi arbejder hjemmefra med administrative opgaver.

Normalt foregår en stor del af vores daglige logistik og patientrelaterede
kommunikation ved hjælp af vores dagsskema.
Vi har dog 2 små fysiske skilte der er værd at kende, fordi de bliver sat frem synligt for alle læger ved behov: “EKSTRA” patienter er patienter der kommer uden aftale og skal ses indenfor rimelig tid, men som ikke er akut dårlige. Skiltet “AKUT” bruges kun ved akut dårlige patienter, der vurderes IKKE at kunne vente og som skal tages af den næste ledige læge. Alle læger forventes holde øje med skiltene og hjælpe med at ekspedere dem.

E-konsultation: via selvbetjeningsportalen på vores hjemmeside kan patienter skrive korte beskeder til os, vi skal besvare dem indenfor 5 hverdage. UL er typisk i starten af forløbet ikke oprettet til at besvare e-konsultationer, men bliver oprettet når hun/ han er klar til det.

Korrespondancer: Hjemmeplejen, apoteker, plejehjemmene, sygehusene med flere kan skrive korrespondance meddelelser (KM) til os. De forventes at blive besvaret hurtigst muligt, men senest i løbet af 5 hverdage. Hver dag har en af de faste læger visitationstjenesten og lægger KM og patologiske lab-svar til den relevante læge/sygeplejerske /sekretær ved at lave en note i skemaet. Når en KM er besvaret skal den slettes fra indbakken. På samme måde bliver laboratoriesvar og epikriser der skal
handles på eller tages stilling til fordelt til den ansvarlige behandler.
Vi forventer at UL selv ekspederer sine opgaver (“gule beskeder” på skemaet, der vedrører patienter UL har set), visiterer dem den dag de er lagt på skemaet og handler indenfor den relevante tid. Hvis der er vanskeligheder med det, skal man spørge.

…Og så er der nok meget mere som er nyt og som man slet ikke kan huske i starten!
Men vi starter stille og roligt og så skal resten nok komme!

Vi ses!

Med venlig hilsen
fra alle os fra “Lægerne Ringgade”

Sønderborg, februar 2022/se

 

Beskrivelse af praksis.
Lægerne Victoria
Helgolandsgade 9, 1.
6400 Sønderborg
74423355
www.74423355.dk

Lægerne Victoria er et Kompagniskabspraksis, med 3 ydernumre, 5400 patienter, aktuelt med 2 faste læger Ditte Churruca kandidat 1998, kompagnon 2008, og Anders Wraae kandidat 1996, kompagnon 2003.

Praksispersonale

2 receptionister, Henriette Freudendal og sekretær Mia Borg Nielsen.
Bioanalytiker Lene Larsen, jordemoder og lægesekretær Maja Grau, Praksismanager Sarah Aguilera Schmidt. Bogholder Lene Buhl.

Praksis

Bypraksis på 490 m2, fordelt på 2 etager, beliggende centralt i Sønderborg, 500 m fra sygehuset. Vi har elevator og handikapvenlige faciliteter, stort venteværelse, receptionskontor, 4 lægekonsultationer, 1 sygeplejerske konsultation, laboratorium med gængs udstyr, EKG,
Spirometri, CRP, Hæmoglobin, glucose, INR. Køkken-, omklædnings- og bade faciliteter til personale og læger,. Gode parkeringsforhold.

Arbejdsdagen for fastansatte læger

Kl. 8.00 med 1 times åben konsultation, patienterne kommer med akutte
problemstillinger af 5 min varighed, ekspederes i ankomstrækkefølge.
Kl. 9:00-11:30 konsultationer efter aftale af 10 min. varighed
kl. 11:30-12.00 Konference med klinikpersonale
kl. 12:00-12:45 fælles frokost
kl. 13:00-15:00 Konsultationer efter aftale/visiterede akutte patienter
kl. 15:00-16:00 supervision, akutte patienter, telefonkonsultation, mail, attester, administration.

Uddannelseslæger indgår i teamet på lige fod med de øvrige læger, til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver, primært patientkonsultationer, sygebesøg og telefonkonsultation. Man vil blive præsenteret for udselekterede patientkontakter, men afhængig af uddannelsesniveau vil graden af supervision og tiden til løsningen af opgaven variere. Dog vil der minimum være 15 min pr. konsultation. Vi vil sørge for at  uddannelseslægen opnår færdigheder i henhold til
uddannelsesprogrammet/logbog. 
Kompetencer godkendes løbende, når de er opnået, ved de daglige supervisioner.

Supervision

Ad Hoc supervision med akutte problemstillinger, daglig supervision af 30 min. som opfølgning af dagens konsultationer og gennemgang af faglige emner efter uddannelseslægens ønske.
I introduktionsugen vil datoer for introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler fastlægges.

Konferencer

Der er månedligt personalemøde, formaliserede undervisning ca. hver anden måned, og hjertestops øvelser på dukke 2 gange pr. år. Uddannelseslægen ville skulle planlægge et undervisningsforløb for praksispersonalet.

Returdage

Oplyses til Sarah, kompetencer godkendes ved den daglige supervision

Ferieønsker

Uddannelseslægen indgår ikke i praksisdriften, så ferieønsker imødekommes såfremt de forlægges med passende varsel. Der vil være vikar, som er speciallæge i almen medicin, når vi selv holder ferie. Ferieønsker gives til Sarah.

Introduktionsprogram

Dag 1 og 2 følges Ditte eller Anders . Dag 3 halvdelen af dagen følges
Lene i laboratorium lære at udføre EKG, spirometri, døgnblodtryksmåling, blodprøvetagning, håndtering af blodprøver, urin og andre analyser. Den anden halvdel af dagen følges Maja; lære at lave GU, introduktion i graviditetskontroller. Dagligt vil der være tid til, at sættes sig ind i vores
lægeprogram.
Fra uge 2 vil der være patientkonsultationer med passende tid til at løse opgaverne.

Vi kan tilbyde en travl praksis, men med god stemning, mulighed for mange patientkontakter, patienter fra alle samfundslag, og forskellig etnisk baggrund. Vi vil stå til rådighed med den nødvendige supervision, og forventer at uddannelseslægen møder op med engagement,
lærevillighed og initial træning i at tage beslutningsansvar som læge.

Ditte Churruca og Anders Wraae

Møllegade Lægehus
Møllegade 20
6400 Sønderborg

Kære  .
Du har fået en uddannelsesstilling i vores lægehus og vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende og lære dig noget om specialet Almen Medicin!
Vi vil gerne invitere dig på et besøg her, inden du starter; ring eller skriv gerne og få en aftale, så du kan se huset og møde os.
Hermed følger lidt baggrundsviden, du kan orientere dig i, inden du starter.

LÆGEHUSET

Møllegade Lægehuset er en lægepraksis med tre faste læger, en uddannelseslæge, to sygeplejersker og tre sekretærer. Se os og vores hus på www.møllegadelægehus.dk. 
Vi er akkrediteret, som vi skal være i henhold til overenskomsten, og i det hele taget gør vi, hvad vi kan for at sikre kvalitet og udvikling i vores lægehus, til gavn for vores patienter og til glæde for os selv.

HISTORIE

Klinikken startede som solopraksis i Skolegade (nu Asylvej) i 1919.
1919-1941: Lester, Wilhelm
1941-1962: Zimmermann, Johan Christian Friedrich.
1957-1983: Hempel-Jørgensen, Eiler.
1962-1971: Munch-Jørgensen, Ib Michael (blev embedslæge)
1971-2001: Gocht-Jensen, Peter Horst
1984-2002 Hansen, Gunnar
1997 - Møller, Hans Christian Iden
2002- Therkildsen, Pia.
2008- Grønbæk, Lone

Fra 1957 blev praksis en to-mandspraksis, der ca. 1965 flyttede til Kongevej 45. I 1997 blev praksis udvidet til en tre-mands-delepraksis. Da Gunnar Hansen ulykkeligvis døde, blev praksis atter en to-mandspraksis og man ansatte i stedet en sygeplejerske. I 2007 fik praksis mulighed for opkøb af ydernummer tilhørende sololæge Peter Sehested, hvorefter klinikken igen og aktuelt drives som en tre-mands-kompagniskabspraksis fra 2008. Fra 2011 blev der yderligere ansat en sygeplejerske, således at klinikken nu består af tre læger, tre sekretærer og to sygeplejersker. Derudover har vi fra september 2015 ansat læge Esben Mortensen for aflastning og med henblik på kompagniskab.
I 2010 flyttede praksis igen til større lokaler efter større om- og tilbygning af det tidligere møllehus på Møllegade 20. Huset er fra 1901 og var oprindeligt møllehus for Ceciliemøllen, der nedbrændte. Det har siden huset både Mødrehjælpen og læge Paul Otto Meyers lægepraksis samt fungeret som dennes privatbolig. Boligen er beliggende i et gammelt skanseområde.
Praksis råder nu over 678 m2, hvoraf tre af de 11 behandlerrum er udlejet til psykologerne Henning Hansen og Torben Frilund samt neurolog Lars Weitemeyer, Neuropraksis Sønderborg.

LÆGER

Christian Møller f. 1956
Pia Therkildsen f. 1963
Lone Grønbæk f. 1961
Esben Mortensen f. 1981

SEKRETÆRER

Helle Andersen f. 1970
Christina Frisk Rask f. 1975
Charlotte E. Bruun f. 1978

SYGEPLEJERSKER

Lenette Skott Esbensen f. 1973
Henriette Zachariassen Green f. 1972

PATIENTGRUNDLAG

Praksis har pr. 1.05.15 tilmeldt ca. 5.100 ptt. Disse kommer fra hele området omkring Sønderborg op til 15 km væk, flest dog fra selve Sønderborg. Vi har et bredt udsnit af befolkningen og henvender os ikke specielt til enkelte grupper. Vores aldersfordeling ligger nogenlunde gennemsnitligt; en smule flere ældre ptt. end forventet kan måske forklares historisk ud fra opkøb af ældre solopraksis. Vi har en stadig tilgang af nye patienter og har p.t. åbent for tilgang.

ORGANISATION AF ARBEJDET

Fra kl. 8-9 starter lægerne dagen med telefontid. Der kan komme ptt. til os i denne tid også, da vi har åbent for akut syge småbørn her.
Fra kl. 9-11: Elektive patienter, der er sat 20 min af til forebyggende konsultationer, 10 min til andre, der tilstræbes 4 ptt. i timen.
Fra kl. 11-12.30 har vi akutte ptt, som vi tager efter tur; de kommer ind til først ledige læge. Der skal kun tages stilling til akutte lidelser. Der skal godkendes recepter.
Fra  kl.12.30 – 13.00 har vi fælles frokostpause, sekretærerne lapper over for at passe skranken.
Fra kl. 13-15.30 har vi igen elektive ptt. Der kan endv. komme endnu enkelte akutte ptt, som den læge, der har bedst tid, tager. Der kan også være sat attester på skemaet.
Fra  kl.15.45- ?? rydder vi op i opgaverne opstået i løbet af dagen, ringer tilbage til enkelte ptt, godkender recepter, laboratorietal og læser epikriser. Der kan opstå opgaver ved læsningen heraf, det tager vi også stilling til samme dag. Dertil kommer besvarelse af e-mail-konsultationer og korrespondancemeddelelser ( KM) fra hjemmeplejen. Disse er rettet til den enkelte læge. Vi plejer at være solidariske og bliver, til vi er færdige.
Har man ledig tid i løbet af dagen, ved afbud el lign., udnytter vi også tiden til disse opgaver. Vi tilstræber at have rent bord hver dag, aftalerne vedr. besvarelse af e-mails og KM er dog 5 hverdage. Aktuelt slutter vores arbejdsdag reelt ca. kl. 16.30. Vores mål er at kunne gå ud af døren kl. 16.00.
Lægerne har på skift en halv fridag hver uge samt skiftes til at have fri hver 3. Fredag eftermiddag. På sigt vil vi gerne genindføre en ugentlig fridag, som vi har haft før.
Sygeplejerskerne starter med patienter kl. 8 og har patienter hele dagen. De kører også nogle af besøgene. Endvidere har de særlige ansvarsområder, som der er sat tid af til. Der henvises til bilag: funktionsbeskrivelse for sygeplejersker samt tidsskema.
Sekretærerne har meget varierede opgaver, de møder lidt på skift, mindst 2 møder kl. 8. Én sidder ved skranken hele dagen, en anden går i laboratoriet og den tredje har kontorfunktion, men skal også hjælpe til, hvis der er særligt travlt et sted. Der henvises til bilag: funktionsbeskrivelse for sekretærer.

UDDANNELSESLÆGENS ARBEJDSTID

Arbejdsugen er på 37 timer i praksis. Du starter dagen kl. 8.00 med telefontid og konsultationer efter behov og ønske.
Der er middagspause kl. 12.30-13.
Arbejdsdagen slutter kl. 15.30, fredag kl. 15. Vi er fleksible og vil gerne imødekomme særlige ønsker, så vidt det kan lade sig gøre. Ligeledes håber vi, du er fleksibel i samarbejdet og ansvarsbevidst overfor vore patienter og de aftaler, de har i vores klinik.

BESKRIVELSE AF DEN DAGLIGE SUPERVISION

Vi mødes hver dag kl. 8.45-9.00 (efter behov) og fra kl. 13 –13.30. Derudover er du velkommen til at ringe til os i løbet af dagen eller komme ind til os alle, når døren er åben. Ved akutte problemstillinger tager vi os af det med det samme, ellers laver vi en opsamling sammen. Om morgenen kan vi kigge på dagens ptt. og forberede enkelte svære konsultationer, ved middagstid opsamling herpå samt forberede eftermiddagen og overordnede emner kan tages op. Inden du går hjem en kort debriefing efter behov.
Herudover kan der være undervisning i særlige emner sammen med det øvrige personale, besøg ved samarbejdspartnere osv.
Det er hensigten, du skal inddrages fuldt ud i driften af klinikken og deltage i nogle af de ugentlige lægemøder samt personalemøder den første mandag i måneden fra kl. 12.30-14.00.

BESKRIVELSE AF INTRODUKTIONSPROGRAM

1.DAG: Intro fra kl. 8-9 ved tutorlæge.
Sekretariat kl. 9-11.
Laboratorium kl. 11-12.30 Egen tid med pc kl. 13-15.
Afslutning med læge kl. 15-15.30.
2.DAG Sekretariat kl. 8-9 i telefontid Sygeplejerske kl. 9-10.30. Laboratorium kl. 10.30-12.30 Læge kl. 13-15.30.
3.DAG Telefontid/ PC tid kl. 8-10 Læge/ egne akutte patienter. Kl. 10-12.30 Sekretariat kl. 13-14. Læge kl. 13-15.30.
4.DAG Telefontid/PC tid kl. 8-9. PC tid lab-tal / epikriser/ KM / e-konsultation kl. 9-11. Akutte patienter kl. 11-12.30.
Attestlæsning kl. 13-14.
Lære at bruge fraser, læse instrukser kl. 14-15.00.
Samtale tutorlæge kl. 15-15.30.
5.DAG Telefontid kl. 8-9. Vitalografi og EKG ses og læres.
Akut-rum gennemgås v/Lenette.

Dette er et standardprogram, der efter tidligere erfaringer kan justeres i løbet af ugen efter ønske og behov.
Der vil herefter blive lagt en individuel plan for, hvordan du skal have patienter, dagsskemaet kommer til at ligne vores.

INTERNT OG EXTERNT SAMARBEJDE

Internt i klinikken forsøger vi at fungere som et team, dvs., man hjælper til, hvor man kan se, en anden gruppe el kollega har travlt. Der henvises i øvrigt til funktionsbeskrivelser for hver personalegruppe. Og resten laver lægerne…
Externt har vi samarbejde med Sønderborg og Åbenrå Sygehuse, Gigthospitalet i Gråsten. samt alle speciallægerne i byen. Af fysioterapeuter benytter vi dem, som patienterne ønsker eller fortrinsvist klinikkerne Agtoftvej 2, Ringgaden 168 samt Nybøl.
Interkollegialt med de praktiserende læger har vi kontakt til de fleste lægehuse via efteruddannelsesgrupper eller på anden vis. Når vores klinik en meget sjælden gang lukker, passer Kongevej 32 sædvanligvis vores ptt. eller Tandsbjerg Lægehus. Gennem vores efteruddannelsesgrupper har vi et tæt forhold til rigtig mange af vores kolleger.

Christian Møller har beskæftigelse udover lægehuset som arrestlæge og kører endvidere lægevagt, ligesom han er kasserer i PLO-Sønderborg. Pia Therkildsen er praksiskonsulent ved kommunen, medicinsk afdeling ekskl. kredsløbscenter samt Laboratoriecenteret, herunder medlem af DURS (diabetesforum) og er kvalitetsudviklingskonsulent i regionen. Lone Grønbæk er efteruddannelsesvejleder i regionens team herfor samt proceskonsulent i team SydPOL.

EDB PROGRAM, INTERNET OG DATA

I klinikken har vi 2010 fået XMO systemet, der er ret enkelt og logisk at benytte. Det er meget udbredt blandt almen praksis. I Lægevagten benyttes et Medwin-program. Der er naturligvis internetadgang fra alle arbejdsstationer, det er et lukket net og vi har egen server.
Alle henvendelser bliver journalført og kodet, således at vi kan bruge data til kvalitetsarbejde, ligesom det letter overblikket over patienten.
Man kan orientere sig i diagnosekodning via
http://www.dak-e.dk/flx/dak_e_it/icpc/icpc_2_dk/e_laeringsprogram/

VAGTLÆGEFUNKTION

For tiden er det kun Christian Møller, der kører vagter, men der vil være nem adgang til at deltage i vagtarbejdet sammen med ham. Vi kan alle supervisere vagtarbejdet.

HOLDNINGER OG ETIK

Der henvises til bilag omkring lægehusets værdier. Derudover lægger vi vægt på overholdelse af tavshedspligten samt at man hver dag gør sit bedste og er sig det store ansvar bevidst at passe på vores patienters fysiske og psykiske helbred.

Vi ser frem til at arbejde sammen med dig i vores team!

Med venlig hilsen
Christian, Pia og Lone
Lenette, Henriette, Helle, Kristina og Charlotte.

Lægehuset Centerpladsen, Centerpladsen 1, 6360 Tinglev
Ydernr.: 043109, tlf: 7464 4644, fax: 7464 2193

Lægehuset er en 2 lægers kompagniskabspraksis, som er beliggende midt i Tinglev by. Praksis er en blandet land- og bypraksis med et stort optageområde. Antallet af gruppe-1 patienter udgør ca. 2.800, hvorimod antallet af gruppe-2 patienter er meget lille.

Lægehuset er indrettet med 5 konsultationer, som hver består af et centralt kontor med EDB (XMO), internetadgang, printer, telefon. Desuden findes i tilslutning til hver konsultation 2 kliniklokaler, et stort bl.a. til underlivsundersøgelser og et lidt mindre til børneundersøgelser.
Ud over dette er der i huset et stort konferencelokale, et køkken, sekretær- og arkivlokale, venteværelse samt laboratorieafsnit.
Til brug for uddannelseslægen findes eget klinikrum.
Uddannelseslægens skrivebord er udstyret med EDB, telefon samt printer.

I Tinglev er der også Lægerne ved Banegården en praksis med 2 læger.
I nærheden af Tinglev findes en 2 mands kompagniskabspraksis i Bylderup Bov beliggende 13 km fra Tinglev.

Tinglev ligger i Åbenrå kommune. Optageområdet for Lægerne i Tinglev er stort og patienterne kommer fra en stor del af Åbenrå kommunes sydlige del.

Historie

Praksis blev grundlagt i sin nuværende form i 1972 af kollegerne Hans Iver Enemark og Uwe Alnor. Oprindeligt var praksis en 3 mandspraksis, som ved udvidelse i 1992 samt i 1999 er omdannet til den aktuelle 5 mandspraksis. Læge Uwe Alnor ophørte med at praktisere i 1989 og læge Hans Iver Enemark ophørte med praksisvirksomhed i 1995, er dog fortsat aktiv med lægeforeningsarbejde.

Kompagniskabet i Tinglev består af 2 praktiserende kompagnoner.
Disse er, nævnt i alfabetisk rækkefølge:

Læge Bente Autzen (kandidat fra vinteren 1984 og kompagnon fra 1995).
Læge Steen Rubow (kandidat fra 1984, praktiserende læge fra 1993 og kompagnon fra 2006).
Steen Rubow er tutorlæge.

Lægehusets øvrige personale består af 2 sekretærer, hhv. Mette Roth og Elisabeth Wille.
Endvidere findes bioanalytiker Jette Buch, laborant, hjælper med den daglige klinik og varetager desuden eget laboratorium med blodprøvetagning, EKG, spirometri, mikroskopi etc.

Lægehusets daglige arbejdsrytme

Mødetid kl. 08. Fra kl. 08.00 – 09.00 er der telefontid, fra kl. 09.00 til 11.50 patient-modtagelse, hvor tiden fra kl.11.00 til 11.50 forbeholdes akutte patienter. Efter frokost er der på ny patientmodtagelse fra kl. 12.30 – 14.30. Hver kompagnon har sin faste ugentlige besøgs eftermiddag og hver kompagnon har aftenkonsultation onsdag fra kl. 15.30 til 17.30.

Hver dag har sin daglige vagtlæge, som går på skift mellem husets læger og denne tager sig af al akut sygdom, ligesom han efter kl. 14.00, hvor omstillingsbordet lukker, modtager al indgående telefoni. Arbejdsdagen slutter kl. 16.00 for denne læge.

Uddannelseslægen har en arbejdsuge på 37 timer, og vejledning og supervision foretages løbende/dagligt og i tæt samarbejde med tutor. Uddannelseslægen følger tutor tæt den første periode (oftest en uges tid) inden uddannelseslægen tildeles egne patienter. Konference fra kl.12.30-13.00 dagligt.
Desuden kan der til enhver tid bedes om hjælp hos de øvrige læger i huset.
Der foretages løbende samtaler med tutor og der gennemføres introduktionssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering, hvor der også godkendes kompetencer.
Uddannelseslægen tages med på lægevagt.

Lægerne har deres faste ugentlige konference i tidsrummet fra kl. 14.00 til 15.00.
Bente Autzen er ansvarlig for vores personale og holder møde med personalet en gang pr. måned. Der er desuden samarbejde med psykiatrisk hjemmesygeplejerske, sundhedsplejerske samt jordemor og fysioterapeut, men her foreligger ikke faste konsultationer.

Tinglev Lægehus er et stort, velfungerende lægehus med erfaring fra undervisnings- og uddannelseslæger siden 1985. Der er gode pladsforhold, god omgangstone samt stor bredde i patientmaterialet.

Se også vores hjemmeside www.tinglevlaegehus.dk 

Praksisbeskrivelse

Lægerne ved Banegården
Stationsvej 35
6360 Tinglev
Hjemmeside: www.lægernevedbanegården.dk 

Indhold

1.     Lægehusets historie og fysiske rammer
2.     Praksisfunktion
3.     Præsentation af lægerne og personalet
4.     Værdigrundlag
5.     1. Organisering af arbejdet i praksis
        2. Møder og undervisning i lægehuset
6.     Overordnet struktur for din ansættelse
7.     Undervisning og supervision og teoretisk viden
8.     Lægevagtsuddannelsen
9.     Ferie, sygdom og barsel
10.Samarbejdspartnere
11.Forventninger går begge veje

1.     Lægehusets historie og fysiske rammer

Lægerne ved Banegården er et 3-mands - kompagniskab oprettet i april 2016 ved lægerne Helle Martin Jack og Marie Werngreen.  Lægehuset har til huse ved siden af banegården, i Tinglevs gamle posthus, på Stationsvej 35.

Lægehuset opstod som følge af en opsplitning af Tinglevs tidligere lægehus Lægerne i Tinglev, som blev grundlagt i starten af 1970’erne. Lægerne i Tinglev var et kompagniskab bestående af 5 læger. Ved opsplitningen dannede man to nye lægehuse.

Lægerne Helle Martin Jack og Marie Werngreen købte ved årsskiftet 2015/2016 Tinglevs gamle posthus, og efter en mindre, foreløbig ombygning flyttede man til de nye kliniklokaler.

Man fik et ledigt ydernummer med sig i det nye kompagniskab, idet én af de tidligere kompagnoner, Per Alnor, gik på pension ved årsskiftet 2015/2016, uden at have en efterfølger.

Samtidig oprettede lægerne Bente Autzen og Steen Rubow Lægehuset Centerpladsen, som forblev på adressen Centerpladsen 1, hvor det tidligere Lægerne i Tinglev holdt til.

Lægerne ved Banegården fik ved erhvervelsen af Tinglevs gamle posthus en ejendom på over 500 m2, bestående af både den gamle posthusbygning fra 1923 og den i 1991? tilbyggede postsorteringshal.

I første omgang drev Lægerne ved Banegården praksis fra lokaler i den gamle posthusbygning. I efteråret 2017 foretog man en mere omfattende ombygning og omdannede den tidligere postsorteringshal til kliniklokaler.  Dermed skabte man en praksis på ca. 350 m2 med 8 konsultationsrum, laboratorium og observationsrum. Herudover findes der et sekretariat, venteareal, kontorer, personalestuer og depotrum.

2.     Praksisfunktion og patientgrundlag

Vores klinik hat tilmeldt ca. 3.900 patienter heraf ca. 650 børn.
I Tinglev ligger der en efterskole og eleverne derfra benytter også vores lægehus.
En del af befolkningen i Tinglev tilhører det tyske mindretal og vi har en del tysktalende patienter tilknyttet.

3.     Præsentation af lægerne og personalet i praksis

Klinikejere
Helle Martin Jack, født i 1970, praktiserende læge  i Tinglev siden  2011.
Marie Werngreen, født i 1974, praktiserende læge i Tinglev siden 2013.

Lægelige vikarer
På baggrund af det geografiske område lægehuset er beliggende i, er vi ramt af lægemanglen og rekrutteringsproblemer. Det ledige ydernummer er ubesat. For at holde arbejdsomfanget for lægerne indenfor acceptable rammer benytter vi os af vikarer efter behov.

Sekretærer
Vi har 2 sekretærer og en praksismanager ansat.
Sekretærene visiterer alle henvendelser til lægehuset i samarbejde med lægerne og øvrigt personale. De er ansvarlige for skrivning, posthåndtering og administration. De deltager også i kliniske opgaver.

Praksismanager
Sammen med lægerne ansvarlig for planlægning , kvalitet og udvikling i huset, samt daglig strukturering af arbejde og ressourcer.

Sygeplejersker
Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer med blandt andet kroniker- og p-pillekontroller og sårbehandling. De deltager i de profylaktisek undersøgelser og ufører vaccinationer. De foretager cervixcytologisk undersøgelse og vaccinationer. De er ansvarlige for laboratorieudstyret og varetager kvalitetskontrollen i laboratoriet. De sørger for opfyldning af depotrummet.
De har desuden ansvaret for visse kvalitetsudviklings/sikringsopgaver.

Rengøring og service
Rengøringsdamen sikrer dagligt at huset er opryddet og rent. Derudover sørges for kaffebrygning og småindkøb til køkkenet.

4.     Værdigrundlag

Vi lægger vægt på at være et lægehus, som yder god behandling til alle, som har et behov for dette.
Vi arbejder for en god tilgængelighed og for god kommunikation med vores patienter.
Vi tilstræber at være fremsynede i vore beslutningsprocesser.
Vi bestræber os på at sammensætte vores personalegruppe på en måde, så vi alle har forskellige kompetencer og dermed kan supplere hinanden.
Vi skatter forskellighed som en styrke.
Vi arbejder for at være en arbejdsplads hvor faglighed, vidensdeling på tværs af fagskel og arbejdsglæde har en naturlig høj prioritet.

5.1     Organisering af arbejdet i praksis

Åbningstider
Klinikken er åben mandag – fredag fra kl. 8 – 16.
Tirsdag og onsdag er der aftenskonsultation efter nærmere aftale fra kl. 16 – 17.
Telefontid
Telefonerne til sekretariatet er åbne fra kl. 8 – 9 og 9.20 – 12.
I pausen og om eftermiddagen kan man ved akut, uopsætteligt behov for lægehjælp ringe på vores nødtelefon. Uden for åbningstiden henvises patienterne til lægevagten.
Lægerne har telefontid fra kl. 11 – 12. Som regel vil sekretæren notere patientens telefonnummer og tilbyde snarest mulig tilbageringning, for at undgå lange ventetider i telefonkøen.
Tidsbestilling
Tidsbestilling foregår via sekretærene fra kl. 8 – 11 og følger systemet tid-samme-dag (tsd). Det betyder, at alle patienter der skal ses af lægen, tilbydes en tid den samme dag de ringer. Dog kan visse nærmere afgrænsede patientgrupper bestille forud aftalte tider (f.eks. kronikerkontroller og profylaktiske undersøgelser).
Hos lægerne kan der laves aftaler i tidsrummene 9.20 – 11.00 og 13.00 – 15.00. Dog varierer dette lidt fra dag til dag (afhængigt af hvor mange der skal have en tsd).
Konsultationens varighed er almindeligvis 10 minutter, men kan variere afhængigt af henvendelsesårsagen.
Åben konsultation
Lægerne: Akutte, nyopståede tilstande vurderes af lægerne fra kl. 8 – 9. Patienterne kan uden forudgående telefonisk aftale møde op i klinikken fra kl. 8 – 8.30 og kommer for efter tur.
Sygeplejerskerne
Patienter kan møde op uden forudgående aftale til mindre laboratorieundersøgelser (typisk blodprøvetagning) alle hverdage fra kl. 10 – 10.30, forudsat at der foreligger en entydig ordination på prøverne (fra lægehusets læger, sygehuset eller andet).
Pauser
Vi holder fælles morgenmøde alle hverdage kl. 9.00 – 9.20.
Vi holder fælles frokostpause fra kl. 12.00 – 12.30
Lægerne har tid til kl.13.00 til afvikling af forefaldende arbejde, f.eks. konference, administration og evt. hjemmebesøg.

5.2     Møder og undervisning

Vi er et meget ungt lægehus som skulle bygges op fra bunden. Siden starten i april 2016 har udfordringen været at omsætte visioner, idéer og planer om det gode lægehus til virkelighed.
Det kræver en god portion gå-på-mod og knofedt – og ikke mindst: masser af kommunikation og koordination.
Vi lægger også vægt på faglig sparring, vidensdeling og tværfaglig udvikling. Så vi har i vores dagligdag jævnligt møder, hvor vi vidensdeler, udvikler og underviser.

Morgenmøde alle hverdage kl. 9.00 – 9.20.
Deltagere: alle.
Personalemøde: alle torsdage i lige uger kl. 12.00 – 12.30.
Deltagere: Sekretærer og  sygeplejersker.
Ledelsesdriftsmøde: alle torsdage i lige uger kl. 12.00 – 12.30.
Deltagere: Helle og Marie
KaiZen møde: Alle torsdage i ulige uger kl.12 – 12.30.
Deltagere: alle.
Mini-mus-møde: Alle torsdage kl. 11.30 – 12.00 er der ”åben-dør” hos Ledelsen. Personalet fører en liste over torsdagstiderne, og man kommer for efter tur/ved behov. Her er der plads til en uformel snak under 6 øjne om stort og småt.
Deltagelse: 1 personale, Helle, Marie (eller efter behov).
Ledelsesstrategimøder: ca. hver 3. måned afholder Helle og Marie et møde af ca. 4 timers varighed med henblik på at udstikke de overordnede linjer for lægehusets drift og udvikling.
Undervisning: Efter nærmere aftale ved Kaizenmøderne.
Alle bestræber sig på at orientere om kurser de har deltaget i gerne tidsnært ved næste Kaizenmøde.

6        Overordnet struktur for din ansættelse

Du skal nu være 6 mdr. i almen praksis og du vil opleve, at det er helt anderledes end at være på sygehuset.
Vi håber, at du vil synes, at det er spændende og at du får en rar tid.
Du vil opleve, at meget af det du kommer til at se på ikke er alvorligt forstået på den måde, at det naturligvis er alvorligt for patienten, men set med sundhedsfaglige øjne er det i høj grad bagateller og derfor bruger vi meget af tiden på at berolige folk.

Vi vil tilstræbe, at du kommer til at have dine egne konsultationer med alle de gængse ting, som forekommer i almen praksis.
Du vil altid kunne hente hjælp, hvis du føler dig usikker.
Der vil være daglig supervision, som der er afsat tid til i dit og den ene af lægernes skema.

Præsentationssamtale
Nogle uger før din ansættelse begynder, vil vi gerne møde dig i vores klinik.
Der vil vi præsentere dig for personalet, vise dig rundt i klinikken, informere dig om hvordan dagligdagen i klinikken forløber og sørge for at få afstemt dine og vore forventninger.
Hvis du har ønsker til ferier, fridage og kursusdage vil vi gerne kende dem så tidligt som muligt.
Vi har også brug for dit ”autorisations-ID” så du kan blive oprettet i systemet.

Introduktionsperiode
Den første uge af din ansættelse hos os skal du følge et introduktionsprogram, hvor vi sørger for at du bliver sat ind i alle de relevante ting, du har brug for at vide, for at kunne arbejde i vores praksis.
I starten vil du følges med en af lægerne, evt. også med sygeplejerske eller sekretær.
Men ret hurtigt vil du begynde at have selvstændige konsultationer, i starten nogle få dagligt, men alt efter hvordan det går, vil sværhedsgraden og omfanget øges.

Introduktionssamtale
I slutningen af introduktionsforløbet vil vi holde en introduktionssamtale, hvor du og din tutorlæge vil vurdere dit kompetenceniveau og derudfra planlægge din uddannelse.
Uddannelsesprogrammets kompetencer vil blive gennemgået i detaljer og I vil aftale, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal opnås.
I vil drøfte dine ønsker og behov samt lave aftaler om evaluering og attestering af de forskellige kompetencer.
Du er selv medansvarlig for, at du opnår uddannelsesprogrammets kompetencer og du skal sørge for at læse op på instrukser, retningslinjer osv.
Evaluering foregår løbende allerede fra den første dag og skulle der opstå problemer eller uhensigtsmæssigheder er det vigtigt at få taget hånd om dem så hurtigt som muligt, så vi kan finde en løsning til alles tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale
Efter 3 mdr. afholder du og din tutorlæge en midtvejssamtale.
Her følger I op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de resterende mdr. så du får det størst mulige udbytte af dit ophold hos os.

Evalueringssamtale
Når opholdet nærmer sig dets afslutning, holder du og din tutor en evalueringssamtale hvor I følger op på opholdet.
Uddannelsesmålene skulle gerne være opnået og godkendt løbende.

7        Undervisning, supervision og teoretisk viden

Begge kompagnoner er godkendte som tutorlæger. Derudover har vores lægelige vikarer fungeret som tutorer og har mange års erfaring med uddannelseslæger.
Uddannelseslæger i lægehuset har en fast tutorlæge, som er den samme i hele ansættelsesperioden. Den faste daglige konference og formaliserede supervision vil skiftevis varetages af Helle og Marie. Du er dog naturligvis velkommen til at komme til os alle ved behov, ligesom vi alle bestræber os på at inddrage dig. Der er dagligt afsat en halv time til konference med uddannelseslægen kl. 13.00 – 13.30 hvor vi efter behov vil gennemgå dagens patienter. Derudover aftaler og afsætter tid til den fornødne direkte supervision.

Vi forventer at du under ansættelsesperioden søger relevant viden ved selvstudie.
Vi har et lille bibliotek af lærebøger tilgængeligt til at slå op i. Ønsker og forslag til nyanskaffelser med henblik på at opdatere eller supplere bestanden er velkomne.
Vi arbejder fortløbende med at producere vores egne instrukser, som du kan finde på vores F-drev i lægehuset.
Derudover er det relevant at kende DSAM’s kliniske vejledninger (www.dsam.dk), Sundhedsstyrrelsens vejledninger (sundhed.dk, ssi.dk), Månedsskrift for praktisk lægegerning (spørg sekretæren efter relevant tidsskriftholder), Lægehåndbogen (sundhed.dk). IRF, Epi-nyt m.m.

8        Lægevagtsdeltagelse

Klinikken deltager ikke i lægevagten.
Hvis du ønsker at være med til at køre lægevagt, vil vi forsøge at få det arrangeret.

9   Ferie, fridage, sygdom og fravær

De faste læger har typisk en fast ugentlig fridag.
Vi tilstræber at alle er til stede i klinikken om torsdagen.
Arbejdstiden for uddannelseslægen er 37 timer/uge.
Klinikken holder lukket i weekender og på helligdage samt d. 24/12, 31/12 og grundlovsdag.
Grundlovsdag er arbejdsdag for yngre læger, hvorfor der skal holdes ferie den dag.

Vi forsøger at imødekomme dine ønsker om ferie- og fridage samt eventuelle omsorgsdage under hensyntagen til de øvrige lægers fravær fra klinikken og klinikkens drift.
Vi vil gerne have dine ønsker om ferie, fridage og kurser i god tid, fordi det letter planlægningen.

KBU-læger har 6 ugers ferie. Øvrig optjent ferie, f.eks. i forbindelse med barsel, udbetales.

Ved sygdom/barnets første sygedag skal du ringe på vores bagoms-nummer lige før kl. 8, så vi kan når at aflyse planlagte patienter.
Sygdom eller andet fravær skal meldes til lønkontoret via appen MinLøn.
Det er uddannelseslægens ansvar i samarbejde med praksismanageren at fraværet meldes ind.

Forventninger går begge veje

Nu har vi fortalt om, hvem vi er, og hvad du kan forvente dig fra os som uddannelsessted.
Vi forventer af dig, at du er engageret og videbegærlig samt opsøgende overfor ny viden.
Vi glæder os til at se dig og arbejde sammen med dig. 

10. Samarbejdspartnere

Lægehuset har et bredt samarbejder indenfor primærsektoren. Det kan f.eks. være forskellige kommunale tilbud og services som hjemmehjælp – og sygeplejersker, sundhedshuse, misbrugscenter m.m. Derudover samarbejder vi med en række speciallæger, psykologer, fysioterapeuter og apoteket.
Lægehuset er en del af Åbenrå Kommunes lægelaug som har 40? praktiserende læger tilknyttet. Lægelauget afholder et antal møder årligt hvor man særligt beskæftiger sig med samarbejdet med kommunen og andre behandlingstilbud.
Helle har siden 2015 deltaget i arbejdet i det kommunallægelige udvalg.
Der vil være mulighed for at du kan følge  fysioterapeuter/hjemmeplejen/speciallæger/kommunelæge/andet. Det kan vare op til 3 dage af forløbet og du er selv ansvarlige for at arrangere det – spørg os, hvis du er interesseret.

Vil blive opdateret snarest muligt.

Praksisdeklaration for
Lægerne Toftlund ApS
Danavej 15 - 6520 Toftlund
tlf. 7483 0464, www.laegernetoftlund.dk, e-mail laegernetoftlund@gmail.com 
Rev. Januar 2020

Praksis er en kompagniskabspraksis med 3 faste læger – læge Rita Birkeland f. 1955, læge Bent Kristensen f. 1960, samt læge Lada Savchenko f. 1966. Birkeland har været i praksis siden 1990, Kristensen siden 1997 og Savchenko fra 2016. Per 1/1-2020 har klinikken tilkøbt en ekstra – for tiden ubesat - lægekapacitet. Alle læger er tutorlæger.

Vi har eksisteret i denne konstellation siden 1/1-16. Tidligere havde vi en 3-mands praksis i Vestergade i byen, men i forbindelse med generationsskifte, samt etablering af et Sundhedshus i Toftlunds gamle rådhus, - flyttede vi adresse. Vi har delvist lokalefællesskab her, med byens anden lægepraksis, som er en solopraksis. Vi deler receptionsområde, skadestue, kaffe- og konferencerum.

I forbindelse med flytningen til ny adresse, etablerer vi også et lidt tættere samarbejde med den anden praksis, i form af fællesmøder, undervisning og supervision. Det er tanken at samarbejdet stille og roligt kan udvikle sig. Vi er aktive deltagere i den velfungerende Tønder Klynge, som sikrer det fremadrettede databaserede kvalitetsarbejde i almen praksis.

Samtidig er vi kommet i dagligt tættere kontakt med øvrige sundhedsaktører – idet der i huset er etableret kommunal genoptræning og rehabilitering, repræsentation fra socialpsykiatri, sundhedsplejen, misbrugscenter, frivillige organisationer samt fodterapeut. Der er privatpraktiserende psykolog i huset. I huset har hjemmeplejen kontorer og sygeplejeklinik. Det giver et frodigt og spændende samarbejdsmiljø for alle.

Der er ansat 2 sekretærer, samt en SOSA med sekretær og laboratoriefunktion. Dertil en bioanalytiker med flere opgaver. Derudover 2 sygeplejersker, med specielle opgaver omkring kronikeromsorg, rådgivning og praktisk bistand. De har egne akutte patienter, samt hjælper i laboratoriet. Det er erfarne kræfter, som er en kæmpe hjælp i det daglige, og som aktivt og positivt også er med til at hjælpe, vejlede og assistere uddannelseslæger i klinikken.

Vi har haft uddannelseslæger i en ganske lang årrække, og har fundet det både givende og spændende, og bestemt også lærerigt for os. Uanset om en uddannelseslæge har påtænkt sig at fortsætte sin uddannelse mod almen praksis, eller om vedkommende blot søger en bred erfaring inden yderligere specialisering.

Vores klientel er præget af, at vi bor i en landkommune, med en del ældre borgere, men også med forfriskende unge mennesker, idet Toftlund by har flere anerkendte skole- og uddannelsestilbud. Netop dette gør også, at der er en blanding af meget stabile patienter, og dels yngre mennesker, som blot er på kortere ophold i området. Vi har også lægedækning for den nærliggende Arrild Ferieby, som om sommeren er flittigt besøgt af turister fra ud- og indland.

Vi håndterer det brede spektrum af opgaver, der kendetegner almen praksis, - alt fra samtaleterapi, over kronikerkontroller og til småskader og de almindelige problemer med bevægeapparat og infektioner.

Som uddannelseslæge vil man både løfte socialmedicinske opgaver, og lære at håndtere en lang række opgaver, alt specificeret i en kompetenceliste, som løbende tilrettes nye krav og uddannelseslægens behov. Kompetencer godkendes løbende under opholdet.

Vores IT-system er Novax. Det supporterer alle de nyeste krav, der stilles til EPJ, med fuldt implementeret og velfungerende FMK-system, DDV-opkobling, fuld kodefacilitet m.m. Kendetegnende for almen praksis’ EPJ er, at systemet er let tilgængeligt, og vi har en fremragende support fra vores leverandør.
Vi tilbyder selvfølgelig e-mail-konsultationer, medicinbestilling og tidsbestilling via www.lægevejen.dk, samt app’s Medicinkortet / Min Læge.

Dagens gang

Praksis er åben fra kl. 8-16, dog onsdag kl. 8-16.30, og fredag kl. 8-13 (kl.12-16 om fredagen går akutvagt på skift i den lokale vagtkreds).
Kl. 8.00-9.00: Telefontid.
I 2015 fik vi IP-telefoni, og siden da er der kun et nummer til klinikken, og så kan man taste sig frem til den læge, man skal snakke med. CPR-nummer indtastes og overføres til de enkelte arbejdsstationer, så pt. er kun et tastetryk væk.
Kl. 9.00-9.15: Luft til kaffe – en kort konferencestund inden dagens opgaver, oprydning efter telefontid, receptgodkendelse. Vi vægter, at man primært bruger tiden til at få snakket lidt sammen.
Kl. 9.15-10.30: Aftalte konsultationer på 15 min.
Kl. 10.30- ??: "Akutte" konsultationstider på 5-10 min. Det tilstræbes, at disse tider er ledige til henvendelser samme dag, eller brugt til planlagte korte konsultationer (blodprøver, skiftning o. lign.). Det er desværre ikke altid muligt at fastholde disse tider frie, så det kan være et puslespil at få fordelt patienterne.
Kl. 11.30? til 13.30: er afsat til besøg, frokost og "det løse", f.eks. tlf. samtaler med sygehuse, patienter, papirarbejde med meget mere.
Kl. 12.00-13.00: lukker sekretærerne tlf. og henviser til akut-mobiltelefon, for at de kan få fred til at spise.
Kl. 13.30-14.00: 3x 10 min. tider.
Kl. 14.00-15.45: 15 min. tider. Det sidste kvarter holdes fri i håb om at blive færdig til kl. 16.00.

Afvigelser fra omstående skema

Onsdag kl. 14.00-15.00 er reserveret til konference mellem lægerne. Cirka 1 gang om måneden er der aftaler med en lægemiddelrepræsentant. Disse besøg er hårdt visiterede af Rita Birkeland, da der ikke er tider nok til, hvad industrien gerne ville have. Vi accepterer besøg, som kan have et bredere uddannelsesmæssigt formål, helst om temaer – f.eks. diabetes, KOL, hjertesygdomme., gynækologi.

Det er også i det tidsrum, at der vil være mere formel debat/undervisning om udvalgte emner, sammen med uddannelseslægen.

Lægerne har på skift en kort dag, hvor de går kl. 15, på bekostning af en del af deres frokostpause. Bent mandag, Lada tirsdag og Rita torsdag. Uddannelseslægens arbejdstid aftales gerne inden opstart hos os. - der kan være særlige ønsker og behov, som vi prøver at tilgodese.

Der er dagligt ½ time i frokostpausen sat af til konference med uddannelseslæge, og i øvrigt er der naturligvis en løbende dialog hen over dagen. Både vi og vores patienter har stor forståelse for, at der kan være behov for assistance i øjeblikket, og det er os magtpåliggende, at man som uddannelseslæge aldrig kommer i en situation, hvor en ældre kollega ikke kan bistå og rådgive.

 

Praksis beskrivelse for Lægerne Skibbroen 13 A
Tønder 19/05 2022

Lægehuset er beliggende midt i Tønder, på Skibbroen 13 A. Huset vi bor i er velindrettet til praksis, med god plads og store lyse lokaler. Lægehuset har ligget på adressen siden 2007.
Vi er 3 læger i huset, Jens Ehlers, Else Jacevicz og Søren Lassen. Lægerne har deltaget og deltager forsat i udadvendte aktiviteter, som Fødeplanlægningsudvalg, lægemiddelråd, Kommunallægeudvalg og klynge i Tønder kommune. Vi bor alle i området, hvor praksis ligger. Vi har et godt samarbejdsklima med stor respekt for hinanden.

Vi har i øjeblikket 3 sygeplejersker ansat i lægehuset, Gitte, Hanne, Gitte, samt laborant Birthe. Vi har et personale med stor viden, som går meget positivt ind i at hjælpe og vejlede uddannelseslægerne. Vi har et velfungerende laboratorium, sårbehandling, lungefunktionsundersøgelser med mere. Vi har lige investeret i et ultralydsapparat, som vi ser frem til at bruge i praksis.

Vores edb system hedder Novax. Det er et stabilt lægesystem, som har en utrolig god support ved problemer. Der findes en del videomateriale til instruktion, men systemet er meget let at komme i gang med. Lægerne skriver selv deres breve, attester, henvisninger med mere.
Al kommunikation ud af huset foregår hovedsagelig elektronisk.

Vores dagsplan er følgende:       

Telefontid kl. 8.00-9.00
Konsultationer kl. 9.00 – 10.45
Kaffe/brød kl. 10.45-11.00
Konsultationer kl. 11.00-13.00
Besøg, møde, undervisning, supervision kl. 13.00-14.00
Konsultation kl. 14.00-16.00 (Torsdage til kl. 17.00 efter aftale).

Det forventes, at uddannelseslægen kan deltage i de forskellige arbejdsfunktioner. Således udføre de opgaver vi har i praksis. Det gælder både den akutte patient, som den ikke-akutte patient, børn og den ældre patient. Dette sker naturligvis i samarbejde med de øvrige læger og personalet. Arbejdet vil ske under hensyntagen til, hvilket niveau den pågældende uddannelseslæge er på, og kun under supervision. Vores mål er, at uddannelseslægen føler sig som en kollega i huset. Det vægter vi højt.

Vi deltager i øjeblikket ikke i lægevagter, men lægevagtdeltagelse kan arrangeres med anden kollega.

Angående kursusdeltagelse og ferie, vil dette normalt kunne arrangeres uden problemer. Dog skal den samlede arbejdstid i praksis overholde sundhedsstyrelses regler for fravær.

Den daglige supervision af uddannelseslægen foregår både på et dagligt afsat tidspunkt og ad hoc, hvor en kollega kan kontaktes når et problem opstår. Alle læger deltager i dette og er positive overfor sådanne ad hoc-henvendelser. Den dagligt afsatte tid til gennemgang af patienter, supervision med mere, ligger mellem kl. 13.00-14.00, minimum 30 min.

Rammer for afholdelse af introduktions-, justerings- og evalueringssamtale følger anbefalinger for de forskellige uddannelsesforløb. Der vil blive sat tid af til disse samtaler, således at uddannelsesplan og karrierevejledning kan udarbejdes.

Der vil ske en løbende kompetencevurdering af uddannelseslægen, og godkendelse af de forskellige kompetencer vil ske løbende under uddannelsen.

Uddannelseslægens arbejdstid er 37 timer ugentlig eller efter aftale. Der er mulighed for nedsat tid, hvis det ønskes. Det kan aftales med videreuddannelsesudvalget. 

Vores holdning til uddannelseslæger er naturligvis positiv. Vi lægger meget vægt på at udvikle uddannelseslægen i at tage selvstændige beslutninger og arbejde selvstændigt. Det mener vi er en meget vigtig opgave i praksis. Dette skal naturligvis ske i henhold til kompetencer og efter supervision. Vi lægger også stor vægt på at give en indsigt i samarbejdet mellem sekundær- og primærsektoren.

Vi lægger stor vægt på, at patienten føler sig i centrum, dette gælder både når patienten siger ja, men også når en patient siger fra for yderligere tiltag eller undersøgelser.

Vi glæder os alle til at se de fremtidige uddannelseslæger.

Lægerne Smits, Eckhoff og Berthou - Tønder Lægehus Nord

Klinikken er placeret i renoverede lokaler fra 2010 på det tidligere medicinske afsnit på det centralt beliggende Tønder Sygehus. Praksis er en del af et administrativt klinikfællesskab under navnet Tønder Lægehus Nord. Det vil sige, at vi til dagligt deler visse faciliteter med to andre praksis (fx venteværelse, laboratoriefaciliteter og personalestue). Der er ligeledes en fælles bemanding af sekretærer ved skranke samt en fælles fredagsvagtordning.

Praksis drives af 3 læger: Susanne Smits (f. 1964), som har en karriere som hospitalslæge og praktiserende læge i Tyskland bag sig før hun kom til Danmark i 2009. Grith Eckhoff (f. 1974), som er speciallægeuddannet i 2014 og siden da kompagnon i klinikken. Thomas Berthou (f. 1981) er ligeledes speciallægeuddannet i 2014 og har en periode som færøsk kommunelæge bag sig før indtrædelse som kompagnon ligeledes i september 2014.

Personalegruppen består af 2 sygeplejersker, Kirsten Lützen og Betina Anker, som begge varetager en stor del af klinikkens kronikerforløb ved siden af en række praktiske driftsmæssige opgaver. Dertil er ansat 1 laboratorieassistent, Grethe Walther, som varetager de fleste blodprøvetagninger, EKG-optagelse, lungefunktionsundersøgelser og en række mindre parakliniske undersøgelser. Endelig har vi glæden af vore 2 sekretærer: Anne Tychsen, som har en lang fortid på Skærbæk Apotek og en stor indsigt i medicinhåndtering, og Pia Detlevsen, som har erfaringer fra flere sygehusafdelinger og varetager en stor del af klinikkens papirgang.

Til klinikken er tilmeldt ca. 4.000 gruppe-1 patienter og en lille gruppe-2 patienter.  Det er en typisk blandet by/landpraksis med et stort optageområde. Patientgruppen er en god blanding af unge og gamle, så der er god variation i arbejdsopgaverne.

Klinikken er en sammenlægning af 2 klinikker siden 2014, og der er et arbejdsfællesskab omkring hele patientgruppen. Mange patienter knytter sig i højere grad til en eller få læger, både de faste såvel som uddannelseslægen, hvilket giver gode muligheder for at følge kontinuerte patientforløb.

En del af klinikkens historie kan føres tilbage til grundlæggelsen ved læge Christian Petersen Hansen, der drev praksis fra 1893 til 1924. Herefter fortsatte Hans Peter Schmidt indtil Ejnar Dahl 1928 overtog driften. Han fortsatte indtil 1948, hvor Boye Jark, der havde konsultation i tilslutning til privatboligen på Kongevej, overtog klinikken. I 1986 solgte Boye Jark sin praksis til læge Jørgen Solgaard, som drev klinikken i statsminister Poul Schlüters barndomshjem frem til 2010, hvor han indgik kompagniskab med læge Susanne Smits og i den forbindelse flyttede klinikken til dens nuværende placering som en del af Tønder Lægehus Nord lokaliseret i det tidligere Tønder Sygehus. I 2014 blev klinikken lagt sammen med læge Nis Jepsens praksis i forbindelse dennes og Jørgen Solgaards ophør, hvorved Grith Eckhoff og Thomas Berthou indtrådte.

Som ny uddannelseslæge modtager du før start et introduktionsprogram med præsentation af klinikken og beskrivelse af arbejdsdagen. Efter start går den første tid i huset med at lære arbejdsgangen i klinikken, EDB-systemet, de forskellige procedurer, hinanden og så videre at kende, og efter kort tid begynder dagligdagen med den vigtigste kilde til læring: patientkontakten. Uddannelseslægen har sit eget konsultationslokale, der er fuldt udstyret, og som kan indrettes efter individuelle ønsker.

Uddannelseslægen får lov til at arbejde selvstændigt, men altid med mulighed for hjælp og vejledning når det ønskes. Vi tilstræber supervision 30 minutter dagligt, som sættes på tidsskemaet. Det er undtagelsen at vi afviger fra dette, men opstår der andre læringsmulig-heder udnytter vi disse efter behov og aftale. Dertil er der løbende mulighed for drøftelse af mere presserende spørgsmål. Antallet af patientkontakter og tiden til hver kontakt er meget individuel. Det er derfor vigtigt at sige til og fra så arbejdet hverken bliver for kedeligt eller for stressende.

I klinikken udføres undersøgelser og behandlinger i det omfang, det er muligt, inden viderehenvisning til sygehus eller specialist, og klinikken er veludstyret med henblik på et højt serviceniveau.

Vi har i mange år brugt elektroniske journaler, lægeprogrammet hedder Ganglion. Vi har siden 2006 brugt elektronisk kommunikation med vores patienter, ligesom det meste kommunikation med hjemmepleje foregår elektronisk.

Sygeplejersken starter i klinikken klokken 7:30. Lægernes telefontid er kl. 8:00-9:00. Konsultation sker efter forudgående aftale i tidsrummene kl. 9:00-12:00 og kl. 14:00-16:00. Fra kl. 12:00-14:00 er der tid til frokost, konference og sygebesøg. Frokosten er fælles mellem kl. 12.30-13.00.

Personalemøder, hvor alle deltager, holdes cirka en gang om måneden, vekslende i såvel klinikfællesskab som i vores egen klinik. Der arrangeres løbende forskellige former for undervisning med både interne og eksterne undervisere.

Hele personalet tager en gang årligt på en arbejdsudflugt over 2 dage, hvor dels den daglige praktiske arbejdstilrettelæggelse videreudvikles, dels aftales vision og mål for praksisarbejdet for den kommende periode.

Uddannelsesprogram for uddannelseslæge

Lægehuset Vester Sottrup er et lægehus beliggende i Sønderborg Kommune. Lægehuset er bemandet med 4 faste læge, sygeplejerske samt klinikassistenter/lægesekretærer. Der er tilmeldt knap 5.000 patienter.

Introduktion

Vi anbefaler, at du som ny uddannelseslæge kontakter os inden din første arbejdsdag, så der er mulighed for, at du besøger praksis, inden du skal starte; dels for at se praksis, dels med henblik på en forventningsafstemmende indledende samtale.
De første 14 dage vil du blive introduceret til lægehuset. Der er mulighed for at følge dels vores personale, dels de faste læger og du vil blive oplært i brug af vores elektroniske patientjournal. Du vil relativt hurtigt få mulighed for at se egne patienter - i starten ganske få om dagen, som gradvist trappes op. Efter 14 dage holder vi en egentlig introduktionssamtale. Du vil på det tidspunkt have et vist kendskab til praksis og vi kan gensidigt planlægge dit videre forløb hos os.

Arbejdstid og form

Som uddannelseslæge får du eget konsultationslokale stillet til rådighed. Det er udrustet på samme måde, som de øvrige lægers. Arbejdstiden er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 16.00 tre af ugens dage, fra kl. 08.00 – 17.00 om torsdagen og en dag fra kl. 08.00 – 12.00.
Som KBU-læge vil du efter 14 dage have ca. 30 minutter pr. patient konsultation. Hvis du er erfaren uddannelseslæge senere i uddannelses forløbet vil tiden per konsultation blive afpassende dine kompetencer og patienttypen. 
Du vil aldrig skulle være alene i praksis, da der altid er mindst to læger til stede i almindelig arbejdstid.

Supervision

Du vil opleve tre former for vejledning/supervision hos os: Ved visse komplicerede patienter vil vi tilbyde forberedende vejledning. Der er altid mulighed for vejledning i de enkelte kliniske situationer og endelig opfølgende vejledning, hvor vi efter én eller flere sammenlignelige konsultationer drøfter hensigtsmæssig patienthåndtering.
Vi lægger stor vægt på, at der altid er supervision tilgængelig i situationen og har en såkaldt ”åben-dør”-politik, således at problemer kan afklares, mens patienten er i huset, men vi tilbyder naturligvis også med jævne mellemrum planlagte opfølgende vejledersamtaler. Det planlægges, at den samlede supervisionstid dagligt er minimum 30 minutter eller mere, hvis det er nødvendigt. Vi lægger stor vægt på at individualisere supervisionen, så den passer bedst muligt til dine konkrete læringsbehov og optimal behandling af vore patienter.
Vi tilstræber, at du i starten får relativt enkle konsultationer med en overskuelig klinisk problemstilling. Efterhånden som din kliniske erfaring vokser, vil praksis bestræbe sig på, at du får såvel enkle som mere komplicerede kliniske problemstillinger præstenteret.

Mandagsmøde i praksis/undervisning i praksis

Hver mandag spiser alle læger og personale sammen, og vi holder i den anledning et mandagsmøde, som du naturligvis deltager i, hvor vi dels drøfter detaljer relateret til lægehusets drift, vigtige patienthændelser og én gang om måneden regulær undervisning, hvor du også vil blive inviteret til at bidrage.

Praksis er en uddannelsespraksis

Hele praksis deltager i din uddannelse,  du vil selvfølgelig have en formel tutor, som godkender dine kompetencer. Du er velkommen til at søge råd og vejledning og kliniske diskussioner med samtlige læger og ansatte.

/NKK 29.03.16

Lægehuset Fuglesøen
Jernhytvej 28, 6500 Vojens, kliniktlf. 74547110

Kompagniskabet ”Lægehuset Fuglesøen I/S” startede 1. januar 2014, i et dengang, helt nybygget lægehus på Jernhytvej 28 i Vojens. Derfor arbejder vi i dag, i en helt ny klinik med gode handicapvenlige adgangsforhold, lyse rum, gode parkeringsforhold og praktisk indretning for både patienter, personale og læger. Kompagniskabet består af Paul Jørgen Schultz (f. 1951), Morten Dahl (f. 1973), Hanne Sloth Høst (f. 1968).  

Paul Jørgen Schultz var før dannelsen af lægehuset Fuglesøen solopraktiserende læge, og det siden 1987. Hanne Sloth Høst og Morten Dahl har arbejdet sammen siden 2010. Begge oprindelige klinikker lå i Over Jerstal, en lille landsby syv kilometer uden for Vojens.

Klinikkens praksispersonale består af to sygeplejersker og tre sekretærer. En stor del af kroniker kontrollerne (hypertension, diabetes, KOL, AK-behandling) varetages af sygeplejerskerne. Sekretærerne varetager, udover at passe reception og telefon, et laboratoriespor (blodprøver, EKG, CRP, strep A, urinmikroskopi og urindykninger m.m.).

Værdier som høj faglighed, humor, åbenhed og ærlighed præger dagligdagen i klinikken. Vi værdsætter, at være uddannelsespraksis og prioriterer tiden til supervision højt.

Der afholdes ugentligt ledermøde af en halv times varighed. Derudover afholdes der månedlige ledermøder af en times varighed. Fire gange årligt, et længerevarende ledermøde, hvor alt fra praktiske ting til visioner og strategier afklares. Personalemøde afholdes hver måned og ”ved behov”.

Uddannelseslægen forventes, at indgå som en del af det lægelige team, der har følgende arbejdstider:

Mandag, onsdag og torsdag: 8-15.30.
Tirsdag: 8-17.
Fredag: 8-13.
Uddannelseslægen deltager i den daglige telefontid fra 8-8.45.

Der vil være mulighed for at deltage i vagtarbejde, sygebesøg samt eventuelt besøg hos vore samarbejdspartnere (kommunen, speciallæger etc.)

Du vil, så snart vi får besked om at du kommer i vores praksis, modtage et velkomstbrev og en invitation til at møde os i klinikken ca. 4 uger før du påbegynder din uddannelsesstilling hos os. Her vil du få udleveret et introduktionsprogram. De første 4 dage er der introduktion, hvor uddannelseslægen følger hver af lægerne og sygeplejerskerne på skift samt bliver introduceret til vores journalsystem, XMO og diverse praktiske procedurer. Efterfølgende vil uddannelseslægen gradvist påbegynde selvstændigt arbejde med patienter. Der vil dagligt være 30 minuters supervision efter middagspausen samt naturligvis mulighed for ad hoc supervision

Vi glæder os til at byde nye uddannelseslæger velkommen i vores klinik.

Med venlig hilsen
Hanne Sloth Høst
Paul Jørgen Schultz
Morten Dahl

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN

Velkommen til praksis
LÆGERNE
MARGRETHEVEJ 6 
6500 VOJENS
telefon 7454 1735 / fax 7459 1735

Vi glæder os til at se dig.

Vi er en klinik der har haft uddannelseslæger alle de år, klinikken har eksisteret.
Vi er glade for at undervise og videreformidle vores speciale, som vi synes, er det mest spændende arbejde, man kan få som læge.
Som uddannelseslæger bidrager I med den nyeste viden, og med jeres spørgsmål er I med til at øge vores faglighed.

Klinikken lægger vægt på et godt arbejdsklima og er fleksible omkring arbejdstider.
Ledelsesstrukturen er flad.

Introduktionsprogram

Dag 1:
Kl.  08-09: Velkomst og rundvisning
Kl. 09-10: Indretning af eget konsultationslokale og lægetaske.
Kl. 10-12 Introduktion til EDB / XMO program og telefonsystem.

Efter frokost følge ved læge.
Hele den 1. uge er der vekslen mellem følge ved læge og egne selvstændige konsultationer afhængig af din uddannelsesstilling.
Lægehusets retningslinjer vil løbende blive introduceret.
Der vil blive afsat dobbelt tid - 30 minutter til konsultationer så længe du har behov for det.

Praktiske informationer

Klinikkens åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag           kl. 8.00 - 17.00
torsdag og fredag                          kl. 8.00 - 16.00.

Åben konsultation dagligt              kl.08.00-08.30  og 13.30-14.00.
Daglig telefontid (læge)                 kl. 13.00-13.30.

Tilmeldte patienter pr. 01-04-2016 er 4.267.
Klinikken har åben for tilgang af nye patienter.

Læger Annette Nicolaisen, Gitte Højen og Jørgen Mink.
Sygeplejerske Bitten Kjær ansat siden oktober 2004.
Sygeplejerske Åse Holdt ansat siden juni 2010.
Sekretær Susanne Jørgensen ansat i praksis siden 1977.
Sekretær Pia Tost ansat 01-04-2013 har tidligere i 2010-2011 haft ansættelse i klinikken.

Formiddagspause                        kl. 10.00 - 10.15
Middagspause                              kl. 12.15 - 13.00 (se på tidsskema varierer lidt).

Du bedes inden 1. arbejdsdag lave en kort introduktionsbeskrivelse af dig selv til ophængning i venteværelset. 7-8 linjer er tilstrækkeligt f.eks. om tidligere beskæftigelse med mere. Gerne med store typer, så det er let at få øje på / læse. 
Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt  fremfører ferie og kursusønsker, således at de kan planlægges i god tid.
For at kunne sende recepter/ henvisninger med mere skal bruges Aut Id, hvilket du bedes medbringer 1. gang vi ses.

Den daglige supervision

Vi har planlagt den daglige supervision i tidsrummet kl. 10.15 - 10.45 som er i forlængelse af formiddagspausen.
Det tilstræbes, at vi 1 gang om ugen - torsdag kl. 12.00-13.15  afholder undervisning for hele personalegruppen, hvor vi underviser på skift.
Det tilstræbes at uddannelseslægen underviser ca. 3 gange i løbet af ½ år

Laboratorieundersøgelser på klinikken

EKG, spirometri , div. blodprøver, crp,  hgb,  glc, SR, grav.test, urinstix,  urindyrkning,  urinmikroskopi,  svælgpodning, INR leucodiff..

Arbejdsopgaver / sygeplejerske

Diabeteskontroller, sårskift m.m., demens og depressionstest, rejsevaccination, børnevaccinationer uden kons. ved læge, doppler undersøgelse, vægtkontrol, vortefrys, blodprøvetagning, øreskyl, spirometri, BT kontroller, hjemmeBT, svælgpodning,

Arbejdsopgaver /sekretær

Pasning af telefon, div. kontoropgaver,  blodprøvetagning og div.  laboratorieopgaver,  vortefrys, øreskyl, EKG, blodtryk, urinundersøgelser/ mikroscopi.
Susanne: Rygestop.

EDB program og Internet muligheder

Vort lægeprogram hedder XMO.
Alle computerne er tilkoblet Internet
Alle ansatte har  eget tidsskema.
Vi har IPtelefoni med cpr opslag. Mulighed for videotolkning.
Introduktionsprogram afhænger af, hvilken stilling du er ansat i.
Vi afsætter tid til undervisning i vores EDB-system, indretning af konsultationsrum, akut beredskab, evt. deltagelse i konsultation ved faste læger, udlevering af relevante materialer.

Holdning til afhængighedsskabende medicin

Ad sovemedicin - der udskrives meget sjældent sovemedicin til patienter.( kun særlige tilfælde som f.eks. alvorligt kroniske syge).
Har siden forår 2008 haft samtaler med de patienter, der har fået sovemedicin, har gjort dem klart at pga. afhængighed og bivirkninger udskrives dette ikke mere.
Vi har sovetabletter på klinikken til helt akut brug, udlevere så 2-3 stykker til patienten.

Ad benzodiazepiner - der opstartes ikke nye patienter i behandling med disse præparater. Udskrives ligeledes meget sjældent.

Ad morfica - gives fortrinsvis til cancerpatienter, som selvfølgelig kan få de mængder, de har behov for.

Enkelte andre patienter, som får morfica, kan kun få det udskrevet til den tid, som der er aftalt.

Praksis beskrivelse for Familielægerne Rugkobbel
Farversmøllevej 12, 6200 Aabenraa

Praksis:
Praksis ejer et ydernummer og to kapaciteter. Afsaneh Vahidi har været den endelige ejer siden d. 01.01.2021. Vi ligger i udkanten af byen med gode parkeringsmuligheder. Vi arbejder med XMO Patientjournal i klinikken. Vi har godt 3.600 patienter tilmeldt vores praksis.

Fra kl. 8-9 er der telefonkonsultation hos lægerne. Kl. 9.20 starter lægernes planlagte konsultationer. Der er afsat akuttider både formiddag og over middag. Efter frokost er der fastlagt supervision af uddannelses- lægen. Vi har patienter indtil kl. 14:30 og derefter tager man sig af administrative opgaver, og evt. opfølg- ning. For uddannelseslægen er det på dette tidspunkt, at I typisk har mulighed for at vende tilbage til patienter, som I har konfereret med tutorlægen om til supervision, hvor der er forekommet tilføjelser eller ændringer i behandlingsplan. Om fredagen har vi åbent fra kl. 8-13. Efter kl. 13 skiftes lægerne i Aabenraa til at have vagt indtil kl. 16, hvor man passer byen patienter. Vi har ca. 4 vagter i året. Har du lyst til opleve det, kan det arrangeres.

Lægerne:
Afsaneh Vahidi , født i 1974. Uddannet læge fra Københavns universitet i 2009. Speciallæge i almen medicin i 2019.
Margit Smidemann, født i 1953. Er én af de tidligere ejer af klinikken, er nu ansat 2 dage ugentlig. Margit har været praktiserende læge siden 1992.

Personale:
Sekretær Gitte Staugaard har mange års erfaring i vores praksis. Hun varetager tids -og medicinbestilling, varebestilling, samt diverse ad hocopgaver.
Sekretær Liz Andersen er ny i vores praksis. Hun varetager tids- og medicinbestilling, varebestilling, hun står for løn og bogføringer samt diverse ad hocopgaver.
Konsultationssygeplejerske Betina Clemmesen Anker varetager diverse kontroller som diabetes, KOL, astma og BT, vaccinationer, sårbehandlinger mv.
Klinikassistent Karina Mikkelsen varetager BT-kontroller, vaccinationer, BP, EKG mv. samt ad hocopgaver.

Uddannelseslæge:
Du får dit eget konsultationsrum. Du vil få lægerelevant introduktion af Afsaneh og klinisk relevant introduktion af Karina vores klinikassistent. Du vil også få vejledning i XMO patientjournal. Din arbejdstid er på 37 timer/ugl. med individuel hensyntagen.

Har du en bedre idé til optimering/effektivisering af din dag, er der altid mulighed for at ændre dine konsultationer, så det passer til dit tempo og trivsel. Din trivsel og uddannelse er meget højt prioriteret hos os, idet du kommer til at skulle passe vores fremtidige generationer! Vi lytter gerne til dine ønsker og giver dig plads til at udfolde dig i de fag, der er i overensstemmelse med din fremtidig og dine karriere- ønsker. Samt præsentation af, hvad almen prakis’ opgaver er. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i klinikken.

Læge Ida Gjessing, Ramsherred 8, Aabenraa

Lægeklinikkener beliggende i stueetagen i en herskabelig ejendom på gågaden i Aabenraa. Huset er bygget i 1904 og har en bagvedliggende gårdhave.Der har eksisteret lægepraksisher i flere generationer.
Der er tilknyttet ca. 1.600 patienter, og praksis er akkrediteret november 2016.
Læger/ personale pr. 1.8.2020
Fast læge Ida Gjessing og sygeplejerske Trine Green Sørensen.
Der er et ledig 0 ydenummer.
Der er uddannelseslæge tilknyttet praksis.

Værdigrundlag
Vi tilstræber, at både patienter, læger og personale trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Desuden lægger vi vægt på tværfagligt samarbejde og prioriterer vores fælles pauser højt.

Arbejdets organisering
Telefontid kl. 8.15-9
Konsultationer mandag til torsdag kl. 9-15.30 og fredag kl. 9-12.30
Frokostpause kl. 13-13.30
Supervision med uddannelseslæge kl. 13.30-14.00, fredag kl. 12.30-13.00
Aftenkonsultation for fast læge torsdag kl.16 -17 efter aftale med lægen pr. telefon
Sygebesøg køres efter aftale.
Praksismøde hver anden torsdag kl. 12.30
Der afsættes tid til undervisning i praksisrelevante sygdomme og procedurer.

IT systemer
XMO.

Undersøgelses og behandlingsfaciliteter
Klinikken er udstyret med EKG, spirometri, Hgb, Crp, leukocyt og differential måler, urin-undersøgelser, saturationsmåler og doptone til 2. og 3. graviditetskontrol.

Uddannelsestilbud til yngre læge
Den første uge i kalender er blank. Der gives introduktion til journalsystem, og den yngre læge sidder hos tutor. Efter nogle dage kan uddannelseslægen selv have konsultationer, og der afsættes nok tid i begyndelsen (½ time).
Uddannelseslægen kan til enhver tid søge hjælp. Der vil blive taget hensyn til sværhedsgraden af konsultationerne. Vi vil være opmærksomme på at undgå, at patienter kun kommer til skiftende yngre læger over tid. Efter 1-2 uger gennemføres introduktionssamtalen efter gældende retningslinjer sammen med tutor. Der er daglige konferencer, hvor konsultationer gennemgås efter behov. Der undervises i løbet af ansættelsesperioden i udvalgte sygdomme og procedurer med relevans for almen praksis. Der er mulighed for at have dage udenfor praksis med henblik på at besøge udvalgte speciallæger.

Vi bruger DSAM’s vejledninger og Lægehåndbogen.dk via sundhed.dk. Der er flere bøger i klinikken med relevans for almen praksis.
Uddannelsen bygger på MÅLBESKRIVELSER, som er specifikke for hvert uddannelseselement.

Præsentationssamtale
½-1 måned inden du starter, afholdes uformel præsentationssamtale i praksis, hvor du møder os og bliver vist rundt i praksis, og hvor vi kan få en fornemmelse af hinandens forventninger til samarbejdet.

Introduktionssamtale efter 1-2 uger
Der udarbejdes en individuel UDDANNELSESPLAN, og vi forventer at den yngre læge selv medbringer udkast hertil til introduktionssamtalen. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil. Vi forventer, at den yngre læge til hver af de formelle samtaler i løbet af opholdet hos os medbringer en opdateret plan.
Vi vil leve op til målbeskrivelsens krav om KOMPETANCEVURDERINGER/ GODKENDELSER på Log bog net . Uddannelseslægen booker selv tid ind i kalenderen på egen kalender og tutorlægens.
Vi vil evt. gerne, at de yngre læger i løbet af uddannelsen hos os udarbejder et kvalitetsprojekt afsluttende med en undervisningsseance for hele praksis. Vi lover at være behjælpelige med det.

Midtvejssamtale efter 3 måneder
Ved denne samtale følges op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os og alle kompetencer godkendes. Uddannelseslæge medbringer relevante dokumenter.

Evalueringssamtale i slutning af 6. måned
De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.
Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk. 
Det er vigtig, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale, så vi kan bruge den til at optimere vores indsats som uddannelsespraksis, men det er ikke et krav.

Arbejdstider
Uddannelseslægens arbejdstid er 37 timer. Deltagelse i lægevagt kompenseres som afspadsering.
KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
Introduktionslæger skal have 3 ledsagevagter.
For speciallægeudd. almen medicin gælder:
Fase 1 - 3 køre og konsultationsvagter
Fase 2 - 4 køre og konsultationsvagter
Fase 3 - 4 køre og konsultationsvagter, 2 visitationsledsagevagter á 2-4 timer og 2 selvstændige visitationsvagter.

Grundlovsdag 5/6, 24/12, nytårsaften 31/12 er ikke fridage for uddannelseslægen i henhold til overenskomsten. Det er fridage i almen praksis.
Ved sygdom bedes uddannelseslægen ringe inden kl. 7 til Ida Gjessing på telefon 25485610.

Samarbejde
Der er samarbejde med byens øvrige læger ved bylægemøder og klyngemøder 4-6 gange årligt.
I klyngemøder og bylægemøder bliver der drøftet praksisrelevante emner. Uddannelseslæger er velkommen til at deltage i disse møder.

Der er samarbejde med hjemmesygeplejerske via telefon eller e-konsultation om behandling af fælles patienter.

Der er samarbejde med byens 2 apoteker hvor der holdes 1 årligt møde.
I byen er der etableret et solonetværk bestående af 4 læger, som hjælper hinanden med at passe patienter ved henvisning til anden læge under kursus, ferie og fridage.

Undertegnede deltager i Haderslev 12 mandforening ca. 6 gange årligt hvor der er undervisning /besøg af relevante speciallæger og andre samarbejdspartnere.

Praksisbeskrivelse for Lægerne Stinne Bjørnholdt og Mette Gellert
I daglig tale: Lægerne Bjørnholdt og Gellert

Adresse:
Opnørplads 1.1
6200 Aabenraa
74629020
Ydernummer: 042951
Hjemmeside: www.74629020.dk 

Beskrivelse af praksis:

I 2015 købte Stinne Bjørnholdt og Mette Gellert to solopraksisser og slog dem sammen til en kompagniskabspraksis. I januar 2021 blev Ella Feldthaus kompagnon og praksis består nu af 3 læger på deletilladelse. Vi er en del af Klinikfællesskabet Lægerne Opnørgaarden, som ud over os består af Lægerne Sanne Eduard, Søren Gellert og Morten Kollander, der også har en kompagniskabspraksis.
De 2 praksisser tager del i de forskellige faciliteter, der er i klinikfællesskabet: EDB, laboratorium, frokostordning, telefoni, indkøb til depot, rengøring med videre.
Vi bor i lejede lokaler i et nyopført sundhedshus beliggende centralt i Aabenraa, tæt ved busstationen. Der er gode parkeringsforhold og huset er indrettet handicapvenligt. Der er elevatorer, hvor der er mulighed for båretransport.
I huset er der: apotek, jordemødre, psykolog, psykoterapeut, tandlæger, fodterapeut, akupunktør, gynækolog, plastikkirurg og lokalpsykiatri.
I vores praksis lægger vi stor vægt på samarbejde og kommunikation og vi har en flad ledelsesstruktur.
Vi blev akkrediteret i november 2016, og det var en proces hvor alle i personalegruppen havde ansvarsområder og alle bidrog til det fælles arbejde.
Vi har omkring 4.400 patienter.

Lægerne:

Mette Wind Gellert, født 1981. Kandidat fra Syddansk Universitet 2007. Speciallæge i almen medicin i 2015.
Gift med Søren Gellert, der også er praktiserende læge i Opnørgaarden. De har sammen pigerne Marie og Sofie.
Stinne Bennike Bjørnholdt, født 1977. Kandidat fra Syddansk Universitet 2006. Speciallæge i almen medicin 2015.
Gift med Torben Bjørnholdt, der er lærer på Aabenraa Friskole. De har sammen pigerne Naja og Dina.
Ella Konstanze Nora Feldthaus, født i 1981. Kandidat fra Medizinische Universitaet Wien 2008. Speciallæge i almen medicin i 2020.
Gift med Søren Feldthaus, der arbejder som økonomikonsulent på Aabenraa sygehus. De har Dagmar, Alma og Ellinor.

Både Mette, Stinne og Ella er medlemmer af DSAM, PLO og PLA.

Personale:

Sekretær Anette Hviid Michaelsen har mange års erfaring som praksissekretær. Anette varetager mange af de daglige opgaver i sekretariatet og koordinerer mange af dagens aktiviteter.
Sekretær Christina Funk Rønne blev ansat i 2022 og har mange års erfaring som lægesekretær.
Sygeplejerske Inge Marx Callesen er uddannet diabetessygeplejerske og har mange års erfaring med både ambulatorie- og praksisarbejde. Hun varetager diabeteskontroller, BT-kontroller, sårbehandlinger, vortebehandlinger, vaccinationer, hjemmebesøg med videre.
Sygeplejerske Anika Birkmose Skøtt har mange års erfaring fra både sygehusafdelinger og den kommunale sygepleje. Hun varetager KOL-kontroller, lungefunktionsmålinger og astmakontrol, BT-kontroller, sårbehandlinger, vortebehandlinger, vaccinationer, hjemmebesøg med videre.
Bioanalytiker Birthe Clausen er ansat i Klinikfællesskabet og varetager al laboratoriearbejde, sørger for at al udstyr er kalibreret og opdateret, kontrollerer, at vi får svar på analyser med videre.
Bioanalytiker Lene Petersen blev ansat i 2021. Hun har ligeledes mange års erfaring. ™

Dagsrytme:

Birthe møder 6.50 og påbegynder laboratoriearbejdet kl. 7.
Laboratoriet har åbent fra 7-15, fredag til 12.45. Her tages BP, EKG, LFU, venesectio, BT, opstartes svangrepapirer, forundersøgelse til årskontroller, urinprøver analyseres med vider.

Sygeplejerskerne møder ind 7.30 eller 08.00 og går hjem på skiftende tidspunkter.
Lægerne møder ind kl. 8.
Fra 8-9 har lægerne telefontid.
Fra 11/11.15 -12 er der akuttid. Patienterne visiteres om morgen til disse tider. Der oplyses om, at det er en kort konsultation til en akut opstået og afgrænset problemstilling. Der kan også køres sygebesøg i dette tidsrum.
Fra 12-12.30 er der fælles frokost for alle i Klinikfællesskabet. Der er frokostordning, der er gratis for uddannelseslæger.
Fra 12.30-13 er der supervision af sygeplejersker og sekretær. I dette tidsrum drøfter vi de af formiddagens patienter, der er spørgsmål til, lægger planer for dem, ringer tilbage mv. Der er også mulighed for at drøfte organisatoriske problemstillinger, deltagelse i kurser, retningslinjer med videre. Ordet er frit.
Herefter vil der være 30 min. supervision af uddannelseslægen.
Fra 13-15 ses der igen patienter, køres planlagte sygebesøg med videre.
Efter kl. 15 er der administrativt arbejde, sygebesøg med videre.
Kl. 16 lukker klinikken.
Om torsdagen er der en af lægerne, der har patienter til kl. 17.
Om fredagen er klinikken åben fra 8-13. Herefter tager bylægevagten over. Klinikken har 4 bylægevagter om året, hvor man fra 13-16 passer alle byens patienter. Om fredagen fra 10.30-11 mødes vi alle i Klinikfællesskabet og spiser rundstykker i stedet for frokostpause kl. 12.

Uddannelseslæge:

Du får dit eget lokale, hvor der er direkte dør ind til en af tutorlægerne.
Det vil være et fuldt udstyret lokale.
Der vil altid være mulighed for at spørge til råds eller få en tutorlæge eller sygeplejerske til at se med på en patient.
Du vil endvidere få vejledning i brug af vores Patientjournalsystem XMO, så du bliver dus med det.
I den første tid vil du følge med en læge og blive introduceret til undersøgelses- og behandlingsmetoder. Du vil følge med sygeplejersker og laborant, så du også får et indblik i deres arbejdsområder og hvordan vi i høj grad gør brug af hinanden.
Når du er klar til at tage patienter selvstændigt, aftaler vi hvilke typer patienter du starter med. Vi aftaler fra dag til dag, hvor mange patienter du skal se, hvor lang tid du skal have til hver patient med videre.

Vi glæder os rigtig meget til du kommer.

Opdateret november 2022.

 

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægerne Eduard, Kollander og Gellert
Opnørplads 1, 1. sal
6200 Aabenraa
Ydernr.: 041955
tlf.: 73664000
www.73664000.dk 

Praksis er en delepraksis med 2 ydernumre med ca. 3.700 patienter inkl. børn.

Klinikken er handicapvenlig (bl.a. med elevator og automatiske døre) og er indrettet med 8 konsultationslokaler, et sekretariat, foruden et laboratorie, som deles med naboklinikken.
Der er fælles køkken med de øvrige praktiserende læger på etagen, som vi har fælles frokostordning med.
Vi råder over ca. 400m2. Der er personaleparkering på taget af supermarkedet Løvbjerg (nabobygningen) i afmærkede båse.

Personalet består af to sekretærer og to sygeplejersker. Herudover har vi to bioanalytikere samt en husassistent ansat, som deles med naboklinikken.

Vi er tre faste læger:

Sanne Eduard (f. 1974). Læge fra Syddansk Universitet i 2005. Turnus i Ringkøbing. Speciallægeuddannelsen i almen medicin i Sønderjylland. Uddannet speciallæge i Geriatri i 2021. Startet i praksis i september 2021, kompagnon juni 2022. Gift, har 2 børn.

Søren Gellert (f. 1976). Læge fra Syddansk Universitet i 2002. Søren gennemførte turnus i det gamle Fyns Amt og speciallægeuddannelsen i almen medicin i det tidligere Ribe Amt. Søren er gift med Mette, også er praktiserende læge i Klinikfællesskabet Opnørgården. Har 2 børn.

Morten Kollander (f. 1979). Morten har lægeuddannelse fra Syddansk Universitet i 2007 og efteruddannelse i Hillerød og på Sygehus Sønderjylland. Morten er gift med Maria, der er praktiserende læge i Rødekro Lægehus. Har 3 børn.

Vi har løbende uddannelseslæger ansat i klinikken på alle trin i speciallægeuddannelsen til almen medicin.

Din daglige arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 08 til 16, fredag fra kl. 8 til 13.
Sekretærerne modtager gerne i god tid dine ønsker til ferie og fridage/kursusdage.

Arbejdstilrettelæggelsen i praksis er som følger

Fra kl. 8.00-9.00 telefonkonsultation
Fra kl. 9.15-11.45 konsultation
Fra kl. 11.45-12.30 frokostpause
Fra kl. 12.30-13.00 supervision
Fra kl. 13.00-14.30 konsultation
Fra kl. 14.30-16.00 kontorarbejde/sygebesøg.

Fredag lukker vi typisk kl. 13.00. En af de praktiserende læger i byen passer på skift “Bylægevagten” fra kl. 13.00 ind til lægevagten tager over kl. 16.00.
Der er aftenkonsultation efter aftale.

Der er normalt sat 15 minutter af per konsultation. Du vil i starten få en introduktion, hvor du får oplæring i Edb-systemet samt mulighed for at følge lægerne.  I starten vil du om nødvendigt have 30 minutter til hver konsultation, målet er 4 konsultationer i timen. Supervision er skemalagt i 30 min. umiddelbart efter frokostpausen. Herudover er du, til hver en tid, velkommen til at hente os, når du får brug for hjælp.
Formaliseret undervisning planlægges efter behov.
Morten kører lægevagt, som du er velkommen til at tage med på. Du vil få kompensatoriske fridage i den forbindelse.

Du er i løbet af opholdet velkommen til at besøge nogle af vores lokale samarbejdspartnere f.eks. speciallæger/fysioterapeut/socialrådgiver. Vi kan naturligvis hjælpe med at etablere kontakten.
Du bedes ligeledes være opmærksom på evalueringssamtalerne, ligesom vi gerne løbende modtager feedback, således at opholdet kommer til at opfylde dine forventninger og behov.

Du er meget velkommen til at tage kontakt til klinikken for at aftale besøg inden du starter, så vi kan få hilst på hinanden.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Sanne Eduard, Morten Kollander & Søren Gellert

Information for uddannelseslæger i lægehuset Rådhusgade 9, Aabenraa

Velkommen til Lægehuset i Rådhusgade 9 i Aabenraa. Vi lægger stor værdi i at være et lægehus for alle. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og sammenhold med fokus på personalets og lægernes trivsel. Vi tilstræber en høj faglig standard med fokus på kompetenceudvikling for både læger og personale. Vi arbejder for at udvikle hinanden løbende. Derfor har vi også ultralyd i klinikken, som bliver brugt som et ekstra diagnostisk redskab.

Samtidig skal der være plads til fælles frokost og grin i hverdagen. Som uddannelseslæge vil du blive en del af vores fællesskab.

Historie:

Lægehuset blev bygget i 1970'erne. I begyndelsen var der 8 læger, hvor flere havde kompagniskab 2 eller 3 sammen. De blev dog opløst, og nogle stykker flyttede til anden lokation.
Herefter har der i mange år været 7 læger, 7 solopraksis sammen, men i 2011 valgte Ivar Clemmesen at flytte over i Opnørhuset og i 2013 solgte Eyvind Hartmann til Sine Sand, der gik sammen med Jesper leFevre.
I dag er vi 5 solopraksis, som arbejder tæt sammen i samarbejdspraksis.

Lægehuset består af:

Ulla Skov Andersen startede i 2000
Kim Agerholm Brogaard startede 01.03.2021
Hanne Michelsen startede den 01.01.2015
Jan-Ole Arnhold startede i 2012
Lene Agerstjerne startede i 2013

Praksis er en samarbejdspraksis men mange af fordelene ved kompagniskabspraksis går igen. Vi er indrettet således, at vi har fælles EDB-system (XMO), 2 fælles sekretærer, og vi aftaler, at vi passer hinandens patienter fra mandag til torsdag efter kl. 13.30 (således, at man har mulighed for at planlægge sig ud fra at kunne gå til tiden de andre dage).
Om fredagen har byens praktiserende læger en byvagt. Det betyder, at vi passer hinandens patienter fra kl. 13.00-16.00.

Praksis råder over 13 konsultationslokaler samt et laboratorie, køkken / konferencerum og omklædningsrum. Uddannelseslægen har fast konsultationsrum, de øvrige læger har hver 2 faste konsultationsrum. Aktuelt har vi plads til 2 uddannelseslæger.
I Ulla Skov Andersens praksis er der lige nu tilknyttet ca. 1.800 gruppe 1-sikrede patienter, samt nogle få gr. 2-sikrede. Der er desuden tilknyttet nogle grænsegængere.
I Jan–Ole Arnolds praksis er der ca. 1.800 gruppe 1-sikrede patienter.
I Kim Agerholm Brogaards praksis er der tilknyttet ca. 1.900 gruppe 1-sikrede patienter.

Personalet består af:

Mette Madsen, lægesekretær, arbejder fuldtids i sekretariatet.
Anne Mette, lægesekretær 32 timer.
Ulla Skov Andersen har ansat Grethe Hamann som sygeplejerske.
Kim Agerholm Brogaard har ansat Betina Clemmesen Anker som sygeplejerske.
Jan-Ole Arnhold har ansat Tina Søndersøe som sygeplejerske.
Hanne Michelsen har ansat Sanne Lundgren som sygeplejerske.
Lene Agerstjerne er ved at få ansat en ny sygeplejerske.

Sekretariatet udfører hovedsagligt modtagelse af patienten, telefonpasning, receptbestilling og tager sig af skrivearbejde, større attester og henvisninger ud af huset.

Uddannelse i lægehuset:

Aktuelt er Ulla Skov Andersen, Jan-Ole Arnhold og Kim Agerholm Brogaard godkendt og fungerer som tutorlæger.
Første uge i ansættelsen betragtes som en introduktionsuge. Uddannelseslægen vil som regel ikke have planlagte patienter i denne uge, men den vil blive brugt som en praksisintroduktion til husets funktioner, til personalet og EDB-systemet, dels i arbejdsmetoder, idet praksisreservelægen de første dage vil følge tutorlægen.
Der vil være mulighed for at tage enkelte akutte patienter under supervision.
Fra anden uge vil uddannelseslægen som regel have selvstændige patienter. Antallet af patienter, som lægen ser i løbet af dagen, vil blive tilpasset den enkelte.

Der er daglige konferencer til supervision af ca. 30 minutters varighed. Det planlægges typisk fra ca. 14.00 til 14.30.
Herefter planlægges supervision i forhold til den enkelte uddannelseslæge. Derudover vil der være mulighed for supervision/hjælp ved behov bl.a. i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at få hjælp, mens patienten stadigvæk er i konsultationen.

Klinikken har eget ultralydsapparat, som bruges i mange situationer. Herunder til gynækologiske, abdominale, kardielle, pulmonale samt muskuloskeletale problemstillinger. Har du særskilt interesse for dette, vil der i vid udstrækning være mulighed for anvendelse og oplæring i dette.

Der arrangeres ugentlig undervisning i specifikke emner. Vi starter med at gennemgå de kroniske sygdomme, herefter tilrettelægges undervisningen efter uddannelseslæges ønsker.
Uddannelseslæge.dk benyttes efter forskrifterne.

Der vil blive gennemført en instruktionssamtale inden for de første 2-3 uger, der vil blive gennemført midtvejsevaluering efter ca. 2-3 måneder samt slutevaluering efter 5-6 måneder.
Praksisreservelægen skal under opholdet gennemføre de obligatoriske kurser arrangeret af Regionen. Der vil være mulighed for at praksisreservelægen følger fysioterapeut og hjemmeplejen, speciallæge og kommunelæge. Dette kan vare op til 3 dage i forløbet og arrangeres af praksisreservelægen selv.

Øvrige uddannelseslæger deltager også i de teoretiske videreuddannelsesaktiviteter.
Eventuel yderligere kursusaktivitet aftales imellem uddannelseslægen og tutorlægen. Det forventes, at uddannelseslægen i sidste del af forløbet er ansvarlig vagthavende i eftermiddagsvagterne et antal gange under supervision.

Arbejdstiden og lægevagt:

Arbejdstiden for uddannelseslægen er som udgangspunkt 37 timer pr. uge og det svarer ca. til åbningstiden i lægehuset, som dagligt er fra 8 til 16 og fredag fra 8 til 13. Det vil sige, hvis man skal afspadsere skal dette planlægges.

Der er telefontid fra 8 til 9, herefter planlagte konsultationstider af 10-20 minutter indtil kl. 11, herefter en halv times frokost fra kl 11.00 til 11.30 og herefter 10-20 minutters konsultationstider indtil ca. kl. 16.00.

Der er afsat tider til akutte konsultationer, men der er ikke åben konsultation.
Uddannelseslægerne vil have ekstra tid afsat til konsultationer, og dette aftales individuelt.
Uden for åbningstiden henvises patienterne til lægevagten, om fredagen dog til byvagten.

Lægevagten fungerer regionalt i Region Syddanmark. Aktuelt tager Kim Agerholm Brogaard lægevagter. Da en del af speciallægeuddannelsen i almen praksis også er i lægevagten, kan følgevagter aftales med Kim Agerholm Brogaard. Lægevagtsarbejdet tæller time for time som afspadsering. Uddannelseslægen vil normalt skulle have lægevagtsarbejde i konsultationen og som besøg med mulighed for supervision/backup.

EDB i lægehuset:

Der anvendes elektronisk patientjournal XMO, der er pt. 16 arbejdsstationer.

 

Praksisbeskrivelse
Lægerne Sand og le-Fevre
Kilen 4
6200 Aabenraa

Historie
I marts 2012 startede Jesper le-Fevre som solo praktiserende læge med Tanja Teglgaard Rasmusen som sekretær. Praksis blev overtaget efter praktiserende læge Claus Krogh og dennes kone Grethe Krogh, som fungerede som sekretær. Praksis havde til huse i en treværelses lejlighed på H.P. Hansensgade 5, 1.th.

I juli 2013 blev praksis slået sammen med Sine Sands netop opkøbte solopraksis fra praktiserende læge Eivind Hartmann. På daværende tidspunkt var der (igen) optræk til konflikt imellem de praktiserende Lægers Organisation og Regionerne, så det var en noget usikker tid og investering.

Kompagniskabet fik navnet Sand og le-Fevre og fortsatte i lokalerne på H.P. Hanssensgade. 

Jordmoder Signe Marie Plenge blev ansat i efteråret 2014 på deltid med henblik på hjælp til obstetrisk/gynækologisk arbejde samt sygeplejerskearbejde.

Lokalerne viste sig hurtigt for små, når der pludselig var 4 ansatte i en lille 3 værelses lejlighed, og jagten gik ind på andre og støtte lokaler.  Dette tog lang tid og mange lokaler samt lokaleudlejer blev besøgt. Forhandlingerne med Kreditbanken, Aabenraa bar frugt og efter længere tids forhandlinger/samarbejde dels med udlejer og arkitekt kunne vi flytte ind på nyistandsatte lokaler på Kilen 4 d. 1. marts 2016.

Praksis bestod af lægerne Sine Sand og Jesper le-Fevre sammen med sekretær Tanja Teglgaard Rasmussen og jordemoder Signe Marie Plenge. Vi havde sekretærvikar Helene Hollender ansat efter behov.

Jordemoder Signe Marie valgt efteråret 2020 at sige sin stilling op. Efterfølgende er Social og Sundhedsassistent Heidi Andresen ansat december 2020 og Sygeplejerske Anette Nyhøj Hansen er ansat 1. maj 2021. Sekretærvikar Helene Hollender er opsagt 2021.

Patientgrundelaget i praksis er cirka 3100-3200 patienter fordelt godt imellem børnefamilier, unge, midaldrende og ældre patienter.

Organisering af arbejdet
Arbejdet i klinikken foregår med lægetelefontid 8-9.15, herefter er der planlagt tider til akutte og elektive patienter frem til middag kl. 12.00.
Frokostpausen er kl. 12.00-12.45.
Herefter er der igen planlagte tider til elektive og akutte patienter. Praksis lukker kl.16.00 mandag, tirsdag og onsdag. Om torsdagen er der lang dag til kl. 17.00.
Fredag er der åbnet til kl.13.00 - herefter tager Aabenraas vagtring over. 4 gange om året passer vi patienterne fra kl.13.00-16.00 for Aabenraa by. 

Læger og personale
Jesper le-Fevre, uddannet fra Odense Universitet (2005), turnus samt speciallæge i almen medicin i Sønderjylland. Speciallæge i almen medicin (2012).
Sine Sand er uddannet Århus Universitet (2004), turnus samt speciallæge i almen medicin i Sønderjylland. Speciallæge i almen medicin (2013).
Tanja Teglgaard Rasmussen, uddannet lægesekretær, tidl. ledende sekr. på kirurgisk afdeling, Aabenraa sygehus.
Heidi Andresen, uddannet Social og Sundhedsassistent, tidl. ansat på FAM, Aabenraa sygehus.
Anette Hansen, uddannet sygeplejerske, tidl. ansat på hæmatologisk afdeling Aabenraa sygehus.

Uddannelseslægen arbejdstid
Mandag kl. 8.00-16.00.
Tirsdag kl. 8.00-15.30.
Onsdag kl. 8.00-15.30.
Torsdag kl. 8.00-16.30.
Fredag kl. 8.00-13.30.

Introduktionsprogram
Formålet er uddannelseslægen opnå nødvendigt kendskab til lægeklinikkens rutiner/arbejdsgange, samt at klinikkens læger opnår et basalt kendskab til uddannelses lægens niveau.

Temaer:
-          Dagens gang i lægehuset: Vi siger godmorgen til hinanden, når vi møder og farvel, når vi går
-          Mødes dagligt til fællesfrokost kl. 12.00- 12.45
-          Klinikkens IT-system – Clinea
-          Fælles Medicin Kort
-          Telefonsystemet
-          ICPC-kodning
-          Akut-behandling (Herunder kuffert, kasser, hjertestarter,
undervisning)
-          Depot (herunder køleskabets indhold og vacciner)
-          Videnssøgning (Medibox, Lægehaandbogen, MPL, Selskaberne, IRF, Pro.medicin etc.)
-          Kroniker-forløb
-          Holdninger til f.eks. antibiotika, afhængighedsskabende medicin o.l)
-          Introsamtale
-          Mødekultur
-          Datasikkerhed

Supervision og uddannelsessamtaler
Der er fastlagt daglig 30 minutter supervision herunder gennemgang af uddannelseslægens konsultationer. Der afsættes herudover ad hoc-supervision i løbet af arbejdsdagen. Efterhånden kan man evt. gå over til gennemgang af faglige emner.
Der indgår direkte supervision af uddannelseslægens konsultationer i introforløbet.

Kurser
Uddannelseslægen deltager naturligvis i de obligatoriske kurser for basislæger, og de af regionen planlagte temadage.

Fri til yderligere kurser under opholdet kan ikke påregnes, men forespørgsler vil blive drøftet og vurderet ud fra bl.a. relevans for almen praksis og tid.

Vagt
Det forventes at læger i introduktionsstilling og hoveduddannelse deltager i lægevagt.

Undervisning
Uddannelseslægen deltager i intern undervisning i huset og underviser selv minimum en gang i løbet af 6 måneders ansættelse.

Ferie
Uddannelseslægen har ret til at afholde ferie under opholdet. Ønsker skal meldes ud i god tid (minimum 1 md).

Vejledersamtaler
Der afholdes som minimum 3 vejledersamtaler efter gældende regler for uddannelsen af yngre læger.

Nyttige links
Lægerne Sand og le-Fevre: www.sandoglefevre.dk 
Den Lægelige Videreuddannelse i region Syddanmark
Dansk Selskab for Almen Medicin: http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/ 

 

D. 7/10 2021

Uddannelsesprogrammer

Uddannelsens opbygning og placering

Ansættelsen ved Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder udgør et delelement af den almen medicinske hoveduddannelse og er af en varighed på 12 måneder med hovedfunktion i Sønderborg.

Præsentation af afdelingen, herunder organisering af faglige funktioner

Medicinske Sygdomme, Sønderborg/Tønder
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er sygehusets største afdeling inden for det medicinske område. Afdelingen er en del af processen i arbejdet frem mod at blive specialesygehus.
Afdelingen er inddelt i fire afsnit:
Lungesygdomme og kræftsygdomme - Sønderborg
Diabetes, hormon- og nyresygdomme - Sønderborg
Medicinsk Modtagelse - Sønderborg
Medicinsk Daghospital – Tønder.

Afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme består af 2 sengeafsnit og flere ambulatorier.
Lungemedicinsk Sengeafsnit har 17 senge, med tilknyttet Lungemedicinsk Ambulatorium, hvor der fortages udredning og behandling af lungemedicinske patienter, herunder lungecancerudredning og bronkoskopifunktion. Der er ambulatorium med lægebemanding én dag pr. uge i Aabenraa.
Afsnit for Lindrende behandling har 14 senge, samt en daghospitalsfunktion. Her behandles terminale patienter, der er tilknyttet Region Syddanmarks terminalordning.
I kræftambulatoriet behandles patienter med bryst-, lunge- og tarmkræft samt kontrol af malignt melanom, som foretages af afdelingens onkologer.
I det palliative team behandles patienter med komplekse palliative problemstillinger. Til afsnittet hører endvidere sygehusets kliniske diætister.

Afsnit for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme har et sengeafsnit med 17 senge. Afsnittet rummer nefrologiske, endokrinologiske og intern medicinske patienter, samt patienter med sår eller amputation på baggrund af medicinsk grundmorbus. Afsnittet har tilknyttet endokrinologisk, bariatrisk, nefrologisk og sår-ambulatorium samt et hæmodialyseafsnit. Desuden endokrinologisk ambulatorium i Aabenraa og Tønder.

Medicinsk Modtagelse har 14 senge hvor der modtages akutte medicinske patienter, som efter klinisk vurdering allokeres til et sammedags- eller indlæggelses spor. Til Medicinsk Modtagelse er knyttet Medicinsk Modtage Ambulatorium hvor der modtages ambulante intern medicinske patienter. Der modtages neurologiske patienter på Medicinsk Modtagelse af eget neurologisk vagtlag.

Medicinsk Dagshospital i Tønder har ambulant aktivitet, specielt indenfor gastroenterologi, diabetes og osteoporose. Medicinsk Daghospital har sygehusets DXA-scanner. Der er endvidere akut modtagelse af ambulante patienter, der efter henvisning fra egen læge eller vagtlæge kan ses straks til udredning og behandling. Afsnittet har sin egen lægebemanding.

Arbejdsfunktioner

Hoveduddannelseslægens arbejde er med funktion i Sønderborg. Der kan efter ønske tilbydes et fokuseret ophold i dagshospitalet i Tønder. Ambulatorierne i Aabenraa hører ikke under arbejdsopgaver for hoveduddannelseslægen i almen medicin. Arbejdsfunktionerne vil være såvel stuegang, ambulatorie som vagtfunktion.

Dagarbejde

Dagarbejde kan foregå i sengeafsnit med stuegang eller i ambulatorierne. Både stuegang og ambulatorier vil blive udført med mulighed for tæt løbende supervision af speciallæger, og ambulatorierne varetages efter introduktion. Hoveduddannelseslægen vil til stuegang blive tilknyttet de to sengeafsnit på skift med 6 måneder på lungemedicinsk sengeafsnit og 6 måneder på nyremedicinsk/endokrinologisk sengeafsnit. Det tilstræbes at stuegangsfunktionen primært foregår på det tilknyttede afsnit, men kan undtagelsesvis også ske på et af de andre sengeafsnit. Ambulatoriefunktionen vil være i Medicinsk Modtage Ambulatorium, samt minimum et af afdelingens specialeambulatorier.
I dagarbejdet indgår deltagelse i tavle - og middagskonferencer med fremlæggelse af egne problemstillinger, samt godkendelse af prøvesvar.
I forbindelse med ambulatoriefunktion tilstræbes det, at hoveduddannelseslægen deltager i visitationen af patienter henvist fra almen praksis.

Vagtarbejde

Hoveduddannelseslægens arbejdsfunktion i vagten er de første 3 måneder forvagts- eller sweeper-funktion. Sweeper funktionen indebærer varetagelse af elektive indlæggelser på sengeafsnittene inklusiv på det palliative sengeafsnit, hvor patienter med åbne indlæggelser modtages uvisiteret. Sweeper varetager også akutte tilsyn på indlagte patienter med forværring af tilstanden. Bagvagtsfunktionen (bv) er opdelt i dagstiden i hverdagene i bv1 og bv2. Bv1 står for akutte medicinske nødkald samt holder hjertestopskalderen. Her udover varetager bv1 og bv 2 samme funktion i form af kliniske vurderinger, patientplaner, supervision af forvagt/sweeper og tilsyn. Efter 3 måneder forventes hoveduddannelseslægen at kunne varetage bv2 funktion. Efter 6 måneder forventes hoveduddannelseslægen at kunne dække både bv1 og bv2 i dagstiden i hverdagene. Der vil her til alle tider være speciallæge til stede i Medicinsk Modtagelse, som der kan konfereres med. Der vil være mulighed for at varetage funktionen som bagvagt i hele døgnet, men dette altid efter aftale med vejleder eller UAO/UAS. Der er tilstedeværelse af medicinsk bagvagt hele døgnet, og endvidere en nefrologisk beredskabsvagt i døgndækning, som også fungerer som intern medicinsk beredskabsvagt for hoveduddannelseslæger i bagvagt. Der er i vagtarbejdet tæt samarbejde med intensiv afdeling.

Konferencer og undervisning

Konferencer Der er morgenkonference for alle afdelingens læger med enten undervisning eller præsentation af patientcase fra vagten. Efterfølgende er der tavlekonference i sengeafsnittene. Der er middagskonference på afsnit for Diabetes, Hormon – og Nyresygdomme, og løbende konference på afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme. Endvidere daglig konference mellem Lungesygdomme og Billediagnostisk afdeling med fokus på patienter under udredning for lungekræft.
Formaliseret undervisning
Mandag, torsdag og fredag morgen:
Præsentation af case ved afgående forvagt. Varighed ca. 10 minutter.
Tirsdags undervisning, yngre læge undervisning
Hver tirsdag kl. 08.00-08.30 i umiddelbart fortsættelse af morgenkonference. Det kan være i form af case præsentation, emne fra emnekatalog eller andet valgfrit emne.
Alle uddannelseslæger underviser her på skift. Planen laves af UKYL (uddannelses koordinerende yngre læge). Hoveduddannelseslægen underviser 2 gange i løbet af sin ansættelse.
Onsdags undervisning, speciallæge undervisning
Hver onsdag mellem kl. 08.00-09.00. Undervisning ved en af afdelingens speciallæger eller andre relevante samarbejdspartnere.
Journal Club Sidste fredag i hver måned er der Journal Club fra kl.14.00-15.00. Her gennemgås artikel med efterfølgende diskussion. Her er der deltagelse af alle afdelingens læger. Det forventes at hoveduddannelseslægen har læst artiklen forud for Journal Club.
Kurser og kongresser Deltagelse i obligatoriske kurser. Øvrige kurser efter individuel ansøgning til afdelingsledelsen. Hoveduddannelseslægen har op til 10 kursus/fokusdage om året inklusiv de obligatoriske kurser.
Returdage og temaeftermiddage Hoveduddannelseslægen har en returdag til almen praksis hver måned, og deltager i månedlig halvdags eftermiddags temamøde med Sygehus Sønderjyllands øvrige hoveduddannelseslæger i almen medicin.
Forskning Der er stor mulighed at deltage i forskningsaktivitet ved Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder. Afdelingen rummer Medicinsk Forskningsenhed under Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Primære forskningsområder er inden for organisation, intern medicin og palliation med fokus på registerforskning. Der er tilknyttet unge forskere i ph.d.-forløb samt seniorforskere i post.doc-forløb samt 2 kliniske lektorer. Det er afdelingens mål at alle yngre læger skal have mulighed for at deltage i forskning. Yderligere oplysninger fås via linket: Medicinsk forskningsenhed.

Læringsmetoder og uddannelsesvejledning

Læringsmetoder
Der anvendes forskellige metoder, afhængigt af hvilken kompetence der skal opnås. Metodevalget vil afhænge af den konkrete læringssituation i den kliniske hverdag. Der er mulighed for
supervision uanset hvilken klinisk funktion uddannelseslægen varetager, og der gives feedback ad hoc. Herudover vil der være planlagt supervision i forbindelse med kompetencevurdering.
Udgangspunktet for læring i den kliniske hverdag er mesterlære. Hoveduddannelseslægen forventes at have vedvarende fokus på egne læringsbehov og opsøge relevante kliniske læringssituationer. Hoveduddannelseslægen vil i alle kliniske funktioner have mulighed for supervision af og sparring med afdelingens speciallæger. Der er i afdelingen stort fokus på uddannelse og udnyttelse af enhver læringssituation.
Introduktion og uddannelsesvejledning
Hoveduddannelseslægen modtager forud for ansættelsen et velkomstbrev med introduktionsprogram, som er tilrettelagt afhængig af uddannelseslægens forhåndskendskab til Sygehus Sønderjylland og Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder. Her vil også navn på hovedvejleder fremgå. Hovedvejleder vil være en af afdelingens 3 vejledere med dedikation til uddannelseslæger i almen medicin. Vejledersamtaler vil foregå med hovedvejleder.
Det tilstræbes, at der afholdes introduktionssamtale med vejleder inden for de første 2 uger af ansættelsen. Herefter holdes regelmæssige samtale med højest 3 mdr. mellemrum. Introduktions-, midtvejs- og slutsamtale lægges ind i arbejdsplanen, så det sikres at hoveduddannelseslægen og vejleder begge har tilstedevær i afdelingen. Øvrige samtaler aftales uddannelsessøgende og vejleder imellem. Det tilstræbes at der afholdes en samtale efter 3-4 mdr. hvor det sikres at uddannelseslægen er klar til varetagelse af bagvagt 1 funktion efter 6 mdr.
Ved introduktionssamtalen udarbejder uddannelseslægen og hovedvejleder i fællesskab en individuel uddannelsesplan for hoveduddannelseslægen og forventninger afstemmes. Der skal i uddannelsesplanen lægges plan for opnåelse af kompetencer med relevant tidsplan, og planlægges eventuelle fokusdage med henblik på sikring af at de obligatoriske kompetencer opnås. Fokusdage planlægges i et omfang så det samlede antal fokus/kursus dage ikke overstiger 10 dage under ansættelsen. Uddannelsesplanen justeres løbende i forbindelse med vejledersamtaler. Uddannelsesplanen sendes til den uddannelsesansvarlige overlæge.
Kompetenceudvikling og kompetencevurdering
Kompetencer der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetence. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier og findes på sst.dk og i logbogen.
Kompetencer der skal opnås på sygehus er beskrevet i kvalifikationskort, som kompetencevurderes på sygehuset og endelig godkendes i almen praksis på logbog.net.
Kompetencer der skal opnås ved Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder findes i kvalifikationskort 1 og 2.
Kvalifikationskort 1
Kvalifikationskort 2
Kompetencerne vurderes som anført i kvalifikationskortene ved brug af Vejledningsskema F
Det udfyldte kvalifikationskort udgør dokumentationen for at uddannelseslægens tutor i almen praksis efterfølgende kan godkende de relevante mål i den elektroniske logbog.
Ved vejledersamtalerne vurderes lægens evne til at håndtere udvalgte patientforløb på baggrund af journalaudit og struktureret vejledersamtaler og brug af hjælpeskema F.

Evaluering

Opholdet på Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder skal evalueres via logbogen eller på evaluer.dk. Da de 12 måneders ophold ved Medicinske Sygdomme er sammensat af 2 x 6 måneder, vil hoveduddannelseslægen blive bedt om at evaluere opholdet både efter 6 og 12 måneder.

Mette Isak Abramsson
Uddannelsesansvarlig overlæge
Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder

April 2021

Læring

Opholdet i afdelingen for Børn og Unge skal primært ruste dig til at varetage pædiatriske problemstillinger i almen praksis og give dig en grundig viden om pædiatriske tilstande, der bør henvises til sygehuset.

En del af læringen vil foregå i det daglige forvagtsarbejde. Der er tale om superviseret klinisk arbejde incl. undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning og tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprogram.

Der vil være fokuserede dage, hvor du følger en speciallæge i ambulatoriet.
Vi tilstræber at involvere AP-læger i visitering af henvisninger fra praksis.

Det er vigtigt, at du selv er aktiv i din læring, og at du i ledige stunder selv opsøger de funktioner, hvor du kan uddrage yderligere læring. Yngre læger er på alle tidspunkter velkomne til at gå med i sygepleje- eller speciallægeambulatorier.

Der er også mulighed for at bede ambulatoriekoordinatoren om at sætte en særlig patientkategori på eget reservelægeambulatorium, hvis du har behov for ekstra læring.

Kompetencevurdering

Hver uddannelsessøgende AP-læge får tildelt en vejleder, der ofte er en læge i hoveduddannelse i pædiatri.

Der planlægges min. 3 vejledermøder, hvor første møde skal finde sted i løbet af de første 14 dage i klinikken, og den personlige uddannelsesplan lægges. Andet vejledermøde lægges midt i ansættelsen og et afsluttende inden ansættelsens ophør. Der kan holdes flere evalueringssamtaler efter behov eller små samtaler om aftalte emner.

Efter hver vejledersamtale sender du referat til uddannelsesansvarlig overlæge Ann Lawaetz Skovgaard.

Din uddannelsesplan

Din uddannelsesplan skal tage udgangspunkt i de kompetencer i logbogen, som er relateret til pædiatri - 32, 33, 35, 46, 48, 49, 51, 52 og 54.

Når den kliniske vejleder på sygehuset har vurderet resultatet som tilfredsstillende, underskrives kvalifikationskortet.

Kvalifikationskortet indeholder en konkret beskrivelse af de uddannelsesmål, der skal nås inden for pædiatrien, og det er præciseret, hvordan kompetencevurderingen hos vejleder efterfølgende skal foregå. Du kan få en "lommeudgave" af kortet ved start i afdelingen.

Et godkendt kvalifikationskort fra afdelingen er en forudsætning for godkendelse i almen praksis. Du skal derfor opbevare kvalifikationskortet og fremvise det til tutorlægen i almen praksis, når denne efterfølgende skal godkende det endelige mål i logbogen.

Uddannelsesansvarlig overlæge skal attestere for gennemført tid i logbog.net.

 

Velkommen til Familiecentrets Gynækologisk- og Obstetrisk Klinikker!

Vi begynder alle hverdage med morgenkonference kl. 8.00 i konferencerummet bag Familiecentrets kontor- gang. Her vil du møde dine kommende kolleger. Du bliver efterfølgende vist rundt og påbegynder dermed det afsatte 1-2 ugers introduktionsprogram og får tildelt en tutor.

Husk at sikre, at afdelingen ved besked om de obligatoriske kurser, ferie, returdage etc, du have fri til under din ansættelse her.

Vi ser frem til et gensidigt godt samarbejde og glæder os til at tage imod dig! 

Præsentation af Familiecentret, Sygehus Sønderjylland

Familiecenteret befinder sig i den nye tilbygning på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Der er parkerings- pladser ved indgang A og B.

Familiecentret har fungeret som center siden 1. januar 2013 og rummer specialerne gynækologi, obstetrik og pædiatri fordelt på følgende klinikker:

Gynækologisk klinik Graviditets- og fødselsklinikken Neonatal- og barselsklinikken Børne- og ungeklinikken

Familiecentret er nyt, men vi er godt på vej til at have omdannet de ”gamle” afdelinger – Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling og Børneafdelingen – til ét center og klinikkerne.

Gynækologisk-obstetriske læger er organisatorisk tilknyttet Gynækologisk Klinik og arbejder på tværs af Gynækologisk Klinik, Graviditets- og fødsels Klinikken samt Neonatal- og barselsklinikken.

Der henvises til vores Hjemmeside angående ansættelsesstedets faglige og organisatoriske funktioner.

Funktionsbeskrivelse

Gynækologisk og Obstetrisk Klinikker i Familiecentret

Vi udfører diagnostik, behandling og pleje, rådgivning, uddannelse inden for almen gynækologi, urogynækologi, fertilitetsbehandling, svangreomsorg, fød selshjælp og barselspleje. De elektive og akutte operationer udføres på Aabenraa Sygehus og de dagkirur- giske operationer på Sønderborg Sygehus.

Praktiske oplysninger

Introduktion

I introduktions ugen følger du forvagten i R1 og R2 ambulatorierne, introduceres til det akutte arbejde, på operationsgangen, fødegangen, gynækologisk og obstetrisk ambulatorium og får introduktion fra lægesekretærne. Den uddannelseskoordinerende yngre læge er afsat til den almene introduktion på din 1. arbejds- dag i Familiecentret.

Ved introduktionen sikres, at adgangskoder virker / er ændret fra tidligere afdeling til Familiecentret, og at alle har kendskab til Ris/Pacs, Cosmic, e-learning og Infonet. Selve introduktionsprogrammet får du særskilt sendt per mail og en mappe udleveres med diverse kliniske hjælpemidler (CTG kort, diagnose (DRG) – og telefonliste etc.

Der afholdes en fælles undervisningsdag for nyansatte reservelæger i Anæstesiologisk Center og Familie- centret (anæstesi, gynækologi/obstetrik, pædiatri). Program og tidspunkt tilsendes særskilt.

Der arrangeres et CTG-kursus i centret.

Vi forventer, at du har deltaget i fælles sygehusintroduktion på et tidligere tidspunkt i forbindelse med en af dine tidligere ansættelser i dit hoveduddannelsesforløb i Sygehus Sønderjylland.

Konferencer

Afholdes i Konferencerummet om morgenen kl. 08.00-08.15 og kl. 15.00 ved vagtskifterne. Der er deltagelse af læger og jordmødre. Problemer tages op fra dagens arbejde incl. ambulatorier, sengeafdeling og afgående vagthold afgiver beretning.

Der afholdes konference mellem obstetrisk og pædiatrisk afdeling efter behov (ca. 1 gang/mdr). Sidste ons- dag i måneden Tele-konference med patologisk afdeling.

Vagtarbejde

Der er 10 skiftet forvagt med 2 holddrift og vagtskifte mandag til fredag: kl. 08.00-15.24 og kl 15.00-08.30. I weekenden og helligdage er der døgnvagt fra kl. 09.00-09.00. Bagvagt er i tilstedeværelsesvagt.

Undervisning

Der er i forbindelse med morgenkonference CTG-gennemgang af udvalgte fødsler fra vagten.

Onsdags undervisning kl. 08.30-09.00. Bloklæger forventes, at undervise 1 gang fx grenlægning af instruks, high lights fra kurser, selvvalgte emner.

På reservelæge kontoret findes Lap Sim, PC, fødefantom, etc. Desuden er der Medicinsk Læringscenter.

Tutorfunktion

En speciallæge er afsat daglig til hjælp for reservelæger i ambulatoriet til supervision og vejledning.

Pauser og Kantine

Der tilstræbes pause: Formiddag kl. 10.15-10.25 og frokost ca. kl. 12.50-13.20. Kaffekasse uden brød, p.t. 45 kr/måned.

Kantinen: Ligger i stueetagen / forhallen ved Familiecenteret og har åbent fra morgen til kl. 20.00. Der er mulighed for at købe frokostpakke eller bestille varm ret, som afhentes efter aftale. Se Menukortet

Inspektorbesøg

Sidste Inspektorbesøg februar 2014 – næste besøg i 2018.

Evaluering af inspektorbesøg i 2014 incl. SST’s udtalelse ses på Sundhedsstyrelsens Hjemmeside.

Dit arbejde består af:

Vagten

Forvagt: 2-skift:
Hverdage: Kl. 08.00–15.24 og 15.00–08.30
Weekender og helligdage: Døgnvagt

Du modtager de akutte gynækologiske patienter til vurdering enten som indlagte i FAM eller i ambulatoriet (expres-tider). Som udredning optages anamnese, objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsskanning. Du planlægger udredningsprogram, orienterer og iværksætter primært behandlingsforslag. De hyppigste akutte henvendelser er blødning tidligt i graviditeten, underlivsinfektion, ova- riecyster og blødningsforstyrrelser. Som udgangspunkt bør alle akutte patienter konfereres med bagvagt.

Alle operationsindikationer skal konfereres med bagvagt.

FAM (Fælles Akut Modtagelse)

FAM modtager akutte gynækologiske patienter. Patienterne kan være indlagt i FAM i 48 timer. Ved erkendt behov for længere indlæggelse flyttes patienterne til Gynækologisk Klinik på hverdage og til Neonatal- og barselsklinikken i weekender.

Akutte obstetriske gravide, henvist fra jordmoder eller egen læge, modtages i Fødemodtagelsen indtil kl. 15, herefter på Fødegangen. Der skrives journal på elektive patienter til sectio på Fødegangen.

Bloklægen tilkaldes i vagten fx mistanke om præeclampsi, smerter, urinvejsinfektioner eller mere komplicerede tilstande etc. De akutte patienter konfereres med bagvagt. Hver eftermiddag inden vagtskifte er der konference, hvor komplicerede - og andre svangre problemer skal tages op, ligesom planlægning af ppm.og indikationer for elektive sectio skal med på denne konference. I vagten dvs. > kl 15 henvises alle akutte gravide til undersøgelse via Fødegangen.

Fødegangen tilkalder i vagten oftest samtidig bloklæge og bagvagt til vurderinger og andre problemstillinger.

Barselsstuegang Kl. 09.00 – 14.30

Forvagten går stuegang (Gerne så tidligt som muligt), og du er velkommen til at følge bagvagten på de øvrige afsnits stuegang.

Gynækologisk ambulatorium, og sengeafsnit

I ambulatoriet modtages henviste patienter til forundersøgelser til sammedags- og elektiv kirurgi, akutte gynækologiske patienter, samt henviste til udredning og behandling af gynækologiske lidelser (blødningsforstyrrelser, tidlige graviditetskomplikationer < uge 18, ovariecyster, prolaps, inkontinens ). Den ambulante behandling af hyperemesis foregår overvejende i ambulatoriet. Cancer patienter diagnosticeres, men henvi- ses herefter til OUH til videre udredning og behandling.. Patienter i `Terminal Pleje`indlægges på M31.

Gynækologisk ambulatorium har 4 undersøgelsesstuer alle med ultralydsscannere..

Sengeafsnittet består af 4 senge til gynækologiske patienter. Gynækologisk sengeafsnit er et 5-døgnsafsnit. Afsnittet modtager patienter til elektiv gynækologisk kirurgi og andre gynækologiske lidelser. Acutte patienter ses primært i FAM, men overflyttes > 48 timer.

Som bloklæge i almen medicin er du primært tilknyttet til den ambulante funktion. Ambulatoriet er fra kl. 09.00-15.00. I vagterne ser du først de akutte patienter. Bloklæger ser nyhenviste patienter, forundersøgelser og kontroller. Der er hver dag ”uddannelsespatienter” på programmet f.eks. patienter med blødningsfor- styrrelser eller nedsynkning, celleforandringer, kontrol af prolapsopererede patienter. Herved fås indblik i forskellige patientforløb fra udredning til operationsindikation og kontrol. I starten af uddannelsesforløbet vil man have meget behov for supervision af tutor alternativt bagvagten. Alle patienter bør konfereres med denne. Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad kunne tolke resultatet af de initiale undersøgelser endog foreslå supplerende undersøgelse og behandling. Alle operationsindikationer skal konfereres med speciallæge.

Der kan dagen inden en planlagt ambulatoriedag printes en liste over ambulatoriepatienterne således, at du kan sætte dig ind i problemstillinger. Næste morgen inden du begynder i ambulatoriet kl. 9, kan dagens patienter gennemgås med tutoren.

Ambulatoriet er opdelt i R1 og R2. Læger i almen blok er i R1 (`Lettere’ almene gynækologisk problemstillin- ger), mens læger i H-uddannelse er i R2 (’sværere’ gynækologiske problemstillinger).

Obstetriske ambulatorie

I ambulatoriet er der en stationær funktion, hvor der diagnosticeres og kontrolleres gravide, så som sårbare gravide, gemelli graviditeter, truende prætern fødsel, gravide med medicinske komplikationer så som Ikke insulinkrævende gestationel diabetes, adipositas, hypertension, intrauterin vækst retardering, præeclampsi og fødeplanlægning.

Der 4 ultralyds-scanningsstuer, hvor sygeplejersker og jordemødre udfører obstetriske kontroller, føtomedicinske scanninger med prænatal diagnostik, vægt- og stillings vurderinger.

En speciallæge eller læge i H-uddannelsen er tilknyttet ambulatoriet.

Operationsgangen mandag–torsdag: Kl. 08.00 – 15.00

Elektiv kirurgi foregår 3 dage om ugen på Aabenraa Sygehus. Dagkirurgi foregår 3 dage om ugen på Sønderborg Sygehus.

Bloklæger assisterer til elektive operationer i Aabenraa både gynækologiske og obstetrisk. OP-kalder 72126.

Fødegangen

Fødegangen råder over 6 fødestuer. Afdelingen varetager såvel normale fødsler som risiko- fødsler. Angående præmature fødsler er grænsen > = uge 28 for fødsel i Aabenraa. Gravide med Insulin- krævende gestationel DM kontrolleres og føder på OUH.

Barsels- og neonatalafsnit

Afsnittet har sengepladser til mødre (og deres børn), hvor moderen har haft en kompliceret graviditet og/eller fødsel, f.eks. kejsersnit, præeklampsi osv., eller hvor barnet har behov for indlæggelse efter fødslen.

På barselsafsnittet indlægges gravide med behov for indlæggelse.

Barselsambulatorium

Barselsambulatoriet modtager mødre med amme problemer samt børn, der eksempelvis skal have kontrolleret bilirubin og vægt. Gravide kan henvises der indtil 2 uger efter fødslen. Amme problemer ses uden tidsbegrænsning efter fødslen

Læringsmetoder

Kvalifikationskort K4 og vejledninger ligger på DSAMs hjemmeside under videreuddannelse: http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/

Dit uddannelsesprogram skal tage udgangspunkt i kvalifikationskort KV 4, som er relateret til gynækologi og obstetrik.

Læringsstrategierne Superviseret klinisk arbejde

Anvendelse af viden søgning i relation til patientbehandling Deltagelse i speciale specifikke obligatoriske kurser

Skema F Vejledersamtale for almenmedicinsk hospitalsuddannelse,

Ofte benyttes superviseret klinisk arbejde der indbefatter kliniske arbejdsopgaver i forhold til patienter inklusive undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning, tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udrednings- program. At arbejdet er superviseret, så lægen løbende modtager formativ feedback i forhold til sit kliniske arbejde, er en væsentlig faktor for uddannelse indenfor rollen som medicinsk ekspert.

Herudover tager metodevalget afsæt i den konkrete læringssituation i den kliniske hverdag. Der gives feed- back under ad hoc -, såvel som planlagt supervision samt i forbindelse med struktureret undervisning. Udgangspunktet er mesterlære situationen mellem uddannelseslæge og vejleder og andre kollegaer. Beskrevet i afsnittet `Organisering af lægelige videreuddannelse`.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse

Kompetencevurdering For det gynækologiske uddannelses element er der udarbejdet et obligatoriske kvalifikationskort K 4, og for det kliniske ophold gælder, at kompetencevurderingen (Skema F) tager udgangs- punkt i journalaudit med 3 cases til grund for hver audit. Når den kliniske vejleder på sygehuset har vurderet resultatet som tilfredsstillende underskrives kvalifikationskortet, som efterfølgende opbevares af den uddan- nelsessøgende og fremvises til tutorlægen i almen praksis, når denne efterfølgende skal godkende det endelige mål i logbogen.

På afdelingen tildeles hver uddannelsessøgende bloklæge en tutor, der ofte er uddannelsessøgende i fase 1 eller fase 3 eller en I-læge i den gynækologisk-obstetriske hoveduddannelse. Der planlægges minimum 3 vejledermøder, hvor første møde skal finde sted i løbet af de første 14 dage på afdelingen, det næste midt i ansættelsen og et sluttende inden ansættelsens ophør. Der kan holdes flere evalueringssamtaler efter be- hov eller små samtaler om aftalte emner. Der arbejdes for at opfylde kvalifikationskort K 4, hvor vejleder og uddannelsessøgende bloklæge i fællesskab har ansvaret for, at kortets delemner udfyldes. Ved den strukturerede samtale vurderes uddannelseslægens evne til at mestre en given problemstilling relateret til et eller flere af uddannelsens mål. Udgangspunktet er en journalaudit med 3 cases til grund for hver audit. Der kan være situationer, hvor kortet mest naturligt udfyldes umiddelbart efter den kliniske situation efter direkte observation. Der attesteres for gennemført tid i logbog.net.

Kirurgisk afdeling har et optageområde på ca. 250.000 indbyggere og varetager diagnostik og behandling af sygdomme i mave-tarmkanalen hos børn (over 2 år) samt voksne.

Organkirurgisk klinik udreder og behandler følgende patienter:

 • Traumepatienter med organkirurgiske læsioner
 • Akut indlagte gastrointestinale kirurgiske patienter (FAM)
 • Elektiv øvre gastrointestinal kirurgi
 • Elektiv nedre gastrointestinal kirurgi
 • Kræftpakkeforløb for gastrointestinal kirurgi samt mammakirurgi
 • Endoskopisk udredning af øvre og nedre gastrointestinale sygdomme inkl. ERCP og endoskopisk ultralydsscanning (EUS)
 • Ambulant udredning af alle overstående patientkategorier.

Sengeafdelingerne er opdelt i et kirurgisk afsnit, KIR1 samt KIR2. KIR1 varetager pleje og behandling af patienter indlagt med sygdomme i øvre gastrointestinal kanal, mens KIR2 behandler patienter med sygdom i nedre gastrointestinal kanal. KIR2 har foruden nedre gastrointestinal kirurgi også gastroenterelogiske patienter der i hverdage passes af gastroenterologisk speciellæge. I vagttid tilses patienterne af forvagt ved akutte problemstillinger med reference til gastroenterologisk speciellæge på OUH, som man kan konferere med telefonisk.

Efter 2 ugers introduktion, hvor uddannelsessøgende læger ville blive præsenteret for vores afdeling og dennes funktioner og opgaver, ville de deltager i forundersøgelsesambulatorium, stuegangsfunktion, journalskrivning/operations forberedelse, operationsassistance til både akutte og elektive operationer samt vagtarbejde i fælles akutmodtagelse (FAM).

Uddannelsessøgende læger i almen medicinsk hoveduddannelse er indplaceret i forvagtslaget.

Vagtarbejde

Alle akutte patienter indlægges i FAM. Akutte kirurgiske patienter under 18 år indlægges på børne- og ungemodtagelse.

Læger i almen medicinske hoveduddannelse vil fungere som forvagt. Du vil komme til at modtage bred vifte af akutte kirurgiske patienter, hyppigst med mavesmerter, gastrointestinal blødning, abscesser og andre sygdomme, men også modtage traumapatienter og patienter med spontan pneumothorax, hvor du ville

være en del af teamet sammen med din bagvagt. Vi modtage også akutte gastromedicinske patienter samt vurderer patienter med evt. komplikationer efter mamma operationer .

Opgaven består i undersøgelse og skrivning af primær journal samt behandlingsplan i samråd med din bagvagt. Der er rige muligheder for at blive superviseret. Man skal også deltage i fremlægning af de akutte indlagte patienter ved vagtskiftemøder samt ved morgenkonference.

Kirurgisk ambulatorium 

Kirurgisk ambulatorium består af både overlæge samt reservelægeambulatorium alle ugens dage.

Mandag, onsdag og fredag er der nedre overlæge ambulatorium; tirsdag og torsdag øvre overlæge ambulatorium. Mandag, tirsdag og onsdag er der også proktologisk ambulatorium.

Som uddannelsessøgende læge i almen medicin kommer du til at varetage reservelægeambulatorium på lige fod med KBU-læger, introduktionslæger samt læger i kirurgisk hoveduddannelse.

Der er bred vifte af patienter alt fra lyskebrok til mindre ventrale hernier, sårkontrol, abscesser, hæmorroider, galdsten samt udredning for mavesmerter.

Du vil få introduktion i anoskopi og sårskift og under supervision komme til at udføre disse inklusive elastikbehandling af hæmorroider.

Det er vigtigt at alle indikationer til operationer skal godkendes af en speciallæge.

Du vil blive oplært i at skrive en kort men præcis og fyldestgørende kirurgisk journal, hvor diagnosen og operationsindikation samt det planlagte indgreb og anæstesitype altid er tydeliggjort.

Stuegang

Stuegang foregår på 2 afdelinger: KIR1 (øvre) og GAS1 (KIR2,nedre).

Du vil introduceres i stuegangsarbejde, afdelings rutiner og præsenteres for EDB relaterede standard procedurer i forhold til bestilling af undersøgelser, signering af blodprøver samt svar på bestilte undersøgelser.

Med tiden vil du opnå rutiner og ville være i stand til selv at gå stuegang på de ukomplicerede patienter. En vigtig del af arbejdet er altid at opdaterer patientens medicin, både ved indlæggelse og udskrivelse, samt at lave behandlingsplan inklusiv kontrol og evt. pleje i kommunal regi.

Du vil deltage og selv varetage information af patienter og pårørende både ved benigne og maligne sygdomme.

Stuegang gøres i fællesskab med afdelingens overlæger og speciallæger, hvor der ville altid være muligt at få hjælp og supervision efter dine behov.

Supervision og vejledning

Hver uddannelsessøgende læge vil få tildelt en hovedvejleder af højere charge end lægen selv. Formålet er dels gennemgang af formaliserede samtaler og kontrol af opnåede kompetencer, dels sparring i den kliniske hverdag.

Navnet på din hovedvejleder vil blive udleveret på første arbejdsdag. I løbet af de første 2 uger på afdeling skal der afholdes en introduktionssamtale med din hovedvejleder, typisk af en times tid, hvor der skal gennemgås målbeskrivelser og udarbejdes individuelle uddannelsesplaner som skal dokumenteres ved udfyldelse af relevante skemaer som ligger i din mappe som du vil få udleveret.

En anden, justeringssamtale, skal afholdes typisk efter 3 måneder, hvor man vil evaluere, hvordan det går med dit ophold i afdeling, herunder om kompetencerne ser ud til at blive erhvervet, eller om der er specielle indsatsområder for dig

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold skal der arrangeres en slutsamtale/slutevaluering, hvor det samlede forløb skal vurderes, herunder specielt om de opstillede kompetencer i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt og hvilke der mangler. Opfyldte kompetencer vil blive underskerevet online på Logbog.net

Undervisning

Afdelingen afholder hver onsdag morgen, udenfor ferieperioder, 45 min undervisning som først og fremmest er forbeholdt uddannelsessøgende læger, som selv skal undervise i selvvalgte emner. Det er også en fast del af evaluering af uddannelsessøgende læge.

Fredag morgen er der undervisning som på aftalte datoer og i aftalte emner foregår ved en speciellæge. Det arrangeres løbende kurser i sutur og anastomose teknik og halvårigt kurser på grise i dyrelaboratoriet.

To gange årligt arranger afdeling en temaeftermiddag med specifikke faglige emner, som du også har mulighed for at bidrage til.

Administrative opgaver

Du opfordres til at deltage i administrative opgaver, som kan være epikrise skrivning og kodning, opdatering af instruks, specielle opgaver i forhold til opfyldelse af afdelingens kvalitetsmål etc. Ligeledes kan du også indgå i teamarbejde omkring afdelingens kvalitetsprojekter og processforbedringer.

Forskning

Det er muligt at deltage i kvalitetssikring ved mindre eller større projekter. Du opfordres til at drøfte mulighederne med din vejleder og uddannelsesansvarlig yngre læge og overlæge.

Teoretisk selvstudium

Det forventes, at du under opholdet vedligeholder og udbygger din teoretiske viden. Herunder forventes det, at du læser afdelingens instruks på infonet samt de relevante afsnit i f.eks Kirurgisk Kompendium eller søge viden andetsteds, f.eks. PubMed eller UpToDate

Forpligtelser

 • Den enkelte læge er forpligtet til at have fungerende koder, herunder straks at melde bagud i systemet, hvis alle koder ikke er modtaget ved ansættelsesstart
 • Dagligt at tømme sin kasse på kontoret
 • Dagligt at åbne og tømme alle sine mapper i Cosmic
 • Dagligt at åbne sin e-mail i Outlook

 

 

 

 

 

 

Klinikleder                                                                                                                            Uddannelsesansvarlig overlæge

 

Mirjana Komljen                                                                                                               Shadi Andos

1. Ansættelsesstedet generelt

1.1   Ældresygdomme, Medicinske Sygdomme, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland er placeret på flere matrikler: Aabenraa, Sønderborg, Tønder.

De medicinske specialer indenfor Lungemedicin, Nyremedicin (inkl. hæmodialyse), Palliativ team har sengeafsnit i Sønderborg, mens Kardiologi og Geriatri er placeret i Aabenraa.

I både Sønderborg og Aabenraa modtages akutte medicinske patienter(AMVA og FAM hhv.). Sygehusene er organiseret i centre der går på tværs af sygehusene.

Ældresygdomme er en del af Medicinske Sygdomme, sammen med Hæmatologi og Karkirurgerne. Ældresygdomme har sengeafsnit placeret i Aabenraa og ambulatorier både i Sønderborg og Aabenraa.

De Lungemedicinske og Endokrinologiske ambulatorier, der hører til Medicinsk Center, har aktiviteter i Aabenraa.

Geriatri er et speciale indenfor Intern Medicin, der beskæftiger sig med profylakse, behandling og rehabilitering af ældre patienter (typisk over 70 år). Patienterne er kendetegnet ved komorbiditet, polyfarmaceutisk behandling, akut funktionstab, kognitive, ernærings problemer, social belastning.

Geriatrisk sengeafsnit har 22 senge, hvor de fleste patienter opfylder kriterier for den geriatriske patient, med flere geriatriske syndromer, samt en del af de ældre medicinske patienter.

Den største samarbejdspartner er FAM, hvorfra de fleste indlagte patienter modtages. Desuden kommer de geriatriske patienter fra andre kliniker både i Aabenraa og i Sønderborg.

Der er et flow af Ortopædkirurgiske patienter i Ældresygdomme. Vi modtager postoperative ældre patienter med hoftenær frakturer, med vertebrale frakturer og andre skader i forbindelse med fald episoder. Dem udreder vi for fald, osteoporose, optimerer smertedækning og mobiliserer.

Enkelte patienter kommer til subakut/elektiv indlæggelse henvist fra praktiserende læger.

Geriatriske ambulatorier er placeret både i Sønderborg og i Aabenraa.

Ambulatoriet i Aabenraa tager sig primært af opfølgende kontrol af patienter efter indlæggelse i Geriatrisk Klinik.

Geriatrisk ambulatoriet i Sønderborg har 2 store ”søjler”: fald udredning og demens udredning, samt vurdering af de komplicerede geriatriske patienter med uafklaret funktions tab, polyfarmaci, vægttab, med mere.

Ældresygdomme er kendt for sit tværfaglige samarbejde med fysio-, ergoterapeuter, diætister, samt andre subspecialer indenfor Intern medicin og andre specialer, især ortopædkirurgi, radiologi.

Vi arbejder på tværs af sektorer: daglige kontakter til kommuner, praktiserende læger, hjemmesygeplejersker.

Vi lægger fokus på patient- og familieinddragelse i beslutninger omkring udredning, behandling, forebyggelse af sygdomme, samt i planlægning af den gode udskrivelse.

Den Geriatriske tilgang til patienten og dens sygdomme er holistisk, derfor lægger vi vægt på en samlet vurdering af patientens situation, både hvad angår sygdomme, men også den hjemlige forhold, socialt netværk, ernæring, potentialer til at kunne forbedre/forebygge faldende funktionsniveau og med mere.

Vi kalder det Comprehensive Geriatric Assessment.

Polyfarmaci, interaktion mellem forskellige lægemidler og deres bivirkninger er en stor del af vores daglige problemstillinger.

Behandling af somatisk betinget delirium er en af vores spidskompetencer. Der er altid patienter med delirium i Geriatrisk Klinik. Vi søger for, at pårørende får oplysninger om delirium fra personale.

Vi opsporer de frail /skrøbelige patienter, der har dårligere outcomes og kræver større opmærksomhed og flere indsatser for at bevare deres livskvalitet.

Der udfyldes skema til Geriatrisk database på alle udskrevne patienter.

Ældresygdomme er et uddannelsessted for KBU-læger, introduktions læger i Intern Medicin, HU- læger i Reumatologi, HU-læger i Geriatri, HU-læger i Almen Medicin.

Klinikken er under en hurtig udvikling og ændrer sit struktur konstant.

Man møder derfor flere udfordringer under sit ophold i klinikken, men samtidigt kan sætte sine spor i klinikkens drift og udvikling.

Se beskrivelse, struktur og funktioner for ældresygdomme her.

1.1  Arbejdsfunktioner i Geriatrisk Klinik
1.1.1 Stuegang

Patienter er delt i 2 grupper med 12 patienter i hver gruppe. Vi tilstræber 2-3 læger til stuegang i hver gruppe, 1 senior læge (overlæge, afdelingslæge eller HU-læge i den sidste fase af sin uddannelse) og 1-2 yngre læge (vikar for reservelæge, introlæge, HU- læger i den første fase af sin uddannelse). Det giver mulighed for daglig supervision fra de mere erfarne kolleger.

Vi afholder en tværfaglig konference hver morgen kl. 09:00-09:30 med deltagelse af læger, fysio-, ergoterapeuter, plejepersonale, hvor hver patient gennemgås hurtigt og struktureret (ernæring, mobilisering, plan for udredning/behandling, plan til udskrivelse). Vi bruger tværfaglige konference som en undervisnings metode, hvor alle læger kan komme med forslag omkring udredning og behandling, hvor vi kan fx se patientens radiologiske billeder og diskutere parakliniske fund.

Der forventes, at uddannelsessøgende læge deltager i samtaler med patienter og familier, tider bookes mellem kl.13:00 og 14:00.

Efter stuegang mødes alle læger kl.12:30 til middags konference, hvor de mere komplicerede tilfalde tages til diskussion, samt beslutninger omkring overgang til lindrende behandling tages i fællesskab.

De senior læger supervisirer og giver feed back.

Den Geriatriske epikrise ved udskrivelser er omfattende og strukturerede og skal skrives på udskrivelsesdag.

Aktions- og b-diagnose: vores kodning af sygdomme og tilstande indeholder en række specifikke koder, der afspejler patientens funktions niveau, komorbiditet, vores procedurer som tværfaglige konference, samtale med patienten og pårørende.

Medicin ved udskrivelse: ajourføres i FMK, recepter afsendes og evtl. Udbringning aftales.

Efterbehandling: Vi nævner altid efterbehandling: genoptrænings plan (GOP), kontrol af blodprøver, ambulant opfølgning osv.

Indlæggelsesårsag og forløb: beskrives med de vigtigste kliniske fund, undersøgelser, behandlinger, resultater, samt effekten af den givne behandling.

1.2.2

 Modtagelse af nye patienter i Ældresygdomme: uddannelsessøgende læge skriver primær journaler på subakut/ elektivt indlagte patienter, lægger plan for undersøgelser/behandling og konfererer efterfølgende med en senior læge.

Modtagelse af patienter fra FAM: vi laver geriatrisk gennemgang med fokus på præmorbid funktions status, aktuelle problem stillinger, medicin gennemgang og starter CGA/geriatrisk vurdering.

1.2.3

KBU-, Intro- og HU- læger har en ambulant funktion i Geriatrisk ambulatorium i Aabenraa.

Ambulatoriet er åbnet om onsdagen, modtager patienter til kontrol efter indlæggelse i Geriatrisk Klinik og til fald udredning.

Ved ambulant besøg tager lægen stilling til yderligere undersøgelser, giver svar på de undersøgelser/ blodprøver, patienten fået taget både efter indlæggelsen, vurderer effekt af GOP og ved behov laves objektiv undersøgelse. Medicin gennemgang og evt. justeringer foretages.

1.2    Vagtarbejde i FAM

1.2.1    Fælles Akut Modtagelse

Akut center består af FAM og Skadestuen og modtager akutte patienter indenfor specialerne Medicin (inkl. Kardiologi), Kirurgi, Ortopædkirurgi, Gynækologi.

HU almen medicin læger har funktion som Medicinsk Mellemvagt på FAM.

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR VAGTLAGERNE I FAM

Forvagt 1 (08:00-16:30; 16:00-08:30)

Tager imod de akutte indlagte patienter i FAM, kun undtagelsesvis udgående funktion.

Forvagt 2 (08:30-18:00, mandag og fredag 10:00-20:00)

Hjælper forvagt 1 med at modtage akutte patienter i FAM, kun undtagelsesvis udgående funktion.

Mellemvagt (08:00-16:30; 16:00-08:30)

Hjælper forvagterne med at indlægge akutte patienter i FAM. Tilser akutte patienter i Skadestuen.

Indlægger akutte kardiologiske patienter i FAM.

Hjertemedicinske patienter, der hjemmesendes, konfereres med kardiologisk BV. Modtager tele- EKG, i tvivlstilfælde konfereres med kardiologisk BV.

Indlægger akutte patienter, der overflyttes fra andre klinikker og centre til Geriatrisk og Hjertemedicinsk klinik efter kl.18:00 på hverdage samt i weekenden.

Udfører diverse lægeopgaver i Geriatrisk og Hjertemedicinsk klinik efter kl. 18:00 på hverdage samt i weekenden, fx tilsyn af akut dårlige patienter, ligsyn/dødsattester, a- punktur, medicinordinationer etc.

I tidsrummet 22:00-08:00 i weekends og helligdage:

I samarbejde med Med. BV: visitation af akutte hjertemedicinske patienter;

I samarbejde med Med. BV: klinisk ½ times vurdering og 4 times plan på hjertemedicinske patienter i FAM;

I samarbejde med Med. BV: tilsyn på hjertemedicinske patienter.

Hjertemedicinsk bagvagt: (08:00-22:00 hverdage; 08:00-18:00 weekend/helligdage) Visiterer akutte hjertemedicinske patienter.

Klinisk ½ times vurdering og 4 times plan på hjertemedicinske patienter i FAM. Plan for overflyttere til Hjertemedicinsk klinik.

Hjertemedicinske tilsyn.

Aftenstuegang på hjertemedicinske patienter.

Prioritering af potentielle udflyttere fra FAM til Hjertemedicinsk klinik i vagten.

Hjertemedicinsk beredskabsvagt: (15:24-08:00 hverdage; døgndækket i weekenden) Telefonisk rådgivning af HU-læger og MV samt Med. BV.

Undtagelsesvis akut fremmøde mhp. tilsyn eller akut intervention, fx PM.

2. Introduktion programmet for HU- almen medicin-læger i Geriatrisk Klinik

Introduktion periode varer 2 uger og er delvis fælles for alle nyansatte læger (fælles sygehus introduktion, Cosmic, FMK-undervisning), delvis foregår i FAM og i Geriatrisk klinik.

Nye læger får viden omkring dødattester, ligsyn; adgang til Intranet/Infonet, instrukser og retningslinjer.

Desuden er der undervisning i FAM i forlængelse af morgen konferencer, samt følgevagter i FAM efter ønske og behov, både i dag- og aften timerne.

Samtidigt sørger vi for introduktion til Geriatrisk Klinik i form af rundvisning, følgestuegang, samt instrukser.

Vi vil søge for, at koder til de forskellige elektroniske systemer, samt digital signatur ligger klar til brug, når KBU-lægerne starter deres ophold i klinikken.

Mere detaljeret introduktions program udsendes før ansættelse.

3. Undervisning

3.1   Konferencer

HU-almen medicin læger har vagter i FAM, der organisatorisk er placeret under Akut Centret og har sin egen ledelse.

FAM er et knudepunkt for alle medicinske læger på Aabenraa sygehus, derfor har vi valgt at skabe et godt uddannelses miljø med formaliseret undervisning i FAM.

Morgenkonference afholdes dgl. I FAM-konference rum kl.08:00-08:15.

De mest interessante patienter præsenteres både af FV, MV og BV.

Man diskuterer kliniske symptomer og fund, diagnostiske overvejelser og behandlinger, gennemgår billeder, EKG og EKKO.

Senior læger underviser om onsdagen, YL om torsdagen.

Morgenkonference i Ældresygdomme afholdes daglig kl.09:00-09:30.

Konferencerne er tværfaglige med deltagelse af stueganggående yngre- og senior- læger, sygeplejersker og assistenter, samt fysio- og ergoterapeuter.

Man har ca. 2 minutter/patient.

Kort og struktureret gennemgås status, behandlingsplan, ernæring, mobilisering, udsigt og parathed til udskrivelsen. Alle involverede personale grupper kan komme med relevante oplysninger.

Efter stuegang afholdes middagskonference kl.12:30-13:00, hvor YL diskuterer deres patienter med en senior læge. Evt. fremlægges en interessant case af lægerne.

Hver mandag kl.14:00 i Radiologisk klinik afholdes MUP/MAS multidisciplinært-konference (Metastaser Uden kendt Primær fokus/Mistanke om Alvorlig Sygdom der kan være kræft), se instruks i Infonet.

3.1 Formaliseret undervisning

Formaliseret undervisning foregår i FAM-konference rum.

Onsdags undervisning ved senior læger/HU-læger: kl.08:15-09:00 i forlængelse af morgen konference.

Torsdags undervisning af YL: kl.08:15-08:30 i forlængelse af morgen konference.

Telekonferencer med LUCAS-centret afholdes kl.13:00 i rum 10, Radiologisk klinik. Patienter med suspekte infiltrater/lungekræft mistanke diskuteres med lungemediciner i Sønderborg.

I Rtg-rekvisitioner-modulen bestilles ophængning af relevante billeder (Rtg/CT) inden kl.11:00 på hver dage, så man kan nå at præsentere patienten til LUCAS-konference den samme dag.

I Geriatrisk Klinik underviser vi uformelt: diskuterer nye artikler, drøfter interessante patienter.

Vi betragter vores daglige konference som en udmærket undervisnings metode, hvor man lærer fra sine kolleger af alle faglige grupper.

Vi har vores lille bibliotek af bøger og mapper med artikler indenfor de vigtigste Geriatriske emne, bl.a. Frailty, Delirium, Fald, Demens, m.m.

Vi har fri adgang til up-to-date og clinical key- portal via sygehus-biblioteket.

Sygehuset har en forsknings enhed, placeret i Aabenraa, der gerne vil hjælpe med emner, vejledning og støtte til forsknings projekter.

4. Læringsmetoder og kompetencevurdering

4.1  Læringsmetoder

HU- almen medicin læger under ophold i Ældresygdomme, SHS opnår og uddyber viden omkring udredning, behandling og opfølgning af medicinske patienter, både i vagter på FAM, samt i Ældresygdomme. Den vigtigste læringsmetode er klinisk arbejde med mulighed for supervision of feedback.

Der er en god mulighed for supervision og feedback ved stuegang i Geriatrisk Klinik.

I vagter på FAM er der muligheder for både supervision af MV og BV, samt feedback fra både læge- kolleger, samt fra andre personale grupper.

Selvstudium bruges til enten at fordybe sig i et enkelt emne eller få overblik over f.x., mulige årsager til de store geriatriske sygdomme (fald, delirium, demens, inkontinens). Teoretisk viden i forbindelse med undervisning, at lære at læse kritisk videnskabelige artikler, formulere sig klart og præcist og at formidle sin viden.

Brug af forskellige elektroniske kilder, f.x., interaktionsdatabasen, medicinske kalkulatorer til at beregne GFR, m.m., kan hjælpe den uddannelsessøgende læge til et overblik over patientens risikofaktorer, organsystemernes funktioner og medicin bivirkninger.

Brug af Infonet med lokale instrukser og retningslinjer giver uddannelsessøgende læge mulighed at vælge en korrekt behandling/ udredning af de mange patienter, lægen møder under sin ansættelse på sygehuset.

4.1 Kompetencevurderingsmetoder

Struktureret klinisk observation under f.x., journal optagelse/gennemgang/stuegang eller under udførelse af en af de kliniske procedurer, f.x., i.v. adgang, sonde anlæggelse.

Struktureret vejledersamtale kan bruges til at vurdere et forløb og omfatter både primær journal, gennemgang, stuegang og opfølgning eller enkelte deler af forløbet. Audit af journaler kan bruges, kompetencekort og 360 grades evaluering kan bruges til at evaluere flere kompetencer, fx, leder, kommunikator, sundhedsfremmer, samarbejder.

5. Uddannelsesvejledning

Under ansættelses skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen: www.sst.dk.

Der skal efter individuel behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg.

5.1   Organisering af den lægelige videreuddannelse

Geriatrisk Klinik har en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), der har det overordnede ansvar for yngre lægers uddannelse herunder godkendelse af uddannelsesplaner og KBU- forløb.

Blandt yngre medicinske læger findes en uddannelses koordinerende yngre læge (UKYL), som varetager flere opgaver i forhold til uddannelse herunder planlægning af formaliseret undervisning og introduktion af nyansatte YL.

Alle yngre læger får en hovedvejleder ved ansættelsen.

Hovedvejlederen skal hjælpe med formalia omkring opnåelse af kompetencer, evaluering, EBM opgave og afholde det nødvendige antal møder med den yngre læge.

5.1 Rammer for uddannelsesvejledning

Der afholdes vejledersamtaler og møder i nødvendigt omfang for at kunne godkende kompetencer, afholde 360 grades evaluering.

Som minimum afholdes introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler. Det planlægges løbende, hvordan kompetencemålene kan opnås.

Klinikken vil afsætte tid i arbejdsplan til de planlagte vejledersamtaler. Introduktionssamtalen afholdes inden for første 14 dage efter ansættelsen.

I løbet af samtalen udfærdiges den yngre læges individuelel uddannelsesplan, og karriere ønsker diskuteres.

Ved midtvejssamtalen justeres uddannelsesplanen om nødvendigt, og der gives karrierevejledning.

Slutevaluering afholdes i løbet af den sidste ansættelsesmåned. Opnåelsen af kompetencer opsummeres, tilstedeværelsesprocent vurderes (skal være minimum 90%), 360 graders evaluering skal være gennemført og www.evaluer.dk kvittering fremvises.

Hovedvejledere oprettes af UAO i www.logbognet.dk og kan underskrive de opnåede kompetencer.

5.2  Udarbejdelse af uddannelsesplan

Yngre læge og hovedvejleder udarbejder i fællesskab en individuel uddannelsesplan ved introduktionssamtale (inden for første 14 dage i klinikken).

Uddannelsesplanen skal fokusere på konkrete behov, ønsker og muligheder i relation til den uddannelsessøgendes forudsætninger og karriereplaner.

Uddannelsesplanen udfyldes på fortrykt skema og sendes i kopi til UAO. Uddannelsesplanen justeres løbende og tilpasses efter behov under vejledersamtaler.

5.3  Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde

Alle læger som har tilladelse til selvstændigt virke kan fungere som kliniske vejledere og de alle kan kvittere for opnåede læringsmål.

Den kliniske supervision foregår løbende i det daglige kliniske arbejde i forbindelse med stuegang, ambulant funktion, i vagter, hvor uddannelsessøgende YL kan også få feedback.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. (Målbeskrivelse på sst.dk).

Indholdet og rækkefølgen kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog. Alle kompetencer godkendes i almen praksis mens der godkendes kvalifikations kort på afdelingerne.

Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. I dette program findes anvisning på hvor og hvornår kvalifikations kortene skal godkendes.

KVALIFIKATIONSKORT 1

Dette kvalifikationskort udfyldes i FAM og i Geriatrisk Klinik, COM, SHS (medicinsk del). 
En konkret plan , hvornår kompetencer opnås og med hvilke metoder, planlægges ved vejledersamtaler og skal fremgå i den individuelle uddannelsesplan.

KVALIFIKATIONSKORT 2

Dette kvalifikationskort udfyldes i Geriatrisk Klinik, COM, SHS.

Det udfyldte kvalifikationskort udgør dokumentationen for at uddannelseslægens tutor i almen praksis efterfølgende kan godkende de relevante mål i den elektroniske logbog.

Ved vejledersamtalerne vurderes lægens evne til at håndtere udvalgte patientforløb på baggrund af journalaudit og struktureret vejledersamtaler (se struktureret vejledersamtale ) og brug af hjælpeskemaet på sidste side i kvalifikationskort 2

Det tilstræbes at de minimum 14 patientforløb er samlet sammen og godkendt indenfor de første 6 måneder typisk med 3-4 forløb pr vejledersamtale .

Ved vejledersamtalerne planlægges på baggrund af arbejdsplanerne i afdelingen tidspunkterne for opnåelse af de kliniske færdigheder, idet det samtidig aftales hvilken erfaren læge, der i situationen skal foretage den struktureret kliniske observation, der er grundlaget for godkendelse af den kliniske færdighed

(Se:DSAM - Dansk Selskab for Almen Medicin > Struktureret observation af en konsultation)

Lægen, der skal evaluere kompetencen, bør orienteres om dette i god tid af den uddannelsessøgende læge.

Det tilstræbes at de minimum 4 kliniske færdigheder opsamles jævnt fordelt over alle 9 måneder med 1 helst 2 færdigheder pr vejledersamtale.

6. Diverse

6.1 Inden for 4 uger før ansættelsesstart sender vi et velkomst brev med et introduktionsprogram.

6.2    Ved sygemelding i vagter gives en besked til FAM Med. MV/evt. FV/BV inden kl.08:00, samtidigt med en besked til Klinik ledere. Ved sygemelding på de dage, lægen har funktioner i Geriatrisk Klinik gives en besked til klinik ledere inden kl.08:00. Raskmelding gives dagen før til klinik ledere.

7.     Nyttige kontakter

Klinikledere i Ældresygdomme:

Konstitueret ledende overlæge, specialeansvarlig overlæge Barbara Ratajzcyk: barbara.ratajzcyk@rsyd.dk
Planlægger: Katja Drabsch Balzer: katja.drabsch.balzer@rsyd.dk Uddannelsesansvarlig overlæge: Elena Tulupova, e-mail: elena.tulupova@rsyd.dk  eller Tlf. 24821387

Skabelon af introduktionssamtale og individuel uddannelsesplan, OUH (mangler)

Skabelon af justerende samtale, OUH (mangler)

Skabelon af afsluttende samtale, OUH (mangler)

Dansk Selskab for intern medicin

Dansk Selskab for Almen Medicin

Dansk Selskab for Geriatri

Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syd

APPFWU02V