Skip til primært indhold

Kursusbeskrivelse

Læs mere om indholdet i de regionale kurser for introduktionslæger i anæstesi

Kursusbeskrivelser

Baggrund

Introduktionslæger skal have basalt kendskab til anvendt fysik og farmakologi i specialet.

Formål

Fysikdelen

At forstå de fysiske love som betyder noget for opløselighed af anæstesigasser, flow i anæstesiapparater, fysikken bag monitorering og forståelse af fejlkilder.

Farmakologidelen

At forstå, hvorfor man ikke bare kan skruer op for en infusion hvis pt. ikke sover, synergieffekter, klinisk betydning af halveringstider og t½keo

Læringsmål og fokusområder

Basal gasanæstesi og iv-farmakologi – t½, t½keo og betydning for steady-state og elimination.
Forstå nogle af principperne ved et anæstesiapparat, gasopløselighedens betydning for inhalationsanæstesi, monitoreringssystemernes bagvedliggende fysik og en basal forståelse
for farmakologi i forhold til kompartments, halveringstider og elimination

Indhold

Fysiske love gennemgået teoretisk – til dels via kursisternes egen selvundervisning. En gennemgang af nogle af de farmakologiske principper og en case analyse

Undervisningsmetoder

Forelæsning og ”flipped classroom”, hvor kursisterne vælger emner fra en rundsendt liste og forbereder 10 minutters oplæg.

Kursusleder(e)

Kurt Christiansen og Skule Bakke

Baggrund

Introduktionslægerne skal kunne koble teori og praksis.

Formål

At kursisterne får mulighed for at træne kliniske relevante situationer fra
anæstesiens verden i et praksisnært men risikofrit miljø.

Læringsmål og fokusområder

Teori og praksis omfattende:

 • Håndtering af den vanskelige luftvej
  • Bedømmelse og klassifikation
  • Algoritme for vanskelig luftvej
  • Færdigheder i anlæggelse af intubationslarynxmaske, transtracheal jet-ventilation og nødtracheostomi
  • Færdigheder i fiberskopi, herunder vågen fiberoptisk intubation
 • Universel anæstesi og risikovurdering
 • Traumer
  • ATLS principper
  • Anlæggelse af intraossøs adgang
  • Ultralydsvejledt adgang
 • Teamsamarbejde og kommunikation (CRM

Indhold

Dag 1

 • Risikovurdering af patienter til anæstesi – 1 lektion
 • Gruppearbejde ud fra cases
 • Fremlæggelse af cases i plenum
 • CRM og simulatortræning – 1 lektion
 • Klinisk simulation med efterfølgende debriefing – Ét scenarie - mellemgrad af kompleksitet

Dag 2

 • Håndtering af den vanskelige luftvej – 1 lektion
 • Klinisk simulation med efterfølgende debriefing – Fire scenarier – høj grad af kompleksitet
 • Hands on træning - Håndtering af den vanskelige luftvej

Dag 3

 • ATLS principper – 1 lektion
 • Klinisk simulation med efterfølgende debriefing – Fire scenarier – høj grad af kompleksitet
 • Hands on træning
  • Fiberoptisk intubation
  • Intraossøs adgang
  • Ultralydsvejledt adgang

Undervisningsmetoder

 • Teorioplæg
 • Casebaseret gruppearbejde med fremlæggelse
 • Klinisk simulation
 • Video
 • Debriefing
 • Demonstration
 • Hands on

Kursusleder(e)

Sydvestjysk Sygehus

Evt. udstyr

Simulator omgivelser

Baggrund

Introduktion til regional anæstesi

Målgruppe

Introlæger i anæstesiologi
Inhomogen gruppe – nogle med meget erfaring og nogle med
ingen.

Formål

Opnå kendskab til almindelige blokader og teknikker

Læringsmål og fokusområder

Basal teori omkring blokader
Demonstration af de hyppigste blokader
Hands on til de hyppigste blokader

Indhold

Sammenlagt 5 lektioner
Instruktion af 1 underviser pr. UL-apparat (helst kun 4-5 kursister)

Undervisningsmetoder

Teori oplæg (PC + Projektor + Tavle)
Live Demonstration på patient
Demonstration på kursist
Hands on

Undervisere / intruktører

3(-4) Speciallæger med særinteresse indenfor regional anæstesi

Kursusleder(e)

Kjartan Eskjær Hannig

Baggrund

Kurset er et teoretisk supplement til det kortere ophold på intensiv i
en introduktionsstilling

Formål

Give basalt kendskab til mindre komplicerede intensivpatienter og de
hyppigste behandlinger på intensiv

Læringsmål og fokusområder

 • Opnå viden om respiratorbehandling og initiering af denne
 • Sepsisbehandling jf. Surviving sepsis guidelines
 • Væske- og elektrolytbehandling

Indhold

Dag 1
Visitation til ITA
Generelle behandlingsprincipper
Væske- og elektrolytterapi (casebaseret)
Inotropi- og pressorstoffer
Akut nyresvigt
CRRT

Dag 2
Respirator terapi
Sepsis
Antibiotika
Respirator terapi + sepsis: 2 cases
Evaluering / afslutning

Undervisningsmetoder

Forelæsninger og diskussion af cases

Kursusleder(e)

Marcela Carlsson
Louise Blichfeldt-Eckhardt
Louise Gramstrup Nielsen

Baggrund

Introduktion til litteratursøgning og udvikling af
litteratursøgningskompetencer

Målgruppe

Introlæger i anæstesiologi:
Inhomogen gruppe – nogle med meget erfaring og nogle med lidt
erfaring inden for litteratursøgning.

Formål

At introducere kursisterne til litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser således, at de fremadrettet kan søge og finde relevant litteratur.

Læringsmål og fokusområder

Der undervises i generel information og baggrundsviden der relaterer sig til litteratursøgning, samt introduktion til de mest anvendte sundhedsvidenskabelige databaser (primært PubMed).
Anvendt litteratursøgning – kursisterne sidder selv og søger litteratur til et givent emne, således de opøver praktisk kendskab til databaser(ne).
Det forventes, at kursisterne i forbindelse med kurset opnår en viden og praktisk kendskab til litteratursøgning, som de kan udnytte fremadrettet.

Indhold

Kursisternes kendskab til sundhedsvidenskabelige databaser og disses funktioner, herunder:

 • Konstruktion af litteratursøgning (bloksøgning)
 • Emneord- og fritekstsøgning

Kurset vil bestå af en teoretisk del (gennemgang af generel information og baggrundsviden vedrørende litteratursøgning), samt en praktisk del, hvor kursisterne selv sidder og foretager en
litteratursøgning (hands-on træning)

Sammenlagt 3 timers undervisning.

Undervisningsmetoder

 • Teorioplæg (PC + projektor)
 • Hands on (kursisterne anvender egen PC, hvis ikke der er PC i undervisningslokale

Kursusleder(e)

Mette Brandt Eriksen, Forskningsbibliotekar, ph.d., Syddansk Universitetsbibliotek

Louise Bill

Forberedelse

Desuden skal de forud for kurset vide hvorledes de kommer ind i sundhedsvidenskabelige databaser
Kursisterne skal vide, hvorledes de tilgår databaser så de kan søge i disse i forbindelse med kurset. De kan kontakte deres hospitalsbibliotek, eller hvis de er ansat på OUH, kontakte Herdis Foverskov (hfoverskov@bib.sdu.dk).

Evt. udstyr

Der skal enten være en computer tilgængelig for alle kursisterne, ellers skal kursisterne medbringe egen computer (anbefales).
Endvidere skal der være internetadgang for kursisterne, da de selv skal sidde og søge litteratur.

APPFWU02V