Skip til primært indhold

Ansættelsesprocedure

I forbindelse med besættelse af hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Syddanmark er der aftalt følgende ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalg

​​​CV-bedømmelsesudvalget består af 4 Almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMUér) samt en yngre læge udpeget af YL.

Ansættelsesudvalget består som regel af 3 bedømmere: 2 AMUér samt 1 yngre læge udpeget af YL eller en DYNAMO i hvert samtalerum. 

Ansættelsesudvalget beslutter hvilke ansøgere, der indkaldes til samtale og eventuelt efterfølgende tilbydes hoveduddannelsesstilling. Det sker ud fra en samlet vurdering af point af point fra CV-vurdering, den strukturerede samtale samt ansøgerens prioritering af forløb efter følgende kriterier:

 • CV-vurderingen af den faglige profil kan maksimalt tildeles 36 point.
 • Ansættelsessamtalen tæller med 50 % af den samlede pointsum opnået ved de 3 bedømmere. De 3 bedømmere kan give op til 90 point, det vil sige at den maksimale pointsum fra ansættelsessamtalen er 45 point.
 • Hvis to eller flere ansøgere har samme point vil CV-vurderingen være afgørende.

Faglig profil

Den faglige profil er en beskrivelse af specialet og de potentialer og kvalifikationer, som der lægges vægt på, når ansøgere vurderes og prioriteres til ansættelse. Det er specialeselskabet, der udarbejder den faglige profil.

Læs den faglige profil for Almen medicin på specialeselskabets hjemmeside

 

Vurdering af faglig profil (1. motiveret ansøgning, 2. CV og 3. godkendt introduktionsstilling)

1. Motiveret ansøgning (0-1-2-3-4-5 point)

Ved siden af dit CV, hvor du lister dine erfaringer op, skal der laves en personlig motiveret ansøgning, som maksimalt må fylde 1 side (minimum skrift størrelse 10). Der ønskes en beskrivelse af dine personlige motiver og tanker for at ville være speciallæge i almen medicin. Det er ikke en gentagelse af dit CV, men dine personlige tanker og overvejelser om, hvad der er vigtigt for at blive en god almenmedicinsk speciallæge.

 • Ansøgning, der er bedømt kvalificeret, tildeles 1 point.
 • Ansøgning med ekstraordinære kvaliteter kan tildeles op til 5 point.
 • Motiveret ansøgning, der tildeles 0 point medfører afslag.
 • Der må meget gerne vedlægges udtalelser fra tidligere ansættelser.

2. CV (max 31 point): CV skal udfyldes i standardskabelonen

Her finder du standardskabelonen for CV (word)

Der gives points for ansættelser frem til ansættelsestidspunktet for de søgte forløb. Det skal angives i CVét om uddannelsesstillinger er godkendt eller ej.
 
Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. For eksempel kan ansøgeren på baggrund af en ph.d.-grad tildeles 8 point, men der kan ikke samtidig opnås point for artikler eller undervisning udført under ph.d.-forløbet. Nedenstående fordeling er gældende:

Forskning eller anden akademisk arbejde (max 8 point)

 • Ph.d./post.doc vægtes med 8 point, hvilket dækker både artikler, posters, undervisning m.v. udført under ph.d.-forløbet.
 • Forskning uden ph.d.-grad max 5 point herunder:
 • Forskningsår vægtes med 1 point
 • Publikation som 1. forfatter eller delt førsteforfatterskab vægtes 1 point.
 • Publikationer i øvrigt, abstracts, poster, mundtlige præsentationer, kasuistikker og priser vægtes med hver 0,5 point.
 • Videnskabelige artikler, foredrag og posters vægtes maksimalt med i alt 5 point.

Postgraduate ansættelser (max 15 point)

 • Gennemført og godkendt introduktionsstilling i intern medicin eller akutmedicin vægtes med 4 point (6 mdr. 1 point)
 • Gennemført og godkendt introduktionsstilling i relevante specialer vægtes med 3 point (6 mdr. 1 point)
 • Relevante specialer er gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, psykiatri, neurologi, ortopædkirurgi, arbejdsmedicin, socialmedicin, klinisk farmakologi, klinisk onkologi, børne- og ungdomspsykiatri, Oto-rhino-laryngologi, oftalmologi, dermato-venerologi og urologi.
 • Gennemført og godkendt introstilling i alle øvrige mindre relevante specialer vægtes med 2 point (6 mdr. 1 point).
 • Ansættelse i almen medicin på minimum 30 t/ugen i Danmark: 2 point/6 mdr. (3 mdr. 1 point)
 • Ansættelse i almen medicin på minimum 30 t/ugen i Udlandet: op til 2 point/6 mdr. efter konkret vurdering.
 • Fast ansættelse i forsvaret og lignende i minimum 12 mdr. vægtes med 2 point.
 • Andre ikke klassificerede ansættelser vægtes efter konkret vurdering op til 1 point pr. 12 måneders ansættelse.
 • Andre ansættelser er for eksempel anden fast ansættelse, hoveduddannelse, afdelingslæge, overlæge.

Andre aktiviteter (max 8 point)

 • Fagpolitisk arbejde som tillidsrepræsentant vægtes med 1 point (min. 6 mdr.)
 • UKYL vægtes med 1 point, skemalægger med 1 point. Altid i min. 6 mdr. (suppleant tæller ikke).
 • Relevant bacheloruddannelse som for eksempel sygeplejerske, kiropraktor, fysioterapeut vægtes med 2 point.
 • Undervisning 20-40 timer vægtes med 1 point. >40 timer med 2 point. Almindelig morgenundervisning af kolleger tæller ikke.
 • Væsentlige kurser vægtes med 1-2 point. Obligatoriske kurser i uddannelsesstillinger tæller ikke.
 • Aktivitet i relevant specialeselskab, relevant fagpolitisk post og relevant humanitært arbejde vægtes efter konkret vurdering med optil 3 point.

3. Godkendt Introduktionsstilling inkl. vurderingsskema

Hvis ikke introstillingen i almen medicin er færdiggjort på ansøgningstidspunktet, skal der vedhæftes udfyldt vurderingsskema. Der kræves minimum bedømmelsen forventet godkendt i alle kompetencer.
Hvis en introduktionsstilling er kompetencevurderet som 'ikke godkendt' eller 'kan ikke vurderes' vil ansøger ikke komme i betragtning.
 
Udfyld vurderingsskema for introstilling i almen medicin (word)

Sådan søger du

Her finder du en vejledning i, hvordan du søger hoveduddannelse i Almen medicin på videreuddannelsen.dk (pdf)

Når du har læst ovenstående vejledning, er du klar til at udfylde den elektroniske ansøgning.

Ansøg om hoveduddannelse på Videreuddannelsen.dk


Indkaldelse til samtale

Indkaldelse til samtale sker på baggrund af ansøgerens CV-point og ansøgerens prioritering af stillingerne. Såfremt der er mange ansøgere til et område i regionen, vil ansættelsesudvalget reducere antallet af ansøgere, der indkaldes til samtale til stillingerne i dette område på baggrund af CV-point.

Ansættelsessamtalen

Samtalen foregår som et semistruktureret interview, der tager udgangspunkt i en interviewguide, der er opbygget omkring 6 lægeroller/emner.
Samtalen indledes med et spørgsmål, der relaterer sig til ansøgerens motivation til specialet og motiverende ansøgning. Herefter præsenteres ansøgerne for de samme spørgsmål med relation til specifikke lægeroller (koncentreret til 5 emner/spørgsmål). Disse spørgsmål kan være om generelle problemstillinger inden for rollen eller en konkret klinisk hændelse, som ansøger har oplevet. Ved kliniske hændelser er det ikke indholdet af disse, der vægtes, men ansøgerens evne til at reflektere over egen adfærd, læring, rolle med mere.

Én af bedømmerne gennemfører interviewet, og de øvrige bedømmere har mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Bedømmerne skifter roller i løbet af dagen.

Interviewet varer cirka 30 minutter. Bedømmerne scorer efter hver samtale ansøgeren inden for hver af de 6 emner på en skala fra 1-5 point.

Tilbud om uddannelsesforløb eller afslag

Ansøgerne kan som udgangspunkt forvente at modtage mail dagen efter ansættelsessamtalen - enten med tilbud om et forløb eller et afslag. Ansøgere, der får tilbudt et forløb har 5 hverdage til at acceptere tilbuddet.

Ansættelsesudvalget er bemyndiget til at vurdere en ansøger "ikke kvalificeret" på baggrund af samtalen. Dette kan ske hvis en ansøger scorer 0 point i et emne eller scorer 1 point i to emner.

Tjek din e-mail adresse

Alt information til dig sendes på e-mail, som du ar oplyst i din ansøgning.

Kontakt

Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V