Skip til primært indhold

Årsberetning

Her findes de seneste årsberetninger fra Det Regionale Råd.

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd dækker arbejdet med den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark. Rammerne for sammensætning af de regionale råd for lægers videreuddannelse er fastlagt i bekendtgørelsen om de regionale råd for lægers videreuddannelse fra 2006.

Vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt rådets sammensætning findes her

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har i 2021 afholdt fire møder. På møderne har Rådet blandt andet beskæftiget sig med følgende temaer:

På mødet i Rådet d. 16. marts 2021 – blandt andet:

 • Betydning af geografisk placering af KBU for lægernes fremtidige valg af arbejdssted

På mødet i Rådet d. 08. juni 2021 – blandt andet:

 • Status på COVID-19 og konsekvenser for uddannelsen

På mødet i Rådet d. 14. september 2021 – blandt andet:

 • Dimensionering af den lægelige videreuddannelse 2022 - 2025

På mødet i Rådet d. 1. december 2021 – blandt andet:

 • Revision af den lægelige videreuddannelse

Se dagsordener og referater fra møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse her

Den Kliniske Basisuddannelse (KBU)

Regeringens Lægedækningsudvalg har i sin rapport fra januar 2017 bl.a. anbefalet, at andelen af KBU forløb, der indeholder ansættelse i almen praksis skal stige fra det nuværende niveau på 80 % til, at samtlige KBU forløb skal indeholde 6 mdr. ophold i almen praksis.

Sundhedsministeriet meddelte i juni 2020 Sundhedsstyrelsen, at indfasningen fortsætter som planlagt.

Dette medfører, at:
Fra ansættelsesrunden 2020-1 indeholder 90 % af KBU forløbene et ophold i almen praksis

Fra ansættelsesrunden 2022-1 indeholder alle KBU forløb en ansættelse i almen praksis på 6 måneder.

Antallet af KBU forløb svinger fra runde til runde, men niveauet har de seneste runder ligget på ca. 140 forløb halvårligt.

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillinger dimensioneres af Sundhedsstyrelsen, men opslås og besættes af sygehusafdelingerne selv, bortset for Almen Medicin. Der er samlet inden for de 39 specialer godkendt 441,5 introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Syd og på opgørelsestidspunktet 1/11 2021 var 431 besat.
Introduktionsstillinger for Almen medicin opslås og besættes via Den Lægelige Videreuddannelse. Der er i 2021 godkendt 130 introduktionsstillinger i Almen medicin i Videreuddannelsesregion Syd. I 2021 blev 79 af de opslåede forløb besat.

Hoveduddannelsesforløb

Den Lægelige Videreuddannelse har ansvaret for og kompetencen til at opslå og besætte godkendte hoveduddannelsesforløb i alle 39 lægelige specialer.

Opslag af hoveduddannelsesforløb er i 2021 som udgangspunkt sket to gange årligt på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside og på www.sundhedsjobs.dk.

I Videreuddannelsesregion Syd var 42 ud af 234 dimensionerede hoveduddannelsesforløb i 2021 ubesatte.

Der var i 2021 ledige forløb i følgende specialer:

 • Almen medicin
 • Akutmedicin
 • Arbejdsmedicin
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Dermato-venerologi
 • Intern medicin: Hæmatologi
 • Intern medicin: Geriatri
 • Intern medicin: Endokrinologi
 • Intern medicin: Lungesygdomme
 • Intern medicin: Nefrologi
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Klinisk onkologi
 • Ortopæd kirurgi
 • Psykiatri
 • Pædiatri
 • Urologi

Oversigt over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2021 i Videreuddannelsesregion Syd kommer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Lægelig videreuddannelse i Grønland

Den Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd har ansvaret for at sikre kvaliteten af videreuddannelsen af læger i Grønland.

Opgaven omfatter besøg i Grønland med besigtigelse af uddannelsessteder og drøftelse af uddannelsen med sundhedsledelsen, uddannelsesansvarlige overlæger og regionslæger samt det grønlandske videreuddannelsesråd.

Som medlem af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse deltager cheflæge Berit Bjerre Handberg via video i de fire årlige rådsmøder.

Status for 2021 indenfor de enkelte specialer:

 • Almen medicin: Grønland kan indgå både helt og delvist i introduktions- og hoveduddannelsen i Almen medicin. Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) og Dronning Ingrids Hospital (DIH) danner rammen om den almen medicinske hoveduddannelse i fase 1 og 2, og fase 3 erhverves på et sundhedscenter i en af de øvrige kystbyer, hvor alle regionssygehuse (Aa-siaat, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq og DIS, Nuuk) er godkendt til hoveduddannelse indenfor Almen Medicin.
 • Gynækologi og Obstetrik: Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er godkendt til at indgå i intro-duktionsuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik med seks måneder, idet det bl.a. ikke er mu-ligt at opnå alle sine kompetencer indenfor obstetrik på DIH. Der foreligger en aftale om, at et I-forløb kun vil kunne opslås i kombination med en afdeling her i Region Syd (eller evt. Region Nord eller Øst), der så vil skulle bidrage med de øvrige seks måneder i I-forløbet.
 • Kirurgi: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne indgå med en fuld introduktionsuddannelse i Kirurgi (12 måneder).
 • Intern Medicin: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne varetage et fuldt introduktionsforløb på 12 måneder, og I-forløb op-slås løbende. Ingen af de intern medicinske specialer er permanent godkendt til at kunne indgå i et H-forløb, men der er – efter konkret aftale herom - mulighed for, at Medicinsk Område på DIH ad hoc vil kunne indgå i et H-forløb med et ophold af typisk seks måneders varighed. Et sådant ophold har en H-kursist i Medicinsk Gastroenterologi tidligere været i.
 • Øvrige specialer: Efter aftale
 • KBU-forløb kan oprettes i Grønland i det omfang, der er KBU-læger, der ønsker at gennemføre KBU-forløb i Grønland.

Der foreligger faste kursusprogrammer indeholdende Akutkurset (udbydes i februar og august) samt Vejlederkursus, kursus i Læring og karrierevejledning og kursus i kommunikation, der alle afholdes i september. Desuden afvikles kurser i Forskningstræning en gang hvert andet år.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion

I Videreuddannelsesregion Syd er Den Pædagogisk Udviklende Funktion dimensioneret til ca. 10 lektorer i medicinsk pædagogik. Lektorerne i medicinsk pædagogik refererer til dekanen ved Det Sund-hedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i universitære forhold og til sekretariatschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, i øvrige forhold.
Der er pr. 31. december 2021 ansat 8 lektorer.

Læs mere om Den Pædagogisk Udviklende Funktion og de nuværende lektorer og deres specialefordeling.

Evaluering - Evaluer.dk

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af ud-dannelsesstederne skal offentliggøres og dette kan mest hensigtsmæssigt ske ved at sikre en kontrolleret åben adgang til evalueringerne i www.evaluer.dk. Offentliggørelsen er ikke på enkeltpersonniveau, men vil angive gennemsnit for alle evalueringer af en afdeling/praksis i en given periode.

Inspektorrapporter

Inspektorordningen har til formål at bidrage til overvågning og kvalitetssikring af den lægelige videre-uddannelse på uddannelsesafdelingerne. Sundhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for admini-stration af ordningen.

Der er i 2021 modtaget 11 rapporter fra inspektorbesøg på afdelinger i Region Syddanmark. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med afdelingerne og Den Lægelige Videreuddannelse.

Alle inspektorrapporter gennemgås desuden i uddannelsesudvalgene for de pågældende specialer.

Afslutning

Der forestår mange spændende opgaver som Rådet kan tage fat på i 2022. I speciallægeuddannelsen er der således behov for en fortsat indsats på sygehuse og i praksis. Denne indsats skal styres af ledelsessystemet, uddannelsesansvarlige overlæger og praksistutorer og koordinatorer og ligeledes støttes af specialernes postgraduate kliniske lektorer.

Lægelig direktør Michael Dall
Formand for det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Syd

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd dækker arbejdet med den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark. Rammerne for sammensætning af de regionale råd for lægers videreuddannelse er fastlagt i bekendtgørelsen om de regionale råd for lægers videreuddannelse fra 2006.

Vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt rådets sammensætning findes på siden her

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har i 2019 afholdt tre møder. På de afholdte møder, har Rådet blandt andet beskæftiget sig med følgende temaer:

På mødet i Rådet d. 02. juni 2020 – blandt andet:

 • Status på COVID-19 og konsekvenser for uddannelsen

På mødet i Rådet d. 22. september 2020 – blandt andet:

 • Dimensionering af speciallægeuddannelsen i 2021

På mødet i Rådet d. 1. december 2020 – blandt andet:

 • Revision af den lægelige videreuddannelse 

Dagsordener og referater fra møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan læses her

COVID-19

I 2020 kom COVID-19 virus til at præge arbejdet på sygehusene og i praksis, da en stor del af personalet måtte deltage i dette arbejde. Som konsekvens blev mange planlagte undersøgelser og operative indgreb aflyst eller udskudt. Sammen med omlagt tjeneste i COVID-19 beredskabet fik det betydning for de yngre lægers uddannelse og deltagelse i kurser. Her har der været en stor opgave på tværs af sygehusene med at få samlet op på manglende kurser og uddannelseselementer. Langt det meste er indhentet i løbet af andet halvår af 2020 og de sidste opsamlingskurser afviklet i første halvår af 2021. Det er kun i meget begrænset omfang at uddannelseslæger har oplevet forsinkelse i afslutningen på deres uddannelse.

Den Kliniske Basisuddannelse (KBU)

Regeringens Lægedækningsudvalg har i sin rapport fra januar 2017 bl.a. anbefalet, at andelen af KBU forløb, der indeholder ansættelse i almen praksis skal stige fra det nuværende niveau på 80 % til, at samtlige KBU forløb skal indeholde 6 mdr. ophold i almen praksis.

Sundhedsministeriet meddelte i juni 2020 Sundhedsstyrelsen, at indfasningen fortsætter som planlagt. Dette medfører, at:

Fra ansættelsesrunden 2020-1 indeholder 90 % af KBU forløbene et ophold i almen praksis

Fra ansættelsesrunden 2022-1 indeholder alle KBU forløb en ansættelse i almen praksis på 6 måneder.

Antallet af KBU forløb svinger fra runde til runde, men niveauet har de seneste runder ligget på ca. 140 forløb halvårligt. Den nuværende fordeling på baggrund af 140 forløb er: Almen praksis 126, psykiatri 14.

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillinger dimensioneres af Sundhedsstyrelsen, men opslås og besættes af sygehusafdelingerne selv, bortset for Almen Medicin. Der er samlet inden for de 39 specialer godkendt 441,5 introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Syd og på opgørelsestidspunktet 1/11 2020 var 431 besat.

Introduktionsstillinger for Almen medicin opslås og besættes via Den Lægelige Videreuddannelse. Der er i 2020 godkendt 104 introduktionsstillinger i Almen medicin i Videreuddannelsesregion Syd. I 2020 blev 90% af de opslåede forløb besat.

Hoveduddannelsesforløb

Den Lægelige Videreuddannelse har ansvaret for og kompetencen til at opslå og besætte godkendte hoveduddannelsesforløb i alle 39 lægelige specialer.

Opslag af hoveduddannelsesforløb er i 2020 som udgangspunkt sket to gange årligt på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside og på www.sundhedsjobs.dk.

I Videreuddannelsesregion Syd var 49 ud af 234 dimensionerede hoveduddannelsesforløb i 2020 ubesatte.

Der var i 2020 ledige forløb i følgende specialer:

 • Almen medicin
 • Akutmedicin
 • Arbejdsmedicin
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Dermatolo-venerologi
 • Intern medicin: Hæmatologi
 • Intern medicin: Geriatri
 • Intern medicin: Kardiologi
 • Intern medicin: Lungesygdomme
 • Intern medicin: Nefrologi
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk onkologi
 • Ortopæd kirurgi
 • Psykiatri
 • Urologi 

Oversigt over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2020 i Videreuddannelsesregion Syd kommer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Lægelig videreuddannelse i Grønland

Den Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd har ansvaret for at sikre kvaliteten af videreuddannelsen af læger i Grønland.

Opgaven omfatter besøg i Grønland med besigtigelse af uddannelsessteder og drøftelse af uddannelsen med sundhedsledelsen, uddannelsesansvarlige overlæger og regionslæger samt det grønlandske videreuddannelsesråd.

Som medlem af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse deltager cheflæge Berit Bjerre Handberg via video i de fire årlige rådsmøder.

Status for 2020 inden for de enkelte specialer:

 • Almen medicin: Grønland kan indgå både helt og delvist i introduktions- og hoveduddannelsen i Almen medicin. Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) og Dronning Ingrids Hospital (DIH) danner rammen om den almen medicinske hoveduddannelse i fase 1 og 2, og fase 3 erhverves på et sundhedscenter i en af de øvrige kystbyer, hvor alle regionssygehuse (Aasiaat, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq og DIS, Nuuk) er godkendt til hoveduddannelse indenfor Almen Medicin.
 • Gynækologi og Obstetrik: Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er godkendt til at indgå i introduktionsuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik med seks måneder, idet det bl.a. ikke er muligt at opnå alle sine kompetencer indenfor obstetrik på DIH. Der foreligger en aftale om, at et I-forløb kun vil kunne opslås i kombination med en afdeling her i Region Syd (eller evt. Region Nord eller Øst), der så vil skulle bidrage med de øvrige seks måneder i I-forløbet.
 • Kirurgi: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne indgå med en fuld introduktionsuddannelse i Kirurgi (12 måneder).
  Såfremt det foreliggende uddannelsesprogram revideres efter den nyeste målbeskrivelse, vil Kirurgisk afdeling kunne indgå med 2 x 12 måneder af et hoveduddannelsesforløb.
 • Intern Medicin: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne varetage et fuldt introduktionsforløb på 12 måneder, og I-forløb opslås løbende. Ingen af de intern medicinske specialer er permanent godkendt til at kunne indgå i et H-forløb, men der er – efter konkret aftale herom - mulighed for, at Medicinsk Område på DIH ad hoc vil kunne indgå i et H-forløb med et ophold af typisk seks måneders varighed. Et sådant ophold har en H-kursist i Medicinsk Gastroenterologi tidligere været i.
 • Øvrige specialer: Efter aftale
 • KBU-forløb kan oprettes i Grønland i det omfang, der er KBU-læger, der ønsker at gennemføre KBU-forløb i Grønland.

Der foreligger faste kursusprogrammer indeholdende Akutkurset (udbydes i februar og august) samt Vejlederkursus, kursus i Læring og karrierevejledning og kursus i kommunikation, der alle afholdes i september. Desuden afvikles kurser i Forskningstræning en gang hvert andet år.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion

I Videreuddannelsesregion Syd er Den Pædagogisk Udviklende Funktion dimensioneret til ca. 10 lektorer i medicinsk pædagogik. Lektorerne i medicinsk pædagogik refererer til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i universitære forhold og til sekretariatschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, i øvrige forhold.

Der er pr. 31. december 2020 ansat 2 lektorer i det der pågår et arbejde med at udvikle ordningen og i den forbindelse opslås stillinger i begyndelsen af 2021.

Læs mere om Den Pædagogisk Udviklende Funktion og de nuværende lektorer og deres specialefordeling 

Evaluering - Evaluer.dk

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres og dette kan mest hensigtsmæssigt ske ved at sikre en kontrolleret åben adgang til evalueringerne i www.evaluer.dk. Offentliggørelsen er ikke på enkeltpersonniveau, men vil angive gennemsnit for alle evalueringer af en afdeling/praksis i en given periode.

Inspektorrapporter

Inspektorordningen har til formål at bidrage til overvågning og kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne. Sundhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for administration af ordningen.

Der er i 2020 gennemført 2 inspektorbesøg på afdelinger i Region Syddanmark. Antallet af besøg er lavere end tidligere år grundet besparelser på området i Sundhedsstyrelsen samt COVID-19.
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med afdelingerne og Den Lægelige Videreuddannelse.

Alle inspektorrapporter gennemgås desuden i Uddannelsesudvalgene for de pågældende specialer.

Afslutning

Der forestår mange spændende opgaver som Rådet kan tage fat på i 2021. I speciallægeuddannelsen er der således behov for en fortsat indsats på sygehuse og i praksis. Denne indsats skal styres af ledelsessystemet, uddannelsesansvarlige overlæger og praksistutorer og koordinatorer og ligeledes støttes af specialernes postgraduate kliniske lektorer. 

Lægelig direktør Michael Dall
Formand for det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Syd

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd dækker arbejdet med den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark. Rammerne for sammensætning af de regionale råd for lægers videreuddannelse er fastlagt i bekendtgørelsen om de regionale råd for lægers videreuddannelse fra 2006.

Vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt rådets sammensætning findes på siden her

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har i 2019 afholdt tre møder. På de afholdte møder, har Rådet blandt andet beskæftiget sig med følgende temaer:

På mødet i Rådet d. 5. marts 2019 - blandt andet:

 • Godkendelse af uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i akutmedicin

På mødet i Rådet d. 11. juni 2019 – blandt andet:

 • Fremtidige udfordringer i den lægelige videreuddannelse

På mødet i Rådet d. 3. december 2019 – blandt andet:

 • Dimensioneringsplan 2021- 2025 - høringssvar

Dagsordener og referater fra møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan læses på siden her

Den Kliniske Basisuddannelse (KBU)

Regeringens Lægedækningsudvalg har i sin rapport fra januar 2017 bl.a. anbefalet, at andelen af KBU forløb, der indeholder ansættelse i almen praksis skal stige fra det nuværende niveau på 80 % til, at samtlige KBU forløb skal indeholde 6 mdr. ophold i almen praksis.

Sundhedsstyrelsen har, på baggrund af reaktionerne fra de berørte specialer og det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, besluttet, at gennemføre implementeringen af udvalgets anbefaling på dette område over en årrække.

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at fra ansættelsesrunden 2020-1 skal 90 % af KBU forløbene indeholde ophold i almen praksis. På denne baggrund er Videreuddannelsesregion Syd i gang med at implementere denne ændring.

Hvis denne udvikling forløber uden problemer forventer Sundhedsstyrelsen, at de resterende 10 % kan overføres til almen praksis efterfølgende således, at alle KBU forløb indeholder ansættelse i almen praksis fra ansættelsesrunden 2022-1.

Antallet af KBU forløb svinger fra runde til runde, men niveauet har de seneste runder ligget på ca. 140 forløb halvårligt. Den nuværende fordeling på baggrund af 140 forløb er: Almen praksis 112, psykiatri 22 og onkologi 6.

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillinger dimensioneres af Sundhedsstyrelsen, men opslås og besættes af sygehusafde-lingerne selv, bortset for Almen Medicin. Der er samlet inden for de 39 specialer godkendt 460,5 intro-duktionsstillinger i Region Syddanmark. Besættelsesgraden i 2019 var ca. 85%.

Introduktionsstillinger for Almen medicin opslås og besættes via Den Lægelige Videreuddannelse. Der er i 2019 godkendt 74 introduktionsstillinger i Almen medicin i Region Syddanmark. I 2019 blev 84% af de opslåede forløb besat.

Hoveduddannelsesforløb

Den Lægelige Videreuddannelse har ansvaret for og kompetencen til at opslå og besætte godkendte hoveduddannelsesforløb i alle 39 lægelige specialer.

Opslag af hoveduddannelsesforløb er i 2019 som udgangspunkt sket to gange årligt på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside og på www.sundhedsjobs.dk.

I Videreuddannelsesregion Syd var 33 ud af 212 dimensionerede hoveduddannelsesforløb i 2019 ubesatte.
Der var i 2019 ledige forløb i følgende specialer:

 • Almen medicin
 • Arbejdsmedicin
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Intern medicin: hæmatologi
 • Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Intern medicin: Kardiologi
 • Intern medicin: Nefrologi
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk onkologi
 • Ortopædisk kirurgi
 • Psykiatri
 • Samfundsmedicin
 • Urologi

Oversigt over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019 i Videreuddannelsesregion Syd kommer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Lægelig videreuddannelse i Grønland

Den Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har ansvaret for at sikre kvaliteten af videreuddannelsen af læger i Grønland.

Opgaven omfatter besøg i Grønland med besigtigelse af uddannelsessteder og drøftelse af uddanne-sen med sundhedsledelsen, uddannelsesansvarlige overlæger og regionslæger samt det grønlandske videreuddannelsesråd.

I 2019 har repræsentanter fra Grønland aflagt besøg i Danmark og bl.a. deltaget i Specialernes dag med en stand og et oplæg om uddannelse i Grønland.

Videreuddannelsessekretariatet og PUF var på videreuddannelsesbesøg på Dronning Ingrids Hospital, Dronning Ingrids Sundhedstjeneste og Landslægeembedet i uge 44 og dertil afholdt vejleder/tutorkursus.
Som medlem af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse deltager cheflæge Berit Bjerre Handberg via video i de fire årlige rådsmøder.

Status for 2019 indenfor de enkelte specialer:

 • Almen medicin: Grønland kan indgå både helt og delvist i introduktions- og hoveduddannelsen i Almen medicin. Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) og Dronning Ingrids Hospital (DIH) danner rammen om den almen medicinske hoveduddannelse i fase 1 og 2, og fase 3 erhverves på et sundhedscenter i en af de øvrige kystbyer, hvor alle regionssygehuse (Aasiaat, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq og DIS, Nuuk) er godkendt til hoveduddannelse indenfor Almen Medicin.
 • Gynækologi og Obstetrik: Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er godkendt til at indgå i introduktionsuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik med seks måneder, idet det bl.a. ikke er muligt at opnå alle sine kompetencer indenfor obstetrik på DIH. Der foreligger en aftale om, at et I-forløb kun vil kunne opslås i kombination med en afdeling her i Region Syd (eller evt. Region Nord eller Øst), der så vil skulle bidrage med de øvrige seks måneder i I-forløbet. Vi har p.t. et igangværende I-forløb i samarbejde med Gyn.-Obs. afd. i Esbjerg. I hoveduddannelsen kan Dronning Ingrids Hospital i Nuuk indgå med seks måneders Kirurgi (fase 1) og 2 x seks måneders Gynækologi (fase 2 og fase 4), og vi har p.t. et igangværende forløb.
 • Kirurgi: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne indgå med en fuld introduktionsuddannelse i Kirurgi (12 måneder).
  Såfremt det foreliggende uddannelsesprogram revideres efter den nyeste målbeskrivelse, vil Kirurgisk afdeling kunne indgå med 2 x 12 måneder af et hoveduddannelsesforløb.
 • Intern Medicin: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne varetage et fuldt introduktionsforløb på 12 måneder, og I-forløb opslås løbende. Ingen af de intern medicinske specialer er permanent godkendt til at kunne indgå i et H-forløb, men der er – efter konkret aftale herom - mulighed for, at Medicinsk Område på DIH ad hoc vil kunne indgå i et H-forløb med et ophold af typisk seks måneders varighed. Et sådant ophold er netop aftalt for en H-kursist i Medicinsk Gastroenterologi.
 • Øvrige specialer: Efter aftale
 • KBU-forløb kan oprettes i Grønland i det omfang, der er KBU-læger, der ønsker at gennemføre KBU-forløb i Grønland.

Der foreligger faste kursusprogrammer indeholdende Akutkurset (udbydes i februar og august) samt vejlederkursus, kursus i læring og karrierevejledning og kursus i kommunikation, der alle afholdes i september. Desuden afvikles kurser i Forskningstræning en gang hvert andet år.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion

I Videreuddannelsesregion Syd er Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) dimensioneret til 20 lektorer og en professor. PUF-lektorerne refererer til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i universitære forhold og til sekretariatschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, i øvrige forhold.

Der er pr. 31. december 2019 ansat 13 lektorer.

Lektorerne varetager undervisning på en række ikke-obligatoriske kurser. Lektorerne har således i 2019 afholdt såvel ordinære som specialespecifikke vejlederkurser, kurser i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, basismodul for uddannelsesansvarlige overlæger og kursus i dansk kultur i den lægelige videreuddannelse.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) er i øvrigt beskrevet på siden her, hvor også de nuværende lektorer og deres specialefordeling kan ses.

Evaluering - Evaluer.dk

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres og dette kan mest hensigtsmæssigt ske ved at sikre en kontrolleret åben adgang til evalueringerne i www.evaluer.dk. Offentliggørelsen er ikke på enkeltpersonniveau, men vil angive gennemsnit for alle evalueringer af en afdeling/praksis i en given periode.

Inspektorrapporter

Inspektorordningen har til formål at bidrage til overvågning og kvalitetssikring af den lægelige videre-uddannelse på uddannelsesafdelingerne. Sundhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for administration af ordningen.

Der er i 2019 gennemført 19 inspektorbesøg på afdelinger i Region Syddanmark. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med afdelingerne og Den Lægelige Videreuddannelse.

Alle inspektorrapporter gennemgås desuden i Uddannelsesudvalgene for de pågældende specialer.

Afslutning

Der forestår mange spændende opgaver som Rådet kan tage fat på i 2019. I speciallægeuddannelsen er der således behov for en fortsat indsats på sygehuse og i praksis. Denne indsats skal styres af ledelsessystemet, uddannelsesansvarlige overlæger og praksistutorer og koordinatorer og ligeledes støttes af specialernes postgraduate kliniske lektorer.

Lægelig direktør Michael Dall
Formand for det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Syd

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd dækker arbejdet med den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark. Rammerne for sammensætning af de regionale råd for lægers videreuddannelse er fastlagt i bekendtgørelsen om de regionale råd for lægers videreuddannelse fra 2006.

Vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt rådets sammensætning findes på siden her

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har i 2018 afholdt fire møder. På de afholdte møder, har Rådet blandt andet beskæftiget sig med følgende temaer:

På mødet i Rådet d. 1. marts 2018 - blandt andet:

 • Rekrutteringsindsatser på regionens sygehuse

På mødet i Rådet d. 7. juni 2018 – blandt andet:

 • Den kirurgiske videreuddannelse – er den god nok?

På mødet i Rådet d. 25. september 2018 – blandt andet:

 • Almen medicinske uddannelseslægers kliniske ophold

På mødet i Rådet d. 4. december 2018 – blandt andet:

 • Etablering af kandidatuddannelse i Esbjerg

Dagsordener og referater fra møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan læses på siden her

Den Kliniske Basisuddannelse (KBU)

Regeringens Lægedækningsudvalg har i sin rapport fra januar 2017 bl.a. anbefalet, at andelen af KBU forløb, der indeholder ansættelse i almen praksis skal stige fra det nuværende niveau på 80% til, at samtlige KBU forløb skal indeholde 6 mdr. ophold i almen praksis.

Sundhedsstyrelsen har, på baggrund af reaktionerne fra de berørte specialer og det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, besluttet, at gennemføre implementeringen af udvalgets anbefaling på dette område over en årrække.

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at fra ansættelsesrunden 2020-1 skal 90% af KBU forløbene indeholde ophold i almen praksis. På denne baggrund er Videreuddannelsesregion Syd i gang med at implementere denne ændring.

Hvis denne udvikling forløber uden problemer forventer Sundhedsstyrelsen, at de resterende 10 % kan overføres til almen praksis efterfølgende således, at alle KBU forløb indeholder ansættelse i almen praksis fra ansættelsesrunden 2022-1.

Antallet af KBU forløb svinger fra runde til runde, men niveauet har de seneste runder ligget på ca. 140 forløb halvårligt. Den nuværende fordeling på baggrund af 140 forløb er: Almen praksis 112, psykiatri 22 og onkologi 6.

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillinger dimensioneres af Sundhedsstyrelsen, men opslås og besættes af sygehusafdelingerne selv, bortset for Almen Medicin. Der er samlet inden for de 39 specialer godkendt 441,5 introduktionsstillinger i Region Syddanmark. Besættelsesgraden i 2018 var ca.80%
Introduktionsstillinger for Almen medicin opslås og besættes via Den Lægelige Videreuddannelse. Der er i 2018 godkendt 76 introduktionsstillinger i Almen medicin om året i Region Syddanmark. I 2018 blev 84% af de opslåede forløb besat.

Hoveduddannelsesforløb

Den Lægelige Videreuddannelse har ansvaret for og kompetencen til at opslå og besætte godkendte hoveduddannelsesforløb i alle 39 lægelige specialer.

Opslag af hoveduddannelsesforløb er i 2018 som udgangspunkt sket to gange årligt på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside og på www.sundhedsjobs.dk.

I Videreuddannelsesregion Syd var 29 ud af 202 dimensionerede hoveduddannelsesforløb (14%) i 2018 ubesatte.

Der var i 2018 ledige forløb i følgende specialer:

 • Almen medicin
 • Anæstesiologi
 • Arbejdsmedicin
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Intern medicin: Geriatri
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk genetik
 • Ortopædisk kirurgi
 • Psykiatri

Oversigt over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2018 i Videreuddannelsesregion Syd kommer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: https://www.sst.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/laeger/opslaaede-og-besatte-hu-forloeb

Sammenhængende uddannelsesforløb

I Lægedækningsudvalgets rapport fra januar 2017 er angivet en række forslag til tiltag, som måske kan bedre lægedækningen i hele landet. Et af disse forslag er, at opslå uddannelsesforløb sammensat af KBU-forløb, introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb i forskellige kombinationer, med henblik på, at give ansøgerne mulighed for at kunne blive i et begrænset geografisk område i en længere årrække.

I Videreuddannelsesregion Syd har vi søgt og fået tilladelse til:

 • 2 sammenhængende uddannelsesforløb i Almen Medicin i Sønderjylland (i + h) Første opslag af sammenhængende forløb i almen medicin blev ikke besat. Andet opslag blev besat med 2 læger. Det vurderes ikke nødvendigt at opslå sammenhængende uddannelsesforløb i Almen Medicin, idet der fortsat er vakante forløb i Sønderjylland og Vestjylland, hvorfor interesserede og kvalificerede læger umiddelbart har mulighed for at søge/få tildelt både en introduktions- og hoveduddannelsesstilling i dette område.
 • 2 sammenhængende uddannelsesforløb i Lungesygdomme (i + h) ved henholdsvis Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus Forløbene har været opslået. Begge blev besat, det ene ved genopslag.
 • generelt at opslå vakante hoveduddannelsesforløb fra Sygehus Sønderjylland som sammen-hængende uddannelsesforløb.

I Psykiatrien vurderes det ligeledes ikke p.t. nødvendigt at opslå sammenhængende uddannelsesforløb da det pga. antallet af vakante uddannelsesstillinger ikke er vanskeligt at opnå både introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb i samme geografiske område.

Nyt speciale i Akutmedicin

Sundhedsministeriet godkendte i juni 2017 oprettelsen af det nye lægefaglige speciale, akutmedicin. Der har siden været arbejdet intensivt med at få fastlagt rammerne for det nye speciale, særligt med henblik på at få udarbejdet målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer og få fastlagt en dimensionering. Derudover er der blevet udarbejdet retningslinjer for meritvurdering, både i relation til at opnå fuld merit og dermed speciallægeanerkendelse samt for godkendelse af delelementer med henblik på tilrettelæggelse af et individuelt uddannelsesforløb.

Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen er blevet endeligt godkendt af Sundhedsstyrelsen og de første introduktionsstillinger er blevet opslået i efteråret 2018.

Lægelig videreuddannelse i Grønland

Den Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har ansvaret for at sikre kvaliteten af videreuddannelsen af læger i Grønland.

Opgaven omfatter besøg i Grønland med besigtigelse af uddannelsessteder og drøftelse af uddannelsen med sundhedsledelsen, uddannelsesansvarlige overlæger og regionslæger samt det grønlandske videreuddannelsesråd.

I 2018 har repræsentanter fra Grønland aflagt besøg i Danmark og bl.a. deltaget i Specialernes Dag med en stand og et oplæg om uddannelse i Grønland.

Som medlem af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse deltager cheflæge Berit Bjerre Handberg via video i de fire årlige rådsmøder.

Status for 2018 indenfor de enkelte specialer:

 • Almen medicin: Grønland kan indgå både helt og delvist i introduktions- og hoveduddannelsen i Almen medicin. Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) og Dronning Ingrids Hospital (DIH) danner rammen om den almen medicinske hoveduddannelse i fase 1 og 2, og fase 3 erhverves på et sundhedscenter i en af de øvrige kystbyer, hvor alle regionssygehuse (Aasiaat, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq og DIS, Nuuk) er godkendt til hoveduddannelse indenfor Almen Medicin.
 • Gynækologi og Obstetrik: Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er godkendt til at indgå i introduktionsuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik med seks måneder, idet det bl.a. ikke er muligt at opnå alle sine kompetencer indenfor obstetrik på DIH. Der foreligger en aftale om, at et I-forløb kun vil kunne opslås i kombination med en afdeling her i Region Syd (eller evt. Region Nord eller Øst), der så vil skulle bidrage med de øvrige seks måneder i I-forløbet. Vi har p.t. et igangværende I-forløb i samarbejde med Gyn.-Obs. afd. i Esbjerg. I hoveduddannelsen kan Dronning Ingrids Hospital i Nuuk indgå med seks måneders Kirurgi (fase 1) og 2 x seks måneders Gynækologi (fase 2 og fase 4), og vi har p.t. et igangværende forløb.
 • Kirurgi: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne indgå med en fuld introduktionsuddannelse i Kirurgi (12 måneder). En H-kursist i Danmark har ad hoc fået godkendt et afsluttende seks måneders ophold af sit H-forløb i Kirurgi i Nuuk. Forløbet afsluttes med udløbet af marts 2019. Såfremt det foreliggende uddannelsesprogram revideres efter den nyeste målbeskrivelse, vil Kirurgisk afdeling kunne indgå med 2 x 12 måneder af et hoveduddannelsesforløb.
 • Intern Medicin: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne varetage et fuldt introduktionsforløb på 12 måneder, og I-forløb op-slås løbende. Ingen af de intern medicinske specialer er permanent godkendt til at kunne indgå i et H-forløb, men der er – efter konkret aftale herom - mulighed for, at Medicinsk Område på DIH ad hoc vil kunne indgå i et H-forløb med et ophold af typisk seks måneders varighed. Et sådant ophold er netop aftalt for en H-kursist i Medicinsk Gastroenterologi.
 • Øvrige specialer: Efter aftale
 • KBU-forløb kan oprettes i Grønland i det omfang, der er KBU-læger, der ønsker at gennemføre KBU-forløb i Grønland.

Der foreligger faste kursusprogrammer indeholdende Akut kurset (udbydes i februar og august) samt vejlederkursus, kursus i læring og karrierevejledning og kursus i kommunikation, der alle afholdes i september. Desuden afvikles kurser i Forskningstræning en gang hvert andet år.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion

I Videreuddannelsesregion Syd er Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) dimensioneret til 20 lektorer og en professor. PUF-lektorerne refererer til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i universitære forhold og til sekretariatschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, i øvrige forhold.

Der er pr. 31. december 2018 ansat 14 lektorer.

Lektorerne varetager undervisning på en række ikke-obligatoriske kurser. Lektorerne har således i 2018 afholdt såvel ordinære som specialespecifikke vejlederkurser, kurser i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, basismodul for uddannelsesansvarlige overlæger og kursus i dansk kultur i den lægelige videreuddannelse.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) er i øvrigt beskrevet på siden her, hvor også de nuværende lektorer og deres speciale-fordeling kan ses.

Evaluering - Evaluer.dk

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres og dette kan mest hensigtsmæssigt ske ved at sikre en kontrolleret åben adgang til evalueringerne i www.evaluer.dk. Offentliggørelsen er ikke på enkeltpersonniveau, men vil angive gennemsnit for alle evalueringer af en afdeling/praksis i en given periode.

1.1. Inspektorrapporter

Inspektorordningen har til formål at bidrage til overvågning og kvalitetssikring af den lægelige videre-uddannelse på uddannelsesafdelingerne. Sundhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for administration af ordningen.

Der er i 2018 gennemført 20 inspektorbesøg på afdelinger i Region Syddanmark. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med afdelingerne og Den Lægelige Videreuddannelse.

Alle inspektorrapporter gennemgås desuden i Uddannelsesudvalgene for de pågældende specialer.

7. Afslutning

Der forestår mange spændende opgaver som Rådet kan tage fat på i 2019. I speciallægeuddannelsen er der således behov for en fortsat indsats på sygehuse og i praksis. Denne indsats skal styres af ledelsessystemet, uddannelsesansvarlige overlæger og praksistutorer og koordinatorer og ligeledes støttes af specialernes postgraduate kliniske lektorer.

Lægelig direktør Michael Dall
Formand for det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Syd

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd varetager arbejdet med den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark. Rammerne for sammensætning af de regionale råd for lægers videreuddannelse er fastlagt i bekendtgørelsen om de regionale råd for lægers videreuddannelse fra 2006.

Vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt rådets sammensætning findes på siden her.

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har i 2022 afholdt fire møder. På møderne har Rådet blandt andet beskæftiget sig med følgende temaer:

På mødet i Rådet d. 15. marts 2022 – blandt andet:

 • KBU – aktuel status og fremtidsperspektiv 

På mødet i Rådet d. 07. juni 2022 – blandt andet:

 • Kompetencevurdering

På mødet i Rådet d. 6. september 2022 – blandt andet:

 • Nyt fra AMEE 2022

På mødet i Rådet d. 6. december 2022 – blandt andet:

 • Projekt Patientsikker Ordination

Dagsordener og referater fra møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan læses på siden her.

Den Kliniske Basisuddannelse (KBU)

Antallet af KBU forløb svinger fra runde til runde og i 2022-1 startede 120 KBU-læger i Regions Syddanmark og i 2022-2 startede 155 KBU-læger i Region Syddanmark.  

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillinger dimensioneres af Sundhedsstyrelsen, men opslås og besættes af sygehusafdelingerne selv, bortset for Almen Medicin.

Introduktionsstillinger for Almen medicin opslås og besættes via Den Lægelige Videreuddannelse. Der er i 2022 godkendt 124 introduktionsstillinger i Almen medicin i Videreuddannelsesregion Syd. I 2022 blev 89 af de opslåede forløb besat.

I de øvrige specialer er der i 2022 samlet set godkendt 380,5 introduktionsstillinger og 366 er blevet besat.  

Hoveduddannelsesforløb

Den Lægelige Videreuddannelse har ansvaret for og kompetencen til at opslå og besætte godkendte hoveduddannelsesforløb i alle 39 lægelige specialer.

Opslag af hoveduddannelsesforløb er i 2022 som udgangspunkt sket to gange årligt på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside og på www.sundhedsjobs.dk.

I Videreuddannelsesregion Syd var 45 ud af 239 dimensionerede hoveduddannelsesforløb i 2022 ubesatte.

Der var i 2022 ledige forløb i følgende specialer:

 • Almen medicin
 • Akutmedicin
 • Arbejdsmedicin
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Intern medicin: Hæmatologi
 • Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Intern medicin: Geriatri
 • Intern medicin: Endokrinologi
 • Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Intern medicin: Lungesygdomme
 • Intern medicin: Kardiologi
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Karkirurgi
 • Klinisk Genetik
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk Mikrobiologi
 • Neurologi
 • Ortopæd kirurgi
 • Oto-, rhino-, laryngologi
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Psykiatri
 • Pædiatri
 • Radiologi
 • Samfundsmedicin
 • Urologi
   

Oversigt over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2022 i Videreuddannelsesregion Syd fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Lægelig videreuddannelse i Grønland

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd har ansvaret for at sikre kvaliteten af videreuddannelsen af læger i Grønland.

Opgaven omfatter besøg i Grønland med besøg på de uddannelsesgivende afdelinger og drøftelse af uddannelsen med sundhedsledelsen, uddannelsesansvarlige overlæger og regionslæger samt det grønlandske videreuddannelsesråd. Senest var to repræsentanter fra Pædagogisk Udviklende Funktion på besøg i Grønland i september 2022.

Status for 2022 inden for de enkelte specialer:

 • Almen medicin: Grønland kan indgå både helt og delvist i introduktions- og hoveduddannelsen i Almen medicin. Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) og Dronning Ingrids Hospital (DIH) danner rammen om den almen medicinske hoveduddannelse i fase 1 og 2, og fase 3 erhverves på et sundhedscenter i en af de øvrige kystbyer, hvor alle regionssygehuse (Aasiaat, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq og DIS, Nuuk) i 2022 er godkendt til hoveduddannelse inden for Almen Medicin.
 • Gynækologi og Obstetrik: Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er godkendt til en fuld introduktionsuddannelse i Gynækologi og Obstetrik (12 måneder).
 • Kirurgi: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne indgå med en fuld introduktionsuddannelse i Kirurgi (12 måneder).
 • Intern Medicin: Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram, hvorefter Dronning Ingrids Hospital i Nuuk vil kunne varetage et fuldt introduktionsforløb på 12 måneder, og I-forløb opslås løbende. Ingen af de intern medicinske specialer er permanent godkendt til at kunne indgå i et H-forløb, men der er – efter konkret aftale herom - mulighed for, at Medicinsk Område på DIH ad hoc vil kunne indgå i et H-forløb med et ophold af typisk seks måneders varighed. Et sådant ophold har en H-kursist i Medicinsk Gastroenterologi tidligere været i.
 • Øvrige specialer: Efter aftale
 • KBU-forløb kan oprettes i Grønland i det omfang, der er KBU-læger, der ønsker at gennemføre KBU-forløb i Grønland. 

Der foreligger faste kursusprogrammer indeholdende Akutkurset (udbydes i februar og august) samt Vejlederkursus, kursus i Læring og karrierevejledning og kursus i kommunikation, der alle afholdes i september. Desuden afvikles kurser i Forskningstræning en gang hvert andet år.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion

I Videreuddannelsesregion Syd er Den Pædagogisk Udviklende Funktion dimensioneret til ca. 10 lektorer i medicinsk pædagogik. Lektorerne i medicinsk pædagogik refererer til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i universitære forhold og til sekretariatschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, i øvrige forhold.

Der er pr. 31. december 2022 ansat 9 lektorer.

Den Pædagogisk Udviklende Funktion er i øvrigt beskrevet på siden Pædagogisk udviklende funktion, hvor også de nuværende lektorer og deres specialefordeling kan ses.

Evaluer.dk og logbog.net erstattet af Uddannelseslæge.dk

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres. Det er tidligere blevet offentliggjort på evaluer.dk, men i november 2022 erstattede det nye system Uddannelseslæge.dk de gamle systemer evaluer.dk og logbog.net. Evalueringerne kan ikke trækkes i det nye system endnu, men funktionen forventes færdigudviklet og brugbar i april 2023. Funktionens der omhandler logbogen er i drift og, der udvikles løbende på systemet.

Inspektorrapporter

Inspektorordningen har til formål at bidrage til overvågning og kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne. Sundhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for administration af ordningen.

Der er i 2022 modtaget 17 rapporter fra inspektorbesøg på afdelinger i Region Syddanmark.
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med afdelingerne og Den Lægelige Videreuddannelse.

Alle inspektorrapporter gennemgås desuden i uddannelsesudvalgene for de pågældende specialer.

Afslutning

Der forestår mange spændende opgaver som Rådet kan tage fat på i 2023, herunder kan blandt andet nævnes det forestående arbejde med Revision af Den Lægelige Videreuddannelse samt Ny Dimensioneringsplan for 2024-2028. Der er således behov for en fortsat indsats på sygehuse og i praksis, og denne indsats skal styres af ledelsessystemet, uddannelsesansvarlige overlæger, praksistutorer og koordinatorer samt lektorer i medicinsk pædagogik.

Lægelig direktør Michael Dall
Formand for det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Videreuddannelsesregion Syd

APPFWU02V