Skip til primært indhold

Kommissorium for uddannelsesudvalg i almen medicin i videreuddannelsesregion Syd

Det Regionale Råd i Region Syddanmark har nedsat rådgivende uddannelsesudvalg i almen medicin

Kommissorium / vedtægter for
uddannelsesudvalget for almen medicin i videreuddannelsesregion Syd

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (herefter benævnt ”Det Regionale Råd”) i Region
Syddanmark har på møde d. 11. april 2002 vedtaget at nedsætte rådgivende uddannelsesudvalg i
de godkendte lægelige specialer.

Det regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg i specialet Almen medicin nedsættes i
henhold til denne beslutning.

§1 Uddannelsesudvalgets sammensætning

Uddannelsesudvalget sammensættes af følgende repræsentanter

En formand udpeget af Det Regionale Råd blandt koordinatorerne

 • Et medlem udpeget af Det Regionale Råd blandt koordinatorerne
 • En alment praktiserende læge udpeget af Det Regionale Råd blandt tutorerne efter
  indstilling fra det regionale praksisudvalg
 • To repræsentanter fra sygehusspecialerne
 • En repræsentant for YL blandt YL under uddannelse i Almen medicin

Medlemmer af uddannelsesudvalget er udpeget af Det Regionale Råd efter indstilling fra
henholdsvis afdelinger og de uddannelsessøgende læger.

Formanden for udvalget udpeges af Det Regionale Råd efter indstilling fra udvalget.

Ved vakancer i perioden gennemføres erstatningsudpegninger i henhold til reglerne for primær
udpegning.
Til udvalget knyttes endvidere:

 • En PUF-lektor som pædagogisk rådgiver.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Videreuddannelsessekretariatets sagsbehandler i specialet.
Specialets sagsbehandler deltager i uddannelsesudvalgsmøderne.

§2 Uddannelsesudvalgets formål og opgaver

Formål:

Uddannelsesudvalget har til formål at drøfte spørgsmål vedrørende lægelig videreuddannelse i
Videreuddannelsesregion Syd.

Udvalget skal

 • bidrage til at udvikle og sikre en ensartet høj kvalitet i speciallægeuddannelsen for eget
  speciale på alle uddannelsessteder
 • sikre, at videreuddannelsen i eget speciale gennemføres i overensstemmelse med rammer
  udmeldt af Sundhedsstyrelsen, Det Regionale Råd og Region Syddanmark
 • bidrage til, at viden om og indsigt i uddannelsesmæssige forhold formidles og håndteres i
  videreuddannelsesregionen
 • inddrage ledelsessystemet på hospitalsenhederne i relevant omfang

Opgaver:

Uddannelsesudvalget skal

 • rådgive Det Regionale Råd og Videreuddannelsessekretariat vedrørende planlægning og
  gennemførelse af speciallægeuddannelsen.
  Rådgivningen skal varetages ud fra Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser om uddannelse
  til speciallæge med afledte vejledninger og godkendte uddannelsesmål samt efter de
  anvisninger, der angives af Det Regionale Råd.
 • drøfte sager indenfor alle områder vedrørende lægelig videreuddannelse i specialet,
  herunder
  • gennemgå målbeskrivelsen for specialet med henblik på detaljering og
   konkretisering i forhold til de regionale vilkår og herigennem sikre, at
   målbeskrivelsen bliver operationel i Region Syddanmark
  • at udforme rammeforslag til strukturering af uddannelsen
   • ved opdeling af målbeskrivelsen i relevante delelementer,
   • ved angivelse af hensigtsmæssig tidsmæssig placering af teoretiske kurser
    og forskningstræning samt
   • ved angivelse af evt. færdighedslaboratoriers anvendelse
  • udarbejde vejledende kriterier for de uddannelsesgivende afdelingers ønske om
   varetagelse af konkrete delelementer i uddannelsen.
  • indsamle og evaluere de enkelte uddannelsesgivende afdelingers ønsker om varetagelse af uddannelsesforløbenes delelementer
  • udarbejde/revidere uddannelsesprogrammer
  • sammensætte og fordele uddannelsesforløb
  • bistå ved behov for ændring af uddannelsesforløb udløst af organisatoriske eller funktionelle ændringer i afdelingernes opgavevaretagelse.
  • fastlægge niveau og metoder til godkendelse af kompetencer
  • implementere relevante målepunkter for de uddannelsessøgende lægers kompetenceprogression
  • bidrage med ideer til og koordinere forskning i uddannelsen
  • planlægge forskningstræning
  • planlægge kurser i videreuddannelsen
  • optimere lærings- og kompetencevurderingsstrategier
  • bistå ved afdelingsevalueringer herunder ved bedømmelse af inspektorrapporter
  • indstille til godkendelse af uddannelsessteder til Det Regionale Råd

Uddannelsesudvalget kan endvidere

 • bidrage til løsning af problemstillinger, herunder
  • klager fra uddannelsessøgende
  • komplicerede meritvurderinger *)
  • komplicerede uddannelsesforløb *)
  • inspektorrapporter med negative bedømmelser
  • uenighed mellem uddannelsessteder om kvalitetsniveau i uddannelsen, herunder
   uenighed om krav til godkendelse af forløb

Der tilstræbes enighed i uddannelsesudvalget vedr. lægefaglige indstillinger om sammensætning
og fordeling af uddannelsesforløb samt om uddannelsesprogrammer.
Videreuddannelsessekretariatet udarbejder og fremlægger indstillinger mm. til Det Regionale Råd.
Ved uenighed redegøres for eventuel dissens til det Regionale Råd.

§3 Uddannelsesudvalgets møder

Uddannelsesudvalget fastsætter selv sin mødeplan, idet der normalt afholdes møder 2-4 gange
årligt.

Indkaldelse af møder sker normalt med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden og materiale til mødet tilsendes udvalgets medlemmer pr. mail senest en uge inden
mødet.
Ekstraordinære møder kan indkaldes af formanden eller såfremt 3 medlemmer anmoder herom.

Udvalget er alene beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Til gyldig beslutning kræves simpelt flertal. Hver uddannelsesgivende enhed har én stemme
uanset antallet af udpegede medlemmer til uddannelsesudvalget. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Ved indstillinger afgivet af udvalget kan ethvert medlem forlange sin evt. afvigende holdning kort
tilført indstillingen.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper med henblik på varetagelse af konkrete opgaver.
Der udarbejdes beslutningsreferat fra alle møder.

Mødediæter og transportudgifter for udvalgets medlemmer udredes af medlemmets
hoved arbejdssted.

*)Personsager må ikke drøftes uden forudgående tilladelse fra involveret læge, og den involverede afdeling skal være til stede under drøftelsen. For meritsager gælder dog, at den faglige behandling af meritvurderingen godt kan foregå uden ansøgers tilstedeværelse.

 

23. marts 2017

APPFWU01V