Skip til primært indhold

Praksisområde Lillebælt

Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelse i almen medicin består af en praksisbeskrivelse samt et program for hver sygehusafdeling, som indgår i dit uddannelsesforløb.

Praksisbeskrivelser

Vil blive opdateret snarest muligt.

Praksisbeskrivelse Bredsten Lægehus I/S

Historie og patientgrundlag

Praksis er oprettet 1/9-2017 ved en sammenlægning af 2 lægehuse. Bredsten lægehus og lægehuset i Gadbjerg. Begge lægehuse har eksisteret i mange år. Bredsten lægehus har tilknyttet cirka 3.900 gr. 1 patienter. Vi har jævnligt passanter fra den lokale højskole, efterskole og forskellige migrantarbejdere, ligesom forskellige ikke tilmeldte patienter af og til henvender sig med småskader. Geografisk er de fleste patienter fra Bredsten, Gadbjerg, Nørup området, men vi har patienter i Vejle, Jerlev, Ødsted, Egtved, Vandel, og Jelling.

Praksis' funktion

Bredsten Lægehus I/S yder almen lægehjælp i henhold til overenskomst om dette med regionerne til tilmeldte patienter, mandag til fredag 8-16 og i begrænset omfang efter kl. 16 og før 8. Desuden tilbydes på privat grundlag diverse ydelser så som attester og vaccinationer med mere.

Læger og personale

Der er to læger i kompagniskabspraksis og en fastansat læge i en paragraf 24 stilling. Lægehuset har en konsultationssygeplejerske, en SSH og en sekretær ansat. Sekretæren varetager almindeligt sekretærarbejde, herunder receptfornyelser af fast medicin (der foreligger skriftlig instruks om dette). Sekretæren udfører ligeledes forskelligt laboratoriearbejde og medvirker ved operationer med mere.

Konsultationssygeplejersken varetager selvstændigt kronikerkontroller i henhold til overenskomstaftalen, cervixcytologier, sårbehandling og undersøger patienter med øvre luftvejsinfektioner med mere. SSH varetager sekretærarbejde blandt andet i form af telefonvisitation, samt kliniske kontroller, herunder blandt andet blodprøvetagning, øreskylning, kontrol af KOL, INR/Marevan med flere. Alle inklusiv lægerne kan medvirke til alle former for praktisk arbejde om nødvendigt (dette gælder også PN-Rengøring). Vi er fælles om patienterne og deler vigtige oplysninger om patienterne, men patienterne har oftest valgt én af os, som de plejer at bruge til ikke akutte problemstillinger.

Værdigrundlag

Vi ønsker at udøve almen lægegerning til den lokale befolkning på et højt fagligt niveau samtidigt med, at vi trives med vores arbejde.
Heraf afledes følgende enkeltværdier:

 • Vi tilbyder alle de almindelige undersøgelser og behandlinger, som man kan forvente af en almen lægepraksis.
 • Vi behandler alt, som vi selv mener at kunne stå inde for på et højt fagligt niveau; men ligeledes henvises til speciallæger eller sygehuse, så snart vi mener, at patienterne får en bedre behandling dér.
 • Vi deltager løbende i efteruddannelsesaktiviteter, for at holde os opdaterede og bestandigt udvikle vor praksis.
 • Personale superviseres og efteruddannes i dialog med personalet med fokus på, hvad der er brug for i relation til patienterne.

Patienterne skal være trygge ved, at man kan få lægehjælp, når man mener at have brug for hjælp.
Det betyder at vi prioriterer tilgængelighed generelt, og mulighed for akut konsultation, hvis patienten oplever trængende brug for hjælp.
Vi ønsker at have et venligt og varmt klima mellem kolleger og medarbejdere i lægehuset.

Arbejdsplan for klinikken

Telefonkonsultation mandag til fredag 8-9 varetages af sekretæren og 1-2 faste læger. Sekretæren fordeler de akutte patienter, og ved behov for lægefaglig rådgivning stilles om til lægen.
Planlagte konsultationer mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9 -13.30 samt onsdag 9-11 og 13-16.30, og tirsdag fra 07.05-08.00. Efter dette tidsrum varetages de administrative opgaver (Indbakke, laboratoriesvar, epikriser og E-konsultation samt eventuel attester).
Akutte konsultationer i samme tidsrum eller efter 13.30 samt onsdage 11-12. Akut opstået sygdom ses fortrinsvist af akutlægen. Akutlægefunktionen varetages af en bestemt læge, som også godkender recepter og er til rådighed for spørgsmål fra personalet og uddannelseslægerne. Funktionen går på skift.
Sygeplejerskekonsultationer og SSH-konsultationer i samme tidsrum som ovenfor, idet de dog ser den første patient allerede 08.00. Sidste tid til blodprøve onsdag er kl. 1415 af hensyn til afhentning fra regionens bud. Vi har to gange om ugen åben blodprøvetagning som varetages af vores SSH. Her kommer patienterne uden tidsbestilling, men med aftalte blodprøver der ligger gemt i web req. Vi har ligeledes åben vaccinationstid som varetages af vores SSH. Her kommer patienter til vaccinationer uden tidsbestilling. Vi varetager ikke rejsevaccination.
En standard konsultation er 15 minutter. Der foreligger hos sekretæren en skabelon for længere tid til forskellige undersøgelser, attester og samtaler. Nogle gange booker vi kun ti minutter til en akut konsultation. (ondt i halsen, stp.). Til uddannelseslægen afsættes længere tid i starten, og man er selv med til at vurdere hvor lang tid man har brug for. Der er dagligt afsat ½ time til spisepause og onsdag 60 min. med henblik på tavlemøde, personalemøde og undervisning.

Uddannelseslægens arbejdsplan

Mandag 8-15, tirsdag 7-15, onsdag 8-17, torsdag 8-15, fredag 8-14.
Konsultationstider følger ovenstående, men i starten af ansættelsen vil der være blokeret ekstra tider mellem patienterne. Uddannelseslægen har svartid og afrunding sidst på dagen, til egen refleksion og administrative opgaver. En uddannelseslæge forventes på ingen måde at ophobe overarbejde.
Klinikkens ferielukninger er planlagt langt ud i fremtiden. Det er derfor vigtigt før tiltrædelsen at få planlagt ferien for indeværende år. Ønsker om frihed til kurser med mere ud over de obligatoriske meddeles ledelsen i god tid, så forsørger vi så vidt muligt at imødekomme det under hensyn til arbejdsplanlægningen i øvrigt.

Introduktion

Den første uge vil der være sat tid af til introduktionssamtale. Desuden vil der være meget få patienter for at sikre tid til oplæring i EDB og administrative rutiner (diagnosekodning, honorarsystem mm.). Der vil være ½ dag med alle personaler med henblik på at få indsigt i hver af deres arbejdsfunktioner. Der vil ligeledes være en ½ dag hvor uddannelseslægen går med hver af de faste læger. Som led i introduktionen, vil uddannelseslægen også blive informeret om lokale samarbejdspartnere, speciallæger, sygehuse, hjemmepleje - og ikke mindst hvorledes samarbejdet med disse er organiseret rent praktisk. Uddannelseslægen forventes i god tid inden ansættelsen at have været på et kort besøg i klinikken med henblik på oprettelse som bruger i EDB-systemet (Clinea) og for at sikre tildeling af digital signatur inden ansættelsen. Ligeledes ses på rammerne for ferie og frihed. Allervigtigst for dette besøg er dog at få et indtryk af den fælles “kemi” med mere. Vi ønsker også ved denne lejlighed at høre om evt. særlige interesser eller tanker om specialevalg.

Vejledning og supervision

Vi forventer, at uddannelseslægen er aktiv og opsøgende for at få patienter med mulighed for læring og udfordringer på passende niveau. Der er som udgangspunkt dagligt afsat 30 minutter til vejledning og supervision hos én af tutorerne. Desuden afsættes løbende tid til intro, midtvejs og slutevalueringer samt gennemgang af kompetencer. Ud over dette er uddannelseslægen velkommen til at “fange” én af de andre læger mellem patienter med henblik på korte spørgsmål, når det er mest hensigtsmæssigt for at kunne afslutte en patientkontakt tilfredsstillende eller ved akut behov for vejledning.
Tutorlægerne vil bestræbe sig på at tilkalde uddannelseslægen for at medvirke til kliniske situationer med særlig mulighed for læring. Desuden vil vi prøve at planlægge uddannelseslægens medvirken, når det kan forudses, at der kan være læring ved at overvære eller assistere i andet klinisk arbejde (fx procedurer eller operationer, vigtige undersøgelsesteknikker med mere).
Det skønnes dog, at den vigtigste læring som regel foregår, når uddannelseslægen selv har patienter. Vi tilbyder og forventer videosupervision efter nærmere aftale.
Vi vil aftale præcise tidspunkter for samtaler, hvor kompetencer godkendes. Uddannelseslægen forventes selv at være meget aktiv med selv at monitorere sine kompetencer, og at gøre opmærksom på specifikke huller, således, at hele klinikken, inkl. ikke lægeligt personale, kan understøtte at lægen får tildelt de nødvendige patientkontakter i god tid.

Andre uddannelsesaktiviteter

Vi bruger generelt den lidt længere pause onsdag til ugentlige tavlemøder, undervisning og personalemøder. Alle medarbejdere kan blive bedt om at komme med forslag og oplæg til disse møder. Vi deltager i 12 mandsgrupper 4. onsdag i måneden. Uddannelseslægen er velkommen til at deltage i et af disse. Det kan arrangeres, at uddannelseslægen besøger praktiserende speciallæge efter nærmere aftale.
Vi vil være behjælpelige med at finde en kollega som man kan få lov at følge på lægevagt i det omfang det er beskrevet i de forskellige uddannelsesansættelser.

Diverse råd og regler

Vores grundlæggende holdning er, at meget kan lade sig gøre ved samtale, planlægning og forudseenhed, så vi opfordrer alle medarbejdere til at informere om specielle problemer eller behov, som måtte kunne forudses at give problemer for ansættelsen eller uddannelsen.
Hvis man oplever noget som problematisk vil konstruktiv kritik blive vel modtaget og respekteret. Negative oplevelser bør ikke ophobes men helst tages op i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til oplevelsen. Det gælder hvad enten det er med patienter, læger, personale eller samarbejdspartnere.
Vi ønsker at prøve at fange konflikter inden de spidser til - for at løse, “ned skalere”, eller i det mindste at lære af konflikten.

Rygning og rusmidler, påklædning med mere

Det er ikke tilladt at ryge tobak på matriklen.
Påvirkning af rusmidler i arbejdstiden får alvorlige konsekvenser herunder bortvisning og anmeldelse. Lægen forventes at være velsoigneret og rent og almindeligt klædt uden specielle religiøse eller politiske tilkendegivelser i dragt eller synlige smykker. Påklædningen bør tage hensyn til god hygiejne og det anbefales at medbringe en reserve i tilfælde af stænk eller sprøjt.

Sygdom, barns 1. sygedag med mere

Meddeles så snart man kan forudse, at det får betydning for muligheden for at møde på arbejde.
Hvis man om morgenen kan se, at man er for syg til at arbejde denne dag, skal det meddeles senest kl. 07.30. Husk evt. raskmelding op til weekend eller ferier, så det ikke kommer til at gå ud over 10% reglen.

Brug af EDB, mobiltelefoner og anden elektronik

Der henvises til lægehusets IT-instruks.

Kære kommende uddannelseslæge - Velkommen til Familielægerne i Børkop!

Vi ser frem til at have dig ansat i de kommende 6 – 12 måneder. At være tutorpraksis giver vores lægehus dynamik og et friskt pust. Når, vi har uddannelseslæger, betyder det meget for os at give og at modtage viden, at skabe relationer og at vise, at praksislivet er skønt.

I god tid inden du starter, inviteres du ud til os, så vi kan få hilst på hinanden. Du får her set lægehuset og vi kan få aftalt arbejdsplan og fravær i forbindelse med ferier og kursus.

Historie

Vores praksis har en lang historie, idet den har eksisteret siden 1871 (med enkelte huller). Praksis har været drevet fra forskellige adresser i Børkop, men i 1967 byggede Frederiksen og Stjernholm lægehuset på Syrenvej. Huset har siden gennemgået flere renoveringer og udbygninger. Lægehuset har adresse på Syrenvej 2, 7080 Børkop.

Siden 1984 har der været uddannelseslæger i vores praksis.

Vi prioriterer værdier som:

 • Høj faglighed
 • Omsorg og service
 • Respekt og trivsel
 • Godt samarbejde såvel med kollegaer som med patienter

Vores lægehus er en såkaldt kompagniskabspraksis. Det betyder, at vi er 3 kompagnoner, der alle er speciallæger i almen medicin.

Viki Hoé Kousgaard f 1980, har været i praksis siden 2022

Astrid van der Meijden f 1971, har været i praksis siden 2013. Astrid fungerer som tutor for vores uddannelseslæger.

Birthe Daugaard, f 1966, har været i praksis siden 2006. Birthe fungerer som tutor for vores uddannelseslæger.

Personale

Vi har 3 sygeplejersker og 3 sekretærer, samt en ledende lægesekretær alle ansat på deltid. Desuden har vi 1-2 faste lægevikarer, og 1-2 uddannelseslæger. I perioder har vi også medicinstuderende.

Lægehuset er en blandet by- og landpraksis med ca. 5.000 patienter, heriblandt 100 udviklingshæmmede.  

I lægehusets laboratorium findes der, udover EKG og spirometer, gængs laboratorieudstyr, således at vi umiddelbart kan få svar på hæmoglobin, blodsukker, urinstix, CRP, leuc.diff, øvrige hæmatologiske kvantiteter og INR. Endvidere forefindes pulsoxymeter, fasekontrast mikroskop, tympanometer og UL‐doppler.

Børkop er en by i udvikling med mange nye tilflyttere. Den er smukt beliggende med fjord og skov midt mellem Vejle og Fredericia Der er i alt 3 lægehuse i Børkop. Vi er gode til at hjælpe hinanden i lægehusene, når der er behov herfor. Desuden er der et godt samarbejde med det lokale apotek samt fysio- og fodterapeuter.

Arbejdet i praksis

Når du starter, introduceres du de første 3 dage, hvor du følges med de faste læger. Herefter får du dine egne patienter. I starten får du lidt længere tid per patient, så du kommer godt i gang. Der er hver dag afsat tid i skemaet til supervision, og ud over det superviserer vi løbende gennem arbejdsdagen.

Arbejdstilrettelæggelse

Vi arbejder hver dag fra 8-16, dog onsdag til kl 17.30, da der er aftenkonsultation. Vi arbejder efter princippet Tid samme dag. Det betyder, at vi ikke ved, hvilke patienter, vi kommer til at se dagen efter. Nogle dage kan være meget travle, andre dage kan være mindre travle, med flere ledige tider. Vi kan godt lide det flow og den variation, som Tid samme dag princippet giver. Og så er vi glade for, at ventetiden er afskaffet.

Din arbejdstid bliver gennemsnitlig 37 timer, med mindre andet aftales. Det taler vi om, når du besøger os, inden du starter. Den 1. onsdag i måneden har vi personalemøde, og den 4. onsdag holder vi lægemøde. Desuden holder vi læger konference hver tirsdag og torsdag kl. 7.30-8.00.

Uddannelse

Som led i din uddannelse afholdes skemalagt introduktionssamtale samt midtvejs- og slutevaluering med din tutorlæge. Ved disse samtaler, men også ved den daglige supervision, har vi fokus på, at du opnår de påkrævede kompetencer for dit uddannelsestrin

Din tutor er ansvarlig for gennemførelse af de obligatoriske evalueringssamtaler under uddannelsesforløbet.

Din tutor vil evaluere kompetencerne løbende vha. anerkendte kompetencevurderingsværktøjer.

Vores motto er, at vi går glade på arbejde og går glade hjem. I lægehuset arbejder vi som et team og hjælper hinanden. Vi håber, at du har lyst til at være en del af vores dejlige praksis. Og at dit ophold hos os, vil være med til at give dig et indblik i livet som praktiserende læge, når det er bedst.

Med venlig hilsen Familielægerne i Børkop, Viki Hoé Kousgaard, Birthe Daugaard og Astrid van der Meijden

Børkop januar 2023

Praksisbeskrivelse, Lægehuset Nyvej 6, 7080 Børkop

Kære kommende uddannelseslæge. Velkommen til Lægehuset Nyvej 6.

Lægehuset Nyvej 6 er en kompagniskabspraksis, hvor der er tilknyttet 4-kapaciteter. Der er aktuelt tilknyttet ca. 6.400 patienter. Der har i 2019 og 2020 været et generationsskifte, hvor Nathja Steenfeldt og Søren Thomsen indtrådte i klinikken. Herudover består kompagniskabet af Trine Blåbjerg Boel og Mohammad Mirzaei, der har været tilknyttet lægehuset siden 2008.

Udover de faste læger er vi tre sygeplejersker, en  praksismanager/lægesekretær og en social og sundhedsassistent. Alle venlige, glade og hjælpsomme.

Teamet

Nathja Steenfeldt (f. 1983), Læge
Trine Blåbjerg Boel (f. 1969) Læge
Mohammad Mirzaei, (f. 1962) Læge
Søren Thomsen (f. 1984) Læge
Helene Johansen, sygeplejerske
Line Olsen, sygeplejerske
Janni Ankerstjerne Høi, sygeplejerske.
Pia Andersen, Praksismanager / lægesekretær
Jeanine Povlsen, SOSU assistent.
Lisbeth Jørgensen, rengøring.

Børkop er en stationsby beliggende mellem Vejle og Fredericia og er en del af Vejle kommune. Børkop er Vejle kommunes næststørste by, og er et område i vækst med mange tilflyttere til området. Patienterne kommer fra en kombination af by- og landområder og er en blanding af børn, unge og gamle. I Børkop er der et andet lægehus og en sololæge.

Vi er glade for at have uddannelseslæger hos os og anser uddannelseslægen som en del af teamet i lægehuset og har siden 2002 været tutorpraksis. Vi har i perioder også medicinstuderende fra SDU.

Vores vision for lægehuset er tid til høj faglighed med respekt for en bæredygtig lægeklinik. Vi trives ved at insistere på et lægehus i balance. En balance mellem nytænkning af vores praksis og et stabilt flow i arbejdet. En balance mellem rummelighed og forskellighed. En balance, der skal være med til sikre et godt arbejdsmiljø i lægehuset.

Som uddannelseslæge vil du indledningsvis følge et introduktionsprogram, hvor du introduceres til de forskellige roller i lægehuset og til IT-systemet XMO. Herefter vil du starte med selvstændige konsultationer, der vil være tilpasset dit uddannelsesniveau.
Der er dagligt skemalagt 30 minutters supervision ved en i forvejen udpeget superviserende speciallæge, som skifter, og der vil være mulighed for ad hoc supervision i løbet af arbejdsdagen. Du vil som uddannelseslæge opleve at have supervision med alle speciallægerne i huset på skift.
Som uddannelseslæge vil du få tildelt en tutorlæge, som vil være din tutorlæge gennem hele dit uddannelsesforløb hos os.

Du vil have selvstændige konsultationer, og der vil også være mulighed for at køre sygebesøg. Vores uddannelseslæger ser også akutte patienter med forskellige problemstillinger. Vi bestræber os på at få dig med til relevante/interessante patientkontakter. Herunder også sygebesøg, som det lader sig gøre. Der vil altid være en fast læge tilstede i huset.
Der vil løbende være fokus på kompetence godkendelse, og der vil være sat ekstra tid af til dette. Metoder vil bl.a. være struktureret observation af procedure/konsultation og 360 graders evaluering.

Lægehuset har åbent for konsultationer fra kl. 8:00-16:00 mandag til fredag og onsdag til kl. 17:00. Din arbejdstid tilrettelægges inden for dette tidsrum. Vores telefontid er visiteret. Som læge har man ringe-tilbage-tid fra kl. 9:30-10:00.
Der er kaffepause fra kl. 10:00-10:15. Middagspause fra kl. 13:00-13:30 og om onsdagen fælles undervisning 13:00- 14:00, som varetages på skift af læger og personale. Uddannelseslægen afholder undervisning minimum en gang per halve år.

Vi vægter trivsel højt, og vores uddannelseslæger er med til julefrokost, sommerfest og øvrige personalearrangementer.

Ferie og fravær forsøges planlagt i god tid og forhåbentligt til alles tilfredsstillelse.
Vi anser engagement og gensidig åbenhed grundlæggende for et godt ophold her, og vi ser frem til at lære dig at kende, og håber, du vil falde godt til.
Du er velkommen til at kontakte os inden opstart og få en rundvisning og hilse på os og drøfte arbejdstid, ferieønsker og lignende.

Med venlig hilsen
Lægehuset Nyvej 6
7080 Børkop
Telefonnummer: 75 86 64 66

Praktiserende læge Hung Le

- centralt beliggende mellem Kolding og Haderslev

www.PLHL.dk 

Praktiserende læge Hung Le har en klinik beliggende på Lindegade 56C, 6070 Christiansfeld - en fremstående klinik for medicinsk uddannelse og praksis. Som en hjørnesten i lægevidenskabelig uddannelse og patientpleje i Sydjylland, tilbyder vi et dynamisk læringsmiljø, der er skræddersyet til at berige din karriere inden for lægevidenskaben og fremme din faglige udvikling i regionerne Kolding, Haderslev, og det bredere område. Klinikken huser også den private livsstilscenter inklusiv vægttabsklinik Skanfeld ( www.skanfeld.dk), hvor den uddannelsessøgende læge får mulighed for et højt specialiseret dybdegående kendskab til dette felt i almen medicin.

Om Praktiserende læge Hung Le

Siden vores opstart i januar 2019, har Praktiserende læge Hung Le været en katalysator for innovation inden for lægevidenskab og uddannelse. Vores faciliteter, der er præget af New Yorker-stilens raffinement, afspejler vores ambition om at fusionere den ærværdige tradition for medicinsk praksis med fremskridt inden for moderne teknologi, positionerende os som et centrum for medicinsk excellence i Kolding, Haderslev, og ud over.

Kerneværdier og praksisfunktioner

Hos Praktiserende læge Hung Le er vores engagement i kerneværdierne kvalitet, sikkerhed, service, og effektivitet. Disse principper driver os til dagligt at opnå ekstraordinære standarder for patientpleje og understøtter vores mål om at uddanne dygtige læger, der er klædt på til fremtidens udfordringer i sundhedsplejen.

Læringsmiljø og patientpleje

Med et patientgrundlag, der dækker et bredt spektrum af medicinske behov, garanterer Praktiserende læge Hung Le en uovertruffen læringsoplevelse. Vores praksis giver yngre læger mulighed for at erhverve praktisk erfaring med en mangfoldighed af patienttilfælde, fra børnesundhed til ældrepleje, berigende deres evner til at levere omfattende sundhedsydelser til lokalsamfundet i Christiansfeld og omegn.

Dedikeret Team

Speciallæge Hung Le
Sygeplejerske Stine
Jordemoder Annemette
Sekretær Karina
Sygeplejerske Chiara
Sygeplejerske Bolette

Vores team af sundhedsprofessionelle er fundamentet for vores succes, og hver medarbejder bidrager med unikke kompetencer til vores fælles mission om at tilbyde uovertruffen patientpleje og uddannelse.

Uddannelse og professionel vækst

Praktiserende læge Hung Le sætter en ære i at fremme din professionelle udvikling. Vores omfattende uddannelsesprogram tilbyder en trinvis mestringsstruktur med blanding af klinisk praksis, undervisning, og forskningsmuligheder, designet til at forberede dig til en karriere som læge i den foranderlige verden af moderne medicin.

Forskning og Innovation

Vi værdsætter forskningens rolle i den medicinske fremtid og opfordrer vores læger til at engagere sig i forskningsprojekter. Hos Praktiserende læge Hung Le, har du muligheden for at udforske nye horisonter inden for medicinsk forskning, understøttet af et miljø, der fremmer nysgerrighed og innovation.

Ved at vælge Praktiserende læge Hung Le som dit uddannelsessted, træder du ind i en verden, hvor professionalisme, innovation, og patientcentreret pleje mødes. Vi ser frem til at byde dig velkommen og sammen skabe en forskel i sundhedsplejen for Kolding, Haderslev, og videre.

Velkommen til lægerne i Egtved

Lægehusets historie og dets patientgrundlag

Vores praksis er overvejende en Iandpraksis med ca. 7.200 patienter, heraf er ca. 1.200 børn. Lægehuset i Egtved har eksisteret siden 1969. I 2001 er huset blevet renoveret, og der er bygget til.

Læger og medarbejdere

Praksis er en kompagniskabspraksis med fem lægekapaciteter. Typisk har vi en uddannelseslæge ad gangen. Enkelte gange overlap i forbindelse med returdage.

Vi er fem faste læger

 • Jane Kristina Brødsgaard, født 1981, i almen praksis siden 2019
 • Troels Lykke Vendelboe Eriksen, født 1968, i almen praksis siden 2004
 • Charlotte Kallesøe Jørgensen, født 1978, i almen praksis siden 2023
 • Niels Flensted Lassen, født 1963, i almen praksis siden 1998
 • Maria Østervig Stefansen, født 1981, i almen praksis siden 2018.

Der er 7 ansatte

 • Lene Andersen, sygeplejerske
 • Tinna Kronborg, sygeplejerske
 • Ninn Mygind Dahl, sygeplejerske
 • Marie Røy Kristensen, sygeplejerske
 • Marianne Hauge Lund, sygeplejerske
 • Bitten Popp Lindberg, sygeplejerske
 • Karin Guldbrandsen, uddannet bioanalytiker, men har sin størstedel af arbejdstiden med administration.

Organisation af arbejdet (dagsplan)

I det daglige køres der udelukkende med tidsbestilling. Der sættes ekstra tid af til børneundersøgelser, 1. graviditetsundersøgelse, spiraloplægning, forsikringsattester, samtaler, fjernelse af “dimser” med mere, men ellers har vi 15 minutter til planlagte konsultationer. Akut opstået sygdom ses fortrinsvist af akutlægen mellem kl. 9-10 med ca. tre-fire patienter, og fra kl. 12.30 til ca. kl. 14-14.15 med ca. 6-7 patienter. Akutlægefunktionen varetages af en bestemt læge, som også godkender recepter og er til rådighed for spørgsmål fra sygeplejerskerne. Derfor er der også indlagt buffer i kalenderen til dette. Sideløbende har en sygeplejerske et akutspor med både selvstændige konsultationer (sinuit, halsbetændelser, øjenbetændelser, sår) samt tager prøver til akutlægen: CRP, urinstix, Hb, EKG, halspodninger Funktionen går på skift fra dag til dag og varer principielt til kl 15.00, hvor besøgslæge overtager.

Vi møder alle kl. 07.50 til planlægning og drøftelse af dagen. Herefter starter vi med telefonkonsultationer fra kl. 8.00-8.30 (besøgslægen og akutlægen har telefontid til kl. 09.00). Herefter er der konsultationer til kl 10.00. KI 10.00-10.15 er der kaffepause. Derefter igen konsultationer til kl. 12.00. Kl. 12.00-12.30 er der frokostpause. Torsdage er der en sjælden gang imellem besøg af repræsentanter fra et medicinalfirma. Fra kl. 12.30 til kl. 14.00 er der konsultationer for alle, men besøgslæge kører eventuelle sygebesøg fra kl. 12.30. Der kan en sjælden gang forekomme presserende sygebesøg (rød tvang), som må køres straks - de øvrige læger hjælper da med at tage besøgslægens planlagte patienter. Vagtfunktionen går også på skift fra dag til dag blandt husets læger. Vagten varer til kl. 16.00. Vores telefon lukker kl. 14. Herefter passer sygeplejersken en såkaldt akuttelefon frem til kl. 15, hvorefter besøgslægen passer den indtil kl. 16.

Fra kl. 14.00 ser de ikke-vagtbærende læger udelukkende akutte patienter, således vi hjælper hinanden færdigt og kan tilgå de administrative opgaver på nogenlunde samme tid. Der sættes som hovedregel kun akutte patienter til efter kl. 14.00. Disse tider er forbeholdt patienter, som ringer samme dags morgen med et akut problem. Som oftest er man færdig med at se patienter senest kl. 14.30. Herefter kan man svare på e-mail konsultationer, læse epikriser, lave attester med videre. Torsdag kl. 15.30-17.30 er der aftenkonsultation. Vi holder ikke ferielukket og deltager derfor heller ikke i ferieordning eller vagtring. Vi passer selv husets patienter til kl. 16.00, hvor lægevagten tager over.

Hvad angår lægevagter, skal du have de i uddannelsesbeskrivelsens obligatoriske lægevagter, afhængig af, hvilken uddannelsesfase du er i. Vi er aktuelt 1 læge, som tager lægevagter, og du vil have mulighed for dels at følge med som “ledsager” eller bruge os som supervisor, når du selv skal til at køre vagt.

Det daglige arbejde omfatter et bredt spektrum af sygdomme med hensyn til diagnosticering, behandling, viderevisitation og kontroller. Herudover er der profylaktiske undersøgelser, bl.a. svangreundersøgelser og børneundersøgelser.

Sygeplejerskerne indgår i vidt omfang i den forebyggende indsats overfor kronikerne, men har også mange andre funktioner, bl.a. sårpleje, øreskylning, helbredsundersøgelser (inkl. LFU og EKG), strepA test, måling af INR, undersøgelse af urin m.v. I praksis er der mulighed for selv at udføre de almindeligste laboratorieundersøgelser: Hgb, blodsukker, SR, CRP, EKG, INR, lungefunktionsundersøgelse, urinundersøgelser inkl. dyrkning og resistensbestemmelse. De fleste blodprøver tages hos os (enten af lægen eller sygeplejersken). Der er afhentning af blodprøver kl. ca. kl. 11.30 og kl 14.10. Vi har også mulighed for at lave audiometri og tympanometri. Du vil naturligvis blive grundigt instrueret i alle ovenstående undersøgelser.

Vejledning og supervision

Du vil i løbet af de første dage blive introduceret til og oplært i brugen af vores lægesystem Clinea. Vi vil bestille digital signatur, så du kan tilgå FMK og elektronisk indberetning til SEI. I henhold til uddannelsesprogrammet vil vi (du og din tutorlæge) også afholde kemi-, introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtalen. I forbindelse med disse samtaler vil vi også gennemgå, ajourføre og godkende listen over kompetencerne, som er givet for din specifikke uddannelsesfase. Det bliver, afhængigt af hvorvidt du er basislæge, introduktionslæge, Fase 1, Fase 2 eller 3 læge, formentlig sådan, at du er "føl" i den første uge, hvor du f.eks. kan følge konsultationerne hos hver af lægerne én dag ad gangen. Du vil i denne periode også være med på sygebesøg. Herefter kan du stille og roligt starte op med at have dine egne patienter efter en uges tid. Der afsættes så lang tid til konsultationerne i starten, som du føler dig tryg ved. Er du mere erfaren, kan du formentlig starte med at have patienter efter få dage. Du og tutorlægen holder daglige supervisionsmøder (afhængig af din erfaring) i 30 minutter i forlængelse af frokostpausen mellem kl. 12.30-13. I starten gennemgås alle dine patienter, men supervisionen vil løbende blive reguleret efter behovet, således at der efterhånden kun gennemgås problempatienter, ligesom der kan drøftes en speciel sygdomsproblematik eller undersøgelsesteknik. Alle fem læger er indstillet på løbende at svare på spørgsmål, vejlede og hjælpe dig efter behov.

Konferencer

Vi drøfter problempatienter (og meget andet) med hinanden under kaffe- og frokostpauserne, ligesom der ofte er mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger i pausen mellem dag- og aftenkonsultationen om torsdagen (det vil sige i tidsrummet mellem fra ca. kl. 14.30-15.30).

Vi er en flok glade mennesker hos Lægerne i Egtved. Vi sætter stor pris på grin, humor og højt til loftet i vores hverdag – vores omgangstone er uhøjtidelig og rar. Vi håber, at du vil befinde dig godt i lægehuset. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du kan få noget ud af perioden og håber også, at du selv er opsøgende og viser interesse. Det er forudsætningen for et vellykket forløb, som vi jo satser på. 

Endnu en gang: VELKOMMEN. Vi glæder os til at inspirere dig i Almen Medicin og vores spændende arbejdsliv som praktiserende læger. For os er inspirationen gensidig, da uddannelseslægerne bidrager med nyeste faglige viden såvel som nyeste, ændrede retningslinjer for patientflow/visitation i de forskellige sektorer i sekundærsektoren.

Praksisbeskrivelse Lægerne Jernbanegade 4, Fredericia  nu Erritsø Bygade 91, Fredericia

Præsentation af ansættelsesstedet og forløbet for uddannelseslæger.
Lægerne Jernbanegade 4. 7000 Fredericia.

Historie

Praksis oprindeligt solopraksis drevet af  en militærlæge, senere en jernbanelæge (læge for jernbanefunktionærers sygekasse).  Siden 1968 2-læges  kompagniskabspraksis beliggende Vesterbrogade og siden 1988 i nuværende lokaler i Jernbanegade.

Siden 1988 næsten uafbrudt haft tilknyttet uddannelseslæge. Har også jævnligt medicinstuderende fra SDU på klinikophold

Den faste stab

 • Niels Kobborg (f. 50)  Praktiserende læge siden  1988
 • Susie Gaster (f. 66)   Praktiserende læge siden 2001
 • Kirsten Kobborg  (f.  56)  Sygeplejerske,  ansat siden 1989
 • Pia Hansen (f. 59)  Sekretær, ansat siden 2003
 • Coony Moos (f. 65)  Sekretær/SSA, ansat 2013
 • Unni  Hylander (f.   )  Sygeplejerske, ansat 2016

Patientgrundlag

Der er i øjeblikket tilmeldt ca. 3.700 Gr. 1 sikrede ligesom  få Gr. 2 sikrede er tilknyttet praksis. Et bredt udsnit af byens befolkning; synes selv vi har flinke patienter, et synspunkt mange uddannelseslæger også har givet udtryk for. Praksis har lukket for tilgang af nye patienter.

Organisation af arbejdet (dagsplan)

Praksis er åben fra kl. 8-16 alle hverdage. Efter behov kan aftales konsultation udenfor dette tidsrum (enten før kl. 8 eller efter kl. 16) hvis patientens arbejdsforhold begrunder det.
Der ses patienter fra kl. 8 til kl. 12.30 afbrudt af en kaffepause omkring kl. 10.30.
Fra kl. 12.30 til kl. 13 er der tid til ”oprydning” inden frokostpause fra kl. 13 – 13.30.
Fra kl. 13.30 til ca. kl. 15 ses igen patienter, evt. sygebesøg foretages ligesom der skal udføres administrative opgaver.

Vi har ”dynamisk telefontid”. Det betyder at sekretærerne tager imod alle telefonopkald, og aftaler med patienten om der er brug for en tid til en konsultation, eller der er en problemstilling, der klares ved en telefonkonsultation. I så fald ringer lægen tilbage til patienten i løbet af dagen. Svar på foretagne undersøgelser kan i mange tilfælde klares med en telefonkonsultation eller en E-mail-konsultation.

Sygeplejerskerne deltager i kronikerkontrol: blodtryk, diabetes, astma, KOL og foretager sårbehandling/sårskiftning, vortebehandling, øreskylning, kostvejledning og vaccinationer. Assisterer ved småoperationer. Sørger for rengøring af instrumenter og indkøb af forbrugsartikler.

Laboratoriefunktionen, som også varetages af sygeplejersker, omfatter blodprøvetagning til forsendelse til sygehuslaboratorium. En del analyser (Hb, BS, CRP,SR) udfører vi selv. Urinundersøgelser er også en del af hverdagen, ligesom  EKG og spirometri.

Introduktion

I den første uge foregår der en glidende introduktion ved at uddannelseslægen sidder med en dag hos hver af lægerne. Ligeledes introduktion ved huset øvrige medarbejdere, sekretærer og sygeplejersker. I den første uge også en grundlæggende introduktion til  EDB-systemet (MEDWIN, snart CLINEA), og  mulighederne for at hente information via nettet , Sundhed.dk. Digital signatur oprettes.

Beskrivelse af den daglige supervision og vejledning

Når uddannelseslægen starter egne konsultationer består supervisionen også af en altid ”åben dør” hos tutorlægen. Der er udtalt ret og pligt til at kontakte tutorlægen, hvis uddannelseslægen står i en problemstilling der kræver råd og dåd her og nu.  Tutorlægen bestræber sig på at huske at invitere uddannelseslægen ind for at se et spændende/sjældne/lærerige ”tilfælde”.

For KBU-læger er der obligatorisk gennemgang, 15- 30 min. dagligt,  af alle patienter set af uddannelseslægen. For uddannelseslæger i introduktions- og hoveduddannelsesstilling er der ligeledes i starten obligatorisk gennemgang af sete ptt., senere tilpasset efter behov. Vejledning i nye procedurer gennemføres bedst ved at patienten, der  skal  gennemgå proceduren, sættes på  både uddannelseslægens og tutorlægens dagsplan.

Beskrivelse af konferencer og evt. anden formaliseret undervisning

Uformelle konferencer (kollegialt samvær) i de patientfrie perioder, først og fremmest i forbindelse med frokostpausen.

Formelle konferencer finder sted efter behov. Eksempelvis hvis nogen har været på kursus eller hvis der nye officielle retningslinjer for faget.

Formaliseret undervisning finder sædvanligvis sted hver torsdag, af ca.  1 times varighed  Emnelisten er baseret på det officielle uddannelsesprogram for uddannelseslægen og  diskuteres ved  introduktionssamtalen. Kan og bør løbende suppleres.

Der er mulighed for videosupervision.

Vagtarbejde

Praksis deltager ikke i vagtarbejde, men formidler kontakt til en vagtkørende læge.

Sammenfattende om uddannelseslægen

Med mange forløb med uddannelseslæger i praksis kan vi se tilbage på mange positive oplevelser sammen med turnus/KBU-læger som hos os har haft den første erfaring med de mangeartede symptomer, som ptt. I almen praksis præsenterer for lægen. For nogen har det været afgørende for at vælge uddannelse som speciallæge i almen medicin. For andre har det givet en god forståelse af den gatekeeperfunktion, der varetages af almen praksis. Vi har også haft mange uddannelseslæger, der var i specialeuddannelse.

For alle har vi erfaret at det har været stor gensidighed. Vi har kunnet tilbyde klinikfaciliteter, patienter, råd, dåd og læring og vi har ud over det arbejde uddannelseslægen har leveret fået alt fra inspiration, gode spørgsmål, gode ideer til konkret faglig opdatering.

Vi ser frem til fortsat at være en faktor i unge læger videreuddannelse.

 

Maj  2016.     Susie Gaster og Niels Kobborg.       

Praksisbeskrivelse

Lægehuset Østerstrand
Dronningensgade 97 B 1.sal
7000 Fredericia

Klinikkens historie

Praksis er en kompagniskabslægepraksis med 3 lægekapaciteter med speciallæge i almen medicin Kristian Egersgaard som ejer og speciallæge i almen medicin Uffe Gren.

Praksis er beliggende i Sundhedshuset, det tidligere Fredericia Sygehus, hvortil vi er flyttet i oktober 2017 i nyrenoverede lokaler.
Vi har drevet praksis fra 1999, og vores praksis er akkrediteret.
Vi har haft praksisreservelæger siden 2001.

Værdigrundlag

 • Der skal være udvikling og kvalitet i fagligheden
 • Ordentlighed i det vi siger og gør
 • Rum til fornyelse, begejstring og arbejdsglæde

Specielt, at

 • alle medarbejdere er loyale mod vedtagne regler, aftaler og retningslinjer
 • vi har fokus pa arbejdsglæde og at alle bærer et ansvar.
 • vi støtter, vejleder, hjælper og udvikler hinanden fagligt
 • der afholdes daglige konferencer for at højne det faglige niveau
 • vi forventer af hinanden, at vi udviser motivation, interesse og arbejdsglæde i dagligdagen.

Personale

Sygeplejerske Annette Egersgaard, uddannet konsultationssygeplejerske. Arbejder primært som praksis manager.

Sygeplejerske Ida Deleuran.
Sygeplejerske Mette Kristensen.
Sygeplejerske Stinne Gyltner.

Desuden er lægesekretær Tina Mostgaard ansat, som varetager telefonbetjening, mindre sygeplejefaglige opgaver og mange ”ad hoc” opgaver, eksempelvis IT.

Faciliteter

Praksis råder over laboratorium samt nyt opdateret undersøgelsesudstyr med integreret EKG og lungefunktionsundersøgelse samt døgnblodtryk.
Der er selvstændige og ligeværdige konsultationslokaler til rådighed for den uddannelsessøgende læge.
Praksis er udstyret med fuldt udbygget og integreret patientadministrativt IT-system. Der anvendes elektronisk kommunikation til samarbejdspartnere inden for såvel primær- som sekundærsektor. Vi opfordrer patienter til at benytte E-konsultation, E-receptfornyelse og E-tidsbestilling. Praksis har egen hjemmeside på adressen: www.egersgaard.dk 
Praksis er beliggende i Fredericia, og vi har ca. tilmeldt 4.200 patienter. Aktuel åben for tilgang.
Vi har i klinikken udarbejdet egne instrukser for de hyppigst forekommende sygdomme i almen praksis.

Dit uddannelsesforløb

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægens start i klinikken inviteres til gensidig præsentationssamtale. Ved denne samtale drøfter vi gensidige forventninger til uddannelsesperioden. Der gives rundvisning i klinikken og uddannelseslægen præsenteres for eget konsultationslokale samt hilser på det øvrige klinikpersonale. Endvidere gennemgang af klinikkens dagsrytme, arbejdstilrettelæggelse og arbejdstider. Uddannelsesprogrammet gennemgås kort (mere detaljeret ved introsamtalen) og klinikkens principper for vejledning og supervision drøftes.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Den første uge i praksis er introduktionsperioden, hvor du skal lære dine kolleger og arbejdsgange at kende, og sætte dig ind i vores lægesystem. Du vil også få mulighed for at følge med sygeplejersker i deres arbejde, herunder laboratoriefaciliteter. Hver dag får du patienter i det tempo, der passer til dit niveau. De første 2 måneder tilstræbes det, at uddannelseslægen har 2 patienter i timen. De 2 midterste måneder tilstræbes 3 patienter i timen og de sidste 2 måneder 4 patienter i timen.

I introduktionsperioden vil tutorlægen gennemgå dine patienter med dig. Introsamtalen mellem tutorlæge og uddannelseslæge aftales efter ca. 14 dage, hvor den individuelle uddannelsesplan for uddannelseslægen udfærdiges.
Det aftales hvordan og hvornår de krævede kompetencer skal erhverves – herunder evt. specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestation af disse kompetencer.
Efter 3 måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering, hvor vi vil gøre op, hvor langt du er nået og lægge planer for dine sidste 3 måneder i praksis. Der sættes fokus på uddannelsesprogrammets kompetencer og evt. godkendelse. I de sidste 2-3 måneder forventer vi, at du arbejder i (tilnærmelsesvist) samme tempo som lægen i praksis.
Umiddelbart før afslutningen af ansættelsen vil vi foretage en slutevaluering af det samlede forløb hos os (slutevalueringssamtale).

Supervision og konferencer

Uddannelseslægen deltager i aftalte fællesmøder i lægehuset:

 • Personalemøde: sidste torsdag i måneden 12.00 til 13.00
 • Konference: dagligt fra 10.00 -10.15 samt fra 12.00 -12.30 Uddannelseslægen konfererer patienter med praksistutor ved arbejdsprogrammets afslutning der er dagligt skemalagt 30 min til supervision.

Ad hoc supervision (altså hjælp til at håndtere patientkontakter her og nu) er der konstant mulighed for – alle i praksis står til rådighed med henblik på dette.
Vi spiser fælles frokost hver dag kl. 12.00 – og tilstræber at alle deltager i denne.

Internt og eksternt samarbejde

I det interne samarbejde skal uddannelseslægen især opnå viden om praktisk erfaring i den daglige arbejdstilrettelæggelse samt opgavefordeling mellem de forskellige personalegrupper f.eks. sekretær, praksissygeplejerske og læge. I det eksterne samarbejde deltager uddannelseslægen i eventuelle møder med socialforvaltning, og tilbydes evt. mulighed for at tilbringe 1⁄2 eller hel dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere som fysioterapeut, sundhedsplejerske med flere.
En stor del af det eksterne samarbejde læres under den almindelige gennemgang af henvisninger, attester, breve, epikriser og andre informationer fra samarbejdspartnere.

Uddannelseslægen forventes at tilegne sig viden om:

 • Interaktionen imellem forskellige faggrupper internt i praksis
 • Interaktion/samarbejde mellem de forskellige grupper af eksterne samarbejdspartnere
 • Indikationsområderne for henvisning til sekundære sundhedstjeneste.

Arbejdstilrettelæggelse

Uddannelseslægen har daglig arbejdstid dagligt fra kl. 08.00 til 16.00. Uddannelseslægen har naturligvis samlet arbejdstid i henhold til overenskomst med FAYL.

Praktiske forhold i praksis

Vi er i besiddelse af alt udstyr til et moderne laboratorium:

 • Elektronisk EKG
 • Elektronisk spirometri
 • Elektronisk døgn BT app
 • Tympanometri + audiometri
 • Dermatoskopi
 • Dobbler blodstrøm og fosterlyd
 • Vi analyserer selv følgende blodprøver: Hgb – BS – CRP – Leukocyt/Diff – SR – INR – HBA1c
 • Derudover udfører vi: perifer BT måling – podninger – svampeskrab - urin D/R - graviditetstest med mere.

Klinikken anvender lægesystemet XMO. Vi anvender fraser til de hyppigst forekommende konsultationstyper.
Klinikken anvender Edifact-kommunikation med kommunen og hjemmeplejen, det betyder vi sender og modtager en del elektronisk post: Receptbestillinger, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar med mere.
Endvidere anvender vi til elektronisk kommunikation med patienterne E-portal, hvor de kan bestille tid, fast medicin samt kommunikere om små korte problemstillinger.

Forventninger med videre

Vi tilbyder

 • et aktivt uddannelsesmiljø med mulighed for tæt supervision, vejledning og sparring
 • at du bliver udfordret på alle dine lægeroller – naturligvis gradueret efter dine kompetencer og med kollegial støtte og back‐ up
 • et uddannelsesmiljø, hvor du afhængig af dine uddannelsesmål, også har mulighed for at blive eksponeret for andre opgaver end direkte patientrelaterede opgaver
 • at du i din ansættelsesperiode hos os bliver ”en af os” i klinikken.

Vores forventninger til dig som uddannelseslæge:

 • at du udviser engagement i dit lægearbejde
 • at du udviser engagement i, at få det maksimalt uddannelsesmæssige ud af uddannelsen hos os 
 • at du efterspørger målrettet og specifik feedback på dit arbejde, så din uddannelse kan optimeres
 • at du løbende (og ved afslutning af forløbet) giver os feedback på vores uddannelsesorganisering og -miljø, så ledes at uddannelsen løbende kan optimeres til glæde for dig og dine efterfølgere
 • at du deltager aktivt i dagens aktiviteter - både de sociale og de faglige
 • at du tager dit ansvar over for patienterne alvorligt, og at du i patientarbejdet sikrer dig hjælp og vejledning, hvis du er usikker på en klinisk beslutning
 • at du behandler personale og patienter med respekt - at du møder til aftalt tid og ringer (ikke SMS) og giver besked, hvis du skulle blive forhindret i at møde op
 • at du i løbet af dit forløb underviser det øvrige personale
  • at du overholder din tavshedspligt.

Revideret af læge Kristian Egersgaard / sygeplejerske Annette Egersgaard
januar 2023

Praksisbeskrivelse Lægekompagniet Sjællandsgade 21, 1. sal, 7000 Fredericia

Om praksis

Lægekompagniet er fra d. 1/9-18 en dejlig solopraksis drevet af Læge Lone Søndergaard med ca. 1.500 patienter.

Lægekompagniet var tidligere en delepraksis efter gammel ordning. Dvs. at deletilladelsen var givet til hele praksis og ikke var personafhængig.

Med den nye overenskomst i 2017 mellem PLO og Danske Regioner, blev delepraksis efter gammel ordning desværre ikke længere en mulighed, og det skabte et behov for nytænkning af praksis for de tilbageværende læger omkring ønsker og visioner, hvilket er baggrunden for, at jeg aktuelt er sololæge.

Klinikken har tidligere løbende haft uddannelseslæger.

Personale

Aktuelt er der ansat 2 SOSU´er som varetager diverse hjælpefunktioner såsom telefonbetjening, blodprøvetagning, EKG, spirometri, tympanometri, urinmikroskopi, Strep A, CRP, podning m.v

Desuden vaccinerer de, behandler sår, foretager øreskylning m.v.

Vi arbejder tæt sammen om patienterne, hvor vi har et godt kendskab til langt de fleste, og er løbende i dialog om aktuelle problemstillinger – ”vores døre er altid åbne ”.

Klinikken

Lokalerne er lejet og ligger på 1. sal med elevator centralt i Fredericia C med betalingsparkering lige foran bygningen. Mulighed for gratis parkering i gåafstand.

Der er desuden tæt afstand til bybus, gåafstand til banegården og hovedparten af kommunens plejehjem ligger inden for en radius på 4-8 km. Der er desuden 2 apoteker tæt på klinikken.

Patienterne

Klinikken har en god blanding af forskellige alderskategorier, socialklasser, forskellig etnisk baggrund og køn, hvilket gør dagligdagen spændende, lærerig og afvekslende både for os faste i klinikken men i særdeleshed for læger under uddannelse.

Værdigrundlag

Vi lægger vægt på at møde det enkelte menneske med åbent sind, respekt og omsorg.

Vi har forståelse for individets forskelligheder og kommunikerer i øjenhøjde.

Vi ønsker at skabe tillid og tryghed – vi sikrer kontinuitet for patienterne – hvilket i sidste ende giver mere sundhed for patienterne og dermed besparelser samfundsmæssigt, samt skaber arbejdsglæde for læger og personale.

Vi forventer gensidig ordentlig og respektfuld omgangstone både blandt personale og patienter.

Vi ønsker en praksis, hvor både patienter og ansatte trives, og hvor der er plads til humor og grin samtidig med høj arbejdsmoral, hvor alle bidrager og selvfølgelig med kvalitet i udredning og behandling.

Vi er faglige og interesserede i ny viden og behandling.

Vi har kort beslutningsvej til nye tiltag eller ændringer.

Dagens forløb

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der telefontid hos lægerne 8-8.30, herefter pt. indtil kl. 11.45

Fælles frokost fra 12-12.30, derefter pt. igen – sluttidspunkt afhænger af mængden af akutte patienter samt akutte sygebesøg men typisk omkring kl. 15.00.

Derefter færdiggøres ”hængepartier”.

Onsdag: Reservelægen møder senere, men der kan være aftalt opfølgende sygebesøg attestarbejde m.v. inden telefontiden starter fra 12-12.30 derefter pt. frem til kl. 15, så 15 minutters kaffepause og derefter pt. indtil kl. 17.00.

Reservelægens arbejdsuge er 37 timer inkl. 30 min frokost (onsdag er der ikke fælles frokost)

Der vil dagligt være supervision med tutor typisk 2 x 15 min daglig og løbende ad hoc.

Det vil være introduktion til diverse praktiske og basale faglige ting ved uddannelsesstart og løbende laves aftaler og udfyldelse af logbog i henhold til uddannelsesplanen.

Forventninger til uddannelseslægen

Det er i en god idé inden opstart at tage kontakt til praksis og evt. aftale at komme og hilse på.

Vi vil gerne vise vores praksis frem, og møde dig.

Man aftaler ferie, kursus og fridage i god tid, som udgangspunkt skal uddannelseslægen dog holde ferie, hvis praksis er ferielukket.

Der henstilles til, man max har 3 ugers ferie til afvikling over et 6 mdr. ophold.

Vi forventer, du tilstræber at efterkomme vores værdigrundlag.

Vi forventer, du har en positiv indstilling til dit ophold hos os, at du er åben for læring, at du tager ansvar og følger op på egne patienter. At du løbende er i dialog med tutorlægen vedr. evt. justeringer i opgaver, tidsplan mv.

Til gengæld lover vi, at du, uanset hvilken læge, du ender med at blive, får en masse værdifuld læring både personligt og fagligt og fantastiske oplevelser med dig fra dagligdagen i almen praksis, som vil gavne dig i dit lægeliv fremover.

Praksis´ historie

Tidligere Lægepraksis: Gothersgade 57, 7000 Fredericia i perioden 1917-2003.

Nu: Tina Asp Hansen, Mette Lindahl, Marianne Dollerup Larsen, Alexander Hardarson
Venusvej 2, 7000 Fredericia.
Tel. 75 92 04 88
E-mail: venusvej2fredericia@gmail.com 

Vi er i samarbejde med  Lægerne Bendtsen og Kjær Hansen.

Lægepraksis er beliggende i den vestlige del af Fredericia tæt på Vestre Ringvej og Vejlevej.

Praksis har desuden uddannelsesstillinger til læger og deltager i uddannelsen af medicinstuderende. Uddannelseslægerne får deres eget fuld indrettede konsultationslokale.

Praksis er Akkrediteret pr. 14.1.2016
Patientgrundlaget for praksis er ca. 6.700 patienter.
Praksis er p.t. lukket for gruppe 1 patienter.         

EDB-System: XMO V8
Integreret IP telefoni.

LÆGER

Tina Asp Hansen
Født 1969, speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge siden .2007

Mette Lindahl
Født 1978, speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge siden 2016.

Marianne Dollerup Larsen
Født 1979, speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge siden 2017.

Alexander Hardarson
Født 1988, speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge siden 2022.

Personale

Sygeplejerske

Lisbeth Nielsen, ansat i praksis siden 2008.
Signe Grøndahl Larsen, ansat i praksis siden 2015.
Anita Sandager, ansat i praksis siden 2021.

Sygeplejersken varetager primært opgaver omkring: Kroniker kontroller ( diabetes, KOL, Astma, hypertension med videre)  sårbehandling/sårskiftning, lunge- funktionsundersøgelse, kostvejledning, vaccinationer, øreskylning, småskader med mere.

Praksissekretærer

Gitte Sterndorff, EDB-superbruger, ansat i praksis siden 1997.
Annette Roed, Hjemmesideansvarlig, lægesekretær, ansat i praksis siden 2009.
Pernille Frost Helgesen, ansat i praksis siden 2022.
Marie Hollænder, ansat i praksis siden 2021.

De varetager opgaver som: telefonvisitation, laboratoriearbejde, sårbehandling, receptfornyelse, tidsbestilling med mere.

Undersøgelsesudstyr

Blodprøver tages i eget laboratorium og afhentes 2 gange dagligt.
Vi har apparatur til måling af CRP, BS, HB, SR.
EKG, Tympanometer, Spirometer, Fasekontrast Mikroskop.
Apparatur til dopplerundersøgelser af kar og hjerteundersøgelse hos gravide.
Døgnblodtryksapparatur. Dermoskop.
Redskaber til småkirurgiske indgreb.
Fuld udstyret akutbord inklusiv AED.
Ultralydsskanner.

Konsultation

Vi har konsultation efter aftale.
Praksis har åben mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00 samt om onsdagen til kl. 17.00

Arbejdstilrettelæggelse:
Kl. 7.30  Praksis åbnes. Sygeplejerske starter konsultationer og sekretærer starter blodprøvetagning.
Kl. 8.00-10.00  Telefonkonsultation ved læger med 15 min. interval.
Kl. 10.00-11.00  Lægerne ringer til patienter samt kaffepause.
Kl. 11.00-12.40  Konsultationer ved læger med 15 minutters interval.
Kl. 12.30-13.00  Supervision af uddannelseslægen.
Kl. 13.00-14.00  Administrationstid og frokost.
Kl. 14.00-15.00  Akutte patienter.
Kl. 15.00-16.00  Opsamling – sygebesøg.

Onsdag:
1 læge møder kl. 8.00-16.00 og har patienter.
Uddannelseslæger starter kl. 8.00-15.00 eller kl. 10.00-17.00.

Øvrige læger:
Kl. 10.00-11.00  De faste læger har ledelsesmøde.
Kl. 11.00-13.00  Konsultation ved alle læger.
Kl. 13.00-13.30  Supervision for uddannelseslæger, administrationstid for øvrige.
Kl. 13.30-14.30  Undervisning, 1. onsdag o måneden personalemøde.
Kl. 14.30-15.00  Akutte patienter og ringe tilbage til patienter.
Kl. 15.00-17.00  Konsultation ved alle læger.

Alle patienter med kronisk lidelse er tilknyttet fast behandlerteams med en læge og en sygeplejerske. Øvrige patienter vælger selv læge, hvis denne ikke har tider henvises til en af de andre.
Vagt om eftermiddagen i praksis fra kl.14.00  til kl.16.00 går på skift blandt alle læger sammen med Lægerne Bendtsen og Kjær Hansen.
Patienterne booker tid telefonisk eller via hjemmesiden.

Samarbejdspartnere

Lægerne Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen og deres personale.
Vi samarbejder desuden med alle sundhedsfaglige institutioner i kommunen, fysioterapeuter, kiropraktorer, speciallæger, apoteker, sygehuse osv.

Uddannelseslægernes forløb

Præsentationssamtale

Ved ansættelsen tages kontakt parterne imellem, og der aftales et møde 1-2 måneder før starten, hvor den nye læge hilser på og præsenteres for de forskellige personalegrupper og vises rundt i huset. Uddannelseslægen tilknyttes en tutor, og der foretages en forventningsafstemning og kemisamtale.

Introduktion

Ved ansættelsens første dag vil vi introducere dig til husets rutiner og EDB-system.
De følgende dages program aftales og tilrettes efter uddannelseslægens erfaring.
Der vil være mulighed for at se på de første patienter. Der bliver afsat ekstra tid.
I begyndelsen dobbelttider og efterhånden, som du er parat, aftales tilnærmelse til den almindelige hverdag.

Ved introduktionssamtalen efter opstart lægges programmet for forløbet, der også vil indeholde justeringssamtale efter 1-2 måneder, midtvejsevaluering og slutevaluering.

Der aftales ferier, omsorgsdag og andet fravær fra praksis. Obligatoriske kurser meddeles så tidlig som mulig.

Supervision og evaluering

Der er daglig afsat tid til supervision kl. 12.00-13.00, onsdag kl. 13.00-13.30.  Onsdag afholdes undervisning fra kl. 13.30-14.30.

Vi har dagligt en fast læge afsat i supervisorfunktion, som både varetager direkte supervision af personalet og uddannelseslægerne. Det er også supervisor, der afholder den daglige supervision.

Ferie og fridage

Praksis har åben året rundt. Klinikken holder lukket alle helligdage, d. 24.12 og d. 31.12. samt grundlovsdag, hvor der henvises til lægevagten. Ovenstående dage er arbejdsdage for yngre læger dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.

Vagtdannelse

Aftales med tutorlægen i henhold til uddannelsesplanen.

Sygdom

Ved sygdom eller barnets 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtig som mulig kontakte praksis på det udleverede hemmelige nummer så vi kan nå at aflyse patienterne.

Forventninger

Vi ønsker at vores praksis skal være et fagligt godt og trygt sted og vi glæder os  til at se dig.

Vi sætter pris på godt humør og venlighed, såvel over for patienterne som indbyrdes. Vi hilser pænt goddag om morgen og farvel om aftenen.

Familielægerne Sundhedshuset
Dronningensgade 97 B, 1.sal
7000 Fredericia

Klinikkens historie

For mange år siden drog 2 Gerdes brødre uden for Voldene i Fredericia og oprettede en lægeklinik på Anders Billes Vej tæt på Banegården og Vesterbrogade.
Herfra drev de lægepraksis i mange år. Siden kom Poul Sørensen og Jens Christensen til, og  efter nogle år tog Stig Gerdes tilbage til Midtbyen i ca. 1999.

Poul og Jens erhvervede sig en ekstra ”nul-kapacitet”, og Kristina de Leon købte sig ind i praksis i oktober 2002. Tiden gik, og Poul blev ældre, så han indgik en delepraksis aftale med Jette Kjær Hansen. Da Poul gik på pension, var det igen en 3-læge praksis bestående af Jens, Kristina og Jette.

I 2018 besluttede Jens at gå på pension, og kort tid efter meddelte Jette, at hun også ønskede at stoppe. Herefter var Kristina ene ejer af 3 ydrenumre og tog i denne forbindelse beslutningen om, at flytte til Sundhedshuset i nyrenoverede lokaler.

Efter, at Kristina i næsten 4 år var eneejer af praksis med diverse vikarer, købte Dejan Pedersen og Michelle Blaabjerg sig ind i praksis på de 2 andre kapaciteter, således praksis nu igen består af 3 ejere.

Værdigrundlag

Vi ønsker et arbejdsmiljø med en høj faglig standard, en god tone mellem alle og et trygt
arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og respekterer hinandens kvalifikationer og egenskaber. Vi har
meget fokus på forebyggelse, opsporing og systematisk kontrol af det stigende antal af patienter med kroniske ”folkesygdomme” som diabetes, hypertension, KOL med mere.

Det er vigtigt at ALLE (patienter, personale, læger mv.) befinder sig godt i deres daglige færd i
klinikken.

Personale

Kristina de Leon, Praktiserende læge siden 2000.
Michelle Blaabjerg, Praktiserende læge siden 2022.
Dejan Pedersen, Praktiserende læge siden 2022.
Heidi Rasmussen, Sygeplejerske.
Yvonne Zdrenka , Sygeplejerske
Gitte Mikkelsen, Social- og sundhedsassistent.
Christina Svendsen, Lægesekretær og social- og sundhedsassistent
Karin Jørgensen, Praksismanager og lægesekretær.

Alle læger har eget konsultationslokale. Lægerne, inklusiv uddannelseslægerne, deltager på lige fod i alle funktioner i dagligdagen.

Uddannelse

Præsentationssamtale/kemisamtale finder sted før uddannelseslægens start i klinikken.
Introduktionssamtalen finder sted i første 1-2 uger. Her lægges uddannelseslægens personlige læreplan. Justeringssamtalen finder sted i løbet af 3. ansættelsesmåned. Evalueringssamtalen finder sted ved afslutning af forløbet.

Introduktionsforløb for nye ansatte

Ved ansættelse af nye medarbejdere inkl. uddannelseslæger tilrettelægges et individuelt tilpasset introduktionsprogram.

Supervision

Hver dag fra kl. 12:00 til 12:30.
Hvis man er tvivl om noget, er man altid velkommen til at spørge en af kollegerne i klinikken (det behøver ikke altid være din tutor).

Undervisning

Introduktionsforløb, undervisning og/eller supervision aftales individuelt med den enkelte
uddannelseslæge. Erfaringen er overvejende den, at ”bedside”-undervisning er det foretrukne.

Det forventes, at uddannelseslægen deltager i al formaliseret undervisning i klinikken.
Endvidere må der stiles mod at uddannelseslægen selv underviser for de øvrige læger i løbet af et uddannelsesforløb. Uddannelseslægen må selv bestemme emnet, der dog skal være
praksisrelateret. Tutorlægen kan være behjælpelig med valg af emne.

Arbejdstilrettelæggelse

Uddannelseslægen har daglig arbejdstid:
Som udgangspunkt dagligt fra kl. 08.00 til 16.00. Onsdag fra kl. 08.00 til 18.00, men arbejdstid og arbejdsdage aftales ved præsentationssamtalen/kemisamtalen.
Uddannelseslægen har naturligvis samlet arbejdstid i henhold til overenskomst med FAYL.

Vi spiser fælles frokost hver dag kl. 11:30 – og tilstræber at alle deltager i denne.

Praktiske forhold i praksis

Klinikken anvender lægesystemet EG Clinea. Vi anvender fraser til de hyppigst forekommende konsultationstyper.
Klinikken anvender Edifact-kommunikation med kommunen og hjemmeplejen, det betyder, at vi sender og modtager en del elektronisk post: Receptbestillinger, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar med mere.
Endvidere anvender vi til elektronisk kommunikation med patienterne E-portal, hvor de kan bestille tid, fast medicin samt kommunikere om små korte problemstillinger.

Vagtarbejde

Praksis deltager i lægevagtarbejde.

Senest revideret af læge Dejan Pedersen – Maj 2023

Vil blive opdateret snarest muligt

Praksisbeskrivelse af Lægerne Nissen & Reinert

Vi er en relativt nystartet enhed. Tidligere var vi en afdeling af en anden klinik, men er nu blevet selvstændige i 2023.

Klinikken drives af lægerne Kerstin Nissen og Rebekka Reinert, sammen med 2 sygeplejersker og 2 sekretærer.

Vi ønsker at have 1-2 uddannelseslæger. Vi finder stor glæde ved at have uddannelseslæger i huset. De udvikler os, er friske pust og holder os på tæerne; vi bliver bevidste om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Vi prioriterer daglig ½ times supervision – så den aldrig bliver aflyst. Desuden har uddannelseslægen 1 time om måneden med sin tutor, der for det meste er Kerstin. Her gennemgås uddannelseslæge.dk, og vi snakker mere dybtgående om relevante emner, der er opstået under arbejdet med patienterne. Vi forsøger at karrierevejlede, samt give uddannelseslægen indblik i maskinrummet til almen praksis. Ofte forsømmes især tidligt i hoveduddannelsen at arbejde med drift, personale, økonomi og udvikling af klinikken. Vi mener det er vigtig del af arbejdet i almen praksis og fortæller aktivt om disse emner. Vi ser det som en væsentlig opgave i lægearbejdet i almen praksis at uddanne reservelæger til gode almenlæger, der kan fungere som all round læger efter opholdet hos os. Læringskurven er stejl, da man vil få alle slags patienter, også fra specialer, der ligger lidt langt væk i hukommelsen.

Vi bor i det gamle Fredericia Sygehus – nu Fredericia Sundhedshus – på 5. sal i højhuset af bygningerne. Der er parkeringsplads med parkeringskilt i forbindelse med Sundhedshuset. Vi nyder vores flotte udsigt over Fyn, Lillebæltsbroen, strand og hav.

Vores sekretærer Birgitte og Anette er de drivende kræfter i telefonvisitationen og til betjening af patienterne ved skranken. Størstedelen af administration, regnskab/afregning, IT-support foregår i sekretariatet. Men sekretærerne udfører også andre opgaver: teledermatologi, akupunktur, attestarbejde fra forsikringer og meget mere.

Vore 2 sygeplejersker er allround kyndige. Stor rutine i at hjælpe og assistere uddannelseslæger. De har desuden nogle specialopgaver; Mona er indkøber og har med lungefunktion at gøre. Stine er tidligere ansat på hjerteafdeling og står for diabetes området.

Arbejdstiderne for reservelægerne kan variere lidt, men starter typisk kl 8 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Ofte får man lidt tidligere fri om fredagen og møder længere tid om onsdagen, hvor man også kan komme til at møde senere. Vi tilrettelægger arbejdstiderne med uddannelseslægen, da der kan være nogle personlige behov, som vi altid forsøger at imødekomme i den udstrækning, det kan lade sig gøre inden for vore rammer.

Vi flekser også i løbet af opholdet med, hvor mange patienter man skal se i løbet af dag. I starten vil KBU’er få ½ time pr. patient, men det indsnævrer vi i løbet af opholdet, så man også mærker pustet af tidspresset i praksis. Man vil aldrig komme til at arbejde senere end kl. 16.00. Og den sidste ½ time på dagen vil altid være til administration dvs. uden patienter. Øvrige uddannelseslæger får også mere tid pr. patient i starten, da man lige skal lære huset at kende, og alle patienterne er nye for lægen – det kræver lidt mere tid. Vi har en meget varieret patientskare og mange, der er syge med flere alvorlige sygdomme, som kan være svære at overskue på kort tid. Det er vigtig læring at øve sig i at få overblik og administrere tiden til gavn for patienten.

En typisk arbejdsdag kan se således ud:

8.00-9.00: Patient konsultationer
9.00-9.30: Formiddags kaffepause
9.30-10.00: Supervision
10.00-12.00: Patient konsultationer
12.00-12.30: Telefonkonsultationer og kontorarbejde
12.30-13.00: Middagspause, hvor vi laver mad/smørrebrød
13.00-15.00: Akutte patient konsultationer
15.00-15.30: Administrationstid.

Varigheden af de forskellige elementer kan variere, men dagen vil altid have: konsultationer, pauser, supervision og administrationstid.

Den første uge under ansættelsen har vi et introduktionsprogram, Uddannelseslægen vil følge os alle på skift om formiddagen og have 1-2 patienter om eftermiddagen. Der er sat god til af til disse patienter, da erfaringen viser, at det ikke er det kliniske arbejde, men de helt praktiske ting med EDB- systemet (Novax), hvor tingene er, og hvordan arbejdsgangen er i huset, der giver udfordringer og som kræver tid. Ugen bruges på at oplære i de ting, uddannelseslægen er svag i; f.eks. gynækologi, graviditetsundersøgelser, håndtering af stress ramte patienter med mere. KBU’er (ikke de øvrige uddannelseslæger) vil i starten også skulle tage blodprøver, EKG, vaccinere og håndtere vore egne laboratorieinstrumenter, herunder mikroskop, da det er en del af målbeskrivelsen. Senere under opholdet vil sygeplejerskerne gøre det for dem, men da vil konsultationstiden også indskrænkes.

Dette er de ydre rammer. Indholdet af oplæringen justeres i løbet af ansættelsen. Ved introduktionssamtalen identificerer vi de læringsmål, målbeskrivelsen foreskriver. Vi holder justeringssamtale, hvor målet ændres og udvides. Det er hensigten at uddannelseslægen skal udvikle sig og samtidig blive mere sikker i de mest almindelige opgaver, der opstår hos patienter i almen praksis.

Vi håber på en frugtbar ansættelse for os og for jer.

Kerstin, Rebekka, Birgitte, Anette, Mona og Stine

Lægerne Nissen & Reinert
Dronningensgade 97A, Fredericia
Mail: lnr2@outlook.dk
Tlf: 70 40 50 51

Vil blive opdateret snarest muligt

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger hos Lægerne ved Lillebælt

Historie

Lægerne ved Lillebælt startede d. 1. marts 2018.
Lægehuset er et kompagniskab, hvor der er tilknyttet ca. 6.500 patienter. Praksis har aktuelt lukket for patienttilgang.
Vi har 4 kapaciteter (oprindeligt Regionsklinikken Danmarksgade, de 2 ydernumre fra Lægeklinikken Erritsø samt et 0-nummer fra regionen).
Klinikken ejes og drives af Maja Bjerre Christiansen, Jess Bjerre Jørgensen og Hanne Engelbredt Henriksen, alle 3 speciallæger i almen medicin.
Klinikken er beliggende i Fredericias nye sundhedshus (det gamle Fredericia sygehus).
Vi har hjemme på 6. sal i nyrenoverede lyse lokaler med en flot udsigt over Lillebælt.
Klinikken har 2 moderne laboratorier, hvor der varetages blodprøvetagning, EKG-undersøgelse, urinstix-undersøgelse, eget leukocyt- og differential tællingsapparat, lungefunktionsundersøgelse, Hba1c, INR, sedimentationsanalyse mm. Derudover har vi et ultralydsapparat, som bruges flittigt.
Klinikken har 10 konsultationslokaler samt et akupunkturrum.

Værdigrundlag og Visioner

Ved Lægerne ved Lillebælt tilstræber vi et arbejdsmiljø i hyggelige og imødekommende omgivelser. Vi vægter arbejdsglæde og det gode kollegaskab højt.
Efter- og videreuddannelse har høj prioritet. Vi forventer at alle bidrager til og tager ansvar for lægehusets drift, og vi tilstræber stor fleksibilitet omkring arbejdstider og ferie.

Vi har udarbejdet Visioner for Lægerne ved Lillebælt:

 • TILLID
 • ILDSJÆLE
 • TRIVSEL
 • KVALITET
 • EMPATI
 • EVIDENSBASERET BEHANDLING
 • TVÆRFAGLIGHED
 • TILGÆNGELIGHED
 • RESPEKT

Ovenstående vil blive nærmere gennemgået under introduktionen i lægehuset.

Lægerne og Personalet

Jess Bjerre Jørgensen (f.1975) Speciallæge i almen medicin siden april 2018. (Personaleansvarlig, formand i bylægeforeningen).
Maja Bjerre Christiansen (f.1981) Speciallæge i almen medicin siden marts 2019. (Økonomiansvarlig).
Hanne Engelbredt Henriksen (f.1983) Speciallæge i almen medicin siden jan 2020. (Personaleansvarlig).

Der er aktuelt ansat 1 speciallæge i almen medicin, 4 sygeplejersker, 1 sosuassistent og 3 sekretærer, hvor den ene sekretær er uddannet både lægesekretær og sosuassistent.
Derudover har vi 1 servicemedarbejder der står for at forberede frokost, sørge for opfyldning af kliniklokaler med mere. Vi har 1-2 uddannelseslæger ad gangen.

Sygeplejerskerne varetager kontroller af type 2 diabetes, KOL, hypertension, psykiske lidelser og er under løbende supervision af lægehusets læger. Derudover har de selvstændige konsultationer vedrørende: Børnevaccinationer, børneundersøgelser 1-5 år, p-pillekontroller, rygestop, sårpleje, blodprøver, smear til rutinemæssig screening, øreskylning, vortebehandling, kateterlægning.
Derudover ses akutte patienter under supervision fra lægerne.
Vi tilstræber at alle patienter med fast medicin skal til årskontrol 1 x årligt. Her vil de komme til relevante undersøgelser, f.eks. blodprøvetagning og ekg forud årskontrollen hos lægen/sygeplejersken.

Arbejdsdagen hos Lægerne ved Lillebælt

Mødetid for uddannelseslæger
Mandag 8-15.30
Tirsdag 8-15.30
Onsdag 9-17.00
Torsdag 8-15.30
Fredag 8-14

En af de faste læger har vagten til kl.16. Dette går på skift hver dag.
Formiddagspause 10.00-10.15.
Frokost 12.30-13.00.
Supervision for uddannelseslægen 13.00-13.30.
Administrationstid 15.00-15.30.

Vi vægter højt at alle har pause på samme tid. Der er i lægehuset en fælles frokostordning som vores servicemedarbejder forbereder.
Pr. 1. marts 2019 blev der indført ”Tid Samme Dag”. Dette vil sige, at patienten enten selv kan booke sin tid online fra kl.18 dagen før eller ringe om morgenen, og få en tid samme dag hvis de ringer inden kl. 11. Akutte henvendelser visiteres hele dagen.

Lægen vil i sit program have enkelte blokerede tider som lægen selv råder over, til f.eks. årskontroller, samtaler og egne tider til f.eks. opfølgning eller fjernelse af hudtumorer.
Sygeplejerskerne har delvist forudbestemt program, men har også flere frie tider til ”tid samme dag”.
Den traditionelle telefontid, er erstattet af ”ringe-tilbage” tider, hvor sekretærerne visiterer, og lægerne ringer tilbage på bestemte tidspunkter.

Laboratoriet har åben for blodprøvetagning fra kl. 8-14.30, men akutte blodprøver tages i hele åbningstiden. Tirsdag og torsdag åbner laboratoriet kl. 7.30.

Patienter kan via vores hjemmeside https://laegernevedlillebaelt.dk/ samt telefonisk, bestille tid hos lægerne og sygeplejerskerne. Patienter i kronikerforløb skal til kontrol, foruden blodprøvetagning og evt. EKG i laboratoriet. Resultatet foreligger til efterfølgende svar hos sygeplejersken eller lægen.
Når patienterne ankommer til lægehuset registrerer de sig med deres sygesikringskort via infostanderen. I ventetiden vil de få information om sundhed og sygdom samt praktiske oplysninger om lægehuset via en infoskærm i venteværelset.

Supervision

Alle uddannelseslæger skal følge et fastlagt introduktionsprogram de første dage i praksis. Både læger, sekretærer og sygeplejersker deltager i introduktionen. Ligeledes bioanalyse.
De løbende formaliserede evalueringssamtaler skemalægges i forbindelse med introduktionen sammen med den tilknyttede tutorlæge.
Der er skemalagt 30 minutters supervision dagligt fra kl. 13.00-13.30, på nær torsdag hvor det er fra 13.30-14.00 pga. personalemøde.

Her gennemgås foregående eftermiddags- og formiddagens patienter. Specifikke emner kan tages op eller kommende patienter kan diskuteres.
Udover den skemalagte supervision er der mulighed for ad hoc supervision. Alle dage er en af speciallægerne til rådighed for alt supervision af både sygeplejersker og uddannelseslæger. Uddannelseslægen opfordres til at præsentere sagen kort, for derefter at have gjort sig overvejelser om eventuelt udredning og løsningsforslag. Derved opnås størst læring.
Alle uddannelseslæger har, uanset uddannelsestrin, en målbeskrivelse. Det forventes at uddannelseslægen er bekendt med hvilke mål der skal opnås, således at der medvirkes til, at man ser de patienttyper der skal til jf. målbeskrivelsen.
Dette evalueres løbende.

Det forventes at uddannelseslægen deltager i undervisningen på lige fod med de øvrige læger, og selv står for undervisningen minimum en gang pr. halve år.
Der vil være mulighed for at deltage i projekter i praksis f.eks. med databearbejdning, at udarbejde/revidere instrukser eller andet, der kan hjælpe uddannelseslægen med at opnå kompetencer, der kvalificerer til at søge næste uddannelsesstilling.

Journal-system og journalføring

I klinikken bruges Novax.
Det er vigtigt at journalnotaterne er korte og præcise, så der hurtigt kan opnås overblik. Journalnotater bygges op efter PSOAP-modellen:

 • Problem (Henvendelsesårsag)
 • Subjektivt (hvilke symptomer fremfører patienten)
 • Objektivt (objektive undersøgelse, st.p., st.c. osv.)
 • Analyse (vurdering/diagnoser)
 • Plan (kontrol, hvorledes får patienten svar osv.)

Til kronikerforløb og forebyggende undersøgelser findes  procesregistreringer, hvor journalen er opbygget med en frasetekst, og hvor der let påføres de enkelte resultater af undersøgelsen.
Til disse er der en forudbestemt regningskombination tilknyttet.
Ved andre kontakter skal der laves selvstændig regning i systemet. Dette gennemgås ved introduktionen
En standard konsultation er sat til 15 minutter, og det forventes at man behandler en problemstilling pr. konsultation.
I starten vil uddannelseslægen have ca. 30 minutter til hver konsultation.
Når man er godt integreret i arbejdsgangen, vil uddannelseslægen også have 15 minutter til hver konsultation.

Instrukser

Vi har udarbejdet en del instrukser. Faglige for bl.a. kronikerkontroller, men også praktiske instrukser, der skal lette dagligdagen og sikre, at vi alle opnår samme høje faglige standard. Instrukserne ligger på ”intras”, der kan tilgås fra alle computere.

Intras

I lægehuset har vi praksis-intra, en hjemmeside for alt personale i lægehuset. Her finder man praktiske oplysninger, referater fra personalemøder, telefonnumre mm. Her kan sendes interne beskeder til de relevante personer/faggrupper. Hjemmesiden erstatter ikke den daglige kommunikation, men er ment som supplement. Det forventes, at alle holder sig opdateret på siden.
Adgangskoder til intras udleveres ved introduktionen.

Sygemelding

Sygemelding sker ved at man ringer til en af de faste læger om morgenen.


Revideret september 2021
MBC/HEH

Praksisbeskrivelse for Lægerne ved Løvestrøget

Lægerne ved Løvestrøget er et kompagniskab mellem Christina Kraaer (f. 1971), Heidi Bruun (f. 1978) og Ann Ulsrod Madsen (f. 1978).

Lægehuset flyttede i 2021 fra Prinsessegade til ny-renoverede lokaler i Vendersgade i Fredericia midtby. Der er aktuelt tilknyttet ca. 5.000 patienter til huset. En stor del af disse er børnefamilier. Få af vores patenter er med anden etnisk baggrund. Der er ansat 2 sekretærer og 3 sygeplejersker samt 1-2 uddannelseslæger. Vi medvirker også til uddannelse af medicinstuderende. En gang ugentligt har vi en akupunktør tilknyttet. Desuden har vi vores blæksprutte/oldfrue, som sørger for alt det praktiske samt frokost.

Vi er en velfungerende praksis, hvor vi arbejder ud fra:

 • Kvalitet og faglighed
 • Omsorg og nærhed over for patienten
 • Fælles ansvar for godt arbejdsmiljø
 • Anerkendelse af hinanden

Den daglige arbejdstid er med konsultationer mellem klokken 8 og 13. Herefter frokost og for akutlægen evt. sygebesøg samt enkelte patienter indtil kl. 16. Desuden administrativt arbejde. Sygeplejerskerne har patienter frem til kl. 15.  Onsdag har vi lang dag med patientkonsultationer frem til kl. 18. Uddannelseslægen møder denne dag først kl. 12. Der er mulighed for deltagelse i lægevagt sammen med de faste læger og for hoveduddannelseslæger, er der supervision under lægevagtskørsel. Der er fast plan for personalemøder, undervisning (hvor vi skiftes til at undervise eller har ”besøg” udefra) og trivselsmøder. Praksis anvender lægesystemet Novax.

Der fremsendes i god tid inden uddannelsesstart program for introduktionsperioden. Ligeledes vil vi gerne møde dig til en rundvisning og samtale, inden du starter. Her vil vi også gerne have evt. ferie- og fridagsønsker. Der er daglig supervision for uddannelseslægen med gennemgang af dagens patienter, og vi bestræber os på altid at være let tilgængelige for supervision, hvis der er brug for et råd undervejs, eller at vi kigger med på en patient. Der afholdes kort efter opstart en afstemnings- og introduktionssamtale med planlægning af uddannelsesforløbet. Midt i forløbet holdes midtvejssamtale med opfølgning på de forskellige kompetencer, således at det sikres, at alle delmål nås. De forskellige kompetencer godkendes dels ved samtale og gennemgang af patientforløb, dels ved tutorlæges observation under konsultationsprocessen. Ved evalueringssamtalen underskrives og evalueres det samlede ophold.

Vi bestræber os på, at praksis aldrig er ferielukket. Enkelte gange holder vi dog lukket i forbindelse med fælleskursus for hele personalet. Vi har da samarbejde med et af de andre lægehuse i byen, som så passer vores patienter. Med samme lægehus holder vi også jævnligt uddannelsesdage med hele personalet, hvor der dels er et fagligt indlæg, dels et socialt aspekt. Praksis er lukket på helligdage, den 24.12. og 31.12, samt grundlovsdag, hvor der henvises til lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Vi forventer, at vores uddannelseslæge møder vore patienter med et åbent og venligt sind og tager deres problemstillinger alvorligt. Til gengæld tilbyder vi et uddannelsesforløb i en praksis med et fantastisk patientgrundlag, et personale med godt humør, der altid er klar til at give en hjælpende hånd og selvfølgelig lægelig supervision og sparring i forhold til ønsker og retningslinjer for uddannelsesplanen og den fremtidige karriere.

Praksisbeskrivelse Lægerne ved Volden

Kære kommende uddannelseslæge.

Lægerne ved Volden (LvV) er en klassisk bypraksis med et bredt udsnit af alle patientgrupper.
Vi råder over tre kapaciteter og er en stor og moderne praksis. Vi har mange sygeplejesker ansat som både varetager selvstændige konsultationer og assisterer lægerne.

Vi prioriterer uddannelse meget højt.

Alle uddannelseslæger har en halv times daglig supervision med tutorlæge, samt en hel time yderligere om måneden med fast tutorlæge, som bl.a. bruges på at dykke ned i forskellige emner efter behov samt karrierevejledning.

Endelig er der også de tre strukturerede samtaler, hvor vi løbende vurderer kompetenceudviklingen.

I forbindelse med introduktionen fastlægger vi et individuelt forløb, som blandt andet tager hensyn til anciennitet, prioritering af særlige interesser og patientgrupper, tidsbehov og meget mere. Vi reviderer det løbende.

Særligt som KBU-læge, som ikke fortsætter af praksisvejen, vil du efter et ophold hos os være klædt godt på til at være en "rigtig" læge, som kan svare på mange af de spørgsmål man som læge altid får fra omgivelserne. Men vigtigst, at du har en forståelse for almen praksis’ plads i sundhedsvæsenet inkl. de styrker, svagheder og dilemmaer, vi står med, når vi har behov for at trække på resten af sundhedsvæsenet.

Særligt som hoveduddannelseslæge vil du blive tilbudt en større og større indsigt i ledelse og praksisdrift - alt det som også hører med til branchen, men ikke er direkte patientkontakt.

Arbejdsdagen og tilrettelæggelsen kan som nævnt, inden for visse rammer, aftales individuelt.

En typisk arbejdsdag ser sådan ud:

Kl. 8-9 patienter
Kl. 9-9.30 morgenkaffe
Kl. 9.30-10 supervision
Kl. 10-12 patienter
Kl. 12 12.30 telefoner
Kl. 12.30-13 frokost
Kl. 13-14.30 fælles akutte patienter

Derefter besøg, kontorarbejde og opsamling.

Onsdag er lang dag til kl. 17.

Vi prioriterer det gode arbejdsliv meget højt.
Det ligger os meget på sinde, at man befinder sig godt hos os og føler sig velkommen og tryg.
Vi er en meget social praksis med højt til loftet. Vi forventer, at man passer sine pauser - det er det daglige frirum med socialt samvær og gode grin.
Vi giver i øvrigt kaffe/te, brød, frugt og frokostordning uden beregning.

Vi prioriterer det at være en moderne praksis meget højt.
Alle læger og sygeplejesker deltager løbende i efteruddannelse.
Flere af vores sygeplejesker er subspecialiserede i henholdsvis KOL og diabetes.
Vi råder generelt over godt grej og har blandt andet nyt ultralydsapparat med 3 prober (abdominal, muskuloskeletal og vaginal), mikroskop og dermatoskop.

Holdet, du møder hos Lægerne ved Volden er:

Læge Christina Hammer Laursen
Læge Kasper Færch Kvist
Læge Rune Voss
Sygeplejerske Lene Bjerg
Sygeplejerske Line Vernersen
Sekretær Mette Brædstrup-Holm
Sekretær Tina Bøje Hansen
Sygeplejerske Gry Nielsen
Sekretær Heidi Anna Axelsen
Sygeplejerske Rie Degn Jensen

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til enten at skrive til os, eller ringe til Kasper eller Christina.

Vi glæder os til at møde dig!

Hilsen læger og personale hos Lægerne ved Volden

Praksisbeskrivelse for Lægehuset i Give                                  

Lægehuset i Give har eksisteret siden 1974, og har siden begyndelsen været et kompagniskab. I de seneste mange år har vi været 6 kompagnoner, og vi har tradition for at have uddannelseslæger i huset. Vi har hjælpepersonale bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer, der varetager sygeplejefaglige funktioner, laboratoriearbejde, visitation af patienter, medicin- og tidsbestilling med mere.

Vi har et patientgrundlag på 10.000 patienter.

1-2 læger passer efter skift det akutte arbejde på hverdage, og en kørende læge tager sig af sygebesøg dagligt. De øvrige læger har planlagte konsultationer i lægehuset – eller tager på planlagte hjemmebesøg hos plejehjemsbeboere og skrøbelige ældre i eget hjem. Der er telefontid dagligt, og desuden administrationstid til besvarelse af e-konsultationer, gennemgang af laboratoriesvar, epikriser m.v.

Arbejdstiden er dagligt fra kl. 8-15.30, onsdage dog til 17.30. Fredage sluttes omkring kl. 14 – dog passer en læge dagligt vagten til kl. 16.

Uddannelseslægen indgår i arbejdsplanen efter evne og uddannelsesniveau. De første dage fungerer som introduktion, hvor uddannelseslægen får information om husets arbejdsgang, og kommer med på sygebesøg. Herefter får uddannelseslægen egne patienter med mulighed for supervision – både her-og-nu – og ved samtale om patienter på et senere tidspunkt. Supervisionens karakter vil være forskellig fra uddannelseslæge til uddannelseslæge afhængig af dennes kompetencer.

Ca. 14 dage efter start afholdes introduktionssamtale, som følges op af midtvejssamtale efter nogle måneder. Der afsluttes med slutevalueringssamtale. Herudover afholdes regelmæssige ”kompetence-møder” mellem vejleder og uddannelseslæge, hvor uddannelseslægens kompetencer diskuteres – og godkendes, når kompetencen er opnået. De forskellige kompetence-typer vil blive placeret i løbet af uddannelsesforløbet efter aftale mellem uddannelseslæge og vejleder.

Der afholdes dagligt lægekonference, hvor alle husets læger deltager. Der er her mulighed for at diskutere dagens patienter i fællesskab. Onsdage er ”lange” dage – med ekstra pause indlagt – der er her mulighed for formaliseret undervisning.

Deltagelse i lægevagt efter uddannelsesniveau og –krav. Instruktion til de forskellige lægevagtstyper gives af de af husets læger, der deltager i lægevagt.

 

Juli 2015

Praksisbeskrivelse Lægerne i Grejs

Møllehusvej 10
7100 Vejle
Tlf. 7585 3070

Praksishistorie og patientsammensætning

Praksis er beliggende i Grejs, lige uden for Vejle (Vejle Kommune).

I Grejs bor der ca. 1.300 borgere, og byen er under stor udvikling med mange tilflyttere.

Byen ligger tæt på motorvejen.

I 2020 overtog Mette Voss klinikken fra Dorte og Kristian Krarup. Begge er fortsat ansat i klinikken. Klinikken har 2 lægekapaciteter, og vi er stort set altid 2 læger på arbejde.

Vi har ca. 3.500 patienter tilknyttet, primært fra Grejs og Vejle og desuden fra den sydlige del af Region Midt.

Patienter er en fin blanding af alt fra børnefamilier til plejehjemsbeboere.

Udover ovenstående har vi en lægevikar, en praksisassistent (medicinstuderende), en sygeplejerske og en sekretær ansat.

Vi deltager i uddannelse af medicinstuderende fra Syddansk Universitet og deltager i lægevagten i Region Syd.

Hidtil har lægeklinikken ikke varetaget videreuddannelse af læger, men grundet til- og ombygning vil det nu være muligt fra primo 2023 med 1-2 uddannelseslæger ad gangen.

Mette har fungeret som tutorlæge igennem flere år i anden ansættelse.

Vi er godkendt til varetagelse af uddannelseslæger på alle uddannelsestrin – fra KBU til fase 3.

Værdier

Vi vægter kontinuitet, nærhed og høj faglighed i patientkontakten og rummelighed, fleksibilitet og trivsel i dagligdagen.

Vi prioriterer at holde os opdaterede på diverse retningslinjer og guidelines og deltager ofte i undervisning og kursus. Både faggrupper hver for sig, men også meget gerne sammen.

Åbningstider

Praksis er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-16, onsdag kl.8-17.

Fra kl. 8-9 hver dag har lægerne telefontid. I dette tidsrum kan patienterne og samarbejdspartnere få direkte kontakt til os med henblik på tider, opfølgning på undersøgelser, planlægning af sygebesøg etc.

Fra 9-14 er telefonen åben og varetages af lægesekretæren. Derefter henviser telefonsvarer til akuttelefonen, som passes af alle personalegrupper på skift. Akuttelefonen kan desuden benyttes i hele klinikkens åbningstid.

Ved ferie og kursusdage har vi samarbejde med en sammenlignelig lægeklinik i Vejle, så vi på skift hjælper med at passe hinandens patienter.

Personale

Sygeplejersken varetager selvstændige konsultationer blandt andet årskontroller, præventionskontroller, kørekortsattester, sårpleje, akutte luftvejsinfektioner etc. Hun kører desuden besøg til patienter i hjemmet og på plejehjem.

Lægesekretæren varetager hele sekretariatsfunktionen, telefonvisitation, regnskab og også blodprøvetagning, vaccinationer og urinundersøgelser. Hun koordinerer desuden forløb med medicinstuderende og uddannelseslæger.

Praksisassistenten varetager funktioner på tværs af sekretariat og sygeplejerskekonsultationer.

Lægevikar hjælper til i klinikken på enkelte dage og varetager et almindeligt speciallæge program.

Uddannelseslæge i klinikken

Som uddannelseslæge får du en engageret tutorpraksis, hvor alle faggrupper trives med at lære fra sig. Vi værdsætter desuden den viden, du som uddannelseslæge kan berige os med.

Vi tilrettelægger arbejdsdagen og arbejdsopgaver afhængigt af dit uddannelsestrin, så du har den rette tid til at arbejde grundigt og kan gå hjem med ro i maven.

Vi har nyt udstyr i form af blandt andet EKG, LFU, mikroskop, dermatoskop, hjertestarter og ultralydsapparat (MSK, Abdominal, Vaginal prober). Du vil blive introduceret til brug af dette.

Introduktion og supervision

Den første formiddag introducerer tutorlægen dig til klinikken. Du bliver præsenteret for husets øvrige medarbejdere, hvis du ikke har været på besøg hos os forinden. Du vil blive orienteret om EDB-system, telefonsystem, papirer, nøgler med mere. Resten af dagen bruger du i klinikken hos tutorlægen. De næste dage sidder du dels med hos en af lægerne, sygeplejersken eller sekretæren. Dels begynder du også at have akutte patienter afhængig af uddannelsestrin.

Efter nogle dage vil du begynde at få sat patienter til i din kalender i et roligt tempo. Vi vil gennemgå dine patientkontakter hver dag, og du vil altid kunne hente en af lægerne ved tvivlsspørgsmål.

I løbet af de første 2 uger vil vi afsætte tid til introduktionssamtale. Vi vil her tale om dine og vores forventninger til opholdet, dine færdigheder og kompetencer samt din aktuelle uddannelsesplan. Vi stræber efter at fastlægge behovet for undervisning og supervision.

Vi har formaliserede samtaler igen midtvejs og ved slutningen af opholdet.

Der er dagligt aftalt supervision, og der er altid mulighed for at konferere patientforløb og mere overordnede spørgsmål. Vi forventer, at du altid spørger, hvis der er den mindste tvivl. Alle er interesserede i, at du får så godt et ophold som muligt.

Du vil i hele perioden have dit eget konsultationslokale.

Vi glæder os til at møde dig og vil gerne have besøg af dig en dag, inden din ansættelse starter.

Kontakt sekretæren for aftale herom.

Med venlig hilsen

Lægerne i Grejs

laegerneigrejs@gmail.com (sekretær)
mettevoss@dadlnet.dk (tutorlæge)
Direkte telefonnr: 5211 9670

Redigeret september 2022/mv

Lægehuset Hejls
Hejls Landevej 12
6094 Hejls
Tlf. 7557 4800

Praksis er en solopraksis i en lille landsby 15 minutters kørsel fra Kolding i eget lægehus med gode pladsforhold.

Vi har 1.700 venlige og omgængelige patienter.

Der er fast personale i form af sekretær med enkelte sygeplejefunktioner samt læge.

Uddannelseslægen har fuldt udstyret konsultation i stort og lyst lokale og gode arbejdsforhold. Det vægtes højt, at uddannelseslægen ikke er en ekstra arbejdskraft, og der sættes en halv time af pr. patient, hvis det ønskes. Ingen lange dage.

Der er naturligvis en introduktionsperiode, hvor uddannelseslægen blot sidder med hos læge og sekretær, så man kan blive fortrolig med arbejdsgange og EDB.

En halv times supervision dagligt mellem kl. 12.30 og 13.00.

Vi glæder os til at se dig, og det er vores mål at gøre samtlige uddannelseslæger herfra til fremtidige almenmedicinere.

Med venlig hilsen

Anders G. Lyck
Lægehuset i Hejls

Praksisbeskrivelse Jelling Lægehus

Praksisinfo

Ydernr: 043559
Adresse: Sydkrogen 6, 7300 Jelling
Tlf 75871033
www.75871033.dk

Historie

Jelling Lægehus I/S blev etableret i maj 2018 af Rasmus Knudsen og Kirstine Johansen, da de tre eksisterende læger i Lægerne i Jelling blev købt ud.

De tre tidligere læger Annemarie Jakobsen, Peder Aunsborg og Bent Pedersen udtrådte alle.

Klinikken blev overtaget af Rasmus Knudsen og Kirstine Johansen. De fire deltidsansatte sygeplejersker videreførte deres ansættelser, og der blev ansat en sekretær og en praksismanager.

Grundet stort ønske om mere plads, flere kapaciteter og mere personale, samt behov for renovering, besluttedes det allerede inden overtagelsen af klinikken, at der skulle bygges et nyt lægehus.

Ejendomsselskabet Sydkrogen ApS etableredes af Rasmus Knudsen, Kirstine Johansen og Cathrine Rasmussen (som planlagt indtrådte i Jelling Lægehus I/S d. 1. marts 2019). Planlægningsfasen strakte sig over et år i samarbejde med GPP arkitekterne og TriConsult ingeniørerne. I marts 2019 gik byggeriet af det nye lægehus på Sydkrogen i gang og det stod færdigt til indflytning februar 2020

Den 1. marts 2019 indtrådte Cathrine Rasmussen i Jelling Lægehus I/S. Der er nu ansat 2 deltids sygeplejersker, 2 sekretærer og 1 praksismanager.

Der har i løbet af det første år været ansat vikarer af kortere og længerevarende perioder.

Pr. 1/5-19 blev almen medicinsk speciallæge Louise Løjborg ansat som vikar med henblik på  kompagniskab, da I/S pr 1. marts 2019 har erhvervet et ekstra ydernummer og dermed en 4. kapacitet fra Bredsten Lægehus.

Louise købte sig ind som kompagnon pr 1/9-2019, og indtrådte samtidig i Sydkrogen ApS.

Pr 1/9-2021 består personalegruppen af 3 sygeplejersker, 4 sekretærer, en praksismanager og 1-2 uddannelseslæger. Vi har løbende medicin/sygeplejerskestuderende ansat som sekretær/laboratorievikarer, og er desuden uddannelsespraksis for medicinstuderende/lægesekretærelever.

Klinikken drives i dag fra egne lokaler på Sydkrogen 6 – bygget 2020.

Vores vision

 • Vi ønsker et lokalt forankret lægehus med let tilgængelighed
 • Vi ønsker at udvide vores faglige kompetencer via intern og ekstern læring
 • Vi ønsket et godt kollegialt samarbejde med en uformel omgangstone
 • Vi ønsker et kompagniskab med 4 læger samt uddannelseslæger i eget lægehus
 • Vi prioriterer at den enkeltes kompetencer udnyttes bedst muligt. Den rette medarbejder til de rette opgaver

Værdigrundlag

1. Lokalt forankret lægehus.

 • Et stærkt samarbejde med lokale samarbejdspartnere, hvilket også inkluderer let tilgængelighed. (bagom-nummer).
 • Intention om netværk med byens borgere, bl.a. i form af videns udveksling og fælles ansvar for udvikling af en solid lokal lægepraksis.
 • Ønsker på sigt at være den foretrukne samarbejdspartner, både som stedlig læge og plejehjemslæge.

2. Tilgængelighed/tilfredshed

 • Vi ønsker at kunne tilse vores patienter når de har behovet, ved brug af tid samme dag (TSD). Dette betyder bl.a. at det er vores opgave at vurdere, hvilken faggruppe der bedst varetager patienternes interesse, med den konkrete problemstilling den pågældende dag. Tid samme dag betyder også, at vi ikke altid kan garantere tid ved fast læge. Det tilstræbes dog at patienten har en fast tilknyttet læge.
 • Vi skal møde patienterne med respekt og empati, men samtidig med gensidig personlig og faglig respekt.

3. Faglighed

 • Vi forpligtiger os alle til vidensdeling, når vi har været på uddannelse/kursus.
 • Vi er ansvarlige for, at den enkeltes kompetencer udnyttes bedst muligt, at man altid, uanset faggruppe, føler sig fagligt tilstrækkeligt klædt på og, at alle altid har mulighed for supervision og sparring.
 • Vi tilstræber at have retningslinjer for de mest gængse henvendelsesårsager, for at sikre tryghed, ensartethed og høj kvalitet.
 • Vi ønsker at være et godt uddannelsessted for både yngre læger og studerende. Supervision vægtes højt, der er altid en åben dør og vi bruger faglig sparring på tværs af alle faggrupper.
 • Vi prioriterer faglig udvikling og har bl.a. i den sammenhæng anskaffet os en ultralydsscanner.

4. Kollegial og socialt

 • Vi respekterer og bakker altid alle op omkring pauser/fælles frokost, sociale arrangementer, den gode tone, og vi fremstår altid udadtil som en enhed.
 • Vi forventer at alle beslutninger taget i lægehuset behandles med diskretion og loyalitet.
 • Vi tilstræber at alle medarbejdere høres og medinddrages, med erindring om, at det endelige ansvar ligger i lægegruppen.
 • Vi tilstræber i lægegruppen, altid at komme med enslydende udmeldinger/beslutninger. Ved spørgsmål går personalet til den rette ansvarshavende.
 • Vi bestræber os på at være en god arbejdsplads. Personalet skal opleve os som rummelige, respektfulde og imødekommende, til gengæld forventes loyalitet, arbejdsomhed og fleksibilitet.

5. Praksisdrift

 • Vi ønsker at drive praksis i respekt for balance mellem arbejds- og privatliv.

Lægerne

Rasmus Knudsen (f.1980) Læge siden 2008 Praktiserende 2018

Kirstine Johansen (f.1982) Læge siden 2009 Praktiserende 2018

Cathrine Rasmussen (f. 1983) Læge siden 2010 Praktiserende 2019

Louise Løjborg (f.1979) Læge siden 2008 Praktiserende 2019

Personale

Sygeplejersker

Camilla Haar (CH)
Maria Nørskov (MN)
Charlotte Sandfeldt (CS)

Sekretærer

Christina Wilki (CW)
Ulla Bank (UB)
Winnie Bøge (WB)
Luise Sørensen (LS)

Praksismanager

Tina Rasmussen (TR)

Frokostdame

Malene

Arbejdstid

Arbejdstid (vejledende - revideres løbende)

Fastsættes med den enkelte medarbejder, der tilstræbes et rul over 2 uger.

Uddannelseslæger 37 t/uge.

Konsultationstider varierer i løbet af ugen/ferie-fridage.

Læger

8.00 9.45
10.15 12.00
13.00 15.00
15.00 - 16.00 evt. akutte

Onsdag 14.30 16.30 - med pause/administration/møde/12 mandsmøder 12.00-14.30

Akutvagten passes på skift, dækker akutte besøg.

Sygeplejersker

8.00 9.45
10.15 12.00
13.00 15.15

Sekretærer

8.00 11.00 TSD bestilling og øvrige henvendelser
11.00 12.00 Øvrige henvendelser
12.00 13.00 Administration og pause
13.00 15.30 Administration.
8.00 16.00 Akut telefon

Laboratoriefunktion

Administration/telefontid

Fælles

9.45 - 10.00
12.00 12.30

Læger

15.00 16.00

Onsdag 12-14.30 se møder

Sygeplejersker

Løbende placeret.

Møder/supervision/undervisning

Personalemøde 1. onsdag i måneden fra 12.30-14.00

IS møde 2. onsdag i måneden 12.00-14.00

12. mandsmøder 3. og 4. onsdag i måneden 12.00-14.00

Supervision for uddannelseslæge dagligt, både fastlagt og ad hoc

Fælles undervisning onsdag 10.00-10.30

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver, der henvises generelt til arbejdsfunktionsbeskrivelserne på intras.

Læger:

Klinikken kører med tid samme dag og forudbestilte tider.

Forudbestilte tider ved læge:
- Svangre
- Børneundersøgelse
- Attest til kommune eller forsikringsselskab
- Samtale dobbelttid, kan starte som en enkelt tsd hvor behovet vurderes
- Tolkesamtaler
- Smear/spiral
- Kun alm tider hvis personale fra bosted/plejehjem/familie/transport/efterskole etc. ikke kan få det til at passe med tsd.

 Årskontrol ved sygeplejerske alene:
- DM
- KOL

På sigt i fht. OK21 ukompliceret hypertension/osteoporose/stofskifte

Årskontroller forudgået af spl. tid:
- Astma
- Hypertension/afli/hjertesvigt
- Stofskifte
- Depression/angst/demens/skizofreni
- Osteoporose
- Helbredstjek

§ Ved årskontrollen skrives under plan/bemærkninger i stamkort hvor hyppigt patient skal ses. Som udgangspunkt giver vi ikke 3 mdr. kontroltider.

Tid samme dag

- P-piller (første gang eller ved skift mellem præventionsformer, ellers ved sygeplejerske)
- Svar på diverse prøver, spørg patient om de vil have mail eller ringesvar. Her kan man aftale om patient skal komme til snak omkring prøver og plan. Generelt set skal patient ikke på ved sygeplejerske/lab til blodprøver, hvis ikke aftalt med læge.
- Kørekort
- Sår
- Smear
- 1. psykiske henvendelse
- Sygemeldinger
- Diverse problemstillinger
- Fornyelse af smertestillende efter for udgået plan ved læge. Årskontrol ved læge kan være på tsd tid.

Sygeplejerske

Kronikerkontroller, delkontroller, LFU, EKG, blodprøver, suturfjernelse, øreskylning, kost/vægtsamtaler, akupunktur, vortebehandling, sårbehandling, vaccinationer, kontakt vedr. vanedannende medicin, urinundersøgelser, akutte vurderinger af øvre luftvejsinfektioner. Derudover indgår sygeplejerskerne i tsd

Sekretær

Telefonvisitation, tidsbestilling, administrative opgaver, urinundersøgelser, blodprøvetagning, vacciner, kontakt vedr. medicinfornyelse

Laboratoriefunktion

Blodprøver, vacciner, ekg, suturfjernelser mm.

Praksismanager

Administration, løn, regnskab, timeregnskab, kontakten ud af huset, personale kontakt, MUS samtaler.

Uddannelseslæge

Arbejdsopgaver som læge, dog vil man blive introduceret til de andre faggruppers arbejdsopgaver.
Uddannelseslæger er aldrig alene i praksis og er ikke en planlagt del af normeringen.
Supervision dagligt fastlagt, derudover løbende ad hoc eller ved deltagelse i tutorlæges konsultation

Ugentlig undervisning med resten af klinikkens personale.

Introduktion

Uddannelseslægen vil blive kontaktet med henblik på forventningssamtale og introduktion til klinikken inden start.

Der udarbejdes et introduktionsprogram, hvor uddannelseslægen i løbet af de første uger følger de forskellige personalegrupper og introduceres til arbejdet i klinikken. Der vil være planlagt en introduktionssamtale, opfølgningssamtale, midtvejs- og slutevalueringssamtale med tutorlæge/praksismanager

Det er muligt at arrangere fokuseret ophold ved andre speciallæger/lign hvis dette planlægges rettidigt.

For nedenstående henvises til personalehåndbogen der findes på intras.
- Overarbejde
- Ferie
- Kurser
- Sygdom
- IT
- XMO
- Hjemmeside www.75871033.dk
- Alkohol
- Rygning
- MUS-samtaler
- Skærmbriller
- Mærkedage
- Sociale arrangementer

 

Jelling d. 2/9-2021 

Praksisbeskrivelse for Dine Læger A.D. Burcharths Vej 5, 6000 Kolding

Velkommen til et åbent, ærligt og solidarisk miljø, hvor høj faglighed og samarbejde er nøgleordet i alle henseender.

Vi er en kompagniskabspraksis i centrum af Kolding, grundlagt for flere generationer siden, og dermed har vi fortsat mange familier, der har været tilknyttet praksis i årtier.

Praksis gennemgik i 2004 et generationsskifte og består nu af 2 kvindelige læger:

Birgitte Munk:
Født i 1964. Cand. Med. fra Århus Universitet i 1994, speciallægeanerkendelse i Almen Medicin i 2004, nedsat i praksis august 2006.
Bosiddende i Haderslev.

Rita Andersen:
Født i 1967. Cand. Med. fra Århus Universitet i 1995, speciallægeanerkendelse i Almen Medicin i 2004, nedsat i praksis maj 2005.
Gift, 2 børn, bosiddende i Kolding.

Personale

Der er ansat 2 sygeplejersker:
Anette Lilleheden.
Lene Thomsen

Vi har løbende haft uddannelseslæger ansat siden 2008.

Praksisgrundlag

Der er aktuelt lukket for tilgang af patienter.  Der er mange familier tilknyttet praksis, og vi ser dagligt et repræsentativt udsnit  af befolkningen i Kolding.

Samarbejdspartnere

Vi har et samarbejde med flere kolleger i Kolding, idet vi dels hjælper hinanden ved behov og endvidere indgår i en fælles ringevagt, således at telefonen mandag, tirsdag, torsdag og fredag kan lukkes kl. 14.00. Onsdag har vi arbejdsdag til kl. 17.00. Hver 6. uge har vi ringevagten dagligt til kl.16.00. Lægerne deles om denne opgave.

Organisation i praksis

Vi arbejder som udgangspunkt med planlagte 15 minutters konsultationer. Desuden er der mulighed for lægevisiterede akuttider, varighed typisk 5-10 min, disse afvikles som regel fra kl. 11.45 og ca. 1/2 time frem. Patienterne undersøges solidarisk og i fælleskab.

Pauser tilstræbes overholdt. Hele personalegruppen er samlet, telefon er da lukket med mulighed for akut henvendelse.

Pauserne er kl. 9.00 til 9.15 og kl. 10.45 til 11.00, frokost kl. 12.30 til 13.00.
Onsdage fra kl. 13.00 til 13.15 holder vi et fællesmøde, hvor småting kan tages op.

Praksis er indrettet med tilgængelig elevator fra fortovs niveau.

Vi har gode faciliteter til de fleste situationer i lægehuset inkl. hjertestarter.

Uddannelseslægerne indgår på lige fod med de faste læger i hverdagen.

Ferie afholdes i sommerperioden med 3 ugers sammenhængende ferie, hvor klinikken er lukket.
Dette skifter årligt mellem ugerne 27-28-29 (lige år) og  30-31-32 (ulige år).
Andre feriedage aftales med praksis.

Er der andre individuelle hensyn til arbejdstilrettelæggelse, forsøges dette at imødekommes hvis muligt. Kurser og intern undervisning efter aftale.

Introduktion til uddannelseslægen

Vi er begge godkendte vejledere og deltager løbende i videreuddannelsen.

De første uger er afsat til introduktion, hvor vi med hensyntagen til din aktuelle stilling tilrettelægger dagene med en kombination af at se os over skulderen og en langsom opstart med egne patienter. Vores sygeplejersker varetager nogle af funktionerne, således at der opnås en hurtig fornemmelse af, hvorledes vi samarbejder omkring patienters forløb i klinikken.
Du bliver introduceret til huset journalsystem: XMO.

Kemi-, introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler

Begge faste læger deltager i disse på forhånd aftale samtaler. Du tildeles en fast tutorlæge, der bl.a. varetager Uddannelseslæge.dk, men i det daglige fungerer begge faste læger som vejledere.
Vi prioriterer såvel det faglige rum som arbejdsglæden højt.

Konferencer og undervisning

Vores uddannelseslæger deltager i de fleste konferencer og møder, der afholdes i praksis. Undtaget er et månedligt trivselsmøde med vort faste personale. I det tidsrum passer uddannelseslægen telefonen efter aftale.
Der er fastlagt et "Fagligt Forum" hver 4. tirsdag, hvor der er mulighed for at sætte relevante emner på til undervisning. Uddannelseslægen vil stå for enkelte af disse undervisninger, hvor emnet er valgt i samarbejde med tutorlægen.
Den daglige supervision foretages efter aftale, typisk til middag samt efter kl. 15.00. Onsdag formiddag er der mulighed for at følge op på mere komplicerede forløb og yderligere supervision, idet vi har afsat denne formiddag til administrativt arbejde, herunder faglig sparring og attester.
Derudover står vi altid til rådighed, uddannelseslokalerne ligger lige ved siden af vores, og du er altid velkommen til at banke på, hvis der kræves nu og her vurdering.

Forventninger til uddannelseslægen

 • Vi forventer, at du deltager aktivt i praksis, både socialt og fagligt.
 • Vi forventer, at du tager ansvar overfor patienterne og spørger, hvis du er
  i tvivl om noget.
 • Vi forventer, at du behandler patienter og personalet med respekt.
 • Vi forventer, at du møder til aftalt tid og giver besked, hvis du bliver
  forhindret i at møde op.
 • Vi forventer, at du overholder din tavshedspligt.

Vi glæder os til at møde dig :)

Birgitte Munk og Rita Andersen
Dine Læger
75537233
Dinelaeger@dinelaeger.dk 

 

Praksisbeskrivelse

Lægerne Kaltoft og Rosbach, Ny Vestergade 1, 6000 Kolding
Ydernummer 055409, Telefon nummer 7553 1153

Michael Kaltoft. Født 1962. Læge i 1992. Har arbejdet i almen praksis siden 2001.
Jens Rosbach. Født 1965. Læge i 1992. Har arbejdet i almen praksis siden 1999.

Michael og Jens er speciallæger i almen medicin, og vi har indgået kompagniskab pr. 1/9 2010, og er desuden i samarbejdspraksis med en ”2-mands” kompagniskabs-praksis (Claus Olesen og Elin Franck) og en ”3-mands” kompagniskabspraksis (Astrid Vase, Finn Hansen og Inger Uldal Juhl).

Vi er således 7 faste læger i samarbejde på adressen Ny Vestergade 1 - fordelt på 3 klinikker.

Vores klinik har ansat eget personale. Aktuelt er ansat sygeplejerske, Lena Kjærgaard og lægesekretær, Christina Vibe Hansen, begge på deltid. Herudover har vi en lægesekretærelev, Janne Hansen (som er i gang med en 3 årig uddannelse) Sammen skal vi udgøre et ”team”, og vi hjælper hinanden med diverse forefaldende arbejdsopgaver (inkl. ”duksetjansen”). Aktuelt er Janne på skole, og fra februar skal hun på barsel, så vi har ansat en vikar, Rikke Beierholm, som er uddannet SSA. I januar og februar har vi 2 uddannelseslæger i ”overlap”, Parisa og Heidi.

De 3 klinikker i samarbejdspraksis har hver deres egne uddannelseslæger ansat og normalt er der i alt 2-4 uddannelseslæger ansat i samme periode, samtidig med at der er 1-3 ”retur-læger” tilknyttet stedet.

I vores praksis forsøger vi at have et højt fagligt niveau, godt tværfagligt samarbejde/fællesskab med en høj grad af selvstændighed hos den enkelte ansatte. Vi forsøger at have alle moderne faciliteter/opdateret udstyr. Vi forsøger at have en høj grad af service ved alle former for kontakter samt at leve op til de mål og aftaler der foreligger for almen praksis.

Vi har aktuelt ca. 3.300 patienter. Der er de seneste år (siden 2010) kommet mange patienter med psykiske, psykologiske og sociale problemstillinger, men vi har også modtaget en del velfungerende unge (studerende) og familier med børn, da der også er kommet en del nytilflyttede patienter til praksis. Vi har pr. 1/8 2016 åbnet for tilgang af ”nye” patienter. På nuværende tidspunkt er der dog stadig en overvægt af ældre medborgere tilknyttet klinikken. Vi (specielt Michael) kender en stor del af de ”gamle” patienter godt og har op til 4 generationer fra de samme familier tilknyttet. Der er dog også kommet mange patienter fra Vamdrup, hvor Jens Rosbach var praktiserende læge fra 1999-2009.

Vi deltager i lægevagtsarbejdet i Region Syddanmark med hver 2-4 vagter per måned.

Som uddannelseslæge kan du deltage efter aftale i vagtarbejde med tutorlæge (eller kompagnon/ kolleger).

Arbejdstider

Dine arbejdstider bliver:
mandag-torsdag 07.45-15.30 (onsdag dog til kl. 16.00), og
fredag 07.45-13.45 (eller efter aftale).

Normal arbejdsdag:
07.45-08.00 Kort gennemgang af dagsprogram (”Før dagens begyndelse”)
08.00-09.00 Telefontid for personale og uddannelseslæger (Michael og Jens har ikke  telefontid)                   
09.00-09.15 Ledermøde (+ kaffe for de 7 faste læger)
09.30-09.45 Uddannelseslægemøde (+ kaffe for uddannelseslæger)
09.00-12.00 Konsultationer/evt. besøg
12.00-13.00 Fælles frokost for klinikken (ca. ½ time) samt konference/supervision (ca. ½ time)
13.00-13.15 Supervision med Tutorlæge
13.00-14.15 Akut ambulatorium (alle deltager)
14.15-15.00 Planlagte konsultationer     
15.00-15.30 Kontortid. Henvisninger, læse epikriser, gennemgang af patienter
(-> 16.00 Deltagelse i ”vagtring”, når vi er ansvarlige for det).

Der er ikke lagt en nøjagtig plan over intro-uge – men vi lægger en plan sammen. Supervision sker løbende og efter individuelt behov. Der er skemalagt daglig tid til supervision. Formaliseret undervisning vil ske løbende i klinikken. Der kan også forekomme fælles undervisning for alle uddannelseslæger i de 3 klinikker evt. sammen med det ansatte personale. Det forventes også, at uddannelseslægen bidrager med undervisning – evt. udarbejdelse af en manual til praksis (af et begrænset emne efter eget valg – dog skal det aftales med Tutorlægen, så emnet er relevant for praksis). 

I introugen følger uddannelseslægen tutorlægen, således at der fås indblik i, hvilke forventninger vi har til uddannelseslægernes ophold og professionelle adfærd. Der bliver også tid til at følge tutorlægens kompagnon (og Fase 3 – læge).  Kompetence vurdering sker løbende. Der afholdes efter 1 uge (2-5 dage) introduktionssamtale og åbning af logbog.

Den første uge er der også afsat tid til introduktion ved sekretær (edb/telefonansvarlig), med sygeplejerske (blodprøve/EKG/LFU mm.)  Vi har EDB-systemet XMO (Version 8).  
Uddannelseslægens arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer per uge.

Der vil ofte være i alt 3 (sommetider flere) reservelæger i den samlede klinik, som dagligt mødes til kaffe om formiddagen.

Én onsdag per måned er der fællesmøde for alle 3 klinikker (med personale) med dagsorden og fællesspisning.

Vi håber og forventer, at opholdet i klinikken vil forbedre dine kompetencer og din forståelse for arbejdet i Almen Praksis. Og vi håber også, at opholdet giver dig inspiration til videreuddannelse inden for specialet eller bekræfter dig i, at ”Almen Medicin” er det rette speciale for dig.

Jo mere du deltager, jo mere du prøver, jo mere du ser, des bedre kliniker bliver du (også selvom du vælger et andet speciale).

Vil blive opdateret snarest muligt.

Præsentation af lægehus Nord

Vi er en 4 mands kompagniskabspraksis bestående af:
4 Faste læger: Line Jepsen, Birgitte Holde, Henrik Rasmussen og Lone Borup.
2 sygeplejesker: Astrid Mosegaard og Jeanette Mark.
4 SSA’er: Lena Johansen, Rikke Beierholm, Pernille Hansen og Lise Vierø.
1 bogholder Else Skouboe.
1 medicinstuderende Tabassum.
Vi har tilknyttet uddannelseslæger op til 3 ad gangen. Ligeledes har vi uddannelseslæger, som kommer på returdage.

Lægehuset har tilknyttet ca. 8.000 patienter, heraf en mindre del af anden etnisk baggrund.

Vi er et team, der arbejder solidarisk. Vi vægter kvalitet, nærhed og service højt. Vi har gensidig respekt for hinandens arbejde. Tonen i huset er god og positiv, vi lægger vægt på god kommunikation med både patienter og personale.
Vi foretager kvalitetssikring, og holder os fagligt ajour ved undervisning i huset samt kurser.
Vi deltager i bylægeforeningens klyngemøder.

SSA’erne passer telefon og skranke. De har selvstændige konsultationer som blodprøvetagning, vaccinationer, ekg, undersøgelse af urin øreskyl, suturfjernelse, injektioner mv.

Sygeplejerskerne er specialuddannede i type 2 diabetes, KOL, astma, rygestop og rejsevaccinationer.
De varetager kontroller af visse kroniske patienter. Ligeledes har de selvstændige kontroller af sår, laver lungefunktion samt børneundersøgelser, akupunktur og smear-undersøgelser.

Dagsprogram

Kl. 8.00-10.15: Konsultationer
Kl. 10.15-10.30: Pause
Kl. 10.30-12.30: Konsultationer
Kl. 12.30: Frokost
kl. 13-00-13.30: Administrationstid/konference efter aftale og uddannelsesniveau
Kl. 13.00-15.15: Konsultationer

Onsdag: Vi arbejder vi til kl. 17.15, hvor vi midt på dagen holder enten personalemøde, faglig klub eller lægemøde.  Vi underviser hinanden på skift, hvor du også vil skulle stå for undervisning.
Fredag: Kort dag, konsultation indtil kl. 14.00.

Dit dagsprogram kan variere lidt fra ovenstående, mødetider og gå-hjem tider er dog faste.

De faste læger i huset samt fase 3 læger skiftes til at være kørelæge og blive til kl. 16. Vi passer vores egne patienter og er ikke i vagtring,

Arbejdstilrettelæggelse for uddannelseslæge

Du bedes kontakte os, inden du starter og aftale et møde, hvor vi kan hilse på hinanden og få info om din tidligere uddannelse og erfaring. Vi kan derved tilpasse dine arbejdsopgaver efter uddannelsesniveau.

Vi vil hurtigst muligt gerne have info om planlagte feriedage/fridag, så vi kan få tilpasset kalenderen.

Intro-dage

Dine første 2 arbejdsdage vil gå med intro til vores edb system (XMO) samt forskellige laboratorieundersøgelser ved SSA.  Du vil blive introduceret til vores hjemmeside, samt de opslagsværker, som vi typisk anvender. De første 2 eftermiddage har du mulighed for at følge sygeplejesker eller læger eller evt. have få selvstændige konsultationer afhængigt af uddannelsesniveau.
I dagene efter vil du have selvstændige konsultationer i roligt tempo, typisk 2-3 patienter pr time.  Tempoet bliver tilpasset dit behov.

Du vil få dit eget konsultationsrum med gu-leje PC mv.  Vi skriver egne journal notater.

Undersøgelsesudstyr: Vi har spirometri, ekg, crp leu diff,  hba1c, tympanometer, og mikroskop.

Supervision

Der er dagligt afsat tid til supervision, planlagt og ad hoc. Du har altid mulighed for at ringe efter hjælp.  Den planlagte supervision vil foregå sammen med tutor- eller kørelæge. Her vil vi gennemgå relevante patienter og arbejde med logbog og kompetencer. Nogle dage vil alle uddannelseslæger afholde supervision samtidig, da vi mener dette giver et stort udbytte. Vi evaluerer efter givne retningslinjer.

Ferie fravær sygdom

Vi henviser til gældende overenskomst.
Planlagt ferie/fri skal meldes til Lone Borup i god tid, så vi kan tilpasse kalenderen.
Ved sygemelding skal du kontakte Lone Borup telefon 2819 3780.
Praksis holder lukket d. 24/12 og 31/12. Disse dage er arbejdsdage for yngre læger. Som hovedregel må du derfor afholde ferie/omsorgsdag de pågældende dage.

Samarbejdspartnere

Vi kommunikerer elektronisk med sygehuse, speciallæger, apoteker, kommunen, fysioterapeuter mv.  Vi samarbejder med speciallæger og sygehuse primært i Region Syddanmark.


/Lone Borup uddannelsesansvarlig.

Praksisbeskrivelse

Lægehuset Centrum
Ny Vestergade 3,1 6000 Kolding
Tlf. 75 53 66 77
akutnr.75502796

Vi er en kompagniskabspraksis med 2 faste læger.
Klinikken har 2 sygeplejersker på hver 30/35 timer ugentlig, samt 2 lægesekretærer på 37/16 timer om ugen. Derudover har vi nogle medicinstuderende, som kommer og hjælper til med sygeplejeopgaver et par
gange om ugen.
Derudover har vi en bogholder, der arbejder nogle timer i klinikken hver onsdag samt rengøringsassistenter, der gør rent 5 gange om ugen.
Vores hjemmeside: www.75536677.dk 

Læger

Rikke Kjær Larsen (f. 1970).
Speciallæge i almen medicin. Læge fra Odense Uni 1999. Praktiserende læge sept. 2008.
Medlem af Den almindelige danske Lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk selskab for Almen Medicin

Sune Uhrenholt Kristensen (f. 1972)
Speciallæge i almen medicin. Læge fra Odense Uni år 2000. 
Medlem af Den almindelige danske lægeforening, Overenskomst med den danske sygesikring

Sygeplejersker

Anne Marie Carstensen, Sygeplejerske.
Anne Marie har været ansat i klinikken siden 2012. Anne Marie har mange års erfaring fra akutmodtagelsen fra Kolding Sygehus. Hun er vores uddannede diabetessygeplejerske, men arbejder bredt med selvstændige konsultationer og al sygeplejearbejde. Du vil også kunne møde Anne Marie ved telefonen.

Susanne Kofoed, Sygeplejerske.
Susanne har været ansat i klinikken siden 2023. Susanne har tidligere arbejdet i praksis. Hun er vores uddannede KOL-sygeplejerske, men arbejder bredt med selvstændige konsultationer og al sygeplejearbejde. Du vil også kunne møde Susanne ved telefonen.

Henriette Skov, Uddannet lægesekretær.
Henriette har erfaring fra Mamaambulatoriet og anden almen praksis. Hun har opgaver både som
lægesekretær og forskellige laboratorieopgaver samt EKG.

Gitte Kaadekildelund Witt, Sekretær. 
Gitte har erfaring fra anden almen praksis. Hun hjælper til på telefonen og ved skranken samt andre sekretæropgaver.

Historie

Vores ældst kendte forfar er dr. Ortman, som af patienter, der husker ham, omtales som èn, der altid stod sine patienter bi i døgnets 24 timer, sommer, vinter, nat og dag.
Han overlod klinikken til Ehrenskjøld og Osterman.
Ehrenskjølds del blev videreført i Søndergade, hvor Hans Henrik Jacobsen overtog den i 1978.
I 1981 udvidede han praksis med Jørgen Bruhn Møller.
I 1984 flyttede klinikken lokaler fra Søndergade til Mazantigade 5, en hyggelig gammel Patriciavilla.
I 1991 ophørte Hans Henrik Jacobsen for at gå over i socialmedicinsk arbejde.
Han var særdeles afholdt i praksis, men døde desværre pludseligt i 2003.
Annette Pedersen van Marschalkerweerd indtrådte i klinikken 1. januar 1991. Fratrådte i 2016.
I 2007 fik Jørgen og Annette bevilliget deletilladelse, og pr. 1. september 2008 indtrådte
Rikke Kjær Larsen som ny kompagnon. Hun har også tidligere været reservelæge i klinikken i 2001.
Samtidig flyttede klinikken til nye, større og moderne lokaler, Ny Vestergade 3,1.
I februar 2010 valgte Jørgen Bruhn Møller at gå på efterløn. Herefter ansatte vi tidligere praktiserende læge, Finn Johannsen, som vikar ½ år.
D. 1. september 2010 startede Sune Uhrenholt Kristensen i klinikken med henblik på senere kompagniskab. Han indtrådte officielt som kompagnon 1. juli 2012.

Praksismålsætning

 • Patienterne skal være velbehandlede og velkontrollerede, fagligt set.
 • Patienterne skal føle sig velkomne, lyttet til og forstået, således
  behandles respektfuldt og med indlevelse.
 • Vi skal være tilgængelige.
 • Klinikken skal opfylde sin funktion i henhold til overenskomsten med
  Sygesikringen og andre offentlige myndigheder. Klinikken skal således
  indgå i et levende samarbejde med andre sektorer inden for social- og
  Senest redigeret 11.08.23/HS
  sundhedssektoren, der beskæftiger sig med forebyggelse og behandling
  af sygdomme.
 • Vi skal behandle hinanden respektfuldt, være fleksible og åbne og ærlige
  overfor hinanden.
 • Vi skal støtte og passe godt på hinanden, og have en god omgangstone
  indbyrdes.
 • Alle i klinikken indgår ansvarsbevidst og selvstændigt i arbejdet og er
  klar på at efterleve målsætninger og fælles aftaler.
 • Vi skal hver især være økonomisk ansvarlige.
 • Klinikken skal være åben for fornyelse og for nye behandlingsformer og –
  rutiner.

Introduktionsprogram og målbeskrivelse for uddannelseslæger (KBU)

Inden man starter sit uddannelsesforløb her i klinikken, tilbyder vi, at uddannelseslægen kommer ned og hilser på 2-4 uger inden opstart. For os passer det oftest bedst om onsdagen, men det aftales indbyrdes for hver gang.
Her vil der foregå en uformel introduktion af klinikken, personalet og lægerne.
Forinden har den uddannelsessøgende modtaget et velkomstbrev fra klinikken, hvori det bla. fremgår at der ved mødet skal medbringes oplysninger om bla. CPR-nr., autorisationsnummer og allerede planlagte kursusdage, som meddeles sekretæren, så uddannelseslægen kan blive oprettet i systemet og
kursusdagene blokket i kalenderen. Dette gælder også evt. ferier samt vagtringsfredage i klinikken. Der tages endvidere billede til hjemmesiden og infoskærm.
Vi opfordrer ligeledes til, at uddannelseslægen laver en kortfattet introduktion af sig selv til venteværelset (A4-ark med billede), som kan hænges op den første dag man møder i klinikken.

Uge 1

Dag 1 - Introduktion

Uddannelseslægen får anvist eget konsultationsrum.
Oprettelse af koder til computeren.
Aktivering af Mit ID.
Oplæring i IT (Novax) med gennemgang af programmets funktioner
Udlevering af nøgler og kode til alarmsystemet samt introduktion til dette.
Den første ½ time er der sat tid af med tutorlægen til generel introduktion af IT-systemet og dagens program.
Resten af formiddagen er uddannelseslægen med hos tutor til dagens planlagte konsultationer.
Senere på dagen klares resten af de praktiske ting som nævnt ovenfor.

Dag 2-5

Er med hos læge og sygeplejerske, så man får set mest muligt og helst så bredt fagligt som muligt.
Der er ingen faste planlagte patienter på programmet.

Uge 2

Dag 1-5

Fortsat ingen faste planlagte patienter på programmet, men afhængigt af, hvor klar man er fagligt og teknisk, begynder man stille og roligt med lidt patienter.
Efter behov kan man komme med hos læge og sygeplejerske, hvis der er typer af konsultationer, man endnu ikke har været med til.
Se vedlagte rulleskema for reservelæger.
Der er under uddannelsesforløbet 3 samtaler med uddannelsessøgende – intro, midtvejs og slutevalueringssamtale.
Der er endvidere dagligt en ½ times supervision samt løbende supervision efter behov.
Uddannelseslægens konsultationsrum vil være fuldt indrettet med relevante hjælpemidler og instrumenter.
Der er således bla. BT-apparat, otoskop, stetoskop, leje (GU-leje), spekler, lys, podesæt, cyt., synstavle, graviditets”karrusel”, stempler, diverse håndbøger og guidelines, ex. håndbog til almen praksis, DSAM`s vejledninger, vores egne vejledninger samt en honorartabel.
Der er endvidere en fuldt udstyret lægetaske, som kan benyttes ved sygebesøg.
Der er rig mulighed for selv at medbringe fagbøger og andet relevant materiale, som man kan have stående i hele uddannelsesperioden.

Øvrige rum

I ”depotet” er der lager af materialer til sårbehandling, hjemme BT-apparater, lægetasker, medicin, papirartikler osv.
I ”steri-rummet” findes bla. klinikkens køleskab med vacciner, akutkasser og medicin, tymp., INR-apparat, doppler, dermatoskop, operationssæt og podesæt.
Alle podninger, der laves, lægges i en klar kasse i receptionen sammen med en udskrevet web-req seddel.
Det ”urene laboratorium” er til urinstix og dyrkninger og mikroskopi samt rengøring af utensiler.

I ”sygeplejerummene” foregår der EKG og LFU samt selvstændige sygeplejekonsultationer.
I ”receptionen” findes en del bakker/kasser:

 • En til hver enkel læge og personale (navn på).
 • En til ”post” - al ny papirpost, som vi kvitterer for at have læst
 • En til ”set post” - når der er kvitteret for at have set og læst papirposten.
 • En til ”afhentning” – det er breve, erklæringer o. lign. som patienterne kan komme og afhente efter aftale.
 • En ”post ud” bakke til alle breve, attester, regninger og erklæringer, som ikke kan eller skal sendes elektronisk.

Tjekliste

Følgende typer af konsultationer og færdigheder forventes det den uddannelsessøgende læge har arbejdet med og er fortrolig med:

 • De 8 kronikergrupper (DM, hypertension, KOL, hjerteinsufficiens, osteoporose, depression, demens, lænderyglidelser) - både som udredning, diagnosticering og kontrol (blandt andet årskontrol).
 • Profylaktiske undersøgelser (gravide samt 8 uger p.p. og børneundersøgelser – 5 uger, 5 mdr., 1-5 år)
 • Gynækologiske undersøgelser – akutte/profylaktiske. Symptomer med ændret udflod (mængde, farve, konsistens, lugt), smerter, blødning.
  Undersøgelser med cyt., Chlamydia+gk, mycoplasma.
 • Antikonception – rådgivning, undersøgelse og kontrol (p-piller, gestagenpræperater)
 • Abort (ab-pro)
 • Gener fra bevægeapparatet - eks. ryg, knæ, fingre, nakke – led/muskler
 • Psykiske og sociale problemer (angst, depression, belastningsreaktion, stress)
 • Akut abdomen
 • Cystit - symptomer, udredning, behandling, kontrol/opfølgning
 • Kønssygdomme - symptomer, udredning mand/kvinde, behandling, evt. kontrol
 • Øvre luftvejsinfektioner – viralt/bakterielt
 • Hudsygdomme –eks. nævi, udslæt, acne, infektioner
 • Øresygdomme – eks. øregangseksem el. betændelse, AOM, cerumen
 • Øjensygdomme –eks. conjunctivitis, ”det røde øje”, synsproblemer,
  øjenlågsproblemer
 • Misbrugspatienter (medicin, alkohol, stoffer)
 • Hovedpinepatienter – udredning, behandling
 • Vægtproblemer
 • Motorattester (unge/ældre)
 • Kommunale attester (statusattest, specifik helbredsattest, generel helbredsattest, mulighed for varetagelse af arbejde-attest, sygdom ved graviditet-attest)
 • Forsikringsattester
 • Lægeerklæringer til arbejdsgiver (frihåndsattest, mulighedsattest)
 • Dødsattester, evt. ligsyn hvis muligt
 • Sygebesøg
 • Rejsekonsultation + vaccination (med hos sygeplejerske)
 • Småoperationer (fjernelse af nævi, dimser, incision af absces, sutur af
  friske sårskader)
 • Paraklinisk: StrepA, CRP, SR, hgb. BS, urin-hcg, urinstix, urindyrkning+resistens, negleskrab, tympanometri, EKG, LFU, Vægt, højde, otoskopi, øreskyl, afføringssæt, evt. blodprøve (flere af
  undersøgelserne vil primært vises ved sygeplejerske

Lægehuset Klostergården  
Domhusgade 22 1.sal 
6000 Kolding 

Tlf.: 75521130
e-mail:
tkn@lhkg.dk 
mn@lhkg.dk 

Hjertelig velkommen til Lægehuset Klostergården. I hjertet af Kolding by, med gåafstand til Banegårdspladsen. 

Vores største ønske, da vi etablerede Lægehuset Klostergården i 2017, var at skabe et sted, hvor det er rart at være både som patient og medarbejder. Vi skal have det godt i maven, når vi tager afsted på arbejdet og igen, når vi tager hjem. Vi skal yde en god service med høj faglighed i vores behandling af patienterne og måske vigtigst af alt, have det godt sammen som kolleger i et miljø, hvor vi kan stole på hinanden.  

Praksisbeskrivelse  

Lægehuset ejes af 2 engagerede læger. Marianne Nantsen, der er uddannet læge ved Københavns Universitet 2009 og speciallæge i almen medicin 2017. Marianne er bosat i Kolding med sin mand og to børn. Tanja Klinge Nielsen er uddannet læge på Syddansk Universitet Odense 2008 og speciallæge i almen medicin 2017. Tanja er bosat i Kolding med sin mand og tre drenge. 

Oprindeligt har klinikken før navne- og ejerskiftet været kendt som Lægerne Gerdes og Abildtrup. De tidligere ejere Jesper Gerdes og Niels Abildtrup arbejdede i klinikken i flere årtier, hvor de oprettede et patientgrundlag bestående af familier i flere generationer. Netop dette grundlag, som rummer alle facetter af rollen som familielæge, er den kerneværdi, som vi forsøger at videreføre i klinikken. Vores tilknyttede patienter består af en bred gruppe af børnefamilier, studerende, indvandre, kronikere og ældre.  

Fra efteråret 2023 er klinikken flyttet fra området omkring Klostergården i Kolding midtby til et nyrenoveret og betydelig større lokaler i tidligere Sct. Hedvig klinik, der oprindelig fra førkrigstiden blev benyttet af Sct. Hedvig nonnerne.  I samme bygning er der to yderligere lægehuse, der ligeledes har uddannelseslæger, og hvor der er mulighed for at møde andre læger under uddannelse.    

I vores klinik er der ansat et dygtigt, engageret og effektivt personale bestående af en lægesekretær, en social- og sundhedsassistent samt en bioanalytiker.  

Vores lægesekretær Berit Olsen, har været ansat i klinikken siden 2008 og varetager primært telefonvisitering og andre sekretæropgaver. Dertil laver hun mindre laboratorieopgaver som blodprøvetagning og ekg.  

Vores social- og sundhedsassistent Katrine Korsholm Pedersen blev ansat i klinikken medio 2021. Katrine varetager sammen med vores sekretær telefonvisitering og egne konsultationer med særlig interesse inden for sårbehandling. Katrine har tidligere arbejdet på plejecenter og i hjemmeplejen. Hun varetager derfor også en stor del af kontakten med kommune og hjemmepleje.  

Vores bioanalytiker Dorte Clausen har været ansat i klinikken siden efteråret 2021, og varetager de daglige sygeplejeopgaver. Dorte har selvstændige konsultationer med blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelser og ekg-optagelser forud for blandt andet forebyggende undersøgelse hos lægerne. Hun varetager årskontroller ved astma og KOL-patienter samt børneundersøgelserne fra 1-års alderen. Dorte har desuden særlig interesse inden for kvalitetsarbejde i klinikken. 

Arbejdstider og ferielukning 

Klinikken indgår i samarbejde med 16 andre læger i byen omkring pasning af akutte patienter i tidsrummet kl. 14-16 mandage, tirsdage og torsdage samt fredage fra kl. 12-16. Vi varetager i klinikken vagtordningen en uge ca. hver 2. måned.   

Klinikken holder åben for patientkonsultationer mandage, tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 8-15, onsdage kl. 8-17 samt fredage 8-12.  

Derudover varetager vi administrative opgaver som e-konsultationer, læsning af post fra vores samarbejdspartnere og attestarbejde.   

Klinikken holder lukket i tre uger af børnenes skoleferie, henholdsvis de første tre uger i lige årstal, og de tre sidste uger i ulige årstal. Dertil vil vi på skift med vores samarbejdsklinik holde lukket i vinter- og efterårsferie samt dagene omkring påske og jul.  

Vi forsøger at imødekomme særlige ønsker omkring arbejdstider, ferie- og kursusdage mv. såfremt det kan passe ind i klinikkens øvrige drift.  

Vores forventninger til dig som uddannelseslæge hos os 

Vi opfordrer til, at du som uddannelseslæge hos os kommer forbi til et vi-møder-hinanden-møde omkring 1 måned før opstart. Her kan du se klinikken, møde os alle, og vi kan aftale nærmere omkring arbejdstid og særlige ferie- og kursusønsker. Kontakt klinikken, for at aftale et tidspunkt til dette.  

På din første arbejdsdag giver vi frokost, ellers har man hver især madpakke med. Frugt, kaffe og enkelte snacks muligheder er til fri afbenyttelse i klinikken.  

Ved din opstart i klinikken planlægger vi ca. en uges introduktion, hvor du på skift følger os læger og de forskellige medarbejdere. Herefter vil du så småt starte op med egne konsultationer.  
Ved opstarten ønsker vi at give dig god tid til konsultationerne, så du har tid til supervision og videns søgning. Senere ønsker vi i samarbejde med dig at øge arbejdstempoet således, at du bliver styrket til dit videre arbejde som læge.    

Vi forventer af dig, at du møder os og patienterne med nysgerrighed, gå-på-mod, interesse og den nødvendige ydmyghed for lægefaget. Ligeledes ønsker vi, at du er bevidst om dine egne begrænsninger og have mod til at stå ved disse, og bede om hjælp hos dine kolleger ved behov.     

Vi forventer, at du møder til aftalte tid og giver besked, såfremt du bliver forhindret heri. Vi forventer, at du som ansat og læge overholder din tavshedspligt.  

Til gengæld vil vi som dine kolleger gøre, hvad vi kan, for at give dig et trygt og godt læringsmiljø på din vej som uddannelseslæge.   

Vi glæder os meget til at møde dig!      

De bedste hilsner Marianne og Tanja. 

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægeklinikken Kolding
Fynsvej 7 6000 Kolding
Tlf. 75520700
www.laegeklinikkenkolding.dk

Historie

Klinikken startede som typisk ældre dansk familielæge-solopraksis med tæt tilknytning til de enkelte familier og dermed forståelse for og indlevelse i de dybere socialmedicinske relationer. Mogens Carl Petersen overtog klinikken oktober 1991. I januar 2008 blev Annette Glöe Schousboe ansat, og i juli 2011 blev klinikken omdannet til delekompagniskab. Klinikken har gennem årtier været beliggende som ren solopraksis i Koldings Centrum, men i april 2004 dannedes samarbejdspraksis med læge Jørgen Graversen på Fynsvej 7.
1. september 2017 overtog Kamilla Rost Mogens Carl Petersens delenummer – og her blev praksis omdøbt til Lægeklinikken Kolding. Den 1. februar 2018 købte Kamilla Rost og Annette Schousboe Jørgen Graversens ydernummer, så klinikken nu er én samlet enhed, nemlig en delepraksis med 2 kapaciteter.
Siden 1994 har der fast været tilknyttet uddannelseslæger og siden 2000 indimellem også medicinstuderende fra Odense Universitet i klinikophold.
Uddannelseslæger og studerende har egne velindrettede lokaler og vores sygeplejersker har egne konsultationsrum, samt laboratorium. På 1. sal er der et stort personalekøkken og konferencelokale samt mulighed for evt. overnatning.

Læger og andre medarbejdere

Klinikken består personalemæssigt af lægerne Kamilla Wodstrup Rost og Annette Glöe Schousboe. Vi fungerer begge som tutorlæger i dagligdagen, men som uddannelseslæge vil du naturligvis være fast tilknyttet én af os under opholdet i klinikken. Vi har også en fast speciallæge vikar ansat i vores dele nummer.
Vi har desuden 3 sygeplejersker ansat, hvoraf 2 af dem varetager almindelige sygeplejeopgaver og én sidder og visiterer i receptionen. En af sygeplejerskerne er tillige praksismanager, og hun hjælper os med alt det praktiske samt oplæring af medicinstuderende og uddannelseslæger. Vi har løbende uddannelses læger tilknyttet klinikken og stiler mod at have en yngre uddannelseslæge sammen med en H-læge. Halvårligt har vi lægestuderende i klinikophold af ca. 2 ugers varighed.

Patientgrundlag

Efter omdannelse til delekompagniskab + en ekstra kapacitet kan vi have op til 3600 gruppe 1 patienter. Vi har mange familier og ældre patienter, samt mange kronikere og dermed en del kroniker kontroller.
Du har i denne klinik mulighed for at møde et bredt spektrum af patienter fra børnefamilierne til den geriatriske patient. Der vil være god mulighed for at lære om kronikerkontroller, sygebesøg (akutte og opsøgende) og indgå i patientforløb, der strækker sig over længere tid

Præsentationssamtale

Denne vil typisk blive afholdt enten forud for ansættelsen eller en af de første dage i introduktionsperioden.

Introduktion

Introduktionsperioden strækker sig typisk over de første 3-4 dage. Vores praksismanager tager sig grundigt af dette, således at uddannelseslægen introduceres til klinikkens arbejdsgange, til edb-systemet, til det øvrige personale og diverse procedurer og stille og roligt gør erfaringer med patientkontakterne. Introduktionssamtalen vil blive afholdt indenfor de første par uger med din tutorlæge. Senere i forløbet afholdes midtvejs- og slutevalueringssamtaler.
Vi har EG Clinea som Edb-system.
Vi blev akkrediteret i december 2018 med et fint resultat.

Organisation af arbejdet

Kl. 08.00-09.00: Uddannelseslægen har på skift telefonkonsultationer. Der er ingen fast lægetelefontid, men vi ringer tilbage i dagens løb til de patienter, som måtte have behov for det.
Kl. 08.00/9.00-12.00: Planlagte konsultationer og indimellem akutte patienter.
Vi kører med 15 minutter til almindelige konsultationer og 30 min til profylakse konsultationer samt konsultationer med tolk. Uddannelseslægerne, alt efter erfaring og ønsker, kører med 15-20. min. pr. konsultation.
Kl. 12.00-12.30: opfølgning og lægetelefon
KL. 12.30-13.00 Frokostpause
Kl. 13.00-13.30: Supervision
Kl. 13.30-15.00: Planlagte konsultationer.
Kl. 15.00-15.30: Administrative opgaver som henvisninger, attester o.l.
Sygebesøg, som uddannelseslægerne i vid udstrækning kommer til at deltage i, klarer vi i dagens løb. Onsdag har vi lang dag med frokostpause fra kl. 12.30-14 og konsultationer frem til kl. 17.
Onsdag afholdes også personalemøder/undervisning og lignende.

Beskrivelse af den daglige supervision og vejledning

Den daglige supervision består af de mere formaliserede patientgennemgange efter middagspausen. Der er desuden i løbet af dagen en løbende og tæt kontakt mellem de faste læger og uddannelseslægerne vedrørende problemstillinger omhandlende de enkelte patienter samt medvirken og instruktion vedrørende specifikke undersøgelser og behandlingsprocedurer. Denne ad hoc supervision (altså hjælp til at håndtere patientkontakter her og nu) er der konstant mulighed for. Når uddannelseslægen arbejder selvstændigt, forventes det, at eventuelle problemer fremlægges ved de superviserede patientgennemgange. Der tilstræbes regelmæssig gennemgang, diskussion og godkendelse af opnåede kompetencer. Der bliver regelmæssigt under opholdet i praksis arrangeret videooptagelse af uddannelseslægernes konsultationer med efterfølgende gennemgang af patientkontakt og –kommunikation.

Beskrivelse af konferencer og anden formaliseret undervisning

Vi bestræber os på jævnligt at afholde fælles undervisning med såvel eksterne som interne undervisere. Uddannelseslægerne kan således forvente at skulle undervise flere gange under opholdet i klinikken. Der vil desuden i forløbet af ansættelsen i almen praksis være diverse tilbud om deltagelse i aftenkurser.

Vagtarbejde

Klinikken deltager i lægevagten, og det forventes, at uddannelseslægerne påtager sig vagtarbejde i henhold til de givne uddannelsesregler samt naturligvis om ønsket frivilligt, efter nærmere aftale.

Velkommen til uddannelseslæger hos Lægerne Dorothea


Vi glæder os til at byde dig velkommen til en forhåbentligt lærerig, udfordrende og sjov del af din videreuddannelse.
Lægerne Dorothea er et ganske nyt kompagniskab bestående af lægerne Claus Olesen, Mikkel Lind-Holst og Parisa Z. Paulsen.
Claus overtog klinikken i 1994, og i 2000 blev klinikken udvidet med en ekstra læge. I maj 2022 indgik Parisa og Mikkel en generationsskifteaftale med Claus. Aftalen løber frem til udgangen af 2026.
Vi har 2 dygtige sygeplejersker, Trine og Pia, der har selvstændige konsultationer, laboratorieopgaver og årskontroller, samt en dygtig sekretær, Dorthe, der holder styr på sekretariatet.

Derudover er vi en del af en samarbejdspraksis med 2 andre klinikker i huset (Familielægerne Kolding og Nicolai Lægerne). Vi laver faglige og sociale arrangementer sammen, spiser frokost i samme lokaler, men den daglige drift er fuldt adskilt.

Vores praksis har tilknyttet ca. 4.000 patienter i alle aldersgrupper, og vi er desuden plejehjemslæger på plejehjemmet Olivenhaven med i alt 60 beboere.

Vores arbejdsdag

Kl. 8.00-9.00 konsultation
Kl. 9.00-9-30 ledermøde
Kl. 9.30-9.45 formiddagspause for yngre læger.
Kl. 9.30-11.00 konsultation
Kl. 11.00-12.15 akutte patienter
Kl. 12.15-12.45 frokost
Kl. 12.45-13.00 konference*
Kl. 13.00-13.30 supervision/administration
Kl. 13.30-14.45 konsultation
Kl. 14.45-15.00 administration

onsdage kl. 15.00-15.15 pause
Kl. 15.15- 16.45 konsultation
Kl. 16.45-17.00 administration.

Onsdage tilbyder vi sen konsultation frem til kl. 17. Fredage lukker praksis kl. 14.
Vi indgår i vagtcirkel med andre lægehuse i byen, hvilket betyder at vi ca. hver 9. uge passer vagten for ½ af alle byens patienter fra kl. 14-16.

KBU-læger ser ca. 3 patienter i timen. Introlæger forventes at kunne se 4 patienter i timen efter 1-2 måneder. Fase 1, 2 og 3 læger har 15 minutters konsultationer.
Ledermøde om formiddagen er for de faste læger i alle 3 praksis. Uddannelseslæger holder pause sammen med lederne hver tirsdag og torsdag fra kl. 9-9.15.
Der er dagligt afsat 30 min til supervision. Ved behov for mere kan dette selvfølgelig aftales. Onsdage holder vi fælles supervision for læger og personale. De øvrige dage foregår supervisionen én til én.

Du vil under forløbet have tilknyttet en fast tutorlæge, primært af administrative årsager, men vil blive superviseret og få hjælp af alle læger og personale ved behov.
Vi forventer, at du supervisere personalet i det omfang, det er relevant og muligt, og at du bidrager med undervisning undervejs i opholdet.
Din arbejdstid er 37 timer pr. uge med mindre andet er aftalt.

Den første uge i ansættelsesforløbet bruges til introduktion til vores praksis og vores arbejdsgange. Du skal følge lægerne og sygeplejerskerne, hvor det giver mening.
Her bliver du også introduceret til vores IT-system, aktuelt XMO, telefonsystem samt diverse laboratorieudstyr og brugen heraf.
Der vil blive planlagt struktureret vejledersamtale (start-, midt- og slut-møde), 360 graders feedback og kontinuerlig formativ evaluering.
Vi forventer, at du deltager aktivt, interesseret og opsøgende i det kliniske og administrative arbejde ud fra stillingsbetegnelsen, så læringspotentialet udnyttes på bedste vis.

Ved sygdom skal du give din tutorlæge eller en af de andre fast læger besked hurtigst muligt. Vi aftaler nærmere i løbet af de første dage.
Fortsat sygemelding skal tilstræbes meldt til en af de faste læger inden kl. 12.30.
Vi skal yderligere gøre dig opmærksom på at klinikkens computere kun må benyttes til studie- og arbejdsrelevant gøremål. Klinikkens computere må ikke benyttes til tjek af private mails eller sociale medier.

Vi vil gøre hvad vi kan for at du får gode rammer og forudsætninger for en lærerig, spændende og sjov ansættelse hos os.

De bedste hilsner
Lægerne Dorothea
Claus Olesen, Mikkel Lind-Holst og Parisa Z. Paulsen

Praksisbeskrivelse for Lægerne Engstien

Velkommen hos Lægerne Engstien i Kolding. Vi glæder os til at møde dig og arbejde sammen med dig.

Klinikken er beliggende i centrum af Kolding i de historiske og smukke lokaler i det gamle Kolding Sygehus fra 1880. Klinikken er indrettet til os i 2019.

Om os:

Vi er en kompagniskabspraksis med 4 kapaciteter og 4 ejerlæger. Anne-Mette Rotwitt (1963), Marianne Harmsen (1974), Anders Kjær Nøjsen (1987) og Trine Roth (1984).

Vi har ansat 3 sekretærer og 3 sygeplejersker, som har selvstændige konsultationer, både inden for kronikerområderne og forebyggelsesområder med gravide og børn, men også almindelige konsultationer, samt et hold af medicinstuderende fra SDU, som kører vores laboratorium og også har simple selvstændige konsultationer.
Vi sætter faglighed og god trivsel meget højt. Vi tror på, at en forudsætning for at kunne fungere i sit arbejde og udvikle sig er, at man trives med respekt, loyalitet, tryghed, humor, at vi kender hinanden og interesser os for hinanden. Dertil kommer konstant udvikling af faglighed, hvorfor vi prioriterer uddannelse både af læger og personale højt.
Vi går op i at levere høj faglighed, service og tilgængelighed for vores patienter Vi arbejder ud fra konceptet om rette patient, til rette behandler.
Vi ser det som en naturlig del af vores hverdag at være med til at uddanne nye almen medicinere og har igennem mere end 25 år haft uddannelseslæger af alle slags i klinikken. Vi har 1-3 uddannelseslæger i klinikken ad gangen. Vi har erfaret, at det giver en god dynamik, at der er flere uddannelseslæger samtidig, som også kan relatere til hinanden. Vi tager også imod fase 3-læger og modtager meget gerne uopfordrede ansøgninger til dette.
Vi har ca. 6.700 patienter tilknyttet klinikken, dette både børnefamilier, unge, ældre og gamle. Vi har flere familier i flere generationer tilknyttet klinikken.

Faciliteter:

Vi tilbyder moderne lokaler, og uddannelseslægen har eget konsultationsrum med samme udstyr og indretning som de øvrige læger. Vi har udstyr, som understøtter diagnostik, behandling og opfølgning. Vi har stort laboratorium, EKG, Spirometri, CRP-apparater, tympanometri, dermatoskopi med mere.
Vi behandler mest muligt hos os selv, men når vi ikke er kompetente, henviser vi videre til de privat praktiserede læger i lokalområdet eller til sygehuset. Vores største samarbejdspartner i sygehusregi er Sygehus Lillebælt. Vi har stort samarbejde med den kommunale hjemmepleje, herunder også akut-teamet, med kommunens jobcenter/sygedagpengeområde, med misbrugscenter og med den kommunale rehabilitering/genoptræning.
Vi bruger journalsystemet XMO.

Arbejdsdagen:

Dine mødetider vil som udgangspunkt være: mandag, tirsdag, torsdag kl. 8.00-15.30, onsdag kl. 8.00-16.30, fredag 8.00-14.00. De sidste 30 minutter, hver dag er afsat til administration.
Vi har telefontid dagligt fra kl. 8-8.40 og herefter patientkonsultationer indtil kl. 15, om onsdagen til kl. 16. Vi har kun visiterede og aftalte konsultationer.
Vi har 20 minutter afsat til de fleste konsultationer. I starten vil du naturligvis få længere tid til hver patient efter aftale med dig.
Vi har dagligt en læge i klinikken, som fungerer som supervisor og ikke har egne patienter på programmet. Du kan derfor altid få hjælp af denne.
Der er dagligt afsat supervision/patientgennemgang med din tutorlæge, og en dag om ugen er der afsat 60 minutter til gennemgang af mere overordnede emner samt godkendelse af kompetencer i Uddannelseslæge.dk samt til intro-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler.
Om onsdagen har vi personalemøde eller undervisning 30 minutter efter frokost, som vi forventer, at du deltager i og også meget gerne selv står for undervisning i emne aftalt med din tutorlæge.
Når du starter i vores praksis planlægger vi ca. en uges introduktion, hvor du bliver sat ind i vores IT system, bliver introduceret til arbejdsgangene i vores praksis ved at følge læger, sygeplejerske, sekretærer og andet personale. Du introduceres til vores samarbejde med andre udenfor praksis, til vores elektroniske kommunikation med patienterne og med samarbejdspartnerne. Du vil gradvist have tiltagende patientantal i løbet af den første uge, da vi mener, at man lærer bedst ”by doing”, naturligvis med supervision.

Forventninger til dig:

Vi forventer, at du som uddannelseslæge kommer til et lille møde i klinikken ca. en måned før opstart, hvor du møder læger og personale og får en rundvisning.
Ved opstart giver vi dig god tid til hver konsultation, så du har tid til videnssøgning og supervision, senere forventer vi at samarbejde med dig om at øge arbejdstempoet, således at du bliver styrket til det videre arbejde som læge.
Vi forventer, at du møder os i klinikken og vores patienter med respekt og nysgerrighed, ”gåpåmod”, interesse, og ydmyghed for lægefaget.
Vi forventer, at du kender din egen begrænsning og beder om hjælp, når det er nødvendigt.
Vi forventer, at du møder til den aftalte tid og ellers giver besked, såfremt du bliver forhindret.

Til gengæld lover vi at gøre, hvad vi kan for at give dig et trygt - og læringsrigt miljø igennem din tid som uddannelseslæge hos os.

Vores mål er at overbevise hver uddannelseslæge om at uddanne sig videre i almen praksisvejen.

Lægerne Engstien
Engstien 1A
6000 Kolding
Tlf. 75536800

Praksisbeskrivelse

Lægerne Gydesen
Holm-Hansen og Skou
Karolinegade 3, 6000 Kolding
75 52 66 12
Mail sekr@karolinegade.dk 
www.gydesenholm-hansenskou.dk

Vi, Lægerne Gydesen, Holm-Hansen og Skou, deltager med stor entusiasme og glæde i uddannelsen af yngre læger, KBU, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger.

Vi er en kompagniskabspraksis i Kolding midtby bestående af 3 praktiserende læger med 2 ydernumre (delepraksis), Karen Louise Gydesen, Else Vinter Skou og Anne Louise Ove Holm-Hansen. Vores kompetente personale består af lægesekretær og praksismaneger Dorthe og to sygeplejersker Inga og Heidi.  

Anne Louise Ove Holm-Hansen arbejder desuden som AMU, almen medicinsk uddannelseskoordinator, i Sygehus Lillebælt området. Arbejdet består i ansættelse af almen medicinske læger samt undervisning af og rådgivning til uddannelseslæger inden for specialet almen medicin.

Praksis har ca. 3.400 patienter tilknyttet, en god blanding af småbørnsfamilier, unge studerende, kronikere og ældre.

 Vi deler lokaler med vores samarbejdspraksis, Lægerne Lone Kudsk og Shugofa Saeedi, som typisk har 1-2 uddannelseslæger ansat. Vi er fordelt på 2 etager, har fælles venteværelser, sekretariat, laboratorier og kaffestue.

Vi er plejehjemslæger for Dreyershus Plejehjem i Kolding med 60 beboere, hvor vi går ”stuegang” på skift en gang om ugen. KBU læger er med os på plejehjemmet. I-og H-læger deltager typisk fast i stuegang hver uge, hvilket er meget givende og lærerigt.

Vi deltager i øvrigt i lægevagtsordningen, så uddannelseslægen har mulighed for at komme med os på lægevagt. KBU har tilbud om at komme med på vagt, mens I-læger og H-læger skal deltage i lægevagtsarbejdet, hvor vi superviserer uddannelseslægen.

Vi tilstræber altid at hilse på uddannelseslægen til en Kemi-samtale inden ansættelsesstart, typisk 2-4 uger inden opstart.  Her vil uddannelseslægen hilse på alle medarbejdere, få en rundvisning og gerne planlægge kursusdage og ferie. Der vil også være udlevering af introduktionsprogram.

Vi har altid planlagt et introduktionsforløb, hvor man vil få indblik i vores dagligdag.

Varigheden af forløbet afhænger af uddannelsesniveau og erfaring. Der introduceres til arbejdsopgaver hos lægen, sygeplejersken og lægesekretæren ved at være med os i konsultationen og efter en passende introduktion er du parat til at varetage dine egne konsultationer.

Som en begyndelse har vi afsat ½ time til konsultationer (afhængigt af uddannelsestrin), og vi tilstræber, at uddannelseslægen efterhånden kan varetage en konsultation på de sædvanlige 15 min.

Der er planlagt ½ times supervision hver dag efter frokost. Herudover er der naturligvis altid mulighed for løbende supervision, da vores døre altid står åben. Uddannelseslægen får en fast tutorlæge, men superviseres af alle læger.

Der afholdes fast introduktions-, midtvejs- og slutevaluering af ca en times varighed samt løbende justeringssamtaler.

Vi bruger it-systemet EG-Clinea.

Uddannelseslægen har muligvis særlige interesseområder og forventninger, som vi glæder os til at høre om og om muligt indfri.

Daglig arbejdstid: kl. 8.00-15.15, onsdage 8.00-17.00, fredage 8.00-14.00. Vi spiser frokost sammen 12-12.45 og har en fælles formiddags kaffepause. Lægehuset giver frokost, frugt og kaffe.

Onsdag holder vi møder, både lægemøder og personalemøder, og afholder også løbende møder med samarbejdspraksis. Møderne har både faglig og praktisk karakter.

En gang hver anden måned skiftes vi til at afholde undervisning i lægehuset.

Vi vil sætte stor pris på, hvis uddannelseslægen har mod på en mindre undervisningsseance efter eget valg eller varetage udformning af en vejledning.

Vi glæder os meget til samarbejdet!

De bedste hilsner Else, Karen og Anne Louise

 

Praksisbeskrivelse til uddannelseslæger hos Lægerne Marielund

Velkommen i vores praksis. Vi håber, at du vil få et udbytterigt ophold hos os som led i din videreuddannelse. Vi vil gøre vort til, at du kan få et godt og reelt indtryk af arbejdet i almen praksis. Du vil få en grundig introduktion som beskrevet i dette materiale og forventes naturligvis afhængigt af dit uddannelsestrin at gøre løbende brug af vores hjælp og vejledning.

Herudover vil vi sammen med dig sikre, at du kommer gennem tjeklisternes punkter (kompetencerne i uddannelsesprogrammet/Uddannelseslæge.dk). Vi forsøger at gøre opholdet så varieret og fagligt spændende som muligt, og vi forventer derfor også, at man så vidt muligt er til stede på de dage, hvor vi har aftalt undervisning.

Som uddannelseslæge har man en arbejdsmæssig funktion, der også regnes med med hensyn til afvikling af dagens patienter, men der vil på den anden side også være sat tid af fra de faste læger til supervision. Vi har løbende fælles patienter tilrettelagt mellem tutorlæge og uddannelseslæge til oplæring af diverse teknikker efter behov (for eksempel spiralanlæggelse/ledinjektioner/punkturer og lignende)
Vi har daglig fast supervision fra 14.30-15.00 med gennemgang af dagens patienter. Da der er et stort supervisionsbehov i klinikken grundet uddannelseslæger og behov for supervision af vores sygeplejersker, så har vi hver dag afsat en speciallæge alene til direkte supervision.

Vi planlægger løbende direkte supervision, og vi har også videoudstyr til rådighed. Vi afholder fælles undervisning af alle læger onsdage fra 13.00-13.30, hvor vi alle på skift underviser.

Vores praksis er en kompagniskabspraksis med 3 ejerlæger og to fastansatte speciallæger. Klinikken har 5 kapaciteter. Vi har ca. 8.500 patienter i alle aldre, så du vil komme i berøring med mange forskellige faglige udfordringer. Du kan se yderligere om vores praksis på
www.75566777.dk

Speciallægerne er:
Lise Kolby (1976), arbejdet i praksis siden 2017 (ejer)
Mikael Astrup (1969), arbejdet i praksis siden 2003 (ejer)
Peter Barkholt (1980), arbejdet i praksis siden oktober 2020 og ejer pr.
1.1.2021
Jannie Jacobsen (1973), arbejdet i praksis fra 2019 (ansat)
Gudny Horst (1982), arbejdet i praksis fra 2021 (ansat)

Herudover har vi 4 dygtige sygeplejersker: Nina Kristensen, Mette Pilgaard, Stine Christiansen og Rikke Norup Petersen, som udfører mange af opgaverne i forbindelse med rutinekontroller af vores kroniske patienter.

Laila Johansen arbejder i sekretariatet og er social- og sundhedsassistent og uddannet servicesekretær. Karen Margrethe Hamann er social- og sundhedsassistent og arbejder i sekretariatet samt med laboratorieopgaver (fx blodprøver, lungefunktion, EKG, injektioner).

Vi anvender PC-baseret journalføring med programmet XMO. Herudover laver vi PC-baseret lungefunktionsundersøgelse og EKG, der er integreret i vores EDB-system. Stort set al kommunikation med andre læger og sygehuse samt den kommunale hjemmepleje + plejehjem foregår via EDI-fact, der er et
elektronisk kommunikationssystem. Du vil blive sat grundigt ind i IT-systemet, der dog er meget brugervenligt.

Vi har ikke længere interne instruksmapper og personalehåndbog på papir, men vi har dem på vores intranet, som du vil få udleveret kode til.
HTTP://marielund.praksisintra.dk. Vi har søgt at ensrette vores behandling under hensyntagen til diverse kliniske vejledninger. Specielt søger vi at vores medicinordinationer lever op til de aktuelle faglige retningsliner, og hvor det er muligt anvender vi de billigste præparater jf. basislisten. Vi søger endvidere at efterleve en stram holdning overfor afhængighedsskabende medicin, specielt benzodiazapiner og morfinpræparater i henhold til sundhedsstyrelsens cirkulærer. Vi forventer uddannelseslægen sætter sig ind i vejledningerne og følger dem, dog forventer vi at uddannelseslægen lægger op til en faglig snak, hvis denne mener, at der er noget i instrukserne, der kan tilrettes.

Vi foreslår, at du kommer ud og ser vores praksis og hilser på os ca. 6 uger før du skal starte, hvor vi bl.a. kan tale om arbejdsplan og evt. obligatoriske vagter.

Arbejdstiden er 37 timer/uge, mødetid kl. 8.00. Evt. deltagelse i eftermiddagskonsultationer kan aftales. Eksakt arbejdstid vil aftales, inden du starter.

Vi afholder introduktionssamtale inden for de første par dage af ansættelsen og her planlægger vi det videre forløb. Vi afholder midtvejssamtale ca. 1/3 inde i dit ansættelsesforløb, så vi har tid til opfølgning. Vi laver løbende kompetence godkendelser, og vi vil sikre, at du kommer i kontakt med relevante patienter for opnåelse af relevante kompetencer.

Ferie/sygdom/andet fravær - der henvises til personalehåndbogen på intranettet samt til YL-overenskomst. Alt vedrørende ferie, fridage og kurser aftales direkte med LK. Al ændring af planlagt arbejdstid foregår via LK, der også retter i tidsbestillingen.

Vi har i år 2009 afskaffet lægebemandet telefontid, hvilket betyder, at patienterne ikke får en læge i røret, men det er personalet, der visiterer, om der skal ringes tilbage, afsættes tid til konsultation, eller om de selv kan klare det med et råd. Dette frigør flere lægetider til konsultation, der starter kl. 8.00.

Alle faste læger i huset er tutorer, og du bliver tilknyttet en af disse.
Er der noget, du er i tvivl om, kan du altid kontakte os.

Med venlig hilsen
Lægerne Marielund
75566777

Beskrivelse af lægeklinikken Petersbjerggaard 22, Kolding

Historie

Dr. Med. Axel Marius Hansen (1884-1945) praktiserede i perioden 1917-1928 (1931?), hvorefter han blev kredslæge i Kolding. Hans efterfølger var Dr. Poul Hjortholm med klinik adresse på Buen 2. Herefter fulgte Henning Møller i 1938 med klinik samme sted. Troels Egebjerg overtog denne praksis januar 1976 sammen med kollegaen Per Vestergaard. Sidstnævnte døde desværre allerede i oktober 1976, hvorefter Troels Egebjerg fortsatte som sololæge. Klinikken flyttede siden lokaler til det gamle Sct. Hedvigs Hospital (udlejer var Toldvæsenet, før de blev sammenlagt med SKAT). I 1991 flyttede Troels Egebjerg klinik adresse til Fredericiagade 30. I januar 2006 indtrådte Christian Rosendal i delepraksis med Troels Egebjerg (2 læger på et ydernummer). På det tidspunkt var der tilmeldt 1300 patienter til praksis. Troels Egebjerg blev pensioneret december 2009 efter 33 år i almen praksis. Praksis var veldrevet, såvel fagligt som med løbende modernisering, f.eks. med EDB. Praksis
voksede med 300 patienter til nedre lukkegrænse blev nået, som reglerne for delepraksis foreskrev. Troels og Christian udvidede personalet med en ekstra sygeplejerske i januar 2007 (AAA) i takt med strukturændring til forebyggelse og selvstændige sygeplejekonsultationer. Klinikarbejdet blev tiltagende tværfagligt og teamorienteret. Januar 2009 indtrådte Christina Oxenvad med henblik på kompagniskab med CR. Dette blev en realitet, efter at vi i december 2008 ansøgte om, og fik tildelt, et 0-ydernummer. Klinikken flyttede august 2009 fra den gamle adresse i Fredericiagade 30 til større, lysere, mere moderne og handicapvenlige lokaler med udsigt over Kolding Fjord på adressen Petersbjerggaard 22, et hidtil lægeligt udækket område af Kolding nord/øst.
Den 1. maj 2019 overtager Marie Wien ydernummeret fra Christina Oxenvad og indgår kompagniskab med Christian Rosendal.
Funktionelt råder vi over 5 konsultationsrum foruden reception og laboratorium. Patientgrundlaget er aktuelt (oktober 2019) 3200 patienter.
Vores klinik præsenteres også på vores hjemmeside www.petersbjerggaard.dk

Værdigrundlag

Vi værdsætter ligeværdighed og tværfaglighed med en ret ”flad” ledelsesstruktur. Vi har respekt og øje for forskellige styrker og svagheder og anser os selv som meget rummelige. Mangfoldighed giver udvikling - tryghed og plads til alle er vigtigt for os. Vi prioriterer såvel fælles som intern udvikling, men det fordrer, at der er plads til pauser, møder og refleksion. Ellers kan vi ikke ”samle op”, viderebringe vigtige ideer eller sikre ansvar for implementering. Ting tager tid! Tid til ting, der er nødvendige, bør opprioriteres, elles sker de ikke. Det gode samarbejde kommer ikke af sig selv. Forskellige lægetyper og personligheder bidrager til fleksibilitet og udvikling og til at individuelle patientbehov og ønsker kan imødekommes. Fælles er og skal være en vis basal viden og kunnen samt visse etiske principper, der anses for at være fundamentale. Bredden i den praktiserende læges arbejdsområde er enorm og fører let til særlige interesseområder og en stor forskellighed i opgaveløsningen. Samme vej leder den omfattende mængde ny viden, lægen skal tilegne sig. Almen praksis står for ”helhedssyn” på patienten og det vigtigste element i læge-patient-forholdet er tillid.
Vi har fokus på, at klinikken skal være en god arbejdsplads for alle ansatte, både faste læger, uddannelseslæger og personale.

Afdelingens/praksis funktion

Målet er, at vi varetager høj faglighed omkring diagnose/behandling af akutte patienter, kontrol af den kroniske patient samt opsporing/forebyggelse af livsstilssygdomme. Midlet er, at vi fremavler rutiner, der sikrer kontinuitet og kvalitet uafhængigt af, hvem der i klinikken er i kontakt med borgeren. Dette forsøger vi udført ved løbende revurdering af vore rutiner, og ved at sikre, at vi trækker på de samme videns databaser (sundhed.dk, medibox, lægehåndbogen med videre). Vi engagerer os i praksisrelevante aktiviteter uden for huset og bestræber os på at være et godt uddannelsessted for yngre læger og andet sundhedspersonale. Begge klinikejere har også over tid haft bijob udenfor klinikken, fordi vi kan lide at være med til at præge samarbejdet med sekundær sektoren og regionen.

Patientgrundlag

Initialt bar praksis præg af at have været en solopraksis i mange år. Overvægten af geriatriske problemstillinger er over år skiftet til et mere nuanceret billede med et konstant stigende antal børnefamilier. Der er endvidere et langsomt stigende antal borgere tilknyttet af anden etnisk herkomst, men det er ikke ofte der er brug for tolkesamtaler.
Vi er siden 2018 plejehjemslæger for Kirsebærhavens plejecenter. Her tilser vi vores patienter næsten ugentlig og har et godt samarbejde med sygeplejerskerne og personale der.

Samarbejdspartnere

Vi har et godt og velfungerende samarbejde med vores mange samarbejdspartnere i det øvrige sundheds-, social-, og kommunalvæsen.
Nogle af vore mange samarbejdspartnere er: Diverse sygehuse, kommunen (hjemmesygeplejersker, plejehjem, jobcenter, socialrådgivere, sundhedscentre osv.), diverse speciallæger (privatpraktiserende øjenlæger, øre-næse-hals-læger, hudlæger, gynækologer, psykiatere m.v.), psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, fodterapeuter, kiropraktorer osv.
For at gøre adgangen til speciallægerne så nemt og hurtigt som muligt for uddannelseslægerne, har vi i fastlagte fraser anført navne, adresser og telefonnumre på de forskellige speciallæger, så de er let tilgængelige.

Læger/personale

Klinikken udgøres af:
Ellen Gundlach (f. 1962)
Uddannet sygeplejerske 1987, Århus Kommunehospital. Ansat i klinikken siden februar 2000.
CV: Nyremedicin (1987-1996, Skejby), lungemedicin (1996-1998, Kolding), Munkensdam & Vonsildhave plejecenter (1998-2000, Kolding)
Privat: Gift, 2 børn.

Annette Aarhus (f. 1964)
Uddannet sygeplejerske 1989, Esbjerg Centralsygehus. Uddannet sundhedsplejerske i 2003, Århus. Ansat i klinikken i januar 2007.
CV: Bred erfaring fra medicinsk, neurologisk og ortopædkirurgisk afdeling i Esbjerg samt fra børneafdelingen i Kolding (1994-2006).
Privat: Gift, 2 børn.

Christian Rosendal (f. 1966)
Læge fra Odense Universitet 1996. Praktiserende læge 2003.
Sygehuserfaring: Medicin, kirurgi, pædiatri, gynækologi, neurologi, psykiatri, otologi, idrætsmedicin (i forbindelse med værnepligt i Forsvarets Sundhedstjeneste).
Tidligere bijob: Praksiskonsulent røntgenafdelingen Kolding-Fredericia Sygehuse. Medlem af redaktionsgruppen for www.visinfosyd.dk. Medlem af praksisudvalget. Medlem af PLO’s repræsentantskab 2015
Privat: Gift, 3 børn.

Marie Wien (f. 1979)
Læge fra Odense Universitet 2008. Praktiserende læge 20018.
Sygehuserfaring: Medicin, onkologi, organkirurgi, pædiatri, gynækologi, psykiatri.
Privat: Gift, 2 børn.

Arbejdsplan

Afhængigt af uddannelsestrinnet fastlægges dagsprogrammet efter uddannelseslægens erfaringsgrundlag. Vi forsøger at matche patientkontakten i henhold til den lægelige videreuddannelses anbefalinger, og stiler mod check-lister, så sygeplejerskerne kan visitere et bredt udsnit af problemstillingerne. Vi tilstræber at bruge let tilgængelige fraser i journalnotaterne, både som et led i kvalitets sikring, men også som hjælp til at opnå rutine.
Ønsker uddannelseslægen ferie, skal dette aftales med os i god tid. Fravær (ferie, sygdom, omsorgsdag m.v.) noteres via app'en MinLøn.

Introduktion

For nye reservelæger i klinikken er der planlagt 2 ugers introduktion med langsomt stigende arbejdsbyrde, hvor vi lægger vægt på oplæring i og rutinering af samtlige arbejdsopgaver i almen praksis, så uddannelseslægen opnår forståelse for praksispersonalets arbejde. Den første dag hos os er altid helt patientfri og helliget bedst mulig introduktion med primær fokus på EDB-systemet (vi bruger Clinea). Uddannelseslægen har stor indflydelse på sit arbejdsskema og kan selv booke længere tid til specielle problemstillinger, som de måtte føle behov for det. På en lille arbejdsplads er fleksibilitet afgørende for en smidig daglig drift. At hjælpe i receptionen eller laboratoriet, når man ser det brænder på, er et lille men kærkomment signal at sende. Ligeså hjælper vi faste læger gerne lige med at tage en af uddannelseslægens patienter, hvis uddannelseslægen er kommet for langt bagud - så alle får mulighed for at holde de planlagte pauser og få et ”pusterum”.
Uddannelseslægen har sit eget rum, der størrelsesmæssigt og indretningsmæssigt matcher de faste lægers. Hver uddannelseslæge får en digital signatur, der blandt andet bruges, når man søger tilskud til medicin via sundhed.dk eller fmkonline.dk, når man tilgår FMK via journalsystemet (Clinea), når man søger blodprøver/e-journal fra indlæggelser via sundhed.dk og til udfyldelse af dødsattester.
Uddannelseslægen er en del af lægehusets team, der håndterer dagens udfordringer. Dagsordenen sættes i høj grad af de fremmødte patienter og ingen kan undgå distraherende eller forstyrrende elementer/afbrydelser. En del af den faglige udvikling er at lære, hvordan man håndterer dette og samtidig bevarer fokus på en høj faglig standard. Vi har stort fokus på at opbygge og fastholde en god stemning og et godt og stimulerende arbejdsmiljø i klinikken, da dårlig stemning, dårligt psykisk arbejdsmiljø eller en overkontrollerende/bebrejdende kultur ikke er befordrende for hverken læring eller arbejdsglæde/velbefindende.
Man lærer bedst, når der er fokus på læring og faglig udvikling, og når man befinder sig i sin faglige ”vækstzone” – et sted mellem banale trivialiteter og uoverskuelige faglige håndteringer. Læringskurven skal helst hverken være for stejl eller for flad.
Viljen til fagligt udvikling er en rigtig vigtig faktor i kompetenceudviklingen. Vores ansvar er også vedvarende at have fokus på, hvordan det faglige engagement fastholdes og stimuleres for alle læger og alt personale i praksis. Fagligt engagement og arbejdsglæde ”smitter”.
Ideelt har den gode tutorpraksis tutorlæger med medicinsk pædagogisk indsigt, fysiske rammer der understøtter uddannelseslægens faglige udvikling, en støttende og stimulerende læringskultur, et smittende fagligt engagement og en organisation, der indtænker uddannelse.

Organisation af arbejdet (”dagsplan”)

Alle møder kl. 8. Konsultationerne begynder 8.15. Det første kvarter er til forberedelse, læsning af epikriser, besvarelse af e-mails eller blodprøver mv. Der er ikke fast telefontid ved lægerne, men faste ringe-tilbage-tider dagligt. Telefonen passes således udelukkende af sygeplejerske. Der er pause fra 10-10.30 til opsamling, ringe-tilbage-tider til patienter med dette behov, supervision af uddannelseslæger/personale mv. Det samme gør sig gældende fra 12-12.30. Frokost fra 12.30 til 13. Der er dagligt god plads til akutte henvendelser og vi løber aldrig ”tør” for akutte tider. Til såvel elektive som akutte henvendelser er der afsat 15 minutter. Vi gør meget ud af at afstemme patientens forventninger allerede ved telefonvisitationen, således at lægerne så vidt muligt er forberedte på, hvilke problematikker patienten kommer med. Vi har forudbestemte tids-fraser så en attest f.eks. nemt kan bookes til at vare 30 eller 60 minutter, en kørekortsattest eller en årskontrol 20 minutter osv. Det letter arbejdet ved tidsbestilling, som vi alle er involveret i. EDB: Vi benytter aktuelt Clinea (tidl. EMAR, XMO, æskulap). Det er et meget brugervenligt system som vi har erfaring for, at nye læger hurtigt bliver fortrolige med. Vi har mange gode ”fif” til brug af lægesystemet, som også findes på skrift.

Beskrivelse af den daglige supervision og vejledning

Den daglige supervision foregår på tomandshånd fra 15-15.30 og hvis muligt også mellem 10-10.30 og 12-12.30. Ved behov for supervision i forbindelse med en akut, konkret problemstilling, er de faste lægers dør altid åben og vi må meget gerne afbrydes når som helst.
Beskrivelse af kemi- intro-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler:
Datoer for disse fastlægges og plottes ind i arbejdsskemaet hurtigst muligt efter uddannelseslægen er startet hos os. Vi følger så vidt muligt bilag 1-7 inklusiv dertilhørende checklister fra den pågældende læges uddannelsesprogram. Ansvaret for disse formelle samtaler ligger hos den af os, der er tutor for den pågældende uddannelseslæge, men uddannelseslægen har naturligvis et medansvar for såvel de formelle samtaler som for den daglige vejledning/supervision – både hvad angår form og indhold.
Formålet med dette evalueringssystem er dobbelt: Dels skal den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling følges og dels skal praksis’s uddannelsesindsats evalueres (der gives feedback til praksis med henblik på optimering af praksis’s uddannelsesfunktion). Slutevalueringen foretages elektronisk via www.evaluer.dk. Praksis kan her læse evalueringen (og denne er altså ikke anonym)) og vi ser helst, at evalueringen allerede er udfyldt og medbragt til slut evalueringssamtalen.

Plan for kompetencegodkendelse, herunder metoder:

 • Bilag 1: Kemisamtale
 • Bilag 2: Introduktionssamtale (Efter 2-4 uger. Gennemgang af uddannelsesprogram og plan for praktisk gennemførelse. Udfærdigelse af uddannelsesplan. Drøftelse af den uddannelsessøgende læges individuelle uddannelsesmæssige, herunder forskningsmæssige ønsker).
 • Bilag 3: 1. Justeringssamtale (efter ca. 6 uger) og 2. Justeringssamtale (midtvejs)
 • Bilag 4: Slutevalueringssamtale (Uddannelseslægen må gerne have evalueret praksis på evaluer.dk inden samtalen og kan medbringe en skriftlig kopi af evalueringen til slutsamtalen).
 • Bilag 5: Skabelon til uddannelsesplan (Udfærdiges i fællesskab under introduktionssamtalen med udgangspunkt i samtalearkets delpunkter. (Opbevares af den uddannelsessøgende læge)).
 • Bilag 6: Opfølgning af uddannelsesplanen - indgået i forbindelse med introduktionssamtalen. Aftale vedrørende det kliniske arbejde, klinisk undervisning,
  arbejdstilrettelæggelse, kompetencer m.v. med udgangspunkt i samtalearkets delpunkter. (Opbevares af den uddannelsessøgende læge.)
 • Bilag 7: Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen.

Den strukturerede vejledersamtale

Struktureret observation af en konsultation
360 graders feedback
Struktureret observation af en procedure
Vejledersamtale, vurdering af reflektionsevne (mindmap 1 og 2)
Se mere på www.dsam.dk 
Den almenmedicinske elektroniske portefølje Uddannelseslæge.dk indeholder de almenmedicinske kompetencer, som uddannelseslægen skal tilegne sig og beskriver de vigtigste kerneområder inden for almen medicin.

Beskrivelse af konferencer og evt. anden formaliseret undervisning

Vi afholder løbende fælleskonferencer i såvel tidsrummet 10-10.30 og fra 12-12.30. Derudover er der ca. en gang hver 2. måned et fælles klinikmøde, som alle ansatte i klinikken deltager i. Der foreligger fast dagsorden for dette møde, hvor alle kommer til orde, hvis de ønsker det. Kommandovejen i vores praksis er kort, hurtig og effektiv, således at nye beslutningstiltag hurtigt effektueres. Selv er vi – ofte flere gange årligt – på efteruddannelseskurser, da vi jo selv er ansvarlige for en livslang, kontinuerlig efteruddannelse og vi sikrer os naturligvis, at tilliden til vores uafhængighed ikke sagligt kan drages i tvivl (vi har dog ikke længere nævneværdig kontakt med medicinalfirmaernes salgsrepræsentanter). Fra 2016, er der desuden ”tvungen efteruddannelse”.

Øvrige uddannelsesrelevante forhold

Vi bakker gerne op at uddannelseslægen afsætter tid til at besøge praktiserende speciallæger i løbet af forløbet hos os (f.eks. hos dermatolog, gynækolog eller otolog).
Vi planlægger at afholde undervisningsseancer en gang om måneden, ofte som led i viderebringelse af erfaringer fra kurser. Ofte bruger vi vore pauser til faglig sparring, også med tilbagemeldinger og drøftelser efter nye procedurer udefra eller efter kurser.

Deltagelse i lægevagt

Begge tutorlæger har erfaring med lægevagtskørsel.

Råd og regler for ophold i denne praksis

Der er ingen dumme spørgsmål! Man har som uddannelseslæge stor indflydelse på sin arbejdsdag. Man er selv ansvarlig for sin kalenderplanlægning og skal f.eks. selv markere fravær i kalenderen med rettidig omhu. Vi møder til tiden og man har ikke natarbejde i f.eks. lægevagten eller på sygehuset før dagtidsarbejde hos os. Vi forventer, at man gør sig fortrolig med fraser og vidensdatabaser, der kan lette ens tilgang til de hyppigt skiftende emner i almen praksis, så der hver gang udføres konsultationer med så høj faglighed som muligt.
Vi forventer, at man spørger eller på anden vis skaffer sig viden, når man er usikker, ligesom vi andre gør det, når vi er i tvivl. Vi forventer tilbagemelding på uhensigtsmæssige procedurer/daglig drift.
Vi gør os umage for at løse patientens problem og sætter en ære i ikke blot at være et ”ekspeditionskontor” til sygehuset/speciallægerne. Vi forsøger generelt at lave et så grundigt forarbejde som muligt inden evt. videre henvisning, da det både er nemmest for patienten og billigst for samfundet, at størstedelen af problematikkerne, så vidt muligt, løses her i almen praksis.
Praksisarbejdet er mangfoldigt og givende, og til forskel fra sygehuset ser vi mange ”raske” patienter, hvor sygdom skal udelukkes, hvor vi skal finde ”nålen i høstakken”.

Ikke 2 dage er ens og der mangler aldrig udfordringer ☺.

 

Lægerne Sydbyen

Domhusgade st., 6000 Kolding
Telefon: 32 22 88 10
Email: kontakt@laegernesydbyen.dk 
Hjemmeside: www.lægernesydbyen.dk 

Ny klinik i Kolding med erfarne læger og personale er åbnet den 1. april 2024. Klinikken er beliggende i den sydlige ende af Kolding centrum i nyrenoverede store og moderne kliniklokaler. God parkering, tæt på motorvejen.

Vi er en kompagniskabspraksis med 3 kapaciteter.

Vores unikke team består af

Kompagnoner: Line Jepsen og Lone Borup.
Fastansatte læger: Anne-Mette Lindvig.
SSA'ere: Tenna Lyngsø, Pia Hansen og Janne Bygvraa.
Sygeplejersker: Janne Lund Andersen og Mette Bjørch.

Desuden vil 1-2 uddannelseslæger og medicinstuderende også være tilknyttet klinikken.

Vi brænder for at være en lægeklinik, hvor patienterne oplever interesse, tryghed og behandles med højeste faglige kvalitet. Det forudsætter et trygt arbejdsmiljø, med sammenhold medindflydelse og godt humør. Vi har fokus på at være en moderne fremsynet klinik, som arbejder i et team med høj faglighed.

Vi har fælles frokostordning, undervisning, personalemøder, fyraftenshygge og personaleudflugter. Vi prioriterer, at alle kommer på kursus årligt.

Vi deltager i bylægeforeningens klyngemøder samt PLO-møder. Vi samarbejder og kommunikerer elektronisk med sygehuse, speciallæger, kommunen, apoteker, fysioterapeuter med videre.

Introduktion

Omkring 1 måned før opstart vil vi aftale et frokostmøde med dig, hvor du kommer og hilser på os alle og bliver vist rundt i klinikken. Du vil få udleveret et introduktionsprogram til de første dage. Du vil blive introduceret for din tutorlæge. Som uddannelseslæge hos os vil du udføre lægeopgaver, som er typiske for almen praksis. Du vil komme til at se både akutte og kroniske patienter, samt en bred vifte af forskellige patienttyper. De første par dage vil gå med introduktion til vores edb-system (XMO). Du vil blive introduceret til vores instrukser, samt de kliniske vejledninger, vi typisk anvender. Du vil få mulighed for at følge sygeplejersker eller læger og starte med selvstændige konsultationer i et tempo, som tilpasses dig afhængigt af uddannelsesniveau. Ligeledes et indblik i klinikdrift afhængigt af uddannelsesniveau. 

Vi har undersøgelsesudstyr, som svarer til en moderne lægeklinik:  Spirometri, ekg, crp leu diff, hba1c, tympanometer, microskop, ultralydsscanner med videre.  Du vil få dit eget konsultationsrum.

Supervision

Der er dagligt afsat en halv times supervision efter frokost. Her gennemgås patienter, og der arbejdes med uddannelseslæge.dk og kompetencer. Ligeledes er der mulighed for ad hoc supervision ved supervisor. Vi prioriterer let adgang til supervision højt.

Uddannelseslægens dagsprogram:

Kl. 7.55-8.00 Godmorgen, dagen program gennemgås
Kl. 8.00-10.00 Konsultationer
Kl. 10.00-10.30 Administration og pause
Kl. 10.30-12.15 Konsultationer
Kl. 12.15-12.30 Administrationstid
Kl. 12.30-13.00 Frokost
Kl. 13.00-13.30 Supervision
Kl. 13.30-15.00 Konsultationer
Kl. 15.00-15.10 Administration

Onsdag er lang dag til kl. 17. Fredag kort dag til kl. 14.10.

Ferie

Vi vil hurtigst muligt gerne have info om planlagte eller ønskede feriedage/fridage, så vi kan få tilpasset kalenderen. Praksis holder lukket d. 24/12 og 31/12. Disse dage er arbejdsdage for yngre læger. Du skal derfor som hovedregel holde ferie/omsorgsdage på disse dage.

Vi ser frem til at have dig ansat som uddannelseslæge som en del af vores unikke team.

Line Jepsen og Lone Borup

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægerne Vase, Juhl og Hansen, Ny Vestergade 1, 6000 Kolding
Ydernummer 055123, Telefon nummer 75523332

Historie

Klinikken fylder 100 år i 2016. Der har været kvindelige læger som ledere i alle 4 "generationer": Wilhelmine Nielsen 1916-1951, Katrine Ebbehøj (1951-1965), Inger Lise Juhl (1965-1993) og Inger Uldall Juhl
(1993-? ). Klinikken har ligget i Slotsgade forskelige numre, 6000 Kolding fra 1916 til 2005.

Fra 1994 indgik Inger Uldall Juhl kompagniskabspraksis med ægtefælle og kompagnon Finn Olav Hansen.
Fra 2005 flyttede klinikken til Ny Vestergade 1,6000 Kolding og indgik samarbejde med
2 øvrige kompagniskabs praksis.
1/6 2008 indgik Inger Uldall Juhl og Finn Olav Hansen i delepraksis med Astrid Vase på samme adresse.

ASTRID VASE. Født 1953. Læge 1982.Speciallæge i almen medicin. Har arbejdet i almen praksis siden 2002. Startede i denne praksis 2008. Engageret i supervision af andre praktiserende læger. Hovedinteresse: psykiatri og geriatri.
FINN OLAV HANSEN. Født 1958.Læge 1985. Speciallæge i almen medicin. Arbejdet i praksis siden 1994. Gift med Inger Uldall Juhl. Master i fitness og træning ved Odense Universitet 2009. .Diplomlæge i Idrætsmedicin 2010. Hovedinteresse: motion som medicin og forebyggelse. Intern medicinske sygdomme og hjertemedicin.
INGER ULDALL JUHL. Født 1960.Læge i 1985. Speciallæge i almen medicin. Arbejdet i praksis siden 1993. Overtog sin mors lægepraksis i 1993. Hovedinteresse: forebyggelse, motion som medicin og sammenhæng mellem sygdom og psykosociale forhold.

Denne praksis indgår som samarbejdspraksis sammen med lægerne 1) Claus Olesen og Elin Franck og 2) Michael Kaltoft og Jens Rosbach på samme adresse.
Desuden indgås tæt ferie samarbejde med lægerne Sarah Wandt og Jesper Madsen.

Værdigrundlag

Lægepraksis bygger på at udvikle et godt lægefagligt miljø og tæt samarbejde med personalet til gavn for de tilmeldte patienter. Vi arbejder tværfagligt og teambaseret. Hovedinteresse for praksis er forebyggelse. Stor glæde af deltagelse i den lægelige videreuddannelse i mange år.

Delepraksis

Mellem 3.200-3.400 patienter.

Reservelæge

Arbejder mandag til fredag samt deltager efter aftale i vagtarbejde med tutorlæge, såvel dagvagts arbejde og egentlig lægevagt udenfor dagarbejdstiden. Alle reservelæger vil modtage en nøjagtig plan over introuge og øvrige arbejdstider. Supervision sker løbende og efter individuelt behov. Der er skemalagt daglig tid til supervision. Formaliseret undervisning sker i et vist omfang i klinikken. Både i vores "egen "klinik, men også fælles undervisninger med de 2 andre klinikker. I introugen følger reservelægen tutorlægen og øvrige medlemmer af klinikken, således at der fås indblik i, hvilke kompetencer de enkelte læger og personaler har. På denne måde afstemmes forventningerne også til reservelægernes professionelle rolle i klinikken. Der vil ofte være i alt 3 reservelæger i den samlede klinik, som dagligt mødes til kaffe om formiddagen kl. 9.30.

EDB

XMO version 8.

Personale

Sygeplejerske Jette Brun, sekretær Lilian Dollerup, sekretær Hanne Lassen og sekretær Margit Kjær.
Desuden er ansat fast lægevikar Finn Johansen, tidligere praktiserende læge i Kolding.

Organisation / dagsplan

Der er daglig afsat tid til ½ times supervision op til ½ times middagskonference med personalet og de øvrige læger, samt ½ times frokostpause. Desuden 15 min. Formiddagskaffe med øvrige reservelæge. Der kan i øvrigt aftales øvrige supervisionsformer, som videosupervision, "fluen på væggen", 360 graders evaluering etc.

Formaliseret undervisning

Orienterende forsamtale vil om muligt blive foretaget før reservelægens start i praksis Introduktions samtale med gensidige forventninger indenfor de første 3 uger.
Midtvejsevaluering efter 3 måneder
Slutevaluering efter 5,5 måneder.

Kompetencegodkendelse

Foretages løbende og under alle omstændigheder under de sidste 3 formaliserede samtaler, så relevante kompetencer sikres godkendt.

Konferencer og formaliseret undervisning

Der vil dagligt være afsat 30 min til supervision: 15 min til løbende supervision og 15 min decideret konference tid. Alle 3 tutorer deltager i supervisionen, men det er en fast tutorlæge, der forestår evaluerings samtaler og godkendelse af kompetencer.

Praksisbeskrivelse for Sct. Hedvig Lægehus

Vi er en stor kompagniskabspraksis – omkring 3.500 patienter, med 3 faste læger. 

Fra januar 2024 er klinikken flyttet fra Karolinegade til et nyrenoveret og betydelig større lokaler i tidligere Sct. Hedvig klinik, der oprindelig fra førkrigstiden blev benyttet af Sct. Hedvig nonnerne. I samme bygning er der 3 yderligere lægehuse, der ligeledes har uddannelseslæger, og hvor der er mulighed for at møde andre læger under uddannelse.   

Lone Kudsk har siddet i praksis siden 2009, Shugofa Saeedi siden 2021. Vi kører begge lægevagt og forventer, at uddannelseslægen deltager i mindst én følgevagt, afhængigt af ansættelsestype. Vi har Luxmy Rajasenan som §24-ansat læge.

Vi har 3 sygeplejersker ansat, som på skift har egne konsultationer, dels passer skranken.

Værdier

Vi vægter kontinuitet, nærhed og høj faglighed i patientkontakten og rummelighed, fleksibilitet og trivsel i dagligdagen.

Vi prioriterer at holde os opdaterede på diverse retningslinjer og guidelines og deltager ofte i undervisning og kursus. Både faggrupper hver for sig, men også meget gerne sammen.

Uddannelseslæge i klinikken

Vi har haft uddannelseslæger siden starten af 2015, hvilket vi har stor fornøjelse af. Det giver en god dynamik og udfordrer vores ”vi plejer” tanker.

Vi er godkendt til varetagelse af uddannelseslæger på alle uddannelsestrin – fra KBU til fase 3.

Introduktionsforløb: den første uge følges uddannelseslægen med principallægerne på skift, har også en dag sammen med sygeplejersken, for at få indblik i skranke arbejde og sygeplejefunktionen. Det kan også være, at der bliver sat nogle få simple patienter på til uddannelseslægen – det letter ofte tilgangen til edb-system med videre.

Herefter begynder det selvstændige arbejde. I starten med god tid per patient, gradvist øgende kadencen. Hver dag efter frokost er der supervision, som varetages på skift af principallægerne. Hvis der er 2 uddannelseslæger, er der flere dage om ugen fælles supervision. Hertil kommer naturligvis ad hoc supervision efter behov, som generelt varetages af den principallæge, der kender patienten bedst.

I god tid før ansættelsesstart inviteres uddannelseslægen på besøg i praksis, for at aftale praktisk om start. Herudover afholdes introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler løbende gennem ansættelsen. Ved disse samtaler godkendes kompetencer også løbende.

En gang om måneden har vi personalemøde for læger og sygeplejersker, hvor der ofte er et lille fagligt emne og ellers snak om trivsel og logistik i klinikken. Her forventes uddannelseslægen også at fremlægge et emne i løbet af ansættelsen.

Arbejdstiden

Kl. 8.00 -15.00 mandag, tirsdag, torsdag, 8.00-17.00 onsdag og 08.00-14.00 fredag.

Der er således afsat en times ”flex-tid” til, hvis uddannelseslægen bliver forsinket af akutarbejde etc.

Praksisbeskrivelse Lægerne i Lunderskov I/S

Historie

Der er tale om en kompagniskabspraksis med 4 læger. Den blev i sin nuværende form dannet 1/3-2016, da speciallægerne i almen medicin Jeannie Sønderskov Simonsen, Mads Naundrup Svendsen, Anders Tendal Paulsen og Charlotte Kildemand overtog klinikken.

Der har tidligere været to lægepraksisser i Lunderskov, men de blev i 2014 samlet til én og desuden slået sammen med en enkelt lægekapacitet i Ødis, så de nuværende 4 lægekapaciteter i Lunderskov blev dannet.

Der er tilknyttet ca. 5.600 patienter til lægehuset, som har åbent for tilgang.
Lægehuset er beliggende i Lunderskov og dermed Kolding kommune, men vi har også patienter tilknyttet, som bor i Vejen kommune.
Lægehuset har til huse i byens gamle posthus, som blev opført i 1982. Det gennemgik i foråret 2019 en gennemgribende om- og tilbygning, så det nu fremstår lyst, moderne og funktionelt.
Lægehuset rummer 6 lyse lægekonsultationer (inkl. 2 uddannelseslæge konsultationer), 2 sygeplejerskekonsultationer, laboratorium samt personalerum med mulighed for undervisning.

Laboratoriet varetager urinundersøgelse (stix, mikroskopi, hCG), blodprøvetagning, EKG, CRP-, INR- og SR-måling.

Herudover kan der i selvstændigt lokale foretages øreskylninger samt kryobehandling af vorter.

Læger

Jeannie Sønderskov Simonsen (født 1980): Speciallæge i almen medicin og alment praktiserende læge siden marts 2016. Aktuelt formand for KOOL (Kolding Og Omegns Lægelaug/Bylægeforening).

Mads Naundrup Svendsen (født 1974): Speciallæge i almen medicin og alment praktiserende læge siden marts 2016.

Anders Tendal Paulen (født 1979): Speciallæge i almen medicin og alment praktiserende læge siden april 2016.

Charlotte Kildemand (født 1980): Speciallæge i almen medicin siden december 2015 og alment praktiserende læge siden marts 2016.

Personale

Winnie Krakau Johsen: Sekretær i lægehuset siden 1983. Varetager overvejende sekretærfunktionen, men har også klinisk arbejde i form af laboratoriefunktioner, vaccinationer, vægtkontroller, øreskylning og frysning af vorter.

Pia Philipsen: Ansat som SOSU-assistent i lægehuset siden 2017. Varetager overvejende laboratoriefunktion, vaccinationer, øreskylning og frysning af voter, men også sekretærarbejde.

Helle Ring: Ansat som sygeplejerske i lægehuset siden 2015. Varetager overvejende klinisk arbejde i form af DM kontroller, børneundersøgelser, svangreundersøgelser, smear, sårkontroller, vaccinationer, luftvejsinfektioner mm.

Charlotte Kyhl: Ansat som sygeplejerske i lægehuset siden 2018. Varetager klinisk arbejde i form af KOL/astma kontroller, børneundersøgelser, svangreundersøgelser, sårkontroller, vaccinationer, INR regulering, luftvejsinfektioner mm.

Værdigrundlag

Vi har et stort ønske om at udføre lægearbejde på et højt fagligt niveau samtidig med at vi trives godt med at gå på arbejde.

Vi vægter høj faglighed højt, men også bevidste om vores egne begrænsninger og henviser til specialiseret udredning og behandling på sygehuset ved behov.

Vi trives i et fagligt arbejdsmiljø med plads til konference,  supervision, diskussion og faglig udvikling.

Derudover vægter vi arbejdsglæde og trivsel højt.

Det er vigtigt for os at være fagligt opdaterede og vi vægter efteruddannelse højt – både af personale og læger.

Vi arbejder generelt med en rimelig flad arbejdsstruktur, hvor vi hjælper hinanden ved behov og har øje for, hvor en ekstra indsats kan lette arbejdet for andre.

Vi prioriterer tilgængelighed højt, så der altid er mulighed for akut vurdering, hvis der er behov for dette, ligesom ventetiden på ikke-akutte problemstillinger søges begrænset til få dage.

Arbejdsdagen hos Lægerne i Lunderskov

Vi tilbyder konsultationer i følgende tidsrum i lægeklinikken:

Mandag, onsdag, torsdag: kl. 7.45-15.30.
Tirsdag: kl. 7.45-16.30.
Fredag: kl. 7.45-13.30.

Vi har et godt samarbejde med lægerne i Vamdrup, som passer vores patienter med akut behov for lægehjælp fredagen i tidsrummet kl.12-16, mens vi tilsvarende passer deres onsdagen i tidsrummet kl.12-16. Desuden hjælper vi også hinanden ved behov for lukning af klinikken i forbindelse med eksempelvis kursus.

Dagen starter for lægernes vedkommende kl. 8, hvor 2-3 af lægerne har planlagt telefontid mellem kl. 8 og 9. Der vil også være mulighed for, at uddannelseslægen deltager i telefontiden.
De øvrige læger ser patienter fra kl. 8-9.
Der er mulighed for at få tid i laboratoriet samt hos sygeplejerske Helle kl. 7.45.

Telefontiden efterfølges af kontortid til at få afviklet telefontiden og lavet nødvendige henvisninger mm.

Planlagte pauser/patientfri: Uddannelseslægen og det faste personale har 15 minutters administrationstid op til hver pause og inden de går hjem. Dette er for at sikre, at man kan blive færdig til tiden og at alle kan komme til pause sammen, hvilket prioriteres højt.

Formiddagspause: kl. 10.15-10.30.
Frokostpause: kl.12.15-12.45.
Konference: kl. 12.45-13.00, hvor vi alle mødes i en af de faste lægerne konsultation og har mulighed for at afklare spørgsmål, som er kommet i dagens løb, dele spændende patient oplevelser/cases mm. Det er en god mulighed for supervision og læring for alle og det reducerer forstyrrelser i løbet af dagen.
Eftermiddagspause: kl. 15.00-15.15 (på den lange dag om tirsdagen)

Uddannelseslægens arbejdstid på 37 timer fordeles sig over hverdagens 5 dage med lang dag tirsdag til kl. 17 og kort dag fredag til kl. 14 som udgangspunkt, men der er mulighed for individuelle aftaler.

Der er personale i klinikken hver dag til kl. 16, som kan være behjælpelig med akutte prøver og EKG, hvis lægerne skønner behov for dette.

Planlagte blodprøver tages i laboratoriet dagligt fra kl. 7.45-14.30, tirsdag dog til kl. 16.30 og fredag til kl. 13.45.

Arbejdsdagen er tilrettelagt således, at der hos alle læger samt hos de to sygeplejersker dagligt er elektive tider og akutte tider. De akutte tider kan kun benyttes på dagen. Akutte sygebesøg køres efter aftale med en af lægerne.

Tirsdag er der personalemøde/undervisning skiftevis hver anden uge. Desuden er der lægemøde for de faste læger.  Uddannelseslægen har også pligt til at undervise.

De fire faste læger fungerer alle som plejehjemslæger for Kongsbjerghjemmet i Lunderskov, hvor der er stuegang hver anden tirsdag og for Toftegården i Jordrup, hvor der er stuegang hver 8. uge.

Der prioriteres tid til møder med vores samarbejdspartnere (hjemmeplejen, fysioterapeuter, apotek mm). Uddannelseslægen deltager i disse møder.

Aktuelt er Anders den eneste af lægerne, som deltager i lægevagtsordningen. Der vil under uddannelsen være mulighed for at komme med på følgevagter.

Supervision af uddannelseslægen

Alle uddannelseslæger skal følge det planlagte introduktionsprogram, når de starter i klinikken. Programmet vil tilpasses uddannelsestrinet. Uddannelseslægen modtager introduktionsprogrammet senest 14 dage før ansættelsesstart. Både læger, sekretær, laborant og sygeplejersker deltager i introduktionen.

Evalueringssamtaler planlægges løbende sammen med tutor. Introduktionssamtalen planlægges i introduktionsperioden.

Der vil desuden efter behov planlægges standardiseret undervisning i relevante emner.

Der er 30 minutters dagligt supervision. Denne ligger fra kl. 14.30-15, fredag fra kl. 11.30-12. Her gennemgås dagens patienter, og specifikke emner kan tages op.  Alle 4 læger deltager på skift i supervisionen.
Uddannelseslægen tilknyttes én tutorlæge.

Vi lægger vægt på muligheden for direkte supervision enten ved videooptagelse (udstyr haves i klinikken) eller ved at en af lægerne deltager i konsultationen. Vi bestræber os på altid at have øje for læring og spændende patientcases, som vi forsøger at involvere uddannelseslægen i.

Vi er opmærksomme på muligheden for den nødvendige supervision i løbet af dagen og vi må altid forstyrres, hvis der er behov for dette, for at uddannelseslægen kan komme videre i sit program.

Der foreligger målbeskrivelse for alle uddannelseslæger. Det forventes, at uddannelseslægen er bekendt med hvilke mål, der skal opnås og er opmærksom på, at målene kan indfries. Der evalueres løbende med tutorlæge og planlægges evt. fokusområder, som hele huset informeres om.

EDB system

Der arbejdes i EG Clinea (tidligere EMAR).

Instrukser

Der foreligger instrukser inden for flere områder, som forventes benyttet at både uddannelseslæger og personale.
Det er muligt, at man under opholdet som en del af uddannelsen bliver bedt om at udfærdige eller revidere en instruks.

Personalehåndbog

Der er udarbejdet en personalehåndbog, som tilsendes eller udleveres forud for opholdet sammen med introduktionsprogrammet. Det forventes, at man er bekendt med indholdet, som bla. omfatter syge- og fraværspolitik, ferieafvikling, ryge- og alkoholpolitik, tavshedspligt og IT sikkerhed.

Præsentation af praksis, læger og personale for uddannelseslæge

Velkommen til vores praksis

Familielægerne Middelfart
Teglgårdsparken 100, 1. sal
5500 Middelfart
Ydernr.: 039276
Tlf. nr.: 64410209 Fax: 64416787
www.familielaegernemiddelfart.dk 
familielaegernemiddelfart@gmail.com 

Praksis er en 3 mands kompagniskabspraksis med følgende læger: Annemette Thrane Knudsen, Steen Larsen og Dorthe Vedel Staal.

1. januar 2019 overtog Annemette Thrane Knudsen praksis efter Agnethe Bak Jensen som gik på pension efter 27 år i praksis. 1.  juli 2021 købte Dorthe Vedel Staal sig ind på en ledig kapacitet, som praksis havde erhvervet sig et år tidligere.

Historisk startedes vores praksis af Tønnesen. Han startede med en 0-praksis i Algade, hvor der var konsultation og bolig for familien. I 1965 indtrådte Hans Løgstrup som kompagnon. Klinikken flyttede i 1973 til Lægegården på Stationsvej 32. Her var læger fra tre praksis gået sammen om at bygge Lægegården. I 1977 kom Jørgen Fjord Christensen til klinikken. De to arbejdede sammen ind til Hans Løgstrup gik på pension i 1992 og solgte til Agnethe Bak Jensen. I 1998 overtog Steen Larsen for Jørgen Fjord Christensen. I september 2005 blev Lægegården på Stationsvej solgt, og de tre lægepraksis flyttede til Teglgårdsparken 100. På 1. sal ligger de to tilbageværende lægepraksis; Familielægerne Middelfart og Lægerne Teglgårdsparken 100. Sidstnævnte er en tremands-praksis, og vi har et tæt samarbejde da vi sammen driver laboratoriet og deler personalestue i stueetagen. Den tredje lægepraksis flyttede i september 2015 i nye lokaler i Teglgårdsparken 116 og fire kollegaer driver her FænøsundHuset.

Om os

Steen er bosiddende i Odense, Annemette er bosiddende i Nørre Åby og Dorthe er bosiddende i Odense. Vi er alle 3 vagtaktive i lægevægten region Syddanmark. Patientgrundlaget er ca. 3.600 gr. 1 patienter fra blandet land og by.

Personale

Vi har personale som udelukkende er tilknyttet vores praksis og det er sekretærerne Jette Cathrine Andersen og Marianne Nielsen samt sygeplejerske Annemette Theilgaard. Ud over sekretærfunktion foretager Marianne Nielsen også den daglige rengøring i vores praksis. Sammen med nabopraksis har vi ansat Charlotte Jacobsen som ”blæksprutte”. Hun sørger for at arrangere vores frokost foruden at makulere, arkivere og vaske tøj. Endvidere har vi ansat Gitte Starostska laborant i vores fælles laboratorium, herudover et hold af medicinstuderende som hjælper til i laboratoriet. Der er som oftest ansat én uddannelseslæge ad gangen, men der kan være overlap af to ansættelser eller være læge ansat i blokstilling, som er på returdag.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

Som uddannelseslæge i vores praksis stilles der fast eget lokale til rådighed. Her findes det nødvendige udstyr til at varetage selvstændige konsultationer. Der er mulighed for strep A og CRP-tagning i hvert konsultation. Vi har fælles depot hvor der kan hentes bl.a. medicin, bandager, kateter og instrumenter til chirurgiga minor og gynækologiske undersøgelser. Der stilles egen lægetaske til rådighed til akutte lægebesøg. EKG og blodprøver tages nede på vores laboratorie og LFU varetages af vores sygeplejerske.

Apoteker/håndkøbsudsalg

Langt de fleste recepter sendes elektronisk via FMK til den fælles receptserver, men vi har et tæt samarbejde med Middelfart apotek. Endvidere er der selvstændigt apotek i Føtex Middelfart og i Strib. Enkelte gange benyttes Løve apotek i Fredericia som har håndkøbsudsalg i Erritsø, da nogle af vores patienter bor på den anden side af Lillebælt. Udover ovenstående bruger vi også ind imellem Ejby apotek og Nørre Åby Apotek.

Sygehuse

 Vores primære samarbejdspartner er Sygehus Lillebælt. Stort set alt akut sendes til Kolding FAM og meget ambulant foregår på Vejle sygehus. Gravide har frit valg om de vil føde i Odense eller Kolding, men vil have jordemoder konsultation her i Middelfart.

Ved behov for psykiatrisk indlæggelse ringes til psykiatrisk bagvagt på Middelfart Psykiatrisk afdeling, med undtagelse af indlæggelse af børn og ældre.

Vi har et tæt samarbejde med Middelfart sygehus. Her findes Rygcenter, Smertecenter og Idrætsmedicinsk klinik. Endvidere benytter vi dagligt deres Røntgen afdeling, som har hurtige tider til UL-scan øvre abd, scrotum samt Røntgen Thorax og knogler.

Speciallæger & andre samarbejdspartnere

Vi samarbejder ofte med andre speciallæger og er godt repræsenteret i området med bl.a. øjenlæge, øre-næse-halslæge , gynækolog, neurolog og psykiater. I Fredericia findes to dermatologer, ørenæse-halslæge, øjenlæge og psykiater. Ud over dette henviser vi ofte til speciallæger i Kolding og Vejle det værende typisk ortopædkirurger og parenkymkirurger. I det daglige arbejde henviser vi også hyppigt til fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og kommunen.

Daglig arbejdsgang for uddannelseslægen

Kl. 08.00 – 09.00: Telefonkonsultation
Kl. 09.00 – 11.30: Konsultationer (akutte + elektive)
Kl. 11.30 – 12.00: Frokostpause
Kl. 12.00 – 12.30 Fælles konference + supervision
Kl. 12.30 – 13.00 Administrativt arbejde
Kl. 13.00 – 14.30: Konsultationer (akutte + elektive)

Der findes ikke nogen dag-ring i Middelfart. Hver praksis passer sine egne patienter frem til kl. 16 Alle konsultationer er tidsdifferentieret i 15-min moduler. Den enkelte konsultation kan være 15 eller 30 minutter. Sene eftermiddagskonsultationer er om torsdagen til kl. 17, denne funktion varetages på skift mellem de faste læger.

Torsdag over middag afsættes 30 minutter til formaliseret undervisning hver fjerde uge, før vi starter konsultationer kl. 14, og her godkendes også løbende kompetencer.

Praksis lukker ikke i ferier, men på helligedag. Som uddannelseslæge kan du ofte selv vælge, hvornår du ønsker at holde ferie. Vi vil blot gerne vide det i god tid af hensyn til planlægning af dagsprogrammer.

Den ugentlige arbejdstid for uddannelseslæger i vores praksis er: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8-15, torsdag: kl. 8-16.

Ved sygdom eller fravær

Sygdom eller anden fravær skal hurtigst muligt meldes til en af de faste læger.

Ring til os mellem 6.30 og 7.00 og meld sygdom på vores private telefonnumre - bed om udlevering af disse en af de første dage.

Lægesystem

EG Clinea

Lægevagt

KBU læger tilbydes at være med på 1-2 kørevagter. Arbejdet er ikke obligatorisk, men er meget lærerigt og giver et godt indblik i hvad en praktiserende læge også har af opgave. Timerne der bruges på vagten afspadseres. For intro og hoveduddannelseslæger er vagtarbejde obligatorisk. Introlæger: 3 obligatoriske ledsage køre/kons. vagter. Timer afspadseres. Fase 1 læger: 3 selvstændige køre/kons. vagter, tutorlæge bagvagt Fase 2 læger: 4 selvstændige køre og kons. vagter, tutorlæge bagvagt Fase 3 læger: 4 selvstændige køre og kons. vagter, tutorlæge bagvagt. Endvidere 2 visitationsledsagevagter af 2-4 timer samt 2 selvstændige visitationsvagter. I fase 1, 2 og 3 kan vagter efter overenskomsten afspadseres, men der kan også aftales udbetaling af honorar. Det er ikke nødvendigt med selvstændig vagtydernummer. Der kan køres lægevagter på klinikkens ydrenummer. I begyndelsen af fase I, inden de obligatoriske kørevagter afholdes vagtkursus som led i de centraliserede kurser i Odense (SPEAM) Efter vagtkursus og 3 kørevagter i Fase I kan søges om selvstændigt vagtydernummer til kørevagter.

Præsentationssamtale

Før du begynder i praksis inviteres du til en gensidig præsentationssamtale. Her vil man diskutere dine forventninger til den kommende uddannelsesperiode og tutors forventninger til uddannelseslægen. Uddannelsesprogrammet gennemgås og uddannelseslægen vil få forevist sit konsultationslokale. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og vejledning gennemgås. Vi forsøger her at arrangere at du kan få talt med den ”afgående” uddannelseslæge om forløbet i huset, og om der er nogle specielle forhold uddannelseslægen skal være opmærksom på. Det vil også være en fordel at vi her får talt om ferie og fravær, herunder afvikling af omsorgsdage. Vi vil gerne have oplyst dit autorisations- og CPR nummer, så vi kan oprette dig som bruger af husets EDB inkl. få oprettet Digital signatur. Mødet vil tage ca. 30 min og gerne omkring frokosttid.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Inden for de første 2 uger i praksis må uddannelseslægens kompetenceniveau erkendes og uddannelsen planlægges herudfra. Uddannelseslægen får lejlighed til at se praksistutor/tutorlægernes arbejde i konsultationen og ved sygebesøg, og uddannelseslægen instrueres i det praktiske/administrative arbejde. De almindelige procedurer i praksis, både administrative og kliniske forventes demonstreret og gennemgået. Indføring i praksis’ EDB system vil også finde sted. Inden for de første dage vil vi gennemføre introduktionssamtalen. Vi vil nedfælde forventninger, kunnen og tilbud samt gennemgå kompetencer. Desuden aftales tidspunkt for midtvejsevaluering. De første dage vil uddannelseslægen få mulighed for at ”sidde med” ved de faste læger på skift. Uddannelseslægen vil lidt efter lidt få tilsat sine egne patienter. I starten med rigelig tid til hver enkelt patient. Målet vil være at uddannelseslægen efter introduktionsperioden vil kunne varetage en konsultation på den planlagte tid som de andre læger bruger. De faste læger er på skift tutorlæge en uge af gangen. Uddannelseslægens patientkontakter gennemgås dagligt af den ansvarlige tutorlæge. Endvidere er der mulighed for at gennemgå tutorlægens patientkontakter. De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde.

Det forventes, at du især i begyndelsen søger råd hos tutorlægerne ved alle tvivlsspørgsmål. Det er en måde at lære hinanden at kende på. Det øger vores viden om, hvad du evner, og det skal gerne give alle parter øget tryghed. Den i begyndelsen daglige gennemgang af dine – og også gerne tutorlægens notater – vil på samme måde afstemme behandlingsprocedurer og give anledning til relevant problemorienteret diskussion.

Temabaseret undervisning indgår også i den løbende uddannelse og evaluering. Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet eventuelle skævheder og få lagt en god plan for dine næste fem måneder hos os. Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med kompetencerne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler.

Vedr. økonomi er vores regnskab for praksis tilgængeligt for uddannelseslægen og gennemgås i løbet af forløbet hos os.

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt. Evalueringen, der skal være skriftlig, skal rumme både tutorlægens vurdering af dig og din vurdering af os og praksis som uddannelsessted. Du beholder evalueringen af dig selv. Lægerne i praksis vil søge at dele vejlederfunktionen efter, hvad der har hver enkeltes særlige interesse. Vi føler os alle ansvarlige for dit ophold, men én af lægerne vil være den hovedansvarlige. Vi prioriterer trivsel i hverdagen højt og forventer, at eventuelle konflikter/problemer løses i fællesskab. Hvis du oplever uhensigtsmæssigheder i dit forløb hos os, vil vi meget gerne tidligt diskutere mulighederne for ændringer, inden evt. problemer vokser sig store og uløselige.

Velkommen til FænøSundlægerne

Vi håber, at du vil få et udbytterigt ophold hos os som led i din videreuddannelse. Vi vil gøre vores til, at du kan få et godt og reelt indtryk af arbejdet i almen praksis. Du vil få en grundig introduktion som beskrevet i dette materiale og forventes naturligvis, afhængigt af dit uddannelsestrin, at gøre løbende brug af vores hjælp og vejledning. Herudover vil vi sammen med dig sikre, at du opnår de forventede kompetencer i Uddannelseslæge.dk. Vi forsøger at gøre opholdet så varieret og fagligt spændende som muligt.

Vi vil gerne indbyde dig til en kemisamtale/hilse på visit inden du starter. Du bedes derfor venligst tage kontakt til vores sekretær, for at aftale en dag i vores frokostpause til dette. Du bedes medbringe allerede kendte kursusdage og ønsker til ferie – og fridage denne dag.

Lokalisation

FænøSundhuset - Teglgårdsparken 116, 1. sal, 5500 Middelfart. Tlf. 6440 0646. FænøSundhuset er en bygning i det gamle psykiatriske hospital. Vi ejer bygningen og lejer lokaler ud til primært andre sundhedsfaglige interesserede.  Aktuelt har vi på 2. sal fire psykologer, 2 psykoterapeuter og en fysioterapeutklinik.. Vi fylder selv hele 1 sal og i Stuen har vi en frisør, et yogacenter og en psykiater.

Organisation

Praksis drives som et I/S selskab af 4 læger i kompagniskab med 1 ydernummer og fire lægekapaciteter. Derudover har vi ansat Prof. alm medicin Jens Søndergaard en dag om ugen i klinikken. Klinikken er beliggende på 1. sal med elevator og indrettet med 5 lægerum, 2 fuldt udstyrede uddannelseslægerum, 2 sygeplejeklinikker, laboratorium og sekretariat. Vi har et ultralydsapparat i praksis. Til praksis er tilknyttet omkring 6.800 gr.1 patienter og et mindre antal gr.2 patienter. Vi har åben for tilgang af patienter til praksis.

Arbejdstider for uddannelseslægen

Som uddannelseslæge deltager man i afviklingen af dagens patienter. Der vil være afsat tid fra de faste læger til supervision. Vi har udover løbende sparring, afsat ½ times fast supervision til gennemgang af dagens patienter. Vi lægger vægt på en åben dør politik, hvor man får svar på spørgsmål, der ikke kan vente til supervisionen, med det samme.

Arbejdsugen fordeles på 37 timer med start kl 8 hver dag. Specielle ønsker inden for denne ramme kan aftales nærmere.

Klinikkens dagsrytme

Telefontid sekretærer (tidsbestilling, medicinbestilling, øvrige): kl. 8-9 samt kl. 9.20 – 11.30,

Konsultationstider:
Mandag:   Kl. 08.00-15.30
tirsdag:     kl. 07.00-15.30 ( En af de faste læger møder hver tirsdag kl. 7. Øvrige møder kl. 8.00)
onsdag:    kl. 08.00-15.30
torsdag:    kl. 08.00-15.30 ( En læge har åben hver torsdag til kl. 17.00)
fredag:      kl. 08.00-15.30

Alle læger har hver dag akutte uvisiterede patienter mellem kl. 9.20-10. Derudover har en af lægerne hver dag afsat tid til akutte sygebesøg, gennemgang af korrespondancer, laboratoriesvar mm. Hele klinikken holder fælles pauser mellem kl. 9-9.20 og kl. 12-12.30.

Sygdom meddeles til en af de fast læger (Se nedenfor) 

Laboratoriets åbningstider:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00  uden tidsbestilling.
Mandag - fredag kl. 13.30 - 14.30 uden tidsbestilling.

Mulighed for tidsbestilling:
Mandag og Torsdag fra kl. 8-15.00
Tirsdag fra kl. 7.10-13.30
Onsdag og Fredag fra kl. 8-13.30.

EDB

EG-clinea
Klinikkens hjemmeside: www.fænøsundlægerne.dk 
Klinikken praksisintra: www.fl.intras.dk 

Kompagnoner

Jonas Strunge   (28916999)
Lene Søndergaard   (23675576)
Gritt Nyhegn   (40131801)
Lise Darling   (61466203)
Jens Søndergaard (fast vikar hver fredag).

Sygeplejersker

Pernille Bonde
Hanne Koertsen.     

Sekretærer

Tanja Møller Trap
Lena Marthinus.

Bioanalytiker

Ditte Frank Iversen.

Introduktionsprogram

Noget gennemgås første dag, og resten tages løbende de næste uger.

 • Rundvisning. Åbning af praksis, nøgle, alarmbrik, opstart EDB.
 • Gennemgang af ansættelsesforhold, udlevering af ansættelseskontrakt, funktionsbeskrivelse for personalegrupper, underskrive kontrakt inkl. tavshedspligt, oplysninger til lønudbetaling, medarbejder NEM-ID.
 • Information om dagsprogram, telefonsystem, modtagelse og registrering af patienter, kortlæser, information om undersøgelser, patientens forløb i lægehuset. Pauser og frokost.
 • Anmodninger om besøg meddeles akutlægen mundtligt og snarest, ligesom oplysning om andre akutte tilstande.
 • Introduktion til EDB-system. Booking af tider og ydelseskodning/diagnosekodning.
 • E-korrespondance og FMK. Info medicinbestilling.
 • Håndtering af regninger, bogføring og pengekasse.
 • Gennemgang af skabe, kontorvarer, utensilier, pjecer og patient materiale.
 • Introduktion til intranet, samt oprettelse af brugernavn og kode.
 • Gennemgang af laboratorium og skyllerum.
 • Laboratorium: Demonstration af apparatur: Ex. Hb, BS, INR,CRP, SR, varmeskab.
 • Demonstration af urinundersøgelser: Stix x2, forsendelse, D+R opsætning og aflæsning, alb/crea, chlamydia/GK.
 • Demonstration af blodprøvetagning og introduktion til web-req og ”pakker”. Forsendelse.
 • Demonstration af instruktion omkring andre prøver: HP, calprotectin, tarmpatogene bakterier.
 • Demonstration af strep A, podninger, forsendelse af prøver til patologisk.
 • Demonstration af vitalograf, beregning og indskrivning af data.
 • Demonstration af EKG apparat.
 • Demonstration af akutkasse, hjertestop instruks og Rubens ballon, sug og ilt.
 • Gennemgang af standardforløb for gravide, børn, kronikere til årskontroller, helbredscheck, rygestop osv.
 • Introduktion til lægehusets instrukser.
 • Introduktion og oprettelse på www.fl.praksisintra.dk 
 • Gennemgang af vaccinationsstatus. Evt. starte vaccine serie op/ serologisk prøve tages.
 • Basal genoplivningskursus aftales via vores lokale indsatsleder Per Møller Jensen.
 • Introduktion til diagnosekodning.
 • Introduktion til Sundhed.dk og lægehusets hjemmeside www.fænøsundlægerne.dk 
 • Introduktion til fraser og attester.

Vi glæder os til at se dig

Beskrivelse af praksis

Lægerne i Havnegade, Havnegade 3,1, 5500 Middelfart
Tlf. 64410942
Mail: laegerneihavnegade@live.dk

Lene Glent-Madsen, mobil 20874747
Anja Sørensen, mobil 51144467
Jeff Sørensen, mobil 40 754910

Historie

Praksis har i mange år ligget i en anden del af byen, men er nu flyttet til lejede lokaler på Havnen i Middelfart. Ingen af de tre nuværende ejer har været med fra start af praksis.
Vi er aktuelt 3 faste læger i kompagniskabspraksis og har en uddannelseslæge. Praksis har ca. 4.300 patienter.

Værdigrundlag

Vi har et ønske om at både læger, personale og patienter trives i vores praksis. Vi ønsker at møde folk med en positiv og venlig holdning og at være så fleksible som det nu er muligt indenfor de givne rammer.
Vi har ønske om en høj faglighed, at vi vedvarende opdateres og udvikler os.

Praksisfunktioner og patientgrundlag

Vores praksis ligger i byen og har meget beskeden skadestuefunktion, idet de fleste med akutte skader går på skadeklinikken på Middelfart sygehus eller tager til Kolding. Hvis skadeklinikken lukkes kan vi forvente mere skadestuearbejde.
Vi har pæn fordeling af patienter i alle aldre og alle sociale lag. De fleste bor i byen, enkelte i oplandet.

Lægerne/Personale

Lene Glent-Madsen, f. 1957, læge fra Odense Universitet 1984, speciallæge i almen medicin 1994, praktiserende læge fra 1996
Anja Bjørg Sørensen, f. 1973, læge fra SDU, Odense, 2001, speciallæge i almen medicin 2010, praktiserende læge fra 2010.
Jeff Erik Sørensen, f. 1958, læge fra Odense Universitet 1986, speciallæge i almen medicin 2003, praktiserende læge fra 2004.

Personalet består af Merete Krüger-Pedersen, lægesekretær- og laboratoriearbejde.
Laila Thomsen, sygeplejearbejde.
Susanne Larsen, sygeplejearbejde.
Sahiba Ramic, rengøring.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægens start hos os inviterer vi til rundvisning og samtale i klinikken. Der gives også forskellige informationer og vi vil gerne have ferie- og fridagsønsker allerede da med henblik på at kunne planlægge fremadrettet.
Vi gennemgår den praktiske arbejdstilrettelæggelse, og hvordan vi superviserer mv. Jeff Sørensen er uddannelsesansvarlig, men alle 3 læger deltager i superviseringen.
De første 1-2 uger vil der efter behov blive planlagt grad af introduktion, konsultation sammen med øvrige læger og egne konsultationer, hvor det er vigtigt, at føle sig tryg ved situationen. Der vil være god tid til at blive sat ind i EDB-systemet (CGM/Æskulap). Der vil også blive undervist i udarbejdelse af alle de forskellige attester, henvisninger med videre.
Vi vil løbende og efter et par uger tale om kompetenceniveau, og hvilke ønsker og behov uddannelseslægen har og udarbejde uddannelsesplan.
Der vil så efterfølgende blive fulgt op med samtaler og evalueringer og også attestering. Det sætter vi ekstra tid af til ca. hver anden måned.

Supervision/evaluering

4 dage om ugen er der afsat en halv time til supervision. Her vil man gennemgå de patienter, som uddannelseslægen har set og desuden vil tutorlægen til alle tider kunne ringe ind til kollega og spørge om råd og forvente at få hjælp med det samme.
Du spørger ”dagens tutorlæge”, hvis navn fremgår af dagsplanen. Om torsdagen er der fællesmøde af forskellige art, nogle gange med cases, andre gange med regelret undervisning, men også personalemøder med videre.
Uddannelseslægerne vil få foretaget direkte supervision ind imellem. Vi tre læger vil på skift være en flue på væggen en time ad gangen, og derefter vil vi give respons på de fire konsultationer. Vi vil tale om både selve konsultationsprocessen og det faglige indhold og give feed-back på det hele. Det plejer at fungere rigtig fint, og ofte får vi faste læger også meget ud af det. Vi kan alle lære af hinanden.
Efter 3 måneders ansættelse evalueres opholdet og vi godkender løbende nyerhvervede kompetencer. Afslutningsvis afholdes slutevaluering med gensidig evaluering af opholdet. Der skulle helst ikke dukke nye problemer frem ved slutevalueringen, Problemer og uhensigtsmæssigheder forventes løbende/og ved evalueringssamtaler italesat og løst fra både uddannelseslæge og tutorlægers sider. Ved slutevaluering gennemgås uddannelseslægens evaluering af opholdet via Uddannelseslæge.dk, som gerne må medbringes.

Arbejdsplan og organisation af arbejdet

Arbejdstiden for uddannelseslægen er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8-16, torsdag 8-13.
Hvis torsdags arbejdstid forlænges pga. møde kortes efterfølgende fredag tilsvarende. De 3 faste læger skiftes til at holde fri en hverdag om ugen og disse dage er der så kun 2 faste læger i klinikken.
Fredagens frokost varer 45 min. Med mad indkøbt af klinikken.

Dagens program

Konsultationer fra 8.00 – 11.45, afbrudt af formiddagskaffe 10.15 – 10.30.
Frokost fra kl. 12.15. – 12.45, hvor vi alle spiser sammen.
Igen konsultationer fra 12.45 – 14.45.

Patienterne bestiller enten tid via hjemmeside eller via personalet.
Ved ankomsten registreres sundhedskortet og derved sker der en farvemarkering på dagsplanen, så man kan se, at patienten er kommet. Der er normalt afsat 15 min. til konsultationen inkl. skrivearbejde. Der er kortere tid til akutte patienter for de faste læger.
Visse samtaler, svangre- og børneundersøgelser sættes til 30 min.

I starten har uddannelseslægen ca. 3 patienter i timen, men det forventes, at der arbejdes hen i mod samme patienttal som de faste læger, hvilket ca. er 4 patienter pr. time udenfor akuttiden. Dette for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis.
Sygeplejerske og sekretær er meget behjælpelige med svar på spørgsmål med videre, hvis de har mulighed for det.
Sygeplejerskerne varetager både sekretær og sygeplejefaglige opgaver med selvstændige konsultationer. De tager en del kronikerkontroller såsom diabetes, KOL, astma og hypertension, og de har forebyggelsessamtaler, sår-og vortebehandling samt rejsevaccinationer med videre.
Vores sekretær har fast blodprøvetid de fleste dage også. Hun har hovedansvar for sekretariatet og regnskab og edb.

Hver måned holdes et fælles møde for hele klinikken, hvor uddannelseslægen også er med.
Uddannelseslægen deltager også i undervisning og er i øvrigt at være med i samtale og fællesskabet på lige vilkår med alle andre.

Ferie/fridage

De faste læger har en ugentlig fridag hhv. man-, ons- og fredag på skift.
I sommerferien er klinikken åben.
Klinikken lukker alle helligdage, den 24.12. og 31.12, samt grundlovsdag, hvor der henvises til lægevagten.
Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.
Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift.
Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse

PBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
I introduktionsstilling indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.
I fase I uddannelsen indgår 3 køre-/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.
Nærmere beskrivelse på Videreuddannelsens hjemmeside 

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase I og II er der returdage til praksis en gang om måneden. Det er på fredage. På returdage skal kompetencer tilknyttet kvalifikationskort, godkendt på sygehusafdelingerne, godkendes. En returdag har helt samme udseende som en almindelig arbejdsdag, og afsluttes med supervision og samtale om erhvervede kompetencer fra hospitalsafdelingerne. De godkendte føres ind i henhold til kompetencekortet.

Sygdom

Ved sygdom/barnets 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte praksis ved at skrive SMS til alle de 3 læger samtidigt. Numrene står i begyndelsen af denne vejledning.
Beskeden kan ikke opfattes som modtaget før en læge har meldt tilbage.
Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet bliver indsendt.
Se også Videreuddannelsens hjemmeside om fravær.

Samarbejdspartere

Vores telefon er åben til kl. 13, hvorefter der henvises til et akutnummer, som kan anvendes ved akut opstået sygdom alene. Dette nr. henviser til sekretæren, hvis hun er til stede - ellers til en af lægerne på skift.
Vi har samarbejde primært med Strib lægerne med henblik på at dække vagt til kl. 16 på udvalgte dage.
Vi tilhører Sygehus Lillebælt, så de fleste indlæggelser sker i Vejle, Kolding og Fredericia. Vi benytter speciallæger for øre-næse-hals, øjne, neurologi og gynækologi-obstetrik i Middelfart, hud er i Fredericia og endvidere diverse speciallæger i Kolding og Vejle. Vi mødes halvårligt med Lokalpsykiatrien og taler om fælles patienter.
Der er to fysioterapipraksis i Middelfart og flere psykologer. Desuden er der et vidt forgrenet samarbejde med de forskellige afdelinger i Middelfart Kommune.

Forventninger

Vi forventer at uddannelseslægen vil bidrage til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål.
Vi synes selv, vi har en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, og hvor vi har god respekt for hinanden og hvor humor er en ikke uvæsentlig del af dagen.
Vi vil gøre vort bedste for at uddannelsestiden bliver god og lærerig og meningsfyldt

Praksisbeskrivelse Lægehuset i Strib

Adresse: Idrætsvej 21, Strib, 5500 Middelfart
Tlf.: 64 40 10 66, Fax: 64 401 056
Hjemmeside: www.64401066.dk

Læger i kompagniskabet

Vibeke Munch-Jensen, født 1960
Kandidat V 89, speciallæge i almen medicin 1995 og praktiserende læge i lægehuset siden 2001.
Tlf.: Privat Vibeke Munch-Jensen 6440 6212 - Mobil: Vibeke Munch-Jensen 2320 9558
Arbejder sideløbende med praksisarbejdet som konsulent i Sydpol, der er regionens og de praktiserende lægers organisation for udvikling af ledelse og organisation i almen praksis.

Jonas Bo Kirk Egdal, født 1975
Kandidat fra Århus Universitet i 2004. Speciallæge i almen medicin 2012 og praktiserende læge i lægehuset fra 2016. Tlf: Privat Jonas Egdal, 30295344

Louise Hørmann Mørk, født 1971
Kandidat V 98, speciallæge i almen medicin siden 2006 og praktiserende læge i lægehuset siden 2009. Tlf.: Privat Louise Hørmann Mørk 7624 0824 – Mobil: Louise Hørmann Mørk 3054 2818

Øvrige personale

Sekretær Karina Stingelund, 28 timer/uge (siden 2016)
Sekretær Susanne Larsen, 31 timer/uge (siden 2016)
Sygeplejerske Brigitte Reimer 29 timer/uge (siden 2007)
Sygeplejerske Anette Thorstein-Nielsen, 28 timer/uge (siden 2016)
Rengøring mm. Solvejg Rosenkjær 3 timer daglig
Laborant Margit Krøis, vikar

Lidt historie

Lægehuset har eksisteret i Strib siden 1943. I 1972 blev praksis udvidet til 2 mand og i 2009 til 3 mand. I starten lå lægehuset på Münstervej i tilknytning til lægens privatbolig. I 2005 blev det nye lægehus bygget for at honorere det større behov for plads på grund af flere patienter og personaler. Vi er placeret centralt i Strib mellem skolen og forsamlingshuset. Lægehuset er på 269m2 og rummer et stort og lyst venteværelse, 5 konsultationsrum, laboratorie, køkken samt toiletter og bad. I 2016 har vi udvidet parkeringsområdet og etableret en frugtlund i på vores græsarealer.

Daglig drift

Praksis har åben mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 08-16 og torsdag kl. 08-17.
Praksis har kun konsultationer efter aftale. Fra 1.9.2016 har vi indført tidsbestillingssystemet ”Tid Samme Dag”, hvor alle andre problemstillinger end profylakse gives bookes tid samme dag.
Praksis har ikke telefontid, patienterne kan ringe i løbet ad dagen. Hvis der ønskes kontakt til en af lægerne, ringer vi tilbage, hvis det ikke er mere hensigtsmæssigt at give en konsultationstid.
Tilbagemeldinger om undersøgelsessvar sker ligeledes ved, at vi ringer eller mailer til patienterne. Patienterne skal dog informeret om, at henvende sig, hvis de ikke hører fra os.

08.00-09.30: Konsultationer
9.30-10.00: Telefoner & e-mails
10.00-10.15: Pause
10.15-11.50: Konsultationer
11.50-12.00: Opsamling
12.00-12.30: Frokost
12.30-13.00: Supervision af uddannelseslægen ved en af os praktiserende læger
12.30-13.00: Administration: attester, epikriser, labsvar, korrespondancer
13.00-13.30: Akutte patienter og sygebesøg
13.30-15.15: Konsultationer
15.15-15.45: Akutte og administration
15.45-16.00: Opsamling
Fra kl. 16.00 henvises til lægevagten

Torsdage er dog anderledes, da arbejdstiden for lægerne er skiftevis 8-16 eller 9-17. Den første torsdag i hver måned (undtagen juli/august, på grund af ferie) holdes der personalemøder.

Den sidste torsdag i måneden holderne lægerne møde, afhængigt af, hvor du er i din uddannelse, og afhængigt af dagsorden, vil du blive spurgt om at deltage.

Ligeledes laver vi ca. 6 gange årligt formaliseret undervisning ved en af os læger (inklusiv uddannelseslæger), ligesom læger og personale altid efter kursus orienterer om, hvad man har fået med hjem fagligt. Dette foregår som oftest lige efter endt frokostpause på en dag, hvor alle er til stede.

Torsdag og fredag er der frokost arrangeret af Lægehuset.

Der afsættes som grundregel 15 min. til hver konsultation, dog således, at der kan aftales længere tider ved konsultationer, som er mere tidskrævende (1. gangs graviditetsundersøgelser, visse attester, samtalebehandlinger, operationer). Enhver konsultation kan således forlænges med 5 minutters moduler. Uddannelseslægerne har oftest længere tid til konsultationerne, og særligt i starten af forløbet, se senere.

Akutte patienter, hvor der ikke er ledige tider, tildeles enten tider efter kl. 15.15, eller hvor det skønnes de kan presses ind mellem de ordinære tider.

Fra kl. 08.00 til 12.00 er der tidsbestilling til ”Tid Samme Dag”, efter 12 kun til akutte tilstande. Fra 8-13 er der receptfornyelser og andre opgaver, som kan klares af praksispersonalet.

I det daglige behandler vi også mindre skader, og viderevisiterer hvad der ligger udover vores kapacitet. Nærmeste kirurgiske skadestue er Kolding Sygehus. Der findes desuden en sygeplejerskebemandet skadeklinik på Middelfart Sygehus til kl. 22.00.

I laboratoriet kan udføres: EKG, urinstixs, urinmikroskopi, dyrkning, wet smear, blodprøvetagning til eksternt laboratorium, hæmoglobin, blodsukker, sænkning, crp, streptokokprøve, vitalografi, peakflow, tympanometri.

Blodprøver hentes daglig til Kolding ca. kl. 10.20 og 14.20. Der foreligger svar på de fleste prøver dagen efter.

Patienter

Pr. 1. september 2016 er der tilmeldt ca. 4.200 patienter, heraf ca. 800 børn. Desuden et mindre antal gruppe 2 patienter.

De fleste patienter kommer fra selve Strib by på knap 5000 indbyggere eller fra Middelfart, men vi har patienter spredt over hele Middelfart Kommune samt enkelte i Fredericia Kommune.

Plejehjem og hjemmeplejen

Der er 5 plejehjem i Strib/Middelfart området og vi har sædvanligvis patienter på dem alle sammen, de fleste på Rudbækshøj, som er beliggende i Strib.

Vi har et tæt og dagligt samarbejde med hjemmeplejen og plejecentrene. Vi arbejder i 2016 på at blive plejehjemslæge/-konsulent for Rudbækshøj plejehjem.

Kontakten sker telefonisk, pr mail, ved konsultationer eller ved sygebesøg.

Hvis vi har haft kontakt med en patient, hvor hjemmeplejen/plejehjemmet er involveret, sender vi oftest vores notat som korrespondance  for at sikre fælles forståelse af sygdom og behandlingsplanen. Hjemmepleje og plejehjem udleverer medicin ud fra FMK og er således afhængig af vores omhyggelighed i ordinationerne her.

Efterskoler

Vi betjener 2 nærliggende efterskoler, Billeshave og Strib Idrætsefterskole. Vi ser eleverne i tilfælde af akut opstået sygdom og sender kopi af vores notat som korrespondance til elevens egen læge.

Apotek

De fleste recepter ekspederes via Middelfart og Strib apoteker. Ved behov for udbringning til plejehjem eller privat er det Middelfart, der varetager det, ligesom de sender til udsalget i Skrillinge.

Der udbringes medicin til Strib kl. 17.00. For at medicinen skal nå at være fremme samme dag, skal ordinationen være sendt senest kl. 15.

Desuden bruger vi apotekerne i Fredericia: Erritsø, Løveapoteket og Axeltorv. Der findes et apotek i Ejby med håndkøbsudsalg i Nr. Aaby.

Recepter

Den elektroniske recept tillader at vi uden besvær kan sende recepter til alle apoteker i Danmark, og faxe recepter til alle apoteker indenfor EU, hvis nogle af vores patienter har glemt deres medicin under rejser.

Klinikken har implementeret FMK.

Vi tilstræber udelukkende at bruge elektroniske recepter bl.a. af hensyn til registreringen i FMK.

Sygehuse

Vi bruger primært Sygehus Lillebælt (Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart) og ved akutte indlægges kontaktes oftest visitator i FAM, Kolding.

Der er sygeplejebemandet skadeklinik til kl. 22.00.

Fødsler i Odense eller Kolding.

Psykiatri og rygcenter er i Middelfart.

Organkirurgi er i Kolding eller Vejle, Urologi Fredericia eller Odense.

Børneafdelinger er i Kolding og Odense og børne-ungdomspsykiatri er i Odense.

I det hele taget må vi anføre, at de frie sygehusvalg og vores placering tæt på Middelfart, Fredericia, Kolding og Odense gør, at alle disse sygehuse let kan bruges. Hvis patienterne har andre ønsker, kan de efterkommes, men ofte med den begrænsning, at vi ikke kender sygehusene så godt.

Der findes røntgenafdelinger på alle de nærliggende sygehuse, vi bruger mest Middelfart og Fredericia, men mammografier sker enten i Odense eller Vejle.

Røntgenafdelingen i Middelfart har dagligt åbent uden tidsbestilling 09-14 for thorax og knoglerøntgen. UL scanning uden tidsbestilling alle hverdage fra kl. 9-12. Øvre abdomen og testis.

Vejle Sygehus røntgen afdeling: Mandag til torsdag 9-12 ultralydsscanning uden tidsbestilling: abdomen, testis og DVT. Obs ultralydsscanning over abdomen faste tre timer før undersøgelse.

Røntgenafdelingen i Fredericia betjener patienter henvist fra Fredericia Sygehus, dog kan vi, hvis patienten kan have fremmøde før kl. 15 alle ugens hverdage, henvise til ultralydsscanning på mistanke om DVT.

Se folderen i dit konsultationslokal.

Speciallæger

I Middelfart findes øjenlæge, psykiater, øre-næse-halslæge og gynækolog.

Alle de øvrige specialer findes spredt mellem Odense, Fredericia, Kolding og Vejle.

Patienterne og vi kan frit vælge afhængigt af speciallægens kvaliteter, ventetider og vores kendskab.

Af vores kartotek i EDB systemet fremgår også, hvem vi mest anvender.

Fysioterapeuter

Der findes to klinikker i Middelfart Kommune, og vi samarbejder godt med begge.

Desuden bruges en klinik i Fredericia (Norgesgade 2), som vi bruger især til kvinder med bækkenløsning.

Fysioterapeuterne modtager kun elektroniske henvisninger.

Kiropraktorer

Der findes en klinik i Middelfart Kommune med aftale med Sygesikringen. Der kræves ikke henvisning fra os til kiropraktorer.

Social- og sundhedsforvaltningen

Middelfart Kommune: Telefon 8888 5500
Vi har et udmærket sammenarbejde med alle afdelinger. Overvejende sker kommunikationen telefonisk eller via forskellige erklæringer.
Vi mødes x 2 årligt og drøfter aktuelle emner.

Psykologer

Der findes flere i området, men ikke alle har aftale med Sygesikringen. Ina Mortensen, Jan Johansen og Grethe Møldrup har sygesikringsaftale.
Brug telefonbogen eller  www.sundhed.dk
Bemærk, at en del har ventetider som er urealistisk i krisesituationer.

Uddannelsesforløbet

Som uddannelseslæge skal du være hos os i 6 måneder.

Allerede inden du starter, vil vi aftale dine daglige arbejdstider. Vi ønsker også ved opholdets start at kende dine kursusdage og ferier, så vi kan få sat det hele ind i kalenderen.

Vi ønsker, at uddannelseslægen tager kontakt til os, nogen tid inden og arrangere en samtale i Lægehuset, hvor vi kan få et første indtryk af hinanden.

De første dage i praksis vil blive planlagt, så du gradvist bliver introduceret til huset vaner og arbejdsgange.

Der vil, når vi skønner det, blive sat patienter til dig og i starten med 30 minutters intervaller og senere stile mod de normer der er for resten af praksis, men hele tiden sørge for, at du får tid til at både behandle og lære noget af den enkelte konsultation.

Der vil inden for de første dage, når du har dannet dig de første indtryk, blive sat tid af til en introduktionssamtale, hvor vi vil danne os et indtryk af dine forudsætninger og kvalifikationer, ligesom vi vil tage fat på introduktionsprogrammet med checklister osv.

Den første tid vil du følge os læger og praksispersonalet i vores arbejde med patienterne, og som anført senere selv udføre konsultationer.

Der vil hver dag blive afsat 30 minutter til supervision lige efter frokosten til gennemgang af dine konsultationer med en af os læger, og desuden mulighed for at gennemgå forløb hos os, som du kan lære af.

Efter en måned er der en justeringssamtale, hvor begge parter kan rette op på eventuelle problemer eller afklare tvivlsspørgsmål.

Efter tre måneder er der en midtvejsevaluering, hvor checklisterne gennemgås, og resten af forløbet planlægges.

Lige inden slutningen af dit ophold laves en slutevaluering, hvor det samlede forløb gennemgås. Evalueringen skal være skriftlig, og rumme tutorlægernes evaluering af praksisreservelægen og praksisreservelægens evaluering af praksis som uddannelsessted.

Under hele dit ophold, vil vi løbende vurdere din evne til at indgå i samarbejde og i kommunikation, da vi finder begge disse kvalifikationer som en meget vigtig del af arbejdet i almen praksis. I vurderingen og udviklingen kan indgå direkte supervision af konsultationer (fluen på væggen) eller supervision af videoer med konsultationer.

Herudover vil vi også løbende godkende dine kompetencer i Uddannelseslæge.dk.

Som læge i speciallægeuddannelsen, vil du under sygehusdelen, have returdage hos os månedligt. Vi plejer, ved hvert afdelingsskift, at aftale, hvilken ugedag der er mest hensigtsmæssigt, som oftest er det tirsdage eller onsdage. Rent fagligt vil vi på returdagene evaluere og diskutere de kompetencer, som knytter sig til kvalifikationskortene på de pågældende afdelinger. I supervisionen lige efter frokost vil vi i dialog med dig finde ud af uddannelsesniveauet, så vi løbende kan godkende dine kompetencer.

Konsultationslokale

Du får dit eget konsultationslokale udstyret med samme faciliteter som os andre læger.

EDB

Lægehuset bruger XMO, og du vil få instruktion i brugen hurtigt efter at være begyndt hos os.
Vi er tilmeldt datafangst.
Vi kommunikerer elektronisk med såvel sygehusene, apoteker samt visse speciallæger og fysioterapeuter.
Vi har FMK.
Vi har scannet alle papirjournaler ind, så der findes kun elektroniske journaler.

Vagtlægekørsel

Som basislæge er du ikke involveret i vagtarbejde, men vi anbefaler, at du prøver at følge os på nogle kørevagter for at danne et indtryk af denne del af arbejdet.
Som bloklæge vil der være arrangeret vagtskemaer via uddannelsessekretariatet. Se Videreuddannelsens hjemmeside 

Lægetaske

Du vil, som uddannelseslæge, få stillet en lægetaske til rådighed under hele forløbet.

Sygdom

Hvis du bliver syg, meld det hurtigst muligt telefonisk til den personale ansvarlige læge og indberet dette via app'e, Minløn.

Forventninger

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og med patienten i centrum. Vi vil bidrage med supervision og undervisning, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for læring. Vi byder dig velkommen og glæder os til samarbejdet.

 

Louise Hørmann Mørk, Vibeke Munch-Jensen og Jonas Kirk Egdal

Praksisbeskrivelse

Teglgårdslægerne
Teglgårdsparken 104, 1.th.
5500 Middelfart
Telefon: 64410064

Praksis er en 3-mands kompagniskabspraksis med ca. 4.300 patienter tilknyttet.

Vi har 1 sekretær (Anne Cathrine), 2 sygeplejersker (Susanne og Maiken) og en SSA (Søs) ansat.

Sygeplejerskerne har udover sygeplejeopgaver også i varierende grad opgaver i laboratoriet, ved skranken og i sekretariatet. Vores sygeplejerske Maiken har særligt fokus på vores KOL/astma patienter, og Susanne har forløbene med vores diabetikere. Desuden varetager de begge mange andre sygeplejeopgaver og kontroller.

Søs varetager laboratoriet og har dagligt opgaver i sekretariatet.

Vi bor på 1. sal sammen med en anden 3-mandsklinik, og i slut 2023 flytter vi sammen med dem i nye lokaler. Vores laboratorie og personalestue ligger i stueplan. Der er gode parkeringsmuligheder for både patienter og personale. Klinikken er beliggende 10 minutters gang fra Middelfart station.

Vi deler personalestue med vores naboklinik og har sammen en praktisk medhjælper ansat, der sørger for at stille brød, kaffe og the frem til frokost. Man medbringer hver især eget pålæg.

Vi har plads til 1 uddannelseslæge og har haft læger i alle forløb fra KBU til fase 3 læger. I kortere perioder har vi også medicinstuderende på klinikophold. Vi ser uddannelseslæger som en kærkommen mulighed for at lære kommende kolleger at kende og samtidig få nye idéer og frisk faglighed ind i huset. Vi har en ambition om at introducere dig til livet som praktiserende læge med alle de mangeartede og spændende muligheder det rummer.

Vi har et bredt patientklientel fra hele Middelfart kommune. Vi har både unge, børnefamilie, ældre patienter, plejehjemsbeboer og flere beboer fra kommunens psykiatriske bosteder. Vi kører akutte sygebesøg ved behov og opsøgende hjemmebesøg efter overenskomsten.

Vi arbejder med lægesystemet egClinea.

Da vi har eget laboratorie med daglig åbningstid mellem kl. 8-14, tager vi sjældent selv blodprøver under konsultationerne. Vi har dog mulighed for selv at tage CRP med hurtigt svar.

Vores laboratorie varetager alle laboratorieopgaver – blodprøver både til os selv og sygehus, EKG, urinprøver, instruktion og forsendelse af afføringsprøver og så videre.

Vores sygeplejerske laver LFU.

Klinikken er åben hver dag fra kl. 8-16 (kl 17.00 om torsdagen)

Vi har patienttider fra kl. 8 til kl. 15. (kl. 16.30 om torsdagen). Vi sætter som udgangspunkt 15 min. af pr konsultation, men enkelte problemstillinger bookes på dobbelttider - fx: 1. svangreundersøgelse, nogle børneundersøgelser, tolkesamtaler, attestarbejde osv.

Lægerne har ikke telefontid. Vores telefoner passes af vores sekretær og sygeplejersker, som visitere og beder lægen om at ringe tilbage ved behov. Vi har administrativ tid flere gange fordelt over dagen.

Hver dag er der en af lægerne, der er akutlæge og som udgangspunkt ser alle akutte patienter og varetager håndteringen af svar, epikriser, korrespondancer osv. Efter covid 19 ses ingen u-visiterede patienter.

Vi har frokostpause mellem kl. 11.30-12.

Hver tirsdag er der efter frokost 1 times møde, som på skift er lægemøde, undervisning og personalemøde.

De faste læger har alle på skift fri en dag om ugen.

Som uddannelseslæge har man dobbelttider til det meste fra starten af og vi justere efterhånden, alt efter erfaring og uddannelsesniveau. Uddannelseslægen har både planlagte patienter, ser akutte problemstillinger, har e-mail konsultationer og kører besøg. Afhængigt af hvor langt man er i uddannelsen, er man også med at til varetage funktionen som akutlæge.

Der er fastsat 30 minutters supervisionstid hver dag, typisk beliggende lige efter frokost. Der er altid mulighed for at spørge ved behov. Uddannelseslægen får tildelt en fast tutorlæge, men den daglige supervision varetages på skift af alle lægerne. I løbet af opholdet er der løbende evaluering og kompetencevurdering.

Arbejdstiden for uddannelseslægen er som følger: (Ved stort behov for anden fordeling af timerne, kan dette eventuelt aftales på forhånd)

Mandag – tirsdag – onsdag: kl. 8-15.30
Torsdag: kl. 8-16.30
Fredag: kl. 8-14

Ferie og andet fravær skal aftales i god tid med tutorlægen. Hvis man er bekendt med datoer for kurser og ferie allerede inden ansættelsesstart, vil vi meget gerne modtage dette.

Uddannelseslægen skal selv indberette kursusdage, ferie, omsorgsdage og sygdom via appen ”Minløn”.

Ved sygdom kontaktes en af de faste læger telefonisk mellem kl. 6.30-7.00.

2 af de faste læger i klinikken deltager i lægevagtsarbejdet, og der vil være mulighed for at komme med på følgevagt. Skal du som led i din uddannelse have selvstændige vagter med supervision, beder vi dig oplyse datoerne i så god tid som muligt, så det kan lægges ind i kalenderen. Ret til fri efter obligatorisk vagt følger gældende regler. Vagter ud over de obligatoriske skal planlægges så de ikke influerer på afvikling af arbejdet i klinikken.

Vi vil meget gerne opfordre nye uddannelseslæger til at komme forbi til et kort besøg og hilse på os og personalet forud for opstarten. Ring eller skriv en mail, så finder vi en dag der passer.

Har du spørgsmål til dit ophold hos os, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig!

Med venlig hilsen

Helle Munck. Mobil: 30261599, mail: hellemunck@dadlnet.dk
Anne Madsen. Mobil: 61705374, mail: annemadsen@gmail.com
Mette Correll Dalegaard. Mobil: 40964524, mail:  mettedalegaard@gmail.com 

Lægehuset Nr. Åby

Æblehaven 1
5580 Nr. Åby
Tlf. 64421048
www.eLægehuset.dk 

Uddannelsesprogram

Velkommen

Der har været uddannelseslæger i vores lægehus løbende gennem ca. 50 år, og vi er et eftertragtet uddannelsessted. Det er vi glade for og stolte af, og vi vil glæde os til at fortsætte uddannelsesarbejdet sammen med dig.

Hvis du har fået tildelt os som uddannelsessted, vil vi gerne have, at du kontakter os, for at arrangere, at du kommer forbi, ser lægehuset og får hilst på os. Dine ferie-, vagt- og kursusønsker vil vi gerne have sendt til Anne, som lægger arbejdsskemaet, på vores e-mail: elaegehuset@gmail.com.

Har du ikke fået tildelt os som uddannelsessted, men går med ønsker om dette i forhold til en fase 3 uddannelsesstilling, vil vi bede dig kontakte os per telefon eller mail angående dette, så tidligt som muligt.

Vores praksis har til huse i et et-plans lægehus og er en landpraksis. Der er god variation i konsultationsemnerne, som spænder over alt lige fra kronikere til børneundersøgelser og skadestuearbejde.
Det er en 3-mands kompagniskabspraksis, og vi er alle 3 uddannede tutorlæger; Sverre er uddannelsesansvarlig.
Der er ca. 5.300 tilmeldte patienter. Vi har 5 social og sundhedsassistenter og 4 sygeplejersker som hjælpepersonale.
Nyere billeder af lægehuset og af os kan ses på vores hjemmeside på elægehuset.dk.

Nørre Åby ligger på Vestfyn, centralt i Middelfart Kommune. Det er en stationsby med 3.000 indbyggere og faste togafgange til Odense og Jylland. Der er nem adgang til motorvejsnettet og køretiden til Odense, Kolding og Vejle er ca. 25 minutter.

Introduktionsprogram

Den første dag kommer den uddannelsessøgende kl. 8, og bliver så introduceret til lægehuset og følges med én af de faste læger resten af dagen. Vi plejer at lade den uddannelsessøgende læge, følge en af os på skift i konsultationen og på sygebesøg i den første uges tid, så den uddannelsessøgende lærer huset og os at kende.

Der er dagligt skemalagt en ½ times supervision til uddannelseslæger, dog 1 time 1 gang pr. uge. Derudover forventer vi, at vores uddannelseslæger opsøger os løbende i løbet af dagen ved behov.

Skematisk ser programmet cirka således ud:
Dag 1 Velkomst og introduktionssamtale (60 min) inklusive fastsættelse af opfølgende aftaler ved tutorlæge. Følges med tutorlæge resten af dagen. Introduktion til vores computersystem, Novax.
Dag 2 Følges med anden fast læge formiddag. Over middag 1 time med Novax. Derefter egne 2 ”lette” patienter i timen eftermiddag.
Dag 3 Følges med tredje fast læge formiddag. Supervision 30 minutter over middag. Så egne 2 patienter i timen.
Dag 4 Følges med sygeplejerske formiddag og introduktion til CRP, HGB, BS, Strep. A. Supervision 30 minutter over middag. Egne 3 patienter i timen eftermiddag.
Dag 5 Følges med sygeplejerske formiddag med introduktion til kronikerkontroller. Supervision 30minutter over middag.

Derefter egne patienter med gradvis øgning i patient antal og opgaver i forhold til kompetencer.

Fase 3 læger forventes i løbet af ansættelsen, at kunne arbejde med 4-5 patienter i timen.

Dagsplan uddannelseslæger (inkl. returdage)

(Gældende mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag aftales nærmere ang. lang hhv. kort dag)

08.00-09.40 Konsultationer
09.40-10.20 Administrativt arbejde
10.20-10.30 Pause
10.30-12.00 Konsultationer
12.00-12.30 Administration
12.30-13.00 Frokost
13.00-13.30 Supervision (En gang om ugen dog 60 min. supervision, til gennemgang af emner,                     kompetence godkendelse og direkte supervision).
13.30-15.00 Patienter
15.00-15.20 Administration

Ferie

Alle uddannelseslæger har ret til 5 ugers ferie og 5 feriefridage (6. ferieuge bliver trukket i løn for fase 2 og 3 læger, men kompenseres via almen praksistillægget). Ferie afholdes efter aftale med praksis i henhold til ferieloven.

Det tilstræbes at afholdelse af ferie fordeles mellem ansættelserne, så der ikke sker ophobning af restferie.

Løn under ferie udbetales via feriekort. Løn for ferie- fridage udbetales på forskud dvs. uden attestation. Det er frivilligt om man vil afholde feriefridage.

Sommerferieplanen ligger klar 1/3 med frist for ferieønsker 1/2. Øvrige ferier planlægges med 1-3 måneders frist. Vi ønsker, at medarbejderne, så vidt muligt, får ferie når de ønsker det, men skolernes ferie kan være en udfordring at dække. Uddannelseslægen kan som hovedregel få 3 ugers sommerferie som ønsket.
Klinikken holder åbent hele året.

Alle uddannelseslæger har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår barnet fylder 7 år. Omsorgsdage afholdes efter aftale med praksis i god tid. De skal afholdes inden for det kalenderår de optjenes, ellers går de tabt.

I forbindelse med barselsorlov kan man vælge at overflytte 2 omsorgsdage til næste kalenderår.

Ved dit barns sygdom

Ved pludselig opstået sygdom sendes SMS til Både Anne, Sverre og Christian, så snart man ved det. Dog seneste kl. 21 dagen før eller mellem 6-7 om morgenen (ikke beskeder om natten).
Hvis du tænker, at sygdommen kommer til at vare mere en 1 dag, bedes du informere om det i beskeden.
Det højst tilladelige fravær er 10% af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel ud over kurser og ferie.

Fraværsregler

6 måneders ansættelse består således af 180 arbejdsdage, svarende til et maximalt fravær på 18 dage.

Ved fravær ud over 10% skal Den Lægelige Videreuddannelse kontaktes med henblik på forlængelse af ansættelsen. Ved fravær forstås fraværsperioder pga. sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, barns 1. sygedag, ikke-obligatorisk/valgfri kursusdeltagelse, tjenestefrihed til lægebesøg, tandlæge, ledsagelse af mindreårigt barn til læge og lign.

Ferie og feriefridage, samt de obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen og kurser, der indgår i den enkelte læges uddannelsesplan i den kliniske uddannelse, tæller ikke som fravær. Fravær som følge af tillidsmandsarbejde betragtes som del af det kliniske arbejde og tælles derfor heller ikke med i de 10%.

Lægefagligt

Vi lægger stor vægt på, løbende at udvikle klinikken og lægefagligheden. Vi har intern undervisning ca. 1 gang om måneden. Uddannelseslægerne underviser også i løbet af deres ophold hos os. Lægerne (og personalet) deltager i fyraftensmøder, dags- og ugekurser. Der afsættes 10 minutter hos alle i forlængelse af frokostpausen, efter nogen har været på kursus, så vedkommende kan fortælle om kurset.

Socialt

Vi lægger vægt på, at alle kommer til pauserne.

Smartphones bruges kun i pauserne og kun til at dele information med os andre. Brug udover ovennævnte prøver vi at undgå.
Vi holder en årlig julefrokost samt et sommerarrangement.
Lægehusets computere bruges til faglige formål og ikke til sociale medier og private mails grundet risiko for, at vores computere hackes eller inficeres.

Samarbejdspartnere

Det lokale plejehjem er placeret på samme vej som lægehuset. Sverre kommer fast på plejehjemmet. I tilknytning til plejehjemmet findes de fleste aflastningspladser i Middelfart kommune.

Vi har et godt samarbejde med de lokale speciallæger.

Direkte supervision

En del af uddannelsen hos os vil være med direkte supervision og/eller brug af videooptagelser.

Praksisdrift

Hvis du har et hoveduddannelsesforløb hos os, vil du blive introduceret til praksisdrift/økonomi i praksis. Vi kigger blandt andet på årsrapport fra revisor og bogholder, afregningsportalen på Sundhed.dk, afregning fra lægesystemet (NOVAX) til regionen, §87opgørelse, og hvordan man bruger den til at analysere klinikkens aktivitet.

Lægevagter

Der er mulighed for at komme med på vagt, samt hjælp til planlægning, afvikling og supervision i forbindelse med obligatoriske vagter.
For intro- og hoveduddannelseslæger er vagtuddannelse obligatorisk.
I begyndelsen af fase I, inden de obligatoriske kørevagter i fase I, afholdes vagtkursus som led i de centraliserede kurser i Odense.
Introlæger: 3 obligatoriske ledsage vagter. Timer afspadseres.
Fase 1 læger: 3 køre og konsultationsvagter , tutorlæge bagvagt.
Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter, tutorlæge bagvagt.
Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter, tutorlæge bagvagt.
2 visitationsledsagevagter 2-4 timer tutor ansvar for aftaler.
2 selvstændige visitationsvagter (øvrige visitatorer fungerer som vejledere).
I fase 1, 2 og 3 kan vagter efter overenskomsten afspadseres, men der kan i stedet aftales udbetaling af honorar.

Efter vagtkursus og 3 kørevagter i Fase I kan søges om selvstændigt vagtydernummer til kørevagter. Dette er ikke obligatorisk.

Rygning

Rygning er ikke tilladt i arbejdstiden.

Transport

De faste læger har bil til f.eks. sygebesøg. Det er ikke et krav, at uddannelseslægen skal stille en bil til rådighed.

Klinikkens historie

Lægehuset i Nørre Åby stod færdigt i marts 1975. Byens daværende 3 læger (Kloppenborg, Thilker og Nielsen) var gået sammen om at bygge et fælles lægehus i byen. Det var tegnet af arkitekt E. Richers fra Horsens og kostede omkring ¾ million kroner. Lægehuset er siden løbende blevet moderniseret og udbygget, men det oprindelige præg er bevaret.

Vigtige links

I klinikken bruger vi lnaa.intras.dk til at samle relevante faglige og praktiske informationer. Du får adgangskoden i forbindelse med, at du starter hos os. Til kliniske opslag bruger vi ofte sundhed.dk.

Lægehusets hjemmeside er www.elægehuset.dk 

Praksisbeskrivelse Lægehuset i Taulov

Praksisbeskrivelse og uddannelsesprogram for Lægehuset i Taulov
Tårupvej 3
7000 Fredericia

Historie

Lægehuset blev bygget i 1972, efter en sammenlægning af 2 enkeltmandspraksis i Taulov (læge Karl Erik Christensen) og i Håstrup (læge Esben Olsen), som er en lille landsby ca. 9 km vest for Taulov. Lægestaben blev i 1974 udvidet med læge Jørgen Olsen.

Der har været følgende læger i i Lægehuset i Taulov

Karl Erik Christensen   1972-1994
Esben Olsen   1972-1990
Jørgen Olsen   1974-1979
Frederik Zeuthen   1979-1985
Jørgen Damsgaard   1986-
Anders Bank   1990-1995
Petra Toftgaard   1995-
Stig Bertelsen    1995

Personale

Lægehuset er en kompagniskabspraksis og et interessent selskab, og består som anført af lægerne Jørgen Damsgaard , Petra Toftgaard, og Stig Bertelsen.

Derudover:
Sekretær Pia Due Nørskov  (37 timer)
Bioanalytiker Lisbeth Hansen (30 timer)
Sygeplejerske Lene Haugaard  (20 timer)
Sygeplejerske Karen Margrethe Fode   (24 timer)

Patientgrundlag

Der er tilmeldt ca. 4.900 gruppe I patienter, og nogle enkelte gruppe II patienter.

Patienterne kommer fortrinsvis fra Taulov Skærbæk området, men vi har patienter både i Fredericia , Middelfart, Kolding, samt i landsbyerne Herslev, Håstrup og  Smidstrup som alle ligger vest for Taulov.

Lægehuset er som anført en kompagniskabspraksis, hvilket i modsætning til en gruppepraksis, indebærer at økonomi, personale og patienter er fælles. Det er dog ønskeligt at den enkelte patient følges af den samme læge, for at opnå den bedste kontinuitet.

Samarbejdspartnere

Patienterne hører primært til Fredericia Kommune, men vi har også en del patienter der er tilknyttet  Kolding, Vejle og Middelfart kommune, som vi derfor også har samarbejde med.

Sygehusene i Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart er under samme ledelse, Sygehus Lillebælt, og alle sygehuse benyttes alt efter hvilket speciale der er behov for.

Arbejdstilrettelæggelse

Arbejdsdagen går fra kl. 8.00 til kl. 16.00. Onsdag dog til kl. 19.00
Der er daglig telefontid for lægerne fra 8.00 til 9.00, på nær onsdag hvor den er fra kl 15.30 til 16.00
Der er aftalte konsultationer fra kl. 9.00 til 10.00, og fra 10.15 til 11.00
Akutte patienter fra kl. 11.00 til 11.30
Aftalte konsultationer igen fra kl. 11.30 til 13.00, og fra 13.30 til 14.00.
Onsdag dog aftalte konsultationer fra 13.00 til 15.00, og fra 16.00 til 18.45

Der gives tider af 15 minutter.  I akut tiden fra kl. 11.00 til 11.30 max 3 patienter pr. læge.

Derudover ser den vagthavende læge akutte patienter efter kl. 13.30, og onsdag fra 8.00 til 13.00.

Det går på skift mellem lægerne, at have dagvagten.  Dette indebærer at man ud over de akutte patienter i tidsrummet fra 11.00 til 11.30, hvor man er fælles om at klare de akutte patienter, skal klare dagens akut arbejde, inklusiv sygebesøg. Derudover godkende medicin, samt læse posten. Dagvagten har ikke planlagte konsultationer i tidsrummet 13.30 til 14.00.

Om onsdagen møder dagvagten fra kl. 8.00 til 16.00, de øvrige læger fra 13.00 til 18.45.

Der er kaffe pause fra kl. 10.00 til 10.15, onsdag fra 15.00 til 15.30. frokostpause fra kl. 13.00 til 13.30.

Ferier tilrettelægges således at der altid er 2 læger på arbejde.

Konferencer og formaliseret undervisning

Den sidste torsdag i hver måned holdes der info møde for hele lægehuset fra kl. 13.00 til 14.30. Her vil nyheder blive formidlet. Dem der har været på kursus vil give referat. Det tilstræbes, at man på skift, læger som øvrige personale, underviser i et på opfordring eller selvvalgt emne. 

Introduktion af uddannelseslæger.

Fremgår af bilag, fra vores akkrediteringsmappe pkt.4.3.

Det kan anføres at der altid er ad hoc supervision ved behov, men derudover fast daglig supervision foretaget af tutorlægen, når dagens aftalte konsultationer er overstået.

Dette vil blive gjort ud fra den strukturerede vejledersamtale KV1*.

Derudover vil den strukturerede observation af procedurer KV4*, blive brugt hvor målbeskrivelsen for uddannelseslægen kræver det.

Det tilstræbes at mindst en konsultation optages på video, med henblik på struktureret observation af en konsultation KV2*. 

Der vil blive foretaget en introduktionssamtale  hurtigst muligt efter ansættelsen. Her vil alle de faste læger være til stede. Den vil tage udgangspunkt i  DSAMS skemaer for  ” 3 evalueringssamtaler i løbet af ansættelsen” under Quick guide til KBU ( også selv om det ikke er en KBU læge).

Op til  midtvejsevalueringen  vil der blive foretaget en 360 grades evaluering* fra husets øvrige medarbejdere.

Tutorlæge og uddannelseslæge har fast en time hver torsdag, fra kl. 9.00 til 10.00, hvor  læringsmålene vil blive gennemgået, samt emner efter behov og ønske.

Vagter

Uddannelseslæger skal når de er klar til det,  prøve at passe dagvagten i lægehuset, men altid først efter en måneds ansættelse.

Lægevagter, følgevagter og superviseret lægevagter aftales i henhold til

Vagter der skal afholdes under Uddannelsen til Almen medicin i Region Syd:
Introduktionslæger: 3 følgevagter
Fase 1 læger: 3 køre og konsultationsvagter
Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter
Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter
(etårig stilling) 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer tutor ansvar for aftaler 
2 selvstændige visitationsvagter
*Se DSAM, specialeuddannelsen i almen medicin, Kompetencevurdering.

 

      

Praksisbeskrivelse

Lægerne i Vamdrup
Adresse: Sydbanegade 4, 6580 Vamdrup
Tlf.: 7558 1011
E-mail: vamdrupdoc@gmail.com 
Hjemmeside: www.vamdrupdoc.dk

Historie

I 1966 blev to sololægepraksis drevet af Frede Jørgensen og Gran lagt sammen til det første lægehus i Vamdrup, der var placeret sammen med Apoteket. I starten blev det drevet som samarbejdspraksis. Efter Grans død i 1971 overtog læge Barbara Carlsen hans praksis.

1972: Praksis omdannet til kompagniskabspraksis og Herluf Dalhof indtrådte som kompagnon.
1982: Jørgen Nielsen overtog efter Frede Jørgensen.
1986: Ulla Søberg indtrådte efter Barbara Carlsen.
1999: Jens Rosbach indtrådte som kompagnon, da der blev etableret delepraksis med 4 læger til 3 ydernumre.
2002: Charlotte Kit Rasmussen overtog Herluf Dalhofs andel.
2004: Praksis fik et ydernummer mere og har siden været kompagniskabspraksis med 4 læger til 4 ydernumre.
2009: Jens Rosbach trådte ud af praksis, Anne Damsbo Vittrup overtog hans andel.
2010: Charlotte Kit Rasmusen trådte ud af praksis. De tre andre læger overtog hendes ydernr.
2013: Ann-Kristina Ebdrup Møller overtog dette ydernr.
2014: Ina Nielsen overtog Jørgen Nielsens andel.
2017: Annette Beck Rudbeck overtog Ulla Søbergs andel.

Læger

Anne Damsbo Vittrup f. 1976
Ann-Kristina Ebdrup Møller f. 1976
Ina Nielsen f. 1974
Annette Beck Rudbeck f. 1978.

Personale

2 sygeplejersker: Kirsten Mønster og Mona Christensen.
De har selvstændige konsultationer: Hypertension, KOL, diabetes, vægtkontroller, kostvejledning, rejsevaccinationer, sårbehandling mv.
Mona laver cervixcytologi (screeninger), samt akupunktur.
Kirsten er uddannet sundhedsplejerske og laver børneundersøgelser (2 og 4 års undersøgeler).
2 bioanalytikere: Connie B. Jacobsen og Alice Skødt.
De tager blodprøver, EKG, lungefunktionsundersøgelser, INR, urin til D+R og mikroskopi.
3 lægesekretærer: Charlotte Normand, Lena Sonne Lund-Petersen og Teena Hansen.
Betjener skranke og telefon samt løser administrative opgaver.

Patientgrundlag

Ca. 6.300 patienter.

Samarbejdspartnere

Nærmeste sygehus er Sygehus Lillebælt. Vi samarbejder også med fysioterapeuter, fodterapeuter, hjemmesygeplejen, Kolding og Vejen Kommune, plejehjemmene Elim, Vesterled og Horskær samt Lægerne i Lunderskov.

Organisation af arbejdet i praksis

Arbejdstiden for uddannelseslægerne er 37 timer om ugen.
Dagligt 8-15.30 dog onsdag fra 8-17. 1 dag hver anden uge til kl. 13.00.
Der kan være mulighed for anden fordeling af tiden.
Dagsprogrammet:
08.00-08.30 Akutte patienter
08.30-10.00 Konsultation
10.00-10.15 Kaffepause
10.15-11.30 Konsultationer
11.30-12.30 Visiteret telefontid
12.30-13.00 Frokost
13.00-13.30 Fastsat til supervision
13.30-15.00 Konsultationer
15.00-16.00 Opsamling, post, besøg og evt. akutte patienter.

Lægerne passer på skift akutfunktionen, hvor man ser de akutte patienter 8-16, selvfølgelig afbrudt af pauser.
Patienterne bestiller tid via hjemmesiden eller via sekretærerne.
Der er afsat 15 minutter til en normal konsultation.
30 minutter til diabetes årskontroller, 1. svangre, børneundersøgelser, fjernelse af hudtumores samt ved behov for lidt ekstra tid.

Akutvagt

Der er én læge der har akutvagten hver dag. Han/hun ser patienter der har bestilt tid samme dag samt kører akutte sygebesøg. Uddannelseslægen vil ofte have vagten om onsdagen, hvor praksis har åbent til kl. 17. Akutvagten har derudover ansvaret for at læse post m.m., men vi hjælper hinanden færdig.

Ferie

Klinikken holder ikke ferielukket. Klinikken er lukket alle helligdage samt Grundlovsdag, den 24/12 og d. 31/12 samt 1/1, hvor der henvises til lægevagten. Sidst nævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. de skal afholdes som ferie eller afspadsering.
Uddannelseslægens ønsker mht. ferie, fri og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have ønsker om fridage i god tid, da det letter planlægning.
KBU, intro og fase 1 læger har 6 ugers ferie, mens fase 2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6. ferieuge udbetales jf. Yngre Lægers overenskomst.

Administrativt arbejde

Attester, læse post, svare korrespondancer fra hjemmeplejen osv.

Lægevagt

KBUlæger kan efter ønske deltage i kørevagter.
Intro-læger: 3 ledsage-vagter ved en af de faste læger i huset. Tidsforbruget afspadseres
Fase 1: 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 2: 4 køre/konsultationsvagter.
Fase 3: 4 køre/konsultationsvagter, 2 visitations-ledsagevagter a 2-4 timer og 2 selvstændige konsultationsvagter.
Indtjeningen for vagterne tilfalder uddannelseslægen eller man kan vælge at afspadsere tidsforbruget.

Introduktion

Før du starter ansættelsen vil du få tilsendt et introduktionsprogram, der omfatter de første 14 dage.
Du vil blive introduceret til computerprogrammet XMO, laboratoriefunktionerne, sygeplejerske- samt sekretærfunktionerne. I starten følges du med de faste læger, men vil hurtigt få dine egne konsultationer. Dette aftales individuelt.

Supervision

Der er daglig afsat tid til supervision hos en af de faste læger. Her vil de patienter, du har set, blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Desuden kan patienter som den faste læge har set også gennemgås.
Vi vil forsøge at inddrage dig, hvis der kommer spændende patienter.
Ca. 1 gang om måneden er der sat ekstra tid af med tutorlægen, hvor der tages teoretiske emner op. I den forbindelse vil kompetencerne blive godkendt løbende.

Kemisamtale

Afholdes mindst 2 uger før ansættelsens start.
For fase 3 læger afholdes den i forbindelse med, at lægen henvender sig til praksis.
Formålet er at møde hinanden samt at afstemme forventninger. Præsentation af uddannelseslægen og praksis, rundvisning. Samtale ang. Ferieønsker, kursusdage og arbejdstider.
Udlevering af uddannelsesplan samt evt. introduktionsprogram.
Oprettelse i lægesystemet, informationer til nem ID.

Introduktionssamtale

2 uger efter start afholdes introduktionssamtalen. Uddannelsesprogrammets kompetencer vil blive gennemgået og uddannelsen planlægges herudfra. Der vil blive lavet en plan over, hvornår de enkelte kompetencer vil kunne opnås. Hvis du har specifikke ønsker i forhold til opgaver, vil det kunne organiseres. Det forventes, at du selv er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer og sørger for at læse op på retningslinjer mv. Evaluering af opholdet starter fra dag 1 både for uddannelseslæge og tutor, dvs. er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om det hurtigst muligt, så det kan løses.

Midtvejssamtale

Denne afholdes midtvejs i ansættelsesforløbet. Ved denne samtale følger vi op på, hvordan den første tid er gået, hvor langt du er kommet med de faglige mål, samt planlægger den sidste halvdel af ansættelsen.

Evalueringssamtale

Ved ansættelsens afslutning afholdes slutevaluering. De sidste kompetencer godkendes. Din evaluering af uddannelsen foregår via Uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering inden samtalen og også gerne medbringer den til evalueringssamtalen. Vi bruger den til fortsat at blive bedre.

Kompetencegodkendelse

Kompetencer godkendes via Uddannelseslæge.dk. Det fremgår af uddannelsesplanen, hvorledes de enkelte kompetencer evalueres.

Undervisning og konferencer

Der afholdes formaliseret undervisning ved lægerne, udefrakommende undervisere samt ved uddannelseslægerne. Ca. hver 2. måned afholdes personalemøde, hvor hele personalet drøfter forskellige problemstillinger ift. praksis. Ca. 2 gange om året afholdes personaleudflugt, hvor vi håber uddannelseslægen også vil deltage.

Praksisbeskrivelse

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet
Læge Georg Aagaard, Lægeklinikken Vandel, Gl. Stationsvej 15, 7184 Vandel
Tlf.: 7588 5666, Fax: 7665 3207

Klinikkens historie

Lægeklinikken Vandel er en solopraksis lokaliseret i en lille by uden for Billund. Den blev startet i 1991 som 0-praksis, og er siden vokset til nu over 1.700 patienter, overvejende yngre.

Klinikken er lokaliseret i et tidligere plejehjem og var frem til juni 2003 drevet i samarbejde med daværende Flyvestation Vandel. Dette samarbejde ophørte med nedlæggelsen af Flyvestation Vandel i juni 2003. I januar 2003 flyttede vi ind i vores nuværende lokaler (samme bygning, blot stueetagen) og råder aktuelt over ca. 180 m2 fordelt på 3 (4) konsultationsrum, sekretariat, venteværelse samt konference/kaffestue. Hertil kommer undervisningsrum/bibliotek, personaleindgang/toilet samt diverse depotrum.

Vi har alt i moderne laboratorieudstyr til at kunne klare mange ting selv, herunder de mest almindelige blodprøver (har bl.a. EKG, døgn-BT, lungefunktion, tympanometri, audiometri, INR). Vi udfører desuden allergiudredning med PRIK test og har i den anledning akuttaske med ilt.

Senest er vi begyndt at anvende klinisk ultralydsscanning.

Værdigrundlag for klinikken

 • At patienten føler sig tryg og veltilpas ved kontakt med os
 • At vi yder god service og maksimal fleksibilitet
 • At vi yder lægelig/sygeplejefaglig behandling på højeste faglige niveau.
 • At vi stiller krav til patienterne i form af overholdelse af aftaler og forståelse for, at der i praksis   
     også er andre patienter, som måske er ligeså eller mere syge.

Personale

På personalesiden er aktuelt følgende ansat i klinikken:
Lægesekretær (Bente Aagaard) med daglig arbejdstid fra 8.00 til 14.30. Bente varetager telefonservice med tidsbestilling og receptfornyelse. Herudover klinikkens bogholderi samt kontrol af dagsplaner i forhold til fravær, kurser m.v.

Sygeplejerske (Betina H. Langfeldt) med daglig arbejdstid 8.30 til 13.30 dog ikke torsdag. Betina har selvstændige konsultationer vedr. livsstilssamtaler, sukkersyge, hypertension. KOL, rygestop samt sygeplejeopgaver i almindelighed. Herudover har Betina ansvaret for laboratoriet samt er klinikken hygiejnesygeplejerske.

Sygeplejerske (Marianne Keller) med daglig arbejdstid 09.00 til 13.30 dog ikke onsdag. Marianne varetagere selvstændige konsultationer, specielt blodprøvetagning, IN, hypertensionskontroller samt distal blodtryksmåling. Herudover hjælper Marianne til ved diverse akutte opgaver.

EDB

Vedrørende EDB er klinikken udstyret med nye maskiner i konsultationerne samt sekretariatet, alle med direkte adgang til Internet via fibernet.

Som lægesystem anvender vi et Windows baseret program ved navn MEDWIN. Programmet er meget let tilgængelig og kan håndtere alle opgaver i hverdagen.

Klinikken har også en hjemmeside på adressen www.aerodoc.dk, hvorfra vore patienter kan bestille tid til konsultation, medicin samt e-mail konsultation.

Under uddannelseslægens ophold på klinikken vil der blive oprettet en digital signatur til brug på Sundhed.dk i forbindelse med dødsattester og opslag i patientdata (medicin, sygehus).

Af hensyn til klinikkens datasikkerhed er det ikke tilladt at bruge klinikkens computere til diverse private formål uden tilladelse. Det er tilladt at tjekke sin private e-mails, men der må under ingen omstændigheder downloades privat til klinikkens maskiner. Det er ligeledes ikke tilladt at besøge diverse ulødige hjemmesider eller at have sociale medier som facebook, twitter og lignende åben. Der må i mails ikke klikkes på ukendte links eller vedhæftninger.

Vedrørende private mobiltelefoner forventes det at disse opbevares i personalerummet eller på lydløs når man har patienter.

Privat mobil eller EDB kan få netadgang via klinikkens Wifi hvortil kode udleveres af tutorlæge.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægen begynder i vores praksis vil vi gerne invitere til en gensidig præsentationssamtale. Her vil vi diskutere uddannelseslægens forventninger til den kommende uddannelsesperiode og vores forventninger til uddannelseslægen. Praksis gennemgås, personale præsenteres og uddannelseslægen får forevist sit kommende konsultationsrum. Desuden gennemgås den praktiske arbejdstilrettelæggelse, principperne for supervision og vejledning i praksis samt uddannelsesprogrammet for uddannelsen.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Inden for de første 2 uger efter start i praksis skal uddannelseslægens kompetenceniveau erkendes. Uddannelseslægen får herunder lejlighed til, gennem "omvendt" supervision, at se praksistutor arbejde i konsultationen og ved sygebesøg. Uddannelseslægen tilbydes at "sidde med" en hel eller halv dag hos tutor. Endelig instrueres uddannelseslægen i det praktiske/administrative arbejde. De almindelige procedurer i praksis, både administrative og kliniske forventes demonstreret og gennemgået herunder også en indføring i praksis' edb system. Undervisningen varetages fortrinsvis af praksistutor men praksis øvrige personale kan også varetage undervisningen, hvor dette skønnes mere relevant. Således har vores sygeplejerske Betina ansvaret for laboratoriet og hygiejnen, og vores sekretær Bente ansvaret for indføring i MEDWIN.

Introduktionssamtalen planlægges afholdt inden for de første 2 uger. Herunder aftales blandt andet uddannelsesplanen for de næste 3 måneder.

Arbejdsplan

Som beskrevet ovenfor betragter vi de første 2 uger som introduktion hvor uddannelseslægen bl.a. skal lære os og praksis at kende. Planen herfor er som følger:

Uge 1:  Introduktion til lokaler og personale

1. dag

”Sidder uddannelseslægen med” ved tutorlægens konsultationer ellers afhængigt af  uddannelseslægens uddannelsestrin ”sidder med” hos Bente med henblik på at lære grundlæggende funktioner ved MEDWIN.

2. dag

Deltager uddannelseslægen hos tutorlægen med telefonkonsultationer. Efterfølgende fortsætter uddannelseslægen oplæringen i MEDWIN hos Bente. Om eftermiddagen kan uddannelseslægen ”sidde med” hos tutorlægen eller arbejde selvstændigt med opgaver i MEDWIN.

3. dag

Får uddannelseslægen en introduktion i laboratoriet samt EKG og LFT hos vores sygeplejerske. Uddannelseslægen følger Betina hele dagen.

4-5. dag

Begynder uddannelseslægen selv at deltage i telefonkonsultationen under supervision samt tager enkelte selvstændige patienter.

Uge 2

Ugen bruges til yderligere indføring i MEDWIN med instruktion i laboratorieskemaet, bestilling af blodprøver samt henvisninger. Desuden små lette konsultationer, ofte som uddannelseslægen selv ”fanger” i telefontiden.

Konferencer og supervision

Uddannelseslægen deltager i daglige konferencer i lægehuset kl. 13.00 til 13.30. Det drejer sig om dels om konference med vores sekretær og sygeplejerske, dels uddannelseskonferencer (supervision) hvorunder uddannelseslægen konferere dagens patienter med praksistutor. Herudover er der hver onsdag og fredag afsat extra tid kl. 13.30-14.00 der kan bruges til at uddybe valgte emner/områder. Endelig deltager uddannelseslægen i vores teammøder den sidste fredag i hver måned for hele klinikken..

Ad hoc supervision (altså hjælp til at håndtere patientkontakter her og nu) er der konstant mulighed for. Vi forventer af uddannelseslægen tilkalder praksistutor ved mindste problem/tvivl under konsultationen.

Når uddannelseslægen arbejder selvstændigt, forventes det ligeledes at uddannelseslægen fremlægger eventuelle problemer ved uddannelseskonferencen. Det forventes, at uddannelseslægen aktivt bidrager til konferencerne, så uddannelseslægen opnår øvelse i at uddrage det væsentlige af lange, komplicerede sygehistorier og øvelse i selvstændig mundtlig fremstilling.

Det forventes desuden at uddannelseslægen i løbet af det halve år hos os laver mindst 2 videoer af konsultationer til fælles gennemgang. Webcam er tilsluttet computer i konsultationen med let adgang.

En gang om måneden vil der være afsat tid til en fælles gennemgang af LOGBOG med godkendelse af kompetence m.v.

Læringsstrategier i praksis

Dialog

Samtale om en problemstilling med tutor. Det forventes at uddannelseslægen selv kommer med relevante overvejelser og tutor blot er facilitator.

Direkte supervision

Tutor iagttager uddannelseslægen under processen (konsultationen) primært ved brug af video (der er installeret i konsultationsrummet).

Supervision

Gennemgang af en proces evt. efter den er afsluttet.

Fokuseret ophold

Kort ophold ved speciallæge med henblik på erhvervelse af speciel kompetence. 

Selvstudium

Videnssøgning i lærebøger, artikler, Internet mv.

Journalnotater

Gennemgang af journaler med tutor.

Internt og eksternt samarbejde

I det interne samarbejde skal uddannelseslægen især opnå viden om praktisk erfaring i den daglige arbejdstilrettelæggelse samt opgavefordeling mellem de forskellige personalegrupper f.eks. sekretær, praksissygeplejerske og læge.

I det eksterne samarbejde deltager uddannelseslægen i evt. møder med socialforvaltning, og tilbydes evt. mulighed for at tilbringe ½ eller hel dag i en speciallægepraksis (øjenlæge/ørelæge/gynækolog) eller hos andre samarbejdspartnere - fysioterapeut, sundhedsplejerske mm.

En stor del af det eksterne samarbejde læres under den almindelige gennemgang af henvisninger, attester, breve, udskrivningskort og andre informationer fra samarbejdspartnere.

Arbejdstilrettelæggelse

Uddannelseslægen har naturligvis en samlet arbejdstid i henhold til overenskomsten med FAYL. Hos os planlægges uddannelseslægens arbejdstid derfor med en daglig arbejdstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 8.00 til 15.00 samt onsdag fra 8.00 til 17.00. Rent praktisk er dagen bygget op med telefonkonsultation mellem kl. 8 og 9. Herefter konsultationer (a 15 min.) frem til kl. 12.15 med en kaffepause kl. 10-10.30. Frokostpausen går til kl. 13.00 hvorefter der vil være konference til kl. 13.30 og evt. undervisning 13.30-14.00. Tiden fra kl. 13.30 (14.00) til 15.00 er afsat til konsultationer/ sygebesøg/logbogsfortegnelser. Ved sygemelding samt behov for deltagelse i kursus mv. forventes det at vi hurtigst muligt informeres herom på grund af dagsplanen.

Vi forventer at uddannelseslægen under ansættelsen deltager i 3 lægevagter (Køre/kons. aftenvagter 16-23). Afspadsering af optjente timer under vagt sker i henhold til gældende regler. Efter aftale kan vagterne dog afregnes med optjente beløb hvorefter afspadsering bortfalder.

 

Lægerne Enghavevej 30, Enghavevej 30, 1., 7100 Vejle
Tlf.: 75821158

Præsentation af praksis, læger og personale

Kompagniskabet Lægerne Enghavevej startede den 01-01-2008. Indtil da var den en 2-mands kompagniskab med lægerne Niels Karlskov og Hans Henrik Lai.  Mette Kofod Riis købte sin fars praksis og slog den sammen med Lægerne Enghavevej 30, som derefter er en 3-mands kompagniskabspraksis.

Vi har 3 sekretærer: Anja er ansat 30 timer ugentligt, Lise er ansat 25 timer ugentligt og Trine 37 timer ugentligt og 2 sygeplejersker på i alt 41 timer ugentlig.

Vores nuværende patientgrundlagt er ca. 5.500 patienter med nogenlunde ligelige aldersfordeling.

Vi har konsultationer af 15 min varighed. Uddannelseslægen har mulighed for at regulere konsultationernes varighed efter behov. Konsultationerne starter kl. 08.00. Kaffepause kl. 10.00-10.15. Akutte patienter ses fra kl. 11.00 til kl. 11.50 (10-min tider). Frokost fra kl. 12.30-13.00.
Konsultationer fra kl. 13-15 (onsdag 14-17). Kontortid fra 15-16.

Sekretærerne passer telefonen og visiterer akutte tider. Hvor der er behov for en lægesamtale telefonisk, ringer den pågældende læge tilbage til patienten. Til dette er der afsat tid i løbet af dagen, i alt 1 time. Patienterne har også mulighed for at ringe til uddannelseslægen på disse tidspunkter.

Klinikken har fuld udbygget e-konsultation, receptfornyelse og tidsbestilling via hjemmesiden www.ehv30.dk

Uddannelseslægens arbejdstider er mandag, tirsdag og fredag kl. 8-16. Onsdag kl. 8-17. Torsdag kl.  8-12 hvor uddannelseslægen kører sygebesøg.

Den første dag er en introduktionsdag, hvor der ikke er planlagte konsultationer. Uddannelseslægen introduceres til klinikken af af tutorlægen, og uddannelseslægen har tid til at lære computersystemet  og klinikken at kende. Der planlægges denne dag, hvornår introduktionssamtalen skal foregå, ligeledes midtvejs- og slutevalueringen.  Der planlægges ligeledes ferie og deltagelse i lægevagtskørsel, hvor det er relevant.

Der er i hverdagen afsat tid til supervision ved tutorlægen, dette typisk efter frokost i 30 min. Er der kompetence godkendelser der kræver længere tid planlægges dette. Der er desuden mulighed for løbende at diskutere problemer i kaffepausen fra kl. 10-10,15 og over frokosten, samt direkte under patientkontakten ved behov, idet uddannelseslægen altid kan opsøge tutor eller en af klinikken øvrige læger eller sygeplejesker.   

Der er daglig afsat 1 times kontortid, hvor uddannelseslægen har tid til anvendelse af systematiske refleksive optegnelser, som udgør et væsentlig læringsredskab, hvor uddannelseslægen kan fastholde tanker og konkrete oplevelser med henblik på refleksion og udvikling.  

I godkendelsen af de respektive kompetencer anvendes de relevante metoder.

Den strukturerede vejledersamtale, struktureret observation af en konsultation, 360 graders feedback, struktureret observation af en procedure, vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne.

Returdage planlægges således at tutorlæge er tilstede og kan supervisere samt godkende kvalifikationskort.

Der afholdes faglige møder hver 2. måned (skiftevis med personalemøder hver 2. måned). Herunder tilstræbes at uddannelseslægen præsenteres for såvel administrative og undervisningsmæssige udfordringer.

Praksisbeskrivelse

Lægehuset Gunhilds Plads
Gunhilds Plads 6, 1. tv., 7100 Vejle
Ydernr.: 054232
www.gunhildsplads.dk 
Tlf.: 75 82 10 66

Kære kommende uddannelseslæge. Velkommen til Gunhilds Plads.

Lægehuset Gunhilds Plads er en kompagniskabspraksis, hvor der er tilknyttet 3 kapaciteter. Vi er 3 faste læger. Cecilie Lundorff (f. 1983), Maria Wulff Hauritz (f. 1978) og Mads Halbirk (f. 1973).

Udover de faste læger er vi, én sygeplejersker, en praksismanager/lægesekretær, to social- og sundhedsassistenter og 2-3 praksisassistenter der er medicinstuderende fra Aarhus eller Odense.

Lægehuset ligger i Vejle centrum, ca. 10-15 min gang fra banegården og med fri parkering ca. 10 min. gang fra lægehuset.

Vi er glade for at have uddannelseslæger, og anser uddannelseslægen som en del af teamet i lægehuset. Vi har 1-2 uddannelseslæger af gangen. To gang om året har vi medicinstuderende fra SDU.

Vores vision for samarbejdet i Lægehuset er, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde. Vi fejrer alt, hvad vi kan. Intet er for stort eller småt. Vi vægter tryghed i dagligdagen højt. Både i de fysiske og psykiske rammer og omkring de opgaver, vi laver i lægehuset. Vi har fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Alle mødes til pause om formiddagen og til frokost. Der er sommerudflugt og julefrokost hver år, hvor vi
forventer at du deltager.

Som uddannelseslæge vil du indledningsvis følge et introduktionsprogram, hvor du introduceres til de forskellige roller i lægehuset og til IT-systemet XMO. Herefter vil du starte med selvstændige konsultationer, der vil være tilpasset dit uddannelsesniveau. Vi har faste programmer for optrapning af belastningen og
patientkategorier under din uddannelse. Der er fastsat daglig supervision på programmet og derudover altid mulighed for ad hoc supervision. Du vil som uddannelseslæge opleve at have supervision med alle speciallægerne i huset på skift.

Ferie og fravær forsøges planlagt i god tid og forhåbentligt til alles tilfredsstillelse. Vi opfordrer vores uddannelseslæger til at få et fokuseret ophold hos speciallæger og har et godt samarbejde omkring dette hos flere af speciallægerne i byen.

Vi anser engagement og gensidig åbenhed grundlæggende for et godt ophold her, og vi ser frem til at lære dig at kende og håber, du vil falde godt til.

Du er velkommen til at kontakte os inden din opstart og få en rundvisning og hilse på os, samt drøfte arbejdstid, ferieønsker og lignende.

Velkommen

Med venlig hilsen
Lægehuset Gunhilds Plads

 

April 2023

 

Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis

Lægehuset Vejle
Gunhilds Plads 4 A, 7100 Vejle
Tlf. 75836222 eller 75822708
Hjemmeside: www.lægehusetvejle.dk

Lægehuset ligger midt i Vejle by, tæt på apoteker og gågade, med mange praktiserende læger og speciallæger i nærområdet.

Klinikken

Siden 1. juli 2013 har praksis fungeret som en samarbejdspraksis mellem tre speciallæger i almen medicin. En samarbejdspraksis adskiller fra en kompagniskabspraksis ved at være et samarbejde mellem tre individuelle praksis med hver sin patientliste og hver sin økonomi, men med fælles lokaler, IT og personale.

Lægerne

Der er tre læger i lægehuset.
Elsebeth Rasmussen (født 1956) kom ind i praksis efter læge Anne Hoy i 1995. Praksis var da en kompagniskabspraksis mellem to læger, hvor Holger Knudsen var den anden læge.

Inger Ahnfeldt-Mollerup (Født 1970) kom ind i praksis oktober 2012, efter Holger Knudsen, og praksisformen blev ændret fra at være en kompagniskabspraksis til samarbejdspraksis.

Peder Ahnfeldt-Mollerup (Født 1971) overtog praksis fra sololæge Steen Vejlø 1. juli 2013, som havde praksis få hundrede meter fra nuværende adresse. I forbindelse med overtagelse flyttede Peder ind sammen med Elsebeth og Inger. Inger og Peder er i øvrigt gift med hinanden, hvilket formentlig fremgår af, at de deler samme efternavn.

Personalet

Består af en sekretær, en sygeplejerske og en farmakonom:
Lægesekretær Lene Pedersen (Født 1963) har været ansat siden 1987.
Sygeplejerske Helle Johnsen (Født 1964) er og har arbejdet i praksis siden 2005.
Farmakonom Lise Bredvig (Født 1973) har været ansat i praksis siden marts 2014.

Personalet hjælper hinanden, sekretæren passer telefon, servicerer ptt., behandler blod og urinprøver, bestiller varer og sørger generelt for at dagen forløber stille og roligt, mens sygeplejersken har kliniske opgaver, med kontroller, vaccinationer, blodprøvetagning, sårbehandling, kronikerkontroller osv., og farmakonomen både passer telefon og tager blodprøver.

Patientgrundlag og IT

Praksis har i alt ca. 4.400 tilmeldte patienter (Elsebeth 1.600, Inger 1.500 og Peder 1.300 patienter). Ingers patientpopulation er relativt unge, mens Peders patientpopulation er relativt gamle, og Elsebeth patientpopulation ligger midt i mellem, men nok lidt mere til den ældre del. Elsebeth har lukket for tilgang, og Inger og Peder har begge åbent for tilgang af patienter.

I lægehuset anvender vi lægeprogrammet Emar. Det er et program, som vi synes er let at arbejde med, selv om man ikke kender til det. Vi vil vise dig til rette efterhånden.

Lægernes arbejdsdag

Lægehuset har åbent hver dag 8.00 til 16.00 og onsdag til kl. 18.00. Det tilstræbes, at lægehuset har åben alle hverdage året igennem fraset 2-3 dage, hvor der er fællesdag for hele lægehuset.

Den enkelte ser ser sådan ud:
Kl. 8.00-9.00 telefontid
kl. 9.00-9.45 aftalte sygebesøg hvis der er nogle, akutte ptt. og opfølgning på telefontiden
kl. 9.45-10.00 kaffepause
kl. 10.00-12.00 aftalte konsultationer
kl. 12.00-12.30 akutte patienter
kl. 12.30-13.00 frokost
kl. 13.00-13.30 subakutte patienter (kan bookes op til 1 uge før)
kl. 13.30-15.00 aftalte konsultationer
kl. 15.00-15.30 akutte patienter
kl. 15.30- 16.00 afslutning på dagen, oprydning, besøg med meget mere.
Aftalte konsultationer er oftest af 15 minutters varighed, men evt. længere for visse typer af konsultationer (årskontroller, operationer, konsultationer, hvor der er tolk med, attester osv.)
Akutte tider er 5 minutter, men det kan veksle afhængig af årsagen.
Subakutte tider er 15 minutter.
Om onsdagen er der afsat tid til administrativt arbejde, sygebesøg med mere, og der er konsultation til kl. 17.00.

Møder

Personalemøde: Der er faste personale møder 1. tirsdag i hver måned fra 14.00-16.00. Her lukkes telefonerne, så vi ikke bliver forstyrret.
Onsdagsmøde: Onsdag er der lang frokostpause, hvor løst og fast diskuteres, samt et kort oplæg med fagligt indhold præsenteres ca. 10. minutter).
Lægemøde: Lægerne holder ledermøder hver 3. måned i weekenden, hvor praktiske tiltag ordnes, fremtiden diskuteres og der kommer styr på rutinerne i praksis.

Præsentationssamtale

Vi vil gerne indbyde dig til en samtale inden start i praksis. Onsdag formiddag, eller mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 15 og 16 er muligheder som passer godt ind i vores hverdag, men du skal ringe til os når det passer dig for nærmere aftale. Du skal spørge efter Peder Ahnfeldt-Mollerup.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

De første uger betragter vi som introduktionsperiode. Perioden vil have den længde du har brug for, og er naturligvis afhængig af om du er praksisreservelæge, introduktionslæge eller amanuensis. I perioden vil du de første 3 dage følge de 3 læger i praksis samtidig med, at du bliver introduceret til vores hverdag og vores arbejdsredskaber.
Specielt skal du hurtigt opnå kendskab til det IT-system, som vi bruger, men som også er let at anvende.
Efter de første 3 dages introduktion vil du begynde at have egne patienter, med god tid i starten hvor der afsættes 30 min. pr. konsultation og primært akutte patienter.
Indenfor de første 2 uger skal vi afholde introduktionssamtalen, hvor vi vil forsøge at lægge mere fast plan for, hvad du skal erhverve af kompetencer, som også er beskrevet i din uddannelsesplan.
Meget hurtigt vil du finde ud af hvad du behøver af tid, og under introduktionssamtalen aftaler vi nærmere.
I den første periode vil der dagligt være afsat minimum 1 time til gennemgang af patientforløb med mere, som sker løbende dagen igennem og efter behov. Når du har set og vurderet en patient, forventes det, at du i starten konferer med den læge, som patienten er tilmeldt, inden patienten forlader praksis. Når du er kommet lidt mere ind i rutinerne og vi har lært dig at kende, bliver dine konsultationer mere og mere selvstændige. Når du har brug for hjælp, råd, vejledning eller supervision banker du på døren til den læge, du vil konferere med. Vi har stort set altid tid til at supervisere dig - dog undtaget, hvis vi sidder med en dårlig patient, udfører GU, opererer eller er på sygebesøg. Så må du kontakte en af de andre læger
Vi forventer, at du i perioden hos os hen ad vejen varetager samme arbejdsfunktioner som vi selv, dvs. alle dagligdags funktioner i almen praksis (under fortsat supervision).
For introduktionslæger kan der sidst i perioden blive mulighed for at køre lægevagt under supervision. For amanuensislæger er der krav om, at der køres lægevagt.
For alle uddannelseslæger er der mulighed for af deltage i lægevagtsarbejde, såvel kørevagter, konsultationsvagter og visitationsvagter sammen med principallægerne.

Konferencer og supervision

Vi har faste pauser lægehuset, som prioriteres højt, at man kommer til. Det er her, at vi dagligt taler om behandlingsrutiner og problemer, ud over de fastlagte møder som nævnt ovenfor.
Generelt har vi en meget overensstemmende holdning til behandlinger, hvorfor det forløber gnidningsfrit på denne frie måde. I forbindelse med fastere rammer for uddannelseslægers læring afsættes onsdagsmødet til dette, hvor vi tager forskellige emner op, herunder også med oplæg fra uddannelseslægen eksempel kan udarbejde flow-chart over behandlingsforløb og ex. diskutere behandling af større sygdomsgrupper (hypertension/DM/m.m.).
Supervision foregår dels ind direkte via gennemgang af patienter, og dels direkte via video. ”Flue på væggen” kan vi sammen overveje, men det er svært fordi vores patienter kender os, og ofte vil henvende sig direkte til os, når vi er tilstede.
Efter hver arbejdsdag gennemgås uddannelseslægens patienter med fokus på de patienter, som enten har været problematiske, eller hvor der er grundlag for læring, eller ligger op ad de kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesplanen.
Der vil minimum være en midtvejsevaluering samt slutevaluering, men ofte er der flere længerevarende evalueringer, hvor kompetencer gennemgås herunder hvilket kompetencer, der er opnået indtil videre. Bedømmelse af kompetencer vurderes ud fra det daglige arbejde ud fra de daglige, journalaudits, samt tilbagemeldinger fra patienter og personale.

Internt og eksternt samarbejde

Internt

Vi er en praksis med et bredt patientgrundlag. Vi har ikke uniform på når vi arbejder, men vi forventer en almindelig sober dagligdags påklædning, hvor vi undgår at provokere hinanden og vores patienter (dvs. følg anvisning fra lægerne, der sætter rammen for fremtoningen, herunder synlige tatoveringer, piercinger, overdrevne politiske og religiøse symboler). Man møder veludhvilet og oplagt til dagens arbejde. Dette forventer vi også at vores uddannelseslæger kan leve op til.
Vi forventer at møde til tiden, idet vores dag starter med telefontid kl. 8. Har man problemer med at møde enkelte dage til tiden er dette ikke et problem, vi kan altid lave aftaler men generelt må vi overholde
tiderne. Til gengæld går vi hjem, når vi er færdige med dagens arbejde, uanset tidspunkt.
Omkring ferie, afspadsering og omsorgsdage skal disse afholdes efter de overenskomster og aftaler der foreligger.
Det er vigtigt at vi får aftalt ferie og fridage så tidligt som muligt. Børns første sygedag er altid besværlige, men det lykkes også altid at få det ordnet, når det sker.

Eksternt

Apoteker

Løve (gågaden)
St Thomas (Nørretorv)
Gorms apotek (hjørnet af Gormsgade/Vestergade).

Speciallæger

4 ørelæger i byen
4 øjenlæger
2 hudlæger
2 gynækologer
1 neurolog
1 ortopædkirurg

Kommuner

Vi har samarbejde med flere kommuner: Vejle, Børkop, Tørring-Uldum, Egtved omkring de enkelte patienter, men intet samarbejde udover dette. Ca. 1 gang årligt arrangeres fyraftensmøder mellem Vejle kommune og de praktiserende læger i byen.
Hjemmeplejen/sundhedsplejen: kontakter vi tlf. ved behov, og de kontakter os ved behov.
Plejesektoren: Plejehjem er der flere af, hjemmeplejen er opdelt i zoner, som aktuelt er under omformning.
Fysioterapeuter: i og udenfor Vejle
Patientvejleder: en stor hjælp i hverdagen, når kommunikation giver problemer eller patienterne har specielle ønsker/ventetidsproblemer
Embedslæger med meget mere.

Arbejdstilrettelæggelse

Det er lægerne, der leder og fordeler arbejdet, og dermed har ansvaret for din ansættelse i lægehuset, herunder også afholdelse af ferie om omsorgsdage.
Obligatoriske kurser indgår i den normale arbejdstid, og du har krav på at få fri fra praksis disse dage, så du kan komme til kurserne.
Arbejdsugen er i gennemsnit 37 timer. Den kan planlægges individuelt med faste tider fra f.eks. 8.00 til 15.20 hver dag, eller med en længere arbejdsuge, hvor man så afspadserer 1:1 på et senere tidspunkt.
Ved lægevagtsarbejde får du de aftalte holdriftstillæg i henhold til overenskomsten, med mindre andet aftales (f.eks. hvis du kører selvstændigt lægevagter med supervision hjemmefra af tutorlægen - her kan det aftales, at du oppebærer honoraret selv fratrukket den obligatoriske lønsumsafgift).
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomster for yngre læger med henholdsvis Danske Regioner (KBU-, intro- og fase-1-læger) og PLO (Fase-2- og fase-3-læger).
Ferier fastlægges af lægerne i huset, og efter aftale og i videst muligt omfang under hensyntagen til individuelle forhold, hvilket også gælder øvrige former for fravær.
Der kan aftales 1-2 fokuserede ophold afhængig af uddannelsesplanen, og hvilke kompetencer, du skal opnå i forløbet. Fokuserede ophold kunne være hudlæger, ØNH-læger, øjenlæger, apoteker, hjemmeplejen, Sundhedscentret osv.

Uddannelsesplan - Region Syddanmark

Praksisbeskrivelse DoktorBorg

Til vores nye uddannelseslæge

Praksis har siden 2011 været en 2-mands kompagniskabspraksis.

Lægehuset flyttede fra Vejle midtby til Bredballe, Vejle Øst i sommeren 2013.

Selve huset blev stærkt ombygget og fornyet i 2013. Vi har ansat en sekretær på deltid. Desuden har vi siden 2008 haft uddannelseslæger.

Bredballe er en mindre bydel øst for Vejle på den nordlige side af Vejle Fjord og her bor ca. 9.000 indbyggere. Patienterne kommer fra både fra Vejle by og området omkring klinikken.

Klinikken er den eneste lægeklinik i Bredballe. Vi er beliggende for enden af Bredballe Centeret, som indeholder dagligvare butikker, special butikker og apotek og tandlæge.

Lægehuset har tilknyttet ca. 2.100 patienter.

Vi har åbningstid, klokken 8.00 - 16, mandag til fredag og sene tider indtil kl. 17.00 på onsdage. Telefontid til lægerne mellem 8 og 9.

De faste læger deltager i Lægevagten under Region Syddanmark.

Personalia

Poul Borg Hansen, Alment Praktiserende læge, ejer siden 2008.
Camilla Borg Schweizer, Alment Praktiserende læge, ejer siden 2011.
Jane Gadeberg, sekretær, ansat siden 1985.

EDB

Lægehuset har EDB(EG Clinea), og alle laver selv deres notater, ydelsesregistrering, og planlægning herpå. Server står hos supportfirmaet EG Clinea, og kontakten sker via Internettet. Til opbevaring af de stagnerende papirmængder findes arkiv i kælderen. Vi har ingen sygeplejerske eller andet hjælpepersonale ansat.

Din rolle

Du vil indgå som en medarbejder i dagligdagen, have dine egne patientkontakter, men naturligvis (som det aftales) under gradvis øgning af arbejdsbyrden, i samarbejde med tutorlæge. Vi fastholder under hele opholdet her, daglig supervision af ca. 30 minutter, med en af de ”faste” læger, typisk omkring frokosttid. Der er i dagens løb altid en erfaren læge tilstede, som kan konsulteres direkte afhængig af behovet.

Vi bestræber os på at få dig med til relevante og interessante patientkontakter. Herunder også sygebesøg, som det lader sig gøre. Din arbejdstid er 37 timer ugentlig, hvordan timerne lægges aftaler vi når vi første gang mødes.

Idet vi anser engagement og gensidig åbenhed for grundlæggende for et godt ophold her forventer vi, at du bruger arbejdstiden til læring og derfor ikke benytter dig af Facebook og andre sociale medier i arbejdstiden.

Ved sygdom meldes fravær til Poul eller Camilla på mobiltelefon. Fraværet indberettes ligeledes via APP MinLøn.

Med venlig hilsen

Tutorlæge Camilla Borg Schweizer
Lægerne DoktorBorg
Bredballe Byvej 63
7120 Vejle Øst
Tlf.: 75725455
Fax: 75726628
www.doktorborg.dk

 

Praksisbeskrivelse Lægerne Dommergaarden

Vi er en kompagniskabs delepraksis med 5 læger  til 4 ydernumre. Der udover har vi en sygeplejerske ansat til primært kronikerkontroller, en SSA som tager blodprøver, vaccinerer mm. og 2 sekretærer og en sekretærelev og 1-2 uddannelseslæger.

Vi har ca. 6.500 patienter. Vi er en bypraksis og har alle typer patienter jævnt fordelt, både børn, unge, gamle, indvandrere, mænd og kvinder. Vi har ikke mange misbrugere.

Uddannelseslægernes arbejdstid er fordelt således: alle dage fra kl. 08.00-15.30 bortset fra onsdag, hvor det er fra kl. 08.00-15.00.  

Dagsprogrammet ser således ud

Kl. 08.00-08.30: elektive patienter 
Kl. 08.30-09.30: akutte patienter /elektive patienter
Kl. 09.30-10.00: elektive patienter 
Kl. 10.00-10.15: Ringe tilbage tider 
Kl. 10.15-10.30: kaffepause 
Kl. 10.30-11.30: elektive patienter 
Kl. 11.30-12.30: Kontortid og evt. besøg , bruges til at følge op på patienter, svare på e-mail, lave attester, forberede undervisning m.m.
Kl. 12.30-13.00: Frokostpause
Kl. 13.00-13.30: Supervision  (bortset fra onsdag)
Kl. 13.30-15.00: elektive patienter 
Kl. 15.00-15.15: Ringe tilbage tider 
Kl. 15.15-15.30: Opfølgning/kontortid 

Vi har 15 min. tider bortest fra akutte tider som er på 10 min., men i starten blokker vi selvfølgelig god tid ud hos uddannelseslægerne. 

Den første uge vil uddannelseslægen følge et introduktionsprogram med bl.a. oplæring i computersystem mm. og følge de forskellige læger i konsultationen., men programmet tilrettelægges individuelt afhængigt af uddannelsesniveau og tidligere erfaring med computersystem med mere.

Der vil undervejs I opholdet blive tilbudt introduktionssamtale, justeringssamtale, midtvejssamtale og slutevaluering.

Der er dagligt en halv times supervision over middag (bortset fra onsdag), som går på skift mellem de faste læger. Derudover er der naturligvis den nødvendige ad hoc supervision.

Om nødvendigt vil der også blive afsat ekstra tid til gennemgang af kompetencer løbende.

Hver onsdag er der undervisning for alle I klinikken kl. 10.15-11.00. Undervisningen går på skift mellem lægerne, og uddannelseslægerne vil også komme til at undervise. Derudover kan undervisningen også bestå I vidensdeling fra personale, der har været på kursus eller en sjælden gang en lægemiddelrepræsentant.

Alle læger I klinikken tager lægevagter, så det er muligt at deltage I lægevagten.

Det er muligt at læse mere om klinikken på vores hjemmeside www.lægernedommergården.dk

 

Velkommen til Lægerne Nordås, Vejle

Praksisbeskrivelse

Lægerne Nordås, Boulevarden 19G, 2. sal, 7100 Vejle.
Tlf.                75822020
Fax:              75724122
Ydernr.         054534
Hjemmeside:  www.nordaas.dk 

Det er en bypraksis. Der er elevator i bygningen og gode parkeringsforhold for patienter og ansatte.
Vi har en stor klinik på 2. sal i den vestlige del af Vejle C. Der er 5 store kliniklokaler og 5 mindre, heraf 2-3 målrettet til uddannelseslæger.  
Klinikken har en ikke-ryger politik.
Ved bestilling af ambulance kan denne bestilles til Nordås 17, da vi har fået indrettet ambulanceplads ved denne indgang.

Historie for Lægerne Nordås/ tidligere Lægerne Dæmningen 66, Vejle

1940: Praksis startes af læge Viggo Jonsen.
1981: Klinikken sælges til læge Knut Flytlie.
1990: Klinikken overtages af læge Jørgen Kjeldgaard (f. 1951). Der er ca. 1.400 gr. 1-patienter.
1994: Læge Bente Hausted (f. 1955) optages i kompagniskabet. Nu 1.700 gr. 1-patienter.
1998: Læge Erik Warncke (f. 1959) vikarierer i praksis.
2000: Læge Erik Warncke optages som kompagnon i delepraksis med 3.600 patienter.
2003: Klinikken godkendes som tutorpraksis for uddannelseslæger.
2007: Læge Stina Halbirk (f. 1973) optages som uddannelseslæge med henblik på senere kompagniskab.
2008: 1/1-08. Lægeklinikken udvides med ca. 2.000 gr. 1-patienter, idet vi overtager læge Evald Vester Sørensens klinik, som lå på Rådhustorvet 4, 2., Vejle.
2008: 1/7-08 læge Stina Halbirk optages som kompagnon.
2014: 1/11-14 læge Helene Vognsen (f. 1978) vikarierer i praksis med henblik på senere kompagniskab.
2015: 1/1-15 læge Helene Vognsen optages som kompagnon.
2016: 1/9-16 læge Troels Vestergaard Madsen (f. 1979) vikarierer i praksis med henblik på senere kompagniskab.
2017: 1/1-17 læge Troels Vestergaard Madsen optages som kompagnon i stedet for læge Bente Hausted, som går på pension.
2017: 1/10-17 læge Jørgen Kjeldgaard går på pension.
2017: 1/10-17: Flytter klinikken til nye, større og nyrenoverede lokaler på Boulevarden 19G, 2. sal, Vejle.

Andre medarbejdere:

Sygeplejerske Helle Andersen. Ansat 1/12-07 (30 timer ugentligt).
Sygeplejerske Birte Bylov. Ansat 01/02-18 (30 timer ugentligt).
Lægesekretær Lone Danielsen. Ansat 1/5-07. (30 timer ugentligt).
Lægesekretær Anja Hegested. Ansat 1/12-07. (34 timer ugentligt).
Lægesekretær Anne Marie Henriksen. Ansat 1/2-13. (32 timer ugentligt).
Lægesekretærelev Michelle Bünck. Ansat 04/11-2019 til 03/11-2021 (37 timer ugentligt).

Vi har som regel 2-3 uddannelseslæger i klinikken, returlæger, samt medicinstuderende.
Oftest er forløbene på 6 måneder, som uddannelseslæge i praksis og du er med til at give klinikken et frisk nyt pust og ny energi i klinikken. Vi vægter at være en god dynamisk tutorpraksis, hvor videndeling og praksiserfaring kan mødes, så vi kan give dig det bedste indblik i praksislivet.

IT

Klinikken har siden 1990 brugt WINPLC (praktiserende lægers computersystem leveret af A-data). Et system der er brugervenligt og nemt at navigere i.
Vores telefonsystem er Ipnordic.

Patientgrundlag

Klinikken har efter sammenlægningen i 2008 med læge Vesters klinik knap 6.400 patienter.

Organisation af arbejdet

Kl. 07.30 Sekretær møder.
Kl. 07.30-8.00 Læger og øvrigt personale møder.
Kl. 08.00-09.00 Nogen af lægerne har telefonkonsultation, nogen har subakutte planlagte patienter.
Kl. 09.00-09.30 Akut-tid. Alle læger og nogle gange sygeplejerske hjælpes ad. Patienter bedes ankommet senest kl. 9.
Kl. 09.00-13.00 Tidsbestilling og receptfornyelse ved sekretærerne.
Kl. 09.50-10.00 Kaffepause.
Kl. 10.00-11.45 Planlagte konsultationer med 15 minutters interval. Enkelte akutte tider.
Kl. 11.45-12.15 Frokostpause.
Kl. 12.15-12.45 Supervision af uddannelseslæger og sygeplejerske.
Kl. 12.15-14.15 Konsultation med 15 minutters interval.
Kl. 14.00-16.00 Sygebesøg efter aftale udføres af besøgslæge.

Akutlægen har ikke faste patienter efter kl.13.00.

Onsdag: Sen konsultation til kl. 17.00 med pause fra kl. 12 til ca. 14.30, hvor der er tid til sygebesøg, undervisning af uddannelseslæger, personalemøde og 12-mandsmøde. Nogen af de faste læger har fri kl. 14 efter møder, sygebesøg etc.

Personalets arbejdsopgaver

Sekretæropgaver

Patientkontakt telefonisk og ved skranken.
Laboratoriearbejde og patientkonsultationer med diverse årskontroller, EKG, blodprøvetagning, BT-måling og instruktion i hjemmeblodtryksmålinger, halspodning, CRP, BS- Hgb-målinger, diverse urinundersøgelser, Influenzavaccination mv.
Journalhåndtering, tidsbestilling, medicinfornyelse, forskellige administrative opgaver, assistance ved lægen, varebestilling, vaccinebestilling, rengøring af instrumenter, pakning af instrumenter, autoklavering, post, lægeepikriser, varetage online medicin-og tidsbestilling, mv.

Personalet hjælper hinanden.

Sygeplejerskeopgaver

Blodprøvetagning, KOL og diabetes kontroller, kostsamtaler, vægtkontroller, børneundersøgelser, rygestopssamtaler, tympanometri, øreskylning, suturfjernelse, sårbehandling, vortefjernelse, rejsevejledninger og rejsevaccinationer, lungefunktionsundersøgelser, astmakontroller, INR-kontroller, injektioner, p-pille-kontroller, celleskrab, børneundersøgelser, ringskift, småbiopsier, bestilling af positivvarer ved regionen mv.

Åbningstider i klinikken

Mandag kl. 08.00-16.00
Tirsdag kl. 08.00-16.00
Onsdag kl. 08.00-18.00 (kl. 16-18 kun planlagte patienter i dette tidsrum)
Torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-16.00

Telefontid til lægerne er kl. 08.00-09.00 mandag-fredag.
Telefontid til receptionen er kl. 08.00-13.00 (ons. kl. 08.00-12.00).

Pauser

Der tilstræbes daglige pauser og disse prioriteres højt!! Vi forventer at man deltager i disse. Vi har tlf.-svarer på under pauserne, så alle har pause samtidig.

Introduktion af nye uddannelseslæger

Daglig supervision og vejledning

Der er dagligt afsat 30 min. supervision (typisk efter frokost) + efter behov.
Der er mulighed for den uddannelsessøgende at overvære principallægens konsultationer som ”flue på væggen”, ligesom det omvendte kan praktiseres. Vi har videosupervision af udvalgte konsultationer, hvis det aftales.

Uge 1:    Introduktion til lokaler og personale.
Den første dag sammen med tutorlæge og sekretær AH som laver introduktion. Resten af ugen halvdelen af dagen hos en af lægerne, den anden halvdel med egne patienter. Supervision løbende i løbet af dagen.

Uge 2:    Introsamtale efter nogle uger. Egne patienter afvekslende med ”følfunktion”.

Uge 3:    Langsomt tiltagende selvstændige konsultationer.

Uge 4:    Mesterlære til bestemte procedurer.

Fra uge 5:   Uddannelseslægen har egne patienter efterhånden i samme tempo som de faste læger.

Den uddannelsessøgende tilbydes at komme med på lægevagt, som følgevagt i hoveduddannelsesforløbet er der fast indlagt selvstændige vagter med bagvagt pr. telefon. Vagterne skal være planlagt senest ved midtvejsevalueringen.

Arbejdstiden tilrettelægges, så uddannelseslægen har 37 timer ugentligt i gennemsnit.

Før ansættelsen inviteres uddannelseslægen til gensidig præsentationssamtale med diskussion af gensidige forventninger. Inden start ønsker vi gerne at du lige kommer forbi og ser klinikken og hilser på os alle sammen. Lige før opstart vil du modtage velkomstbrev med oplysninger om opstart, introduktion og hvem der bliver din tutorlæge.

Der er mulighed for kursusaktivitet efter aftale.

Du vil som uddannelseslæge indgå i et godt tværfagligt samarbejde med alle faggrupper i lægeklinikken.
Uddannelseslægen er aldrig alene i praksis. Der er altid en fast læge i klinikken med vedkommende.

Men hensyn til ferie og afspadsering følger vi de regler og aftaler, der foreligger i forbindelse med gældende overenskomst. Det skal aftales i god tid og efter aftale med de faste læger.

Vi bærer ikke uniform på arbejdet. Men vi forventer ordentligt fremtoning, samt at man møder veludhvilet til en ny arbejdsdag.

Alle ansatte i klinikken er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten bortfalder ikke ved ansættelsens ophør.
Ved ansættelse udleveres klinikkens privatlivs politik jævnføre GDPR (Persondataforordningen).

Klinikkens værdigrundlag

Patienten og fagligheden er i fokus og vi værdsætter et godt og fortroligt lægesamarbejde med patienterne for at højne kvaliteten.

Her hos Lægerne Nordås vægter vi trivsel, det sociale og et godt tværligt samarbejde højt blandt alle medarbejderne. Det skal være rart at komme og være på arbejde og samtidig skal vi have fri, når det er fyraften. Vi går glade på arbejde og glade hjem. 😊

Vi glæder os til at møde dig og til at du bliver en del af vores team.

Venligst Lægerne Nordås

Praksisbeskrivelse

Lægerne Sønderåparken
Borgvold 14 D
7100 Vejle
Ydernr: 052183

Vi glæder os meget til at se dig og at arbejde sammen med dig i vores klinik.

Historie

Klinikkens historie fører tilbage til 1906, hvor der var 10 læger i Vejle by. I dag er der mere end 40.

1906: Johannes Johansen nedsætter sig som praktiserende læge og fødselshjælper i en tandlæge tidligere lejlighed Rådhustorvet 4.
1918: Sophus Christensen køber praksis med 700 patienter for 20.000 kr.
1955: Sønnen Thorkild Christensen bliver første ”kompagnon” i byen. Far og søn deltes om et konsultations rum og klarede sig uden sekretær. Af laboratorieydelser, kunne man  lave SR, Hgb. samt urin sukker og æggehvide og ikke andet.
1964: Erik Ude Jørgensen  køber sig ind i praksis. Han arbejder sammen med far og søn indtil Sophus dør i 1966 80 år gammel.  Herefter kører praksis videre  igen som  to mands praksis; men nu ansatte man så klinikkens første sekretær.
1971:  Praksis slår sig sammen med nabolægen Aksel Lund Petersen. De tre får hver deres sekretær, og der bliver indført tidsbestilling.
1986: Praksis får tildelt en 0 stilling og kompagniskabet udvides til fire læger idet Erik Mathiassen køber sig ind i fællesskabet.
1994: Ingerlise Jørgensen køber Thorkild Kristensens andel. Han er nu 68 år og går på pension. Ingerlise var for inden aflastnings amanuensis.
1995: EDB indføres.
1996: Praksis bliver tutorpraksis og har den første uddannelseslæge.
1999: Erik Ude Jørgensen er 67 år. Christian Grønbæk ansættes som aflastnings amanuensis. Han køber sig ind året efter og Erik Ude Jørgensen går på pension. Aksel Lund Petersen er 68 år og i august ansættes hans søn, Jakob Lund, på fuld tid frem til årtusindskiftet, hvor også han bliver kompagnon.
2000: Nu udgøres lægerne af Ingerlise, Erik, Jakob og Christian. I august samme år bliver praksis til en dele praksis. Dermed mulighed for endnu en kollega. Finn Madsen bliver ansat.
2001: Ved årsskiftet køber Finn Madsen 1/5 af praksisandelen.
2004: Klinikken er efterhånden blevet alt for trang og gammeldags. Vi flytter til nye lokaler i Sønderåparken.
2004: 2 sygeplejersker bliver ansat. 1 ekstra sekretær ansættes. Vi har nu plads til 2 uddannelseslæger.
2004-16: Meget stabil periode med 5 faste læger, 1-2 uddannelseslæger, 2 sygeplejersker og 4 sekretærer. Vi følger med udviklingen og har en dynamisk og god klinik præget af humor og godt kammeratskab.
2017: Louise Dich Larsen og David Ingeby ansættes i praksis med henblik på at overtage Erik og Ingerlises andele.
Sygeplejersken Helle Siersbæk siger op og vi ansætter Henriette Risager
Klinikken bliver Akkrediteret.
2018: Louise og David køber sig ind i Praksis. Erik og Ingerlise stopper.
Klinikken går fra at være en delepraksis til at blive en 5 mands kompagniskabspraksis.
Den gode stemning fortsætter. Der bliver lavet en del om både fysisk i klinikken og den måde, vi arbejder på.
Vi ansætter en ny sygeplejerske: Åse Meyer

Læger og Personale

Vores klinik er centralt placeret i byen lige ved banegården i Vejle.  Der er gode bus- og togforbindelser. Vi har en tandlægeklinik og samt en gynækolog og en øre næse halslæge som nærmeste nabo. Vi har 500 m2 moderne lokaler med masser af lys og komfort.

Vores EDB system hedder EG Clinea.

Teamet består af 5 læger i Kompagniskabspraksis. Vi har for det meste en fridag om ugen.
Vi har konstant mindst en uddannelseslæge hos os.  Vi tager imod alle kategorier og vi er glade for at have jer.  Vi stræber imod at have 2 uddannelseslæger af gangen, da det er rart for jer at være 2.
Vi har 3 sygeplejersker i klinikken. De arbejder med årskontrol DM og KOL, forebyggelsessamtaler, allergiudredning, sårpleje og meget mere.

Derudover er der 4 faste sekretærer.

Af faste læger finder du

Louise Dich Larsen: Født 1980.  Har været kompagnon siden 2018. Er tidligere uddannelseslæge hos os. Hun bor med sin mand, der er kirurg, og 2 børn i Bredballe, Vejle.  Louise er ansvarlig for uddannelseslæger og tutorlægefunktionen

David Ingeby: Født 1980. Har sammen med Louise været kompagnon siden 1/1 2018. David har 3 børn. Er gift med Ejendomsrådgiver i Bank og bor på Uhrhøj, Vejle . Han er ansvarlig for sekretærfunktionen, det praktiske i klinikken, indkøb, kunst og forsikringer.

Jakob Lund: Født 1965. Har været i klinikken siden 1999. Bor I Mølholm, Vejle. Spiller klarinet og er gift med en musiker og dirigent. Jakob har 4 børn.  Jakob er ansvarlig for sygeplejersker og regnskab.

Finn A. Madsen: Født 1964. Har været kompagnon siden 2000.  Bor i Løsning ved Hedensted. Finn har 4 børn og er gift med en sygeplejerske, som arbejder i et andet lægehus. Finn er primært ansvarlig for IT, telefoni og er tutorlæge.

Christian Grønbæk: Født 1962. Har været i klinikken siden 1999. Bor i Bredballe, Vejle. Har 2 børn og er gift med en øjenlæge, der arbejder på Vejle Sygehus. Christian er ansvarlig for laboratoriet og rengøring.  Christian er også tutorlæge.

Sygeplejersker

Vores sygeplejersker hedder Åse Meyer, Henriette Risager og Dorthe Knudsen.  De har hver deres lokale.  Sygeplejerskerne har næsten udelukkende selvstændige konsultationer. De er altid søde og meget behagelige at omgås.

Sekretærer

Vores sekretærer hedder Anette Refshauge Jakobsen, Mona Schmidt Laustsen, Mai-Britt Helene Junker og Eva Hjort. De er meget erfarne og hjælpsomme men ligesom os andre, har de en del at lave. Udover patientkontakt via skranke og telefon, tager de sig af diverse sekretærting med arbejdsplaner, korrespondance og bogføring mm. Herudover tager de blodprøver, ekg, graviditetstest, urinprøver, CRP samt giver influenzavacciner, pneumokokvacciner og B12 injektioner.

Organisation af arbejdet

Vi er 5 læger med hvert sit konsultationslokale. Vi har næsten hver uge en ugentlig fridag. Ellers arbejder vi til ca. kl. 16. Om Onsdagen til kl. 17.

Der er 2 rum til uddannelseslæger.

Herudover har vi et fælles laboratorium, hvor vi laver: Fasekontrastmikroskopi, Spirometri, EKG, Blodprøver, Hgb, blodsukker, Svangerskabsreaktioner, CRP, INR, Urin mikroskopi, Urin Dyrkning og resistensbestemmelse samt Tympanometri. Vi laver selvfølgelig også Strep-A test. Mange af disse undersøgelser kan også laves i konsultationslokalerne.

Vores dag begynder kl. 8.00. Vi faste læger tager telefoner ca. 30 minutter. Vores telefonsystem gør, at det er svært for uddannelseslægen at have telefontid som os andre. Uddannelseslægen kan i stedet aftale med patienten at ringe op om en besked eller evt. at benytte sig af e-mailkonsultationer.  Noget som vi andre også gør tiltagende brug af.
I det hele taget er telefontiden lidt af det svageste led i vores system. Det kan være svært for patienterne at komme igennem.  Heldigvis hjælper den nye teknologi os med e-mailkonsultationer og elektronisk tids- og medicinbestilling.

Derefter tager vi 2-3 patienter.

Herefter er der formiddagskaffe ca. 15-20 minutter.
Så tilbage til arbejdet frem til kl. 12.00, hvor der er frokostpause.
Sidste patient har tid kl. 15.00 på alle dage undtagen onsdag, hvor den sidste tid er kl. 16.15.
Vi faste læger har en køredag om ugen. Disse dage har vi akutte patienter hele formiddagen og almindelig konsultationer hen ad eftermiddagen. Vi prøver at organisere arbejdet således, at vi selv tager langt størstedelen af de akutte patienter, så noget ikke bliver ”tørret af” på uddannelseslægen.
Hvis der kommer patienter i klinikken uden aftale, kommer de på en såkaldt ”diverse-kø”.
Hvis man har en ledig stund, er det almindelig kutyme lige at undersøge, om der er nogle, der venter på ”diverse køen”. Uddannelseslægen kan også fint tage patienter her.

Supervision og vejledning af uddannelseslægen

 1. Vi sørger for en atmosfære af nærhed i det daglige arbejde således, at man har mulighed for at konsultere en ældre kollega når man står overfor et aktuelt problem (tlf. eller banke på).
 2. Ved behov især i starten daglig briefing af patienter eller uafklarede sager.
 3. Samtaler ½-1 time, 2-3 gange ugentligt om arbejdet i klinikken og vanskelige ting.
 4. Start-, midtvejs- og slut evaluering.
 5. Mulighed for direkte supervision ved tilstedeværelse under konsultation af tutorlægen eller videooptagelse af konsultationer.
 6. Der er mulighed for at besøge speciallægepraksis eller fysioterapeut, hvis man ønsker.
 7. Det forventes, at man deltager i vores interessantskabsmøder og mindst et personalemøde, hvor man kan få indblik i ledelse og planlægning i almen praksis.
 8. Den første uge i klinikken er der et introduktionsprogram med indføring i IT, besøg hos sygeplejerskerne mv.

Konferencer osv.

Vi har et månedligt interessentskabsmøde varende ca. 2-2½ time. Her har vi også faglige indslag. Som uddannelseslægen, skal du gerne holde mindst 1 fagligt indslag, mens du er hos os.
Der er også personalemøde 3 gange om året. De varer ca. 1½ til 2 timer efter arbejdet.

Derudover er der mindst 2 sociale arrangementer om året, som du selvfølgelig bliver inviteret med til.

Vi glæder os meget til at se dig i vores klinik, som vi selv synes er en god arbejdsplads.

Lægerne Sønderåparken

 

Praksisbeskrivelse

Lægerne ved Havnen
Windfeldt-Hansens Gade 9, 1.
7100 Vejle
Tlf.: 75820455

Lokalisation

Klinikken er beliggende i Vejle bymidte.
Næsten alle byens lægepraksis er placeret i bymidten i indbyrdes gåafstand. Klinikken er beliggende i umiddelbar nærhed af Havne Apoteket og relativt tæt på Vejle Sygehus.

Praksis drives som ApS af fire læger i kompagniskab, med seks ydernumre, og er beliggende på 1. sal med elevator og indrettet med ni lægeklinikker, fem sygeplejeklinikker, en prøvetagningsklinik, laboratorium og sekretariat.
Til praksis er knyttet omkring 9.000 gr. 1 patienter og et mindre antal gr.2-patienter. Der er aktuelt åbent for tilgang til praksis.

Kompagnon(er)

Marianne From f. 1959
Klaus Østergaard-Nielsen f. 1967
Anne Fynboe f. 1965
Christian Valentiner-Branth f. 1971

Fast ansatte læger

Niels Jørgen Stabel f.1955
Anne-Mette Lindvig f. 1977
Thomas Skjødt, Radiolog f. 1956

Personale

Praksismanager: Jeanette Oxholm, lægesekretæruddannet

Sekretærer: Lene Trier Hansen, lægesekretæruddannet og SSA
Marianne Malberg, SSA
Ruta Østergaard, lægesekretæruddannet
Sandie Ebsen, lægesekretæruddannet
Sofie Østergaard Rud, lægesekretæruddannet

Praksisassistenter: Silje Tromborg Olsen
(medicinstuderende) Sofie Nørgaard Pedersen
Amalie Kvejborg Rasmussen

Sygeplejersker: Lisbeth Schou
Vivian Bisp Rasmussen
Tina Holst Karlskov
Margit Kruse Madsen
Maria Skovbjerg

Kantinemedarbejder: Isabel Sørensen f. 1974

Arbejdsopgaver

Sekretær og praksisassistent:
Pt. håndtering telefonisk og ved skranken.
Laboratoriearbejde/forsendelse af blodprøver,
EKG, blodprøvetagning og børnevaccinationer.
Konsultationer med patienter, der får afhængighedsskabende medicin.

Sygeplejerske: Blodprøvetagning, kostsamtaler/vægtkontrol, rygestop, EKG, tympanometri, spirometri, vaccinationer, sårbehandling, suturfjernelse, samtaler, fjernelse af vorter. Akut behandling/vurdering af simple infektioner m.m.
Sygeplejerskerne kører sygebesøg tirsdag, onsdag og fredag.
Sygeplejerskerne er her hver dag kl. 8-16, onsdage kl. 8-18.

Dagsrytme

Praksis har åben hver dag kl. 8.00-16.00, onsdag kl. 8.00-18.00.
Telefonen er åben hver dag kl. 8-14, dog onsdage kl. 8-13 og igen kl.14.30-16.
Lægerne har seks ringe-tilbage-tider hver dag.
Konsultationstider mellem kl. 8.00 og 15.15, onsdag dog kl. 17.15.
Undervisning hver onsdag, sidste onsdag hver måned er der personalemøde.
Personalemødet er for alle ansatte.
Daglige uformelle konferencer i kaffepausen.
Lægekonference hver onsdag fra kl. 10.45-11.15 for alle læger og
praksismanager.
Der er fælles pause dagligt ca. kl. 10.30-10.45 samt kl. 12.45-13.15, dog onsdag
kl. 13.15-14.30. Pauserne prioriteres højt!
Den akutte vagt passes af lægerne på skift, akutte patienter i konsultationen
varetages af akutlægen samt de øvrige i fællesskab.
Der er supervisor dagligt, som svarer på alle aktuelle spørgsmål for alle i huset.

Arbejdstid

Uddannelseslægen arbejder 37 timer pr. uge.

Ferie/fravær

Uddannelseslægen er aldrig alene i praksis og vikarierer aldrig for fraværende
læge.

Supervision

Der er dagligt afsat en halv time både hos uddannelseslægen og tutorlægen, hvor dagens patienter gennemgås. Der er mulighed for løbende ad hoc supervision ved supervisor, og efter aftale kan tutorlægen deltage i selve konsultationen. Der er også mulighed for, at konsultationen kan videofilmes.

Introduktion

Du er meget velkommen til at kigge forbi inden start, så du kan hilse på os alle sammen samt se klinikken.
Der laves et introduktionsprogram for din start. Din tutorlæge vil afsætte tid til introduktionssamtale indenfor den første uge, opfølgende samtale ved praksismanageren efter en måned, midtvejsevalueringssamtale og
slutevalueringssamtale med tutorlæge.
Der vil være mulighed for at aftale besøg hos samarbejdspartnere i området (speciallæger, fysioterapeuter eller andre).

EDB

XMO
Vores hjemmeside: www.75820455.dk

Administrativ uddannelse

Under ansættelsen som fase 3-læge vil der også blive undervist i ”daglig drift” af almen praksis.
Det at være praktiserende læge indeholder mange administrative pligter, som vi vil komme ind på.
Dette være sig regnskab, indkøb, personalepleje, overenskomster etc. 
Der afsættes tid sammen med praksismanageren.

Vagtlægekørsel

Fase 3-læger har 10-12 vagter i løbet af ansættelsesåret (herunder såvel behandlervagter som enkelte visitationsvagter).
Det er valgfrit, om indtjening fra vagterne skal udbetales, eller om timerne ønskes afspadseret, dette aftales individuelt.

Velkommen i vores klinik
Lægerne ved Marias Plads, Enghavevej 10 st., Vejle

Ansættelsen finder sted fra d.    .

Praksis drives som et kompagniselskab med 3 læger.
Bent Horn Rasmussen. Født 1957. Kandidat 1992. Indtrådte 2000.
Sofie Riber. Født 1974. Kandidat 2001. Indtrådte 2011.
Pernille Woidemann Bak. Født 1975. Kandidat 2004. Indtrådte 2016.

Praksis flyttede fra Grønnegade til Enghavevej 10 d. 1/6 2006. Inventar med videre er løbende blevet moderniseret.

Patientgrundlag

Aktuelt ca. 4.800.

Hjælpepersonale

Vi har ansat 2 lægesekretærer 1 SOSU-assistent + 1 sygeplejersker + 1 lægesekretærelev.
Kirsten E. Sørensen. Født 1957. Ansat 2007. 35 timer sekretær
Nicoline Grønvall. Født 1974. Ansat 2016. 35 timer sekretær
Kristine Staarup Klitgård født 1984. Ansat 2018 37 timer lægesekretærelev
Tina Uldal Bondesen. Født 1974. Ansat 2018 34 timer SOSU-assistent.
Udover traditionelle sekretæropgaver som skrivning efter diktat, telefonpasning med videre udfører
Sekretærerne blodprøvetagning, INR, spiometri, EKG, urinundersøgelser, indkøb og meget mere.

Randi Eneberg. Født 1979. Ansat 201, sygeplejerske.
Randis opgaver består bl.a. af kronikerkontroller. KOL, hypertension, diabetes mv. samt p-pillekontroller og cervix cytologier og meget mere.

Personalemøde

Vi afholder personalemøde den første onsdag i måneden.
Der afholdes løbende udviklingssamtaler med personalet.

Arbejdstilrettelæggelse

Lægerne står på skift, for sygebesøg, og akutte henvendelser ud over telefontiden.
Om onsdagen har vi konsultation til kl. 16.15.
Pernille er hovedansvarlig for regnskab og økonomi.
Bent er hovedansvarlig for uddannelseslæger.
Sofie er hovedansvarlig for personale.
Vi deler ansvaret for IT og laboratorieforhold.

Arbejdsdagene er tilrettelagt således:
Kl. 8-9: Konsultationer / ringe tilbage
Kl. 9-9.45: akutte patienter / åben konsultation / ringe tilbage
Kl. 9.45-10: kaffepause.
Kl. 10-12.15: konsultationer.
Kl. 12.30-13: middagspause.
Kl. 13-13.30: sygebesøg på skift.
Kl. 13- 15.15: konsultationer.

Uddannelseslæger

Vi har haft uddannelseslæger siden 2005. Vi oplever at det giver inspiration og faglighed at have uddannelseslæger. Vi forsøger at skabe et godt læringsmiljø til gavn for os alle. Sofie er tutor, men vi vil alle være glade for at være vejledere i det daglige.

Regler

Der må ikke ryges i eller uden for praksis.
Rengøringen står rengøringsselskab for.
Al personale må gerne bruge internettet for at finde faglig information, anden brug må kun undtagelsesvist finde sted. Der skal spørges ført.

Praksisbeskrivelse Lægerne Vissingsgade 21, 7100 Vejle

Ydernr.: 055166
Tlf..: 7582 1900
Fax: 7582 6818

Læger

Anne Wendel Tilma, (AWT), f. 1973 (i praksis siden 2012)
Pernille Bjørnskov ( PBJ), f. 1978 ( i praksis siden 2019)
Linda Fenger-Grøn, (LFG), f. 1967 (i praksis siden 2006)
Anne Møller (AMØ), f. 1978 (i praksis siden 2019)

Sekretærer

Gitte Kunckel Stehr (GS)
Rose Lea Harmsen (RLH)

Social- og sundhedsassistent

Lene Ryberg Nikolajsen (LN)
Maria Sigersted Sørensen (MSS)

Sygeplejersker

Bettina Gøbel (BG)
Anja Engelbrecht Schau (AES)

Rengøring

Duan

Praksisform

Kompagniskabspraksis.

Patientsammensætning (2020)

Ca. 6.400 tilmeldte Gruppe 1-patienter. Heraf ca. 900 børn under 16 år. Enkelte Gruppe 2-patienter.

Praksishistorie

Praksis udgøres af fire læger og drives af disse som et interessentskab.
I 1991 indgik Rosenbeck i sin faders sololægepraksis, efter at faderen ophørte med at praktisere, indgik Rosenbeck og Thrane/Banke i kompagniskab i juni 1993.
1. okt. 1996 etableredes en delepraksis mellem Mads Hounsgård og John Banke, hvorefter sidstnævnte er ophørt i praksis jan. 2002. Siden er Linda Fenger-Grøn indgået i delepraksis jan. 2006, og vi er flyttet til nuværende kliniklokaler i Vissingsgade jan. 2009.  Anne Tilma tiltrådt i 2012. Pernille Bjørnskov i 2019 og Anne Møller i 2020.

Kompagniskabet har nu 4 ydernumre og er ikke længere delepraksis.

Vores klinik drives fra lejede lokaler.

Organisation

PLO
Region Syddanmark
VEJLE BYLÆGEFORENING (inkl. lægerne fra Børkop, Egtved og Give).
12-MANDSFORENINGER, VEJLE BYLÆGEFORENING (pt. 4 12-mandsgrupper).

Lægevagtsordning

Alle hverdage fra kl. 16.00 til 08.00. Søn- og helligdage hele døgnet fra kl. 08.00 til 08.00. Efter kommunalreformen har man fælles visitation for hele Region Syddanmark med visitationssteder og faste konsultationer i Esbjerg, Kolding, Åbenrå og Odense. Derudover satellit-konsultationer, der åbnes og lukkes efter behov fordelt jævnt i oplandet.
Pligten til at deltage i vagtordningen gælder formelt alle praktiserende læger. For øjeblikket deltager alle læger i vagtarbejdet.

Telefonkonsultation

Telefontid ved sekretær dagligt fra 8 -12 akut telefonkontakt muligt dagligt fra 12-16.
Telefontid læge dagligt kl. 10.15-10.30 og 15.15 -16.00.
Hvis behov opringning fra læge til patient efter aftale.

Konsultationstider

Sædvanligvis 15 minutter pr. patient. Visse aftaler, f.eks. børneundersøgelser 30 minutter. og attester 30-60 minutter.
Konsultationer mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.00 til 9.00, akuttid fra kl. 9:15 til 10:00 i vinterhalvåret (01.10.-31.03.) dog kl. 9:15-10:15 om mandagen - alle læger deltager og én sygeplejerske.
Aftalt konsultation fra kl. 10:30 (10:45) til 11:45 eftermiddagskonsultation fra kl. 12:30 til 15:15.
Onsdag aftener konsultation fra kl. 14:30 til ca. 17:00.

Sygebesøg køres dagligt af KOOL/akut lægen (koordinerende læge med akut funktion) i tidsrummet kl. 12:00-14:30.

Akutte patienter sættes til hos akutlægen, forudsat faste tider er opbrugt.

Møder

Konferencer: Onsdage kl. 10:15 til 11:15.
Undervisning: Fælles undervisning for personale og læger onsdage x1 månedligt.
I/S-møde: Minimum fire møder om året.
Personalemøde: Tilstræbes et fællesmøde hver anden måned. Derudover interne møder med henholdsvis sekretær og sygeplejerske ca. hver 8. uge med reference til dagligdagen, nye tiltag, undervisning med mere.
12-mandsmøder: Onsdage kl. 12-14 én gang månedligt.

Journalsystem

Clinea (taget i brug 01.06.2016), før dette MedWin taget i brug okt. 98, konverteret til Clinea.
Journalen består i sin grundlæggende form af tekstark (continuation, epikrise-ark (ambulante og udskrivning efter indlæggelse). Tillige korrespondancemodul til henholdsvis patient, hjemmeplejen, medicinskema og laboratorieskema.
Desuden kalendersystem og køfunktion (huskeseddel med henblik på beskeder, svarafgivelse og vigtig opfølgning).
PC-baseret: Én hovedstation (= ekstern serverpark) samt 11 arbejdsstationer.

A4-papirjournalarkiv i CPR-orden (fortrinsvis journalnotater + lægebreve fra før 1990).
Status i dag er, at klinikken er udstyret med det fuldt moderne edb-system Clinea samt Clinea IP-telefoni. Vi sender alle recepter elektronisk direkte til apotekerne, modtager alle laboratoriesvar og epikriser elektronisk fra sygehuse og de fleste speciallæger.
Vi har mulighed for E-konsultation, E-receptfornyelse og E-tidsbestilling.
FMK indført foråret 2013.
Såvel laboratoriesvar som elektroniske lægebreve godkendes af relevante læge inden overførsel til journalen.

Adgang til internettet er åben. Af sikkerhedshensyn må der kun søges på fagligt relevante hjemmesider.
Du må ikke åbne egne mails eller medbringe USB-stik til klinikken.

Papirgang

Formål

 Alle skal have set relevant post. Ansvar for konsekvens og svarafgivelse til patienten af modtagne patologiske prøvesvar er vores eget dvs. den ordinerende læges.
Gå ikke altid ud fra, at patienten selv henvender sig vedrørende svar på undersøgelse med videre!

Al post åbnes af sekretær i løbet af formiddagen. Lægebreve, attestanmodninger og anden patientrelateret post lægges til relevante læge. Det påhviler den behandlende læge at følge op på evt. abnorme prøvesvar med videre.
Såfremt et lægebrev med videre ønskes gemt i papirjournalen, skal dette udtrykkeligt anføres på lægebrevet, som gemmes. Egnede lægebreve indscannes i journalen.
Al post fordeles således i de enkelte lægers bakker inklusive uddannelseslægen, der dagligt må orientere sig om indholdet og konsekvens heraf.
Fælles post lægges i særlig bakke, som gennemgås på onsdagsmødet.

Daglig journalføring

Alm. kortere notater i forbindelse med konsultationer og telefonkonsultationer skriver lægen selv. Længere notater, henvisninger og attester kan dikteres til sekretærskrivning. Journalnotatet skal minimum omfatte forkortelse for kontakten (T, K eller B(besøg)). EDB-systemet afsætter selv pågældende læges initial for notatet (login-initialet). Ordinationer og evt. henv. skal fremgå klart.

Medicin bestillinger

Som hovedregel genereres samtlige recepter elektronisk fra medicinskemaet med henblik på godkendelse af læge samt overførsel til elektroniske postkasse, hvorfra apotekerne kan hente recepterne hjem.
Stort set alle apoteker kan modtage elektroniske recepter.
Systemet er sat op til automatisk afsendelse af recepter på bestemte tidspunkter.

Specielt vedr. FAX-recepter: Skriv FAX nederst i højre hjørne.
Hver recept må kun indeholde ét kopipligtigt lægemiddel, og recepten skal da forsynes med lægens ID-nr. Alle fax-recepter opbevares i 1-2 uger, før de makuleres.

Laboratorieundersøgelser

Urinprøver: Afleveres af patienten ved ankomsten og undersøges af sygeplejerske/SSA/sekretær. Resultatet af stix, graviditetstest og urindyrkning skrives umiddelbart ind i laboratorieskemaet.

Blodprøver: Tages af lægen eller sygeplejersken/SSA, den ansvarlige sørger selv for korrekt mærkning af glas og prøveseddel (navn, CPR-nr. og evt. stregkode). Vores personale sørger for klargøring med henblik på afhentning af portør fra Vejle Sygehus dagligt kl. ca. 12 og kl. 15:20. Blodprøver kan undtagelsesvist centrifugeres, såfremt de er taget efter kl. 15:20. Nogle analyser udføres af sygeplejerske/SSA i eget laboratorium:

 • Hæmoglobin
 • Sænkning
 • CRP
 • INR
 • Blodglucose
 • Urinstix, D+R eventuelt urinmikr.
 • Graviditets-test
 • EKG samt
 • Instruktion i hjemmemåling BT

Endvidere foretages spirometri og tympanometri af læge eller sygeplejerske.

Lægen sørger selv for afregning af relevante ydelser.
Akut EKG skal som hovedregel ses af læge, inden patienten forlader klinikken, rutine-EKG lægges til opfølgende læge.

Podninger, svælgpodninger (Strep. A-test): Udføres af lægen eller sygeplejersken/SSA i forbindelse med konsultation. Ligeledes øvrige podninger.

Alle prøver, som hensættes i laboratoriet, skal minimum være mærket med CPR-nr. på relevante følgeseddel. Ikke identificerbare prøver kasseres.

Forsendelse

Al post og prøver til Vejle Sygehus afhentes dagligt af sygehusbud kl. ca. 12 og 15:45.
Prøvesvar, lægebreve og EKG fra Vejle Sygehus afleveres ligeledes af sygehusbud dagligt.

Utensilier

SAT-måler

I øvrigt forefindes blandt andet udstyr til:

 • Spiraloplægning
 • tympanometri
 • spirometri
 • stansebiopsi
 • små-kirurgi
 • ultralyd-dopler til FHL
 • BT-apparat til hjemmeregistrering
 • anoskopi
 • kateteroplægning
 • mikroskopi (fasekontrast)

Samarbejdspartnere

Sygehuse: Vejle Sygehus Alle specialer undtagen pædiatri, neurologi og gynækologi/obstetrik.
Al psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri er flyttet til Vejle, officiel åbning 03.02.2017.

Kolding Sygehus Akutsygehus (for organkirurgi og ortopædkirurgi)
Specielt pædiatri samt karkirurgi
Gynækologi/obstetrik
Gravide diabetikere
Ortopædkirurgi vedr. fødder
Neurologi
Nefrologi og dialyse.

Fredericia Sygehus Kun blodprøver, som i øvrigt håndteres af Kolding Sygehus.
Gerontopsyk., Vendersgade, Fredericia
Center for Selvmordstruede
Give Sygehus Satellitfunktion for: Se bilag fra Friklinikken bagest
Middelfart Sygehus Rygcenter - alle rygpatienter henvises hertil
Horsens Sygehus Fertilitetsklinik (IVF)
Brørup Sundhedscenter, Veneklinik
Regionsspecialer: Rygcenter Middelfart Sygehus
Neuromedicin Kolding Sygehus
Pædiatri Kolding Sygehus
Karkirurgi Kolding Sygehus
Arbejdsmedicin OUH og Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Øjen-/Øreafdeling Vejle Sygehus
Lungeklinik og allergi Vejle Sygehus
Plastikkirurgi Vejle Sygehus
Kæbekirurgi Vejle Sygehus/OUH
Onkologi Vejle Sygehus
Psykiatri Vejle Sygehus
Akut psykiatrisk modtagelse, frivillig indlæggelse såvel som tvangsindlæggelse samt børne- og ungdomspsykiatrien.

Skadestuefunktion: Vejle Sygehus (tidligere. døgnåbent, men fra 5. jan. 2015 natlukning for ortopædkirurgi skader fra kl. 22.00 -07.00.
Kontakt nr. til lægeskadevagt: 70110707

Specielt vedrørende røntgenundersøgelser: Us. som ikke kræver særlig forberedelse af patienten, ex. skelet-billeder og thorax røntgen, kan rekvireres på:
- Vejle Sygehus alle hverdage kl. 9-14
NB! Børn skal være fyldt minimum 6 år, og patienten skal være selvhjulpne (det vil sige ikke handicappede i kørestol).

Specielt vedrørende UL-skanning af øvre abdomen: Åbent ambulatorium. Røntgenafdeling Vejle mandag-torsdag kl. 9-12 efter minimum 2 timers faste.

Speciallæger

Dermatologer:
Henrik Thormann, Vejle
Peter Andersen, Vejle

Gynækologer:
Rikke Guldberg, Vejle
Gitte Glavind, Vejle

Intern mediciner: Inger Sihm, Århus

Organkirurg: Speciallæge Carsten Hansen, Horsens

Ortopædkirurg: Kim Boe, Vejle

Reumatolog: Piotr Gatarz, Vejle.

Neuromedicin:
Linda Locht, Vejle
Jesper Mai, Horsens
Steen Østergaard, Middelfart

Otologer (ingen henvisningspligt):
Christian B. Gindesgaard, Vejle
Peter Haahr, Vejle
Ann Momme Studsgaard, Vejle
Susanne Haug, Vejle

Øjenlæger (ingen henvisningspligt):
Chris Lisle, Vejle
Mikael Dam-Johansen, Vejle
Kirsten Bjerre, Vejle
Lene Hansen, Vejle

Psykiatere:
Anders Møller, Kolding
Lars Ryde Pedersen, Fredericia
Rudolf Oderkerk, Vejle

Plastikkirurger:
Peter A. Siemssen, Odense
Erik Dolmer Heidemann, Odense C.

Pædiatere: Ulla Bagger og Annette Bache, Horsens

Apoteker i Vejle

Gorms Apotek, Gormsgade
Havneapoteket ved Føtex på Havnen
St. Thomas Apotek, Nørretorv, vores medicinleverandør.
Løve Apoteket, Søndergade.

Fysioterapeuter

FysioDanmark, Vejle Sjællandsgade 23 A, Vejle
Vejle Fysioterapi og Træning Gunhilds Plads 6, 1. th., Vejle
Klinik for Fysioterapi Strandvejen 72, Vejle Ø

Hjemmeplejen

Distriktsopdelt i Vejle Kommune med tre lokalområder, geografisk opdelt, og hvert område har tilknyttet hjemmesygepleje, hjemmehjælp, ergo- og fysioterapeut.

Ved nye tiltag beder Myndighedsafdelingen om elektronisk korrespondance fra egen læge omkring borgerens behov, så planlægger forløbskoordinatoren det videre forløb.

Hjemmesygepleje kan visiteres uden kontakt til Myndighedsafdelingen ved korrespondance til hjemmeplejen eller ved direkte kontakt til distriktet.

Der kan ringes til Vejle Kommunes omstilling, 76810000 og omstilles til Visitationen mellem kl. 8.30-11.00.

Område ØST 76817100
Område VEST 76817900
Område NORD 76817700

Borgere kan også selv henvende sig, hvis der opstår behov for hjemmehjælp, hjælp til tøjvask med mere.

Socialforvaltningen i Vejle Kommune

Sundhedsplejen: Sekretariatet 76415611 dagligt fra kl. 8-14, tors. 8-16.
Sundhedsplejerskernes telefontræffetid dagligt kl. 8-9.
Alkoholrådgivningen: Vejle Misbrugscenter, Horsensvej 35, 76819000.
Narkorådgivningen: Vejle Misbrugscenter, Sønderbrogade 40-42, 76819040.
Narkomanbehandling. Har læge tilknyttet.
Kontrol og ordination af Metadonbehandling.

Plejehjem

Alle plejehjemmene, bortset fra Sukkertoppen, er integreret med hjemmeplejen i distrikterne (områderne Øst og Vest):

Bakkegården
Rosengården
Lindegården (inklusive demensafdeling)
Holmegården
Gulkrog (akutte aflastningspladser plejehjem, ældreboliger og stort dagcenter)
Hovergården
Sukkertoppen (regionsplejehjem)
Solgaven (Amtsplejehjem for svagtseende)
Sofiegården
Bakkeager
Kløverhaven (demensafdeling)

Patienttransport

Hovedregel: Pensionister med særligt behov kan transporteres gratis til klinikken via Borgerservice, Kørselskontoret (Bjert Busser). Patienten skal selv kontakte/ansøge Borgerservice om visitation til kørsel.
Liggende akut indlæggelse sker via AMK-vagtcentralen.
Siddende akut indlæggelse/røntgenundersøgelse sker via anmodning til modtagende afdeling.

Konsultationer og sygebesøg

Normalt afsættes 15 minutter til hver patient. Vi har dagligt åben akutkonsultation fra kl. 9:15 til 10:00 (10:15 mandage i vinterhalvåret).
Akutte sygebesøg, som skal aflægges samme dag, køres af akutlægen.
Derudover kan den enkelte læge aftale lejlighedsbesøg.

Visse konsultationer, for eksempel børneundersøgelser og længerevarende helbredsattester, spiraloplægning med mere bliver tildelt 30 minutter.
Længerevarende samtaler skal fortrinsvist aftales mellem patient og læge.

Telefonkonsultationer

Sekretær tager telefonen mellem kl. 8 og 12.
Patienter, som ønsker at tale med en læge om et problem, bliver noteret af personale i lægens kø og bliver ringet op senere så vidt muligt af principallæge - hvis akutte forhold fortrinsvis af akutlægen.
Eventuelle hastesamtaler kan undtagelsesvis blive stillet ind, ligeledes hjemmesygeplejersker, men hovedreglen er, at konsultationen ikke skal afbrydes af telefonsamtaler.

Indlæggelse

Indlæggelse på Vejle Sygehus foregår på akut visitationsafsnit (AVA)
AVA modtager akutte medicinske og urologiske patienter.

Meldingen af patienter foregår nu centralt til flowmaster som evt. viderestiller til AVA eller vagthavende læge indenfor specialet. Det er vigtigt, at der tages kontakt før Vagtcentralen rekvireres, idet patientens vej gennem systemet er forskellig.

Organkirurgiske patienter: Meldes til Akutafd. (FAM), Kolding Sygehus.
Ortopædkirurgiske patienter: Meldes til mellem-/bagvagten på Ortopædkirurgisk, Kolding, idet samtlige ortopædkirurgiske patienter indlægges via Skadestuen, der fungerer som modtagelse for deres patienter.
Medicinske og hjertemedicinske patienter: Meldes til flowmaster.
AMI indlægges direkte på hjerteafdeling A 240.
Akut apoplexi meldes direkte i neurologisk regi.

Dagsplaner

Der er oprettet én dagsplan for hver læge inklusive uddannelseslæge.
Sygeplejersker/SSA har deres egne dagsplaner.
Dagsplanerne bruger vi blandt andet til at markere, hvorvidt patienten. er ankommet til klinikken (venteværelse), om patienten er i behandling i konsultationen, eller om patienten er afsluttet, det vil sige ude af konsultationen.
Endelig fremgår det af dagsplanen, om der er foretaget afregning.
Via ankomstskærmen i venteværelset indlæses sygesikringskortet, når patienten ankommer. Dette er en elektronisk underskrift, som i systemet markerer, at patienten rent faktisk har været i konsultationen. Derfor ingen underskrift og ingen papirregninger bortset fra private ydelser og gruppe 2-patienter.
Det er vigtigt at alle patienter, sat til konsultation eller sygebesøg, fremgår af dagsplanen, med henblik på, at vi alle, inklusive sekretærer, kan få et overblik over, hvilke aktiviteter, der er planlagt de enkelte dage. Det vil sige, at eventuelle aftalte møder i arbejdstiden bør ligeledes stå i dagsplanen.

Uddannelsesforløb, dagligdagen for uddannelseslægen/amanuensis

Den første dag i praksis vil bestå af præsentation af praksis og afklaring af forventninger, den praktiske arbejdstilrettelæggelse samt principper for supervision og vejledning. Desuden gennemgang af uddannelsesprogram og introduktion til IT-system.
Efterfølgende introduktionsperiode med mulighed for at sidde med i konsultationer og instruktion i det praktiske arbejde, gennemgang af kompetencer og fokus på individuel uddannelsesplan og læringsstrategi.
Da uddannelsestiden i almen praksis er forholdsvis kort, vil en god forberedelse og en fælles god tilrettelæggelse af forløbet være afgørende for udbyttet. 
Patienter vil på forhånd være orienteret om uddannelseslægers tilstedeværelse og baggrunden for, arbejdet hos os. Det er vores erfaring, at langt de fleste patienter på forhånd accepterer, at formålet er almen lægegerning samt videreuddannelse og vejledning, og således er positive overfor dette.
Generelt er det vores holdning, at uddannelseslæger skal føle dig trygge ved at arbejde på egen hånd, og kan forvente loyalitet fra de øvrige læger og personale i praksis.

Deltagelse i lægevagt gennemføres med supervision af vagtkørende læger.
Vi tilgodeser interesse for 1-2 dage hos relevant samarbejdspartner, dermatolog, otolog, gynækolog og så videre.

Praksisbeskrivelse Maria Lægerne


Maria Lægerne, Sct. Maria
Blegbanken 3 - 5, 1., 7100 Vejle

Praksis startede som solopraksis, blev senere en 2 mandspraksis og fra 1995 en 3 mandspraksis, der fra 1998 - 2012 var delepraksis, hvor 4 læger delte 3 ydernumre, for fra 2013 igen at blive en 3 mandspraksis.

Læger

De 3 læger i kompagniskab er:
Susanne Sækmose siden 2000
Charlotte Steffensen siden 2009
og Peter Helstrup siden 2013

Personale

Personalet består af:
2 SSA´er som tager sig af sygeplejefaglige og laboratorieopgaver
1 praksismanager til det administrative i praksis
2 sekretærer som passer telefon og skranke
1 bogfører til regnskab 1 gang månedligt

Vi er en by-praksis beliggende i Vejle centrum med 5.400 patienter.

Samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere er: Sygehus Lillebælt, områdets fysioterapeuter,
hjemmeplejen, byens speciallæger og Sundhedshuset.

Dagsplan

Der foreligger fast dagsplan med 15 min tider, og akutte patienter kl. 8.00 – 9.00 uden tidsbestilling. Ud over morgentiden er der kun tider efter forudgående aftale.
Tiderne fordeles, så der altid er en læge, der har sat tid af til sygebesøg i dagsplanen.
Antallet af tider afpasses efter uddannelseslægens erfaring og reguleres løbende under opholdet.

Praksis holder så vidt muligt ikke lukket. Der er altid en fast læge tilstede, og praksis er derfor fleksibel med hensyn til ferie og kursusdage.

Ønsker/kursusdage skal meldes til praksismanageren i god tid.

Nye læger møder 1. dag kl. 9.15.

Basislæger introduceres til praksis, ved at følge tutor de første 2 dage og personalet 1 dag. Herefter selvstændige konsultationer eller sammen med tutor.

Øvrige uddannelseslæger starter med patienter efter erfaring.
Der er afsat tid såvel formiddag som eftermiddag til supervision og herudover ad hoc supervision.

Der afholdes samtaler efter gældende retningslinjer for uddannelseslæger.

Der foregår løbende kompetence godkendelse under hele forløbet. Ved supervisionen vil der være fokus på kompetence udvikling, ligesom der vil være mulighed for fokuseret ophold hos speciallæger. Lægen modtager løbende formativ feedback på det kliniske arbejde, og tutor vil være behjælpelig med viden søgning.

Formiddagskonference dagligt.

Basislægerne får formaliseret undervisning.

Der vil være mulighed for deltagelse i lægevagt afhængig af, hvor i uddannelsesforløbet man er.

Praksisbeskrivelse


Læge Michael Brinch Hansen
Enghavevej 11.1 , 7100 vejle

Klinikken er en solopraksis, der ejes og drives af speciallæge i Almen medicin, Michael Brinch Hansen.

Jeg er født i 1966, bor i Vejle med hustru og børn, er uddannet læge i Århus i 1996 og blev speciallæge i almen medicin i 2003. Jeg har i 17 år været almen praktiserende læge i Kolding i kompagniskab med 3-4 andre læger, men har fra 1.9 2021 overtaget praksis fra Susanne Sækmose i Vejle.

Klinikken består i øvrigt af erfarent personale med sekretær Bonnie Nielsen og konsultationssygeplejerske Camilla Skov Faldt, der tager sig af en bred vifte af kronikerkontroller, visse børneundersøgelser, sårbehandling med mere.

Herudover uddannelseslæger, og jeg har haft stor glæde af samspillet med disse igennem alle årene. 

Klinikken har samarbejde og lokalefællesskab med Lægerne Ved Åen. Vi har ikke fælles patienter, men til tider hjælper vi med at passe hinandens patienter og telefonpasning om eftermiddagen. Dette sikrer, at der altid er tilstrækkeligt med læger på arbejde i ferier og dagligt til kl.16.

Herudover holder vi fælles frokost, sociale og faglige arrangementer.

Vi lægger i klinikken stor vægt på, at man som patient ikke skal møde en ny sundhedsperson, hver gang man kommer, men at vi kender hinanden og kan føle sig tryg, specielt i de lidt mere komplicerede og svære situationer, der kan opstå i en lægepraksis.

Dagligdagen for uddannelseslæger tilrettelægges efter uddannelsesniveau, og vi forsøger at være fleksible med hensyn til ferie/arbejdstider. Der er planlagt introduktionsprogram de første 2 dage. Der er afsat 30 min. dagligt efter frokost til supervision af dagens patienter, men ad hoc supervision med patienten til stede (mesterlære) er ofte lige så vigtig. Herudover afsættes tid til gennemgang af logbogens kompetencer.

Vi glæder os til at få dig som uddannelseslæge hos os og er sikre på, at det bliver både lærerigt, hyggeligt, sjovt og inspirerende.

Praksisbeskrivelse

Midtbylægerne Vejle
Havneparken 2, 2.
7100 Vejle
Tlf.: 7370 8900
Hjemmeside: www.midtbylaegernevejle.dk

Klinikken er beliggende i Vejle tæt ved havnene og banegården.

Vi er en 3-mands kompagniskabspraksis med 5 kapaciteter. Lægehuset har tilknyttet ca. 7.000 patienter med meget blandet baggrund, og der er aktuelt åbent for tilgang.

Teamet består aktuelt af

Kompagnoner: Mette Lundgren Nielsen, Thibault Mørk og Dlama Rasmussen.
Fastansatte læger: Nhid Osmai og Isabella Damgaard.
Praksismanager: Michaela Boldes.
Sygeplejersker: Jeanette Egelund Svendsen, Dorthe Nyvang, Jeanette Svendsen og Michala Laugesen.
Sekretærer: Rikke Busk Christiansen, Pernille Ankerstjerne og Christina Nielsen.
Jordemoder: Katrine Høgh.

Vi vægter teamwork og arbejdsglæde højt og bestræber os på at holde et højt fagligt niveau og kontinuitet i patientbehandlingen.
Da vi er et nystartet team, har vi meget stort fokus på udvikling og på at skabe en moderne, fremsynet klinik.

Vi holder os altid fagligt ajour ved undervisning i huset, daglig sparring samt ved kursusdeltagelse. Vi deltager i bylægeforeningens klyngemøder.

Uddannelseslægens dagsprogram

Kl. 7.50-8.00 Morgenmøde, hvor alle tjekker ind, og vi gennemgår dagens program
Kl. 8.00-10.00 Konsultationer
Kl. 10.00-10.15 Administrationstid/buffer
Kl. 10.15-10.30 Pause
Kl. 10.30-12.00 Konsultationer
Kl. 12.00-12.30 Administrationstid/supervision
Kl. 12.30-13.00 Frokost
Kl. 13.00-13.30 Supervision
Kl. 13.30-15.00 Konsultationer
Kl. 15.00-15.09 Administration/buffer

Torsdag: Vi underviser hinanden på skift, hvor uddannelseslæger også vil skulle stå for undervisningen.

Som uddannelseslæge hos os vil der være rig mulighed for at deltage i de opgaver, der kendetegner almen praksis, fx hjemmebesøg, plejehjemsbesøg på vores faste plejehjem, indsigt i klinikdrift med mere.

Arbejdstilrettelæggelse for uddannelseslæger

Du bedes kontakte os, inden du begynder, og aftale et møde, hvor vi kan hilse på hinanden og få info om din tidligere uddannelse og erfaring. Vi kan derved tilpasse dine arbejdsopgaver efter uddannelsesniveau. Der udarbejdes et introduktionsprogram til dig. Tutorlægen vil afsætte tid til introduktionssamtale inden for den første uge, opfølgende samtale ved praksismanager efter en måned, midtvejsevalueringssamtale og slutevalueringssamtale med tutorlæge.

Vi vil gerne hurtigst muligt have info om planlagte eller ønskede feriedage/fridage, så vi kan få tilpasset kalenderen.

Der er dagligt aftalt tid til supervision - planlagt og ad hoc. Du har altid mulighed for at ringe efter hjælp. Den planlagte supervision vil foregå sammen med tutor- eller supervisorlæge. Her vil vi  gennemgå relevante patienter og arbejde med uddannelseslæge.dk og kompetencer. Nogle dage vil alle uddannelseslæger afholde supervision samtidigt, da vi mener, at dette giver et stort udbytte.

De faste læger i huset samt fase-3 læger skiftes til at være supervisorlæge og bliver til kl. 16. Uddannelseslægen er aldrig alene i praksis og vikarierer aldrig for fraværende læger.

Ferie, fravær og sygdom

Vi henviser til gældende overenskomst.

Samarbejdspartnere

Vi kommunikerer elektronisk med sygehuse, speciallæger, apoteker, kommunen, fysioterapeuter med videre.
Vi samarbejder med speciallæger og sygehuse primært i Region Syddanmark.

Lægerne i Viuf
Storgaden 67
6052 Viuf
Tlf 75 56 14 11
www.viuf.dk 
laegerne@viuf.dk 

Klinikken historie

Klinikken i Viuf har eksisteret på denne adresse siden 1967. Praksis dækker et stort landområde i en radius på 15 km, vi vil selv beskrive den som en god landpraksis. Vi har flest patienter i Kolding kommune, men også patienter i Vejle og Fredericia.  Fra 1967 til 1989 var det en solopraksis. I 1989 blev praksis til en 2-mands kompagniskabspraksis. I 1999 kom der en tredje læge ind og praksis status blev ændret til delepraksis. I 2006 fik praksis et ekstra ydernummer og har siden dengang fungeret som en 3-mandskompagniskabs praksis.

Lægegruppe

Claus Noringriis f. 1964, uddannet Århus Universitet, speciallæge i almen medicin 1998.
Lisbeth Førslev f. 1964, uddannet Odense Universitet, speciallæge i almen medicin 2004.
Stine Toft-Petersen Lund, f. 1974, uddannet Odense, speciallæge i almen medicin 2013.

Personale

Eva Philmann, bioanalytiker, ansat 37 t/uge.
Charlotte Moretto, sekretær, ansat 29 t/uge.
Maria Andersen, sygeplejerske, ansat 34 t/uge.
Annemette Christensen, sygeplejerske, ansat 30,5 t/uge.

Patient grundlag

Patientgrundlag pr. 1. januar 2022 i alt 4.030, heraf 1.574 kvinder, 1.745 mænd og 711 børn.

Samarbejdspartnere

De fleste af vores patienter er bosiddende i Kolding Kommune, men vi har også patienter i Vejle og Fredericia Kommune.

Introduktion til praksis 1. dag

De første par timer er der sat tid af til introduktion til computer system og generel introduktion ved læge. Herefter introducerer vores laborant til laboratorieundersøgelser i eget laboratorium, urinstix, CRP-måling, Hb og BS målinger. Instruktion i håndtering af blodprøver og andre prøver med biologisk materiale. Lungefunktionsundersøgelser og EKG.

Efter frokostpausen vil der som oftest være sat et par enkelte nemme patienter på, dette for at kunne blive dus med computersystemet. Der vil de følgende dage blive sat god tid af til hver patient af samme årsag. 

Vi arbejder med lægesystemet Multimed, i andre egne af landet kendt som A-data.

Dagsplan

Vi møder kl. 8.00.  Det er vigtigt at være klar kl. 8, da telefontiden starter her. Vi har telefontid fra kl. 8-9 hver dag. Fra kl. 9-9.15 er der mulighed for ”rydde op” efter telefontiden. Vi har patienter på kalenderen fra kl. 9.15 hver dag. Vi holder dagligt kaffe pause fra kl. 10.30-10-45 og frokostpause fra kl. 12.30-13.00. Vi giver vores pauser høj prioritet, da dette er med til at bevare det gode arbejdsmiljø.

Fra kl. 14.30 til kl. 15.00 er der daglig supervision/gennemgang af uddannelseslægens patienter i løbet af dagen. I løbet af dagen superviserer vi efter behov. Uddannelseslægen kan altid kontakte os telefonisk eller banke på vores dør. I løbet af telefontiden superviserer vi også gerne efter behov.

Onsdagene er anderledes bygget op. Vi holder lang frokost pause fra kl. 12.30 til kl. 15. Denne tid bruger vi til attest, henvisninger  og andet papir arbejde. I denne periode har vi telefonsvarer på. Den første måned passer en af os faste læger telefonen, men efter dette er aftalen, at vores uddannelseslæge passer telefonen i dette tidsrum. Vi vil dog altid kunne træffes efter behov. Om onsdagen har vi aftenkonsultation fra kl. 15-16.45.

I det daglige deltager vi i vagtring med kolleger fra Kolding. Dette betyder, at vi enkelte uger passer telefonen til kl. 16. I disse uger vil arbejdstiden for uddannelseslæger ligge til kl. 16, overarbejdet vil blive konverteret til frihed på andet tidspunkt.

I tillæg til den daglige supervision foretages derudover ”Struktureret observation af en konsultation” og ”Struktureret observation af en procedure”, fx spiraloplæggelse.

Vi forventer, at uddannelseslægen på sigt deltager i telefontid, konsultationer og besøg på lige fod med os faste læger.

I forbindelse med uddannelseslæges akutte sygdom eller barnets 1. sygedag skal vi kontaktes på telefon (ej SMS).
Lisbeth 6092 0817, Stine 2819 7720, Claus 5053 0123.

I vores klinik har vi en aftale om, at brug af sociale medier på vores computer i arbejdstiden ikke er tilladt. Ligeledes har vi stor fokus på den elektroniske hygiejne, det er ikke tilladt at åbne mail med ukendt afsender i vores mailsystem.  

Mobilpolitik

Brug af mobil telefon i arbejdstiden skal begrænses  til  fastlagte pauser.

Ægtefælle/børnehave kan evt. oplyses om vores hovednummer tlf. 7556 1411, der kan bruges ved akut opstået behov for kontakt.

Ferie

Vi holder ferielukket 3 uger hver sommer. I lige år er det de sidste tre uger af skolernes sommerferie, i ulige år er det de første tre uger af skolernes sommerferie. Der kan forekomme enkelte andre lukkedage i praksis, fx mellem jul og nytår, før påske eller efter Kristi Himmelfartsdag. 

Vi forventer, at uddannelseslægens ferie er fordelt ligeligt over hele ferieåret, og at der ikke gemmes ferie til afholdelse i praksis ud over den mængde ferie, man vil kunne forvente på en ansættelse på 6 måneder. 

Den daglige arbejdstid er følgende

Mandag-tirsdag kl. 8-15, onsdag kl. 8-17.30, torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.30.

Målbeskrivelse for den kliniske basis uddannelse

Kliniske basisuddannelse.

Målbeskrivelse for speciale uddannelsen almen medicin:
Specialeuddannelsen almen medicin

Vi afholder kemi samtale ca. 4 uger før uddannelseslægens opstart. Her laver vi også en kort rundvisning af klinikken. Introduktionssamtalen afholdes indenfor de første 2 ugers ansættelse i klinikken. Midtvejs- og slutevalueringssamtaler som deraf angivet.

Plan for kompetence godkendelse, herunder metoder til evaluering:
Plan for kompetencegodkendelse.

I klinikken har vi ikke tradition for skemalagt undervisning. Uddannelseslægerne gives rum til at undervise læger og personale i det omfang, der er krav om det i uddannelsen. 

Der er ikke tradition for forskningsaktivitet i praksis.

Deltagelse i lægevagt er obligatorisk, som det fremgår af uddannelsesprogrammet. To af tre læger er p.t. vagtaktive. Det anbefales, at der ved obligatorisk lægevagt laves aftale tidligt i forløbet af hensyn til planlægning.

 

Viuf, d. 29/12 2022

 

Uddannelsesprogrammer

Akutafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

Indledning

Specialet almen medicin er beskrevet i målbeskrivelsen http://www.sst.dk  hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af en elektroniske portefølje www.logbog.net/v4 

I porteføljen findes en oversigt over de 84 kompetencer, der skal opnås i løbet af speciallægeuddannelsen, og de godkendes også her. Her findes også andre elementer, der understøtter uddannelsen, kompetencevurderingsskemaer, mulighed for kursusregistrering med videre.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen (Målbeskrivelse på sst.dk). Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, det vil sige de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed. Der kan i hospitalsansættelserne være anden rækkefølge.

1.      ansættelse

Fase 1.1 Praksisnavn 6 måneder

2.      ansættelse

Medicinsk afdeling 9 måneder

3.      ansættelse

Fælles akutafdeling 3 måneder

4.      ansættelse

Psykiatrisk afdeling 6 måneder

5.      ansættelse

Gynækologisk / obstetrisk afdeling 6 måneder

6.      ansættelse

Pædiatrisk afdeling 6 måneder

7.      ansættelse

Fase 2 samme praksis som 1. ansættelse 6 måneder

8.      ansættelse

Praksisamanuensis fase 3.Praksisnavn meddeles senere 12 måneder

Formålet med dette uddannelseselement

Ansættelsen er et delelement, som sammen med alle andre ansættelser i hoveduddannelsen sikrer kvaliteten af uddannelsen til speciallæge i almen medicin.

Dette program udgør sammen med uddannelsesprogrammer for samtlige ansættelser i Hoveduddannelsesforløbet i Almen Medicin og den generelle del en beskrivelse af samtlige kompetencer der skal læres for at opnå speciallæge anerkendelse.

Præsentation af uddannelsesstedet, herunder organisering af faglige funktioner samt læringsrammer.
Nedenfor findes kort beskrivelse af ansættelsesstedet, du skal ansættes ved i din hoveduddannelsesstilling. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside.

Beskrivelse af Akutafdelingen og praktiske informationer

Kolding sygehus

Kolding sygehus hører under Sygehus Lillebælt, som desuden består af Vejle, Fredericia, Middelfart og Give sygehuse.

Kolding sygehus er et af regionens 4 akutsygehuse.

Sygehuset har i dag ca. 300 senge. Der planlægges en udbygning af Kolding sygehus for ca. 1 mia. kroner. Første etape forventes taget i brug i 2016, og fuld udbygning forventes at være sket i 2019. Der bliver bygget helt ny fælles akutmodtagelse (FAM), som forventes at blive indflytningsklar i 2016. Optageområdet er ca. 300.000 indbyggere.

Se Internettet www.sygehuslillebaelt.dk 

Kolding Sygehus’ web-email-adresse er sygehuslillebaelt@slb.regionsyddanmark.dk Tlf 76362000

Behandlingsafdelinger

Medicinsk afdeling Organkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Karkirurgisk afdeling Psykiatrisk afdeling Pædiatrisk afdeling Anæstesi/intensiv

Gynækologisk/obstrisk afdeling Akutafdelingen Hjerteafdelingen

Kliniske serviceafdelinger

 • Operation
 • Anæstesi og intensiv, Røntgen afd.
 • Klinisk Biokemisk afdeling Terapiafdeling
 • Apoteket

Akutafdelingen og bemandingen

Kolding sygehus har siden 2008 haft en fælles akut modtageafdeling, Akutafdelingen, som i dag består af modtageområdet, skadestuen, traumemodtagelsen og akut sengeafsnit, med i alt 29 stationære senge og 7 modtagesenge.

Akutafdelingen har egen ledelse og reference direkte til hospitalsledelsen.

Akutafdelingens opgave er modtagelse, triagering og primær behandling af skadepatienter og patienter, der er henvist til akut indlæggelse, eller som indbringes via 112. Afdelingen færdigbehandler hen ved 65 % af alle patienterne.

Lægerne i Akutafdelingen modtager og behandler alle patienter i skadestuen (32.000 årligt) og størstedelen af husets akutte indlæggelser (ca. 10.000 årligt, ca 30/døgn), hvor patienter fra organkirurgisk, ortopædkirurgisk, karkirurgisk, gynækologisk og medicinsk indlægges. Lægerne i Akutafdelingen har tæt samarbejde med lægerne fra de respektive specialafdelinger.

Akutafdelingen er lagt sammen med anæstesiafdelingen pr. 1/1-13. Den lægelige bemanding i Akutafdelingen er ledende overlæge Lynge Kirkegaard (lokal 63106) og uddannelsesansvarlig overlæge Anne Marie Høeg Hansen (lokal 63210). Overlæge Mette Pedersen er ansat halv tid på Akutafdelingen og halv tid på anæstesiafdelingen. Afdelingslæge Rikke Møller Andersen er ansat på halv tid. Derud over er overlæge fra medicinsk afdeling Mohamad El-Faramawi (lokal 62607) tilknyttet Akutafdelingen 20% af sin arbejdstid.

Der er ansat 14 yngre læger i forskellige uddannelsesforløb med ca. 10 i klinisk basis uddannelse (KBU), ca. 2 i almen blok samt de øvrige i uklassificeret stillinger.

Den sygeplejemæssige bemanding består af Oversygeplejerske Helle Vibeke Andersen (lokal 63158), afdelingssygeplejerske for akut modtagelse og sengeafsnit Hanne Osbæck (lokal 62118), afdelingssygeplejerske for skadestuen Ella Boel( lokal 63233). Anne Skovbakke er kvalitetskoordinator. Der er ansat ca. 110 sygeplejersker i Akutafdelingen.

Afdelingen er uddannelsesaktiv for alle faggrupper i afdelingen og er forskningsaktiv.

Visitation og modtagelse af akutte patienter

På Kolding Sygehus modtages alle akutte lægehenviste patienter i Akutmodtagelsen af Akutafdelingens læger. Visitationen fra praktiserende læge/vagtlæge sker primært telefonisk til flowmaster (sygeplejerske) i Akutafdelingen. Akutlægen skriver journal, udreder m. diverse prøver, behandler og lægger foreløbig plan i samråd med specialets mellemvagt/bagvagt/speciallæge.

Herefter vil patienten enten blive visiteret til Akutafdelingens sengeafsnit eller til stamafdeling. En patient kan i udgangspunktet højst være indlagt 48 timer i Akutafdelingens sengeafsnit.

Introduktionsperiode

Alle som starter på Akutafdelingen har en introduktionsperiode, hvor længden er forskellig alt efter ens tidligere erfaring og om man er i en uddannelsesstilling. Man introduceres som nyansat på Akutafdelingen til huset, afdelingen, IT-systemer, arbejdet som akutlæge i modtagelsen og skadestuen.

Der udsendes særskilt introduktionsprogram herfor.

Arbejdsfunktioner som almen praksislæge (AP-læge)
Du vil blive tilknyttet 1 måned i ortopædkirurgisk spor og 2 måneder i organkirurgisk spor. I aftennattevagterne, samt weekendvagterne vil du dog skulle deltage i medicinsk spor.

Dagvagt ort/kir/med: (8-18), hvor man primært modtager/undersøger/behandler henholdsvis ortopædkirurgiske, organkirurgiske/karkirurgiske eller medicinske patienter, kan dog ved travlhed medføre at man bliver nødt til at modtage andre patienter end det spor, man er sat til den dag.

Alle patienter som indlægges, konfereres med specialets mellemvagt eller speciallæge vagt.

Ortopædkirurgisk instruktor er til stede i skadestuen kl. 8.-23. i hverdagen og ortopædkirurgisk speciallæge er til stede i skadestuen til supervision eftermiddag og aften.

Øvrige patienter som sendes hjem uden indlæggelse, vil man ofte konferere med det pågældende speciales mellemvagt. Specialernes mellemvagter kan tilkaldes på ethvert tidspunkt ved dårlige patienter. Specialerne har tilstedeværelsesvagt af speciallæger og de vil meget af tiden være til stede i Akutafdelingen.

Aftennattevagt: (16-8.30), som ovenfor. Fra kl. 20 på hverdage og kl. 16 i weekender/helligdage er der kun 2 akutlæger i vagt, som dækker alle 3 spor med hjælp fra specialernes læger.

Ortopædkirurgisk skadesambulatorium: (8-15.30), ser patienter, som har været i skadestuen og kommer til opfølgning. Ortopædkirurgisk læge sidder i skadesambulatorium og superviserer.

Kirurgisk stuegang: (8.30-ca 9.30) forsøgsordning, når man har kirurgisk dagvagt, starter man med at gå stuegang på 1-2 organkirurgisk patienter i akut sengeafsnit under supervision, og herefter fortsætter man med modtagelse af akutte kirurgiske patienter i modtagelsen/skadestuen.

Vejleder/supervision

Din vejleder er, om muligt, speciallæge i almen medicin Anne Marie Høeg Hansen. Ellers vil du hurtigst muligt efter ansættelsesstart blive tildelt en vejleder.

Arbejdet foregår i et dynamisk og uddannelsesintensivt miljø, hvor det er centralt at arbejde tværfagligt med respekt for alles kompetencer og ressourcer. Supervision varetages af kolleger fra både Akutafdelingen og specialernes mellem- og bagvagter og for en række konkrete færdigheders vedkommende også af plejepersonalet

Øvrige uddannelsesrelevante forhold

AP-lægen vil blive tilknyttet som vejleder for 1-2 KBU-læger i fald det er praktisk muligt.

AP-lægen skal ligeledes deltage i de obligatoriske return-dage og andre obligatoriske kurser.

Undervisning

Konferencer: Der er flere små konferencer i løbet af dagen på akutafdelingen.

Morgen konferencen kl. 8.00-8.45 på hverdage, hvor der først er lidt generelt for dagen der kommer, gennemgang af patienter fra vagten. Dette efterfulgt af formaliseret undervisning fra de respektive samarbejdsafdelinger og fra egen afdeling.

Eftermiddagskonferencen kl. 17.30 på hverdage, er en overblikskonference, hvor vagten videregives til vagtholdet og kapacitet og lignende gennemgås. Alle vagthavende mødes.

Formaliseret undervisning

Der er formaliseret undervisning hver mandag, onsdag og fredag ved ortopæd, medicinsk og organkirurgisk afdeling. Torsdage vil til tider være afsat til kardiologisk undervisning, mens de resterende dage afvikles af afdelingens egne læger.

Læringsmetoder: Disse er beskrevet i målbeskrivelsen, og nærmere uddybet i praksisbeskrivelserne der, hvor der er afvigelser fra målbeskrivelsen.

Der anvendes forskellige metoder afhængig af kompetencen der skal opnås. Herudover tager metodevalget afsæt i den konkrete læringssituation i den kliniske hverdag. Der gives feedback

under ad hoc -, såvel som planlagt supervision samt i forbindelse med struktureret undervisning. Udgangspunktet er mesterlære situationen mellem uddannelseslæge og tutorlæge

Kompetencevurderingmetoder

Kompetencevurderingsmetoderne er beskrevet i logbog.net Ved introduktionssamtalen, som afholdes i løbet af de første 2 uger, planlægges gennemførelsen af kompetencevurderingen, herunder aftaler om tidspunkter, herunder f. eks brug af mini-cex eller direkte observation, hvilke typer af kliniske problemstillinger, der skal observeres, hvem der sørger for at finde egnede patienter med videre.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. (Målbeskrivelse på sst.dk).

Indholdet og rækkefølgen af kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog. Alle kompetencer godkendes i almen praksis mens der godkendes kvalifikations kort på afdelingerne.

Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. I dette program findes anvisning på hvor og hvornår kvalifikationskortene skal godkendes.

KVALIFIKATIONSKORT 1

Dette kvalifikations kort udfyldes under ansættelsen på akutafdelingen.

Den indeholder følgende

Lægen skal have diagnoticeret, visiteret og deltaget i behandlingen af minimum 5 patienter med følgende problem: Patientforløbstype Patient Har deltaget tilfredsstillende i

KVALIFIKATIONSKORT 1
Dette kvalifikations kort udfyldes under ansættelsen på akutafdelingen.

Den indeholder følgende:

(dato og underskrift)
Patient med akutte abdominale smerter    
Nyrestenslignende smerter    
Ekstremitetsiskæmi    

Denne kompetence forventes opnået i kirurgisk spor.

Lægen skal have diagnoticeret, visiteret og deltaget i behndlingen af minimum 5 patienter med følgende problem: Patientforløbstype Patient Har deltaget tilfredsstillende i (dato og underskrift)
Distorsion af et led    
Luxation af et led    
Fraktur    
Brandsår    
Skade på kar, nerver eller sener    

Denne kompetence forventes opnået i Ortopædkirurgisk spor.

Lægen skal have diagnosticeret, visiteret og deltaget i behandlingen af minimum 10 patienter med én af følgende tilstande: Patientforløbstype Patient Har deltaget tilfredsstillende i (dato og underskrift)
Svær kredsløbspåvirkning    
AKS    
Respirationsinsufficiens    
Kramper    
Anafylaksi    
Forgiftning/abstinensbehandling    
Sepsis/menigitis    
Påvirket bevidsthedsniveau    
Apoplexi    
Akut metabolisk tilstand    
Dyb venetrombose    

Denne kompetence forventes opnået i vagterne. Det vil ikke kunne garanteres at alle patientkategorier kan mødes på 3 måneder.

Og som det sidste

Administrativ færdighed Har deltaget tilfredsstillende i (dato og underskrift)
Have deltaget i visitationen af henvisninger fra almen praksis  

Obligatoriske kurser og forskningstræning

Specialespecifikke kurser

Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) og organiseres via DSAM. Se mere på speam.dk 

Generelle kurser

De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding.

Gruppebaseret supervision

I hoveduddannelsesstillingen indgår obligatorisk deltagelse i gruppebaseret supervision og temadage. Disse har dels en netværksskabende funktion for de almen medicinske uddannelseslæger, og dels et fagligt indhold, der er relevant for uddannelsen.

Forskningstræning

Forskningstræningsmodulet er placeret i fase 2. Du finder mere information om indhold, tilmelding mv. (Link tilføjes når det kendes)

4. Uddannelsesvejledning

Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen (kan ses her).

Ansættelse i praksis, fase 1, 2 og 3

Organisering af den lægelige videreuddannelse

Den daglige vejledning varetages af tutor i den praksis, hvor du er ansat. Både tutorer og uddannelseslæger kan derudover søge råd og vejledning hos den lokale uddannelseskoordinator eller PKL (postgraduat klinisk lektor). Ved starten af ansættelsen vil du blive kontaktet af PKL med information om de praktiske forhold vedrørende temadage mv. og kontaktoplysninger for uddannelseskoordinator og PKL, som også findes på praksis.dk.

Diverse information om uddannelsen, herunder råd og redskaber til vejledningen findes regionalt på (Link tilføjes når det kendes) og nationalt på dsam.dk

Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Det regionale videreuddannelses sekretariat evaluere løbende de enkelte uddannelses forløb på vegne af det regionale råd for den lægelige videreuddannelse.

Nyttige kontakter

Den lægelige videreuddannelse Region Syddanmark www.videreuddannelsen-syd.dk 

Specialeselskabets hjemmeside www.dsam.dk , www.fyam.dk, 

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Videreuddannelsesregion Midt:   
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 

Andre vigtige Bilag

 1. Kvalifikationskort 1. Akutområdet, vedhæftes i mappen til underskrift.
 2. Vejledersamtale hjælpepapirer.
 3. KV papirer KV1, KV2, KV4 og KV5.
 4. funktionsbeskrivelse for reservelæge akutafdelingen

 

 

Her finder du uddannelsesprogrammet for AP forløb på Fælles Akutmodtagelse ved Sygehus Lillebælt, Kolding (pdf)

Akutafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

Indledning

Specialet almen medicin er beskrevet i målbeskrivelsen http://www.sst.dk, hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af en elektroniske portefølje www.logbog.net/v4 

I porteføljen findes en oversigt over de 84 kompetencer, der skal opnås i løbet af speciallægeuddannelsen, og de godkendes også her. Her findes også andre elementer, der understøtter uddannelsen, kompetencevurderingsskemaer, mulighed for kursusregistrering med videre.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen (Målbeskrivelse på sst.dk). Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed. Der kan i hospitalsansættelserne være anden rækkefølge.

1. ansættelse

Fase 1.1 Praksisnavn 6 måneder

2. ansættelse

Medicinsk afdeling 9 måneder

3. ansættelse

Fæles akutafdeling 3 måneder

4. ansættelse

Psykiatrisk afdeling 6 måneder

5. ansættelse

Gynækologisk/obstetrisk afdeling 6 måneder

6. ansættelse

Pædiatrisk afdeling 6 måneder

7. ansættelse

Fase 2 samme praksis som 1. ansættelse 6 måneder

8. ansættelse

Praksisamanuensis, fase 3. Praksisnavn meddeles senere 12 måneder

Formålet med dette uddannelseselement

Ansættelsen er et delelement, som sammen med alle andre ansættelser i hoveduddannelsen sikrer kvaliteten af uddannelsen til speciallæge i almen medicin.

Dette program udgør sammen med uddannelsesprogrammer for samtlige ansættelser i Hoveduddannelsesforløbet i Almen Medicin og den generelle del en beskrivelse af samtlige kompetencer der skal læres for at opnå speciallæge anerkendelse.

Præsentation af uddannelsesstedet, herunder organisering af faglige funktioner samt læringsrammer.
Nedenfor findes kort beskrivelse af ansættelsesstedet, du skal ansættes ved i din hoveduddannelsesstilling. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside.

Beskrivelse af Akutafdelingen og praktiske informationer

Kolding sygehus

Kolding sygehus hører under Sygehus Lillebælt, som desuden består af Vejle, Fredericia, Middelfart og Give sygehuse.

Kolding sygehus er et af regionens 4 akutsygehuse.

Sygehuset har i dag ca. 300 senge. Der planlægges en udbygning af Kolding sygehus for ca. 1 mia. kroner. Første etape forventes taget i brug i 2016, og fuld udbygning forventes at være sket i 2019. Der bliver bygget helt ny fælles akutmodtagelse (FAM), som forventes at blive indflytningsklar i 2016. Optageområdet er ca. 300.000 indbyggere.

Se Internettet www.sygehuslillebaelt.dk 

Kolding Sygehus’ web-email-adresse er sygehuslillebaelt@slb.regionsyddanmark.dk Tlf 76362000

Behandlingsafdelinger

Medicinsk afdeling Organkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Karkirurgisk afdeling Psykiatrisk afdeling Pædiatrisk afdeling Anæstesi/intensiv

Gynækologisk/obstrisk afdeling Akutafdelingen Hjerteafdelingen

Kliniske serviceafdelinger

 • Operation
 • Anæstesi og intensiv, Røntgen afd.
 • Klinisk Biokemisk afdeling Terapiafdeling
 • Apoteket

Akutafdelingen og bemandingen

Kolding sygehus har siden 2008 haft en fælles akut modtageafdeling, Akutafdelingen, som i dag består af modtageområdet, skadestuen, traumemodtagelsen og akut sengeafsnit, med i alt 29 stationære senge og 7 modtagesenge.

Akutafdelingen har egen ledelse og reference direkte til hospitalsledelsen.

Akutafdelingens opgave er modtagelse, triagering og primær behandling af skadepatienter og patienter, der er henvist til akut indlæggelse, eller som indbringes via 112. Afdelingen færdigbehandler hen ved 65 % af alle patienterne.

Lægerne i Akutafdelingen modtager og behandler alle patienter i skadestuen (32.000 årligt) og størstedelen af husets akutte indlæggelser (ca. 10.000 årligt, ca 30/døgn), hvor patienter fra organkirurgisk, ortopædkirurgisk, karkirurgisk, gynækologisk og medicinsk indlægges. Lægerne i Akutafdelingen har tæt samarbejde med lægerne fra de respektive specialafdelinger.

Akutafdelingen er lagt sammen med anæstesiafdelingen pr. 1/1-13. Den lægelige bemanding i Akutafdelingen er ledende overlæge Lynge Kirkegaard (lokal 63106) og uddannelsesansvarlig overlæge Anne Marie Høeg Hansen (lokal 63210). Overlæge Mette Pedersen er ansat halv tid på Akutafdelingen og halv tid på anæstesiafdelingen. Afdelingslæge Rikke Møller Andersen er ansat på halv tid. Derud over er overlæge fra medicinsk afdeling Mohamad El-Faramawi (lokal 62607) tilknyttet Akutafdelingen 20% af sin arbejdstid.

Der er ansat 14 yngre læger i forskellige uddannelsesforløb med ca. 10 i klinisk basis uddannelse (KBU), ca. 2 i almen blok samt de øvrige i uklassificeret stillinger.

Den sygeplejemæssige bemanding består af Oversygeplejerske Helle Vibeke Andersen (lokal 63158), afdelingssygeplejerske for akut modtagelse og sengeafsnit Hanne Osbæck (lokal 62118), afdelingssygeplejerske for skadestuen Ella Boel( lokal 63233). Anne Skovbakke er kvalitetskoordinator. Der er ansat ca. 110 sygeplejersker i Akutafdelingen.

Afdelingen er uddannelsesaktiv for alle faggrupper i afdelingen og er forskningsaktiv.

Visitation og modtagelse af akutte patienter

På Kolding Sygehus modtages alle akutte lægehenviste patienter i Akutmodtagelsen af Akutafdelingens læger. Visitationen fra praktiserende læge/vagtlæge sker primært telefonisk til flowmaster (sygeplejerske) i Akutafdelingen. Akutlægen skriver journal, udreder m. diverse prøver, behandler og lægger foreløbig plan i samråd med specialets mellemvagt/bagvagt/speciallæge.

Herefter vil patienten enten blive visiteret til Akutafdelingens sengeafsnit eller til stamafdeling. En patient kan i udgangspunktet højst være indlagt 48 timer i Akutafdelingens sengeafsnit.

Introduktionsperiode

Alle som starter på Akutafdelingen har en introduktionsperiode, hvor længden er forskellig alt efter ens tidligere erfaring og om man er i en uddannelsesstilling. Man introduceres som nyansat på Akutafdelingen til huset, afdelingen, IT-systemer, arbejdet som akutlæge i modtagelsen og skadestuen.

Der udsendes særskilt introduktionsprogram herfor.

Arbejdsfunktioner som almen praksislæge (AP-læge)

Du vil blive tilknyttet 1 måned i ortopædkirurgisk spor og 2 måneder i organkirurgisk spor. I aften- nattevagterne, samt weekendvagterne vil du dog skulle deltage i medicinsk spor.

Dagvagt ort/kir/med: (8-18), hvor man primært modtager/undersøger/behandler henholdsvis ortopædkirurgiske, organkirurgiske/karkirurgiske eller medicinske patienter, kan dog ved travlhed medføre at man bliver nødt til at modtage andre patienter end det spor, man er sat til den dag.

Alle patienter som indlægges, konfereres med specialets mellemvagt eller speciallæge vagt.

Ortopædkirurgisk instruktor er til stede i skadestuen kl. 8.-23. i hverdagen og ortopædkirurgisk speciallæge er til stede i skadestuen til supervision eftermiddag og aften.

Øvrige patienter som sendes hjem uden indlæggelse, vil man ofte konferere med det pågældende speciales mellemvagt. Specialernes mellemvagter kan tilkaldes på ethvert tidspunkt ved dårlige patienter. Specialerne har tilstedeværelsesvagt af speciallæger og de vil meget af tiden være til stede i Akutafdelingen.

Aftennattevagt: (16-8.30), som ovenfor. Fra kl. 20 på hverdage og kl. 16 i weekender/helligdage er der kun 2 akutlæger i vagt, som dækker alle 3 spor med hjælp fra specialernes læger.

Ortopædkirurgisk skadesambulatorium: (8-15.30), ser patienter, som har været i skadestuen og kommer til opfølgning. Ortopædkirurgisk læge sidder i skadesambulatorium og superviserer.

Kirurgisk stuegang: (8.30-ca 9.30) forsøgsordning, når man har kirurgisk dagvagt, starter man med at gå stuegang på 1-2 organkirurgisk patienter i akut sengeafsnit under supervision, og herefter fortsætter man med modtagelse af akutte kirurgiske patienter i modtagelsen/skadestuen.

Vejleder/supervision

Din vejleder er, om muligt, speciallæge i almen medicin Anne Marie Høeg Hansen. Ellers vil du hurtigst muligt efter ansættelsesstart blive tildelt en vejleder.

Arbejdet foregår i et dynamisk og uddannelsesintensivt miljø, hvor det er centralt at arbejde tværfagligt med respekt for alles kompetencer og ressourcer. Supervision varetages af kolleger fra både Akutafdelingen og specialernes mellem- og bagvagter og for en række konkrete færdigheders vedkommende også af plejepersonalet

Øvrige uddannelsesrelevante forhold

AP-lægen vil blive tilknyttet som vejleder for 1-2 KBU-læger i fald det er praktisk muligt.

AP-lægen skal ligeledes deltage i de obligatoriske return-dage og andre obligatoriske kurser.

Undervisning

Konferencer: Der er flere små konferencer i løbet af dagen på akutafdelingen.

Morgen konferencen kl. 8.00-8.45 på hverdage, hvor der først er lidt generelt for dagen der kommer, gennemgang af patienter fra vagten. Dette efterfulgt af formaliseret undervisning fra de respektive samarbejdsafdelinger og fra egen afdeling.

Eftermiddagskonferencen kl. 17.30 på hverdage, er en overblikskonference, hvor vagten videregives til vagtholdet og kapacitet og lignende gennemgås. Alle vagthavende mødes.

Formaliseret undervisning

Der er formaliseret undervisning hver mandag, onsdag og fredag ved ortopæd, medicinsk og organkirurgisk afdeling. Torsdage vil til tider være afsat til kardiologisk undervisning, mens de resterende dage afvikles af afdelingens egne læger.

Læringsmetoder: Disse er beskrevet i målbeskrivelsen, og nærmere uddybet i praksisbeskrivelserne der, hvor der er afvigelser fra målbeskrivelsen.

Der anvendes forskellige metoder afhængig af kompetencen der skal opnås. Herudover tager metodevalget afsæt i den konkrete læringssituation i den kliniske hverdag. Der gives feedback under ad hoc -, såvel som planlagt supervision samt i forbindelse med struktureret undervisning. Udgangspunktet er mesterlære situationen mellem uddannelseslæge og tutorlæge

Kompetencevurderingmetoder: Kompetencevurderingsmetoderne er beskrevet i logbog.net Ved introduktionssamtalen, som afholdes i løbet af de første 2 uger, planlægges gennemførelsen af kompetencevurderingen, herunder aftaler om tidspunkter, herunder f. eks brug af mini-cex eller direkte observation, hvilke typer af kliniske problemstillinger, der skal observeres, hvem der sørger for at finde egnede patienter mv.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. (Målbeskrivelse på sst.dk).

Indholdet og rækkefølgen af kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog. Alle kompetencer godkendes i almen praksis mens der godkendes kvalifikations kort på afdelingerne.

Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. I dette program findes anvisning på hvor og hvornår kvalifikationskortene skal godkendes.

KVALIFIKATIONSKORT 1

Dette kvalifikations kort udfyldes under ansættelsen på akutafdelingen.

Den indeholder følgende

Lægen skal have
diagnosticeret, visiteret og
deltaget i behandlingen af
minimum 5 patienter med
følgende problem:
Patientforløbstype
Patient Har deltaget tilfredsstillende i (dato og underskrift)
Patient med akutte abdominale smerter    
Nyrestenslignende smerter    
Ekstremitetsiskæmi    

Denne kompetence forventes opnået i kirurgisk spor.

Lægen skal have diagnosticeret, visiteret og deltaget i behandlingen af minimum 12 patienter med én eller flere af følgende problemer:

Patientforløbstype

Patient Har deltaget tilfredsstillende i (dato og underskrift)
Distorsion af et led    
Luxation af et led    
Fraktur    
Brandsår    
Skade på kar, nerver eller sener    

Denne kompetence forventes opnået i Ortopædkirurgisk spor.

Lægen skal have diagnosticeret, visiteret og deltaget i behandlingen af minimum 10 patienter med én af følgende tilstande:

Patientforløbstype

Patient Har deltaget tilfredsstillende i (dato og underskrift)
Svær kredsløbspåvirkning    
AKS    
Respirationsinsufficiens    
Kramper    
Anafylaksi    
Forgiftning/abstinensbehandling    
Sepsis/meningitis    
Påvirket bevidsthedsniveau    
Apoplexi    
Akut metabolisk tilstand    
Dyb venetrombose    

Denne kompetence forventes opnået i vagterne. Det vil ikke kunne garanteres at alle patientkategorier kan mødes på 3 måneder.

Og som det sidste

Administrativ færdighed

Færdighed

Har deltaget tilfredsstillende i (dato og underskrift)
Have deltaget i visitationen af henvisninger fra almen praksis  

Obligatoriske kurser og forskningstræning

Specialespecifikke kurser


Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) og organiseres via DSAM. Se mere på www.speam.dk 

Generelle kurser

De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding.

Gruppebaseret supervision

I hoveduddannelsesstillingen indgår obligatorisk deltagelse i gruppebaseret supervision og temadage. Disse har dels en netværksskabende funktion for de almen medicinske uddannelseslæger, og dels et fagligt indhold, der er relevant for uddannelsen.

Forskningstræning

Forskningstræningsmodulet er placeret i fase 2. Du finder mere information om indhold, tilmelding mv. (Link tilføjes når det kendes)

4. Uddannelsesvejledning

Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen (kan ses her).

Ansættelse i praksis, fase 1, 2 og 3

Organisering af den lægelige videreuddannelse


Den daglige vejledning varetages af tutor i den praksis, hvor du er ansat. Både tutorer og uddannelseslæger kan derudover søge råd og vejledning hos den lokale uddannelseskoordinator eller PKL (postgraduat klinisk lektor). Ved starten af ansættelsen vil du blive kontaktet af PKL med information om de praktiske forhold vedrørende temadage mv. og kontaktoplysninger for uddannelseskoordinator og PKL, som også findes på praksis.dk.

Diverse information om uddannelsen, herunder råd og redskaber til vejledningen findes regionalt på (Link tilføjes når det kendes) og nationalt på dsam.dk

Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Det regionale videreuddannelses sekretariat evaluere løbende de enkelte uddannelses forløb på vegne af det regionale råd for den lægelige videreuddannelse.

Nyttige kontakter

Den lægelige videreuddannelse Region Syddanmark www.videreuddannelsen-syd.dk 

Specialeselskabets hjemmeside www.dsam.dk , www.fyam.dk 

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Videreuddannelsesregion Midt: LINK
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 

Andre vigtige Bilag

 1. Kvalifikationskort 1. Akutområdet, vedhæftes i mappen til underskrift.
 2. Vejledersamtale hjælpepapirer.
 3. KV papirer KV1, KV2, KV4 og KV5.
 4. funktionsbeskrivelse for reservelæge akutafdelingen, som tilsendes ved ansættelsesstart.

 

Ansættelsesstedet generelt

Afdelingen er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Børneafdelingen behandler
medicinske sygdomme hos børn i aldersgruppen 0-16 år. Visse patienter som har et ambulant
forløb følges dog også efter 16 års alderen, men afsluttes da senest ved det fyldte 18. år.
I børnemodtagelsen ses ca. 6000 børn pr år, heraf indlægges ca. 2.500 på børneafdelingen ca. 550
på neonatal-afdelingen. I børneambulatoriet ses ca. 13.000 ambulante besøg.
Afdelingen ser patienter indenfor alle de internmedicinske specialer. Speciallægegruppen er
fagopdelt i teams. Der er 3 introduktionslæger, 4 læger i hoveduddannelse i pædiatri og 4
afdelingslæger og 12 overlæge tilknyttet afdelingen

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse)

Børneafdelingen har valgt at alle funktioner der varetages af læger i hoveduddannelse til almen
medicin (AM) er superviseret af en navngivende speciallæge*

Væsentligste funktioner

Vagt: AM læger indgår i afdelingens forvagt. Dette er en 24/7 vagt. Her udover dækkes også et
akut ambulatorium hvor der i vinterhalvåret er åbent 8-22. Arbejdet består af akut vurdering og
behandling af de akutte og subakutte patienter afdelingen modtager. Forvagten og bagvagten
arbejde oftest ”ved siden” af hinanden sådan hver især laver journalen og selv følger op i forhold
til den endelige plan.. En hovedfunktion for vagtholdet er at varetage akut behandling ved
livstruende situation på børn i hele huset, herunder at varetage den akutte stabiliserende
behandling ved fødsler. Begge funktioner superviserer af bagvagten
Der kan i vinterhalvåret forventes vagt funktion (aften-nattevagt eller akutambulatorium)
ugentligt.
Stuegang: AM læger har stuegangsfunktion i børneafdelingens sengeafsnit P12. Funktionen er
primært organiseret i hele uger (stuegangsuger). Dvs. ugentligt er der en fra forvagtslaget og en
speciallæge* der har ansvaret for afviklingen af hele stuegangen. Stuegang suppleres dagligt med
1- 3 læge, denne kan komme fra alle vagtlag. AM læger kan forvente 1 – 2 stuegangsuger samt
enkelte ”læse” stuegangsdage. Funktionen er superviseret af den speciallæge* der har
stuegangsuge. AM læger går normalt ikke stuegang på neonatalafsnittet.
Weekend stuegang, alle lørdag, søndag og helligdage er der én der går stuegang, denne funktion
tages fra alle vagtlag.
Ambulatorie: AM læger tilknyttes de fleste speciallæge ambulatorier. De fleste AM læger vil
således komme til at se alle specialer. Funktionen er altid superviseret af en navngiven
speciallæge*. Der udarbejdes månedsvis en plan over ambulatorier og af denne fremgår
supervisionsrollen. Supervisionen kan enten være i et uddannelsesambulatorium hvor en
speciallæge supervisere 3 yngre læger. Speciallægen har ikke selv patienter. Denne dag starter
med en gennemgang af alle patienter i de tre ambulatorie spor. Eller supervision ved parallelle
ambulatorier hvor både den yngre læger og speciallægen har patienter. AM læger kan forvente 1-
3 ambulatorier pr måned.

Undervisning

Konferencer

Morgenkonference: Deltagelse af alle læger. Formål: afrapportering af hvad der er sket i vagten,
fordeling af dagens funktioner, undervisningsaktiviteter (se nedenstående) samt vigtig del af
afdelingens sociale liv

Morgenmøde akutfunktionen: Tværfaglig konference for mellem personalet der dag til dag
arbejder i modtagelsen. Afholdes på hverdag kl 8.45

Middagskonference: Tværfaglig konference kl 12.15
Røntgen konference: Afholdes fredag kl 13.15 på røntgen afdelingen.
Team konference: De fleste teams har tværfaglige konferencer. AM læger er velkommen til disse
efter interesse. Ved start udleveres en oversigt over tid og sted.

Formaliseret undervisning

10 minutters undervisning:

 • Afholdes: Tirsdag og torsdag.
 • Undervisere: Alle afdelingens læger, plan udsendes månedsvis når arbejdsplanen forligger.
 • Formål: At give alle mulighed for at undervise. At opnå læring for lægegruppen
 • Emner: Oftest ud fra kliniske problemstillinger. Men kan også være meget bredt

Dagens case:

 • Afholdes: Alle hverdag på nær onsdag
 • Undervisere: Vagtholdet.
 • Formål: At opøve klinisk tænkning
 • Emner: Klinisk case fra den seneste dags arbejde

Onsdagsundervisning:

 • Afholdes: (sjovt nok) Onsdage.
 • Undervisere: Interne og eksterne undervisere
 • Formål: Opnå viden eller praktiske færdigheder
 • Emner: Alle faglige emner med relevans for børnelæger, kan være teoretisk eller praktiske emner

Simulationstræning:

 • Afholdes: 2-4 gang pr måned.
 • Undervisere: Afdelingens underviserteam
 • Formål: Tværfaglig træning af kliniske situationer
 • Emner: ABC træning, team træning, kommunikationstræning

Introduktionsundervisning:

 • Afholdes: De første 5 dage ved ansættelse
 • Undervisere: Afdelingens læger og sygeplejer
 • Formål: Kendskab til afdelingen og væsentligst funktioner og procedure
 • Emner: rundvisning, kend din modtagelse og ambulatorium, følgevagt, akut pædiatri, kramper, væskebehandling og genoplivningskurser

Læringsmetoder

Der anvendes forskellige metoder afhængig af kompetencen der skal opnås. Herudover tager
metodevalget afsæt i den konkrete læringssituation i den kliniske hverdag.. Udgangspunktet er
mesterlære situationen mellem uddannelseslæge, vejleder og andre kollegaer
Hovedvejleder: Der afholdes mindst 3 vejleder samtaler hvor der udarbejdes en uddannelsesplan.
Formålet er at sikre et godt overordnet forløb for den enkelte AM lægemed udgangspunkt i
dennes ønsker, styrker og svagheder.
Daglig klinisk vejleder: Står for den direkte supervision og giver faglig feedback i situationen.
Godkender kvalifikationskort når det er relevant.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives
forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder
desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. (Målbeskrivelse på sst.dk).
Indholdet og rækkefølgen kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog. Alle kompetencer
godkendes i almen praksis mens der godkendes kvalifikationskort på afdelingerne.
Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og
metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i
det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. I dette program findes anvisning på hvor og
hvornår kvalifikationskortene skal godkendes.

Kvalifikationskortene godkendes løbene af daglig klinisk vejleder. Dette suppleres ved midtvejs og
slutevalueringssamtalerne med hovedvejleder. Det forventes målene opnås løbene i løbet af
uddannelsestiden, med min. 2 underskrifter pr. måned.

Specifikke færdigheder
Akut syge børn: Opnås primært ved daglig klinisk vejleder ved vagtarbejdet i børnemodtagelsen
Ikke akut syge børn og kliniske færdigheder: Opnås ved funktion i ambulatoriet og
stuegangsfunktion. Godkendes af daglig klinisk vejleder
Administrative færdigheder.
Pakkeforløb: Afdelingen har ikke pakkeforløb, færdigheden godkendes ikke under holdet i
afdelingen
Visitation: Den enkelte uddannelsessøgende kontakter selv en speciallæge der visitere og deltager
i dette.

Oktober 2015
Uddannelse ansvarlig Overlæge Martin Hulgaard
* Herunder hoveduddannelseslæge i pædiatri i den sidste del af hoveduddannelsen.

Ansættelsesstedet generelt

Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske patienter.
Sygehus Lillebælt er under omorganisering. Aktuelt er der på matriklen følgende kliniske specialer intern medicin, kardiologi, parenkymkirurgi, orthopædkirurgi, intensiv, neurologi, otologi og øjenafdeling.
Neurologisk afdeling og otologisk afdeling er planlagt flyttet Kolding medens urologisk afdeling flyttes til Vejle matriklen.
Herudover er der røntgenafdeling, mikrobiologisk afdeling, nuklear medicinsk afdeling, klinisk
kemisk afdeling, genetisk afdeling, patologisk afdeling og blodbank, hvor blodbanken planlægges flyttet til Kolding.

Ved Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus er der speciallæger inden for lungemedicin, reumatologi, hæmatologi, endokrinologi og gastroenterologi.

Afdelingen deltager i studenter undervisningen. Der er forskellige uddannelsesstillinger herunder KBU læger, introduktionslæger, læger i sideuddannelse til mikrobiologi, onkologi samt almen praksis og hoveduddannelsesstillinger i lungemedicin, reumatologi, hæmatologi og gastroenterologi.

Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus modtager visiterede akutte patienter på Akut Visitations Afdeling (AVA). Visitering varetages af sygeplejerske fra Akutafdelingen, Kolding Sygehuse og sker
primært efter diagnose og bopæl. Der modtages således patienter med sygdomme fra den brede intern medicin samt subspeciale patienter fra de specialer, der er på afdelingen. Visitationsregler
kan ses i Link i Introduktionsskrift

Medicinsk Afdeling har tæt samarbejde med Kardiologisk Afdeling, Vejle Sygehus. Der er således fælles for- og mellemvagt og tæt samarbejde

Yderligere opdateret information om Medicinsk Afdeling og Kardiologisk Afdeling, Vejle Sygehus er
beskrevet i Introduktion til Medicinsk Afdeling, Vejle sygehus, der tilsendes før første 1. arbejdsdag

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse)

Hovedparten af de kompetencer, der skal læres under ansættelsen, læres i mødet med patienterne. Det vil for hoveduddannelseslægen i almenblok sige i vagten, ved stuegange og ved
ambulatorievirksomhed.

Uddannelseslægen i almen medicintilknyttes i perioder af 2 måneder følgende team reumatologi,
endokrinolog, akut visitations afdeling og lungemedicin samt 1 måned i gastroenterologisk team.

Antal team og måneder i det enkelte team kan individualiseres efter uddannelseslægens tidliger erfaring.

Stuegang

Uddannelseslægen har ved stuegang ansvar for en gruppe på 5-7 patienter. Der er hver morgen forstuegang med senior læge og senere på dagen er der mulighed for supervision af overlæge eller
erfaren 1. reservelæge.
Antal af stuegange varierer alt efter hvilket grenspeciale, man er tilknyttet.

Ambulatorier

Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus har stor ambulatorievirksomhed med behandling af patienter fra de tilstedeværende grenspecialer, med udredning af cancer i pakkeforløb samt udredning af
diagnostiske ”nødder” i Diagnostisk Center.
Udredning af cancer foregår i Lungepakken og i Diagnostik Center.
Diagnostisk Center varetages som hovedregel af speciallæger.

Som udgangspunkt har uddannelseslægen ambulant parallelspor med speciallæge eller erfaren 1. reservelæge. Der er derfor god mulighed for supervision.

Foruden ambulatoriedage i det speciale man er tilknyttet, må man påregne at skulle deltage i journalskrivning i ”lungepakken”.

Antal ambulatoriedage vil veksle fra speciale til speciale.

Beskrivelse af arbejdsgangen for de enkelte ambulatorier er beskrevet i Introduktionsskrivelse, der tilsendes før ansættelsen.

Vagtfunktion

Der er 3 vagtlag, hvor for- og mellemvagt er fælles for Medicinsk- og Kardiologisk Afdeling.
Bagvagtslaget er adskilt i medicinsk og kardiologisk vagtlag.

Almen blok lægen vil som hovedregel blive placeret i mellemvagtslaget men forvagter vil forekomme.
Både for - og mellemvagt er 8- skiftede.

Dagtid

Kl. 08.00-15.30. En forvagt fra for- eller mellemvagtslaget.
Denne læge skriver journaler, planlægger initial udredning og behandling af akutte patienter indlagt på Medicinsk- og Kardiologisk Afdeling samt for skadestuen med hjælp af 08.00-18.00 vagten.
Kl. 08.00 – 18.00 på hverdage. En læge fra for- eller mellemvagtslaget.
Fra kl. 08.00 – 11.00 har denne læge mulighed for egen uddannelse efter eget ønske. Ved sygdom i afdelingen kan der blive tale om denne læge fra 08.00-11.00 dækker en funktion til anden løsning
er fundet. Fra 11.00 – 18.00 hjælper man forvagten med journalskrivning og skadestue patienter.

Aften/nattid

Kl. 15.00-08.30. En forvagt
Forvagten skriver journaler, planlægger initial udredning og behandling af akut indlagte medicinske patienter i akut visitationsafsnit.. Endvidere tilses medicinske patienter i skadestuen.
Forvagten deltager også i interhospital transport af patienter.

Kl. 15.00-08.30. En mellemvagt
Mellemvagten skriver journaler, planlægger initial udredning og behandling af akut indlagte patienter på Kardiologisk Afdeling og Hæmatologisk Afsnit samt hjælper forvagten. Mellemvagten
deltager ligeledes i interhospital transport af patienter.

Det forventes at man i vagten hjælper hinanden på tværs af ovenstående funktionsopdeling.

I vagt situationen arbejdes tæt sammen med det øvrige vagthold, under løbende supervision fra ældre kolleger, bagvagter og tilstedeværende overlæger.

Fælles konferencer

Der er fælles medicinsk morgenkonference i konferencelokalet 5.sal. Det foregår i tidsrummet kl.08.00-08.20. Konferencen indledes med en kort rapport fra vagtholdet, hvor der primært orienteres om patienter på intensiv og mindst en særligt interessante nyindlagte patienter, mors og/eller problemer i afdelingen.
Herefter præsenteres dagens arbejdsfordeling, primært med henblik på omstrukturering ved sygdom etc.

Forvagten deltager i medicinsk konference. Mellemvagten deltager i kardiologisk konference.

Efter morgenkonference går afgående vagthold til Akut Visitations Afdeling, hvor afgående
vagthold kort orienterer om øvrige nyindlagte patienter. De tilstedeværende speciallæger giver her feed-back og debriefer ved behov.

Kl 15.00 er der fælleskonference for tilgående og afgående vagthold i medicinsk konference

Hverdage kl.12.15 konference i medicinsk konference lokale med drøftelse af uløste problemer fra dagens stuegang eller fra ambulatoriet. Det forventes alle forsøger at møde op til denne
konference.

Ad konferencer i de enkelte subspecialer se i Introduktionsskrivelsen, der tilsendes før ansættelse.

Undervisning

Konferencer: Under deltagelse og ledelse i konferencer opnås kompetencer i bl.a. organisation, kommunikation og samarbejde. Afgående forvagt skal kondensere et vagtforløb/patientforløb til
relevant information, hvor man fremlægger den mest spændende pt fra vagten ved fælleskonference De øvrige patienter fremlægges i AVA. Der er tilstedeværelse af speciallæger ved konferencer

Formaliseret undervisning: Ved morgenkonference er der undervisning alle hverdage dog undtaget sommermånederne.
Alle dage fraset torsdag er der tale om 5-10 min. ofte casebaseret undervisningen. Alle læger på afdelingen deltager i denne undervisning og den enkelte uddannelseslæge er medansvarlig for egen deltagelse i denne undervisning.

 • Mandag kl. 08.10-08.20 Lunge- og reumatologisk team
 • Tirsdag kl. 08.10-08.20 Hæmatologisk team
 • Onsdag kl. 08.10-08.20 Gastroenterologisk team
 • Torsdag kl. 08.00-08.45 Den 3. torsdag i måneden er der staffmeeting i Overhuset, hvor Sygehusets specialer på skift fremlægger nyt.
  Ved torsdagsundervisning i egen afdeling undervises i et bredt
  spektrum af emner. Undervisningen varetages hovedsageligt af
  afdelingens læger/sygeplejersker, men kan også varetages af
  læger/sygeplejersker fra andre specialer.
 • Fredag kl. 08.10-08.20 Endokrinologisk team

Torsdags undervisningen planlægges af UKYL og det anbefales man aftaler undervisningen i god tid.

Læringsmetoder

Der anvendes forskellige metoder afhængig af kompetencen der skal opnås. Herudover tager metodevalget afsæt i den konkrete læringssituation i den kliniske hverdag. Der gives feedback
under ad hoc -, såvel som planlagt supervision samt i forbindelse med struktureret undervisning.
Udgangspunktet er mesterlære situationen mellem uddannelseslæge og vejleder og andre kollegaer Det specifikke omfang er beskrevet i det kommende afsnit "Organisering af den lægelige
videreuddannelse"

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder
desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. (Målbeskrivelse på sst.dk).
Indholdet og rækkefølgen kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog. Alle kompetencer godkendes i almen praksis mens der godkendes kvalifikations kort på afdelingerne.
Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i
det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. I dette program findes anvisning på hvor og hvornår kvalifikations kortene skal godkendes.
OBS Alle kompetencer godkendes i almen praksis(elektronisk logbog), mens der godkendes kvalifikationskort(almindeligt papir) på afdelingerne. Kompetencekortene er fordelt efter
sværhedsgrad og kompleksitet mm.
De underskrevne kvalifikationskort bringes til vejleder i almen praksis, der så laver en samlet vurdering af relevant kompetence og godkender i logbogen
Det er vejlederens opgave sammen med den uddannelsessøgende løbende at sikre kompetenceudviklingen under de 9 måneders ansættelse skrider planmæssigt frem.

APPFWU02V