Skip til primært indhold

Vedtægter

Vedtægterne for Det Regionale Råd er fastsat jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om De Regionale Råd for lægers videreuddannelse nr. 1706 af 20.12.2006

Kapitel 1

Formål og sammensætning af Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse i Region Syd.

§ 1. Regionsrådet for Region Syddanmark nedsætter Rådet for Lægers Videreuddannelse i
Videreuddannelsesregion SYD.

§ 2. Formålet med etablering af Rådet for Lægers Videreuddannelse er

 1. at sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse,
 2. at sikre anvendelse af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af nye
  pædagogiske metoder,
 3. at sikre en smidig håndtering af de individuelle uddannelsesforløb og
 4. at sikre en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten.

§ 3. Det Regionale Råd består af følgende medlemmer udpeget af Region Syddanmark:

 1. En formand efter indstilling af Sundhedsdirektionen i Region Syddanmark
 2. 6 ledelsesrepræsentanter, heraf en fra hvert af Regionens 4 somatiske sygehuse, en
  repræsenterende psykiatriledelsen og en repræsenterende Sundhedsområdets
  praksisafdeling.
 3. 7 overlæger, heraf 4 indstillet af de uddannelsesgivende læger ved hvert af Regionens 4
  somatiske sygehuse, 1 efter indstilling af overlægerne ved de højt specialiserede afdelinger
  på OUH, 1 indstillet af de psykiatriske overlæger og 1 indstilles af Lægeforeningen. Ved
  udpegningen tilstræbes en bred specialemæssig sammensætning.
 4. 7 uddannelsessøgende læger indstillet af regionens Yngre Læger, heraf en efter indstilling
  fra Lægeforeningen. Ved udpegningen tilstræbes, at mindst et medlem er under uddannelse i
  almen medicin og et i psykiatri eller børne-ungdomspsykiatri. Ved udpegning af de øvrige
  medlemmer tilstræbes en bred geografisk og specialemæssig repræsentation.
 5. 3 medlemmer udpeget blandt Regionens alment praktiserende læger efter indstilling af
  praksisudvalget i Region Syddanmark, heraf en efter indstilling fra Lægeforeningen.
 6. 2 medlemmer efter indstilling fra Dekanen for det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved
  Syddansk Universitet.
 7. 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsdirektoratet i Grønland.

Stk. 2. Alle medlemmer af Rådet skal have hovedbeskæftigelse i Region Syddanmark.

Stk. 3. Udpegningen er gældende for 4 år, første gang fra 1. juni 2010. Der udpeges ikke
suppleanter for medlemmerne. Ved varigt forfald i perioden kan ske nyudpegning jf. stk. 1.

Stk. 4. Uddannelsessøgende læger udtræder af Rådet, når de opnår speciallægeanerkendelse –
uanset udpegningsperioden angivet i stk.3.

Kapitel 2

Det regionale videreuddannelsesråds opgaver

§ 4. Det regionale råd for lægers videreuddannelse rådgiver Region Syddanmark om forhold
vedrørende den kliniske basisuddannelse og speciallægeuddannelsen indenfor alle specialer.

§ 5. På baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning træffer det regionale råd for lægers
videreuddannelse afgørelser vedrørende fordeling af uddannelsesforløb inden for Region
Syddanmark. Rådet godkender uddannelsesafdelinger og - praksis, og tilrettelægger
uddannelsesforløb i basisuddannelsen og speciallægeuddannelserne.

§ 6. Indenfor rammerne af Sundhedsstyrelsens vejledninger godkender det regionale råd for lægers
videreuddannelse individuelle, dokumenterede og afsluttede uddannelsesforløb, som fremsendes til
Sundhedsstyrelsen med henblik på tilladelse til selvstændigt virke og speciallægeanerkendelse.
Stk. 2. Uddannelsesforløb, som kræver dispensation fra gældende regler sendes til
Sundhedsstyrelsen til afgørelse med indstilling fra det regionale råd for lægers videreuddannelse.

§ 7. Det regionale råd vurderer løbende bl.a. på baggrund af Inspektorordningens evalueringer og
evalueringer fra de uddannelsessøgende, de enkelte uddannelsesgivende enheders egnethed som
uddannelsessted i basisuddannelsen og speciallægeuddannelserne.

§ 8. Det regionale råd sikrer en pædagogisk-udviklende funktion til udvikling af undervisnings- og
indlæringsmetoder i basisuddannelsen og i speciallægeuddannelserne.
Stk. 2. Det regionale råd sikrer pædagogisk uddannelse m.m. for vejledere, praksistutorer,
uddannelsesansvarlige overlæger m.fl.

§ 9. Det regionale råd ansætter uddannelseskoordinatorer i almen medicin til koordination og
styrkelse af uddannelsesindsatsen i almen praksis.
Stk. 2. Det regionale råd nedsætter uddannelsesudvalg i de enkelte lægelige specialer og for
basisuddannelsen til koordinering af uddannelsen og rådgivning af det regionale råd vedrørende
uddannelsen i specialet.

§ 10. Det regionale råd gennemfører generelle kurser for uddannelsessøgende læger i alle specialer
på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger.

§ 11. Det regionale råd for lægers videreuddannelse udmønter den regionale uddannelseskapacitet
på baggrund af Sundhedsstyrelsens udmeldinger.

§ 12. Det regionale råd for lægers videreuddannelse udfører eventuelle yderligere opgaver, som
pålægges det af Region Syddanmark.

Kapitel 3

Klageadgang

§ 13. Der kan klages til Sundhedsstyrelsen over afgørelser fra det regionale råd for lægers
videreuddannelse.

Kapitel 4

Sekretariatsbetjening

§ 14. Det regionale råd for lægers videreuddannelse sekretariatsbetjenes af afdelingen for Lægelig
videreuddannelse ved Region Syddanmark.

Kapitel 5

Afholdelse af møder i det regionale råd for lægers videreuddannelse.

§ 15. Det regionale råd for lægers videreuddannelse afholder mindst 4 ordinære møder årligt.
Såfremt formanden for Rådet vurderer, at der er et særligt behov, kan der indkaldes til et
ekstraordinært møde.
Stk. 2. Til gyldig beslutning kræses simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

§ 16. Der udarbejdes referat af møderne i det regionale råd Referaterne offentliggøres på
hjemmesiden for videreuddannelsen i region Syddanmark.
Stk. 2. Ved beslutning i rådet kan ethvert medlem forlange sin afvigende mening ført til referat.

§ 17. Der påhviler medlemmer af det regionale råd for lægers videreuddannelse, andre deltagere i
møderne og sagsbehandlingen samt personer i øvrigt knyttet til rådene eller de af dette nedsatte
udvalg, tavshedspligt med hensyn til forhold, de bliver bekendt med som led i arbejdet i rådet, og
hvis hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn offentlige eller private interesser.

§ 18. Der udarbejdes årsberetning fra det regionale råd for lægers videreuddannelse, herunder
statistik over antallet, typen og placeringen af uddannelsesforløb, afbrudte, forsinkede eller ikke
tilfredsstillende forløb. Årsberetningen indsendes til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd for
Lægers videreuddannelse og offentliggøres på Region Syddanmarks hjemmeside.

 

Revideret 11. juni 2019.

APPFWU02V