Skip til primært indhold

Ansættelsesprocedure og samtale

I forbindelse med besættelse af introduktionsforløb i almen medicin i Region Syddanmark er der aftalt følgende ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalg

Det overordnede ansættelsesudvalg, består af

 • 5 praktiserende læger (PLOér) - 4 uddannelseskoordinatorer og 1 udpeget af praksisudvalget for Region Syddanmark
 • 1 overlæge udpeget af det almen medicinske uddannelsesråd
 • 1 yngre læge udpeget af YL

Der nedsættes et underudvalg (ansættelsessamtaleudvalg), der består af 3 bedømmere: 2 uddannelseskoordinatorer samt 1 yngre læge udpeget af YL. Herudover deltager en sagsbehandler fra sekretariatet.
 
Ansættelsesudvalget afgør, hvilke ansøgere, der indkaldes til samtale, og hvem der tilbydes ansættelse. Dette sker ud fra en samlet pointvurdering af ansøgerens CV og den strukturerede samtale og i forhold til ansøgerens prioriteringer.

Vurdering af motiveret ansøgning og CV

Ansøgningen, der består af et CV og en motiveret ansøgning, der relaterer sig til hver af de 7 lægeroller, bedømmes af ansættelsesudvalget på følgende delelementer:

1. Motiveret ansøgning (4-5-6-7-8 point):

 • Ansøgning, der er bedømt kvalificeret, tildeles 4 point.
 • Ansøgning med ekstraordinære kvaliteter kan øge værdien af ansøgningen med 1-6 point.
 • Motiveret ansøgning bedømmes herefter: Ikke kvalificeret eller 4-5-6-7-8 point.
 • Såfremt ansøgningen ikke forholder sig til alle lægerollerne kan ansøgningen højst tildeles 4 point.
 • Såfremt ansøger inden for 2 lægeroller bedømmes ikke kvalificeret, vil dette delelement samlet blive bedømt ikke kvalificeret.

2. CV (max 28 point):
Vurdering af point sker svarende til ansættelsestidspunktet dvs. ansættelser, der forventes at vare indtil ansættelsestidspunktet i introduktionsstillingen tæller med.
 
Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. F.eks. kan ansøgeren på baggrund af en ph.d.-grad tildeles 6 point, men der kan ikke samtidig opnås point for artikler eller undervisning udført under ph.d.-forløbet. Nedenstående fordeling er gældende:
 
Forskning eller anden akademisk arbejde (max 12 point):

 • Ph.d. vægtes med 6 point.
 • Forskningsår vægtes med 1 point.
 • Publikation som 1. forfatter vægtes 1 point.
 • Publikationer i øvrigt, abstracts, poster, mundtlige præsentationer, kasuistikker og priser vægtes med hver 0,5 point.
 • Videnskabelige artikler, foredrag og posters vægtes maksimalt med i alt 4 point.
 • Undervisning 20-40 timer vægtes med 1 point. >40 timer med 2 point. Almindelig morgenundervisning af kolleger tæller ikke.
 • Væsentlige kurser vægtes med 1-2 point. Obligatoriske kurser tæller ikke.

Postgraduate ansættelser (max 12 point):

 • Gennemført introduktionsstilling i intern medicin eller akutmedicin vægtes med 4 point (6 mdr. 2 point)
 • Gennemført introduktionsstilling i relevante specialer vægtes med 3 point (6 mdr. 1 point).
 • Relevante specialer er foruden elementer i hoveduddannelsen, også arbejdsmedicin, socialmedicin, klinisk farmakologi, klinisk onkologi, børne-ungepsykiatri, neurologi.
 • Gennemført introstilling i øvrige mindre relevante specialer vægtes med 2 point.
 • Mindre relevante specialer omfatter øjne, ØNH, røntgen, klinisk fysiologi, karkirurgi, thoraxkirurgi.
 • Fast ansættelse i forsvaret og lignende i minimum 12 mdr. vægtes med 2 point.
 • Andre ansættelser vægtes efter konkret vurdering op til 1 point pr. 12 mdr.s ansættelse.
 • Andre ansættelser er f.eks. anden fast ansættelse, hoveduddannelse, afdelingslæge, overlæge.

Andre aktiviteter (max 4 point):

 • Fagpolitisk arbejde som tillidsrepræsentant vægtes med 1 point.
 • UKYL vægtes med 1 point, skemalægger med 1 point. Altid i min. 6 mdr. (suppleant tæller ikke).
 • Relevant bacheloruddannelse som f.eks. sygeplejerske, kiropraktor, fysioterapeut vægtes med 2 point.
 • Aktivitet i relevant specialeselskab og relevant humanitært arbejde vægtes efter konkret vurdering med 1-2 point.

Ved lige mange point vægtes point fra CV højere end point fra ansøgning.

Indkaldelse til samtale

Ansøgere, der har 12 måneders introduktionsansættelse indkaldes normalt til samtale. Ansættelsesudvalget kan fravige kravet. 
 
Såfremt der er mange ansøgere til et område i regionen, forbeholder ansættelsesudvalget sig ret til, at reducere antallet af ansøgere til samtale i dette område. Der vil blive redegjort skriftligt herfor i et eventuelt afslag.

Ansættelsessamtalen

Samtalen foregår som et semistruktureret interview, der tager udgangspunkt i ansøgningen.
Én af bedømmerne gennemfører interviewet, og de øvrige bedømmere har mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Bedømmerne skifter roller i løbet af dagen. 

Afslag ud fra faglig profil

Såfremt ansøger bedømmes 'Ikke kvalificeret' inden for et delelement, vil ansøger ikke komme i betragtning til samtale/stilling, og vil få et skriftligt afslag samt tilbud om en mundtlig forklaring herpå.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU01V