Skip til primært indhold

Ansættelsesprocedure og samtale

I forbindelse med besættelse af hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Syddanmark er der aftalt følgende ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalg

Det overordnede ansættelsesudvalg, der består af følgende medlemmer:

 • 4 uddannelseskoordinatorer (PLO'er) og 1 udpeget af praksisudvalget for Region Syddanmark (PLO'er)
 • 1 overlæge udpeget af det almen medicinske uddannelsesråd
 • 1 yngre læge udpeget af YL

Der nedsættes underudvalg (ansættelsessamtaleudvalg), der består af 3 bedømmere: 2 uddannelseskoordinatorer samt 1 yngre læge udpeget af YL. Herudover deltager en sagsbehandler fra sekretariatet.
 
Det overordnende ansættelsesudvalg beslutter hvilke ansøgere, der tilbydes hoveuddannelsesstilling. Det sker ud fra en samlet vurdering af point af den faglige profil og den strukturerede samtale efter følgende kriterier:

 • Den faglige profil kan maksimalt tildeles 36 point.
 • Ansættelsessamtalen tæller med 50 % af den samlede pointsum opnået ved de 3 bedømmere. De 3 bedømmere kan give op til 90 point, dvs. at den maksimale pointsum fra ansættelsessamtalen er 45 point.
 • Hvis to eller flere ansøgere har samme points vil den faglige profil være afgørende.

Vurdering af din faglige profil (1. motiveret ansøgning, 2. CV og 3. godkendt introstilling inkl. vurderingsskema)


Ved bedømmelse af den faglige profil kan der maksimalt tildeles 36 point. Ved lige mange point vægtes point fra CV højere end point fra motiveret ansøgning.

1. Motiveret ansøgning (4-5-6-7-8 point):

 • Ansøgning, der er bedømt kvalificeret, tildeles 4 point.
 • Ansøgning med ekstraordinære kvaliteter kan øge værdien af ansøgningen med 1-4 point.
 • Motiveret ansøgning bedømmes herefter: Ikke kvalificeret eller 4-5-6-7-8 point.
 • Det er muligt at vedlægee en udtalelse fra tidligere ansættelser.

2. CV (max 28 point):
Vurdering af point sker svarende til ansættelsestidspunktet dvs. ansættelse, der forventes at vare indtil ansættelsestidspunktet i hoveduddannelse kan tælle med.
 
Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. F.eks. kan ansøgeren på baggrund af en ph.d.-grad tildeles 6 point, men der kan ikke samtidig opnås point for artikler eller undervisning udført under ph.d.-forløbet. Nedenstående fordeling er gældende:
 
Forskning eller anden akademisk arbejde (max 12 point):

 • Ph.d. vægtes med 6 point.
 • Forskningsår vægtes med 1 point.
 • Publikation som 1. forfatter vægtes 1 point.
 • Publikationer i øvrigt, abstracts, poster, mundtlige præsentationer, kasuistikker og priser vægtes med hver 0,5 point.
 • Videnskabelige artikler, foredrag og posters vægtes maksimalt med i alt 4 point.
 • Undervisning 20-40 timer vægtes med 1 point. >40 timer med 2 point.
 • Almindelig morgenundervisning af kolleger tæller ikke.
 • Væsentlige kurser vægtes med 1-2 point. Obligatoriske kurser tæller ikke.

Postgraduate ansættelser (max 12 point):

 • Gennemført introduktionsstilling i intern medicin eller akutmedicin vægtes med 4 point (6 mdr. 2 point)
 • Gennemført introduktionsstilling i relevante specialer vægtes med 3 point (6 mdr. 1 point)
 • Relevante specialer er foruden elementer i hoveduddannelsen, også arbejdsmedicin, socialmedicin, klinisk farmakologi, klinisk onkologi, børne-ungepsykiatri, neurologi.
 • Gennemført introstilling i øvrige mindre relevante specialer vægtes med 2 point.
 • Mindre relevante specialer omfatter øjne, ØNH, røntgen, klinisk fysiologi, karkirurgi, thoraxkirurgi.
 • Ansættelse i almen medicin på fuld tid 37 t/uge, udland eller Danmark: 2 point/6 mdr.
 • Fast ansættelse i forsvaret og lign. i min. 12 mdr. vægtes med 2 point.
 • Andre ansættelser vægtes efter konkret vurdering op til 1 point pr. 12 måneders ansættelse.
 • Andre ansættelser er f.eks. anden fast ansættelse, hoveduddannelse, afdelingslæge, overlæge.

Andre aktiviteter (max 4 point):

 • Fagpolitisk arbejde som tillidsrepræsentant vægtes med 1 point.
 • UKYL vægtes med 1 point, skemalægger med 1 point. Altid i min. 6 mdr. (suppleant tæller ikke).
 • Relevant bacheloruddannelse som f.eks. sygeplejerske, kiropraktor, fysioterapeut vægtes med 2 point.
 • Aktivitet i relevant specialeselskab og relevant humanitært arbejde vægtes efter konkret vurdering med 1-2 point.

3. Godkendt Introduktionsstilling inkl. vurderingsskema
Hvis ikke introstillingen i almen medicin er færdiggjort på ansøgningstidspunktet, kræves bedømmelsen forventet godkendt i alle kompetencer.
Hvis en introduktionsstilling er kompetencevurderet som 'ikke godkendt' eller 'kan ikke vurderes' vil ansøger ikke komme i betragtning.
 
Udfyld vurderingsskema for introstilling i almen medicin (word)

Indkaldelse til samtale

Ansøgere, der er vurderet kvalificeret eller kvalificeret på ekstraordinært niveau i forhold til den faglige profil, vil blive indkaldt til samtale. 
Såfremt der er mange ansøgere til et område i regionen, forbeholder ansættelsesudvalget sig ret til at reducere antallet af ansøgere til samtale i dette område. Der vil blive redegjort skriftligt herfor i et eventuelt afslag.

Ansættelsessamtalen

Samtalen foregår som et semistruktureret interview, der tager udgangspunkt i en interviewguide, der er tilpasset den enkelte ansøger. 
Én af bedømmerne gennemfører interviewet, og de øvrige bedømmere har mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Bedømmerne skifter roller i løbet af dagen
Interviewguiden er opbygget omkring 6 emner.
Som det første får ansøger mulighed for at uddybe sin ansøgning og sit CV. Herefter præsenteres ansøgerne for de samme spørgsmål med relation til specifikke lægeroller (koncentreret til 5 emner/spørgsmål). Disse spørgsmål kan være om generelle problemstillinger inden for rollen eller en konkret klinisk hændelse, som ansøger har oplevet. Ved kliniske hændelser er det ikke indholdet af disse, der vægtes, men mere ansøgerens evne til at reflektere over egen adfærd, læring rolle m.m.
 
Interviewet varer ca. 30 minutter. Bedømmerne scorer efter hver samtale ansøgeren inden for hver af de 6 emner i en skala fra 1 - 5 point. 
 
Ansættelsesudvalget er bemyndiget til at vurdere en ansøger 'ikke kvalificeret'. Dette kan ske hvis en ansøger scorer 0 i et emne eller scorer 1 i to emner. Vedkommende vil ikke blive tilbudt hoveuddannelsesstilling uanset baggrunden i ansøgningen. Alle der vurderes 'ikke kvalificeret', tilbydes en samtale med én af bedømmerne til forklaring og karrierevejledning. 

Afslag ud fra faglig profil

Såfremt ansøger bedømmes 'Ikke kvalificeret' inden for et delelement, vil ansøger ikke komme i betragtning til samtale/stilling, og vil få et skriftligt afslag samt tilbud om en mundtlig forklaring herpå

Kontakt

Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
APPFWU01V