Skip til primært indhold

Ansættelsesprocedure og samtale

I forbindelse med besættelse af hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Syddanmark er der aftalt følgende ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalg

CV-bedømmelsesudvalget består af følgende medlemmer:

 • 4 Almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMUér)
 • 1 overlæge udpeget af det almen medicinske uddannelsesudvalg
 • 1 yngre læge udpeget af YL

Ansættelsesudvalget består som regel af 3 bedømmere: 2 AMUér samt 1 yngre læge udpeget af YL eller en DYNAMO i hvert samtalerum. Ved pludseligt opstået forfald på samtaledagen, vil det blive tilstræbt, at der altid er mindst en AMU i hvert samtalerum.

Det er ansættelsesudvalget, der beslutter hvilke ansøgere, der indkaldes til samtale og eventuelt efterfølgende tilbydes hoveduddannelsesstilling. Det sker ud fra en samlet vurdering af point fra CV-vurderingen, af ansøgerens faglige profil, ansøgerens prioritering af forløb samt den strukturerede samtale efter følgende kriterier:

 • CV-vurderingen af den faglige profil kan maksimalt tildeles 36 point.
 • Ansættelsessamtalen tæller med 50 % af den samlede pointsum opnået ved de 3 bedømmere. De 3 bedømmere kan give op til 90 point, det vil sige at den maksimale pointsum fra ansættelsessamtalen er 45 point.
 • Hvis to eller flere ansøgere har samme point vil CV-vurderingen være afgørende.

Vurdering af din faglige profil (1. motiveret ansøgning, 2. CV og 3. godkendt introstilling inklusiv vurderingsskema)


Ved bedømmelse af den faglige profil kan der maksimalt tildeles 36 point.

1. Motiveret ansøgning (0-1-2-3-4-5 point):

Ved siden af dit CV, hvor du lister dine erfaringer op, skal der laves en personlig motiveret ansøgning, som maksimalt må fylde 1 side (minimum skriftstørrelse 10). Der ønskes en beskrivelse af dine personlige motiver og tanker for at ville være speciallæge i almen medicin. Det er ikke en gentagelse af dit CV, men dine personlige tanker og overvejelser i relation til, hvad der er vigtigt for at blive en god almenmedicinsk speciallæge.

 • Ansøgning, der er bedømt kvalificeret, tildeles 1 point.
 • Ansøgning med ekstraordinære kvaliteter kan øge værdien af ansøgningen til maksimalt 5 point.
 • Motiveret ansøgning, der tildeles 0 point medfører afslag.
 • Der må meget gerne vedlægges udtalelser fra tidligere ansættelser.

2. CV (max 31 point): CV skal udfyldes i standardskabelonen.


Her finder du standardskabelonen for CV (word)

Vurdering af point sker svarende til ansættelsestidspunktet det vil sige ansættelse, der forventes at vare indtil ansættelsestidspunktet i hoveduddannelse kan tælle med. Det skal angives i CVét om uddannelsesstillinger er godkendt eller ej.
 
Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. For eksempel kan ansøgeren på baggrund af en ph.d.-grad tildeles 8 point, men der kan ikke samtidig opnås point for artikler eller undervisning udført under ph.d.-forløbet. Nedenstående fordeling er gældende:
 
Forskning eller anden akademisk arbejde (max 8 point):

 • Ph.d./post.doc vægtes med 8 point, hvilket dækker både artikler, posters, undervisning m.v. udført under ph.d.-forløbet.
 • Forskning uden ph.d.-grad max 5 point herunder:
 • Forskningsår vægtes med 1 point
 • Publikation som 1. forfatter eller delt førsteforfatterskab vægtes 1 point.
 • Publikationer i øvrigt, abstracts, poster, mundtlige præsentationer, kasuistikker og priser vægtes med hver 0,5 point.
 • Videnskabelige artikler, foredrag og posters vægtes maksimalt med i alt 5 point.

Postgraduate ansættelser (max 15 point):

 • Gennemført og godkendt introduktionsstilling i intern medicin eller akutmedicin vægtes med 4 point (6 mdr. 1 point)
 • Gennemført og godkendt  introduktionsstilling i relevante specialer vægtes med 3 point (6 mdr. 1 point)
 • Relevante specialer er gynokologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, psykiatri, neurologi, ortopædkirurgi, arbejdsmedicin, socialmedicin, klinisk farmakologi, klinisk onkologi, børne- og ungdomspsykiatri, Oto-thino-laryngologi, oftalmologi, dermato-venerologi og urologi.
 • Gennemført og godkendt introstilling i alle øvrige mindre relevante specialer vægtes med 2 point (6 mdr. 1 point).
 • Ansættelse i almen medicin på minimum 30 t/ugen i Danmark: 2 point/6 mdr. (3 mdr. 1 point)
 • Ansættelse i almen medicin på minimum 30 t/ugen i Udlandet: optil  2 point/6 mdr. efter konkret vurdering.
 • Fast ansættelse i forsvaret og lignende i minimum 12 mdr. vægtes med 2 point.
 • Andre ikke klassificerede ansættelser vægtes efter konkret vurdering op til 1 point pr. 12 måneders ansættelse.
 • Andre ansættelser er for eksempel anden fast ansættelse, hoveduddannelse, afdelingslæge, overlæge.

Andre aktiviteter (max 8 point):

 • Fagpolitisk arbejde som tillidsrepræsentant vægtes med 1 point (min. 6 mdr.)
 • UKYL vægtes med 1 point, skemalægger med 1 point. Altid i min. 6 mdr. (suppleant tæller ikke).
 • Relevant bacheloruddannelse som for eksempel sygeplejerske, kiropraktor, fysioterapeut vægtes med 2 point.
 • Undervisning 20-40 timer vægtes med 1 point. >40 timer med 2 point. Almindelig morgenundervisning af kolleger tæller ikke.
 • Væsentlige kurser vægtes med 1-2 point. Obligatoriske kurser i uddannelsesstillinger tæller ikke.
 • Aktivitet i relevant specialeselskab, relevant fagpolitisk post og relevant humanitært arbejde vægtes efter konkret vurdering med optil 3 point.

3. Godkendt Introduktionsstilling inkl. vurderingsskema

Hvis ikke introstillingen i almen medicin er færdiggjort på ansøgningstidspunktet, skal der vedhæftes udfyldt vurderingsskema. Der kræves minimum bedømmelsen forventet godkendt i alle kompetencer.
Hvis en introduktionsstilling er kompetencevurderet som 'ikke godkendt' eller 'kan ikke vurderes' vil ansøger ikke komme i betragtning.
 
Udfyld vurderingsskema for introstilling i almen medicin (word)

Ansøgning og faglig profil

Her finder du en vejledning i, hvordan du søger hoveduddannelse i almen medicin på videreuddannelsen.dk (pdf)

Når du har læst ovenstående vejledning, er du klar til at udfylde den elektronisk ansøgning.

 

Den faglige profil er en beskrivelse af specialet og de potentialer og kvalifikationer, som der lægges vægt på, når ansøgere vurderes og prioriteres til ansættelse. Det er specialeselskabet, der udarbejder den faglige profil, og den godkendes af Danske Regioner.

 

Indkaldelse til samtale

Indkaldelse til samtale sker på baggrund af ansøgerens CV-point og ansøgerens prioritering af stillingerne. Såfremt der er mange ansøgere til et område i regionen, forbeholder ansættelsesudvalget sig ret til at reducere antallet af ansøgere til samtale i dette område på baggrund af CV-point.

Ansættelsessamtalen

Samtalen foregår som et semistruktureret interview, der tager udgangspunkt i en interviewguide, der er opbygget omkring 6 lægeroller/emner.
Samtalen indledes med et spørgsmål, der relaterer sig til ansøgerens motivation til specialet og motiverende ansøgning. Herefter præsenteres ansøgerne for de samme spørgsmål med relation til specifikke lægeroller (koncentreret til 5 emner/spørgsmål). Disse spørgsmål kan være om generelle problemstillinger inden for rollen eller en konkret klinisk hændelse, som ansøger har oplevet. Ved kliniske hændelser er det ikke indholdet af disse, der vægtes, men ansøgerens evne til at reflektere over egen adfærd, læring, rolle m.m.

Én af bedømmerne gennemfører interviewet, og de øvrige bedømmere har mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Bedømmerne skifter roller i løbet af dagen.

Interviewet varer ca. 30 minutter. Bedømmerne scorer efter hver samtale ansøgeren inden for hver af de 6 emner på en skala fra 1-5 point.

Afslag på baggrund af samtale

Ansættelsesudvalget er bemyndiget til at vurdere en ansøger "ikke kvalificeret". Dette kan ske hvis en ansøger scorer 0 i et emne eller scorer 1 i to emner. Vedkommende kan blive vurderet ikke kvalificeret på denne baggrund ud fra en samlet individuel vurdering

Tjek din e-mail adresse

Alt information til dig sendes på e-mail, så du skal sikre dig, at din e-mail i videreuddannelsen.dk er korrekt.

 

 

Kontakt

Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
APPFWU02V