Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - 14. september 2021

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - 14. september 2021

Mødedato
14-09-2021 kl. 13:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri
 • Peter Sørensen
 • Thomas Larsen
 • Katyrzyna Fabirkiewicz
 • Lars Møller Nielsen
 • Winnie Charlotte Mortensen
 • Sys Melchiors
 • Annemette Lykkebo
 • Majken Solvang
 • Jarl Voss Andersen Sigaard

 • Afbud
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Ulla Krogh Jessen
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Peter Sørensen
 • Lars Møller Nielsen

 • Luk alle punkter Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Temadrøftelse: Compassion
  4. Pause (5 min)
  5. Lægelig videreuddannelse i Grønland
  6. Opfølgning på inspektorrapport fra et rutinebesøg den 24. november 2020 på Organkirurgisk Afdeling, SLB Kolding Sygehus v/Thomas Larsen
  7. Anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning i Syd om fortsat at være uddannelsessted for uddannelseslæger i samfundsmedicin
  8. Dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse 2022 - 2023
  9. Opslåede og besatte introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb 2020
  10. Orientering om status på nyudvikling af Logbog.net og Evaluer.dk
  11. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  12. Meddelelser fra formanden
  13. Meddelelser fra sekretariatet
  14. Kommende møder
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 21/39347
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Dagsorden blev godkendt.


  Sagsnr. 21/39347
  2. Godkendelse af referat
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Referatet blev godkendt med en tilføjelse under 5. Yngre Læger gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med deres orientering, blev udtrykt et ønske om, at temadage for KBU læger snarest blev tilbudt igen. I den forbindelse blev der udtrykt en forventning fra Michael Dall om, at det om muligt ville ske igen fra efteråret 2021.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/39347
  3. Temadrøftelse: Compassion
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Compassion som vej til bæredygtig arbejdsglæde.
   

  • Hvordan bliver du som menneske og fagprofessionel endnu bedre til at udvise aktiv empati (compassion) for dine patienter samt deres pårørende?             

   

  • Hvordan kan du robustgøre dig selv i dit arbejde ved hjælp af compassion? Som en del af særkendet for den kliniknære uddannelse indgår compassion-træning i styrkelsen af trivsel og arbejdsglæde, hvilket medvirker til en øget patienttilfredshed. 

   

  Temadrøftelsen begynder med et oplæg ved almen praktiserende læge og pr 1/9 2021 deltidsansat på SVS, Lone Svenningsen, Stanford certificeret compassion-instruktør, Rikke Leth-Larsen, Institutleder for Regional Sundhedsforskning, SDU samt Lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster, SVS. 

   

  Den resterende temadrøftelse vil foregå som drøftelse i grupper efterfulgt af opsamling i plenum.

   

  Der er afsat 75 min. til temadrøftelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Anna-Marie Bloch Münster præsenterede dagens temadrøftelse om compassion og gennemgik baggrunden for dette tiltag på SVS. Lone Svenningsen fortalte efterfølgende om compassion og erfaringer hermed. Dertil blev deltagerne præsenteret for små praktiske øvelser. Afslutningsvis fortalte Rikke Leth-Lasen om Center for Compassion i Sundhedsvæsenet (CCS) under SDU, hvor man varetager såvel undervisning som forskning i compassion i klinisk praksis.

   

  Dagens tema blev drøftet i mindre grupper ligesom, der var mulighed for at den enkelte kunne reflektere over egen daglig praksis.
  Undervejs var der også en drøftelse i plenum omkring vigtigheden af, at der er plads til at begå fejl.
  Det er vigtigt, at der sikres redskaber som den enkelte kan anvende til refleksion over fejl i klinikken. I modsat fald er der en risiko for at den enkelte bliver fastholdt i et negativt fokus.
   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/39347
  4. Pause (5 min)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 21/39347
  5. Lægelig videreuddannelse i Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Cheflæge Berit Bjerre Handberg vil på mødet give en aktuel status på den lægelige videreuddannelse i Grønland. I Grønland er der aktuelt mulighed for at gennemføre KBU, introduktions- og hoveduddannelsen i Almen medicin samt dele af uddannelsen i flere af de øvrige lægefaglige specialer.

   

  Der er afsat 20 min. til punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Berit Bjerre Handberg orienterede om de aktuelle samfundsforhold i Grønland og sammenhørigheden med Danmark. Det Grønlandske Sundhedsvæsen tager sig af alt det, der i Danmark er delt ud på kommuner, regioner, almen praksis, tandpleje samt apoteker. Derudover også vandforsyning og begravelsesforretning.

  Lægefagligt er hverdagen det muliges kunst, hvor der ikke er adgang til speciallæger som i Danmark. Rekruttering af speciallæger er en stadig udfordring.
  Berit Bjerre Handberg gennemgik de muligheder der aktuelt er i Grønland for at gennemføre hele eller dele af den lægelige videreuddannelse og fremførte et ønske om i fremtiden at kunne tilbyde delelementer i hoveduddannelsen i flere specialer i fremtiden.

   


  Sagsnr. 21/39347
  6. Opfølgning på inspektorrapport fra et rutinebesøg den 24. november 2020 på Organkirurgisk Afdeling, SLB Kolding Sygehus v/Thomas Larsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af inspektorbesøg på Organkirurgisk Afdeling, SLB Kolding Sygehus er der udarbejdet en inspektorrapport.

   

  Afdelingen har fået vurderingen ”Utilstrækkelig” for temaerne medicinsk ekspert, akademiker, forskning, undervisning, konferencernes læringsværdi og læringsmiljøet på afdelingen. Temaet arbejdstilrettelæggelse er vurderet som ”Særdeles problematisk”.

   

  Inspektorerne har ved det aktuelle besøg vurderet, at der er identificeret så betydelige problemer i den aktuelle uddannelse på afdelingen, at der anbefales en hurtig indgriben fra afdelingens side og et fremskyndet genbesøg så hurtigt som muligt i forhold til Sundhedsstyrelsens procedurer. Det uddannelsesmæssige operative tilbud og udbytte for uddannelseslæger i introduktions- eller hoveduddannelse vurderes utilfredsstillende, og inspektorerne har udtrykt bekymring for forholdet mellem antallet af operationer og antallet af uddannelseslæger i afdelingen.

   

  Lægefaglig direktør Thomas Larsen orienterer på mødet om sygehusets arbejde med de nævnte problemstillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Thomas Larsen orienterede om den aktuelle situation på afdelingen, hvor der er udpeget en ny UAO og aktuelt er en proces i gang med at rekruttere ny ledende overlæge på afdelingen. Alle uddannelseslæger har opnået de krævede kompetencer og alle intro- og hoveduddannelseslæger er fastholdt i deres stilling. Der er opmærksomhed på at styrke samarbejdet mellem matriklerne i Vejle og Kolding.
  Der er aftalt nyt inspektorbesøg primo 2022. 

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/4089
  7. Anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning i Syd om fortsat at være uddannelsessted for uddannelseslæger i samfundsmedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det regionale Råd godkendte den 16. marts 2021 at Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (TR) i Kolding varetager den samfundsmedicinske hoveduddannelse uagtet kravet om fastansatte speciallæger i fuldtidsstillinger.

   

  Godkendelse skete under de beskrevne organisatoriske forudsætninger, og med bemærkning om at såfremt der sker ændringer skal godkendelsen på ny behandles af Rådet.

   

  Efterfølgende har TR Syd ansat jurist Pernille Fendinge som ny enhedschef, og forudsætningerne for godkendelsen er derfor ændret.

   

  TR Syd ønsker fortsat at være uddannelsesafdeling for uddannelseslæger i samfundsmedicin.

   

  Enhedschef Pernille Fendinge TR Syd og enhedschef Charlotte Hjorth, TR Nord deltager på mødet og fremlægger nærmere de vilkår, hvorunder de fortsat mener, at kunne varetage uddannelsen i TR Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  STPS orienterede om den aktuelle situation og deres forslag til sikring af kvaliteten, så der fortsat kan være speciallægeuddannelse hos TR Syd.
  DRRLV drøftede efterfølgende det fremsatte forslag, der i sin helhed er medsendt som bilag. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse besluttede at godkende forslaget, og samtidig blev det aftalt, at det regionale uddannelsesudvalg i samfundsmedicin om et år præsenterer rådet for, hvordan det går med samfundsmedicinsk uddannelse i TR Syd. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/39347
  8. Dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse 2022 - 2023
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har fastlagt dimensioneringsplanen for 2022 – 2023. Det samlede antal hoveduddannelsesforløb øges fra 224 i 2021 til 243 i 2023.

  Fra 2022 er der følgende ændringer i forhold til den gældende plan:
   

  • Akutmedicin reducereres med to hoveduddannelsesforløb til otte årlige forløb
  • Radiologi øger med to hoveduddannelsesforløb til 10 årlige forløb
  • Psykiatri øger med tre hoveduddannelsesforløb til 14 årlige forløb
  • Neurologi øger med et hoveduddannelsesforløb til otte årlige forløb

   

  Fra 2023 sker der yderligere følgende ændringer i forhold til den gældende plan:

   

  • Patologi øger med et hoveduddannelsesforløb til fire årlige forløb
  • Urologi øger med et hoveduddannelsesforløb til tre årlige forløb                   
  • IM Gastroentologi øger med et hoveduddannelsesforløb til fire årlige forløb
  • IM Geriatri øger med et hoveduddannelsesforløb til fem årlige forløb


  Derudover videreføres ordningen med flexforløb, så der i 2022 – 2023 er mulighed for at omfordele op til 10 % af de dimensionerede hoveduddannelsesforløb i fald, der er ubesatte forløb svarende dertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Intet at bemærke.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/39347
  9. Opslåede og besatte introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en opgørelse over besatte og ubesatte hoveduddannelsesforløb i ansættelsesrunderne 2020-1 og 2020-2.
  Sundhedsstyrelsen har tilsvarende udarbejdet en opgørelse over antallet af besatte introduktionsstillinger på regionens sygehuse i 2020.

   

  Antallet af unikke ansøgere til hoveduddannelse var i 2020 på 1273 og det samlede antal ansøgninger var 1592. Begge tal er for hele landet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Intet at bemærke.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/39347
  10. Orientering om status på nyudvikling af Logbog.net og Evaluer.dk
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er indgået aftale med en ny IT leverandør til nyudvikling og fremtidig drift af IT systemerne Logbog.net og Evaluer.dk. Det er forventningen, at de to aktuelle systemer vil blive til ét system, der tilbyder de samme funktionaliteter som Logbog.net og Evaluer.dk gør i dag.  

  Det er planen, at den nye leverandør kan være klar med det nye system ved udgangen af 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Orientering taget til efterretning.


  Sagsnr. 21/39347
  11. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  1. Odense Universitetshospital
    
  2. Sygehus Lillebælt
    
  3. Sygehus Sønderjylland
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
    
  5. Psykiatrien
    
  6. Praksisafdelingen
    
  7. Praksiskoordinatorer
    
  8. Syddansk Universitet
    
  9. Uddannelsessøgende læger
    
  10. Grønland 
    
  11. Lektorer i medicinsk pædagogik
    

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021
  1. Odense Universitetshospital
   Der er ansat ny lægefaglig leder af Center for Lægelige Videreuddannelse i en delestilling med tid til klinisk arbejde.
    
  2. Sygehus Lillebælt
   Der er i øjeblikket en stilling som Uddannelses Koordinerende Overlæge, UKO, i opslag. Det bliver en delestilling med tid til klinisk arbejde.
    
  3. Sygehus Sønderjylland
   En række KBU læger har været på kursus i compassion.
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
   Ny UKO er Jarl Sigaard, ansat i en delestilling med tid til klinisk arbejde. Der er påbegyndt en proces med etablering af et strategisk uddannelsesråd, der skal sikre fokus på øget professionelisme i den lægelige videreuddannelse som et led i arbejdet med at blive universitetssygehus.
    
  5. Psykiatrien
   Fraværende
    
  6. Praksisafdelingen
   Fraværende
    
  7. Praksiskoordinatorer
   Intet at bemærke
    
  8. Syddansk Universitet
   Fraværende
    
  9. Uddannelsessøgende læger
   Der er igangsat et arbejde med at implementere den nye stillingsstruktur fra OK 21. Der er fokus på mulighederne for efteruddannelse af afdelingslæger.
    
  10. Grønland 
   Intet yderligere at tilføje til fremlæggelsen tidligere på rådsmødet.
    
  11. Lektorer i medicinsk pædagogik
   Fraværende til dette møde, men fremadrettet vil der være deltagelse herfra.
    

   


  Sagsnr. 21/39347
  12. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dagorden og referat fra møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og fra forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er vedhæftet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Intet at bemærke.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/39347
  13. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indkomne inspektorrapporter

   

  Organkirurgisk Afdeling, SLB Kolding Sygehus

  Fem temaer vurderes som utilstrækkelige: Medicinsk ekspert, akademiker, forskning, undervisning, konferencernes læringsværdi og læringsmiljøet på afdelingen. Temaet arbejdstilrettelæggelse vurderes særdeles problematisk.

  Opfølgning: Inspektorbesøg primo 2022

   

  Afsnit for Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland
  Alle temaer, undtaget Arbejdstilrettelæggelse vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god”.
  Opfølgning: Ingen

   

  Urinvejskirurgisk afdeling L, Odense Universitetshospital

  Temaerne Uddannelsesprogram og Arbejdstilrettelæggelse vurderes ”Utilstrækkelig”. De øvrige temaer vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  Medicinske Sygdomme – Sønderborg – Tønder, Sygehus Sønderjylland

  Alle temaer vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god.

  Opfølgning: Ingen

   

  Klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital
  Alle temaer, undtaget Uddannelsesprogram, vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god”.
  Opfølgning: Ingen

   

  Organ- og Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt - Vejle Sygehus

  Alle temaer, undtaget Undervisning og Introduktion til afdelingen, vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god”.
  Opfølgning: Ingen

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Tine Larsen orienterede om specialernes dag onsdag den 24/11 i Klinikbygningen på OUH.

   

  Inspektorrapporterne blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/39347
  14. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd

  1. december 2021 kl. 13:00 til 16:00

  15. marts 2022 kl. 13.00 til 16.00

  7. juni 2022 kl. 13.00 til 16.00

  6. september 2022 kl. 13.00 til 16.00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Intet at bemærke.


  Sagsnr. 21/39347
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-09-2021

  Intet at bemærke.


  Siden er sidst opdateret 23-9-2021

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring