Gå til indhold
Gå til forsiden

Den Lægelige VidereuddannelsepilUddannelsesansvarlig overlæge - TutorpilUddannelsesansvarlige overlæger på sygehusene

Uddannelsesansvarlige overlæger på sygehusene

Paradigme for funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger i Region Syddanmark

Uddannelsesansvarlig overlæge

Den administrative funktion af speciallægeuddannelsen bliver varetaget på sygehusafdelinger af en uddannelsesansvarlig overlæge, som er ansat i afdelingen med et særligt ansvar for den lægelige videreuddannelse. Som uddannelsesansvarlige overlæge refererer du til den ledende overlæge vedrørende den lægelige videreuddannelse. Sammen med den ledende overlæge er du som uddannelsesansvarlig overlæge ansvarlig for afdelingens videreuddannelse af uddannelsessøgende læger og derigennem for opfyldelsen af specialernes godkendte målbeskrivelser. 

Kvalifikationskrav

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal, udover at være ansat med uddannelsesmæssig funktion i en afdeling, samtidig være ansat som overlæge med kliniske funktioner i afdelingen. Udover opgaver internt i afdelingen har den uddannelsesansvarlige overlæge ansvar for at sikre koordination med andre afdelinger, som indgår i uddannelsesforløb sammen med afdelingen.
Ved nyansættelse af en overlæge med funktion som uddannelsesansvarlig sker ansættelsen på baggrund af en funktionsbeskrivelse med særlig vægt på medicinsk pædagogisk teoretisk og praktisk viden og erfaring. Uddannelsesforpligtelsen er en del af en afdelings definerede opgave, hvorfor afdelingsledelsen kan vælge at udpege en uddannelsesansvarlig overlæge blandt de allerede ansatte overlæger.
Som minimum forudsættes det således, at den uddannelsesansvarlige overlæge udover vejlederkursus erhverver sig medicinsk pædagogiske kvalifikationer med særligt fokus på organisation i den lægelige videreuddannelse og på udvikling af uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse og herunder deltager i de kurser, der måtte udbydes i regionen.

Opgaver i forhold til afdelingen generelt

 • ansvar for overordnet at sikre læringsmiljøet i afdelingen
 • ansvar for at sikre, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes
 • ansvar for, at afdelingen tilbyder uddannelse inden for alle områder, hvor den kan og bør tilbyde kompetenceudvikling for yngre læger
 • ansvar for at skemalægge videreuddannelse og efteruddannelse således at den synliggøres som en naturlig del af afdelingens drift
 • ansvar for, at uddannelsen i afdelingen som minimum opfylder målbeskrivelsens krav for specialet
 • ansvar for at holde sig ajour med udviklingen i videreuddannelsen inden for sit speciale og generelt
 • ansvar for at implementere lærings- og evalueringsmetoder, der er relevante for afdelingens uddannelsesfunktion
 • ansvar for at sikre, at der følges op på evaluering af afdelingen såvel fra de yngre læger som fra inspektorordningen

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger

 • ansvar for videreuddannelsen i afdelingen på det overordnede organisatoriske plan
 • ansvar for, at der foreligger opdaterede relevante uddannelsesprogrammer,  uddannelsesplaner og logbøger for alle uddannelsesforløb, som afdelingen indgår i
 • ansvar for at uddannelsesplaner tilpasses den uddannelsessøgendes individuelle behov
 • ansvar for, at der foreligger opdateret relevant introduktionsprogram, og at dette følges
 • ansvar for, at samtlige uddannelsessøgende får tildelt en hovedvejleder samt klinisk vejleder/tutor og, at dette meddeles den uddannelsessøgende
 • ansvar for, at den uddannelsessøgendes uddannelsesmæssige status videreføres ved skift af hovedvejleder under uddannelsesforløbet
 • ansvar for at sikre, at vejledersamtaler gennemføres
 • ansvar for, at daglig klinisk vejledning og evaluering gennemføres i afdelingen
 • ansvar for at sikre håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
 • ansvar for at sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret
 • ansvar for godkendelse af de enkelte uddannelsesforløb og sikre sig den nødvendige dokumentation af afdelingens uddannelsesniveau gennem evaluer.dk
 • fastlægge de overordnede rammer for karrierevejledning

Opgaver i forhold til de kliniske vejledere

 • ansvar for, at der til hver uddannelsessøgende læge er udpeget en hovedvejleder
 • ansvar for, at vejlederne har de fornødne kvalifikationer til arbejdet
 • ansvar for at sikre, at vejlederne superviseres i deres arbejde
 • ansvar for at sikre, at vejlederne planlægger og gennemfører vejledersamtalerne
 • ansvar for at sikre, at vejledere kender uddannelsesprogrammer for de forløb, som afdelingen indgår i, samt at de har et kendskab til de lærings- og evalueringsmetoder, som uddannelsesprogrammerne anviser
 • ansvar for at være bekendt med udfaldet af den summative evaluering af hver enkelt yngre læge inden slutevalueringssamtaler
 • ansvar for at sikre en plan for, hvilke kliniske vejledere, der har kompetence til at godkende enkeltkompetencer i de yngre lægers logbog og hele uddannelseselementer.

Rammer for arbejdet som uddannelsesansvarlig overlæge

Det forudsættes, at opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge varetages i samarbejde med afdelingsledelsen, og den uddannelsesansvarlige overlæge bør have følgende rammer/kompetencer til:

 • at uddelegere undervisningsopgaver fælles for afdelingen eller individuelt
 • at kunne foretage nødvendige ændringer af arbejdstilrettelæggelsen for at sikre kontinuiteten og opnåelsen af kompetencerne inden ophør af den uddannelsessøgendes stilling
 • at have indflydelse på afdelingens drift gennem vagtplanlægning i relation til den uddannelsessøgendes generelle kurser og fravær i øvrigt
 • at deltage i undervisningsrelevante kurser, kongresser m.v.
 • at anbefale vejledere relevante kurser

Der skal ved ansættelsen indgås aftale mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og afdelingsledelsen/sygehusets ledelse om den uddannelsesansvarlige overlæges funktion tidsmæssigt og lønmæssigt, samt hvilken hjælp vedr. sekretærhjælp, lokaler og undervisningsmæssige redskaber, der kan stilles til rådighed.


Siden er sidst opdateret 15-7-2021

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring