Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 08. juni 2021

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 08. juni 2021

Mødedato
08-06-2021 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Online

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Iben Thusing
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri
 • Peter Sørensen
 • Thomas Larsen
 • Katyrzyna Fabirkiewicz
 • Lars Møller Nielsen
 • Winnie Charlotte Mortensen
 • Stig Krarup Petersen
 • Sys Melchiors
 • Annemette Lykkebo

 • Afbud
 • Ellen Risom
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Iben Thusing
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Peter Sørensen
 • Lars Møller Nielsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Dimensioneringsplan 2022 - 2025
  4. Revision af den lægelige videreuddannelse
  5. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  6. Meddelelser fra formanden
  7. Meddelelser fra sekretariatet
  8. Kommende møder
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 21/29697
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Intet at bemærke.


  Sagsnr. 21/29697
  2. Godkendelse af referat
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/29697
  3. Dimensioneringsplan 2022 - 2025
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 24. marts 2021 meddelte Sundhedsstyrelsen, at udkastet til dimensioneringsplan 2022-2025 blev trukket tilbage med henblik på at genoverveje dimensioneringsplanen.

  Der orienteres på mødet om seneste status på arbejdet med dimensioneringsplanen 2022-2025.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Michael Dall orienterede fra mødet i Det Nationale Råd den 24. marts 2021, hvor det var forventningen, at en ny dimensioneringsplan for 2022 – 2025 skulle præsenteres. Efter drøftelser på mødet valgte Sundhedsstyrelsen at genoptage arbejdet med dimensioneringsplanen og det er nu forventningen, at et nyt udkast bliver præsenteret inden sommerferien.


  Sagsnr. 21/29697
  4. Revision af den lægelige videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde i arbejdsgruppe 1 den 3. maj 2021.

  Mødet i arbejdsgruppe 1 drejede sig om modeller for den lægelige videreuddannelse med særligt

  fokus på den Kliniske Basisuddannelse.

   

  Medlemmerne af arbejdsgruppen orienterer på mødet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Michael Dall og Thomas Larsen orienterede fra det seneste møde i arbejdsgruppe 1. Sundhedsstyrelsen gør sig overvejelser om enten at placere en del af KBU prægraduat, helt at afskaffe ordningen eller bevare den i sin nuværende form. Der er enighed om blandt medlemmerne af arbejdsgruppen, at KBU bør bevares postgraduat og evt. med en forlængelse tidsmæssigt. 
  Det er håbet, at der sker mere fremdrift i arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse til efteråret, hvor det er forventningen, at COVID-19 ikke længere optager helt så mange i Sundhedsstyrelsen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/29697
  5. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Odense Universitetshospital
    
  2. Sygehus Lillebælt
    
  3. Sygehus Sønderjylland
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
    
  5. Psykiatrien
    
  6. Praksisafdelingen
    
  7. Praksiskoordinatorer
    
  8. Syddansk Universitet
    
  9. Uddannelsessøgende læger
    
  10. PUF-lektorer
    
  11. Grønland 

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021
  1. Odense Universitetshospital
   Det årlige fællesmøde for hele sygehuset omkring lægelig videreuddannelse finder sted her i juni.
    
  2. Sygehus Lillebælt
   Det årlige fællesmøde omkring lægelig videreuddannelse finder sted her i juni bl.a. med fokus på fremtidens lægelige videreuddannelse.
   Velkomstmøde for KBU læger
   Fællemøde med hoveduddannelseslæger i slutningen af uddannelsen kommer til efteråret.
    
  3. Sygehus Sønderjylland
   Refleksionsgrupper med sygeplejerske som facilitator tilbydes nyansatte yngre læger, bl.a med fokus på robusthed.
   Der udbydes igen i år ”bland selv” klinik for 25 studerende til sommer. Alle skal gerne forbi 5 afdelinger.
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
   Alle KBU læger deltager i kursus i Compassion.
   Ny strategi for Den Lægelige Videreuddannelse er næsten klar. Det samme gælder en ny strategi for SVS frem mod 2027, hvor der også sættes fokus på at professionalisere rammerne omkring uddannelsen.
   Ny UKO bliver på 50%. Opslag er ude lige nu.
    
  5. Psykiatrien
   Ny strategi for den lægelige videreuddannelse er på plads. Der er ansat en uddannelses supportiserende overlæge på fuld tid på alle sygehuse.
    
  6. Praksisafdelingen
   Der afholdes løbende fællesmøder med fase 3 læger, hvor de klædes på til arbejdet i praksis. Der opleves god søgning til disse møder.
    
  7. Praksiskoordinatorer
   Intet at bemærke
    
  8. Syddansk Universitet
   Der er lavet aftale om at alle kommende kandidatstuderende på den nye kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg kan få en stamafdeling, hvor de er to dage om ugen. Dette bliver gældende for alle tre år.
    
  9. Uddannelsessøgende læger
   Temadagene for KBU læger er savnet – Sekretariatet nævner, at de kommer tilbage snarest muligt.
   Der blev spurgt til de manglende inspektorbesøg – Michael Dall følger op på denne problemstilling på et kommende møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
   Videreuddannelsesregion Nord anvender sammenhængende forløb i en vist omfang. I hvilket omfang anvendes det i Syd? Michael Dall orienterede om status på de forsøgsordninger, der tidligere, med begrænset succes, har været afprøvet i Videreuddannelsesregion Syd.
    
  10. PUF-lektorer/lektorer i medicinsk pædagogik
   Ikke tilstede.
    
  11. Grønland 
   Der er fortsat et ønske om at få flere yngre læger til at gennemføre dele af deres speciallægeuddannelse i Grønland. Det aftales, at cheflæge Berit Bjerre Handberg og Videreuddannelsessekretariatet mødes herom i september 2021.

   


  Sagsnr. 21/29697
  6. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dagsorden og referat fra møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og fra forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Intet at bemærke.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/29697
  7. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Indkomne inspektorrapporter


  Geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital
  Alle temaer vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god”.
  Opfølgning: Ingen 
   

  1. Den Pædagogisk Udviklende Funktion anno 2021
   Der er ansat nye lektorer i medicinsk pædagogik med virkning fra 1/8 2021.
   Der gives en status på arbejdet.
    
  2. Specialernes dag 2021
    
  3. Efteruddannelse for uddannelsesansvarlige overlæger
    

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Ad 1) Intet at bemærke.

  Ad 2)  Der er ansat 6 lektorer i medicinsk pædagogik, så det samlede lektorkorps består af 8 personer. Lektorerne skal ikke længere undervise, hvilket giver mulighed for at medicinsk pædagogik og udvikling kan komme til at fylde mere i samarbejdet med regionens uddannelsesansvarlige overlæger og praksiskoordinatorer.

  Ad 3) Specialernes dag den 24/11 2021 afvikles som vi kender det i klinikbygningen på OUH. Alternative løsninger er afsøgt, men det er vurderingen, at de ikke vil give det samme udbytte.

  Ad 4) Nyt efteruddannelsestilbud for uddannelsesansvarlige overlæger er nu klar. Første modul udbydes her til efteråret.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/29697
  8. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  14. september 2021 kl. 13:00 til 16:00

  1. december 2021 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Intet at bemærke.


  Sagsnr. 21/29697
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På næste møde i Det Regionale Råd den 14/9 2021 vil Sydvestjysk Sygehus stå for en temadrøftelse om compassion.

  • Hvordan bliver du som menneske og fagprofessionel endnu bedre til at udvise aktiv empati (compassion) for dine patienter samt deres pårørende?
  • Hvordan kan du robustgøre dig selv i dit arbejde ved hjælp af compassion. Som en del af særkendet for den kliniknære uddannelse indgår compassion-træning til Compassion kan styrke trivsel og arbejdsglæde samt patienttilfredshed. 

  I kan læse mere på deres hjemmeside

  Sydvestjysk Sygehus - Sider - Compassion som vej til bæredygtig arbejdsglæde (rsyd.dk)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 08-06-2021

  Anna-Marie Bloch Münster orienterede om temadrøftelsen på næste møde i Det Regionale Råd.

   

  En præsentation af tankerne bag compassion kan findes i denne video.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=elW69hyPUuI

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 15-6-2021

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring