Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 16. marts 2021

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 16. marts 2021

Mødedato
16-03-2021 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Onlinemøde

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Iben Thusing
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri
 • Peter Sørensen
 • Thomas Larsen
 • Katyrzyna Fabirkiewicz
 • Lars Møller Nielsen
 • Winnie Charlotte Mortensen
 • Stig Krarup Petersen
 • Sys Melchiors
 • Annemette Lykkebo

 • Afbud
 • Anders Meinert Pedersen
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Iben Thusing
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Peter Sørensen
 • Katyrzyna Fabirkiewicz

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 1/12 2020
  3. Tema: Hvordan påvirker placering af KBU lægernes fremtid?
  4. Specialernes dag 2021
  5. Status på arbejdet med de almen medicinske hoveduddannelseslægers trivsel i sygehusansættelserne
  6. Hoveduddannelsesforløb i samfundsmedicin hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Kolding
  7. Godkendelse af årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2020
  8. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  9. Meddelelser fra formanden
  10. Meddelelser fra sekretariatet
  11. Kommende møder
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 21/4544
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Intet at bemærke


  Sagsnr. 21/4544
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 1/12 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/4544
  3. Tema: Hvordan påvirker placering af KBU lægernes fremtid?
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Temadrøftelse om betydningen af den geografiske placering af KBU for lægernes efterfølgende valg af speciale og arbejdsplads.
  Post.doc Frederik Plesner Lyngse fra Sundheds- og Ældreministeriet har via data fra www.evaluer.dk sammen med Torben Heien Nielsen og Itzik Fadlon undersøgt, om og hvordan turnus/KBU påvirker lægers valg af speciale, bopæl mm. De har tillige undersøgt, om der er kønsforskelle.

   

  Frederik Plesner Lyngse præsenterer resultaterne fra undersøgelsen.

  Efterfølgende vil der være drøftelse af undersøgelsens resultater i mindre grupper efterfulgt af opsamling i plenum.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Frederik Plesner Lyngse præsenterede sin undersøgelse af om lægelivet og arbejdslivet påvirkes af, om lægen får et lavt eller et højt lodtræningsnummer i forbindelse med valg af turnus/KBU. Undersøgelsen benytter data fra Evaluer.dk tilbage fra 2001. Der er i undersøgelsen fokuseret på forskelle mellem de læger, der trak de 30 % laveste numre og de læger, der trak de 30 % højeste numre.

  Undersøgelsen så bl.a. på kønsforskelle og fandt at der var forskel på resultaterne, afhængigt af om du er mand eller kvinde.

   

  Hvis de kvindelige læger får KBU i perifert område, er der en større sandsynlighed for at de bliver i området efterfølgende. Således er der efter kandidateksamen færre af de kvindelige end mandlige læger, der ender med at arbejde på et universitetshospital, hvis de startede med en ansættelse i perifert område.


  Undersøgelsen har også set på mentorship og betydningen af rollemodeller af samme køn, hvilket primært påvirker kvindelige læger med et højt lodtrækningsnummer. Her ses en sammenhæng mellem antallet af erfarne kvindelige speciallæger med erhvervet PhD og antallet af kvindelige uddannelseslæger, der vælger at skrive en PhD afhandling. Hos de mandlige læger ses denne sammenhæng ikke.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/4544
  4. Specialernes dag 2021
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fortsat vakante hoveduddannelsesforløb inden for nogle specialer i Region Syddanmark. Nyeste op­gø­­­rel­se viser, at der i regionen i alt er 19,5% va­kan­te H-forløb. Ser man kun på almen medicin, er der 29,5% vakante H-for­løb. De øvrige specialer veksler mellem 0-50% vakante H-forløb. De højeste vakan­ceprocenter ses i de specialer, hvor der er 2 H-forløb opslået og kun 1 H-forløb besat. Samlet set har de 38 specialer 14,6% ubesatte H-forløb, fordelt på 16 specia­ler. Idet der også mangler speciallæger i regionen, bør vi fort­sat have fo­kus på rekruttering af uddannelseslæger.

  Ét af rekrutteringstiltagne er den årlige karrieredag, Specialernes Dag. På grund af Covid-19 restriktioner blev Specialernes Dag i 2020 omlagt til virtuelle indslag (link). Videreuddannelsessekretariatet modtager fortsat indslag fra specialer, der ønsker at promovere sig på Videreuddannelsens hjemmeside.

  Til november 2021 er forventningen, at befolkningen er vaccineret. Der kan dog fortsat være forsam­lings­forbud og afstandskrav, der forhindrer et arrangement på op mod 300 deltagere, som arrangementet tiltrak i 2019.

  Specialernes Dag afvikles under normale omstændigheder i Klinikbygningen på OUH. Arrangementet ind­ledes med en fælles velkomst og et par kortere oplæg fra uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige i regionen. Resten af dagen har de besøgende mulighed for at besøge specialernes stande, der er fordelt rundt i Klinikbygningen, til en præsentation af og snak om de enkelte specialer.

  I lyset af Covid-19, og nye virtuelle muligheder samt ikke mindst for at sikre afviklingen af årets arrange­ment i betryggende rammer, er tiden måske inden til at forsøge os med et mere virtuel koncept.

  Skitsering af muligheder scenarier for afvikling af Specialernes Dag i et nyt set-up:

  Virtuel spørgetime
  Der udpeges et panel bestående af 1 yngre læge og 1 speciallæge fra hvert speciale. De 39 specialer og Grøn­land opdeles i 4 grupper/paneler.  Vi afholder virtuelle spørgetimer, hvor de kommende læger kan stille spørgs­mål mundtligt eller skriftligt til et eller flere specialer. Der udpeges en ”moderator” til at byde velkom­men, styre panelet, viderebringe de indsendte spørgsmål og sikre involvering af det virtuelle publikum. Der af­sættes 1-2 timer til hvert panel. Af hen­syn til tidsrammen afholdes to paneldebatter samtidigt, i hvert sit au­di­­torie på OUH.

  Fysiske stande
  Hvis specialet og afdelingsledelsen ønsker det, vil der blive skabt mulighed for at de kan ”oprette” en fysisk specialestand i egne lokaler på OUH. Der lægges op til en åbningstid på 1-3 timer afhængig af specialets øn­ske. Fremmøde kan kun ske ved forhåndstil­mel­ding, så antal og afstandskrav kan overholdes.
  Videreuddannelsessekretariatet bistår med tilmeldingerne. Tidsplan og tilmeldingsblanket offentliggøres på Videreuddannelsens hjemmeside og via direkte invitation til de medicinstuderende m.fl. OUH bistår med teknisk bistand m.m.

  Virtuelle stande
  Hvis specialet og afdelingsledelsen ønsker det, vil der blive skabt mulighed for at de kan ”oprette” en virtuel stand i specialets lokaler på et af regionens sygehuse. Det enkelte speciale be­slutter selv, hvilket sygehus der skal stå for specialets virtuelle stand i 2021. Det udvalgte sygehus bistår med den tekniske bistand m.m. I sam­arbejde med specialet aftales ”åbningstiden” for standen. Der lægges op til en åbningstid på 1-3 timer. Tidsplan offentliggøres på Videreuddannelsens hjemmeside og via direkte invitation til de medicinstuderende m.fl.

  Promovering af specialerne på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside
  Som i 2020 aflyse det fysiske arrangement og stande og i stedet promovere specialerne på Videreuddan­nelsens hjemmeside.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Regionale Råd for Lægeres Videreuddannelse træffer beslutning om, hvordan Rådet ønsker Specialernes Dag 2021 afviklet,
   

  1. Virtuel spørgetime med specialerne,
  2. Virtuel spørgetime med efterfølgende mulighed for besøg på fysiske stande på OUH’s matrikel,
  3. Virtuel spørgetime med specialerne og virtuelle stande på regionens sygehusmatrikler, eller
  4. Aflysning af det fysiske arrangement og stande og som i 2020 promoveres specialerne via Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Der er en forventning om at specialernes dag 2021 kan afvikles som vanligt i Klinikbygningen på OUH. Sekretariatet arbejder videre med de alternative muligheder i fald restriktioner relateret til COVID-19 gør det nødvendigt med ændringer.


  Sagsnr. 21/4544
  5. Status på arbejdet med de almen medicinske hoveduddannelseslægers trivsel i sygehusansættelserne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 25/09 2018 blev en undersøgelse gennemført af Yngre læger fremlagt. Yngre Læger har i en landsdækkende undersøgelse spurgt deres medlemmer under hoveduddannelse i almen medicin om deres oplevelse af de kliniske ophold, der udgør to og et halvt år af den fire og et halvt år lange uddannelse.  

  En af hovedpointerne fra undersøgelsen er, at op mod 80 % af hoveduddannelseslægerne i almen medicin oplever ensomhed under de kliniske ophold, hvilket hæmmer deres trivsel og mulighed for læring. Undersøgelsen viste også, at der er en direkte sammenhæng mellem lægernes tilfredshed med graden af supervision under uddannelsen og lægernes trivsel.

   På baggrund af drøftelserne i rådet blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe i hvert af de fire geografiske områder, som de almen medicinske uddannelsesforløb er organiseret i omkring de fire sygehusenheder.

  På mødet i rådet den 5/3 2019 præsenterede de fire arbejdsgrupper deres forslag til fremtidige tiltag.

   På dette møde vil en repræsentant for hver sygehusenhed orientere om, hvilke tiltag der er igangsat og erfaringerne hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  OUH Svendborg:
  Mette Worsøe orienterede om at der er igangsat følgende initiativer:
  Mentorordning, senior vejleder, månedligt møde med faglige oplæg fx cases, trivselsmøder i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten, tæt kontakt mellem afdelingerne sikrer overlevering.

  SHS:
  Bjarke Kryger orienterede om følgende initiativer: Der er sat fokus på at styrke vejledningen, der afvikles regelmæssige møder med fagligt indhold og der er ansat to UKYL blandt de yngre læger i almen medicin.

  SVS:
  Stig Krarup Petersen orienterede om følgende initiativer:
  Der afholdes et månedligt møde med fagligt input fx case, én plads i LVUR til repræsentant for AP lægerne samt mere ambulant tid med opgaver, der ligner dem i praksis.

  SLB:
  Annemette Lykkebo orienterede om at der er igangsat følgende initiativer:
  Med det nye initiativ med fire årlige starttidspunkter er ønsket at det bliver nemmere at sikre, at alle AP læger kan blive en del af en fast, der følges ad gennem sygehusforløbet. Der er udarbejdet ét fælles uddannelsesprogram for hele uddannelsen og der er ansat en AP UKYL med funktionsbeskrivelse udarbejdet sammen med DYNAMU og TR, der bl.a. har ansvaret for den månedlige undervisning.

   


  Sagsnr. 21/4544
  6. Hoveduddannelsesforløb i samfundsmedicin hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Kolding
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i november 2020 orienteret videreuddannelsessekretariatet om organisationsændring for styrelsens enhed for Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding (STPS Syd).

  I forbindelse med lederafgang fra STPS i Kolding har styrelsen valgt at konstituere nuværende enhedschef af Tilsyn og Rådgivning i Nord i Randers (STPS Nord), således hun varetager ledelsen af begge enheder.

   

  Tidligere enhedschef var speciallæge i samfundsmedicin og varetog tillige opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge for enhedens uddannelseslæger i samfundsmedicin. Der er tidligere givet dispensation til STPS Syd til kun at have 1 speciallæge i samfundsmedicin fuldtidsansat for at varetage uddannelsen af speciallæger. Baggrunden herfor er bl.a., at det øvrige personale varetager de samme arbejdsopgaver som samfundsmedicinerne.

   

  Der er i øjeblikket ikke fastansatte samfundsmedicinere på fuldtid i STPS Syd. Det er der et ønske om. I øjeblikket er der 2 speciallægestillinger i opslag, dog uden garanti for ansøgninger fra samfundsmedicinere. Der er 3 samfundsmedicinske speciallæger ansat som konsulenter i enheden.

   

  Konstitueret enhedschef Charlotte Hjort er uddannet arbejdsmediciner. Hun har fremmøde i STPS Syd 2½ dag om ugen. Hun er uddannet arbejdsmediciner efter tidligere målbeskrivelse, hvor arbejdsmedicin og samfundsmedicin havde samme kursusprogram i hoveduddannelsen. Hun har stor erfaring med den samfundsmedicinske videreuddannelse og fungerer i dag også som uddannelsesansvarlig overlæge for samfundsmedicinske introduktions- og hoveduddannelseslæger i STPS Nord.

   

  Der er på nuværende tidspunkt ansat 3 samfundsmedicinske hoveduddannelseslæger i STPS Syd, hvoraf den ene skifter til næste uddannelseselement den 1.4.2021. Der har siden november 2020 være en løbende dialog mellem uddannelseslægerne, den konstituerede enhedschef og videreuddannelsessekretariatet. Der er iværksat flere nye tiltag i STPS Syd med henblik på at sikre den nødvendige sparring og vejledning. Flere af tiltagene har løftet uddannelsesniveauet i forhold til tidligere.

   

  Følgende er aftalt

  • Charlotte Hjort fungere som uddannelsesansvarlig overlæge for de 3 hoveduddannelseslæger. Der afholdes vejledningssamtaler minimum 1 gang månedlig.
  • Der er herudover tilknyttet speciallægekonsulent i samfundsmedicin. Det er aftalt, at der afholdes månedlige fællesmøder med uddannelseslægerne, hvor der bl.a drøftes cases i et samfundsmedicinsk perspektiv, og der følges op i forhold til at sikre den samfundsmedicinske vinkel i uddannelsen.
  • Daglig vejledning foregår herudover af sektionsleder for lægefagligt tilsyn og rådgivning (speciallæge i gynækologi/obstetrik)
  • Der afholdes fælles video sparingsmøder med samfundsmedicinske speciallæger og uddannelseslæger i STPS Nord.
  • Der afholdes fælles undervisningsseancer med STPS Nord om relevante emner.
  • Der afholdes daglige lægemøde i STPS Syd
  • Der er indført evaluering efter telefonvagter med en læge i enheden med henblik på læring og supervision
  • Der er sket fysisk ændringer, således at uddannelseslægerne sidder i fælles kontor og tæt på daglig leder og kolleger.
  • Der er krav om tilstedeværelse på uddannelsesstedet.
    

  Der er givet positiv feed-back fra uddannelseslægerne i forhold til de nye tiltag.

   

  Videreuddannelsessekretariatet er af den opfattelse, at flere af tiltagene har løftet lægernes muligheder for supervision og kvaliteten i uddannelsen i forhold til tidligere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at STPS Syd godkendes til at varetage uddannelse af læger i samfundsmedicin uagtet kravet om fastansatte speciallæger i fuldtidsstillinger. Sker der organisationsmæssige ændringer der ændrer forudsætningerne, skal godkendelsen behandles på ny.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Rådet godkendte, at STPS Syd varetager uddannelse af læger i samfundsmedicin selvom kravet om fastansatte speciallæger i fuldtidsstillinger ikke er opfyldt.

  De yngre læger i rådet gjorde opmærksom på behovet for en evaluering af den nye ordning hos STPS Syd, og sekretariatet sikrer, at der sker en evaluering efter et år.

   


  Sagsnr. 21/4544
  7. Godkendelse af årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd for 2020. Årsberetningen er forkortet i omfang i forhold til tidligere idet, der i højere grad linkes til sekretariatets hjemmeside.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkendte årsberetningen for 2020.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/4544
  8. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Odense Universitetshospital
    
  2. Sygehus Lillebælt
    
  3. Sygehus Sønderjylland
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
    
  5. Psykiatrien
    
  6. Praksisafdelingen
    
  7. Praksiskoordinatorer
    
  8. Syddansk Universitet
    
  9. Uddannelsessøgende læger
    
  10. PUF-lektorer
    
  11. Grønland

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

   

  1. Odense Universitetshospital
   Intet at bemærke
    
  2. Sygehus Lillebælt
   Visions- og strategihæfte er udarbejdet i 2020
    
  3. Sygehus Sønderjylland
   Inspektorbesøg på pædiatrisk afdeling – ingen bemærkninger
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
   Medicinsk afdeling deles i fire og nye ledelser rekrutteres aktuelt.
   Arbejdet med en ny strategi med fokus på uddannelse  er i gang.
    
  5. Psykiatrien
   Fuldtids uddannelsessuperviserende overlæge på alle matrikler er i opslag i øjeblikket
    
  6. Praksisafdelingen
   Intet at bemærke
    
  7. Praksiskoordinatorer
   Der er opmærksomhed rettet mod de udfordringer det kan give for afvikling af kurser at der er forskudt start på SLB i forhold til de øvrige sygehuse.
   Der er overvejelser om at udbrede modellen med 4 årlige starttidspunkter til de øvrige sygehusenheder, i første omgang på OUH.
    
  8. Syddansk Universitet
   Intet at bemærke.
    
  9. Uddannelsessøgende læger
   Afdelingslæger ansættes som UAO, hvilket Yngre Læger finder er problematisk.
    
  10. PUF-lektorer
   Ny uddannelse for UAO i pædagogik og læring samt personligt lederskab. Tre moduler i samarbejde med SDU og Designskolen Kolding.
   Der gives en status på ansættelser af lektorer i medicinsk pædagogik på mødet i rådet til september.
    
  11. Grønland
   Særlig god søgning til KBU og god søgning til intro samt hoveduddannelse i almen medicin.

   


  Sagsnr. 21/4544
  9. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dagsorden og referat fra møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og fra forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Michael Dall orienterede om arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse, hvor flere møder i arbejdsgrupperne er blevet udskudt, da Sundhedsstyrelsen har prioriteret ressourcerne til arbejdet med COVID-19.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/4544
  10. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Indkomne inspektorrapporter

   Hjerte, lunge og karkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital (modtaget den 22/12 2020)

   Alle temaer vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god”.
   Opfølgning: Ingen 


  Nyremedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital (modtaget den 22/12 2020)

  Alle temaer vurderes enten ”Tilstrækkeligt” eller ”Særdeles god”.
  Opfølgning: Ingen 
   

  1. Status på COVID-19 i relation til speciallægeuddannelsen
   Der gives en status på de konsekvenser restriktionerne grundet COVID-19 har for den lægelige videreuddannelse bl.a. i forhold til afvikling af kurser og øvrige uddannelsesaktiviteter.
    
  2. Orientering om antal dispensationer fra femårskrav ved overlægebedømmelse
   Der er i 2020 givet 33 dispensationer fra femårskravet i Region Syddanmark mens to meddelt afslag. I 2021 er der modtaget 4 ansøgninger i januar og februar.
    
  3. Orientering om hoveduddannelse i Klinisk farmakologi
   Som led i hoveduddannelsen i Klinisk farmakologi er det aftalt, at hoveduddannelseslægerne fra 2022 ansættes 6 måneder i Lægemiddelteamet i Region Syddanmarks praksisafdeling i Vejle som led i uddannelsen. Der foretages supervision fra afdelingen på OUH.
    
  4. Status på ansættelse af kliniske lektorer i medicinske pædagogik
   De ledige stillinger som klinisk lektor i medicinsk pædagogik har været i opslag og der gives en aktuel status på den videre proces.
    
  5. Status på sammenhængende uddannelsesforløb 2018 – 2020
   Videreuddannelsesregion Syd har i perioden 2018 – 2020 haft dispensation til at opslå sammenhængende uddannelsesforløb (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb) i specialer, der har haft ubesatte hoveduddannelsesforløb i flere år for at styrke rekrutteringen.
   Der gives en status på dette forsøg.
    
  6. Status på dimensioneringsplan 2022 – 2025
   Der orienteres om status på Sundhedsstyrelsens arbejde med at fastlægge en kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2022-2025.
    
  7. Orientering om besættelse af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i 2020
   Der orienteres om besatte og ubesatte uddannelsesforløb.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Ad 1:
  Ikke yderligere

   

  Ad 2:
  Der er ingen uddannelseslæger, der er blevet forsinket i deres uddannelsesforløb grundet COVID-19. I relation til manglende generelle kurser i uddannelsen er alle nu tilbudt et erstatningskursus.

   

  Ad 3:

  Ikke yderligere

   

  Ad 4:

  Ikke yderligere

   

  Ad 5:

  Ansættelsesfristen er nu udløbet og SDU har påbegyndt arbejdet med at lektorbedømme ansøgerne. Det forventes at der kan gives en status på ansættelser på mødet i rådet til september.

   

  Ad 6:

  Ordningen er kun anvendt i begrænset omfang og tilbagemeldingerne fra specialerne er, at de ikke oplever at denne ordning er med til at styrke rekrutteringen. Dette skyldes bl.a. at der meget ofte er ledige hoveduddannelsesforløb i de rekrutteringstruede specialer og derfor er der ikke interesse for at søge en introduktionsstilling med sikkerhed for efterfølgende ansættelse i hoveduddannelse på samme sygehus.

   

  Ad 7:

  Det er meldingen fra Sundhedsstyrelsen at den kommende dimensioneringsplan er klar inden udgangen af juni. Ud fra de aktuelle meldinger fra Sundhedsstyrelsen forventes kun små ændringer.

   

  Ad 8:

  Der er besat 431 introduktionsstillinger pr. 1/11 2020.
  Der er besat 201 hoveduddannelsesforløb i 2020 ud af 239 dimensionerede forløb. Det er primært indenfor almen medicin, at der er ledige forløb.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/4544
  11. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   8. juni 2021 kl. 13:00 til 16:00

  14. september 2021 kl. 13:00 til 16:00

  1. december 2021 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Intet at bemærke


  Sagsnr. 21/4544
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 16-03-2021

  Intet at bemærke


  Siden er sidst opdateret 6-4-2021

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring