Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 01. december 2020

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 01. december 2020

Mødedato
01-12-2020 kl. 13:00 - 15:00
 
Mødested
Videomøde
 
Deltagere
 
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Helle Ibsen
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Iben Thusing
 • Nina Sass
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri
 • Peter Sørensen
 • Thomas Larsen
 • Katyrzyna Fabirkiewicz
 • Lars Møller Nielsen
 • Winnie Charlotte Mortensen
 • Stig Krarup Petersen

 • Afbud
   
 • Merete Munk
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Iben Thusing
 • Katyrzyna Fabirkiewicz

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse den 22. september 2020
  3. Status på arbejdet med revision af den lægelige videreudannelse
  4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2022 - 2026
  5. Sprogkrav for læger fra udlandet
  6. Den gode tutorpraksis
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 20/55720
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Dagsorden blev godkendt.


  Sagsnr. 20/55720
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse den 22. september 2020
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/55720
  3. Status på arbejdet med revision af den lægelige videreudannelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse er nu påbegyndt og der er afholdt det første møde i arbejdsgruppe 1 og 2.

   

  På arbejdsgruppemøde 1 (Indhold, omfang og opbygning) den 7. oktober blev drøftet:

  Udgangspunktet for revisionen er patienternes behov

  Tidligere specialisering som mulighed.

  KBU – og evt. muligheder for ændringer

  Inddrage erfaringer fra udlandet

  Behov for mere fleksibilitet mellem specialerne

  Opdyrke mulighederne for common trunk mellem relaterede specialer

  Sikre flere generalistkompetencer

  Styrke lægerollen med lægen som teamleder

   

  For arbejdsgruppe 1 skal der på næste møde den 16. december drøftes følgende:

  En drøftelse af fordele og ulemper ved det nuværende KBU-system og muligheder for andre modeller

  Udkast til baggrundsafsnit til slutrapporten.

   

  På arbejdsgruppemøde 2 (Specialestruktur) den 21. oktober blev drøftet:

  Behov for mere common trunk mellem relaterede specialer – opdyrke mulighederne

  Behov for mere generelle lægekompetencer – og fastholdelse af disse

  Fagområderne bør systematiseres, så der sikres fælles struktur og ensartethed i niveauerne.

  Kriteriet om at man skal være speciallæge for at opnå fastansættelse i sygehusvæsenet, skal fastholdes.

  Kriterier for at oprette/fastholde et speciale

  Nedsættelse af tværgående underarbejdsgrupper for en række specialer

   

  For arbejdsgruppe 2 skal der på næste møde den 10. december drøftes følgende:

  Kriterier for oprettelse af specialer

  Status for underarbejdsgrupperne

  Evt. fagområder

   

  Thomas Larsen og Anders Meinert Pedersen orienterer fra arbejdet i de to arbejdsgrupper.

   

  Følgende er udpeget til arbejdsgrupperne:

  Gruppe 1: Lægelig direktør Michael Dall, OUH Odense Universitets Hospital
                   Lægelig direktør Thomas Larsen, Sygehus Lillebælt

  Gruppe 2: Lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster, Sydvestjysk Sygehus
                   Lægelig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien

  Gruppe 3: Lægelig direktør Peter Sørensen, Sygehus Sønderjylland
                   Sekretariatschef Tine Boesen Larsen, VUR Syd

  Gruppe 4: Sekretariatschef Tine Boesen Larsen, VUR Syd
                   Specialkonsulent Mikael Bruun, VUR Syd

  Der er udpeget medlemmer til baggrundsgrupperne på baggrund af tilbagemeldinger fra sygehusene. Der er nedsat to baggrundsgrupper, der dækker henholdsvis arbejdsgrupperne 1 og 2 og arbejdsgrupperne 3 og 4. Alle sygehuse er repræsenteret i begge baggrundsgrupper. Der er indkaldt til det første møde i begge grupper henholdsvis den 11. december 2020 og 8. januar 2021.


  Thomas Larsen er formand for baggrundsgruppen for arbejdsgrupperne 1 og 2.

  Peter Sørensen er formand for baggrundsgruppen for arbejdsgrupperne 3 og 4.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Der blev orienteret om aktuel status i de fire arbejdsgrupper, hvor det første møde i arbejdsgruppe 1 og 2 har fundet sted. Andet møde i begge grupper er udskudt til marts grundet aktuelle prioriteringer i Sundhedsstyrelsen. Det første møde i arbejdsgruppe 3 og 4 finder sted i løbet af december.

  Josephine Ratherborg gjorde opmærksom på at der ikke er yngre læge repræsentation i baggrundsgruppe 1-2 og at hun er interesseret i at deltage. Michael Dall inviterede Josephine Ratherborg med i baggrundsgruppen.


  Sagsnr. 20/55720
  4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2022 - 2026
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 3/12 2019 drøftede Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse høringssvaret til Sundhedsstyrelsen og kom følgende bemærkninger:

   

  • Det bør ikke være muligt at konvertere ubesatte almen medicinske forløb til forløb i andre spe-cialer. Der bør være kobling mellem specialegrupper ved eventuel konvertering. Intern medicin kan konverteres til intern medicin, kirurgi til kirurgi o.s.v.

   

  • Det blev fremhævet, at vi kommer til at mangle speciallæger med generalistkompetencer fx geriatere, akutmedicinere, almen medicinere, psykiatri m.v. – dette gælder også i Grønland.

   

  • Det blev foreslået, at inddrage i høringssvaret, at man for at imødegå den skæve speciallæge-dækning i Danmark bør øge Vestdanmarks andel af det samlede antal hoveduddannelsesforløb.

   

  • Rådet bakker op om den tværregionale gruppes anbefalinger til den kommende dimensioneringsplan.

   


  Der har været drøftelser om den fremtidige dimensionering i en tværregional arbejdsgruppe nedsat af sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner med deltagelse fra Region Syddanmark af lægelig direktør Michael Dall og afdelingschef Tine Boesen Larsen. Arbejdsgruppens anbefalinger til ny dimensioneringsplan er at:

   

  • den aktuelle ramme for dimensionering fastholdes, bortset fra den allerede aftalte øgning i almen medicin.

   

  • dimensioneringen i akutmedicin drøftes i sammenhæng med de øvrige specialer, indenfor den samlede dimensioneringsramme.

   

  • et større råderum i fordelingen af hoveduddannelsesstillinger lokalt (f.eks. mulighed for frit at konvertere ubesatte hoveduddannelsesforløb til opslag i et andet speciale).

   

  • der indenfor den aftale ramme skal være mulighed for, at 2,5 – 5 % af forløbene kan placeres efter lokale behov og ønsker.

   

  • det skal være lettere at få merit ved skift af speciale

   

  • det i stigende grad vil være en udfordring i forhold til den samlede lønsum og sikring i kvaliteten af den uddannelse, som afdelingerne udbyder med et stigende antal uddannelsesforløb.

   

  Der gives en aktuel status på arbejdet med den kommende dimensionering af speciallægeuddannelsen 2022 – 2026.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Tine Boesen Larsen orienterede om det aktuelle arbejde i Sundhedsstyrelsen med dimensionering af speciallægeuddannelsen for 2022-2025.

  Som det ser ud lige nu fastholdes den nuværende dimensioneringsramme på 1007,5 HU-forløb stort set, men med interne justeringer, så antallet af HU-forløb i almen medicin reduceres, akutmedicin inkluderes i rammen og et antal specialer kan tilgodeses ift. en mindre øgning i antal HU-forløb. Det er pt. uvist, om der er et politisk ønske om at videreføre det nuværende antal almen medicinske HU-forløb i den kommende dimensioneringsplan. Såfremt dette er tilfældet, vil der være en regional forventning om, at de indgår i den planlagte dimensioneringsramme.


  Sagsnr. 20/55720
  5. Sprogkrav for læger fra udlandet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De 5 politiske regioner har alle i løbet af 2019 vedtager, at alle udenlandske læger fremadrettet skal opfylde et sprogkrav svarende til Danskprøve 3 for at blive ansat på landets sygehuse. I forvejen er der krav om at læger uden for EU/EØS skal opfylde et sprogkrav for at opnå danske autorisation.

   

  Sprogkravet betyder, at læger, der rekrutteres fra andre EU-lande skal stilles over for de samme krav, som læger, der kommer fra lande uden for EU (læger fra lande uden for EU skal, for at opnå autorisation i Danmark, bestå Danskprøve 3 med karaktererne 10 i mundtlig kommunikation, 7 i læseforståelse og 7 i skriftlig fremstilling).

  I regi af Danske Regioner er der ligeledes aftalt kriterier vedr. sprogkrav for øvrigt udenlandsk autoriseret sundhedspersonale med uddannelsesbevis fra en udenlandsk uddannelsesinstitution. Som følge heraf gælder, at disse medarbejdergrupper også skal bestå Danskprøve 3 senest et år efter ansættelsen (dog uden karakterkrav).

   

  I Region Midtjylland er der indført følgende passus i alle ansættelseskontrakter:

   

  Alle medarbejdere forventes som udgangspunkt at kunne kommunikere med patienter, pårørende og kolleger på dansk. Læger, som ansættes i Region Midtjylland, der IKKE har en dansk lægeuddannelse, skal som minimum kunne bestå en danskprøve (Danskuddannelse 3) senest et år efter ansættelsen.

   

  Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af læger fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Kan kravene ikke indfries kan det have den konsekvens, at ansættelsesforholdet ophører.

   

  Du kan kontakte din nærmeste leder for nærmere information om sprogkravet, sprogprøven og eventuelle dispensationsmuligheder.

   

  Husk at fremsende bevis for bestået danskprøve til HR Løn og Personale, såfremt du IKKE har en dansk lægeuddannelse. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Tine Boesen Larsen orienterede om regionsrådets beslutning og den aktuelle drøftelse med sygehusenes HR chefer omkring implementering af en passus i alle lægers ansættelseskontrakter. For læger uddannet i EU er det ansættende myndighed, der har ansvaret for, at lægerne består Danskprøve 3 inden for en given periode.


  Sagsnr. 20/55720
  6. Den gode tutorpraksis
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen af yngre almen medicinere (FYAM) har i 2020 sat fokus på at oplyse patienter i almen praksis om hvad det betyder at være uddannelseslæge bl.a. ved at udarbejde en plakat. I den forbindelse har de to praktiserende læger og tutorlæger Helle Ibsen og Niels Kristian Kjær skrevet artiklen ”Den gode tutorpraksis – anno 2020” til Månedsskrift for almen praksis.

   

  Plakaten fra FYAM kan findes på deres hjemmeside

  https://www.fyam.dk/flx/kampagner/her_i_laegehuset_kan_du_moede_uddannelseslaeger/

   

  Der er også udgiver en podcast i forbindelse med artiklen.

  http://www.maanedsskriftet.dk/podcast/?name=den_gode_tutorpraksis_.mp3

   

  Helle Ibsen præsenterer artiklen på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Speciallæge i almen medicin Helle Ibsen præsenterede den artikel, hun har skrevet sammen med Niels Kristian Kjær. Ønsket med artiklen er at hjælpe den enkelte tutorpraksis med en række konkrete værktøjer til at sikre det gode samarbejde med de uddannelsessøgende læger. Samtidig præsenterede Helle Ibsen den kampagne som FYAM har igangsat med fokus på at oplyse patienterne i praksis om hvad en uddannelseslæge er for en størrelse. Der er udarbejdet en plakat, der kan hænge i praksis og som i overskrifter informerer om at der er uddannelseslæger i praksis og hvordan uddannelsen hænger sammen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/55720
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   
  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  1)      Odense Universitetshospital
  Der er pt. gennemført ”speeddatingmøder” med 95% af UKYL’erne om uddannelsesstrategi og tilbagemeldingerne der meget positiv.
  UKYL’erne er meget tilfredse med de planlagte 3-timers møder med direktion/Center for Lægers Videreuddannelse. Tilkendegiver, at det er godt med et mødefora, hvor der åbent og på tværs af organisationen kan tales om uddannelsesforhold.
  Der har været et par inspektorbesøg i løbet af november med positive tilbagemeldinger.
   

  2)      Sygehus Lillebælt
  Arbejdet med uddannelsesstrategien er netop afsluttet og sendes med referatet til orientering.
   

  3)      Sygehus Sønderjylland
  Samtalerunde på afdelingerne med UKYL og afdelingsledelser er godt i gang.
  Som led i styrkelsen af forholdene for almen medicinske (AP) hoveduddannelseslæger på sygehuset er der nu udpeget to AP-UKYL, der sikrer kontakt til alle AP læger på sygehuset på tværs af afdelinger.
   

  4)      Sydvestjysk Sygehus
  Arbejdet med en uddannelsesstrategi er snart færdig.
  Har lades sig inspirere af Sygehus Sønderjylland og vil i nærmeste fremtid implementere ordningen med almen medicinsk uddannelseskoordinerende yngre læger.
   

  5)      Psykiatrien
   

  6)      Praksisafdelingen
  Afbud
   

  7)      Praksiskoordinatorer
  Der opleves en positiv udvikling i antallet af ansøgere til både I og H forløb.
   

  8)      Syddansk Universitet
  Afbud
   

  9)      Uddannelsessøgende læger
  Der er valgt ny formand for de Yngre læger i Syd, Claus Svenningsen.
  De syddanske repræsentanter i YLs bestyrelsen er trådt ud og der er valgt nye medlemmer fra andre regioner. 
   

  10) PUF-lektorer
  PUF-lektorerne er i øjeblikket i gang med at udvikle online-tutorkurser/vejlederkurser. 
   

  11) Grønland
  Der opslås en Introduktionsstilling i ortopædkirurgi for første gang. Der opleves god søgning til uddannelsesstillingerne.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/55720
  8. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dagsorden og referat fra møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og fra forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Ikke yderligere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/55720
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  1. Indkomne inspektorrapporter
   Der er ikke modtaget inspektorrapporter siden sidste møde.

   

  1. Status på COVID-19 i relation til speciallægeuddannelsen
   Der gives en status på de konsekvenser restriktionerne grundet COVID-19 har for den lægelige videreuddannelse bl.a. i forhold til afvikling af kurser og øvrige uddannelsesaktiviteter.
    
  2. Orientering om antal dispensationer fra femårskrav ved overlægebedømmelse

  Der er i 2020 frem til udgangen af november givet 30 dispensationer fra femårskravet i Region Syddanmark. 

   

  1. Specialernes dag

  Specialernes dag blev aflyst i år grundet COVID-19, men alle specialer er blevet inviteret til at lave en videopræsentation, der kan ses på vores hjemmeside www.videreuddannelse-syd.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Ad 1:
  Ikke yderligere.

   

  Ad 2:

  Orientering om, at de generelle kurser i KBU, I- og HU-forløb fortsætter uændret pba. af Sundheds- og Ældreministeriet afgørelse ift. § 3 i Bekendtgørelse nr. 1815 af 4/12/20 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 den 23. november 2020.
  Afgørelsen findes på dette link: https://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Sundhedspersonale/Udd-af-Sundhedspersonale/Uddannelse%20og%20COVID-09/Kurser-og-efteruddannelse-der-afholdes.aspx
   

  Videreuddannelsessekretariatet er ikke bekendt med, at der er læger i Videreuddannelsesregion Syd, der er blevet forsinket i deres videreuddannelse som følge af COVID-19-omorganisering. Videreuddannelsessekretariatet har fået medhold i alle dispensationsansøgninger fremsendt til Sundhedsstyrelsen.

   

  AD 3:

  Der er i år til d.d. givet dispensation for femårskravet i 32 sager. I 2019 var det samlede antal dispensationer 22.

   

  For speciallægeloftet på OUH gælder, at der i år til d.d. er givet dispensation til at øge speciallægeloftet med 15 stillinger mod 5,9 stillinger i 2019.

   

  Ad. 4:
  Stor ros til de mange indlæg fra de yngre læger i specialerne, som på fornem vis beskriver de forskellige specialer. Alle opfordres til at se indlæggene og i bl.a. rekrutteringsøjemed udbrede kendskabet til de yngre lægers beskrivelse af deres speciale.


  Sagsnr. 20/55720
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

  16. marts 2021 kl. 13:00 til 16:00
  8. juni 2021 kl. 13:00 til 16:00
  14. september 2021 kl. 13:00 til 16:00
  1. december 2021 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 20/55720
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-12-2020
   

  Der blev spurgt til den videre proces med opslag af ledige PUF lektorater og Michael Dall fortalte om baggrunden for revisionsarbejdet i den Pædagogisk Udviklende Funktion og, at arbejdet med revisionen er godt i gang således, at der forventes opslag i løbet af ganske kort tid.

   


  Siden er sidst opdateret 11-1-2021
  Sundhedsuddannelser

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring