Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 22. september 2020

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 22. september 2020

Mødedato
22-09-2020 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Videomøde

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Helle Ibsen
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Maria Dalum Holmboe
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nina Sass
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri
 • Peter Sørensen
 • Thomas Larsen
 • Katyrzyna Fabirkiewicz
 • Lene Borregaard
 • Lars Møller Nielsen

 • Afbud
 • Helle Ibsen
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Marianne Fløjstrup
 • Lars Møller Nielsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 2/6 2020
  3. Revision af den lægelige videreuddannelse
  4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021
  5. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  6. Meddelelser fra formanden
  7. Meddelelser fra sekretariatet
  8. Kommende møder
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 20/38845
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Dagsorden blev godkendt.


  Sagsnr. 20/38845
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 2/6 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Der er inden mødet fremsendt en kommentar til referatet vedrørende punkt 3, Supervision af KBU læger:
  Kristian Riis Jensen gør opmærksom på, at han ikke er enig i referatet af fremlæggelsen vedrørende KBU læger på Sygehus Lillebælt Vejle. Det er hans opfattelse, at der ikke kan ydes tilstedeværelsessupervision af speciallæge i ortopædkirurgi på tilkald, da speciallægen i ortopædkirurgi er placeret i Kolding og ikke kan kaldes til Vejle og derfor kan al supervision ikke ske hos speciallæge i ortopædkirurgi.
  Mads Koch Hansen har inden sin fratrædelse som lægelig direktør haft mulighed for at kommentere på ovenstående og han fastholder, at referatet er korrekt.
  Da Mads Koch Hansen ikke længere kan indgå i en drøftelse af emnet, var der enighed om at fastholde en forskellig opfattelse af oplægget vedrørende KBU læger på Sygehus Lillebælt, Vejle, hvilket føres til referat.

  Til orientering kan det nævnes, at data fra Evaluer.dk viser, at afdelingen er vurderet til at fungere meget tilfredsstillende.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/38845
  3. Revision af den lægelige videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med at vurdere behovet for revision af den lægelige videreuddannelse.

  Udgangspunktet for arbejdet bliver fire arbejdsgrupper:
   

  Arbejdsgruppe 1: Indhold i og opbygning af den lægelige videreuddannelse samt beskrivelse af lægeroller.

   

  Arbejdsgruppe 2: Specialestruktur

   

  Arbejdsgruppe 3: Modeller for dimensionering af videreuddannelse

   

  Arbejdsgruppe 4: Videreuddannelsens governance

   

  Sundhedsstyrelsen har indbudt Videreuddannelsesregion Syd til at indstille to medlemmer til hver af de fire arbejdsgrupper.
  Michael Dall orienterer om udpegningen til de fire grupper

   

  Der er behov for at nedsætte baggrundsgrupper til at understøtte arbejdet i de fire arbejdsgrupper. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse skal i den forbindelse udpege deltagere til baggrundsgrupperne og fastlægge arbejdsform.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tager udpegningen til de fire arbejdsgrupper til efterretning.

   

  At Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse vedtager, at der nedsættes baggrundsgrupper til at understøtte arbejdet i de fire arbejdsgrupper.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Michael Dall orienterede om at udpegningen til de fire arbejdsgrupper ser ud som følger:

   

  Gruppe 1: Lægelig direktør Michael Dall, OUH Odense Universitets Hospital

                    Lægelig direktør Thomas Larsen, Sygehus Lillebælt

   

  Gruppe 2: Lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster, Sydvestjysk Sygehus

                    Lægelig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien

   

  Gruppe 3: Lægelig direktør Peter Sørensen, Sygehus Sønderjylland

                    Sekretariatschef Tine Boesen Larsen, VUR Syd

                     

  Gruppe 4: Sekretariatschef Tine Boesen Larsen, VUR Syd

                    Specialkonsulent Mikael Bruun, VUR Syd

   

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse besluttede, at der skal nedsættes baggrundsgrupper. I første omgang opfordres alle medlemmer til at finde relevante kandidater, der kan bidrage til arbejdet. Efterfølgende vurderes det bl.a. ud fra erfaringerne fra de første møder, om det er bedst med én stor baggrundsgruppe, der dækker arbejdsgruppe 1-3 eller om det giver bedre mening med mindre emneopdelte baggrundsgrupper, hvor der er mulighed for at komme mere i dybden med drøftelserne.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/38845
  4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 2/6 2020 blev der orienteret om muligheden for at anvende ubesatte forløb i et andet speciale i de to ansættelsesrunder i 2021.

  I Videreuddannelsesregion Syd er der tale om op til 11 forløb fordelt på de to ansættelsesrunder forudsat, at der er samme antal ubesatte forløb, så det samlede antal forløb ikke overstiger den fastlagde dimensioneringsramme.

   

  På baggrund af tidligere fremsendt høringsmateriale fra specialerne samt en oversigt over ubesatte forløb i ansættelsesrunden 2020-2 har de lægelige direktører drøftet anvendelsen af fleksforløb i den kommende ansættelsesrunde 2021-1. 

   

  Michael Dall orienterer om de lægelige direktørers drøftelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Michael Dall orienterede om aktuel status på introduktionsstillinger i regionen og anvendelsen af fleksforløb, hvor de lægelige direktører er enige om at tilbyde ét ekstra hoveduddannelsesforløb til følgende fire specialer i den kommende ansættelsesrunde 2021-1:
  radiologi, neurologi, urologi og gynækologi-obstetrik


  Sagsnr. 20/38845
  5. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De enkelte enheder orienterer om COVID - 19 samt afledte konsekvenser heraf. Der ønskes samtidig en orientering om eventuelle konsekvenser for uddannelsen af yngre læger både i foråret og fremadrettet, hvor det produktionsmæssige efterslæb skal indhentes.
   

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020
  1. Odense Universitetshospital
   Det er en udfordring for de større afdelinger med mange uddannelseslæger at alle udskudte kurser ligger stort set samtidigt i efteråret.
    
  2. Sygehus Lillebælt
   Fokus på prioritering af kursusaktivitet.
    
  3. Sygehus Sønderjylland
   Efterslæb i videreuddannelsen, primært KBU, er stort set indhentet.
   Efteruddannelse er kommet i gang igen.
   LFH har ydet en stor indsats for at få genplaceret kurser.
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
   Uddannelsen er kommet godt i gang igen. KBU lægerne har udvist stor forståelse for den ændrede situation i foråret.
    
  5. Psykiatrien
   Afbud
    
  6. Praksisafdelingen
   Afbud
    
  7. Praksiskoordinatorer
   Normal hverdag.
   Flere vakancer i Sydvestjylland og Sydjylland efter øgning i HU forløb.
    
  8. Syddansk Universitet
   Godt samarbejde med sygehusene i foråret, der var præget af de mange aflysninger af klinikophold. Alle studerende i klinikophold i efteråret testes nu forud for opholdet.
    
  9. Uddannelsessøgende læger
   Yngre læger i almen medicin er utilfredse med deres ophold på sygehuset, da de sendes ud i COVID-19 testtelte.
   Der savnes en ensartet holdning til afvikling af kurser i forhold til om de er online eller fysisk.
   Der er eksempler på, at yngre læger ikke får fri til obligatoriske kurser.
   Sekretariatet beder om at konkrete eksempler meldes ind, så der kan tages hånd om problemstillingen.
   Der er etableret netværksgrupper på flere sygehuse for at styrke forhold for AP læger.
    
  10. PUF-lektorer
   En række lektorater udløber til 30/9 2020. Der opslås lektorater inden så længe.
   Der pågår et større arbejde med at definere fremtidens opgaver.
   Der er et arbejde i gang med udvikle en ny uddannelse for UAO. Den bliver modulopbygget.
    
  11. Grønland
   Afbud


  Den Lægelige Videreuddannelse sender et brev ud til afdelingsledelserne sammen med de lægelige direktører, hvor de anerkender udfordringerne med at få hverdagen til at hænge sammen efter COVID-19 i foråret, som medførte udskudte operationer og undersøgelser samtidig med at de yngre lægers kursusaktiviteter i stort omfang er flyttet til dette efterår.

   


  Sagsnr. 20/38845
  6. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dagorden og referat fra møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og fra

  forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er vedhæftet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Intet at bemærke.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/38845
  7. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)      Indkomne inspektorrapporter

  Lungemedicins Afdeling J, Odense Universitetshospital  modtaget den 18/6 2020
   

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen.

   

   

  b)      Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Der er i perioden 1. januar til 30. juni 2020 givet 20 dispensationer fra femårskravet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Yngre læger spurgte til omfanget af afslag på ansøgning om dispensation fra 5-års kravet. Sekretariatet kan oplyse, at der ikker er givet afslag på dispensationer i den nævnte periode og MD supplerede med at beskrive arbejdsgangen på sygehusene inden ansøgninger fremsendes til koncerndirektionen, hvilket kan medvirke til at der ikke gives afslag på behandlede ansøgninger.


  Sagsnr. 20/38845
  8. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

  1. december 2020 kl. 13:00 til 16:00
  16. marts 2021 kl. 13:00 til 16:00
  8. juni 2021 kl. 13:00 til 16:00
  14. september 2021 kl. 13:00 til 16:00
  1. december 2021 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Intet at bemærke.


  Sagsnr. 20/38845
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-09-2020

  Troels Kodal går på pension med udgangen af september 2020 og udtræder derfor af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse efter dette møde. Michael Dall benyttede anledningen til at takke Troels for hans mangeårige indsats for uddannelsen af yngre læger ikke kun på Sydvestjysk Sygehus, men i hele regionen. Yngre Læge repræsentant Ellen Risom sendte også en tak til Troels for hans arbejde på vegne af de yngre læger.


  Siden er sidst opdateret 30-9-2020

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring