Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 02. juni 2020

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 02. juni 2020

Mødedato
02-06-2020 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Videomøde

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Mads Koch Hansen
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Maria Dalum Holmboe
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nina Sass
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri
 • Katarzyna Fabirkiewicz

 • Afbud
 • Thorsten Schumann
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Jakob Ousager
 • Nina Sass
 • Josephine Duevang Rathenborg

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Læger Videreuddannelsen d. 3/12 2019
  3. Supervision af KBU læger - opsamling fra seneste møde
  4. Aktuel status på specialet akutmedicin
  5. Dimensioneringsperioden 2021 - 2025 - aktuel status
  6. Godkendelse af årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2019
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden
  9. Meddelelser fra sekretariatet inkl. COVID-19 status
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 20/6463
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

   

  Der blev budt velkommen til Mohammad Nasiri, YL og Katarzyna Fabirkiewicz, SLB.

   

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 20/6463
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Læger Videreuddannelsen d. 3/12 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Referatet blev godkendt med bemærkning til punkt 5 om, at Videreuddannelsessekretariatet i efteråret 2020 nedsætter arbejdsgruppen, der skal se på erfaringerne med 4 årlige starter i almen medicin.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/6463
  3. Supervision af KBU læger - opsamling fra seneste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På seneste møde i Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse var der en drøftelse af KBU lægers adgang til supervision i de forskellige funktioner, de varetager under deres ophold på sygehusene og i psykiatrien.

  Siden seneste møde er der kommet inspektorrapport fra Kardiologisk afdeling, SHS, hvor der er anført en bekymring i relation til KBU læger i forvagt og muligheden for at få supervision af medicinsk bagvagt.

  ” Vagten som kardiologisk forvagt (FV) i aften og nattetimerne er blevet mere belastet efter at FV er alene i huset fra kl. 21. Supervision af medicinsk bagvagt (BV) fungerer ikke optimalt, da medicinsk BV ofte varetages af vikarer. Ydermere bliver den kardiologiske FV ringet op af hospitalets seniore kolleger mhp. at få råd, og dette føler de mindst erfarne FV sig ikke kompetente til. KBU-læger og intro-læger savner oplæring i telefonvisitationen bl.a. ifm. oplæring af EKG-tolkning.
  Især KBU-lægerne beskriver, at de føler sig alene om aftenen/natten og føler sig ikke trygge.”

   

  Sygehus Sønderjylland giver en tilbagemelding på inspektorrapporten.

   

  Oplæg fra Mads Koch Hansen, lægelig direktør, SLB og Anders Meinert Pedersen, lægelig direktør, Psykiatrien om aktuelle tiltag på afdelingerne for at sikre mulighederne for supervision i vagterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Bjarke Kryger gav status på opfølgning efter inspektorbesøg på kardiologisk afdeling. Der er foretaget en række ændringer for KBU lægerne for at imødekomme de bekymringer, KBU lægerne giver udtryk for i inspektorrapporten. Fra 2020 er det først efter ca. 3 mdr. at KBU lægerne begynder i nattevagt og der er altid en medicinsk bagvagt på sygehuset. Samtidig er der struktureret uddannelse i EKG.

   

  Mads Koch Hansen gav status på skadestuen i Vejle, hvor KBU lægerne er alene fra kl. 19 -22 med ortopædkirurg som bagvagt på tilkald. Indtil bagvagt kan være fremme i skadestuen, har KBU lægerne mulighed for at tilkalde medicinsk speciallæge, der har vagt på matriklen. Al supervision sker hos speciallæge i ortopæd kirurgi.

  Der er positive tilbagemeldinger fra uddannelseslægerne.

   

  Anders Meinert Pedersen gav status på supervision af de yngre læger i Psykiatrien. I Vejle er der afsat midler til uddannelse i supervision.  Speciallæge er udenfor for dagtid tilgængelig via telefon.

   


  Sagsnr. 20/6463
  4. Aktuel status på specialet akutmedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 3/12 2019 blev der behandlet en ansøgning om øget ratio mellem hoveduddannelse og introduktionsuddannelse i specialet akutmedicin.
  Der var enighed i rådet om at der var brug for et mere fyldestgørende grundlag for drøftelse af ansøgningen og derfor er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt introduktionslægerne i specialet samtidig med at der er udarbejdet en oversigt over antallet af besatte introduktionsforløb på hver afdeling, der indgår i uddannelsen. Begge dele kan findes under bilag til punktet.
  Det regionale uddannelsesudvalg i akutmedicin vil på dette grundlag gerne genfremsende sin ansøgning om at øge ratio mellem introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen fra 2 til 3 til beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Troels Kodal præsenterede spørgeskemaundersøgelsen blandt lægerne i introduktionsuddannelse og det udarbejdede datamateriale.

   

  Drøftelse i rådet:
  Der mangler økonomi til at finansiere yderligere aktivitet i specialer, da specialet endnu ikke indgår i dimensioneringen.

  På sigt skal andre specialer reducere, når akutmedicin har opnået volumen til at bemande både FAM og skadestue fuldt ud.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/6463
  5. Dimensioneringsperioden 2021 - 2025 - aktuel status
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 3/12 2019 blev udkastet til høringssvar i forhold til den kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen drøftet og kommenteret.

  På baggrund af de faldne bemærkninger blev høringssvaret tilpasset og fremsendt til Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

   

  Sundhedsstyrelsen har den 23/4 2020 meddelt at dimensioneringsperioden 2018 – 2020 forlænges til udgangen af 2021. Den gældende dimensioneringsramme fastholdes dermed i yderligere ét år. I 2021 bliver der som forsøg åbnet op for at ubesatte forløb i et speciale kan anvendes i et andet speciale.

  Sundhedsstyrelsen vil til efteråret påbegynde arbejdet med den kommende dimensioneringsperiode 2022 – 2026.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Michael Dall orienterede om status på dimensionering af speciallægeuddannelsen, hvor arbejdet med COVID-19 har gjort det nødvendigt at udskyde arbejdet med dimensioneringen.

   

  I 2021 kan op til 11 ubesatte hoveduddannelsesforløb (fleksforløb) omfordeles efter aktuelle behov i VUR Syd.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/6463
  6. Godkendelse af årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

   

  Der er udarbejdet en årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd for 2019. Årsberetningen er forkortet i omfang i forhold til tidligere idet, der i højere grad linkes til sekretariatets hjemmeside.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Årsberetningen blev godkendt

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/6463
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020
  1. Odense Universitetshospital
   Der er ansat ny lægelig direktør, Bjarne Dahler-Eriksen
    
  2. Sygehus Lillebælt
   Der er ansat ny lægelig direktør, Thomas Larsen.
   Der er fokus på styrkelse af forholdene for lægerne i hoveduddannelse i almen medicin med ansættelse af en UKYL, der går på tværs af afdelingerne.
   Der er god søgning til uddannelsesstillinger.
    
  3. Sygehus Sønderjylland
   Der er ansat ny lægelig direktør, Peter Sørensen.
   Netværksmøder for yngre læger er begyndt igen efter COVID-19.
    
  4. Sydvestjysk Sygehus
   Der er fortsat fokus på udarbejdelse af videreuddannelsesstrategi.
   Der er overvejelser om ansættelse af en uddannelseskoordinerende overlæge og ansvarlig overlæge i FAM.
   Arbejdet med den medicinsk kandidatuddannelse fortsætter.
    
  5. Psykiatrien
   Der er ansat fem nye overlæger i Vejle inklsuiv en ny ledende overlæge.
   Der er afsat midler til at styrke uddannelse og supervision må alle afdelinger
    
  6. Praksisafdelingen
   Igen i år tilbydes medicinstuderende sommerferiepraktik i almen praksis. Der opleves god søgning.

   

  1. Praksiskoordinatorer
   Uddannelseslæger fra almen praksis har i stort tal stillet sig til rådighed for deltagelse i COVID-19 beredskabet.
   Kritik af, at almen medicinske hoveduddannelseslæger ikke får erstatning for de månedlige returdage til almen praksis, som de har mistet under COVID-19 pandemien i perioden marts til og med juni 2020.
    
  2. Syddansk Universitet
   Der blev udtrykt en stor tak for sygehusenes fleksibilitet i forbindelse med planlægning af klinikophold, der har været præget af en række ændringer grundet COVID-19 Undervisningen i klinikbygningen, OUH er nu i gang igen.
    
  3. Uddannelsessøgende læger
   Dialogmøde mellem Lægeforeningen og Psykiatrien med positivt udkomme.
    
  4. PUF-lektorer
   Der er i gangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt de uddannelsesansvarlige overlæger omkring samarbejdet med PUF funktionen.
    
  5. Grønland
   Der har været en øgning i antal ansøgere til uddannelsesstillinger i den seneste tid.
   Der har været afholdt dialogmøde med VUR Syd tilbage i marts om mulighederne for at styrke lægeuddannelsen i Grønland.

   


  Sagsnr. 20/6463
  8. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dagorden og referat fra møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og fra

  forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Michael Dall orienterede om at Sundhedsstyrelsen vil nedsætte en ”speciallægekommission light”.
  Vicedirektøren i Sundhedsstyrelsen er fratrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/6463
  9. Meddelelser fra sekretariatet inkl. COVID-19 status
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)      Indkomne inspektorrapporter

   

  Patologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle modtaget den 20/12 2019

   

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

   

  Opfølgning: Ingen

   

  Kardiologisk afdeling, Sygehus Sønderjylland modtaget den 19/12 2019

   

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

   

  Opfølgning: Ingen

   

  Hudafdelingen, Odense Universitetshospital modtaget den 20/12 2019

   

  Alle temaer undtagen tre vurderes som ”Tilstrækkelige”.

   

  Opfølgning: Inspektorrapporten har været drøftet på det seneste møde i uddannelsesudvalget i december og der er en proces i gang i forhold til de tre temaer.

   

  b)      Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Der er i perioden 1. januar til 31. december 2019 givet 23 dispensationer fra femårskravet i Region Syddanmark.

   

   

  c)      Der orienteres om COVID-19 pandemien og konsekvenserne heraf for den lægelige videreuddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Det korrekte tal for antal dispensationer fra femårskravet i 2019 er 22 dispensationer.

  Med udgangen af maj er der givet 20 dispensation i år.

   

  En lang række kurser for både KBU læger, læger i introduktionsuddannelse samt læger i hoveduddannelse blev aflyst i foråret 2020 og det bliver derfor et travlt efterår for at få afviklet de mange kurser samtidig med, at der skal være plads til nye kursister.

   

  Bemærkning:
  I umiddelbar forlængelse af Rådsmødet har Sundheds- og Ældreministeriet meddelt Sundhedsstyrelsen, at alle KBU ophold med udgangen af 2021 skal indeholde 6 måneder i almen praksis.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/6463
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

   

  22. september 2020 kl. 13:00 til 16:00

  1. december 2020 kl. 13:00 til 16:00

   

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Intet at bemærke.


  Sagsnr. 20/6463
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 02-06-2020

  Michael Dall takkede på vegne af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mads Koch Hansen for hans arbejde i Rådet.


  Siden er sidst opdateret 9-6-2020

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring