Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 03. december 2019

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 03. december 2019

Mødedato
03-12-2019 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Mads Koch Hansen
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Maria Dalum Holmboe
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nina Sass
 • Nivethitha Ilangkovan
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri

 • Afbud
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nivethitha Ilangkovan
 • Josephine Duevang Rathenborg
 • Mohammad Nasiri

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. juni 2019
  3. Tema: Evalueringskultur og brugen af www.evaluer.dk
  4. Dimensioneringsplan 2021-2025 – høringssvar
  5. Almen medicin – forslag om fire årlige ansættelsesstarter
  6. Pause
  7. Ansøgning om øgning i ratio for introduktionsstillinger i akutmedicin
  8. Supervision af KBU-læger
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  10. Meddelelser fra formanden
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  12. Kommende møder
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 19/8568
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Der blev budt velkommen til lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster.

  Dagsordenen blev godkendt.

   


  Sagsnr. 19/8568
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. juni 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8568
  3. Tema: Evalueringskultur og brugen af www.evaluer.dk
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har i den seneste tid været øget opmærksomhed på brugen af Evaluer.dk samt den aktuelle evalueringskultur lokalt på afdelingerne herunder muligt forbedringspotentiale heraf. Der kan på nogle afdelinger være et behov for i højere udstrækning at fremdyrke en åben evalueringskultur for herigennem at skabe bedre muligheder for at højne den lægelige videreuddannelse i afdelingen. Derudover vil der sikkert være afdelinger, hvor selve brugen af Evaluer.dk som redskab kan styrkes.

   

  Temadrøftelsen startes ud med et oplæg ved Sekretariatschef Mads Skipper, VUS:

   

  • Baggrund for temadrøftelsen
  • Evalueringer som udgangspunkt for læring og tilrettelæggelse af vejledning
  • Muligheder for brug af evalueringer til uddannelsesmæssige forbedringer i en åben evalueringskultur  

   

  I temadrøftelsen kan der med fordel rettes en opmærksomhed imod den hjemmel og krav, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med slutevalueringerne af uddannelsesstederne (se bilag 1: vejledning) bl.a. for at nuancere mulighederne vedr. anonymitet i evalueringerne. Det er deriblandt et krav at: "Offentliggørelsen af evalueringsresultatet skal indeholde stillingstype, uddannelsesspeciale, ansættelsesstedets speciale, sygehus og afdeling/praksis samt region. Resultatet skal være offentligt tilgængeligt, så snart det foreligger. Vejledningen tydeliggør også det handlerum, som videreuddannelsessekretariaterne har i forbindelse med de formelle krav tilknyttet evaluering som en bunden opgave fra Sundhedsstyrelsen (baggrunden for indføringen af Evaluer.dk).   

   

  Den resterende temadrøftelse vil foregå som først en drøftelse af nedenstående spørgsmål i grupper efterfulgt af opsamling i plenum:

   

  Rådet bedes drøfte betydningen af en åben evalueringskultur som ramme for, hvordan evalueringerne benyttes til læring:

   

  • Hvordan fremmer vi en åben og konstruktiv evalueringskultur lokalt i afdelingerne?

   

  • Bør der igangsættes specifikke tiltag for at styrke evalueringskulturen under de

  forudsætninger for anonymitet, som Evaluer.dk rummer?   

   

  Der ønskes en drøftelse i DRRLV omkring brugen af evalueringer i afdelingerne med afsæt i følgende spørgsmål:

   

  • Hvordan drager vi bedst muligt læring af Evaluer.dk, herunder hvordan bruger vi data og iværksætter forbedringer herudfra fx i forbindelse med den daglige vejledning?
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Sekretariatschef Mads Skipper holdt oplæg om brugen af evluer.dk.

  Se vedhæftede oplæg.

   

  Oplægget blev indledt med en reference til en artikel fra Dagens Medicin med titlen ”Pilrådden evaluering af hoveduddannelse i almen medicin” hvor en uddannelseslæge bl.a. havde oplevet holdingen ”hvis du ikke evaluerer positivt godkender vi ikke dit ophold”.

   

  Bekendtgørelsen om evaluering af uddannelsesforløb kræver, at evalueringerne offentliggøres med det samme, hvilket på mange afdelinger og i praksis betyder, at evalueringen ikke er anonym.

   

  Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Nord arbejder på et holdningspapir omkring eva-luering af uddannelsesforløb.

   

  I gruppedrøftelserne i rådet blev følgende diskuteret:

   

  Overordnet var der enighed om, at det er vigtigt at arbejde med uddannelseskulturen i afde-lingerne, så det bliver et trygt uddannelsessted. Det er vigtigt, at afdelingen modtager de ud-dannelsessøgende lægers forbedringsforslag eller kritik på en god og konstruktiv måde.

   

  Uddannelseslægerne har også selv ansvar for egen læring – der mangler spørgsmål i evalue-ringen om dette fx ”Hvordan var din egen indsats?”.

   

  Løbende evalueringer ved fx uddannelsestavlemøder har stor værdi. Evalueringer skal ikke kun være to gange om året, men løbende.

   

  Der er ofte en meget fin og positiv proces omkring inspektorbesøg med engageret deltagelse i selvevalueringer m.v. Kunne denne proces afholdes oftere og ikke kun i forbindelse med in-spektorbesøg?

   

  Det er vigtigt, at der bliver lyttet til det, der kommer frem i de løbende evalueringer.

   

  Hvis afdelinger har en dårlig evalueringskultur, så kan der også være problemer på andre om-råder.

   

  Man skal undgå ”campingevaluering” – hvor man evaluerer ”på vejen ud” – men ikke står til rådighed for en uddybning af sine evalueringer.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8568
  4. Dimensioneringsplan 2021-2025 – høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af den kommende dimensioneringsplan for perioden 2021 -2025 har Sundhedsstyrelsen sendt specialespecifikt høringsmateriale i høring. Den Lægelige Videreuddannelse har på denne baggrund indhentet høringssvar fra de regionale uddannelsesudvalg samt regionens specialeråd, sygehusenes direktioner samt regionens praksisafdeling.

   

  Specialerne nedenfor har alle ønsket en stigning på samlet set 12-15 forløb:

   

  • Intern medicin: Hæmatologi
  • Anæstesiologi
  • Gynækologi og Obstetrik
  • Intern medicin: Endokrinologi
  • Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi
  • Intern medicin: Geriatri
  • Intern medicin: Infektionsmedicin
  • Intern medicin: Kardiologi
  • Intern medicin: Lungesygdomme
  • Kirurgi
  • Klinisk genetik
  • Patologisk anatomi og cytologi
  • Radiologi

   

  Specialerne nedenfor antyder et mindre fald i deres dimensionering:

   

  • Intern medicin: Hæmatologi
  • Intern medicin: Nefrologi

   

  De øvrige specialer foreslår en uændret dimensionering.

   

  Derudover har regeringen meddelt Sundhedsstyrelsen, at der skal ske en øgning i specialet Almen medicin på 50 forløb i 2020 og 2021 i Danmark. Region Syddanmarks andel af dette er i alt 22 forløb over de to år.

   

  Dimensioneringen af introduktionsstillinger er i dimensioneringsplanerne angivet som en minimum værdi og en maksimum værdi udtrykt som forholdet mellem antal introduktionsstillinger og antal hoveduddannelsesstillinger. I fx Anæstesiologi skal regionens antal introduktionsstillinger ligge mellem 1,5 og 2,0 gange antallet af hoveduddannelsesforløb.

   

  I forhold til introduktionsuddannelsen gør flere specialer i deres høringssvar opmærksom på, at de oplever, at de yngre læger gennemfører flere introduktionsuddannelser end tidligere. Begrundelsen er sandsynligvis afskaffelsen af 6 årsfristen. På denne baggrund ønsker specialerne enten at udnytte den dimensionerede ratio for introduktionsstillingerne i højere grad eller at øge maksimum værdien i næste dimensioneringsplan.

   

  Ovenstående informationer vedr. høringssvar i Region Syddanmark er indsendt til Danske Regioners sundhedsdirektørmøde og døgnseminar d. 14-15. november 2019. På dette møde er Danske Regioners holdning til kommende dimensioneringsplan drøftet i forhold til samlet ramme, Almen medicin, Akutmedicin m.v.

   

  Indstilling:

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Der har været drøftelser om den fremtidige dimensionering i en tværregional arbejdsgruppe nedsat af sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner med deltagelse fra Region Syddanmark af lægelig direktør Michael Dall og afdelingschef Tine Boesen Larsen. Arbejdsgruppens anbefalinger til ny dimensioneringsplan er:

   

  • den aktuelle ramme for dimensionering fastholdes, bortset fra den allerede aftalte øgning i almen medicin.

   

  • dimensioneringen i akutmedicin drøftes i sammenhæng med de øvrige specialer, indenfor den samlede dimensioneringsramme.

   

  • et større råderum i fordelingen af hoveduddannelsesstillinger lokalt (f.eks. mulighed for frit at konvertere ubesatte hoveduddannelsesforløb til opslag i et andet speciale).

   

  • der indenfor den aftale ramme skal være mulighed for, at 2,5 – 5 % af forløbene kan placeres efter lokale behov og ønsker.

   

  • det skal være lettere at få merit ved skift af speciale

   

  • det i stigende grad vil være en udfordring i forhold til den samlede lønsum og sikring i kvaliteten af den uddannelse, som afdelingerne udbyder med et stigende antal uddan-nelsesforløb.

   

  Diskussion i rådet:

   

  Det bør ikke være muligt at konvertere ubesatte almen medicinske forløb til forløb i andre spe-cialer. Der bør være kobling mellem specialegrupper ved eventuel konvertering. Intern medicin kan konverteres til intern medicin, kirurgi til kirurgi o.s.v.

   

  Det blev fremhævet, at vi kommer til at mangle speciallæger med generalistkompetencer fx geriatere, akutmedicinere, almen medicinere, psykiatri m.v. – dette gælder også i Grønland.

   

  Det blev foreslået, at inddrage i høringssvaret, at man for at imødegå den skæve speciallæge-dækning i Danmark bør øge Vestdanmarks andel af det samlede antal hoveduddannelsesforløb.

   

  Rådet bakker op om den tværregionale gruppes anbefalinger til den kommende dimensione-ringsplan.

   

  Det blev påpeget, at der ikke er fremsendt høringsmateriale Grønland. Dette er efterfølgende sendt. Høringsfristen til Sundhedsstyrelsen er 3. februar 2020.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8568
  5. Almen medicin – forslag om fire årlige ansættelsesstarter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af Sygehus Lillebælts videre arbejde i arbejdsgruppen om de almen medicinske hoveduddannelseslægers trivsel i sygehusansættelserne, har arbejdsgruppen fremsat et ønske om, at de almen medicinske hoveduddannelsesforløb skal starte fire gange om året pr. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12 i Sygehus Lillebælt med virkning fra 1/9-2020.

   

  Da alle regionens introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i almen medicin opslås samlet, ønskes det klarlagt om andre sygehusenheder kunne se en fordel ved fire årlige

  ansættelsesstartdatoer.

   

  Fire årlige ansættelsesstartdatoer kan enten ske ved fire ordinære ansættelsesrunder med fire opslag, fire ansøgningsfrister, fire ansættelsesudvalgsmøder m.v.

   

  Alternativt kan man, hvis ikke alle sygehusenheder ønsker fire årlige opslag, fortsætte med to årlige opslag, men med to ansættelsesstartdatoer hver gang for det/de sygehuse, der ønsker fire startdatoer. Man kan fx i december besætte forløb til start pr. 1. marts og 1. juni. Ligeledes kan man i juni besætte forløb med start 1. september og 1. december.

  Ulempen ved dette kan være, at med så lang tidshorisont fra ansættelse til ansættelsesstart, der kan der være flere usikkerheder i forhold til barsel, sygdom m.v., som ansøgeren ikke kender til på ansøgningstidspunktet.

   

  I forbindelse med denne drøftelse kan det også overvejes, hvorvidt KBU-lægernes ansættelsesstart fortsat skal være 1/2, 1,3, 1/8 og 1/9. Man skal dog være opmærksom på, at langt de fleste specialers introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb starter pr. 1/3 og 1/9.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det ønskes drøftet:

  • hvorvidt flere sygehusenheder ønsker at arbejde videre med forslaget om fire ansættelsesstarter for almen medicin
  • hvorvidt ansættelsesstarten for KBU skal indgå i en evt. ændring
  • hvordan opslagene i givet fald skal opslås – fire gange årligt eller to årlige opslag med fire startdatoer
  • hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en-to medarbejdere fra hver sygehusenhed til at afklare den videre proces
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Lægelig direktør Mads Koch Hansen indledte punktet med at fortælle om Sygehus Lillebælts motiv for at ønske denne ændring. Forslaget om fire årlige starter for almen medicinske hoveduddannelseslæger udspringer af arbejdet i arbejdsgruppen om de almen medicinske

  hoveduddannelseslægers trivsel i deres sygehusansættelser.

   

  Det kan give problemer i forhold til de specialespecifikke kurser (SPEAM), at der starter 5-6 hoveduddannelseslæger i Almen medicin 1/6 og 1/12 forskudt for de øvrige hoveduddannelseslæger i regionen. Disse læger kommer ikke til at følge den vedtagne aktivitetsplan for kurser. Dette betyder, at en del af kursusdagene kommer til at ligge i sygehusansættelserne i stedet for i Fase 1 og 2. Sygehus Lillebælt er indforstået med dette.

   

  Kristian Riis Jensen ser mange fordele ved fire årlige opslag, når der indgår flere 4 måneders ophold i hoveduddannelsesforløbet.

   

  OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er ikke umiddelbart interesserede i at overgå til fire årlige starter for hoveduddannelseslægerne i Almen medicin.

   

  Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland er heller ikke umiddelbart interesserede i at overgå til fire årlige starter for hoveduddannelseslægerne i Almen medicin.

   

  Det blev besluttet, at de sygehuse, der gerne vil have to starter pr. opslag kan afprøve dette.

  Der vil blive opslået to gange halvårligt med 4 datoer i Lillebælt. Sygehus Lillebælt er indforståede med, at nogle af kurserne ligger i kliniktiden

   

  Det vil sige, at til næste ansættelsesrunde pr. 1/9 - 2020 besættes 1/9 og 1/12 i område Lillebælt.

   

  Der var interesse for at nedsætte en arbejdsgruppe/følgegruppe, der kan se på erfaringerne med 4 årlige starter. Sekretariatet tager initiativ til denne arbejdsgruppe.


  Sagsnr. 19/8568
  6. Pause
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  -


  Sagsnr. 19/8568
  7. Ansøgning om øgning i ratio for introduktionsstillinger i akutmedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det regionale uddannelsesudvalg i akutmedicin ansøger om en øgning i ratio mellem hoveduddannelsesstillinger og introduktionsstillinger fra 1:2 til 1:3 i 2020.

  De enkelte sygehuse oplever en stor søgning til de eksisterende introduktionsstillinger i specialet, men samtidig har afskaffelsen af 6-årsfristen betydet, at flere af de yngre læger efter gennemført introduktionsuddannelse søger videre over i andre specialer i en ny introduktionsstilling.

  For at sikre besættelse af de 10 årlige hoveduddannelsesforløb er det derfor afgørende, at ratioen øges fra 1:2 til 1:3.

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkendte på sit møde den 7/6 2018, at der årligt frem til den kommende dimensioneringsperiode 2021 – 2025 opslås 10 hoveduddannelsesforløb i akutmedicin og i den forbindelse en ratio i forhold til introduktionsstillinger på 1:2, i alt 20 introduktionsstillinger årligt.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender en øgning i ratio i forhold til introduktionsstillinger til 1:3.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Det er tilsyneladende svært at besætte h-forløb i akutmedicin – dette har ført til et ønske om flere introstillinger.

   

  Der er i rådet delte meninger om, hvorvidt ratioen for antallet af introduktionsstillinger skal øges. Da der ikke er bevilget finansiering til disse stillinger, skal de opslås i stedet for andre introduktionsstillinger, som fx ikke er blevet besat.

   

  Da der ikke følger nogen form for finansiering med til opslag af akutmedicinske uddannelses-stillinger, skal man på flere sygehuse vælge mellem at opslå introduktionsstillinger i fx intern medicin eller akutmedicin, selvom det ville være muligt at besætte stillinger i begge specialer.

   

  For at kortlægge, hvor problemet er, blev det besluttet, at sekretariatet udarbejder en oversigt over hvor mange akutmedicinske introduktionsstillinger, der har været slået op og hvor mange, der er blevet besat. Har alle sygehusenheder opslået deres andel af de akutmedicinske introduktionsstillinger?

   

  Der er desuden brug for en analyse af hvorfor de besatte introstillinger ikke fører til besatte h-forløb? Der kan være en del, der søger den akutmedicinske introduktionsstilling fordi det er en god alsidig introduktionsstilling.

   

  Sekretariatet gennemfører en spørgeundersøgelse blandt tidligere og nuværende introduktionslæger i akutmedicin om deres planer med specialet.

   

  Nu da 6-årsfristen er ophævet, er det også muligt, at man bare skal vente en runde mere eller to før introduktionslægerne i akutmedicin søger videre i hoveduddannelsesforløb.

   

  Det blev besluttet, at de faktuelle ting afklares først (opslåede introstillinger og spørgsmål til igangværende og tidligere introduktionslæger), som rundsendes til de lægelige direktører og uddannelsesudvalget pr. mail. Herefter afholdes et videomøde mellem de lægelige direktører, repræsentanter fra uddannelsesudvalget samt sekretariatet.

   

  Der blev opfordret til at introduktionsstillingerne i akutmedicin opslås som aftalt.


  Sagsnr. 19/8568
  8. Supervision af KBU-læger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I takt med at sygehusenes ændrede funktion som henholdsvis akutsygehuse og specialsygehuse sker der en forandring i de enkelte afdelingers funktion. Det betyder, at afdelinger, der tidligere kunne tilbyde relativt ensartede forhold i uddannelsesmæssig sammenhæng (patientgrundlag, opgaver, bemanding etc.) nu i stigende grad adskiller sig.

   

  Det indebærer, at uddannelseslæger også i stigende grad arbejder under forskellige forhold. I den forbindelse er Udvalget for Klinisk Basisuddannelse blevet gjort opmærksom på nye måder at varetage supervisionsfunktionen på, hvilket rejser nogle principielle spørgsmål, som Rådet bør forholde sig til.

   

  Er det acceptabelt, at afdelinger planlægger tilstedeværelse af lægerne således, at der ikke kan gives umiddelbar supervision af læger fra KBU lægens egen afdeling?

  Kan der fx planlægges med at supervision af KBU læger på somatiske afdelinger i et fast tidsrum i vagten foretages af læger fra andre specialer på sygehuset, eller at supervisionen gennemføres telefonisk af læger fra specialet, der fysisk er placeret på andre matrikler?

   

  Rådet opfordres til at overveje, hvordan man forestiller sig, at afdelingerne i fremtiden bør tilrettelægge supervisionen, så den opfylder ønsket om at tilbyde tilstrækkelig og relevant supervision for KBU lægerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  På Ortopædkirurgisk Afdeling i Vejle har skadestuefunktion og mellem 19:00 og 22:00 foregår supervision af KBU-læger pr. telefon fra bagvagt fra Kolding. Der er ingen akutte patienter eller ambulancer efter kl. 19 og der er mange andre speciallæger til stede på sygehuset, som efter aftale kan tilkaldes i særlige situationer til skadestuen, for at assistere KBU-lægen.

  Vagtrullet består af KBU-, intro- og hoveduddannelseslæger.

   

  Det blev nævnt, at der kan være bagvagter, som ikke er særligt interesserede i at være bag-vagt for andre bagvagters uddannelseslæger - mens denne har vagt hjemme eller på en anden matrikel.

  Man skal huske, at KBU-lægerne har særstatus, da de ikke har selvstændigt virke. De har krav på tilstedeværende supervision.

   

  I almen praksis må der ikke planlægges med at KBU-læger er alene.

   

  Tine Boesen Larsen har vendt problematikken med de andre sekretariater, som har oplyst, at det i begge videreuddannelsesregioner er afgørende, at der på matriklen er læger til stede med ret til selvstændigt virke, som KBU-lægen kan tilkalde og at det tydeligt skal være beskrevet, hvem KBU-lægen skal ringe til ved problemer.

   

  Det skal være trygt og godt at være KBU-læge i Region Syddanmark. Supervision skal være til rådighed fra en læge, der er mindst et uddannelsestrin over KBU-lægen.

   

  Der kan ske supervision fra tilstedeværende speciallæger i andre specialer indtil specialets egen speciallæge kommer til stede.


  Sagsnr. 19/8568
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

   

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til oreintering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  På grund af tidsnød nåede rådet ikke alle orienteringer.

   

  1. Odense Universitetshospital

   

  1. Sygehus Lillebælt

   

  1. Sygehus Sønderjylland

   

  1. Sydvestjysk Sygehus

   

  1. Psykiatrien

  Der har været udfordringer i psykiatrien i Vejle og i den forbindelse har afdelingen bedt om fritagelse for KBU-læger i en periode.

  Man har flyttet den ledende overlæge fra Odense til Vejle.

  Der er fuldt fokus på problemstillingen og Psykiatrien fremlægger uddybende status for indsats i forhold til lægelig videreuddannelse ved næste møde i Det Regionale Råd.

   

  1. Praksisafdelingen

   

  1. Praksiskoordinatorer

   

  1. Syddansk Universitet

   

  1. Uddannelsessøgende læger

   

  1. PUF-lektorer

   

  1. Grønland

  Sagsnr. 19/8568
  10. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dagorden og referat fra møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og fra Forret-ningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Ikke yderligere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8568
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)      Indkomne inspektorrapporter

   

  Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. (modtaget 20/6-19)

  Alle temaer undtagen to vurderes enten ”Særdeles god” eller ”Tilstrækkelig”. Temaerne ”Uddannelsesprogram” og ”Læring og kompetencevurdering” vurderes ”Utilstrækkelig”.

  Opfølgning: I juli 2019 har afdeling M, OUH meddelt, at det reviderede uddannelsesprogram er blevet godkendt. Problematikken vedrørende uddannelsesprogrammet i inspektorernes tilbagemelding var, at adskillelsen mellem Steno Diabetes Center og afdeling M ikke var beskrevet.

  Med afsæt i inspektorrapporten har afdelingen i september 2019 fremsendt en handleplan i forhold til indsatsområderne fra rapporten. Handleplanen forelægges for uddannelsesudvalget i Endokrinologi på møde i december.

   

  Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital (modtaget 20/6-2019)

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital (modtaget 24/6-2019)

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi (Specialet klinisk farmakologi) - Odense Universitetshospital (modtaget 25/6-2019)

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  Psykiatrisk Afdeling Aabenraa - Psykiatrien i Region Syddanmark (modtaget 1/8-2019)

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  Fælles Akutmodtagelse (FAM) – Odense Universitetshospital (modtaget 1/8-2019)

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  Gynækologisk-obstetrisk afdeling - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (modtaget 2/8-2019)

  Alle temaer undtagen to vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Temaerne ”Akademiker” og ”Forskning” vurderes som ”utilstrækkelig”

  Opfølgning: Inspektorrapporten har været drøftet på det seneste møde i Uddannelsesudvalget i september og der er en proces i gang i forhold til de to temaer.

   

  Ortopædkirurgisk afdeling, Odense matrikel - Odense Universitetshospital (modtaget 1/10-2019)

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  Geriatrisk Afdeling G - OUH Svendborg Sygehus (modtaget 1/11-2019)

  Alle temaer vurderes enten som ”Tilstrækkelige” eller som ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

   

  b)      Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Der er i perioden 1. januar til 31. oktober 2019 givet 20 dispensationer fra femårskravet i Region Syddanmark.

   

  c)      Ortopædkirurgisk lægelig videreuddannelse i Grønland

  I forlængelse af Sekretariatets sidste besøg i Grønland er der blevet fremsendt en anmodning om at samarbejde om at tilbyde introduktionsuddannelse i ortopædkirurgi i Grønland i fællesskab med en afdeling i Region Syddanmark. Sagen behandles på møde i Uddannelsesudvalget for Ortopædkirurgi d. 29. november 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Ikke yderligere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8568
  12. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

  11. marts 2020 kl. 13:00 til 16:00

  2. juni 2020 kl. 13:00 til 16:00

  22. september 2020 kl. 13:00 til 16:00

  1. december 2020 kl. 13:00 til 16:00

   

  Alle dage i Mødelokale 7, dog d. 11. marts i mødelokale 6, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 19/8568
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 03-12-2019

  Der har været afholdt ”Specialernes Dag” d. 20. november 2019, hvor specialer, sygehuse og Grønland kan præsentere sig for de medicinstuderende og kommende KBU-læger. Dagen var meget velbesøgt og har fået gode evalueringer.


  Siden er sidst opdateret 19-12-2019

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring