Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 11. juni 2019

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 11. juni 2019

Mødedato
11-06-2019 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Maria Dalum Holmboe
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nina Sass
 • Nivethitha Ilangkovan
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster
 • Josephine Duevang Rathenborg

 • Afbud
 • Kim Brixen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Marianne Fløjstrup
 • Anna-Marie Bloch Münster

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2019
  3. Akutkursus for KBU-læger v/ Jan Toft og Kenneth Boe Krarup, Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
  4. Fremtidige udfordringer i den lægelige videreuddannelse - gruppediskussioner
  5. Lægeprognose 2018-2040 – præsentation v/ Specialkonsulent Mikael Bruun, Den Lægelige Videreuddannelse
  6. Pause
  7. Uddannelsesmiljøet i psykiatrien i Vejle
  8. Forslag til vedtægtsændring
  9. Flere forskudte KBU starter på FAM, OUH Odense Universitetshospital
  10. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  11. Meddelelser fra formanden
  12. Meddelelser fra sekretariatet
  13. Kommende møder
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 19/8566
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Dagsordenen blev godkendt.

   


  Sagsnr. 19/8566
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Referatet blev godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8566
  3. Akutkursus for KBU-læger v/ Jan Toft og Kenneth Boe Krarup, Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med den nye målbeskrivelse for KBU-uddannelsen er ambulancetransport ikke længere en del af akutkurset. Dette er tilpasset i kurset i Videreuddannelsesregion Syd således, at der nu bruges længere tid på klargøring og modtagelse af patienter til/fra ambulancetransport og intrahospital transport.

   

  På baggrund af diskussion på sidste møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, fremlægger Lærings- og Forskningshuset indholdet af det tidligere samt nuværende akutkursus for KBU-læger samt forslag til et transportkursus for KBU- og introlæger, der evt. har behov for at deltage ved interhospitale transporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Se vedhæftede oplæg.

   

  Akutkurset før og nu blev gennemgået sammen med forslag til indholdet i en mulig ”Transportdag”.

   

  Den tidsmæssige placering af en eventuel ”Transportdag” blev drøftet. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor transportkurset skal ligge i KBU-uddannelsen, hvis KBU-læger ikke skal køre med dårlige patienter. Det blev foreslået, at lægge kurset midt i eller i slutningen af første KBU-ansættelse. De fleste tilsluttede sig, at kurset giver mest mening, hvis det ligger i starten af KBU. Hvis det ligger sidst i KBU-forløbet er KBU-lægen på vej i praksis, hvor der ikke skal køres transporter.

   

  Brugen af KBU-læger ved patienttransport mellem sygehuse er det muliges kunst. I praksis står afdelingerne i et dilemma om, hvem de skal man sende med? KBU-lægerne er sommetider dem, der er til stede til at kunne ledsage transporten i situationer, hvor øvrige mere erfarne læger ikke kan undværes på grund af travlhed og mere kritiske patienter i afdelingen.

   

  En række vejledninger kræver lægeledsagelse til nogle typer patienter, som ikke er akutte.

   

  De yngre læger mener ikke, at KBU-læger skal ledsage ved transporter overhovedet, da de kan komme til at stå i svære situationer med dårlige patienter i ambulancen uden supervision.

   

  Det blev konkluderet, at behovene er forskellige på de forskellige sygehuse. De lægelige direktører forhører sig i eget sygehus og vender tilbage med deres eventuelle ønsker til et kursus.

  Det blev foreslået, at undersøge om prisen på kurset skal ligge som foreslået i oplægget.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8566
  4. Fremtidige udfordringer i den lægelige videreuddannelse - gruppediskussioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat med titlen ”Fremtidige udfordringer i den lægelige videreuddannelse”. Notatet er en opsamling på flere temadrøftelser i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i 2018 og er koncentreret om fem ”udfordringsbilleder”. De fem ud-fordringsbilleder er oplæg til diskussion i fem grupper til mødet i Det Nationale Råd onsdag d. 12. juni 2019.

   

  Som optakt til mødet i Det Nationale Råd ønskes en lignende diskussion af de fem udfordrings-billeder i fem grupper i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelses-region Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Udfordringsbillede 1. Faglige udviklinger og tilrettelæggelse af LVU:

  Det er tid til at se på den tids- og kompetencestyrede uddannelse - er det holdbart med så lange speciallægeuddannelser i forhold til andre lande?

   

  Skal tid tænkes i år eller i tid med patientkontakt?

   

  Kvalitetssikring – livslang læring – akademisk tankegang både præ- og postgraduat samt efter speciallægeuddannelsen.

   

  Er re-certificering vejen? Som det er nu, kan man søge en stilling i sit speciale, selvom man har været væk fra det kliniske arbejde i mange år.

   

  Udfordringsbillede 2. Arbejdsforhold og LVU:

  Tværfagligt samarbejde skal ”ind med modermælken” både præ- og postgraduat fx gennem fælles kurser med andre faggrupper.

   

  Gruppen vurderer, at der er behov for at udbrede kendskabet til mulighederne for fleksible arbejdsforhold fx deltidsansættelse.

   

  Rådet har haft fokus på de almen medicinske hoveduddannelseslægers trivsel gennem nedsatte arbejdsgrupper.

   

  Teknologi – jo mere jo bedre og jo før jo bedre.

   

  Udfordringsbillede 3. Organisering af det danske sundhedsvæsen og dets betydning for LVU:

  Sundhedsvæsenets udvikling mod mere ambulant behandling kræver ”ambulant” uddannelse fx i form af flere tandemambulatorier og større UAO fokus på uddannelsen i ambulatorier.

   

  Placer uddannelseslægerne der, hvor samarbejdet foregår – gå hjem møder, udskrivningskonferencer, palliative teams, plejehjemslæger m.v.

   

  Det er ikke organiseringen af den lægelige videreuddannelse, der kan løse lægemanglen ude i samfundet.

   

  Udfordringsbillede 4. Det ændrede sygdomsbilledes betydning for LVU:

  Der er også brug for generalisten, som var der tidligere.

  Turnus skal tilbage med 1½ år, hvilket giver bedre tid til bredden.

  Udlandsophold, lederuddannelse mv. skal være mere meriterende end det er i dag.

   

  Hvordan kan man gøre det mere fleksibelt at skifte speciale?

   

  Flere introduktionsstillinger – det skal være muligt at gennemføre flere introduktionsstillinger, så man kan blive bredere funderet.

   

  Udfordringsbillede 5. Samfundets og borgernes behov for/forventninger til sundhedsydelser:

  Evne til dialogorienteret lægehjælp inkl. kompetencer til at håndtere den meget tidskrævende patient.

   

  Mange ”googler” efter viden - patienter tager ansvar for egenomsorg.

  Behov for at lægen trænes i at understøtte patientens egenomsorg og tryghed.

   

  Se på lægerollerne – samarbejder-rollen – samarbejde med andre personalegrupper, patientinvolvering m.v.

   

  Afslutningsvis blev det præciseret, at man skal være opmærksom på, at re-certificering kræver konkretisering. Re-certificering til hvad?

   

  I Grønland har man brug for generalister - hvis man er specialist, når man kommer til Grønland får man brug for også at kunne arbejde som generalist.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8566
  5. Lægeprognose 2018-2040 – præsentation v/ Specialkonsulent Mikael Bruun, Den Lægelige Videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har i april 2019 offentliggjort ”Lægeprognose 2018-2040”. Link til prognosen her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/flere-laeger-og-speciallaeger-de-kommende-aar

   

  Specialkonsulent Mikael Bruun, Den Lægelige Videreuddannelse vil fremlægge de vigtigste pointer fra prognosen. Desuden vil det kommende arbejde med den Dimensioneringsplan 2021-2025 blive beskrevet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Se vedhæftede oplæg.

   

  Sundhedsstyrelsen har i april 2019 offentliggjort ”Lægeprognose 2018-2040”.

  Prognosen viser, at der i de kommende år vil komme væsentligt flere læger. Denne stigning sker som følge af flere forskellige tendenser:

   

  • Der bliver uddannet flere læger – siden 1990 er optaget på medicinstudiet tredoblet til i dag 1.395 uddannelsespladser.

   

  • Antallet af beskæftigede læger og speciallæger er steget:
   • Fra 2010 til 2018 er antallet af sygehuslæger i Region Syddanmark (RSD) steget med 18% (521 årsværk).
   • I perioden 2009 til 2015 er antallet af udenlandsk uddannede læger steget med 18% og udgør knap 9% på landsplan i dag (11% i RSD).

   

  • Udbuddet af speciallæger øges:
   • Antal hoveduddannelsesforløb er steget med 37% fra 2003 til 2019 (fra 689 til 948)
   • I RSD besættes ca. 85% af de opslåede hoveduddannelsesforløb (færrest i almen medicin (80%) og psykiatri (65%))
   • Hovedscenariet i lægeprognosen viser en forventet øgning på 56% frem til 2040 svarende til, at der vil være ca. 40.000 læger i 2040 mod ca. 26.000 i dag.

   

  Udvalgte figurer fra lægeprognosen blev vist:

   

  Figur 27, side 56: Her er det illustreret, hvordan udviklingen i antallet af læger skal være, for at man kan opretholde den samme ratio for læger pr. indbygger, som der var i 2018. Som det fremgår, bliver den prognosticerede vækst i antallet af læger væsentligt større.

   

  Figur 18, side 45: Her vises udviklingen i antallet af kvindelige læger, som udgør størstedelen af den forventede stigning i antallet af læger. Får denne ændring i kønsfordelingen blandt læger betydning for det fremtidige arbejdsmarked? For specialevalg? For arbejdstid og vagtbelastning?

   

  Et udtræk viser, at i 2004 var 98% af alle læger i Region Syddanmark på fuld tid. I 2018 var denne andel faldet til 90%.

   

  Figur 19, side 46 viser udviklingen i aldersfordelingen for læger. Figuren forklarer den aktuelle oplevelse af mangel på læger i 50-55 års alderen, som skyldes, at man skar ned på antallet af studiepladser på medicinstudiet i 1980’erne, hvor denne aldersgruppe blev uddannet. Fremover forventes en mere jævn aldersfordeling med jævn stigning i de yngre aldersgrupper samt jævnt fald i de ældre aldersgrupper.

   

  Figur 32, side 62 viser den demografiske udvikling i Danmark. Det kan ses, at andelen af indbyggere i aldersgrupperne 60-79 år og 80+ år er stigende. I samme periode er den forventede stigning i antallet af læger på 2% årligt.

   

  Den aktuelle alderssammensætning for speciallæger i Almen medicin og Anæstesiologi i Region Syddanmark på baggrund af udtræk fra RSD’s lønsystem blev illustreret i grafer.

   

  Den store stigning i antallet af KBU-læger betyder, at sygehusene i stigende grad siger nej til ansættelse af udenlandske læger i evalueringsansættelser.

   

  Der blev spurgt til, om vi kan gøre noget for de læger, der allerede er i landet og har gennemført de krævede kurser for tredjelandslæger med tilfredshed? Kan vi gøre mere for at få ”læge” fjernet fra positivlisten så vi ikke tiltrækker flere udenlandske læger til et arbejdsmarked, der ikke har brug for ikke-speciallæger fra udlandet?

   

  Tidsplanen for det kommende arbejde med Dimensioneringsplan 2021-2025 blev kort gennemgået.

   

  I forhold til kommende dimensionering er der brug for flest forløb i de specialer, der ser flest patienter fx Almen Medicin. Hvis det bliver for let at blive speciallæge i specialer, der ikke har brug for flere, vil det mindske søgningen til fx Almen Medicin.

   

  Akutmedicin, Almen medicin og geriatri er de mest generelle specialer og dem bliver der meget brug for. Vi har brug for generalister og fleksibilitet i den nye dimensioneringsplan.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8566
  6. Pause
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 19/8566
  7. Uddannelsesmiljøet i psykiatrien i Vejle
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af udfordringer med uddannelsesmiljøet i Psykiatrien i Vejle vil lægelig direktør Anders Meinert fremlægge en handleplan for det videre arbejde med uddannelsesforholdene.

   

  Som et led i dette arbejde har Psykiatrien i Vejle fremsendt ansøgning til KBU-uddannelsesudvalget om at Psykiatrien i Vejle ikke indgår i KBU-uddannelsen de næste to KBU-runder. Ligeledes gives igangværende KBU-læger mulighed for at blive flyttet til anden ansættelse, hvis de ønsker det.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Lægelig direktør Anders Meinert redegjorde for situationen i Psykiatrien i Vejle:

   

  Der er mangel på speciallæger i psykiatri – denne mangel er særlig stor i Vejle – her er kun halvt så mange speciallæger og overlæger som på de øvrige afdelinger

   

  For et par måneder siden blev der påpeget en række arbejds- og uddannelsesmæssige forhold, som ikke var optimale.

   

  Der er blevet ansat en speciallæge og en specialpsykolog, der skal have særligt fokus på uddannelse og supervision og der er blevet udarbejdet individuelle læringsplaner for de læger, der er i afdelingen p.t.

   

  Der er nedsat en følgegruppe med den ledende overlæge, den uddannelsesansvarlige overlæge og de uddannelseskoordinerende yngre læger. De skal have fokus på at uddannelsen kommer til at fungere bedre igen.

   

  Psykiatrien i Vejle har ønsket at holde pause med at have KBU-læger i et år – derefter indgår de automatisk i ordningen igen. Sekretariatet følger op med afdelingen inden KBU-uddannelsen genoptages.

   

  De igangværende KBU-læger er blevet spurgt om de vil flyttes. Det er der ingen, der har ønsket. I det kommende hold ønsker en, læge specifikt KBU-forløb i psykiatrien i Vejle. Dette ønske imødekommes af psykiatrien og Videreuddannelsessekretariatet.

   

  Der blev spurgt til, hvordan man vil løse udfordringen med den manglende arbejdskraft fra KBU-lægerne? Og hvad med de øvrige uddannelseslæger i psykiatri og almen medicin?

   

  Udover ansættelse af førnævnte speciallæge, vil man forsøge at rekruttere yderligere et antal speciallæger til psykiatrien samt supplere med vikarer. Der er to uddannelsesansvarlige overlæger i afdelingen. Der vil blive bedre tid til de øvrige uddannelseslæger, når KBU-lægerne ikke skal vejledes. De almen medicinske hoveduddannelseslæger er primært i distriktspsykiatrien, hvor der er bedre tid til supervision.

   

  Der er en god fortælling om, at der arbejdes med udfordringen – der er gode ting i gang, men psykiatrien kan ikke ”hekse” i forhold til lægedækningen.

   

  Konklusionen på oplægget er, at situationen følges tæt, og der vil ske en opfølgning på næste møde i december.

   


  Sagsnr. 19/8566
  8. Forslag til vedtægtsændring
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I vedtægterne for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd er beskrevet et ”Forretningsudvalg”. Da det foretrækkes at arbejdet i Det Regionale Råd er så transparent som muligt, har forretningsudvalget ikke holdt møde i de sidste 8-9 år. Det foreslås derfor at nedlægge forretningsudvalget og justere vedtægterne i henhold til dette.

   

  I vedhæftede forslag til nye vedtægter er følgende ændret:

   

  § 14 i de gamle vedtægter slettes.

   

  § 15 bliver ny § 14 og ordene ”og forretningsudvalget” slettes.

   

  § 16 bliver ny § 15 og der tilføjes ”Såfremt formanden for Rådet vurderer, at der er et særligt behov, kan der indkaldes til et ekstraordinært møde”

  Stk. 2 slettes og stk. 3 bliver ny stk. 2.

   

  § 17 bliver ny § 16 og ordene ”og forretningsudvalget” slettes.

   

  § 18 bliver ny § 17.

   

  § 19 bliver ny § 18.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Vedtægtsændringen blev godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8566
  9. Flere forskudte KBU starter på FAM, OUH Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FAM OUH Odense Universitetshospital har fremsendt en ansøgning om at etablere flere KBU-forløb med forskudt start 1/2 og 1/8.

   

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 13. december 2012 blev det godkendt, at FAM i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg kunne etablere et antal KBU-forløb med start 1/2 og 1/8 sammen med de ordinære forløb pr. 1/3 og 1/9.

   

  Den aftale, som Det Regionale Råd godkendte i 2012 var:

   

  FAM OUH: 4 forløb pr. 1/2 og 4 forløb pr. 1/8.

  FAM Kolding: 4 forløb pr. 1/2 og 4 forløb pr. 1/8.

  FAM Aabenraa: 4-5 forløb pr. 1/2 og 4-5 forløb pr. 1/8.

  FAM Esbjerg: 8 forløb pr. 1/2 og 8 forløb pr. 1/8.

  Psykiatri og Klinisk Onkologi kunne indgå i ordningen på sigt.

   

  Dengang svarede de ca. 20 KBU-forløb pr. 1/2 og 1/8 til ca. 25% af det samlede antal KBU-forløb. Siden da er antallet af KBU-forløb øget fra 80 pr. halvår til omkring 140 pr. halvår.

   

  I praksis har dette betydet, at det samlede antal KBU-forløb med skæve starter på hver sygehusenhed løbende er justeret. Ved sidste opslag af KBU-forløb fordelte opslagene på alle afdelinger, der indgår i KBU-uddannelsen, sig som følger:

   

  OUH Odense Universitetshospital: 6 forløb pr. 1/8 (heraf 2 med psykiatri) og 37 forløb pr. 1/9

  Sygehus Lillebælt: 11 forløb pr. 1/8 (heraf 1 forløb med psykiatri) og 28 forløb pr. 1/9

  Sygehus Sønderjylland: 12 forløb pr. 1/8 (heraf 0 forløb med psykiatri) og 19 forløb pr. 1/9

  Sydvestjysk Sygehus: 15 forløb pr. 1/8 (heraf 5 forløb med psykiatri) og 15 forløb pr. 1/9

   

  FAM OUH Odense Universitetshospital ønsker at øge antallet af forskudte forløb til 10-12 forløb pr. 1/2 og 1/8.

   

  De skæve starter er en udfordring for almen praksis – specielt i de områder, hvor KBU-forløb og introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Almen medicin altid bliver besat – Fyn og Lillebælt. Skæve forløb mindsker fleksibiliteten i forhold til tutorpraksis.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Regionale Råd tager stilling til ansøgningen fra FAM-OUH og evaluerer ordningen med skæve KBU-starter

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Set i lyset af, at de øvrige sygehuse selv har justeret antallet af KBU-forløb med skæve starter i takt med stigningen i antallet af KBU-læger, godkendte rådet, at OUH Odense Universitetshospital også kan lade ca. 25% af KBU-forløbene dvs. ca. 10 forløb starte pr. 1/2 og 1/8.

   

  Ændringen skal implementeres i samarbejde med de lokale almen medicinske uddannelseskoordinatorer på Fyn.

   


  Sagsnr. 19/8566
  10. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

   

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

   

  1. Odense Universitetshospital

  Stillingen som uddannelseschef er slået op. Thomas Hertel har nu bedre tid til sin funktion som uddannelseskoordinerende overlæge.

   

  1. Sygehus Lillebælt

  Rigtigt mange ansøgere til intern medicinske introduktionsstillinger.

   

  1. Sygehus Sønderjylland

  Arbejdet fra de almen medicinske arbejdsgrupper er fortsat. Der er blevet ansat 2 almen medicinske UKYL’er, som allerede har holdt møde med uddannelseslægerne.

   

  Der har desuden været afholdt netværksmøde for alle UKYL’erne på sygehuset. De har planlagt 3 møder om året.

   

  Er i gang med en strategi for lægelig videreuddannelse og første version er udarbejdet.

   

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Der har været afholdt en temadag om uddannelse.

   

  1. Psykiatrien

  Der er meget fine evalueringer fra en række andre afdelinger. Det gode uddannelsesmiljø på Psykiatrisk Afdeling i Aabenraaen er netop blevet fremhævet i artikel i Ugeskriftet den 11. juni 2019.

   

  1. Praksisafdelingen

  Ikke til stede.

   

  1. Praksiskoordinatorer

  Ikke noget.

   

  1. Syddansk Universitet

  Ikke noget.

   

  1. Uddannelsessøgende læger

  Ida Erika Wieborg von Rosen udtræder af Det Regionale Råd.

  Muhammad Nasiri indtræder i stedet for.

   

  Josephine Duevang Rathenborg deltog i dag for første gang og blev budt velkommen.

   

  1.  PUF-lektorer

  Der har netop været afholdt nationalt PKL-seminar med titlen ”Mesterlærlingen”.

  I samarbejde med Copenhagen Game Lab har PUF-lektorerne og Lærings- og Forskningshuset ved SHS udviklet to nye KBU-spil – et til almen medicin og et til Psykiatri – i serien Tradeoff – et spil om at lykkes som KBU-læge. For nærmere orientering om det første spil, der primært henvender sig til KBU læger på FAM henvises til referat fra møde i Det Regionale Råd den 25. september 2018.

  Der er medicinsk uddannelseskonference (MUK) d. 7-9 juni 2020 i Århus.

   

  Der er udviklet et nyt kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, der indebærer besøg i afdelingen og deltagelse af ledende overlæge på en del af kurset. Kurset pilottestes i efteråret/vinteren 2019/2020. Kurset præsenteres nærmere på næste møde i rådet og forventes at indgå i kursusporteføljen fra oktober 2020

   

  1.  Grønland

  Der er arbejdet med en mere fast struktur i opslag af uddannelsesstillingerne.

  Der kommer mange ansøgninger fx er alle introduktionsstillinger i almen medicin besat både i Nuuk, Ilulissat og Sisimiut. Aktuelt undersøges mulighederne for fremadrettet at opslå uddannelsesforløb i anæstesiologi.

   

  De glæder sig til besøg fra VUS-syd i efteråret.

   


  Sagsnr. 19/8566
  11. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 5. marts 2019 været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 6. marts 2019 samt i Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 24. april 2019.

   

  Dagorden og referat fra møder er vedhæftet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Ikke yderligere.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8566
  12. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)      Indkomne inspektorrapporter

   

  Medicinske Sygdomme, Sygehus Lillebælt, Kolding (modtaget 26/3-19)

  Temaet ”Forskning” har vurderingen ”Utilstrækkelig” – alle øvrige temaer vurderes enten ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Afdelingen arbejder videre med temaet ”Forskning”.

   

  Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - Psykiatrien i Region Syddanmark (modtaget 16/4-19)

  Alle temaer vurderes enten ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

  Nefrologisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg. (modtaget 16/4-19)

  Alle temaer vurderes enten ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Ingen

  H.C. Andersen Børne- og Ungehospital – Odense Universitetshospital. (modtaget 16/4-19)

  Temaerne ”Uddannelsesplan”, ”Leder/Administrator” og ”Sundhedsfremmer” vurderes ”Utilstrækkelig.

  Opfølgning: Inspektorrapporten blev diskuteret på seneste uddannelsesudvalgsmøde i pædiatri den 15. maj 2019. Uddannelsesudvalget diskuterede blandt andet forbedring af temaet leder/administrator, hvor UAO fra OUH fik ideer til det videre arbejde i afdelingen. Dertil pågår der et større arbejde med at sikre at alle uddannelseslæger får personlige uddannelsesplaner.

  Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital (modtaget 17/4-19)

  Temaet ”Arbejdstilrettelæggelse” har vurderingen ”Utilstrækkelig” – alle øvrige temaer vurderes enten ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”.

  Opfølgning: Afdelingen arbejder med inspektorernes indsatsområder.

   

  b)     Afskaffelse af seksårsfristen

  6 års fristen i den lægelige videreuddannelse er afskaffet pr. 1. maj 2019.

   

  Det betyder, at ingen læger længere er omfattet af en tidsfrist, og alle kan søge HU-stilling, uanset hvornår man har haft første ansættelsesdag i klinisk basisuddannelse.

   

  Link til ændringsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209026

   

  c)      Oversigt over forslag til tiltag fra arbejdsgrupperne om de almen medicinske hoveduddannelseslægers trivsel i sygehusansættelserne

   

  De fire arbejdsgrupper om de almen medicinske hoveduddannelseslægers trivsel i sygehusansættelserne er fremkommet med forskellige ideer. Ideerne er kort beskrevet i vedhæftede oversigt.

   

  d)     Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  a)      Der blev spurgt til, hvilken systematik, der ligger bag præsentationen af enkelte inspektorrapporter på rådsmøderne? Sekretariatet forsøger at vurdere graden af alvorlighed bag de enkelte scores i inspektorrapporterne og ud fra dette beslutte, hvilke afdelinger der skal præsentere en handlingsplan på møde i rådet.

   

  b)      Det blev præciseret, at funktionstidsbestemmelserne nu, efter afskaffelse af seksårsfristen, igen gælder for alle læger. Der er etableret en overgangsordning for læger, der har været underlagt en tidsbegrænsning. Se evt. mere om funktionstidsbestemmelserne her (siden er dog ikke opdateret i forhold til de seneste ændringer) https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger

   

  c)      Ingen bemærkninger

   

  d)      Der har været 9 dispensationer i år i Region Syddanmark.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8566
  13. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

  3. december 2019 kl. 13:00 til 16:00

   

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  På grund af uheldigt sammenfald af aktiviteter måtte mødet i september aflyses.

   

  Mødedatoer for 2020 følger snarest.


  Sagsnr. 19/8566
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-06-2019

  Intet


  Siden er sidst opdateret 21-6-2019

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring