Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 05. marts 2019

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 05. marts 2019

Mødedato
05-03-2019 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ida Erika Wieborg von Rosen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nina Sass
 • Nivethitha Ilangkovan
 • Berit Bjerre Handberg
 • Martin Andersen
 • Anna-Marie Bloch Münster

 • Afbud
 • Jane Maria Lyngsø
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ida Erika Wieborg von Rosen
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Anna-Marie Bloch Münster

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 4. december 2018
  3. Ændring af sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Infektionsmedicin pr. 1. september 2019
  4. Status på arbejdet i arbejdsgrupperne om de almen medicinske hoveduddannelseslæ-gers trivsel i sygehusansættelserne
  5. Godkendelse af uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Akutmedicin
  6. Pause
  7. Opfølgning på inspektorrapport fra Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa v/ Bjarke Kryger
  8. Godkendelse af årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2018
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  10. Meddelelser fra formanden
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  12. Kommende møder
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 19/8565
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Dagsordenen blev godkendt.

   

  Ambulancetransporter blev tilføjet under eventuelt.

   


  Sagsnr. 19/8565
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 4. december 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Referatet blev godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  3. Ændring af sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Infektionsmedicin pr. 1. september 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Uddannelsesudvalget i Infektionsmedicin ønsker at ændre sammensætningen af hoveduddannelsesforløb, for at opkvalificere både den intern medicinske fællesuddannelse (common trunk delen) og infektionsmedicinen. En omorganisering af hoveduddannelsen vil ikke ændre forløbsrækkefølgen, men flytte tre måneder fra den initiale uddannelsestid på Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt, Kolding. Alle hoveduddannelsesforløb vil fortsat starte og slutte på Odense Universitetshospital. De ledende overlæger og formanden for uddannelsesudvalget for den Intern Medicinske Fællesuddannelse i Syd har godkendt en ændring af hoveduddannelsesforløbet i Infektionsmedicin.

   

  Infektionsmedicin er det eneste af de ni interne medicinske hoveduddannelser, der ikke starter og slutter hoveduddannelsesforløbet på en funktionsbærende enhed (bilag 1).

   

  Sygehus Lillebælt ønsker, med udgangspunkt i Paradigmet for sammensætning af hoveduddannelsesforløb, godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, juni 2014 (bilag 2), en drøftelse af sammensætning af hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd og Rådets stillingtagen til, om den ønskede ændring af infektionsmedicinske hoveduddannelsesforløb kan imødekommes.

   

  Nuværende hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Infektionsmedicin, godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse:

   

  Afd. Q, OUH

  KMA, OUH

  Afd. Q, OUH

  Kolding, Medicinske sygdomme

  Afd. Q, OUH

  12 mdr.

  3 mdr.

  3 mdr.

  18 mdr.

  24 mdr. inkl. tropekursus

  Placeringen af de 2 x 3 måneder på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH kan være forskellig fra opslagsrunde til opslagsrunde

   

  Indstilling til fremtidig sammensætning af hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Infektionsmedicin:

   

  Afd. Q, OUH

  KMA, OUH

  Kolding, Medicinske sygdomme

  Afd. Q, OUH

  12 mdr.

  3 mdr.

  21 mdr.

  24 mdr. inkl. tropekursus

  Placeringen af de 2 x 3 måneder på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH kan fortsat være forskellig fra opslagsrunde til opslagsrunde

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse:

   

  • har en principiel drøftelse om sammensætningen af forløb i funktionsbærende enhed og højt specialiseret enhed i hoveduddannelsen

   

  • træffer beslutning om, hvorvidt den indstillede ændring af infektionsmedicinske hoveduddannelsesforløb kan imødekommes

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Indstillingen fra Uddannelsesudvalget for Intern medicin: Infektionsmedicin blev fremlagt af udvalgsformand Janne Jensen på video fra Grønland.

   

  Forslaget udspringer af Lægedækningsudvalgets rapport, hvori det foreslås, at henlægge mest mulig uddannelsestid til de regionale sygehuse.

   

  I målbeskrivelsen for specialet står der: ”Det typiske forløb er Fase I på en infektionsmedicinsk specialafdeling, 3 måneders ansættelse på klinisk mikrobiologisk afdeling, efterfulgt af ansættelse (Fase II) på en bred intern medicinsk afdeling og afslutningsvis ansættelse (Fase III) på en infektionsmedicinsk specialafdeling”.

   

  I Videreuddannelsesregion Nord og Øst er forløbene sammensat på denne måde.

   

  Forslaget blev diskuteret i rådet. Der blev spurgt til, om uddannelsesudvalget anså det for fagligt forsvarligt at ændre de infektionsmedicinske hoveduddannelsesforløb, så de ligner de øvrige intern medicinske hoveduddannelsesforløb (2 år FBE + 2 år HSE + 1 år FBE).

   

  Uddannelsesudvalgets formand Janne Jensen mente godt, at dette kunne lade sig gøre. Det fremlagte forslag er dog det, som man kunne blive enige om i udvalget.

   

  Det blev foreslået, om man eventuelt skulle bede uddannelsesudvalget udarbejde et forslag til sammensætning af forløbet, hvor det starter og slutter på regionssygehus. Der er sket meget siden forløbene blev planlagt, fx er der flere fastansatte speciallæger i Intern Medicin: Infektionsmedicin i Kolding nu.

   

  Det blev påpeget, at det også er vigtigt at lytte til uddannelsesudvalgenes indstillinger – hvis uddannelsesudvalgenes forslag om mindre ændringer resulterer i, at rådet anmoder om meget større ændringer, kan dette afskrække uddannelsesudvalgene fra at komme med forbedringsforslag.

   

  Der er en forventning om, at der snart kommer en speciallægekommission. Derfor blev det besluttet at vente med en større omlægning af dette speciales forløb, indtil der forventeligt skal ske en fælles gennemgang af alle specialer.

   

  Uddannelsesudvalgets indstilling godkendes.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  4. Status på arbejdet i arbejdsgrupperne om de almen medicinske hoveduddannelseslæ-gers trivsel i sygehusansættelserne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 25. september 2018 blev en undersøgelse gennemført af Yngre læger fremlagt. Yngre Læger har i en landsdækkende undersøgelse spurgt deres medlemmer under hoveduddannelse i almen medicin om deres oplevelse af de kliniske ophold, der udgør to og et halvt år af den fire og et halvt år lange uddannelse. 
   

  En af hovedpointerne fra undersøgelsen er, at op mod 80 % af hoveduddannelseslægerne i almen medicin oplever ensomhed under de kliniske ophold, hvilket hæmmer deres trivsel og mulighed for læring. Undersøgelsen viste også, at der er en direkte sammenhæng mellem lægernes tilfredshed med graden af supervision under uddannelsen og lægernes trivsel.

   

  På baggrund af drøftelserne i rådet på mødet d. 25. september 2018 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe i hvert af de fire geografiske områder, som de almen medicinske uddannelsesforløb er organiseret i omkring de fire sygehusenheder.

   

  På mødet vil en repræsentant for hver arbejdsgruppe fortælle om, hvilke tiltag man har planlagt at arbejde videre med i området.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Sønderjylland:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 4.1.

   

  Nogle af de ting man vil arbejde videre med i område Sønderjylland er:

   

  • Der udpeges 2 UKYL-læger blandt AP lægerne (én tidlig og én sent i hoveduddannelsesforløbet).

   

  • Månedligt eftermiddagsmøde for AP-læger i arbejdstiden (kl. 14.30-16.00) m/ obligatorisk deltagelse, 9 møder årligt, arrangeres af UKYL(er) i samarbejde med UKO med praksisrelevant undervisning.

   

  • Sted hvor AP-lægerne kan mødes på sygehuset i arbejdstiden - implementeres i forbindelse med nyt sengetårn og flytning af afdelinger i Aabenraa.

   

  • Faste vejledere med indsigt i uddannelsesprogrammer
   • UAO på afd. eller speciallæge, fastansat på afd.
   • Vejlederne samles til opdatering, fx. fast ½ time ved/efter hvert ULV-møde.

   

  • Fokus på afdelingernes struktur mht. hvordan AP-lægerne bedst muligt indgår i arbejdsplan mht. læring:
   • relevante arbejdsopgaver
   • tandem-ambulatorier
   • deltagelse i Visitation af ptt.
   • forløb på medicinsk afd. i Sønderborg (1 år)
   • elektive afdelinger (Sønderborg)

   

  Lillebælt:

  Har holdt tre spændende møder, hvor UAOL fra alle afd. der indgår i den almen medicinske hoveduddannelse samt psykiatrien var samlet.

   

  Gruppen endte med at se mest på strukturen for forløbene – kommer med forslag til nyt forløb, hvor alle forløb starter i samme afdeling. Man regner med at have forløbene klar til 1. marts 2020.

   

  Herudover arbejdes der videre med følgende forslag:

   

  • AP vejlederkorps, kender til hvad AP læger skal igennem, evt. AP uddannelsesansvarlige overlæge – herunder at vejleder som minimum er et niveau over hoveduddannelseslægen – evt. overlæger, der selv er speciallæger i Almen medicin
  • Kontakte HU læger inden opstart i forhold til indplacering i vagtlag samt optimeret udnyttelse af kompetencer

   

  • Månedlige møder i Sygehusregi med mini temadage

   

  • Ambulatorievirksomhed - tandemambulatorier

   

  • Porteføljedagbog, hvori lægens første håndtering af en ny patientkategori superviseres

   

  • Inddragelse af Ortopædkirurgi i fremtidige forløb

   

  • Mor-Barn blok – fælles ansættelse i pædiatri og Gynækologi/Obstetrik for bl.a. at udjævne vagtbelastning

   

  • Forslag om opstart af hoveduddannelsesforløb 4 gange om året

   

  Sydvestjylland:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 4.2.

   

  • Pre-boarding til sygehusarbejdet i fase 1 fx på temadage

   

  • Tandem ambulatorier - organisering = supervision

   

  • Optimere supervision
   • Afklaring af, hvad der er supervision: Hvilken og hvornår – på denne afdeling
   • Fokus på vejledning og feedback.
   • Opmærksomhed på mulighederne for supervision i vagten.

   

  • Afdelingen kan kontakte uddannelseslægen før tiltrædelse evt. invitere til et møde

   

  • Fokus på forventningsafstemning
   • fx krav til opdateret viden inden for specialet (på h-lægens uddannelsesniveau)
   • inkl. forvent at skulle gå MV på PK-KIR afd. SVS

   

  PUF-lektorgruppen arbejder videre med en tjekliste til UAOL på sygehusafdelinger der har h-læger i almen medicin - version 1.0 er udarbejdet.

  Der arbejdes desuden med tilbud om PUF besøg/morgenundervisning med afsæt i tjeklisten, på sygehusafdelinger der har h-læger i almen medicin.

   

   

  FYN

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 4.3.

   

  Forslag til indsatser:

   

  • Trivselsmøder for afdelingens uddannelsessøgende (hver for sig)

   

  • Formaliseret/organiseret integration af supervision i driften

   

  • Italesætte, at det er et arbejde/drifts-forhold

   

  • Skabe motivation og forståelse for ”vagten som et læringsrum”

   

  • Etablering af faglige og sociale netværk. Netværk løfter trivsel (fx i forhold til ensomhed)
  • Etablering af mentorordning (som i Svendborg, hvor 3 overlæger, der selv har været igennem et AM forløb er mentorer).

   

  • Etablering af introduktionsmøder i starten af sygehusdelen, med deltagelse af uddannelsesansvarlige- og/eller ledende overlæger fra de afdelinger der indgår i sygehusdelen.

   

  På næste møde deltager de uddannelsesansvarlige overlæger, og med et fokus på:

  • Etablering af introduktionsmøder
  • Supervision: Hvad og hvordan gør vi på de forskellige afdelinger pt. Redegørelse for supervision for henholdsvis AP-læger og andre H-læger på afdelingerne.

   

   

  Diskussion i rådet:

   

  Det er tanken, at grupperne på baggrund af dagens ideudveksling kan arbejde videre lokalt.

  Hvert område afrapporterer til sekretariatet til et fælles idekatalog, som fremlægges på næste møde i Det Regionale Råd.

   

  Det blev foreslået, at AP-lægerne evt. selv også bidrager med fx undervisning på afdelingen i hvad man ser i praksis? Undervise næste hold hoveduddannelseslæger?

   

  I Lillebælt har man talt om at etablere et almen medicinsk vagtlag, men det kommer til at udtynde de øvrige vagtlag for meget og er derfor ikke muligt p.t.

   

  Der er flere fællestræk i det, der er kommet frem. Det handler meget om struktur. Det lyder derfor til, at det er vigtigt med tilrettelæggelse af dette.

   

  Det er vigtigt, at sygehusene har fokus på, hvad det er for nogle samarbejdspartnere de gerne vil uddanne i praksis. Gode dygtige almen medicinere giver mindre belastning af sygehusene.

   

  Der blev spurgt om psykiatrien kan biddrage til løsning af ensomhedsfølelsen? Det blev nævnt, at psykiatrien er gode til at undgå ensomhedsfølelse hos hoveduddannelseslægerne.

   

  Arbejdsgrupperne fik ros for deres arbejde – der ligger mange spændende initiativer forude.

   

  Videreuddannelsessekretariatet udarbejder et idekatalog på baggrund af gruppernes arbejde. Dette fremlægges på næste møde i rådet.

   

  På mødet til marts 2020 ser rådet på status på indsatserne i de fire områder.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  5. Godkendelse af uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Akutmedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det regionale uddannelsesudvalg i akutmedicin har udarbejdet det første uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i det nye lægefaglige speciale.

   

  Uddannelsesudvalget har arbejdet tæt sammen med alle involverede lægefaglige specialer omkring udarbejdelsen af uddannelsesprogrammet. Allerede i den indledende fase blev de øvrige specialer inviteret til at komme med deres input til opfyldelse af målbeskrivelsens kompetencer. Efterfølgende har udvalget arbejdet videre med uddannelsesprogrammet, og i januar 2019 blev der afholdt individuelle dialogmøder med alle involverede lægefaglige specialer, hvor udvalgets oplæg til uddannelsesprogram blev drøftet. På baggrund af disse møder foretog udvalget en række tilpasninger. Alle involverede specialer har i forbindelse med dialogmøderne tilkendegivet, at de kan se sig selv som en del af uddannelsen.

  I februar har uddannelsesudvalget haft et møde med de lægefaglige direktører, hvor uddannelsesprogrammet ligeledes blev præsenteret.

   

  De første ordinære hoveduddannelsesforløb forventes opslået til besættelse i efteråret 2019.
   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse:

  • godkender det fremsendte uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i akutmedicin

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Der blev spurgt til, hvor meget indflydelse specialerne har haft i speeddating-processen? Nogle forslag er indarbejdet – andre er ikke.

   

  Det blev påpeget, at det er problematisk med den fragmenterede uddannelse. Det anerkendes at målbeskrivelsen giver svære rammer for tilrettelæggelse af uddannelsen. Læger lærer ved at arbejde, det er derfor uheldigt med det anvendte sprog - ”ophold”, ”besøg” og ”dage” giver indtryk af ”turistadfærd” – at uddannelseslægen er på besøg – ikke på arbejde.

   

  Flere deler denne bekymring – dog konkluderes det, at nu er processen sat i gang. I takt med, at strukturen på sygehusene justeres i forhold til disse nye speciallæger, skal målbeskrivelse og uddannelsesprogram nok revideres igen inden længe.

   

  Der var enkelte sproglige rettelser, som sendes til sagsbehandleren for Akut medicin, Mikael Giødesen.

   

  Uddannelsesprogrammet blev godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  6. Pause
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 19/8565
  7. Opfølgning på inspektorrapport fra Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa v/ Bjarke Kryger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af inspektorbesøg på Afsnit for børn og unge, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa d. 16. november 2018 er der udarbejdet inspektorrapport.

  Afdelingen har fået vurderingen ”Utilstrækkelig” for temaerne ”Uddannelsesprogram”, ”Uddannelsesplan”, ”Akademiker”, ”Forskning”, ”Læring og kompetencevurdering” og ”Arbejdstilrettelæggelse”.

   

  Inspektorerne har på denne baggrund opstillet en række indsatsområder med forholdsvis korte tidshorisonter. Uddannelseskoordinerende overlæge Bjarke Kryger vil redegøre for, hvordan afdelingen har planlagt at håndtere disse indsatsområder.

   

  Afdelingens tiltag er desuden beskrevet i vedhæftede bilag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Se vedhæftede bilag for en beskrivelse af afdelingens tiltag.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  8. Godkendelse af årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd for 2018. Årsberetningen er forkortet i omfang i forhold til tidligere idet, der i højere grad linkes til sekretariatets hjemmeside.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Årsberetningen blev godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

   

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

   

  1. Odense Universitetshospital

  Man har valgt at bede om en ekstra fremlæggelse af status for uddannelseskvaliteten på Ortopædkirurgisk Afd. i det lokale videreuddannelsesråd da evalueringerne fra afdelingen stadig skiller sig ud fra de øvrige.

   

  1. Sygehus Lillebælt

  Der arrangeres møder for KBU-lægerne 2 timer en eftermiddag, hvor man taler med dem om det at blive læge og hvad vi og de brænder for.

   

  1. Sygehus Sønderjylland

  Stort tidsforbrug på efterdønninger efter DR’s udsendelser om udenlandske læger. Ikke alt blev vinklet, som man kunne ønske sig.

  Uddannelseslæger med udenlandsk baggrund føler sig ramt.

   

  Det går godt med at rekruttere læger – har fået 61 nye læger.

  Prioriterer god uddannelse og vejledning – derfor skal alle deltage i vejlederkursus.

   

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Her er man i gang med at bygge ny sengebygning.

   

  1. Psykiatrien

  Har haft besøg af fire uddannelsessøgende læger omkring oplevet dårlig uddannelseskvalitet i Vejle. Dette er man i gang med at kigge på.

   

  1. Praksisafdelingen

  Ikke til stede

   

  1. Praksiskoordinatorer

  Regeringen har en udvidelse i antal uddannelsesforløb i Almen medicin på vej.

  Almen medicin er det speciale med flest ubesatte forløb i hele landet – har vi ansøgere til det?

  Det er spørgsmålet om sygehusafdelingerne kan rumme de flere hoveduddannelseslæger i almen medicin?

   

  1. Syddansk Universitet

  Status på etablering af lægeskole i Esbjerg: SDU har ikke kunnet komme igennem med, at kommende studerende ifb. med ansøgning om optagelse på studiet kan vælge mellem kandidatuddannelse i Esbjerg og Odense, idet der ikke er lovhjemmel til dette. Universitetet må kontakte de studerende efterfølgende og etablere en procedure for udvælgelse.

   

  Det bliver en meget praksisnær uddannelse med fremmøde i deres stamafdeling/almen praksis 2 dage om ugen – evt. som halve eller hele dage på de semestre, hvor de ikke er i klinikophold.

   

  1. Uddannelsessøgende læger

  Har afholdt døgnseminar om kollegiale netværk

  Møde om Svendborgsagen med god konstruktiv debat.

   

  Kommentarer fra rådet: Det ser ud til at STPS har fundet niveauet - vi skal passe på ikke at tale sagen op.

   

  Vigtigt at understrege overfor uddannelseslægerne, at der er fuld opbakning til dem.

   

  1. PUF-lektorer

  Forbereder to dages nationalt PKL/PUF-seminar under overskriften ”Mesterlærling” med bl.a. oplæg af Lene Tanggaard.

   

  1. Grønland

  Er gået i gang med systematisk at opslå de uddannelsesforløb, der er godkendt i Grønland.

  Grønland vil gerne indgå i flere af introduktionsstillingerne i flere specialer – evt. godkendt som 6 mdr. suppleret med ansættelse i Danmark.

   


  Sagsnr. 19/8565
  10. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 4. december 2018 været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 12. december 2018.

  Dagorden og referat fra møder er vedhæftet.

   

  Bemærk dagsorden til møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i morgen d. 6. marts 2019.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har set på de laboratoriemedicinske specialer.

   

  Det forventes, at der snart nedsættes en speciallægekommission.

   

  KBU-uddannelsen vurderes, ser den rigtig ud eller skal den ændres? Mange lande omkring os har ikke KBU-lignende ansættelser.

   

  Der blev udtrykt håb om et mindre rigidt system med mere decentralt råderum efter ny speciallægekommission.

   

  Det blev nævnt, at det er ærgerligt, at sygehuse må afvise læger, der søger evalueringsansættelser, fordi der ikke er ledige KBU-forløb og økonomien i afdelingerne er stram

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)      Indkomne inspektorrapporter

   

  Hjerne og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland (modtaget 29/11-18)

  Temaet ”Medicinsk ekspert” og ”læring og kompetencevurdering” har vurderingen ”Utilstrækkelig”.

  Opfølgning: Der er fulgt op på de nævnte områder.

   

  Øjenafdelingen, Vejle Sygehus (modtaget 7/12-18)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Hjerne og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt, Kolding (modtaget 11/1-19)

  Temaet ”Uddannelsesprogram” og ”Forskning” har vurderingen ”Utilstrækkelig”.

  Opfølgning: Inspektorrapporten behandles på næste møde i Uddannelsesudvalget.

   

  Afsnit for Børn og unge, Sygehus Sønderjylland (modtaget 11/1-19)

  Se punkt 7 ovenfor.

   

  Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland (modtaget 14/1-19)

  Temaet ”Akademiker” og ”Undervisning” har vurderingen ”Utilstrækkelig”.

  Opfølgning: Afdelingen arbejder videre med de indsatsområder, som inspektorerne peger på.

   

  Bedøvelse og intensiv, Sygehus Sønderjylland (modtaget 24/1-19)

  Temaet ”Konferencens læringsværdi”, ”Læring og kompetencevurdering” og ”Arbejdstilrettelæggelse” har vurderingen ”Utilstrækkelig”.

  Opfølgning: Inspektorrapporten behandles på næste møde i Uddannelsesudvalget.

   

  b)     Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb

  Oversigt over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb for 2018 vil blive vist.

   

  c)      Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  a)      Ingen bemærkninger

  b)      Almen medicin er topscorer i antal ubesatte forløb i alle tre videreuddannelsesregioner.

  c)      Der er givet 15 dispensationer fra femårskrav i Region Syddanmark.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8565
  12. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

  11. juni 2019 kl. 13:00 til 16:00

  25. september 2019 kl. 13:00 til 16:00

  3. december 2019 kl. 13:00 til 16:00

   

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Mødedatoer er taget til efterretning.


  Sagsnr. 19/8565
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 05-03-2019

  Tak til yngre læge Henrik Tarp Hansen, som udtræder af rådet.

   

  Vedr. Transportkursus:

  I målbeskrivelsen for KBU er ambulanceledsagelse ikke længere en kompetence, der skal opnås. Derfor er Transportkurset ændret, så der nu bruges meget tid på at træne klargøring/stabilisering af patienter til transport, modtagelse af patienter, der ankommer med ambulance og intrahospital transport.

   

  Det blev nævnt, at det er en falsk tryghed at sende en KBU-læge med i en ambulance med kritiske patienter. Der var derfor sygehusenheder, der før ændring af akutkurset pba. af KBU-lægernes nye målbeskrivelse fra 2016, var ophørt med at anvende KBU-læger ved overførsel af patienter, mens andre fortsat benytter KBU-læger i vagt som ambulanceledsager, og derfor efterspørger transportdelen på akutkurset.

   

  På en af sygehusenhederne har yngre læger i introduktionsstillinger efterspurgt et transportkursus forud for, at de skal ledsage patienter ved ambulancetransport.

   

  Det blev fremført at sygehusenes instrukser er tilrettet efter patientens sværhedsgrad. Afhængigt af patientens sværhedsgrad vurderes det, hvilken type læge, der kan ledsage. Hvis patientens tilstand er kritisk er det anæstesien, som kører med.

   

  Det besluttes, at akutkurset og dets indhold dagsordensættes på mødet i Det Regionale Råd i juni.

   


  Siden er sidst opdateret 14-3-2019

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring