Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 04. december 2018

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 04. december 2018

Mødedato
04-12-2018 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7, Regionshuset,Damhaven 12, 7100 Vejle

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Peder Charles
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ida Erika Wieborg von Rosen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nina Sass
 • Daniel Rotenberg
 • Nivethitha Ilangkovan
 • Iben Thusing
 • Berit Bjerre Handberg

 • Afbud
 • Anders Meinert Pedersen
 • Helle Ibsen
 • Henrik Tarp Hansen
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 25. september 2018
  3. Etablering af en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg
  4. Opfølgning på inspektorrapport fra Ortopædkirurgisk Afd. OUH Odense og Svendborg v/ lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  5. Godkendelse af revideret kommissorium for Uddannelsesudvalget for Den Intern Medicinske Fællesuddannelse (Common trunk) i Videreuddannelsesregion Syd
  6. Pause – med æbleskiver og gløgg
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden – herunder pointer fra Temadag ”Inspiration til det fremtidige lægeprognosearbejde” afholdt af Sundhedsstyrelsen
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 18/21132
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Dagsordenen blev godkendt.

   

  Der blev budt velkommen til cheflæge Berit Bjerre Handberg, Grønland.

   

  Tak til professor Peder Charles, som stopper som konsulent pr. 31. december 2018.


  Sagsnr. 18/21132
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 25. september 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Referatet er godkendt

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21132
  3. Etablering af en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Etablering af en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, og lokale muligheder for toning af uddannelsen i retning af endnu tættere tilknytning til praksis i nærmiljøet v/ sekretariatschef Merete Munk, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet, Odense

   

  Der vil blive præsenteret en status for arbejdet med etablering af en lægeuddannelse i Esbjerg, herunder rekruttering af studerende og tilrettelæggelse af arbejdet frem mod etablering. Efterfølgende drøftes muligheden for at sætte et særligt præg på uddannelsen, som bidrager til at sikre, at de studerende bliver i regionen, og at de bliver bedst muligt klædt på til arbejdsmarkedet som nyuddannet læge.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Se det vedhæftede oplæg.

   

  Etableringen af en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg er gået meget hurtigt. Uddannelsen er blevet prækvalificeret d. 27. november 2018 – dog er finansieringen ikke endeligt afklaret.

   

  Optagelsesproceduren er ikke fastlagt. Man stiler efter en model, hvor ansøgerne ved optagelsestidspunktet ved, hvor de skal tage deres kandidatdel. Lægestudiet er attraktivt, de studerende lever med, at skulle læse der, hvor de er kommet ind.

   

  SDU har det samme antal kandidatpladser som hidtil, heraf flyttes 30 til Esbjerg. Alle universiteterne har fået justeret deres antal kandidatpladser, så det passer med det forventede frafald på bachelordelen, hvilket skulle reducere overflytninger mellem universiteterne.

   

  Uddannelsen i Esbjerg:

   

  •          En praksisnær uddannelse på sygehuset

  •          Mentorordning

  •          Deltagelse i faglige og sociale tilbud på sygehusets afdelinger

  •          Et moderne forskningsmiljø

  •          Stamafdeling fra kandidatuddannelsens begyndelse

   

  De studerende kan tilknyttes enten en afdeling eller en almen praksis.

   

  Kan man udvide princippet om at de studerende har en stamafdeling til de andre sygehuse?

   

  Man forventer, at oprette nogle af de samme profil-spor i Esbjerg, som man har i Odense.

  Undervisningen på kandidatdelen skal foregå i Esbjerg, hvis ikke der er undervisere må man skaffe dem. Undervisningen kan også ske ved praktiserende læger.

   

  Der er flere alment praktiserende læger med i arbejdsgruppen, som sikrer at almen praksis kommer til at spille en rolle i uddannelsen.

   

  Man kunne overveje fælles eksaminer på universiteterne i Danmark – det er et stort arbejde at udarbejde og afholde eksamen.

   

  Det er vigtigt at tale uddannelsen i Esbjerg op – det skal være et positivt tilvalg.

   

  Kan Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse sætte fokus på, om vi kan gøre mere for at fastholde lægerne i Region Syddanmark efter end studie – og efter endt speciallægeuddannelse?

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21132
  4. Opfølgning på inspektorrapport fra Ortopædkirurgisk Afd. OUH Odense og Svendborg v/ lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af inspektorbesøg på Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital

  Odense og Svendborg d. 28. og 29. maj 2018 er der udarbejdet inspektorrapport.

  Afdelingen i Odense har fået vurderingen ”Særdeles problematisk” for temaerne ”Konferencens læringsværdi”, ”Læring og kompetencevurdering” og ”Arbejdstilrettelæggelse”.

  Afdelingen i Svendborg har fået vurderingen ”Utilstrækkelig” for temaerne ”Introduktion til afdelingen”, ”Undervisning” og ”Konferencens læringsværdi”.

   

  Inspektorerne har på denne baggrund opstillet en række indsatsområder med forholdsvis korte tidshorisonter. Uddannelseschef Niels Thomas Hertel redegjorde på seneste møde i Rådet d. 25. september 2018 for, hvordan afdelingen har planlagt at håndtere disse indsatsområder.

   

  Lægelig direktør Kim Brixen vil på dagens møde orientere om status for afdelingens arbejde med indsatsområderne.

   

  Inspektorrapporterne fra besøgene findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/odense-universitetshospital/ortopaedkirurgisk-afdeling-o

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Afdelingen og sygehusledelsen er meget kede af denne inspektorrapport.

   

  Indsatsområder:

  Kompetencevurdering: Det er kritisk, at nogle uddannelseslæger havde fået godkendt kompetencer, som de ikke havde erhvervet. Der er udsendt kompetencevurderingsmateriale og introduktionssamtalemateriale ud til alle vejledere for at sætte fokus på dette.

   

  Arbejdstilrettelæggelse: Hoveduddannelseslæger og KBU-læger (under supervision) skal bidrage til skadestuearbejdet.

  Skadeambulatoriet: har tidligere været blandet af alle typer skader – arm, knæ hofte mv. Bliver ændret sådan, at patienten ses i det tilhørende ambulatorie.

   

  Røntgenkonference: De yngre læger sættes på skema til at følge røntgen – så de også lærer dette.

   

  Konference: Uddannelse er sat på programmet hver morgen.

   

  Kompetencevurdering kan sættes i system så det følger uddannelsesprogrammet.

   

  Det er svært at komme til bunds i denne sag, da afdelingen ikke ved, hverken hvilken vejleder eller hvilke uddannelseslæger, der har fået godkendt kompetencer uretmæssigt.

   


  Sagsnr. 18/21132
  5. Godkendelse af revideret kommissorium for Uddannelsesudvalget for Den Intern Medicinske Fællesuddannelse (Common trunk) i Videreuddannelsesregion Syd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommissoriet for Uddannelsesudvalget for Den Intern Medicinske Fællesuddannelse (Common trunk) i Videreuddannelsesregion Syd er opdateret i samarbejde med formanden for uddannelsesudvalget for Den Intern medicinske Fællesuddannelse samt i henhold til de gældende vedtægter for uddannelsesudvalg fra den 26. september 2016.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Kommissoriet er godkendt.

   

  Det blev præciseret, at generalistkompetencerne er meget vigtige. Patienterne fejler ofte flere ting.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21132
  6. Pause – med æbleskiver og gløgg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 18/21132
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

   

  Odense Universitetshospital

  Sygehus Lillebælt

  Sygehus Sønderjylland

  Sydvestjysk Sygehus

  Psykiatrien

  Praksisafdelingen

  Praksiskoordinatorer

  Syddansk Universitet

  Uddannelsessøgende læger

  PUF-lektorer

  Grønland

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018
  1. Odense Universitetshospital

  Man har afholdt ”speeddating” med alle afdelinger i forhold til implementering af uddannelsesstrategien og der er mange nye initiativer i gang ude i afdelingerne.

   

  1. Sygehus Lillebælt

  Der er planlagt opstart af almen medicinsk arbejdsgruppe om hoveduddannelseslægernes sygehusophold.

   

  1. Sygehus Sønderjylland

  Der har været inspektorbesøg.

   

  Der er en del udenlandske læger ansat, som mangler viden om det danske uddannelsessystem og vejledning. Den Lægelige Videreuddannelse har oprettet vejlederkurser for at afhjælpe dette. Nogle er dog blevet aflyst igen, pga. for få tilmeldte kursister. Direktionen har netop udmeldt, at det er en ”skal-opgave” at uddanne sig som vejleder.

   

  Der afholdes fyraftensmøde hver måned.

   

  Der er planlagt opstart af almen medicinsk arbejdsgruppe om hoveduddannelseslægernes sygehusophold efter dette møde i dag

  .

  Meget fin medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Sygehus Sønderjylland denne gang. Det betyder meget for uddannelse og rekruttering.

   

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Anna-Marie Bloch Münster er ansat som ny lægelig direktør.

  Ny konstitueret ledende overlæge på FAM: Trine Vestergaard.

   

  Anvendelse af færdighedslaboratoriet på OUH fungerer bedre. Udstyret er teknisk avanceret og kan ikke flyttes rundt.

   

  1. Psykiatrien

  Videreuddannelses-temadag aflyst pga. for få deltagere.

   

  1. Praksisafdelingen

  Ikke til stede

   

  1. Praksiskoordinatorer

  Specialet almen medicin har besluttet at stoppe med at opslå sammenhængende forløb, da der ikke kom ekstra ansøgere på denne baggrund, og det samtidigt var en betydelig ekstra udfordring rent administrativt.

   

  1. Syddansk Universitet

  Universitetet har fået besked fra ministerriet om, at de ikke længere kan udbetales transportgodtgørelse til de studerende i forbindelse med klinikophold.

   

  Dette gælder også for en lang række andre uddannelser end medicinstudiet.

   

  I forhold til senere rekrutteringsmuligheder til sygehusenheder og almen praksis uden for Odense, er det ikke hensigtsmæssigt at påføre nogle studerende ekstra udgifter til klinikophold. Det Regionale Råd ønsker derfor, at Koncernledelsesforum tager stilling til, om man skal henvende sig til relevante ministerier og Sundhedsstyrelsen om det uhensigtsmæssige i ikke at kompensere de studerende økonomisk.

   

  1. Uddannelsessøgende læger

  På nyligt afholdt repræsentantskabsmøde i Yngre Læger er der valgt ny formand - Helga Schultz. Herudover er Kim Agerholm Brogaard og Christina Frøslev-Friis valgt til bestyrelsen.

   

  Der er fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle i 2019. De uddannelsessøgende læger fremsender måske et punkt om dette til et kommende møde i rådet.

   

  Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen har vist, at de yngre læger vurderer arbejdsmiljøet rigtigt godt i Region Syddanmark. Data fra undersøgelsen kan evt. udspecificeres mere.

   

  Yngre læger roste spillet ”Tradeoff”, som blev præsenteret på sidste møde i rådet.

   

  1. PUF-lektorer

  Professor Peder Charles stopper pr. 31. december 2018.

  Der er udviklet et Generelt vejlederkursus, hvor vejlederen tager en uddannelsessøgende med på kurset.

  Nye kurser for uddannelsesansvarlige overlæger samt et kursus om uhensigtsmæssige forløb præsenteres på næste møde i rådet.

   

  1. Grønland

  Afstandsudfordringerne i DK blegner, når man taler Grønlandske forhold.

   

  Man er i gang med at kigge på uddannelsesforløbene i den lægelige videreuddannelse i Grønland. Forløbene vil fremover blive opslået mere systematisk, og ikke kun når der er en potentiel ansøger.

   

  Der arbejdes med at optimere kursuspakkerne til uddannelsesforløbene, så rejsetiden kan begrænses. Hvis det er nødvendigt, at rejse til Danmark kan man prøve, at samle kurserne.

   


  Sagsnr. 18/21132
  8. Meddelelser fra formanden – herunder pointer fra Temadag ”Inspiration til det fremtidige lægeprognosearbejde” afholdt af Sundhedsstyrelsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 25. september 2018 været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 3. oktober 2018 og i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. november 2018.

   

  Dagsorden og referat fra møder er vedhæftet.

   

  Lægelig direktør Michael Dall vil kort orientere om pointer fra Temadag ”Inspiration til det fremtidige lægeprognosearbejde” afholdt af Sundhedsstyrelsen d. 22. november 2018 (program vedhæftet).

   

  Til inspiration er videooplæg fra temadagen om ”strategisk arbejdsstyrkeplanlægning” af cheflæge i Grønland Berit Bjerre Handberg tilgængeligt på linket her:

  https://region-midtjylland.23video.com/secret/35854019/6c3943f4ebb33f6e85b0670b6ae56754

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplaner har ikke løst udfordringen med fordeling af læger i hele landet.

   

  Der er ingen lande, der har løst udfordringen med at få lægerne til at bo der, hvor patienterne er. I Australien, hvor man har haft 10 års ”værnepligt” som læge i et udkantsområde, har det vist sig, at det ikke virker på langt sigt. Når der er gået 10 år og 1 dag så rejser lægerne ”hjem” igen.

   

  Man kan overveje, om arbejdet med udarbejdelse af prognoser og dimensioneringsplaner fremadrettet kan hjælpe med til at løse udfordringerne med fordeling af læger i hele landet.

  Nogle taler for mere regional styringsret og fleksibilitet i forhold til dimensionering.

   

  Det blev nævnt, at det opleves, som om sygehusene kæmper indbyrdes for de samme læger i stedet for at kæmpe om at få flere uddannelseslæger til regionen fra de andre regioner.

  Sygehusledelserne oplever ikke denne konkurrence mellem sygehusene. Man prøver at samarbejde bedst muligt.

   

  Regionen vil senere søge om at få en ordning ligesom i Køge, hvor de nyuddannede læger fra Køge ikke indgår i KBU-fordelingen og er sikret et KBU-forløb nær Køge – samt en valgfri introduktionsstilling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21132
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indkomne inspektorrapporter

   

  Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus (modtaget 2/11-18)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Urinvejskirurgi, Sygehus Sønderjylland (modtaget 26/11-18)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  a)      Ingen kommentarer

   

  b)      Der er 18 læger, der har fået dispensation fra femårskravet v/ overlægebedømmelse i 2018.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21132
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

  5. marts 2019 kl. 13:00 til 16:00

  11. juni 2019 kl. 13:00 til 16:00

  25. september 2019 kl. 13:00 til 16:00

  3. december 2019 kl. 13:00 til 16:00

   

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Taget til efterretning.

   


  Sagsnr. 18/21132
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 04-12-2018

  Intet


  Siden er sidst opdateret 14-12-2018

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring