Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 25. september 2018

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 25. september 2018

Mødedato
25-09-2018 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Peder Charles
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ida Erika Wieborg von Rosen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen
 • Jakob Ousager
 • Iben Thusing
 • Marianne Fløjstrup
 • Nina Sass
 • Daniel Rotenberg
 • Peter Charles
 • Nivethitha Ilangkovan

 • Afbud
 • Merete Munk
 • Kim Brixen
 • Jakob Ousager

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. juni 2018
  3. TRADEOFF – et spil om at lykkes som KBU-læge v/ PUF-lektor Helle Ibsen
  4. Tema: Almen medicinske hoveduddannelseslægers kliniske ophold
  5. Pause – med mulighed for at se på spillet TRADEOFF i lokalet
  6. Udvidelse i dimensioneringen af Almen medicin på baggrund af regeringens udspil ”En læge tæt på dig”
  7. Indtryk fra AMEE-konference 2018 v/ PUF-lektor Thorsten Schumann m.fl.
  8. Opfølgning på inspektorrapport fra Ortopædkirurgisk Afd. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus v/ Uddannelseschef overlæge Niels Thomas Hertel, OUH
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  10. Meddelelser fra formanden
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  12. Kommende møder
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 18/21131
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til Godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Dagsordenen blev godkendt.

  Der blev budt velkommen til nye medlemmer af Det Regionale Råd: Overlæge Nina Sass, Sygehus Lillebælt, Praktiserende læge Daniel Rotenberg (PLO) og Nivethitha Ilangkovan (YL).


  Sagsnr. 18/21131
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. juni 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Referatet blev godkendt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21131
  3. TRADEOFF – et spil om at lykkes som KBU-læge v/ PUF-lektor Helle Ibsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er langt fra studieliv til arbejdslivet i en travl klinisk hverdag. Region Syddanmark har i samarbejde med Copenhagen Game Lab udviklet et simulationsbrætspil, der illustrerer, hvordan det kan være at stå i en situation, hvor lægen skal prioritere egen læring og sikker patientbehandling samtidig med, at der er begrænsede ressourcer, og det er nødvendigt at træffe et valg.

  Spil som læringsmetode skaber en fiktiv ramme, hvor lægen kan afprøve sine idéer, begå fejl og blive klogere, helt uden at sætte patientsikkerheden, samarbejdsrelationer eller ressourceforbrug over styr. Og så er læring gennem spil både sjovt og engagerende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Der vil være mulighed for at se på spillet i pausen efter temadrøftelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  PUF-lektor Helle Ibsen præsenterede spillet.

  Kan man lette overgangen fra at være studerende til KBU-læge gennem et spil?

  ”Tradeoff” er et analogt spil, hvor spillepladen er en nattevagt. Man spiller fire runder af ca. 15 minutters varighed. Spillerne spiller sammen mod brættet.

   

  Spillet har indlagte dilemmaer, hvor ressourcerne skal prioriteres fornuftigt. Spillet er engagerende og kan spilles alle steder.

   

  I pausen blev der spurgt til, om alle afdelinger med KBU-læger kunne få et spil ud i afdelingen, da det kan være vanskeligt i praksis at låne spillet fra regionshuset.

   

  Spillet kan købes hos Copenhagen Game Lab https://cphgamelab.dk/ til 10.000 kr. pr. spil til købere udenfor regionen.

   

  Hvis spillet købes til brug i Region Syddanmark kan det købes gennem Lærings- og Forskningshuset i Sygehus Sønderjylland ved Jan Toft henv. på Jan.A.Toft@rsyd.dk, hvor spillet kan købes til 1.700 kr. pr. spil inkl. porto, når Lærings- og Forskningshuset indkøber 10 ad gangen.

   

  Se vedhæftede reklame for spilet. Bilag 3.1 samt oplæg Bilag 3.2.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21131
  4. Tema: Almen medicinske hoveduddannelseslægers kliniske ophold
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Yngre læger har i en landsdækkende undersøgelse spurgt deres medlemmer under hoveduddannelse i almen medicin om deres oplevelse af de kliniske ophold, der udgør to og et halvt år af den fire og et halvt år lange uddannelse.
  På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25. september 2018 vil hoveduddannelseslæge i almen medicin Kim Brogaard fremlægge undersøgelsen og dens hovedpointer.

   

  En af disse hovedpointer er, at op mod 80 % af lægerne i almen medicin oplever ensomhed under de kliniske ophold, hvilket hæmmer deres trivsel og mulighed for læring. 

   

  De ledende overlæger på sygehusene oplever samtidig, at en mindre del af lægerne mangler robusthed og at flere ønsker at blive fritaget for vagt, så de alene indgår i ambulant dagtid. Samtidig arbejder omkring 80 % på deltid under de kliniske ophold, hvilket kan få den konsekvens, at opholdene på de enkelte afdelinger bliver forskudt fra andre almen medicinere. Dette er med til at forstærke følelsen af ensomhed.

  Der er allerede igangsat forskellige initiativer til at øge trivslen ude på sygehusene og bl.a. har OUH Svendborg overvejelser om et mentorprojekt, hvor den enkelte læge får tilknyttet en fast mentor på sygehuset, der har kontakt til dem under hele opholdet.

  For at skabe et forum for udveksling af gode initiativer til at styrke de kliniske ophold foreslås det, at der i forlængelse af drøftelserne på dagens møde, nedsættes arbejdsgrupper, der kan drøfte de problemstillinger, som rapporten viser og arbejde med løsningsforslag.
  Medicinsk afdeling på OUH Svendborg har tilbudt at fungere som ”laboratorium” for afprøvning af gode idéer til at styrke de kliniske ophold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse drøfter den fremlagte undersøgelse.

   

  at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender, at der nedsættes fire arbejdsgrupper, én for hvert af de fire geografisk opdelte områder, som de almen medicinske hoveduddannelseslæger arbejder i.

  Til hver af arbejdsgrupperne udpeges blandt de lægelige direktører én repræsentant. Derudover deltager én person fra psykiatrien, områdets praksiskoordinator, DYNAMU, én yngre læge repræsentant, én repræsentant fra områdets somatiske sygehus samt en PUF lektor.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Hoveduddannelseslæge i Almen medicin Kim Brogaard fremlage nogle af resultaterne fra Yngre Læges undersøgelse af uddannelsesvilkår og oplevet kvalitet i speciallægeuddannelsen blandt uddannelseslæger i Almen medicin. Undersøgelsen forventes offentliggjort i denne uge.

   

  Se det vedhæftede oplæg Bilag 4.1. samt Yngre Lægers omtale af undersøgelsen her: https://www.laeger.dk/nyhed/supervision-er-afgoerende-for-uddannelsen

  Uddannelseslægerne er generelt mere tilfredse med kvaliteten og hyppigheden af supervision i praksis end på sygehuset. Det blev foreslået, at dette til dels kunne skyldes den tættere relation og ”face to face” situation man har i praksis, som ikke er helt så let at skabe på en sygehusafdeling.

   

  En relativt stor andel af de adspurgte (27%) er i tvivl om udbyttet af returdage, men en langt større andel vil gerne have flere returdage.

   

  Det blev nævnt, at det opleves som problematisk, at en del hoveduddannelseslæger i Almen medicin allerede inden de starter beder om deltid og vagtfri stilling. Det kan i afdelingerne opleves, som om man ”melder sig ud på forhånd”.

   

  Ledende overlæge Mette Worsøe, Afdeling M/FAM OUH Svendborg Sygehus:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 4.2.

   

  Afdeling M/FAM er en stor afdeling med et meget stort uddannelsespotentiale. Der er mange uddannelseslæger ”på gennemgang” i kortere ansættelser, hvilket i nogle tilfælde resulterer i manglende engagement.

   

  Lige pt. har 17 uddannelseslæger (fra flere specialer) ud af 50 enten deltid eller/og vagtfrihed. Dette giver nogle driftsmæssige udfordringer – når nogle læger ikke tager vagter, er der andre, der må tage flere.

   

  Selvom uddannelseslægen ikke har ret til deltid, har de ofte en forventning om, at en aftale om deltid fra en afdeling følger med over i den næste afdeling.

   

  Man er meget glade for de almen medicinske hoveduddannelseslæger i Afdeling M/FAM og vil gerne arbejde med at finde en løsning på de udfordringer der er, fx gennem implementering af:

   

  Mentorordning, hvor en mentor følger lægen alle 2½ år på sygehuset

   

  Doctors lounge – et sted, hvor man som uddannelseslæge kan mødes og sparre med hinanden over en kop kaffe, få undervisning, faglige oplæg m.m.

   

  Rådets diskussion:

  Det blev også nævnt, at forventningsafstemning i forhold til sygehusopholdene er vigtigt. Opholdene er også et arbejde, hvor man samtidigt med, at man uddannes, også skal bidrage til driften.

   

  Det er vigtigt, at vejlederne er skarpe på de uddannelsessøgendes speciale og målbeskrivelse. Det blev foreslået, at opdele vejlederne i en afdeling, så de er grupperet til forskellige typer uddannelseslæger, for at forbedre vejledernes kendskab og erfaring med uddannelseslæger fra forskelige specialer.

   

  Det er tankevækkende og ærgerligt, at en tredjedel af de adspurgte føler sig ensomme i det daglige arbejde.

   

  Svarene kan være forskellige for de fire geografiske områder – man kan ikke nødvendigvis genkende mønsteret alle steder i regionen.

   

  Der blev fra sygehusene tilkendegivet forskellige holdninger til deltid:

  de unge læger har en travl hverdag – vi skal hjælpe med til at få deltid til at fungere

  vi skal prøve at tilrettelægge arbejdet godt og opfordre de yngre læger til, at de godt kan klare sig på fuld tid

   

  I de helt korte ansættelser kan deltid være en udfordring, hvis man fx kun er ansat 3 måneder - heraf 14 dage fokuseret ophold på en anden afdeling. Man skal være fokuseret for at nå det man skal på så kort tid. Afdelingerne kan godt have brug for en dialog med praksiskoordinatorerne om, hvad det er de forventer, at de yngre læger skal lære i opholdet.

   

  De meget korte ansættelser afspejler, at der på baggrund af den nye målbeskrivelse er nogle ophold, hvor der kun er ret få kompetencer, der skal erhverves. Samtidigt skal intern medicin fylde mere, hvilket levner kortere tid til andre specialer.

   

  Det er vigtigt, at planlægge supervisionen så det fungerer – fx sikre at arbejdet planlægges, så opgaverne fordeles relevant til de forskellige uddannelseslæger. God supervision giver et bedre tilhørsforhold, hvilket er medvirkende til at uddannelseslægen trives bedre.

   

  Det blev foreslået, at afholde nogle halvårlige workshops, der samler praksiskoordinatorer, uddannelsesansvarlige overlæger/vejledere, praksistutorer og hoveduddannelseslæger til networking og forventningsafstemning.

   

  Der nedsættes fire arbejdsgrupper, én for hvert af de fire geografisk opdelte områder, som de almen medicinske hoveduddannelseslæger arbejder i. Til hver af arbejdsgrupperne udpeges blandt de lægelige direktører én repræsentant. Derudover deltager én person fra psykiatrien, områdets praksiskoordinator, DYNAMU, én yngre læge repræsentant, én repræsentant fra områdets somatiske sygehus samt en PUF lektor.

   

  Den lægelige Videreuddannelse sørger for at sammensætte grupperne, indkalde til første møde og sekretariatsbetjene grupperne. Afrapportering fra arbejdsgruppernes arbejde med forslag til initiativer dagsordensættes på mødet i DRRLV i marts 2019.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21131
  5. Pause – med mulighed for at se på spillet TRADEOFF i lokalet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 18/21131
  6. Udvidelse i dimensioneringen af Almen medicin på baggrund af regeringens udspil ”En læge tæt på dig”
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af Sundhedsministeriets plan ”En læge tæt på dig” skal der ske en udvidelse i antallet af hoveduddannelsesforløb i Almen medicin på 30 forløb på landsplan i 2019 og 2020. Sundhedsstyrelsen har d. 4. juli 2018 meldt ud, at 7 af de ekstra forløb skal opslås i Region Syddanmark i 2019 og 2020.

   

  Under hensyntagen til den allerede planlagte udvidelse i antallet af hoveduddannelsesforløb i Almen medicin som følge af Dimensioneringsplan 2018-2020 foreslås det, at de 7 forløb placeres i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn – med 2 årlige forløb hvert sted. Det sidste forløb placeres i Lillebælt, men først fra efteråret 2019, da der pt. er problemer med at skaffe nok tutorpraksis.

   

  Denne fordeling samt økonomiske konsekvenser forventes endeligt godkendt af de tilhørende sygehusenheder på et kommende møde i regionens Koncernledelsesforum.

   

  Forslag til fordeling af ekstra hoveduddannelsesforløb:

  Årstal

  Hele regionen

  Fyn

  Lillebælt

  Sønderjylland

  Sydvestjylland

  2019

  7

  2

  1 (2019-2)

  2

  2

  2020

  7

  2

  1

  2

  2

   

  Udvidelsen betyder, at der i 2019 og 2020 skal opslås i alt 14 hoveduddannelsesforløb mere end allerede planlagt i Dimensioneringsplan 2018-2020.

   

   

   

  Introduktionsstillinger i Almen medicin:

  Med min. 67 hoveduddannelsesforløb skal der i henhold til dimensioneringsplanens ratio for introduktionsstillinger godkendes mellem 87 og 134 introduktionsstillinger.

   

  Forslag til fordeling af ekstra introduktionsstillinger med 90 godkendte stillinger:

  Årstal

  Hele regionen

  Fyn

  Lillebælt

  Sønderjylland

  Sydvestjylland

  2019

  14

  2 + 2

  1 + 1

  2 + 2

  2 + 2

  2020

  14

  2 + 2

  1 + 1

  2 + 2

  2 + 2

   

  Der har i den seneste ansættelsesrunde været en stigning på 40% i antallet af ansøgere til introduktionsstillinger i almen medicin og der har således været velkvalificerede ansøgere – også til yderområder, som ikke er blevet tildelt en introduktionsstilling. HR Sundhedsuddannelser havde derfor, allerede inden udspillet ”En læge tæt på dig”, planlagt at søge regionen om finansiering af en udvidelse i antallet af godkendte introduktionsstillinger i Almen medicin i 2019 op til 90 stillinger, for at sikre kvalificerede ansøgere til hoveduddannelsesforløbene.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Anette Grum-Nymann fremlagde den foreslåede fordeling af de 7 ekstra forløb. Der er i fordelingen både taget hensyn til, at man gerne vil sikre, at flest mulige af forløbene bliver besat, samtidigt med, at man forsøger at sikre rekruttering til de rekrutteringstruede områder – dette er et dilemma.

  Der har samtidigt været nødvendigt, at tage hensyn til manglen på tutorpraksis i Lillebæltområdet. Der arbejdes intensivt på at løse denne udfordring.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21131
  7. Indtryk fra AMEE-konference 2018 v/ PUF-lektor Thorsten Schumann m.fl.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  En gruppe af PUF-lektorerne har sammen med deltagere fra OUH Odense Universitetshospital deltaget i årets AMEE-konference (AMEE = The Association for Medical Education in Europe).

   

  PUF-lektorerne vil give et indblik i deres indtryk fra konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Se de vedhæftede slides i Bilag 7.1.

   

  Ud af de mange emner på konferencen har gruppen valgt at nævne følgende indslag:

   

  •          Kirurger

  •          Resiliens

  •          Fejlkultur - UTH

  •          Teams

  •          Den digitale patient

  •          Digitale værktøjer

  •          Professionalisme

  •          Feedback

   

  Det var godt med det fælles møde en aften dernede, hvor man kan samle op på udbyttet af oplæggene.

   

  Det foreslås, at man overvejer, at bridrage med posters og/eller oplæg på AMEE 2019.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21131
  8. Opfølgning på inspektorrapport fra Ortopædkirurgisk Afd. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus v/ Uddannelseschef overlæge Niels Thomas Hertel, OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af inspektorbesøg på Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital

  Odense og Svendborg d. 28. og 29. maj 2018 er der udarbejdet inspektorrapport.

  Afdelingen i Odense har fået vurderingen ”Særdeles problematisk” for temaerne ”Konferencens læringsværdi”, ”Læring og kompetencevurdering” og ”Arbejdstilrettelæggelse”.

  Afdelingen i Svendborg har fået vurderingen ”Utilstrækkelig” for temaerne ”Introduktion til afdelingen”, ”Undervisning” og ”Konferencens læringsværdi”.

   

  Inspektorerne har på denne baggrund opstillet en række indsatsområder med forholdsvis korte tidshorisonter. Uddannelseschef Niels Thomas Hertel vil redegøre for, hvordan afdelingen har håndteret disse indsatsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Afdelingen arbejder med at sikre at uddannelseslægerne kommer i alle sektorer og at de har alle kompetencer inden de godkendes.

  Der arbejdes på en handleplan som imødegår alle indsatsområder

   


  Sagsnr. 18/21131
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

   

  Odense Universitetshospital

  Sygehus Lillebælt

  Sygehus Sønderjylland

  Sydvestjysk Sygehus

  Psykiatrien

  Praksisafdelingen

  Praksiskoordinatorer

  Syddansk Universitet

  Uddannelsessøgende læger

  PUF-lektorer

  Grønland

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018
  1. Odense Universitetshospital

  Ikke yderligere.

   

  1. Sygehus Lillebælt

  Ikke yderligere.

   

  1. Sygehus Sønderjylland

  Vi vil gerne gøre vores vejledere bedre opdaterede og afholder vejlederkursus i samarbejde med PUF-gruppen.

  Planlægger at gentage ”Bland selv klinik” for medicinstuderende med 20-25 forløb i 2019.

  Der er inspektorbesøg i dag på Urinvejskirurgisk Afd.

   

  1. Sydvestjysk Sygehus

  På FAM/De medicinske afdelinger SVS afprøver vi et koncept hvor afdelingerne tilbydes et kort 20 minutters "frokost" vejlederkursus med fokus på vejledersamtalen og den individuelle uddannelsesplan. Vi tror at det vil give en klart lettere og hurtig adgang til afdelingerne samtidig med, at 20 minutter er nok til at få implementeret nogle få budskaber. En af vores nye UKYL er ankermand i afprøvningen.

   

  SVS har opsagt nogle lokallønstillæg. Man vil fortsat gerne give tillæg til funktioner, men ikke kun rekrutteringstillæg.

  Fælles introduktionsdag for introlæger og AP-læger på (Gyn-Obs)simulationscenter i Odense.

  Alan Kimper-Karl stopper som lægelig direktør.

   

  1. Psykiatrien

  Afholder ”Uddannelsescafeer” – tager rundt på afdelinger med PUF og yngre læge

  Ny psykiatriplan, hvor der er fokus på KBU’ens rolle i Psykiatrien -betyder det, at ikke alle KBU’er skal i Almen praksis?

   

  YL har gennemført en national undersøgelse af arbejdsmiljø, uddannelsesmiljø og faglige udfoldelsesmuligheder for yngre læger i psykiatrien. Undersøgelsen kan se på siden her:  https://www.laeger.dk/yngre-laeger-saetter-fokus-paa-psykiatrien

   

  1. Praksisafdelingen

  Regionsrådet har godkendt rekrutteringsstrategi for de næste 3 år

  PLO og Danske Regioner er i gang med en kampagne for flere alment praktiserende læger. Region Syddanmark har budt ind med erfaring fra rekrutteringsområdet

   

  1. Praksiskoordinatorer

  Ikke yderligere.

  1. Syddansk Universitet

  Ikke til stede.

   

  1. Uddannelsessøgende læger

  Ikke yderligere.

   

  1. PUF-lektorer

  Det planlagte PKL seminar for 2019 får titlen ”Den nye mesterlær(l)ing”

   

  1. Grønland

  Berit Bjerre Handberg er blevet ny cheflæge på Grønland pr. 1. oktober 2018.


  Sagsnr. 18/21131
  10. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 7. juni 2018 været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 13. juni 2018 og i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. september 2018.

   

  Dagsorden og referat fra møder er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Ikke yderligere.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21131
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)      Indkomne inspektorrapporter

   

  Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus (modtaget 20/6-2018):

  Temaet ”Konferencens læringsværdi” og ”Arbejdstilrettelæggelse” får vurderingen ”Utilstrækkelig”.

  Opfølgning: Inspektorrapporten har været behandlet på møde i uddannelsesudvalget for Anæstesiologi d. 31/8-2018 og der er taget hånd om indsatsområderne.

   

  Nuklearmedicinsk Afdeling, SLB, Vejle Sygehus (modtaget 21/6-2018):

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, SHS, Aabenraa (modtaget 27/6 2018)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital, Odense og Svendborg (modtaget

  29/6-2018)

  Odense: Temaerne ”Konferencens læringsværdi”, ”Læring og kompetencevurdering” og ”Arbejdstilrettelæggelse” får vurderingen ”Særdeles problematisk”.

  Svendborg: Temaerne ”Introduktion til afdelingen”, ”Undervisning” og ”Konferencens læringsværdi” får vurderingen ”Utilstrækkelig”.

  Opfølgning: Oplæg om indsatser i pkt. 6.

   

  Arbejdsmedicinsk ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus (modtaget 1/8-2018)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Plastikkirurgisk Afdeling Z, OUH Odense Universitetshospital (modtaget 1/8-2018)

  Temaet ”Læring og kompetencevurdering” får vurderingen ”Utilstrækkeligt”.

  Opfølgning: afventer

   

  Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH Odense Universitetshospital, (modtaget 1/8-2018)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Onkologisk Afdeling, SLB Vejle Sygehus (modtaget 2/8-2018)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital (modtaget 1/8-2018)

  Alle temaer har fine vurderinger.

  Opfølgning: Ingen.

   

  b)     Orientering om status og prognose for specialet Anæstesiologi i Region Syddanmark

   

  På baggrund af en henvendelse fra OUH Odense Universitetshospital, Anæstesiologisk afdeling vedr. den kommende udvikling i alderssammensætningen i det anæstesiologiske speciale, har Videreuddannelsessekretariatet, på baggrund af tilgængelige data fra Sundhedsstyrelsens Lægeprognose, Regionens lønstatistik samt oplysninger om besatte/ubesatte introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb, udarbejdet en oversigt over nuværende aldersfordeling og et prognoseforsøg for regionen.

  Prognose ses i bilag 11.2.

   

  c)      Procedure for opslag af sammenhængende forløb

   

  På baggrund af Lægedækningsudvalgtes rapport fra 2017 har Videreuddannelsesregion Syd, søgt og fået Sundheds- og Ældreministeriets tilladelse til at opslå et antal ubesatte hoveduddannelsesforløb indenfor en række specialer i Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Aabenraa, som sammenhængende introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

   

  Til orientering har Den Lægelige Videreuddannelse udarbejdet vedhæftede procedure ved opslag af sammenhængende forløb, se bilag 11.3. og 11.4..

   

  d)     Orientering om udpegning af repræsentanter til følgende to arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen: Arbejdsgruppe for simulationstræning i den lægelige videreuddannelse og Arbejdsgruppe for de laboratoriemedicinske specialer

   

  Videreuddannelsesregion Syd har udpeget ledende overlæge Annemette Lykkebo, afdeling for Kvindesygdomme og fødsler, Sygehus Lillebælt, Kolding, som regionens repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. simulationstræning i den lægelige videreuddannelse.

   

  Videreuddannelsesregion Syd har udpeget lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, Sygehus Sønderjylland, som regionens repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. laboratoriemedicinske specialer.

   

  e)      Orientering om Høringssvar til udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin

   

  Sundhedsstyrelsen har udsendt udkast til ”Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin”.

  Sekretariatet har udarbejdet vedhæftede høringssvar, Bilag 11.6. Den endelige vejledning er endnu ikke offentliggjort.

   

  f)       Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Orientering ved Tine Boesen Larsen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Tine Boesen Larsen oplyste, at der her i regionen i perioden januar til juli 2018 er godkendt 10 dispensationsansøgninger ift. femårskravet.

   

  Yderligere orienteringer:

   

  Lægeprognosen forventes klar i april 2019

   

  Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde på det seneste møde i Prognose- og Dimensioneringsudvalget tal for omfanget af institutionsskift ifb. med overgangen fra fuldført bachelor til kandidatdelen af lægeuddannelsen i perioden 2006 til 2017. På SDU er det omkring 75% af de studerende, der fortsætter på kandidatdelen – de resterende 25 % flytter til andre universiteter. De 25% tomme pladser fyldes op med primært nordmænd og  svenskere, som for størstedelen rejser igen efter endt uddannelse.

   

  Fremadrettet er der oprettet differentieret dimensionering – færre kandidatpladser end bachelorpladser – hvilket burde begrænse overflytningerne.

   

  Lægeskolen i Esbjerg: Man vælger Esbjerg fra starten af studiet. De første starter om 3 år efter endt bachelor.

   

  Specialernes Dag afholdes i Odense 7. november 2018.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21131
  12. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

   

  4. december 2018 kl. 13:00 til 16:00

  5. marts 2019 kl. 13:00 til 16:00

  11. juni 2019 kl. 13:00 til 16:00

  25. september 2019 kl. 13:00 til 16:00

  3. december 2019 kl. 13:00 til 16:00

   

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Taget til efterretning.


  Sagsnr. 18/21131
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25-09-2018

  Hvad er status på kompetencer i Akutmedicin? – Hoveduddannelseskompetencer kommer i høring i specialerne. Akutmedicin kommer på som punkt på næste møde i rådet


  Siden er sidst opdateret 4-10-2018

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring