Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 01. marts 2018

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 01. marts 2018

Mødedato
01-03-2018 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Marianne Harmsen
 • Peder Charles
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ida Erika Wieborg von Rosen
 • Bjarke Kryger
 • Ulla Krogh Jessen

 • Afbud
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Kim Brixen
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Marianne Harmsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsordenen
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 14. december 2017
  3. Rekrutteringsindsatser på regionens sygehuse og i almen praksis – ved repræsentanter for sygehusenhederne/praksisafdelingen
  4. Etablering af specialet Akutmedicin i Videreuddannelsesregion Syd
  5. KBU-implementering – præsentation af plan for implementering af, at 90% af KBU-forløbene skal indeholde ansættelse i Almen praksis
  6. Godkendelse af Årsberetning 2017 for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 18/11747
  1. Godkendelse af dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Dagsordenen blev godkendt.

  Der blev indledningsvist budt velkommen til nye medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse:

  Uddannelseskoordinerende overlæge Bjarke Kryger, Sygehus Sønderjylland

  Yngre Læge Ida Erika Wieborg von Rosen

  Projektleder Ulla Krogh Jessen, Praksisafdelingen


  Sagsnr. 18/11747
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 14. december 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11747
  3. Rekrutteringsindsatser på regionens sygehuse og i almen praksis – ved repræsentanter for sygehusenhederne/praksisafdelingen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på tema om rekruttering fra møde i Det Regionale Råd d. 27. september 2016 har dette tema fokus på sygehusenes indsatser og erfaring med rekruttering af læger herunder status på, hvordan man i de enkelte sygehusenheder har udnyttet den viden og inspiration, man fik om rekruttering i forbindelse med Rådets temaoplæg og efterfølgende debat sidste år:

  Link: http://videreuddannelsen-syd.dk/wm491897#punktnavn3

  Oplæggene fra tema d. 27. september 2016 er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  PUF-lektor Thorsten Schumann opsummerede kort pointerne fra oplæggene vedr. rekruttering fra mødet i Rådet 27. september 2016.

  Se oplæg i bilag 3.6.

  Psykiatri:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 3.7.

  På trods af et stigende udbud af speciallæger i de psykiatriske specialer forventes der at være en langvarig rekrutteringsudfordring fremover.

  Udenlandsk rekruttering er forsøgt. Det har ikke været en ubetinget succes, da det har været dyrt, og ca. 50% af de rekrutterede læger rejser igen.

  Det er en stor udfordring for Psykiatrien, at der fra 2021 ikke længere skal være KBU-læger i Psykiatrien – såfremt Sundhedsstyrelsen vælger at implementere dette tiltag fuldt ud.

  Dette svarer til, at Psykiatrien mister 20 årsværk, som er svære at erstatte, da der ikke er søgning til alle uddannelsesstillinger i Psykiatrien.

  Sygehus Sønderjylland:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 3.8.

  Der er 170 overlæger og ca. 160 læger under uddannelse ud af de ca. 2600 ansatte på Sygehus Sønderjylland.

  I den praktiske hverdag er afstanden på 43 km (ca. ½ time) mellem Aabenraa og Sønderborg en udfordring.

  Sygehusets mål er at rekruttere lægerne så tidligt som muligt i deres studie/uddannelsesforløb, og give dem en fast tilknytning til sygehuset.

  Der arbejdes meget med fastholdelse – den gode arbejdsplads, den gode uddannelse, karriereplan, involvering og løn.

  Man er startet med fokus på KBU-læger med en række tiltag for at gøre de kommende læger opmærksomme på mulighederne i Sønderjylland.

  Fremadrettet vil man sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af andre grupper af uddannelseslæger.

  Der er ansat en uddannelseskoordinerende overlæge, som kan koordinere indsatsen for ”den gode uddannelse” på Sygehus Sønderjylland.

  Sygehus Sønderjylland har ca. 50% udenlandske læger. Dette kan være en udfordring i forhold til uddannelsesopgaven, idet de udenlandske læger ikke nødvendigvis kender den danske speciallægeuddannelseskultur.

  Sygehus Lillebælt:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 3.9.

  Patienten først! Rekruttering er en forudsætning for – dygtige og engagerede medarbejdere.

  Rekrutteringen starter med de medicinstuderende, som der er mange af på Sygehus Lillebælt.

  Videreuddannelsesområdet er blevet omorganiseret med henblik på at styrke den uddannelsesansvarlige overlæge og uddannelsesteamet i afdelingen.

  Rekruttering starter tidligt - fra universitet – til ledende overlæge.

  Talentprogrammet ”Ledelse, retning, følgeskab og relationer” har 30 talenter – heraf 16 læger.

  Der er fokus på samarbejde med kommunerne om ansvaret for bosætning, jobs til ægtefælle, institutioner og bopæl.

  Sydvestjysk Sygehus:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 3.10.

  Sygehuset har fået stor ros for uddannelsesmiljøet (Lægeforeningens ærespris og topkarakterer i inspektorrapport).

  Der er fokus på, at kontakte kommende KBU-læger og spørge til karriereønsker, som man forsøger at opfylde så vidt muligt. Tilrettelægger individuelle forløb.

  Stor vægt på uddannelsesfokus i skemaplanlægningen – mulighed for supervision, udfordringer kontra kompetencer.

  Fokus på etableringshjælp – ægtefælle, børn, bolig.

  KBU-dag – henter KBU-læger i hele landet. Fremviser sygehuset, byen m.v.

  Aktive i forhold til at skabe netværk for de yngre læger, Facebook, torsdagsbar

  Har etableret hvile- og læringsrum – kan sparre og hvile

  Uddannelses- og rekrutteringsindsatsen har virket – der er en opadgående tendens i forhold til antal besatte i-stillinger på FAM/de medicinske afdelinger.

  Langt de fleste læger bosætter sig der, hvor de er uddannet. Dette er baggrunden for at der arbejdes på at etablere medicineruddannelse i Esbjerg i samarbejde med Syddansk Universitet med henblik på at styrke lægedækningen i området.

  Praksisafdelingen:

  Se vedhæftede oplæg, Bilag 3.11.

  Rekrutteringsprojektet ”Rekruttering til Almen praksis” har været i gang siden 2011. Rekrutteringsteamet skal understøtte lægedækningen og fremme rekrutteringen til almen praksis.

  Der er fokus på aktiviteter, der kan motivere yngre læger til at søge uddannelsesforløb i almen medicin og til efterfølgende at nedsætte sig i almen praksis i regionen.

  Det går godt i Region Syddanmark og lægedækningen for alment praktiserende læger er generelt bedre end i de øvrige regioner.

  Der er etableret kontakt mellem Syddansk Universitet og praksisafdelingen i forhold til at skabe pladser til studerendes klinikophold i praksis.

  Sommerferiepraktikker i praksis har været en succes.

  Generel diskussion:

  Det er vigtigt med en fælles rekrutteringsstrategi for regionen. Hvis alle lykkes 100% med deres rekrutteringsindsatser må der være nogen andre, der taber – hvis vi kun rekrutterer indenfor regionen.

  Det er paradoksalt, at det kan være lettere at rekruttere en speciallæge fra Portugal end fra København.

  YL har stort fokus på ansættelsesstop på universitetshospitalerne. Dog arbejder de fleste yngre læger på regionssygehuse – og de mangler kollegaer.

  Tema til næste gang - der kom følgende forslag:

   

  • Efteruddannelse i kirurgien

  Forslag til oplægsholdere: Lasse Bugge, Anne-Mette Lykkebo, Jesper Durup m.fl.

  • Specialeplanens indflydelse på uddannelse
  • Differentierede uddannelser – ledelsestalenter, forskningstalenter, uddannelsesansvarlige overlæger m.v.

  Det blev besluttet at vælge tema om efteruddannelse i kirurgien.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11747
  4. Etablering af specialet Akutmedicin i Videreuddannelsesregion Syd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsministeriet godkendte i juni 2017 oprettelsen af det nye lægefaglige speciale, akutmedicin. Der har siden været arbejdet intensivt med at få fastlagt rammerne for det nye speciale, særligt med henblik på at få udarbejdet en målbeskrivelse for introduktions- og hoveduddannelsen samt at få fastlagt en dimensionering. Derudover er der blevet udarbejdet retningslinjer for meritvurdering, både i relation til at opnå fuld merit og dermed speciallægeanerkendelse samt for godkendelse af delelementer med henblik på tilrettelæggelse af et individuelt uddannelsesforløb.

  Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen er blevet endeligt godkendt af Sundhedsstyrelsen. Da der er et ønske om at de første introduktionsstillinger opslås i efteråret 2018 er der brug for at nedsætte et regionalt uddannelsesudvalg med udgangspunkt i de kriterier, der er skitsereret i Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg. Det betyder, at hver af de fire somatiske sygehusenheder i regionen skal udpege ét medlem til uddannelsesudvalget. Derudover tilknyttes udvalget en PUF-lektor. Udvalgets første opgave bliver at få udarbejdet et uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen, så det er på plads inden de første læger påbegynder uddannelsen.

  I forhold til dimensionering er det fastlagt at Videreuddannelsesregion Syd årligt skal opslå 6 – 10 hoveduddannelsesforløb, mens ratioen for introduktionsstillinger bliver 2-3.
  Den samlede dimensionering udvides ikke i den gældende dimensioneringsperiode og derfor skal opslåede forløb træde i stedet for ubesatte forløb i de øvrige specialer. Det betyder samtidig at indførelsen af det nye speciale bliver et nulsumsspil. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelser tager den aktuelle status til efterretning. At hver af de fire somatiske sygehusenheder udpeger ét medlem til et regionalt uddannelsesudvalg

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Nedsætte uddannelsesudvalg:

  PUF-lektor Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus er udpeget, som PUF-lektor for specialet Akutmedicin.

  Der er stadig nogle løse ender i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om merit.

  Der vil blive udsendt en mail til alle sygehusledelserne med henblik på udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalget.

  På sigt skal uddannelsesudvalget udvides med repræsentanter for de specialer, der kommer til at indgå i uddannelsen.

  Det bliver uddannelsesudvalgets opgave at beslutte sammensætningen af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin i henhold til målbeskrivelsen.

  Der er interesse for afholdelse af et møde om de driftsmæssige konsekvenser vedr. etableringen af specialet akutmedicin.

  Sundhedsstyrelsen har nedsat en gruppe, der skal udarbejde en ny tiårsplan for de akutte patienter. Planen kommer til efteråret 2018 og Michael Dall sidder med i gruppen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11747
  5. KBU-implementering – præsentation af plan for implementering af, at 90% af KBU-forløbene skal indeholde ansættelse i Almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har meddelt, at fra ansættelsesrunden 2020-1 skal 90 % af KBU forløbene indeholde ophold i almen praksis (bilag 5.1.).

  I Region Syddanmark er den nuværende fordeling af ansættelser i den kliniske basisuddannelses andet halvår således, at 80 % af forløbene indeholder ophold i almen praksis, 15 % i psykiatrien og de resterende 5 % på onkologiske afdelinger.  De psykiatriske ophold er fordelt omtrent ligeligt på fem matrikler og de onkologisk forløb ligeligt på to.

  Antallet af KBU læger svinger fra runde til runde og er steget igennem de seneste otte år, som det fremgår af bilag 5.2. Niveauet har de seneste runder ligget på ca. 140 forløb halvårligt. Det endelige antal afviger normalt lidt fra dette, da der oftest er et lille frafald grundet manglende eksamen, fraflytning til udlandet etc.

  Den nuværende fordeling af KBU-lægernes anden ansættelse på baggrund af 140 forløb er: Almen praksis 112, Psykiatri 22 og Onkologi 6.

  Såfremt antallet af KBU-læger afviger fra dette, fordeles forløbene forholdsmæssigt i forhold til nedenstående fordeling – dog udfases onkologien over de kommende to runder.

  På baggrund af tilbagemeldinger fra Psykiatrien og de berørte onkologiske afdelinger er det blevet aftalt, at implementeringen foregår som angivet i bilag 5.3.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Implementeringsplanen blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11747
  6. Godkendelse af Årsberetning 2017 for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet Årsberetning 2017 for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Årsberetningen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11747
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018
  1. Odense Universitetshospital

  På grund af sygehusets status som universitetshospital for hele regionen og behandling af særlige patientgrupper fra tilgrænsende regioner, er det en udfordring, at der er ansættelsesstop.

  1. Sygehus Lillebælt

  Ikke yderligere.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Ikke yderligere.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Regionen har fået dispensation til at oprette en regionsklinik I FAM på Sydvestjysk Sygehus. Sygehuset er i gang med at rekruttere en fast almen medicinsk overlæge til klinikken.

  Regionsklinikken har potentiale som uddannelsessted for KBU-læger og uddannelseslæger i Almen medicin.

  Man er i regi af Dansk Selskab for Almen medicin i gang med at udarbejde et forslag til vejledende retningslinjer for rammer, bemanding og faciliteter for regionsklinikker, der skal godkendes som uddannelsessted.

  1. Psykiatrien

  Ikke yderligere.

  1. Praksisafdelingen

  Ikke yderligere.

  1. Praksiskoordinatorer

  Der arbejdes på at løse udfordringen med det store antal KBU-læger.

  Det er planlagt at genopslå det sammenhængende forløb i Almen medicin på Als igen.

  Temadagene er blevet opdateret til nyt koncept.

  1. Syddansk Universitet

  Universitetet gav udtryk for, at der til tider mangler praksis til klinikophold – specielt i lægedækningstruede områder.

  Det blev nævnt, at det er længe siden, at praksis er blevet spurgt om dette. Der er aftalt kontakt mellem universitetet og Praksisafdelingen i Region Syddanmark med henblik på at finde flere praksis.

  1. Uddannelsessøgende læger

  Planlægger at afholde nyt strategiseminar, som sidste år.

  Der er ideer til særlige tilrettelagte syd-uddannelsesforløb.

  Der udpeges nye repræsentanter for de uddannelsessøgende læger i april.

  Yngre læge Christina Frøslev-Friis er blevet speciallæge pr. 31/1-2018 og udtræder af Rådet efter dette møde.

  1. PUF-lektorer

  Der er ikke planer om at opslå flere PUF-lektorater p.t.

  1. Grønland

  Cheflæge Assia Brandrup-Lukanow er fratrådt 28/2-2018.


  Sagsnr. 18/11747
  8. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 14. december 2017 været afholdt møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. februar 2018.

  Dagsorden og referat fra møder er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Ikke yderligere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11747
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)   Indkomne inspektorrapporter

  Der er offentliggjort 5 inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 14. december 2017.

  Der er ikke præsenteret alvorlige problemstillinger i nogle af disse inspektorrapporter.

  b)   Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Orientering ved Tine Boesen Larsen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Der er givet 18 dispensationer i forhold til femårskravet ved overlægebedømmelse i 2017.

  Der er indtil nu kommet 4 ansøgninger i 2018.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11747
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  7. juni 2018 kl. 13:00 til 16:00

  25. september 2018 kl. 13:00 til 16:00

  4. december 2018 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Taget til efterretning.


  Sagsnr. 18/11747
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 01-03-2018

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 19-3-2018

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring