Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 14. december 2017

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 14. december 2017

Mødedato
14-12-2017 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Marianne Harmsen
 • Assia Brandrup-Lukanow
 • Peder Charles
 • Maria Dalum Holmboe
 • Ida Erika Wieborg von Rosen

 • Afbud
 • Kristian Riis Jensen
 • Ole Skøtt
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Frank Ingemann Jensen
 • Peder Charles
 • Ida Erika Wieborg von Rosen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 28. september 2017
  3. Lægelig videreuddannelse i Grønland
  4. Status på Lægedækningsudvalgets forslag i relation til lægelig videreuddannelse
  5. Præcisering af vedtægter for Det Regionale Råd vedr. uddannelsessøgende yngre lægers repræsentation i Rådet
  6. Drøftelse af sygehusenes repræsentation i Det Regionale Råd
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 17/42295
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Dagsordenen blev godkendt.

  Yngre læge Maria Dalum Holmboe erstatter Trine Tandrup i Rådet.


  Sagsnr. 17/42295
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 28. september 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42295
  3. Lægelig videreuddannelse i Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Refleksioner fra PUF-besøg i Nuuk, oplæg ved PUF-lektorerne Helle Ibsen og Thorsten Schumann
  • KBU-uddannelsen samt intro- og hoveduddannelsen i Almen medicin i Grønland, oplæg ved ledende regionslæge Jesper Olesen, Grønland
  • Erfaringer med speciallægeuddannelse i Gynækologi og Obstetrik i Grønland i kombination med Danmark, oplæg ved hoveduddannelseslæge Johannes Vejbæk Nicolaisen

   

  PUF-lektorerne Thorsten Schumann og Helle Ibsen var i september 2017 i Grønland for at afholde tutor- og vejlederkursus.

  De besøgte i den forbindelse Dronning Ingrids Sundhedscenter og en række afdelinger på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og vil fortælle om deres refleksioner efter denne tur.

  Regionslæge Jesper Olesen, Grønland er pt. i Danmark og vil fortælle om status for KBU-uddannelsen samt intro- og hoveduddannelsen i Almen medicin i Grønland.

  Hoveduddannelseslæge Johannes Vejbæk Nicolaisen er i gang med et hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik i kombination mellem Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Sygehus Sønderjylland og OUH Odense Universitetshospital vil fortælle om sine erfaringer med et kombineret hoveduddannelsesforløb mellem Grønland og Danmark.

  Hensigten med temaet er at skabe et overblik over videreuddannelsen i Grønland herunder særlige udfordringer og fokusområder for det fremtidige samarbejde med Grønland.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  PUF-lektor Thorsten Schumann gennemgik de aktuelle videreuddannelsesmuligheder i Grønland, som fremgår af den vedhæftede PowerPoint-præsentation.

  Ledende regionslæge Jesper Olesen:

  Se den vedhæftede PowerPoint-præsentation.

  Grønland er et meget stort område med en lille befolkning, som ikke kan sammenlignes med andre steder med samme befolkning.

  Der er ca. 100 læger i Grønland, hvilket svarer til en stor dansk medicinsk afdeling. Der er pt. kun fire almen medicinske hoveduddannelsesforløb i gang mod tidligere 14.

  Holdningen i Grønland er, at man primært slår uddannelsesforløb op, når der er læger med interesse for at få et permanent arbejdsliv i Grønland, der viser interesse for en speciallægeuddannelse.

  Der er store logistiske udfordringer i forhold til de obligatoriske kurser, da det kan tage flere dage at rejse til Danmark for at deltage i enkelte dagskurser fx SPEAM (Specialeuddannelsen i Almen medicin), SOL-kurser m.v. Kan nogle af kursusdagene afholdes via Skype, video eller samles i Grønland? Den Lægelige Videreuddannelse arbejder videre på at finde en løsning på dette.

  Stillinger og uddannelsesforløb opslås på www.gjob.gl. Den Lægelige Videreuddannelse tilbyder, at der kan linkes hertil fra www.videreuddannelsen.dk, såfremt Grønland er interesseret heri.

  Hoveduddannelseslæge Johannes Vejbæk Nicolaisen:

  Man lærer rigtigt meget ved at arbejde i Grønland – og man lærer ofte ”over niveau” i forhold til målbeskrivelsen.

  Det er ikke hensigtsmæssigt, at hoveduddannelse i kombination med Grønland ofte bliver meget opdelt i mange ansættelser og med mange skift. Dette kan optimeres.

  Man lærer procedurer i Grønland, som er på vej til at falde ud af målbeskrivelsen, fx hysterektomi, som i Danmark oftest udføres med robotkirurgi. Dette betyder, at man fremover ikke længere lærer dette i Danmark, selvom det stadig udføres i Grønland, hvilket bliver en udfordring for fremtidige uddannelsesforløb.

  PUF-lektor Helle Ibsen:

  Se den vedhæftede PowerPoint-præsentation.

  Helle Ibsen og Thorsten Schumann har afholdt vejlederkurser i Grønland i september 2017. Der var stort engagement og der kom mange gode inputs.

  Vi skal prøve at se på, om vi kan afholde flere kurser i Grønland eller evt. via Skype, video eller internet.

  Der er i Grønland en meget bred tilgang til lægefaget, og der er mange specialer repræsenteret ved konferencerne.

  Tine Boesen Larsen opridsede Videreuddannelsesregion Syds ansvar for den lægelige videreuddannelse i Grønland inkl. de obligatoriske kurser.

  Vi skal gøre det attraktivt for de yngre læger at rejse til Grønland – fx via ordninger, hvor man fx kan indføje nogle måneders ansættelse i Grønland i sit hoveduddannelsesforløb.

  Samlet set har dette tema om lægelig videreuddannelse i Grønland belyst nogle muligheder og udfordringer, som vi kan arbejde videre med. Sygehusene i Region Syddanmark har muligvis nogle speciallægeressourcer, som kan stilles til rådighed i et samarbejde med Grønland.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42295
  4. Status på Lægedækningsudvalgets forslag i relation til lægelig videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er netop afleveret status for regionernes implementering af Lægedækningsudvalgets anbefalinger til Danske Regioner.

  Den indsendte status omhandler både anbefalinger for almen praksis samt vedr. lægelig videreuddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at Lægedækningsrapportens forslag om, at 100% af KBU-forløbene skal indeholde ansættelse i Almen medicin, skal implementeres i to faser.

  I første omgang skal 90% af forløbene indeholde ansættelse i Almen medicin pr. 1. marts 2020. Herefter vil man evaluere forløbet og sandsynligvis implementere de sidste 10% frem til udgangen af 2021.

  Sekretariatet vil fremlægge en plan for denne implementering i Region Syddanmark til mødet i Det Regionale Råd d. 1. marts 2018.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42295
  5. Præcisering af vedtægter for Det Regionale Råd vedr. uddannelsessøgende yngre lægers repræsentation i Rådet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I ”Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse” er angivet, at De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse bl.a. skal sammensættes af ”uddannelsessøgende læger i videreuddannelsesregionen”.

  Da bekendtgørelsens hensigt ikke er fremgået klart af vedtægterne for Det Regionale Råd for Videreuddannelsesregion Syd, er der nu tilføjet en præcisering af dette i § 3, stk.4 i det vedhæftede forslag til ny vedtægt for Rådet:

  ”Stk. 4. Uddannelsessøgende læger udtræder af Rådet, når de opnår speciallægeanerkendelse – uanset udpegningsperioden angivet i stk.3”.

  Det samme princip følges desuden i de to andre regionale råd i Danmark.

  I Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, er der som regel automatisk sket en udskiftning af de yngre læge medlemmer, når de er blevet speciallæger. Dog har sekretariatet har ikke igennem årene været konsekvente i forhold til at holde øje med de yngre lægers afslutning af speciallægeuddannelsen, hvilket har resulteret i, at yngre læge medlemmer har siddet i Rådet også efter afsluttet speciallægeuddannelse.

  Dette er ikke hensigten, da Det Regionale Råds primære ansvarsområde er tilrettelæggelse af speciallægeuddannelsen i regionen. Det er derfor væsentligt, at de yngre læger i Rådet selv er under uddannelse,

  For de aktuelle yngre læge medlemmer i Rådet, som er eller bliver speciallæger inden næste møde gælder, at de udtræder af Rådet pr. 1. marts 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Det blev besluttet, at ændre vedtægterne som beskrevet.

  Yngre Læger tilkendegav, at de ikke var enige i, at bekendtgørelsen skal fortolkes så restriktivt og ønskede en pragmatisk tilgang.

  Det blev præciseret, at de uddannelsessøgende læger er vigtige og bidrager positivt til arbejdet i Det Regionale Råd, og det er derfor også vigtigt, at de i god tid inden den planlagte speciallægeanerkendelse er opmærksomme på at få udpeget afløsere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42295
  6. Drøftelse af sygehusenes repræsentation i Det Regionale Råd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har flere gange været udtrykt ønske om en generel drøftelse af sygehusenes repræsentation i Det Regionale Råd – både med hensyn til overlæger og med hensyn til uddannelsessøgende læger.

  Ifølge vedtægterne for Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Syd udpeges, der ikke suppleanter for medlemmerne. Dog har enkelte lægelige direktører haft mulighed for at sende en fast suppleant ved forfald.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Der er ikke stemning for en generel udpegning af suppleanter. De lægelige direktører anser møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse for vigtige, men vil gerne have en mulighed for at kunne sende en observatør i tilfælde af forfald.

  Sekretariatet oplyste, at der skal ske ny udpegning til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse pr. september 2018.

  Det er vigtigt, at der både ved udpegning af overlæger og uddannelsessøgende læger sikres bred geografisk og specialemæssig fordeling i regionen.


  Sagsnr. 17/42295
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet – herunder orientering om ny studieordning
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017
  1. Odense Universitetshospital

  Der arbejdes på en fælles uddannelsesstrategi for både speciallægeuddannelsen og efteruddannelsen af læger, som forventes at være færdig til foråret.

  1. Sygehus Lillebælt

  Ledende overlæge Ejler Ejlersen i Vejle og ledende overlæge Annemette Lykkebo i Kolding er for ½ år siden blevet formænd for videreuddannelsesrådene i stedet for den lægelige direktør, hvilket har givet mere dynamik i rådene.

  Der kigges på, hvordan det stigende antal KBU-læger skal håndteres.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Der er blevet ansat en uddannelseskoordinerende overlæge, PUF-lektor Bjarke Kryger, som også indstilles til Det Regionale Råd.

  Sygehus Sønderjylland har fremsendt dispensationsansøgninger vedr. sammenhængende forløb og dispensation for 6-årsfristen, som behandles i samarbejde med sekretariatet.

  Der arbejdes på at genetablere hoveduddannelse i Oftalmologi i Sygehus Sønderjylland.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Der afholdes 3-timers møder. P.t. er der fokus på, hvordan man tilbyder Danmarks mest attraktive introduktionsstilling.

  1. Psykiatrien

  Psykiatrien er fortsat udfordret på besættelse af stillinger og håber på, at man også fremadrette kan beholde KBU-lægerne.

  1. Praksisafdelingen

  Ikke til stede

  1. Praksiskoordinatorer

  Ansættelsesrunden i Almen medicin med start 1. marts 2018 er afsluttet. Der er 5 ledige hoveduddannelsesforløb og 13 ledige introduktionsstillinger.

  Der er ansat to nye almen medicinske uddannelseskoordinatorer - en i Lillebælt og en i Sydvestjylland.

  Til foråret 2018 gennemføres et projekt omkring Tutorkurset, hvor tutorerne skal tage deres uddannelseslæge med på kurset – med henblik på at undersøge, om der sker bedre ”transfer” efter kurset ved, at uddannelseslægen også deltager.

  1. Syddansk Universitet – herunder orientering om ny studieordning

  Det går godt med den nye studieordning, hvor man kan vælge mellem tre spor.

  Der er i regi af Sundheds- og Ældreministeriet nedsat arbejdsgrupper vedr. Personlig Medicin. Syddansk Universitet indgår i arbejdsgruppen for uddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersonale.

  1. Uddannelsessøgende læger

  Yngre læger har uddannet ambassadører for ”fælles beslutningstagere”.

  Yngre læger har som udløber af Svendborgsagen diskuteret dokumentationskrav og sundhedsjura. Der kommer i februar 2018 et kursus om sundhedsjuridiske aspekter for Yngre Læger, som YL og Styrelsen for Patientsikkerhed arrangerer i fællesskab.

  1.  PUF-lektorer

  PUF-lektorerne er sammen med Lærings- og Forskningshuset, SHS og Copenhagen Game Lab i gang med at udvikle et udviklingsspil til KBU-læger.

   

  1. Grønland

  Der er ansat en speciallæge i Almen medicin i Ilulissat

  Der arbejdes på at etablere en introduktionsstilling i Samfundsmedicin i Grønland.


  Sagsnr. 17/42295
  8. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 28. september 2017 været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 4. oktober 2017. Mødet i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 10. november 2017 blev aflyst.

  Der afholdes møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 13. december 2017.

  Dagsorden og referat fra møder er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Det største emne ved møderne i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er specialet akutmedicin

  Man har behandlet målbeskrivelsen for specialet. Man er enige om målbeskrivelsen for introduktionsstillinger men ikke for hoveduddannelsesforløb. Der er enighed om, at det ikke må komme til at gå for stærkt og derfor kommer der en regelret høringsrunde, når målbeskrivelsen for hoveduddannelsesforløb er blevet justeret.

  Snitflader mellem specialerne kan være forskellig på de forskellige matrikler i Region Syddanmark.

  Der skal opslås introduktionsstillinger i Akutmedicin pr. 1. september 2018. De uddannelsesmæssige rammer for etablering af specialet Akutmedicin sættes på dagsordenen i Rådet til 1. marts 2018.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42295
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)   Indkomne inspektorrapporter

  Der er offentliggjort 3 inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 28. september 2017.

  b)   Udmelding vedr. andelen af KBU i almen praksis

  Sundhedsstyrelsen har d. 28. november 2017 udmeldt, at andelen af at andelen af kliniske basisuddannelsesforløb, der skal indeholde ansættelse i almen praksis fastlægges til 90 % ved udgangen af 2019. Andelen gælder for den årgang, som tilmelder sig ordningen med den kliniske basisuddannelse vinteren 2019/2020 med start 1. februar 2020 eller umiddelbart derefter.

  Sundhedsstyrelsen forventer, hvis implementeringen af den øgede andel af almen medicin forløber succesfuldt, at de resterende 10 % kan implementeres i løbet af 2020-21, således at alle kliniske basisuddannelsesforløb indeholder almen medicin ved udgangen af 2021.

  På næste møde i Det Regionale Råd d. 1. marts 2018 fremlægges en plan for implementering af denne ændring af KBU-forløbenes sammensætning.

  c)   Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Orientering ved Tine Boesen Larsen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Vedr. b) Udmelding vedr. andelen af KBU i almen praksis blev drøftet under punkt 4.

  Vedr. c) Der er til dags dato modtaget 17 dispensationer fra femårskravet ved overlægebedømmelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42295
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  1. marts 2018 kl. 13:00 til 16:00

  7. juni 2018 kl. 13:00 til 16:00

  25. september 2018 kl. 13:00 til 16:00

  4. december 2018 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 17/42295
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14-12-2017

  Intet


  Siden er sidst opdateret 3-1-2018

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring