Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 28. september 2017

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 28. september 2017

Mødedato
28-09-2017 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vej

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Marianne Harmsen
 • Assia Brandrup-Lukanow
 • Peder Charles
 • Maria Dalum Holmboe

 • Afbud
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Kim Brixen
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Henrik Tarp Hansen
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Frank Ingemann Jensen
 • Maria Dalum Holmboe

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. juni 2017
  3. Behov for undervisning i korrekt udfyldelse af genoptrænings-planer? – oplæg ved direktør Michael Dall, OUH Odense Universitetshospital og soci-aloverlæge Lene Annette Norberg fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
  4. Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i Region Syddanmark 2009-2012 – follow up – oplæg ved ledende overlæge, PUF-lektor Jonna Skov Madsen, Sygehus Lillebælt og uddannelsesansvarlig overlæge, PUF-lektor Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus
  5. Status på Lægedækningsudvalgets forslag i relation til lægelig videreuddannelse
  6. KBU: Obligatorisk antibiotika e-læringskursus pr. 1. januar 2018
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 17/9189
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 17/9189
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. juni 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9189
  3. Behov for undervisning i korrekt udfyldelse af genoptrænings-planer? – oplæg ved direktør Michael Dall, OUH Odense Universitetshospital og soci-aloverlæge Lene Annette Norberg fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De fynske kommuner har gennem flere år kritiseret kvaliteten af genoptræningsplaner, som udarbejdes af læger på OUH Odense Universitetshospital. De mangelfulde genoptræningsplaner betyder, at kommunerne ofte ikke kan igangsætte genoptræningen indenfor tidsfristen, og at de bruger unødig tid på at kontakte sygehuset.

  Kan vi bruge organisationen omkring lægelig videreuddannelse til at sørge for at alle læger i introduktionsforløb fremadrettet modtager undervisning i korrekt udfyldelse af genoptræningsplaner?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Oplægget er vedhæftet referatet.

  Det fremgår af sundhedsloven, at regionen har pligt til at udarbejde en genoptræningsplan og kommunen har pligt til at effektuere genoptræningsplanen.

  Det er vigtigt, at man ved udskrivelsen af patienten altid forholder sig til, om der skal udarbejdes en genoptræningsplan og journalfører det, hvis det ikke er tilfældet.

  Der er en generel manglende viden om genoptræningsplaner blandt lægerne i Region

  Syddanmark. Dog er der også enkelte specialer eksempelvis ortopædisk kirurgi, der udfylder planerne rimeligt systematisk.

  Det blev foreslået at udvikle et e-læringsprogram om genoptræningsplaner. De yngre læger fandt det positivt, hvis de kunne blive undervist i dette f.eks. via e-læring. Det blev også foreslået, at man evt. kunne implementere e-læring om dette i cosmic kursus for de medicinstuderende.

  Der mangler systematik i epikriserne og det, der skal følges op på, står sommetider forskellige steder i teksten. Der er behov for, at der bliver sat fokus på en systematisk tilgang til udskrivelse – hvad skal huskes?

  Det er dog ikke specielt et problem for uddannelseslæger – også de erfarne speciallæger har noget at lære. Det er således ikke et videreuddannelsesproblem, men et generelt systemisk problem, hvor dette område ikke i tilstrækkelig grad er blevet prioriteret blandt lægerne og på sygehusene.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9189
  4. Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i Region Syddanmark 2009-2012 – follow up – oplæg ved ledende overlæge, PUF-lektor Jonna Skov Madsen, Sygehus Lillebælt og uddannelsesansvarlig overlæge, PUF-lektor Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på en registrering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i Region Syd 2009-2012, har en projektgruppe lavet en undersøgelse af de registrerede lægers beskæftigelse i dag. Det er forsøgt undersøgt, hvorvidt lægerne d.d. arbejder som læger, om de stadig er under uddannelse eller registreret på anden vis i forhold til sundhedsvæsnet.

  Projektet har forsøgt at kortlægge de registrerede lægers beskæftigelse via forskellige databaser og registre.

  Derudover har projektgruppe lavet en kvalitativ undersøgelse, med interviews af 12 af de registrerede læger, for mere præcist at kunne bestemme og kategorisere årsagerne til deres uhensigtsmæssige uddannelsesforløb samt hvilke faktorer, der var med til at bringe deres forløb tilbage på sporet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Oplægget er vedhæftet referatet.

  Konklusionen på projektet, hvor man har fulgt 92 uddannelseslæger i uhensigtsmæssige forløb, er:

  ·  62% af disse læger er sidenhen blevet speciallæger

  ·  25% har kun ret til selvstændigt virke

  ·  2% har ikke ret til selvstændigt virke

  ·  11% kan ikke findes i systemet

  Ansættelsesudvalget har et stort ansvar i forhold til ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb. Der bør hentes referencer på ansøgere, hvor det skønnes relevant. Af hensyn til tilrettelæggelsen af ansættelsesproceduren skal eventuelle referencer være indhentet inden ansættelsesudvalgsmødet, med henblik på, at den endelige besættelse af uddannelsesforløbene kan afsluttes på mødet .

  Dertil blev det præciseret, at det er vigtigt, at man i klinikken har fokus på tidlig identifikation af de uhensigtsmæssige forløb og tør tage problemstillingen op med den uddannelsessøgende læge.

  Mulighederne for at håndtere uhensigtsmæssige forløb blandt medicinstuderende er meget begrænsede, da der ikke er nogen indstans at kontakte. Den studerende vil ved ”ikke bestået klinikophold” blot få tilbudt at gennemføre et nyt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9189
  5. Status på Lægedækningsudvalgets forslag i relation til lægelig videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Lægedækningsrapporten har specielt nedenstående tre forslag særlig relevans for lægelig videreuddannelse:

   

  Forslag om, at alle KBU-forløb skal indeholde ansættelse i Almen praksis:

  Sundhedsstyrelsen har endnu ikke udsendt nye retningslinjer vedr. andelen af alle KBU-forløb, der skal indeholde ansættelse i Almen praksis samt tidsfrister for implementering af eventuelle ændringer.

  Den Lægelige Videreuddannelse, afventer derfor dette, inden konkrete tiltag beskrives.

  Så snart Sundhedsstyrelsen udsender nyt om sagen, vil det blive dagsordensat på møde i Det Regionale Råd.

  Sammenhængende uddannelsesforløb:

  Der er etableret et sammenhængende forløb bestående af introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb i specialet Almen medicin på Als i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien.

  Ansøgningen er blevet godkendt i Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet d. 21. august 2017.

  I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af ansøgningen har der været en artikel i Jyske Vestkysten og i Dagens medicin.

  Det sammenhængende forløb har været opslået på sundhedsjobs.dk. Sekretariatet har modtaget en ansøgning til forløbet og vedkommende læge har fået tilbudt forløbet.

  Det er forsøgt at etablere et sammenhængende forløb i Intern medicin: Lungesygdomme, men der var pt. ikke kapacitet til dette på OUH Odense Universitetshospital.

  Det overvejes, at etablere flere sammenhængende forløb i Almen medicin og muligvis også i andre specialer, der opfylder kriterierne fra Lægedækningsrapporten.

  Mere tid på de regionale sygehuse:

  Som nævnt på sidste møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. juni 2017 er vi i Videreuddannelsesregion Syd langt i forhold til udflytning af uddannelsestid til de regionale sygehuse. Vi har allerede i en lang række specialer mindre tid på universitetshospitalet end i de andre Videreuddannelsesregioner. Dette forslag er derfor mere rettet mod de øvrige Videreuddannelsesregioner end mod Videreuddannelsesregion Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Der var enighed om, at det er fornuftigt, at afvente den endelige udmelding fra Sundhedsstyrelsen vedr. afgørelsen om, hvorvidt 100% af KBU-forløbene skal indeholde ansættelse i almen praksis.

  Der blev udtrykt beklagelse over, at en afdeling på OUH Odense Universitetshospital, kan bremse forslag om sammenhængende forløb, da det er det mindst rekrutteringstruede sygehus.


  Sagsnr. 17/9189
  6. KBU: Obligatorisk antibiotika e-læringskursus pr. 1. januar 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Koncernledelsesforum besluttede den 30. maj 2017, at alle KBU-læger fra 1. januar 2018 skal gennemføre det antibiotika e-læringskursus som Den Regionale Antibiotikagruppe har udviklet.

  E-læringskurset implementeres som en del af sygehusenhedernes introduktionsprogram for KBU-læger i første ansættelsesforhold.

  Dertil anbefaler Koncernledelsesforum, at alle læger under videreuddannelse i specialer, hvor der behandles patienter med akutte infektioner, gennemfører e-læringskurset. De uddannelsesansvarlige overlæger i disse specialer har ansvaret for at udbrede e-læringskurset til denne målgruppe.

  Link til e-læringskursus i antibiotika: Antibiotika, med omtanke for fremtiden

  Baggrund

  Den Regionale Antibiotikagruppe anviste i 2015 en række tiltag og principper med det formål at reducere og ændre antibiotikaforbruget på Regionens sygehuse. Anbefalingerne ligger til grund for den fælles regionale antibiotikavejledning, som blev udgivet 1. marts 2017.

  For at understøtte implementeringen af de nye tiltag og principper har gruppen udviklet ovennævnte e-læringskursus, som gøres tilgængelig for alt sundhedspersonale i løbet af efteråret 2017.

  E-læringskurset bliver obligatorisk for KBU-læger, mens øvrige læger opfordres til at gennemgå kurset.

   

  E-læringskursus

  Målgruppe

  E-læringen er målrettet læger, der behandler patienter med akutte infektioner.

  Indhold

  E-læringskurset er opbygget af:

  1. En introduktionsvideo.
  2. En teorigennemgang opdelt i 3 faser:
   1. indlæggelse og primær vurdering
   2. Primær fokusudredning og valg af antibiotika
   3. Revurdering af den antibiotiske behandling.
  3. En praktisk læringsdel med 3 cases og tilhørende spørgsmål.

  Tidsforbrug

  Ca. 30-45 minutter

  Læringsmål

  Efter gennemgang af e-læringsprogrammet skal kursisten have:

  • Kendskab til principperne for vurdering og diagnostik inden opstart af antibiotisk behandling.
  • Kendskab til principperne for valg af antibiotikum. Herunder kendskab til den fælles regionale antibiotikavejledning.
  • Kendskab til principperne for revurdering af opstartet antibiotisk behandling.

   

  Registrering

  Kurset gennemføres og registreres i Plan2Learn. Der udstedes certifikat for bestået gennemførelse.

  Der vil være en åben udgave af programmet, hvor deltagelse ikke registreres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  Ved mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14. december 2017 deltager overlæge Flemming S. Rosenvinge, Klinisk Mirobiologisk Afdeling, OUH med et oplæg om Antibiotikavejledningen for Region Syddanmark og e-læringskurset relateret hertil samt implementering af e-læringskurset i sygehusenhedernes introduktionsprogram for KBU-læger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Koncernledelsesforum har besluttet, at alle KBU-læger fra 1. januar 2018 skal gennemføre det antibiotika e-læringskursus som Den Regionale Antibiotikagruppe har udviklet.

  Man skal være opmærksom på, at der samtidigt kører et forbedrings-kvalitetsprojekt om antibiotika i regionen.


  Sagsnr. 17/9189
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet – herunder orientering om ny studieordning
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017
  1. Odense Universitetshospital

  Michael Dall redegjorde for en sag fra Svendborg.

  1. Sygehus Lillebælt

  Nyt tiltag med uddannelsesråd på begge matrikler – nu en ledende overlæge som uddannelseskoordinerende overlæge – en i hvert råd.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Har opslået en uddannelseskoordinerende overlægestilling.

  Der har været god effekt af ”Blandede bolcher-klinik” i Sygehus Sønderjylland.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Intet

   

  1. Psykiatrien

  Der afholdes sommerklinik og efterårsskole i psykiatrien.

   

  1. Praksisafdelingen

  Ikke til stede

   

  1. Praksiskoordinatorer

  Intet

   

  1. Syddansk Universitet

  Ny uddannelse på kandidatdelen med teambaseret undervisning, som kræver forberedelse. En test viser, hvilke emner den studerende ikke har forstået og undervisningen tilrettelægges efter det.

  På bachelordelen skal man følge en kroniker. Narrativ medicin som understøttende undervisning. Den studerende følger patienten hjemme i deres eget hjem, hvilket viser kontakt til kommuner og andre faggrupper.

  Der blev gjort opmærksom på, at vikariater i studietiden kan forlænge uddannelsestiden.

   

  1. Uddannelsessøgende læger

  De yngre læger har holdt et strategiseminar om rekruttering.

  1. PUF-lektorer

  Intet

  1. Grønland

  Der var udfordringer med videoforbindelsen til Grønland.

  Cheflæge Assia Brandrup-Lukanow og ledende regionslæge Jesper Olesen var delvist koblet op via video.

  Der blev rejst et spørgsmål vedr. KBU-læger i almen praksis i Grønland.


  Sagsnr. 17/9189
  8. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 22. juni 2017 været afholdt møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Dagsorden og referat fra møder er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Det blev drøftet, at det er vigtigt at anvende simulationstræning der hvor det er relevant, og at få det skrevet ind i målbeskrivelserne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9189
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)    Indkomne inspektorrapporter

  Der er offentliggjort 5 inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 22. juni 2017.

  Røntgenklinikkerne, Sygehus Sønderjylland:

  Afdelingen noterer sig, at der er et ønske om at styrke forskning og undervisning. De vil forsøge at anspore de yngre læger til at forske mere under opholdet, samt skabe rammer for undervisning fx som en del af morgenkonferencen.

  Infektionsmedicinsk Afd. Q, OUH Odense Universitetshospital

  Afdelingen vil prioritere supervision i arbejdsplanlægningen.

  Ortopædkirurgisk Afd., Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

  Afdelingen har taget fat i de indsatsområder, som er beskrevet i inspektorrapporten.

  Ortopædkirurgisk Afd., Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

  Afdelingen har taget fat i de indsatsområder, som er beskrevet i inspektorrapporten.

  Klinisk Mikrobiologisk Afd., Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

  Afdelingen er blevet rykket for opdaterede uddannelsesprogrammer. (Der er uddannelsesprogrammer – de mangler opdatering i forhold til nyeste målbeskrivelse fra maj 2017).

  b)   Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Orientering ved Tine Boesen Larsen

   

  c)   Ansættelse af nye PUF-lektorer

  Der er modtaget ni ansøgninger til PUF-lektorater og ansat syv, orientering ved Tine Boesen Larsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Der har været i alt 27 dispensationer fra femårskravet ved overlægebedømmelse i hele landet, heraf 7 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9189
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.

  Det præciseres, at mødet i juni 2018 er d. 7. juni.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  14. december 2017 kl. 13:00 til 16:00

  1. marts 2018 kl. 13:00 til 16:00

  6. juni 2018 kl. 13:00 til 16:00

  25. september 2018 kl. 13:00 til 16:00

  4. december 2018 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.

  Det præciseres, at mødet i juni 2018 er d. 7. juni.


  Sagsnr. 17/9189
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af henvendelser vedr. dimensionering af hoveduddannelser på sygehusene i Region Syddanmark kommer der på næste møde i Rådet d. 14. december 2017 et punkt vedr. Dimensionering 2018-2020. Koncerndirektør Kurt Espersen deltager i mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 28-09-2017

  Der blev rejst et ønske om at se på sygehusenes repræsentation i Det Regionale Råd. Dette sættes på dagsordenen til næste møde.


  Siden er sidst opdateret 16-10-2017

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring