Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 22. juni 2017

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 22. juni 2017

Mødedato
22-06-2017 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Marianne Harmsen
 • Assia Brandrup-Lukanow
 • Peder Charles
 • Lene Borregaard

 • Afbud
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Mads Koch Hansen
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Assia Brandrup-Lukanow

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 23. marts 2017
  3. Workshop ”Yngre Læger og lederskab – non-verbal kommunikation” ved ph.d.-studerende Ture Leif Larsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Købehavns Universitet og overlæge, postgraduat klinisk lektor Randi Beier-Holgersen, Nordsjællands Hospital
  4. Dimensioneringsplan 2018-2020 - udvidelser og reduktioner
  5. Godkendelse af nye afdelinger til hoveduddannelse i Intern medicin: Kardiologi og Plastikkirurgi
  6. Status på Lægedækningsudvalgets forslag i relation til lægelig videreuddannelse
  7. Kommissorium for Teknisk Avanceret Færdighedstræning (TAF)
  8. Nyt speciale i Akutmedicin
  9. Temaer for kommende møder
  10. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  11. Meddelelser fra formanden
  12. Meddelelser fra sekretariatet
  13. Kommende møder
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 17/9187
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Michael Dall startede mødet med at lykønske Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus, for modtagelsen af Lægeforeningens uddannelsespris.

  De yngre læger foreslog at bytte om på rækkefølgen for behandling af dagsordenens punkt 4 og 5.

  Dagordenen blev herefter godkendt.


  Sagsnr. 17/9187
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 23. marts 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  3. Workshop ”Yngre Læger og lederskab – non-verbal kommunikation” ved ph.d.-studerende Ture Leif Larsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Købehavns Universitet og overlæge, postgraduat klinisk lektor Randi Beier-Holgersen, Nordsjællands Hospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lederskab og at tage lederskabet på sig er en individuel og personlig sag, samt et bevidst valg.

  Lederskab i akutte situationer er et centralt tema indenfor hospitalsverdenen. Et nyligt gennemført systematic review viser, at der er et stort og tilbagevendende behov for en metode til at undervise yngre læger i teamledelse. Svigter lederskabet har det stor indflydelse på outcome (patientdødelighed). Det viser endvidere, at litteraturen beskriver lederskab i akutte situationer som stressende og angstfremkaldende.

  Workshoppen er baseret på en orkesterdirigents kultur og kompetence og tilstræber at skabe en situation, der fremkalder stress og angst, men er skabt i helt ufarlige og u-faglige rammer for derved at kunne adressere denne angst.

  Ved at skifte fokus til en anden profession er det muligt at imødekomme, hvad der har været efterspurgt i 30 år i den medicinske forskning; en fungerende metode til at undervise i teamledelse i hospitalsverdenen.

  Workshoppen viser, at paradigmet med, at læger lærer læger kan afløses/udvides ved at anvende en anden professions specialiserede kompetence.

  Workshoppen præsenterer musiske øvelser der vil aktivere 6-8 deltagere. Deltagerne vil optræde som dirigenter og få personlig feedback på deres præstation i denne rolle.

  Fokusområder er: attitude, autoritet, kropssprog og øjenkontakt. Samt nærvær, fremstå handlekraftig og troværdig samt lyttende, evne at overskue og lede et komplekst forløb, uddelegering af opgaver, at kunne agere, reagere og improvisere. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Ideen til dette tema er opstået efter læsning af en artikel om projektet i Politiken.

  Der er ikke på medicinstudiet fokus på, at lære de kommende læger ledelsesmæssige kompetencer.

  De yngre læger skal lære at tage lederskabet på sig og sige ”jeg er lederen” i stedet for ”så siger vi, at jeg er lederen”. Det er en forudsætning for at kunne tage lederrollen på sig, at man har fagligheden i orden.

  Oplægget blev suppleret med en række praktiske øvelser, hvor forskellige deltagere skulle dirigere enten sang eller afspilning af instrumentlyde fra ghettoblastere.

  De yngre læger synes det var meget givtigt og foreslog, at øvelser af denne type blev integreret i det obligatoriske kommunikationskursus.

  Udfordringen er, at der helst skal være relativt små hold på 6-9 personer, hvor kommunikationskurset normalt er for 12-14 deltagere.

  Da øvelserne kan udfordre personen i dirigentrollen på det personlige plan, er det afgørende, at der er fortrolighed og tavshedspligt i grupperne.

  Randi Beier-Holgersen og Ture Leif Larsen vil gerne kontaktes i forhold til afholdelse af ”train the trainer”-kurser.

  Tine Boesen Larsen vil desuden tage en dialog med Lærings- og Forskningshuset i Sygehus Sønderjylland om eventuel integration af dette tema i de fremtidige kurser.


  Sagsnr. 17/9187
  4. Dimensioneringsplan 2018-2020 - udvidelser og reduktioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har d. 20. marts 2017 offentliggjort Dimensioneringsplan 2018-2020.

  For Videreuddannelsesregion Syd er få ændringer. Uddannelsesudvalgene i de berørte specialer har nu fastlagt, hvordan ændringerne skal implementeres:

  Almen medicin øges med to forløb i 2018 til 56 årlige forløb og med yderligere to forløb i 2019 til 58 årlige forløb og med yderligere to forløb i 2020 til 60 årlige forløb.

  Forløbene placeres som følger:

  • De to ekstra forløb i 2018 placeres i Sønderjylland med sygehusophold på Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien
  • De to ekstra forløb i 2019 placeres på Fyn med sygehusophold på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus og Psykiatrien
  • De to ekstra forløb i 2020 placeres i Trekantsområdet med sygehusophold på Sygehus Lillebælt og Psykiatrien

  Intern medicin: Kardiologi øges fra seks til syv årlige forløb. Det nye forløb placeres på Kolding Sygehus i kombination med OUH Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus.

  Plastikkirurgi øges fra to til tre årlige forløb. Det nye forløb placeres på Esbjerg Sygehus i kombination med OUH Odense Universitetshospital.

  Intern medicin: Reumatologi reduceres fra seks til fem årlige forløb. Alle uddannelsesgivende afdelinger deles om reduktionen.

  Klinisk Onkologi reduceres fra syv til seks årlige forløb. Et af de syv forløb mellem Vejle Sygehus og OUH Odense Universitetshospital udgår.

  Det er endnu ikke helt afklaret, hvor mange introduktionsstillinger, der godkendes i specialerne.

  Implementering af Dimensioneringsplan 2018-2020 inkl. økonomiske konsekvenser (uddannelsesbudget) vil efter sommerferien blive forelagt Koncernledelsesforum til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Der blev spurgt til, hvorfor man ikke havde valgt at placere en del af udvidelsen i Almen medicin i det sydvestjyske område.

  Fordelingen af de 6 nye forløb er sket ud fra følgende overvejelser:

  Videreuddannelsesregion Syd har gennem både Dimensioneringsplan 2008-2012 og Dimensioneringsplan 2013-2017 haft 54 årlige hoveduddannelsesforløb i Almen medicin.

  Disse 54 forløb opslås med 27 forløb, der opslås to gange årligt pr. 1/3 og 1/9.

  Man har oprindeligt fordelt disse 27 halvårlige forløb mellem områderne på følgende måde:

  Fyn: 10 halvårlige forløb

  Sydvestjylland: 5 halvårlige forløb

  Lillebælt: 7 halvårlige forløb

  Sønderjylland: 5 halvårlige forløb

  På baggrund af en henvendelse fra OUH Odense Universitetshospital i 2013 blev fordelingen ændret til:

  Fyn: 9 halvårlige forløb

  Sydvestjylland: 6 halvårlige forløb

  Lillebælt: 7 halvårlige forløb

  Sønderjylland: 5 halvårlige forløb

  På denne baggrund er de 6 nye forløb i Dimensioneringsplan 2018-2020 fordelt med to til hver til Sønderjylland, Fyn og Lillebælt.

  Der er desuden store udfordringer med at finde flere tutorpraksis i det sydvestjyske område p.t.

  Det forventes, at der i den næste dimensioneringsplan efter 2020 vil blive lagt op til yderligere dimensioneringsudvidelser i specialet Almen medicin.

  Der vil til den tid være fokus på også at udvide dimensioneringen i det sydvestjyske område.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  5. Godkendelse af nye afdelinger til hoveduddannelse i Intern medicin: Kardiologi og Plastikkirurgi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Uddannelsesudvalget for Intern medicin: Kardiologi anbefaler, at det syvende hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Kardiologi tildeles afdelingen Hjertesygdomme på Kolding Sygehus i kombination med Hjertemedicinsk Afd. B, OUH Odense Universitetshospital samt Hjertemedicinsk Afd., Vejle Sygehus.

  Afdelingen Hjertesygdomme på Kolding Sygehus har ikke tidligere indgået i hoveduddannelsen i Intern medicin: Kardiologi.

  Lægefaglig indstilling er vedhæftet.

  Uddannelsesudvalget for Plastikkirurgi anbefaler, at det tredje hoveduddannelsesforløb i Plastikkirurgi tildeles Kirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus i kombination med Plastikkirurgisk afdeling, OUH Odense Universitetshospital.

  Afdelingen i Esbjerg har hidtil kun haft introduktionsstillinger i Plastikkirurgi.

  Lægefaglig indstilling er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Intern medicin: Kardiologi: Der blev spurgt til, hvorfor man havde valgt at sammensætte to forskellige kardiologiske hoveduddannelsesforløb i Sygehus Lillebælt, i stedet for at inddrage afdelingen i Kolding ligeligt i begge forløb.

  Denne mulighed har også været diskuteret i uddannelsesudvalget, men afdelingen i Kolding har søgt om sit eget forløb, og uddannelsesudvalget har på den baggrund vurderet, at den skitserede løsning er den fagligt bedste.

  Uddannelsesudvalget har i sit svar til Afdelingen Hjertesygdomme i Kolding anført, at man er indstillet på, at se på forløbssammensætningen af dette nye forløb på et senere tidspunkt, når der er opnået erfaringer med gennemførelsen af de nye hoveduddannelsesforløb i en ny afdeling.

  Plastikkirurgi: Det blev præciseret, at den lægefaglige indstilling for specialet Plastikkirurgi er udarbejdet i uddannelsesudvalget på baggrund af en faglig gennemgang af specialets målbeskrivelse og de tilstedeværende funktioner og antal fast- og fuldtidsansatte speciallæger på afdelingen i Esbjerg.

  De nuværende forløb er sammensat med tre år på det regionale sygehus og to år på den højtspecialiserede afdeling. Uddannelsesudvalgets forslag til sammensætning af det nye dimensionerede forløb er sammensat omvendt.

  Af hensyn til Lægedækningsudvalgets anbefalinger anbefaler Det Regionale Råd, at Uddannelsesudvalget for Plastikkirurgi ser på, om der kan henlægges mere uddannelsestid til det regionale sygehus uden, at det forringer mulighederne for optimal kompetenceerhvervelse i hoveduddannelsesforløbet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  6. Status på Lægedækningsudvalgets forslag i relation til lægelig videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Lægedækningsrapporten har specielt nedenstående tre forslag relevans for lægelig videreuddannelse:

   

  Forslag om, at alle KBU-forløb skal indeholde ansættelse i Almen praksis:

  Videreuddannelsessekretariatet har indsendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. forslag om, at alle KBU-forløb skal indeholde ansættelse i almen praksis.

  Forslaget har været behandlet på møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 8. juni 2017.

  Michael Dall vil orientere om konklusionen på drøftelsen på mødet.

  Sammenhængende uddannelsesforløb:

  Forslaget om sammenhængende uddannelsesforløb har været drøftet med enkelte specialer, som har rekrutteringsudfordringer. Specialerne vurderer, at forløb sammensat af introduktionsstilling og hoveduddannelse er det mest hensigtsmæssige. Dette skyldes, at de yngre læger på denne måde har mulighed for at få erfaring fra andre specialer, inden de søger de sammenhængende uddannelsesforløb. Dette er ikke på samme måde muligt, hvis forløbene sammensættes af KBU-intro-hoveduddannelse.

  Der påtænkes udarbejdet en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om et sammenhængende introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Almen medicin på Als.

  Der arbejdes i øvrigt på, at etablere sammenhængende forsøgsforløb i Psykiatri og Intern medicin: Lungesygdomme.

  Er der eventuelt forslag til kombinationsforløb i andre specialer?

  Mere tid på de regionale sygehuse:

  På det seneste møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 23. marts 2017 blev det nævnt, at vi i Videreuddannelsesregion Syd er langt i forhold til placering af uddannelsestid på de regionale sygehuse. Vi har allerede i en lang række specialer mindre tid på universitetshospitalet end i de andre Videreuddannelsesregioner. Dette forslag er derfor mere rettet mod de øvrige Videreuddannelsesregioner end mod Videreuddannelsesregion Syd.

  En rundspørge blandt uddannelsesudvalgene for de 38 specialer i Region Syddanmark har vist, at alle specialer finder den nuværende sammensætning af hoveduddannelsesforløbene passende i forhold til optimal kompetenceerhvervelse.

  Uddannelsesudvalget for specialet Intern medicin: Infektionsmedicin ønsker dog at tage spørgsmålet op til fornyet drøftelse på et møde i efteråret, idet dette speciale kun har 18 måneder på det regionale sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Forslag om, at alle KBU-forløb skal indeholde ansættelse i Almen praksis:

  Michael Dall oplyste, at de fire andre regioner, havde indsendt høringssvar, hvor de anbefalende en KBU-uddannelse bestående af 3 x 6 måneder, hvis alle KBU-forløb skal indeholde ophold i Almen praksis.

  Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der var så meget fokus på rekrutteringsvinklen i høringssvaret fra Videreuddannelsesregion Syd.

  Dette begrundes med, at Lægedækningsudvalget har fremsat forslaget om, at alle KBU-forløb skal indeholde Almen praksis, med en argumentation for at:

  • ”det kan øge de studerendes og videreuddannelsessøgendes tilbøjelighed til at vælge almen medicin som speciale, hvis de flere gange i studiet og videreuddannelsen har lejlighed til at stifte bekendtskab med arbejdet i almen praksis, herunder i de lægedækningstruede områder”.

   

  Det samlede høringssvar fra Videreuddannelsesregion Syd er bygget op omkring de høringssvar, der er modtaget fra specialerne Almen medicin, Klinisk Onkologi og Psykiatri.

  På grund af dette forslags store konsekvenser, har høringssvaret desuden været igennem både Region Syddanmarks direktion og Koncernledelsesforum med deraf følgende justeringer af ordlyden.

  Det blev foreslået, at sekretariatet bestræber sig på, at sende høringssvar til kommentar blandt Rådets medlemmer, når det er muligt.

  Sammenhængende uddannelsesforløb:

  Det blev nævnt, at det er vigtigt, at der er fokus på kompetencer ved overgangen mellem introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb. Kunne man evt. inkludere 360-graders evaluering i introduktionsforløbene i disse sammenhængende uddannelsesforløb?

  Ved at benytte samme ansættelsesprocedure for disse sammenhængende uddannelsesforløb, som for de ordinære forløb, forventes det, at ansættelsesudvalget i samme grad, som for de ordinære hoveduddannelsesforløb vil kunne sikre at ansøgeren, der ansættes i forløbet er kvalificeret til uddannelse i specialet.

  Mere tid på de regionale sygehuse:

  Videreuddannelsesregion Syd er allerede langt i forhold til placering af så meget uddannelsestid som muligt på de regionale sygehuse. Dette forslag er derfor i højere grad møntet på de andre to videreuddannelsesregioner.

  Det blev desuden bemærket, at det er positivt, at den holdning som Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Syd altid har haft i forhold til sammensætning af hoveduddannelsesforløb nu understøttes af Lægedækningsudvalgets anbefalinger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  7. Kommissorium for Teknisk Avanceret Færdighedstræning (TAF)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Koncernledelsesforum den 16. august 2016 blev det besluttet at igangsætte implementering af Teknisk Avanceret Færdighedstræning (TAF) i Region Syddanmark. I første omgang skulle der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde et kommissorium for implementeringen af TAF og dette kommissorium skulle efterfølgende godkendes i Koncernledelsesforum og fremlægges til orientering i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
  Arbejdsgruppen har i sin udarbejdelse af kommissoriet lagt stor vægt på, at implementeringen af TAF sker i et tæt samarbejde mellem regionens sygehuse og, at brugen af TAF vedrører alle relevante sundhedsfaglige grupper, hvilket skal afspejle sig i udbuddet af kurser.

  Kommissoriet blev godkendt på mødet i Koncernledelsesforum den 24. januar 2017.

  Michael Dall vil orientere om status for arbejdet med TAF.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

  Arbejdet i arbejdsgruppen vedr. TAF er i gang.

  Der er bred opbakning fra sygehusenes direktioner til at læger fra alle sygehusene kan deltage i Teknisk Avanceret Færdighedstræning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  8. Nyt speciale i Akutmedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 8. juni 2017 fremlage Sundhedsstyrelsen sin anbefaling af, at der skal oprettes et nyt speciale i Akutmedicin.

  Sundhedsministeren har d. 12. juni 2017 godkendt oprettelsen af det nye speciale.

  Der forestår nu et arbejde i Sundhedsstyrelsens regi med at få fastlagt specialets målbeskrivelse og dimensionering.

  Inden videreuddannelsesregionerne kan etablere en speciallægeuddannelse i specialet akutmedicin, vil der blive behov for at meritvurdere nogle af de læger, som allerede har gennemgået dele af en akutmedicinsk uddannelse.

  Michael Dall vil orientere om drøftelserne på mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt om, hvordan vi kan arbejde videre med implementeringen af uddannelsen i Akutmedicin i Videreuddannelsesregion Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Region Syddanmark får en opgave med at indgå i uddannelsen af akutmedicinere på sygehusenes FAM’er.

  Der skal udarbejdes en målbeskrivelse for specialet Akutmedicin. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har nævnt, at der ikke skal flyttes kompetencer fra de andre specialers målbeskrivelse til målbeskrivelsen for specialet Akutmedicin.

  Dette betyder, at det ikke bliver et ”nul-sumsspil” men et ”plus-sumsspil” idet Akutmedicinerne kommer til at skulle være på vagt sammen med de øvrige specialers speciallæger.

  De lægevidenskabelige selskaber er ikke enige om, hvordan målbeskrivelsen skal sammensættes.

  Sundhedsstyrelsen regner med, at der er ca. 150 læger med akutkompetencer, som vil kunne meritvurderes til speciallæger i Akutmedicin – enten fuldt eller delvist. Der vil være både danske og udenlandske læger, som får behov for meritvurdering.

  Der vil blive udarbejdet et punkt vedrørende Akutmedicin til et kommende møde i Koncernledelsesforum i oktober 2017 (der er ikke planlagt møde i Koncernledelsesforum i september).

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  9. Temaer for kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende temaer har været foreslået til de kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse:

  • Den lægevidenskabelige ph.d.-uddannelse – hvilke kompetencer tilfører en ph.d.-uddannelse?
  • Behandlingsansvarlig læge – og lægelig videreuddannelse

  Er der i Rådet andre forslag til temaer til de kommende møder?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Der kom følgende forslag:

  • Efteruddannelse i tråd med det oplæg Søren Brostrøm holdt på Medicinsk Uddannelseskonference i Horsens i maj 2017 (De yngre læger i Det Regionale Råd vender tilbage med ideer til dette forslag)
  • Sammentænke den prægraduate og den postgraduate uddannelse (De yngre læger i Det Regionale Råd vender tilbage med ideer til dette forslag)

  Sagsnr. 17/9187
  10. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  1. Odense Universitetshospital

  Ikke yderligere.

  1. Sygehus Lillebælt

  Ikke yderligere.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Tine Boesen Larsen viste den gamle og den nye organisationsplan for Sygehus Sønderjylland og oplyste, at der i den kommende uge vil blive afholdt et møde mellem sekretariatet og en medarbejder fra HR på Sygehus Sønderjylland, med henblik på at justere stillingsnumre og Ansættelses- og uddannelsesaftaler for uddannelseslæger i Sygehus Sønderjylland m.h.t. afdelingsbetegnelser.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Sygehuset har i en periode haft ekstra fokus på KBU-lægerne og det går rigtigt godt. Man har nu valgt at følge op ved at sætte øget fokus på introduktionslægerne.

  1. Psykiatrien

  Ikke yderligere.

   

  1. Praksisafdelingen

  Ikke til stede.

  1. Praksiskoordinatorer

  FADL har udgivet en ny oversigt over de 38 specialer. Den udsendes ikke i elektronisk version fra FADL, og kan derfor ikke medsendes referatet.

  1. Syddansk Universitet – herunder orientering om ny studieordning

  Ikke til stede

  1. Uddannelsessøgende læger

  Ikke noget

  1. PUF-lektorer

  Der har været afholdt to uddannelsesdage for PUF-lektorerne med temaet ”transfer” og ”innovation”.

  1. Grønland

  Pr. 15. juli 2017 tiltræder Assia Brandrup-Lukanow som cheflæge i Grønland.


  Sagsnr. 17/9187
  11. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 23. marts 2017 været afholdt møder i både Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  Dagsordener og referater fra møderne er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Til orientering er det besluttet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, at der ikke etableres et speciale i Allergologi.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  12. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a)   Indkomne inspektorrapporter

  Der er offentliggjort 3 inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 23. marts 2017.

  Der er ikke rapporteret om særlige problemstillinger.

  b)   Femårsfrist ændret til seksårsfrist pr. 1. maj 2017

  Pr 1. maj 2017 er femårsfristen for ansøgning om hoveduddannelse ændret til en seksårsfrist.

  Dette betyder, at i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018 kan alle formelt kvalificerede læger ansøge om et hoveduddannelsesforløb helt uafhængigt af, hvornår deres KBU-forløb blev påbegyndt.

  På siden Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan der læses mere om seksårsfristen her: https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/seksaarsfristen

  c)   Orientering om antal dispensationer fra femårskrav v/ overlægebedømmelse

  Orientering ved Tine Boesen Larsen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Der er givet 6 dispensationer fra femårskrav v/overlægebedømmelse siden sidste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9187
  13. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  28. september 2017 kl. 13:00 til 16:00

  14. december 2017 kl. 13:00 til 16:00

  1. marts 2018 kl. 13:00 til 16:00

  7. juni 2018 kl. 13:00 til 16:00

  25. september 2018 kl. 13:00 til 16:00

  4. december 2018 kl. 13:00 til 16:00

  Alle dage i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 17/9187
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 22-06-2017

   

  God sommer!


  Siden er sidst opdateret 29-6-2017

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring