Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 23. marts 2017

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 23. marts 2017

Mødedato
23-03-2017 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7, Damhaven 12, 7100 Vejle

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Niels Thomas Hertel
 • Alan Christian Kimper-Karl
 • Bjarne Dahler-Eriksen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Marianne Harmsen

 • Afbud
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Kim Brixen
 • Frank Ingemann Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 15. december 2016
  3. Præsentation af ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, direktør Michael Dall, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  4. Lægedækningsudvalgets rapport oplæg ved ledende overlæge Mette Worsøe, Medicinsk Afd., OUH Svendborg Sygehus
  5. Godkendelse af nyt kommissorium for Uddannelsesudvalget for Almen medicin
  6. Godkendelse af Årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd i 2016
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 17/9186
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Dagsordenen blev godkendt.

  På grund af flere nye medlemmer i Rådet, blev der gennemført en introduktionsrunde.

  Direktør Michael Dall erstatter pr. 1. januar 2017 direktør Kim Brixen.

  Konstitueret lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen erstatter lægelig direktør Søren Aggestrup, Sygehus Sønderjylland.

  Praktiserende læge Marianne Harmsen erstatter praktiserende læge Martin Munk.


  Sagsnr. 17/9186
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 15. december 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  3. Præsentation af ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, direktør Michael Dall, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter ansættelse af Michael Dall, som ny direktør på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er det besluttet, at Michael Dall pr. 1. januar 2017 afløser direktør Kim Brixen som formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  Michael Dall vil kort præsentere sig selv og sine tanker om arbejdet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Michael Dall præsenterede sig selv og sine tanker om kombinationen af uddannelse, drift og forskning, som en tre-benet taburet, som helst skal holde balancen.

  Kort oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  4. Lægedækningsudvalgets rapport oplæg ved ledende overlæge Mette Worsøe, Medicinsk Afd., OUH Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i Danmark ikke et generelt landsdækkende lægedækningsproblem. Antallet af læger og speciallæger ligger på det højeste niveau nogensinde og antal læger i forhold til befolkningstallet ligger i Danmark over OECD-gennemsnittet. Hertil kommer, at indenfor samtlige specialer forventes en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2040, som overstiger befolkningsudviklingen.

  Der kan imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring.

  På denne baggrund nedsatte regeringen i januar 2016 et lægedækningsudvalg, som skulle se på fordelingen af læger på tværs af landet.

  Lægedækningsudvalgets rapport blev offentliggjort d. 18. januar 2017.

  Ledende overlæge Mette Worsøe, OUH Svendborg Sygehus har været medlem af Lægedækningsudvalget og vil fortælle om udvalgets arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Ledende overlæge Mette Worsøe fortalte om sit arbejde i Lægedækningsudvalget. Oplægget er vedhæftet referatet.

  Lægedækningsrapporten indeholder følgende forslag på uddannelses- og videreuddannelsesområdet:

  a)    Bedre geografisk spredning af de lægestuderendes klinikophold under studiet

  b)    Bedre mulighed for klinikophold i almen praksis

  c)    Bedre mulighed for studiejob som praksisassistenter i almen praksis

  d)    Alle læger i Klinisk Basisuddannelse skal 6 mdr. i Almen praksis

  e)    En større del af videreuddannelsen inden for den samlede ramme søges placeret decentralt i forhold til de større byer, herunder i lægedækningstruede områder – under hensyntagen til uddannelsens kvalitet

  f)      Dimensioneringen af videreuddannelsen i almen medicin øges relativt inden for den samlede ramme

  g)    Speciallægepraksis inddrages i højere grad end hidtil i videreuddannelsen af speciallæger, når det kan bidrage til at løse kapacitets- og lægedækningsudfordringer

  h)    Forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsuddannelse og hoveduddannelse) i lægedækningstruede områder

  i)   Forsøg med øget fleksibilitet vedrørende femårsfristen i forbindelse med lokalt/regionale tilrettelagte videreuddannelsesforløb med udgangspunkt i decentrale sygehuse/praksis i lægedækningstruede områder

  I forhold til forslag d) blev det nævnt, at det vil være et godt udgangspunkt for alle læger, at de har haft 6 måneder i Almen praksis.

  Det er et stort problem for Psykiatrien, hvis KBU-lægerne fjernes fra de psykiatriske afdelinger for at blive flyttet over i Almen praksis.

  Der blev udtrykt undring overfor, at Lægedækningsudvalget har foreslået et tiltag, som gavner Almen medicin på bekostning af Psykiatrien, som er et mindst ligeså nødlidende speciale.

  I forhold til forslag e) blev det nævnt, at vi i Videreuddannelsesregion Syd er langt i forhold til udflytning af uddannelsestid til de perifere sygehuse. Vi har allerede i en lang række specialer mindre tid på universitetshospitalet end i de andre Videreuddannelsesregioner. Dette forslag er derfor mere rettet mod de øvrige Videreuddannelsesregioner end mod Videreuddannelsesregion Syd.

  I forhold til forslag h) blev der udtrykt interesse for, at Videreuddannelsesregion Syd skal gå videre med dette forslag og forsøge at få godkendt nogle sammenhængende uddannelsesforløb på prøvebasis, hvor enten KBU, intro og hoveduddannelse eller kun intro- og hoveduddannelse opslås samlet.

  Problemet med sammenhængende uddannelsesforløb er, at man springer ansættelsesudvalgets arbejde over, idet lægen allerede ved valg af KBU-forløb eller ved ansættelse i introduktionsstilling er garanteret et hoveduddannelsesforløb med mindre forløbet går skævt. Man ansætter således ikke de bedst kvalificerede til de ledige forløb.

  En anden ulempe, som blev nævnt er, at sammenhængende uddannelsesforløb kan være ”skyklap-forløb”, hvor lægen får ikke mulighed for at prøve andre specialer af, men går direkte til det sammenhængende forløb.

  Der er tildelt flere studiepladser til Ålborg begrundet i troen på, at lægerne måske bosætter sig der hvor de har læst. Man har ikke i samme ombæring set på fordelingen af de øvrige medicinske studiepladser på universiteterne i Danmark i forhold til befolkningsgrundlaget.

  I Lægedækningsrapporten er desuden nævnt, at man vil gøre det vanskeligere for de studerende at flytte universitet på kandidatdelen. Tanken er, at man vil fokusere på ikke at skabe for mange incitamenter, der støtter, at de studerende, der er optaget i Jylland, kan flytte til Københavns Universitet.

  Der blev på baggrund af uheldige historier opfordret til, at man omtaler hoveduddannelseslægerne i Almen medicin pænt ude på afdelingerne.

  Formanden for Rådet konkluderede, at vi kommer til at tale mere om disse forslag på de kommende møder i Rådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  5. Godkendelse af nyt kommissorium for Uddannelsesudvalget for Almen medicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. september 2016 blev der godkendt et nyt kommissorium gældende for alle specialers uddannelsesudvalg, bortset fra Almen medicin.

  På bagrund af drøftelser i Uddannelsesudvalget for Almen medicin, vurderes det, at udvalgets kommissorium i forhold til antallet af medlemmer udpeget til udvalget hensigtsmæssigt kan ændres.

  Ifølge det nuværende kommissorium udpeges 14 medlemmer til udvalget. På baggrund af erfaringerne fra udvalgets arbejde i de seneste år, samt udfordringerne ved at samle en 14 mands stor gruppe, vurderes det, at antallet af medlemmer hensigtsmæssigt kan reduceres til 6, som beskrevet i vedhæftede indstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Kommissoriet blev godkendt med to bemærkninger: De yngre læger nævnte, at de gerne vil have mulighed for at stille med en suppleant ved forfald. Den mulighed har alle repræsentanter i udvalget.

  Det blev nævnt, at der mangler to linjer vedr. genudpegning i forhold til det gamle kommissorium. Dette skyldes, at Det Regionale Råd på møde d. 27. september 2016 besluttede at fjerne denne sætning fra kommissorierne, da opgaven som afdelingens repræsentant i uddannelsesudvalget sædvanligvis følger rollen som uddannelsesansvarlig overlæge.

  For læger under uddannelse i specialet gælder, at de kun kan sidde i uddannelsesudvalget, så længe de er under uddannelse. Disse skiftes derfor også løbende ud.

  Det blev derfor på mødet d. 27. september 2016 vurderet, at det ikke gav mening, at angive en fast tidsmæssig procedure for udpegning af nye medlemmer til uddannelsesudvalgene.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  6. Godkendelse af Årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd i 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sekretariatet har udarbejdet den bekendtgørelsesfastsatte ”Årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2016”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Årsberetningen blev godkendt. Der var en bemærkning til listen over inspektorbesøg, idet det blev nævnt, at der manglede to besøg. Det ene manglede, fordi inspektorrapporten ikke var offentliggjort inden årsberetningen blev skrevet. Dette besøg er nu med på listen. Det andet nævnte besøg fandt sted i januar 2017 og kommer således først med i Årsberetningen for 2017.

  Kommentarer til tabel over forskning:

  Det blev nævnt, at det kan være et problem, hvis uddannelsen afbrydes, idet det kan være problematisk for de efterfølgende afdelinger. Det kan være et problem, at orlov ikke kommer jævnt – man kan derfor mangle lægerne på et tidspunkt og have for mange på et andet tidspunkt.

  Rent uddannelsesmæssigt kan det opleves som en forringelse af den kliniske uddannelse. Nogle er fortalere for, at ph.d.-forløb og speciallægeuddannelse ikke blandes sammen.

  Andre, bl.a. Psykiatrien og Sygehus Sønderjylland nævnte, at det er en succes med forskning i kombination med hoveduddannelse.

  Det blev foreslået, at afvikle et tema om forskning i kombination med hoveduddannelse på et senere tidspunkt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet – herunder orientering om ny studieordning (se evt. bilag)
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017
  1. Odense Universitetshospital

  Ikke noget.

  1. Sygehus Lillebælt

  Ikke noget.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Der er ansat en ny direktion i Sygehus Sønderjylland.

  De yngre læger inviteres nu med til møder i det lokale uddannelsesråd. Der skal ansættes en uddannelseskoordinerende overlæge.

  Der er en evaluering af centerstrukturen i gang. Den skal afklare, om der skal ske ændringer. Selve evalueringen inddrager 300 ud af 1400 ansatte og konklusionen offentliggøres d. 15/5-2017.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Der har været afholdt KBU-dag i sidste uge. Der kom 64 meget interesserede kommende KBU-læger i to busser. Sygehus Sønderjylland deltog også i arrangementet.

  1. Psykiatrien

  Lægedækningsudvalgets forslag om at fjerne KBU-lægerne fra Psykiatrien fylder meget.

  De tilbageværende uddannelseslæger kan blive stærkt udfordret.

  1. Praksisafdelingen

  Ikke til stede.

  1. Praksiskoordinatorer

  Har taget første skridt til omorganisering af praksisområderne. Middelfart er kommet med under Lillebælt. Man er gået i gang med at finde plads til flere KBU-læger og til udvidelse af antallet af introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

  1. Syddansk Universitet – herunder orientering om ny studieordning

  Der er forslag om ny studieordning i høring. Ordningen starter op om 1½ år.

  Der er et ønske om at vægte nogle områder mere bl.a. onkologi og mere sammenhæng.

  Der er teambased-undervisning, som er fokuseret undervisning indenfor det/de område(r), af pensum, som de studerende har svært ved.

  På 5. semester skal de studerende vælge profil med samhørende kandidatspeciale. Valg af profil er udmøntet i følgende:

  • Klinisk profil
  • Paraklinisk profil
  • Forskningsprofil
  • Innovations- og klinisk ledelsesprofil
  • International profil

  Som et nyt tiltag indføres Entrustable Professionel Activities (EPA)-undervisning på kandidatuddannelsens 2., 3., 4. og 6. semester med henblik på at optimere de studerendes læring.

  1. Uddannelsessøgende læger

  Der har været afholdt et seminar med fokus på arbejdsmiljø og work-life-balance.

  1. PUF-lektorer

  Der har været gennemført en ansættelsesrunde, hvor der er ansat fire nye PUF-lektorer.

  Der kommer ny runde med 12 nye opslag. Der mangler nogle fra OUH.

  1. Grønland

  Anne Marie Ulrik går på pension og dette er derfor Anne Marie Ulriks sidste møde i Det Regionale Råd. Der er fundet en afløser. Anne-Marie Ulrik og den nye cheflæge besøger de danske samarbejdspartnere i nærmeste fremtid.

  Rådet takkede Anne Marie Ulrik for hendes store indsats for den lægelige videreuddannelse i Grønland.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  8. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har siden sidste møde i Det Regionale Råd d. 15. december 2016 været afholdt møder i både Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Dagsordener og referater fra møderne er vedhæftet.

  På møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 14. december 2016 blev der under et tema om ”Den lægevidenskabelige ph.d.-uddannelse – hvilke kompetencer tilfører en ph.d.-uddannelse?” fremlagt to undersøgelser om dette. Undersøgelserne er beskrevet i de to vedhæftede rapporter/artikler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Der har været fokus på de obligatoriske kurser på møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Er kommunikationskurset stadigt nødvendigt? Der indgår efterhånden meget kommunikation i medicinstudiet

  Ligger SOL-kurserne for sent i forhold til at gøre de yngre læger interesserede i ledelse i sundhedsvæsenet? Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal se på SOL-kurserne.

  Det blev foreslået at temaet til mødet i december 2017 skulle omhandle ph.d.-uddannelse under speciallægeuddannelsen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  9. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  a.    Indkomne inspektorrapporter– herunder redegørelse fra Kirurgisk Afd. A, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus v/ Uddannelseskoordinerende overlæge Thomas Hertel, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

   

  Der er offentliggjort 10 inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 15. december 2016. Alle inspektorrapporterne er beskrevet i det vedhæftede bilag

  Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg

  Sygehus:

  Afdelingen har taget hånd om de beskrevne problemstillinger.

  Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding:

  Afdelingen har taget hånd om de beskrevne problemstillinger.

  Afdelingen for operation og anæstesiologi, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg:

  Meget fin inspektorrapport med alle temascorer undtagen en i kategorien ”Særdeles god”. Temaet ”Sundhedsfremmer” har temascoren ”Tilstrækkeligt”.

  Klinik for Patologisk Anatomi, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg:

  10 temaer er vurderet i kategorien ”Tilstrækkelig” og 6 temaer i kategorien ”Særdeles god”.

  Kirurgisk Afdeling A, OUH Odense Universitet og OUH Svendborg Sygehus

  På grund af de mange problematiske vurderinger i inspektorrapporten vil Uddannelseskoordinerende overlæge og PUF-lektor Thomas Hertel redegøre for Afdeling A’s handleplan på baggrund af inspektorrapporten.

   

  Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus:

  Afdelingen forsøger, at tage hånd om de beskrevne problemstillinger omkring bemanding, gennem omlægning af bevilget orlov.

   

  Urologisk Afdeling L, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus:

  Inspektorrapporten diskuteres på det kommende møde i Uddannelsesudvalget for Urologi.

  De nedenfor nævnte tre inspektorrapporter er udsendt efter, at Sundhedsstyrelsen har ændret betegnelsen på to af temascorerne. Fremover er temascoren ”Utilstrækkelig” ændret til ”Særdeles problematisk” og ”Behov for forbedringer” er ændret til ”Utilstrækkeligt”. Uheldigvis har Sundhedsstyrelsen for de første to, ændret betegnelse for temascorerne i Sundhedsstyrelsens bemærkninger – men endnu ikke i skemaet i selve inspektorrapporterne.

  Hjertemedicinsk Afd. B, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus:

  Inspektorrapporten diskuteres på det kommende møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin: Kardiologi.

  Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg:

  Inspektorrapporten diskuteres på det kommende møde i Uddannelsesudvalget for Ortopædisk kirurgi.

   

  Anæstesi-Intensiv, OUH Svendborg Sygehus:

  Inspektorrapporten diskuteres på det kommende møde i Uddannelsesudvalget for Anæstesiologi.

  1. Danske Regioners indsats i forhold til antal og fordeling af speciallæger

  Danske Regioners bestyrelse ønsker at sikre en hensigtsmæssig ressourceanvendelse og en så hensigtsmæssig lægedækning i hele landet som muligt. Danske Regioners bestyrelse har derfor den 15. december 2016 truffet beslutning om at opfordre regionerne til at følge tre tiltag, som skal understøtte:

  • at den fortsatte stigning i antallet af speciallæger ansat i regionerne bremses
  • at forholdet mellem overlæger og afdelingslæger ændres
  • at der skabes mulighed for en ændret geografisk fordeling af speciallægerne

  De tre tiltag er beskrevet i det vedhæftede bilag sammen med Region Syddanmarks vejledning i forbindelse med overlægebedømmelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Inspektorrapporterne blev taget til efterretning.

  Der er sat en indsats i gang i forhold til Afdeling A og J på OUH Odense Universitetshospital. Der er en handleplan på vej i forhold til inspektorrapporten fra Afd. A, OUH Odense Universitetshospital.

  Da det er HR Sundhedsuddannelser (Team Den Lægelige Videreuddannelse), der skal administrere vejledninger og ansøgningsskemaer samt afrapportering af Danske Regioners tiltag i forhold til antal og fordeling af speciallæger i regionen, er det medtaget under meddelelser fra sekretariatet her, selvom det ikke har noget med speciallægeuddannelsen at gøre.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9186
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  22. juni 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  28. september 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  14. december 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Følgende temaer er aftalt til de kommende møder:

  22. juni 2017, Tema: Den kliniske teamleder

  28. september 2017, Tema endnu ikke aftalt

  14. december 2017, Tema: ph.d.-uddannelse under speciallægeuddannelsen


  Sagsnr. 17/9186
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-03-2017

  Siden dagsordenen til dette møde er sendt ud, er Dimensioneringsplan 2018-2020 offentliggjort (vedhæftet).

  På baggrund af høringssvar fra alle involverede parter er Sundhedsstyrelsen kommet frem til en dimensioneringsplan, hvor der er en meget begrænset stigning i antallet af hoveduddannelsesforløb.

  I Videreuddannelsesregion Syd sker der udvidelse i specialerne Almen medicin, Intern medicin: Kardiologi og Plastikkirurgi. Samtidigt sker der reduktion i specialerne Intern medicin: Reumatologi og Klinisk Onkologi. De to specialer, der skal reducere, har i de seneste år haft mange ledige forløb i Videreuddannelsesregion Syd.

  Det blev nævnt, at det er uheldigt, at Klinisk Onkologi er valgt, da de netop i denne ansættelsesrunde, har kunnet besætte alle forløb.

  Det skal til dette bemærkes, at det er muligt at genopslå ubesatte forløb, hvis der er flere ansøgere end forløb i de næste ansættelsesrunder.

  Dimensioneringsplanen vil indgå som et punkt på næste møde i Det Regionale Råd d. 22. juni 2017.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 5-4-2017

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring