Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 15. december 2016

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 15. december 2016

Mødedato
15-12-2016 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Per Helligsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Niels Thomas Hertel
 • Søren Aggestrup
 • Alan Christian Kimper-Karl

 • Afbud
 • Kristian Riis Jensen
 • Ole Skøtt
 • Per Helligsøe
 • Frank Ingemann Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. september 2016
  3. Tema: Kommunikation - på hospitalet og i den lægelige videreuddannelse
  4. De generelle kurser - oplæg ved læge ph.d. Mads Skipper
  5. Sag om overflytning af uddannelsestid fra perifer afdeling til universitetsafdeling
  6. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer, universitet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  7. Meddelelser fra formanden
  8. Meddelelser fra sekretariatet
  9. KBU-bytte og -flytninger
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1904
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  Der blev budt velkommen til ny konstitueret lægelig direktør Alan Christian Kimper-Karl, Sydvestjysk Sygehus. Alan Christian Kimper-Karl erstatter konstitueret lægelig direktør Michael Dall, som er blevet lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

  Lægelig direktør Michael Dall er til mødet 15/12-16 udpeget, som ledelsesrepræsentant for OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Sekretariatet har d. 16. december 2016 modtaget meddelelse om, at direktionen i Region Syddanmark har udpeget lægelig direktør Michael Dall som ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  Dagsordenen blev godkendt – dog blev behandlingen af punkt 9 flyttet op mellem punkt 4 og 5.

  Søren Aggestrup, Anders Meinert, Mads Koch Hansen og Helle Ibsen gik efter punkt 4.


  Sagsnr. 16/1904
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. september 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til gokendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1904
  3. Tema: Kommunikation - på hospitalet og i den lægelige videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  PUF-lektor, overlæge Thorsten Schumann giver en kort introduktion til temaet ”Kommunikation – på hospitalet og i den lægelige videreuddannelse”.

  Kommunikationsforsker og -rådgiver, ph.d. Helle Petersen belyser efterfølgende på baggrund af bogen ”Det kommunikerende hospital” kommunikationens position i samspillet af forskellige aktører på sygehusene – hvordan forstår og forbedrer vi særligt den inter-kollegiale kommunikation og hvilken effekt vil det have på kerneydelsen?

  Vi har også inviteret Mona Petersen fra Patient- og Pårørenderådet for kræftområdet på Sygehus Lillebælt til at præsentere real-life-vinkler på kommunikationen i udfordrende situationer samt refleksioner over vigtige læringsmomenter for uddannelsessøgende læger og deres vejledere.

  Den afsluttende diskussion i plenum skal gerne fokusere på hvordan vi kan nyttiggøre disse input i relation til læring på hospitalerne og særligt i forhold til kommunikationskompetencerne hos uddannelsessøgende læger.

  • Oplæg ved kommunikationsforsker og -rådgiver, ph.d. Helle Petersen
  • Oplæg ved Mona Petersen, Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  PUF-lektor, overlæge Thorsten Schumann indledte temaet om kommunikation – slides fra denne introduktion er vedhæftet.

  Kommunikationsforsker og –rådgiver, ph.d. Helle Petersen holdt oplæg med titlen ”Den  kommunikerende læge”. Slides fra præsentationen er vedhæftet.

  Fra Patient- og Pårørenderådet for Kræftområdet ved Sygehus Lillebælt holdt Mona Petersen oplæg om rollen som patient i forhold til lægers kommunikation. Slides fra præsentationen er vedhæftet.

  Oplæggene blev efterfølgende diskuteret i Rådet:

  Kommunikation har to sider – det er ikke altid, at patienten hører det, som lægen har sagt, og patienten hører sommetider noget andet end det, som lægen har sagt.

  Det kan være en god idé at afholde kommunikationskurser med flere faggrupper sammen.

  Det kunne også være relevant at inddrage patienterne i den feedback, der gives til en læge, så der ikke kun gives feedback fra kollega til kollega.

  Med henblik på at forbedre kommunikationen i en afdeling kunne man optage nogle af patientsamtalerne og herefter supervisere nogle af samtalerne. Video er også et fremragende redskab. Det er vigtigt, at integrere fokus på kommunikation i hverdagen, så det ikke kun debatteres på kurser.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1904
  4. De generelle kurser - oplæg ved læge ph.d. Mads Skipper
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 14. marts 2017 er temaet ”De obligatoriske generelle kurser i den lægelige videreuddannelse”.

  Læge og ph.d. Mads Skipper er derfor inviteret til at holde et oplæg om de generelle kurser:

  • Generelle kurser - overordnede betragtninger i forhold til de nuværende kurser
  • Er det de rigtige kurser vi har? Ligger de rigtigt i speciallægeuddannelsen?
  • Transfer - hvor "effektive" er kurserne i det daglige kliniske virke som læge? 
  • Fremtidens generelle kurser? 
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  1. reservelæge, ph.d. Mads Skipper hold oplæg om de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse.

  Slides fra præsentationen er vedhæftet.

  Oplægget blev efterfølgende drøftet i Rådet:

  Det er vigtigt, at alle læger uanset planlagt karrierevej får et basalt kendskab til Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse (SOL-kurserne). Hvordan skaber man hos hoveduddannelseslægerne en fornemmelse af, at SOL-kurserne er vigtige – også for de læger, som ikke vil gå ledelsesvejen?

  I introduktion til speciallægeuddannelsen er det vigtigt med forståelse af sundhedssystemets opbygning m.v.

  Det blev nævnt, at der godt kunne være bedre introduktion til kurserne – både skriftligt inden kurset og på første dag på kurset samt mere fokus på at anvende det forarbejde, som uddannelseslægerne har medbragt/fremsendt inden kursusstart.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1904
  5. Sag om overflytning af uddannelsestid fra perifer afdeling til universitetsafdeling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sag vedrørende overflytning af uddannelsestid fra perifer afdeling til universitetsafdeling i specialet Pædiatri:

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd den 23. juni 2015 blev der vedtaget en sagsgang i forhold til sagsbehandlingen af ansøgninger fra uddannelseslæger, som ønsker, at flytte hele eller dele af det sidste uddannelsesår fra en perifer afdeling til OUH Odense Universitetshospital.

  I beslutningen lægger rådet op til, at i helt særlige tilfælde, hvor der er særlige faglige og interessemæssige argumenter, der taler for en flytning, kan der indgås aftale om ændring af sammensætningen af det planlagte hoveduddannelsesforløb. Forudsætningen for, at en ændring af ansættelserne i et hoveduddannelsesforløb kan bevilges er, at ændringen kan godkendes i specialets uddannelsesudvalg. Hvis sagen ikke kan godkendes i specialets uddannelsesudvalg, bringes den op i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse til afgørelse.

  I det regionale uddannelsesudvalg for Pædiatri har medlemmerne på møde d. 26. september 2016 diskuteret og behandlet en ansøgning fra en hoveduddannelseslæge, som ønsker at flytte de sidste 9 måneder af sin uddannelse fra Pædiatrisk afdeling på Sygehus Lillebælt, Kolding til Børneafdelingen på OUH Odense Universitetshospital.

  Uddannelsesudvalget kunne ikke opnå enighed omkring godkendelse af eller afslag på lægens ansøgning, da flere medlemmer - set fra et uddannelsesperspektiv har svært at se, at der her skulle være tale om ”særlige faglige eller interessemæssige argumenter”, af den type, som der lægges op til fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Det regionale uddannelsesudvalg har derfor indstillet, at sagen skal forelægges Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse med henblik på en afgørelse. Udvalgets formand Martin Hulgaard er til stede under mødet og vil fremlægge sagen.

  Til yderligere orientering er der givet tilsagn til flytningen fra afdelingsledelser på de respektive afdelinger, uddannelseslægen kan opnå uddannelsens kompetencer på Børneafdelingen, OUH Odense Universitetshospital, og uddannelseslægen vil på baggrund af sine allerede erhvervede kompetencer kunne afhjælpe en særlig bemandingsmæssig situation på børneonkologisk afsnit på Børneafdelingen i Odense.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til beslutning

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  Uddannelsesansvarlig overlæge Martin Hulgaard, Sygehus Lillebælt, Kolding fremlagde ansøgningen om overflytning af uddannelsestid fra Børneafdelingen i Kolding til Børneafdelingen på OUH Odense Universitetshospital.

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd har tidligere besluttet, at der som udgangspunkt ikke kan flyttes uddannelsestid fra perifer afdeling til central afdeling.

  Som beskrevet i referatet fra mødet i Rådet d. 23. juni 2015 skal der være tale om særlige faglige og interessemæssige argumenter, før der kan indgås aftale om ændring i sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Hensyn til drift kan ikke alene argumentere for en ændring af sammensætningen af et hoveduddannelsesforløb.

  Det Regionale Råd meddeler derfor afslag til ansøgningen.


  Sagsnr. 16/1904
  6. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer, universitet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  På grund af tidsnød udgik punktet af dagsordenen.


  Sagsnr. 16/1904
  7. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5.oktober 2016 og i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 9. november 2016.

  Der er udsendt dagsorden til møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 14. december 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  Ingen bemærkninger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1904
  8. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Der er kun modtaget to inspektorrapporter siden sidste møde og der er udarbejdet forslag til forbedringer, der hvor der er behov for det.

  • Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb for 2016 samt

  Besatte introduktionsstillinger pr. 1/11-2016

  Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb er opgjort for hele landet i 2016

  Besatte introduktionsstillinger er opgjort for Videreuddannelsesregion Syd pr. 1/11-2016.

  • Opgørelse over femårsfristen

  Sundhedsstyrelsens opgørelse over status på femårsfristen er vedhæftet sammen med beskrivelse af opgørelseskriterierne.

  • Uddannelsessøgende lægers adgang til Videncentret på OUH Odense Universitetshospital

  Status på udfordringer med adgang til Videncentret efter uddannelseslægernes skifte til anden afdeling i regionen.

  • Ny målbeskrivelse for Klinisk Basisuddannelse

  Sundhedsstyrelsen har udsendt ny målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse. Målbeskrivelsen er gældende for uddannelsesforløb besat pr. 1. august 2017 og herefter.

  • Ny vejledning og håndbog for inspektorordningen

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende ny håndbog. Den nye vejledning beskriver, hvordan inspektorordningen er organiseret, om samarbejdet med regionerne samt inspektorens uddannelse og rolle.

  Håndbogen uddyber, hvad ordningen konkret består i og beskriver i detaljer hvordan et besøg gennemføres, samt hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget. Beskrivelsen af scoring af de 16 temaer er uddybet i forhold til den tidligere vejledning. Scoren er ændret til en skala med ’Særdeles problematisk’, ’Utilstrækkelig’, ’Tilstrækkelig’ og ’Særdeles god’.

  • Administrationsbeskrivelse af logbog.net-organisationen
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  Meddelelserne blev taget til efterretning.

  Med hensyn til adgang til Videncentret på OUH Odense Universitetshospital blev det oplyst, at adgangen til Videncentrets databaser koster penge og derfor skal de øvrige sygehuse selv betale for adgang. Det er ikke muligt for uddannelseslæger at få adgang via OUH’s abonnement, mens de er ansat på et af regionens andre sygehuse. Det blev oplyst, at Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus har deres eget abonnement.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1904
  9. KBU-bytte og -flytninger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generel orientering om Den Lægelige Videreuddannelses håndtering af ansøgninger om ændring af KBU-forløb i henhold til ”Danske Regioners vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse” og Sundhedsstyrelsens ”Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse”.

  Som en del af punktet fremlægges en konkret sag til orientering efter aftale mellem ansøgernes repræsentant og rådets formand Kim Brixen.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  Sekretariatschef Tine Boesen Larsen og formand for Det Regionale Råd Kim Brixen orienterede om den konkrete ansøgning om KBU-bytte samt den anvendte administrationspraksis herunder Sundhedsstyrelsens og Danske Regioners regler.

  Et enstemmigt Råd tager afgørelserne i begge de fremførte sager til efterretning og anerkender, at reglerne er fulgt. Rådet finder ikke ansøgernes forslag til administration af KBU-bytte anvendelige. Der er i sekretariatets svar til ansøgerne angivet klagevejledning.

  Administrationspraksis vedr. håndtering af ansøgning om KBU-bytte og –flytninger er den samme i alle tre videreuddannelsesregioner.

  Medlemmerne af Rådet vil gerne på et senere møde drøfte KBU-lodtrækningssystemet generelt med det formål, at undersøge om der på nationalt plan er alternativer til det nuværende lodtrækningssystem.


  Sagsnr. 16/1904
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  23. marts 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle

  22. juni 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle

  • Ideer til stort juni-tema åbent for et større publikum i Regionsrådssalen

  Datoer for møder i efteråret 2017 følger snarest efter mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  23. marts 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle

  22. juni 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle

  28. september 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle

  14. december 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7, Regionshuset i Vejle

  Et forslag til fremtidigt tema er ”Kompetencevurdering”


  Sagsnr. 16/1904
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15-12-2016

  Kort drøftelse af andelen af KBU-forløb i almen praksis.


  Siden er sidst opdateret 22-12-2016

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring