Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 27. september 2016

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 27. september 2016

Mødedato
27-09-2016 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Per Helligsøe
 • Henrik Tarp Hansen
 • Frank Ingemann Jensen
 • Niels Thomas Hertel
 • Søren Aggestrup

 • Afbud
 • Anne-Marie Ulrik
 • Martin Munk
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Mads Koch Hansen
 • Michael Dall
 • Frank Ingemann Jensen
 • Niels Thomas Hertel
 • Søren Aggestrup

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 23. juni 2016
  3. Tema: Rekruttering
  4. Nedsættelse af arbejdsgruppe om Teknisk Avanceret Færdighedstræning i Region Syddanmark
  5. Endeligt høringssvar indsendt til Danske Regioner
  6. Nyt kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Syd
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  8. Meddelelser fra formanden
  9. Meddelelserfra sekretariatet
  10. Kommende møder
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1903
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Dagsordenen blev godkendt.

  Der blev budt velkommen til et nyt medlem af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, hoveduddannelseslæge Henrik Hansen, Sygehus Sønderjylland.

  Samtidigt blev, der budt velkommen til konstitueret HR-chef Lene Borregaard, som deltager i dagens møde.


  Sagsnr. 16/1903
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 23. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  3. Tema: Rekruttering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tema om rekruttering:

  ”Din by er dit jobopslag”

  Oplæg ved afdelingschef Rune Stig Mortensen, Regional Udvikling, Region Syddanmark

  I konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft er det afgørende at skabe attraktive byer og lokalområder. Hvor der er attraktivt at bo, er der attraktivt at arbejde. Det er ikke nok, at man kan få et spændende job. Når man rykker teltpælene op, skal man kunne se sig selv og sin familie bo i det område, hvor arbejdspladsen ligger.

  Oplægget handler om byens og stedets betydning. Og om den regionale udviklingsstrategis arbejde med at udvikle de syddanske byer og landområder og skabe attraktive rammer for borgernes hverdag.

   

  ”Københavner flyttet til Aabenraa”

  Oplæg ved uddannelsesansvarlig overlæge Kamilla Gerhard Nielsen, Sygehus Sønderjylland

  Hvad kan få en læge til at rykke sig? Egne erfaringer og ideer til rekruttering.

  Yngre Læger: ”Vi wande dæh hæ"e”

  Oplæg ved hoveduddannelseslæge Ellen Risom, OUH Svendborg Sygehus

  Hvilke ønsker har yngre læger til uddannelsessteder og det område de skal flytte til for at arbejde.

  Rekruttering kræver en stor og målrettet indsats fra mange aktører - både afdelinger, direktioner, regionen og lægerne selv - ved fælles hjælp kan vi komme langt.

  ”Hvor bliver hoveduddannelseslægerne af?”

  Oplæg ved hoveduddannelseslæge Mette Olsen, Koncern HR Sundhedsuddannelser, Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark.

  Præsentation af resultater af en undersøgelse af en afgrænset gruppe speciallæger, som har gennemført hoveduddannelsesforløb i Region Syddanmark, hvad angår ansættelsessted og årsag hertil. 

  Hvor vil de nyligt uddannede speciallæger helst arbejde?

  Hvorfor søger de nyligt uddannede speciallæger arbejde andre steder end i Region Syddanmark?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Temaet ”Rekruttering” blev indledt af PUF-lektor og uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus.

  ”Din by er dit jobopslag”: Oplæg ved afdelingschef Rune Stig Mortensen, Regional Udvikling, Region Syddanmark

  Hvad har vi at leve for? Der er mange faktorer, der har betydning når folk skal vælge at bosætte sig et nyt sted. Man kan sige at ”din by er dit jobopslag” – da rammerne i byen og området også har betydning for, om man ønsker at søge et job og bosætte sig i nærheden.

  58% af Region Syddanmarks virksomheder har problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

  Der er mange faktorer, der spiller ind på folks oplevelse af livskvalitet og ”Det gode liv” såsom sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering, omgivelser m.v. På en skala fr 1-10 vurderer de syddanske borgere sig tilfredse med livet svarende til 7,6.

  De vigtigste faktorer er her helbred, sociale relationer, mening og kontrol.

  Flytteanalyser viser, at 50% af dem, der flytter, gør det for at komme til at bo tættere på familie og/eller venner, 25% flytter fordi de har fået nyt job og 9% flytter for at flytte sammen med en partner.

  Nogle af de faktorer, der har betydning for at kunne tiltrække arbejdskraft er:

  • Spændende job
  • Løn og arbejdsvilkår
  • By i udvikling
  • Attraktive boligområder
  • Høj tilgængelighed
  • Netværk for nytilflyttere
  • M.m.

  Det er vigtigt, at tiltrække KBU-lægerne, så de vælger perifere områder p.g.a. gode forløb med attraktiv faglig kombination. Det er oplagt, at forsøge at fastholde KBU-lægerne, når man nu har dem. Fokusere mere på nære relationer og netværksdannelse for nytilflyttere.

  Klinikopholdende på SDU kører nu i rul, så de medicinstuderende vælger et rul, som de følger. Boligforholdene for studerende er ikke lige gode alle steder.

  Nogle steder er der udfordringer i forhold til arbejdstider, transporttid og daginstitutioners åbningstider. Der bør etableres flere daginstitutioner med lang åbningstid/døgnåbne institutioner, men også barnepiger/”reservebedster” og au-pair er en mulighed.

  Den uddannelsesansvarlige overlæge i Esbjerg, Troels Kodal fik meget ros. Flere af hans slags ville være en fordel for uddannelsesmiljøet flere steder.

  Oplægget er vedhæftet referatet.

  ”Københavner flyttet til Aabenraa”: Oplæg ved uddannelsesansvarlig overlæge Kamilla Gerhard Nielsen, Sygehus Sønderjylland

  Kamilla Gerhard Nielsen har haft fokus på alle livsfaser og har en målsætning om, at de alle skal være så gode og spændende som muligt. Kamilla har derfor haft afbræk i løbet af sit uddannelsesforløb for at gøre andre ting såsom ophold i USA, Afrika, kunsthøjskole m.v. Kamilla har desuden arbejdet mange forskellige steder både i Danmark og i udlandet.

  Kamillas checkliste i forhold til job inden hun valgte Aabenraa:

  • God kollegakultur
  • Mindre afdeling
   • Mindre travlt
   • Mere medindflydelse
  • Høj faglighed
  • Lydhør chef

  -     Og i forhold til bolig

  • I Danmark
  • Cykle til arbejde
  • Gymnasium
  • På landet
  • Råd til mere hus
  • Gerne ved vandet

  Det kan være en god ide, at give KBU-læger planlagte dage i andre specialer for at KBU-lægen kan se flere specialer i sit ophold.

  Der kan gennemføres selvvalgt speciale i Sygehus Sønderjylland. Der er udarbejdet idekatalog og der er vejledere til rådighed.

  Det er vigtigt at udbrede kendskabet til, at der er færre ansøgere til hoveduddannelsesforløbene i Region Syddanmark – også i de meget populære specialer.

  Det blev nævnt, at det er vigtigt at møde den uddannelsessøgende læge og spørge om, der er særlige forhold, der kan øge lægens trivsel. Er der noget, der er muligt, som kan forbedre uddannelseslægens oplevelse af afdelingen og opholdet.

  Oplægget er vedhæftet referatet.

  Yngre Læger: ”Vi wande dæh hæ"e” (”Vi vil have dig her”) Oplæg ved hoveduddannelseslæge Ellen Risom, OUH Svendborg Sygehus

  De uddannelsessøgende læger kan opleve at flytte meget rundt. Ellen Risom har f.eks. arbejdet i fire ud af fem regioner.

  Rekruttering, uddannelse og arbejdsmiljø er tre vigtige sammenhængende faktorer.

  YL medlemsundersøgelse blev kort gennemgået – undersøgelsen er vedhæftet referatet som bilag.

  Ved en anden lejlighed blev bl.a. flere kurser, fokuserede ophold og uddannelses- og forskningsdage nævnt som attraktive uddannelses- og rekrutteringstiltag.

  Der er kommet ny YL-overenskomst, hvor Psykiatrien bliver pilotprojekt i forhold til implementering af overenskomsten.

  Det er vigtigt, at tilbyde den gode uddannelse og engagerede vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger.

  Det blev nævnt, at det kan være problematisk i forhold til andre faggrupper i sundhedsvæsenet, hvis yngre læger skal have særlige (økonomiske) incitamenter for at søge job i yderområder.

  ”Hvor bliver hoveduddannelseslægerne af?” Oplæg ved hoveduddannelseslæge Mette Olsen, Koncern HR Sundhedsuddannelser, Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark.

  Undersøgelsens formål:

  ·         At beskrive, hvor stor en andel af speciallæger, der har gennemført et hoveduddannelsesforløb i Region Syddanmark i en given periode, som efterfølgende

  o    fortsætter i (fast) beskæftigelse i Region Syddanmark

  o    søger beskæftigelse i anden region/udlandet

  ·         Beskrive årsager til beskæftigelse i anden region/udlandet

  Læger, som er påbegyndt hoveduddannelsesforløb i 2010 og 2011 i Region Syddanmark. Det er i alt 2 x 181 personer = 362 personer.

  For årgang 2010 er 181 påbegyndt hoveduddannelse, heraf har 119 afsluttet hoveduddannelsen og 62 er ikke færdige. Ud af de 119 færdige speciallæger er 95 ansat i Region Syddanmark, 7 er ansat udenfor regionen og 17 er ukendt status.

  For årgang 2011 er 181 påbegyndt hoveduddannelse, heraf har 89 afsluttet hoveduddannelsen og 92 er ikke færdige. Ud af de 89 færdige speciallæger er 63 ansat i Region Syddanmark, 5 er ansat udenfor regionen og 21 er ukendt status.

  Samlet set er 362 påbegyndt hoveduddannelse, heraf har 208 afsluttet hoveduddannelsen og 154 er ikke færdige. Ud af de 208 færdige speciallæger er 153 ansat i Region Syddanmark, 12 er ansat udenfor regionen og 38 er ukendt status.

  Det vil sige, at blandt denne population af nye speciallæger er 76% ansat i Region Syddanmark, 6% er ansat udenfor regionen og 18% har ukendt ansættelsessted.

  Man kan konkludere, at en meget stor del af de nyuddannede speciallæger gerne vil blive i Region Syddanmark og på baggrund af lægernes tilbagemeldinger kan man se, at de, der er flyttet ud af regionen, har primært gjort det af nød. F.eks. fordi der ikke har været opslået en egnet spændende stilling i Region Syddanmark.

  Det blev nævnt i Rådet, at det kunne være interessant at fortsætte undersøgelsen, og følge de næste årgange, der bliver færdige.

  Nogle afdelinger er ikke i front i forhold til vejledere, uddannelsesmiljø m.v. Det kan skabe en positiv uddannelsesmæssig spiral, hvis der er fokus på uddannelse i afdelingerne.

  Det faglige miljø i afdelingerne fylder mere end daginstitutioner og arbejde til ægtefælle i den landsdækkende YL-undersøgelse. De yngre læger ser på, hvor de kan se deres karrieremuligheder udfolde sig? Er det muligt, at etablere individuelle accelererede uddannelsesforløb?

  Det blev også præciseret, at man også skal være opmærksom på, at individuelle behov, krav og ønsker, flere kurser m.v. ikke er realistisk – for hvem skal passe vagten? Det er ikke uproblematisk med deltid og delestillinger, da det kan være svært at få skemaer og vagtplaner til at hænge sammen. I øvrigt blev det nævnt, at accelererede forløb og delestillinger går i hver sin retning i forhold til uddannelsen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  4. Nedsættelse af arbejdsgruppe om Teknisk Avanceret Færdighedstræning i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Koncernledelsesforum den 16. august 2016 blev det besluttet, at Region Syddanmark øger indsatsen for Teknisk Avanceret Færdighedstræning (TAF) og at der i regi af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse nedsættes en arbejdsgruppe, der skal sikre den konkrete implementering af TAF. Der er i budgetforliget for 2017 afsat 2,4 mio. kr. til opbygning af TAF, heraf 0,5 mio. kr. til forskning.

  Nedsættelse af regional arbejdsgruppe

  Arbejdsgruppen skal ifølge beslutningen i Koncernledelsesforum nedsættes med én repræsentant fra hver af sygehusenhederne på baggrund af indstilling fra sygehusenhedernes ledelsesrepræsentanter i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse samt en repræsentant for de sygeplejefaglige direktører.

  Kommissorium for arbejdsgruppen

  Det Regionale Råd skal drøfte og formulere et kommissorium for arbejdsgruppen. På nærværende møde ønskes en drøftelse af input til kommissoriet fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. På baggrund heraf vil HR Sundhedsuddannelser formulere et udkast til kommissorium som tilrettes af arbejdsgruppen på deres første møde for at sikre en bred forankring af arbejdet med TAF i hele Region Syddanmark.  Herefter skal kommissoriet godkendes af Koncernledelsesforum.

  Fra Koncernledelsesforums drøftelse er der noteret følgende input, som er væsentlige at få med i kommissoriet:

  ·         Snitflader mellem universitetshospitalet og de decentrale sygehusenheder.

  ·         Fælles prioritering og fordeling af de afsatte midler.

  ·         Tidsplan

  ·         Bedst mulig tilgængelighed af tilbuddene

  ·         Inddragelse af relevante lægefaglige specialer

  ·         Inddragelse af øvrige personalegrupper

  ·         Kobling til øvrige aktiviteter indenfor færdighedstræning, obligatoriske kurser mv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  ·         at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse drøfter og giver input til kommissoriet for den regionale arbejdsgruppe omkring Teknisk Avanceret Færdighedstræning.

  ·         at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender, at det endelige kommissorium udarbejdes i den nedsatte arbejdsgruppe og fremlægges til godkendelse på førstkommende møde i Koncernledelsesforum og efterfølgende til orientering i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  ·         at de lægelige direktører i Det Regionale Råd udpeger hver deres repræsentant til arbejdsgruppen – enten på mødet eller snarest derefter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

   

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkendte, at det endelige kommissorium udarbejdes i den nedsatte arbejdsgruppe og fremlægges til godkendelse på førstkommende møde i Koncernledelsesforum og efterfølgende til orientering i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  Rådet lagde vægt på, at kommissoriet skal sikre, at der også sker en perifer forankring af Teknisk Avanceret Færdighedstræning i specialerne. Uddannelseslæger og speciallæger fra hele regionen skal have lige adgang til at deltage i Teknisk Avanceret Færdighedstræning.

  Der var dog enighed om, at det er en god ide, at holde udstyret til Teknisk Avanceret Færdighedstræning samlet på OUH Odense Universitetshospital for at sikre stabil drift og vedligeholdelse ved hjælp af særligt personale til formålet.

  De lægelige direktører i Det Regionale Råd udpeger hver deres repræsentant til arbejdsgruppen. På mødet blev nævnt følgende udpegninger:

  • Formand for arbejdsgruppen: Lægelig direktør Kim Brixen
  • Udpegning fra OUH Odense Universitetshospital: Lægelig direktør Peder Jest og direktør Judith Mølgaard
  • Udpegning fra Sydvestjysk Sygehus: Konstitueret lægelig direktør Michael Dall
  • Udpegning fra Sygehus Sønderjylland: afventer
  • Udpegning fra Sygehus Lillebælt: afventer
  • Udpegning fra Psykiatrien: afventer
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  5. Endeligt høringssvar indsendt til Danske Regioner
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har i maj 2016 udsendt høringsmateriale vedrørende den kommende Dimensioneringsplan 2018-2022.

  Sundhedsstyrelsens høringsfrist er 1. november 2016. Danske Regioner har ønsket at fremsende et samlet høringssvar fra de fem politiske regioner, og har derfor fastsat en høringsfrist 1. september 2016.

  Vedhæftede høringssvar er indsendt til Danske Regioner, og et tilsvarende høringssvar vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen efter mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. september 2016.

  Såfremt rådsmedlemmerne har bemærkninger til høringssvaret, kan de fremføres på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Høringssvaret blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  6. Nyt kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Syd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sekretariatet har udarbejdet forslag til nyt moderniseret kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg.

  I det nye kommissorium er der taget udgangspunkt i det gamle fra 2007. Dog er udvalgets opgaver udspecificeret i højere grad. Der er desuden lagt op til at udvalget også kan indgå i løsning af konkrete uddannelsesmæssige udfordringer på afdelingerne eller i praksis.

  I §1 i både det gamle og det nye kommissorium er det beskrevet, at uddannelsesudvalget sammensættes af ”En (sædvanligvis uddannelsesansvarlig) overlæge fra hver uddannelsesgivende enhed i specialet i Region Syddanmark”.

  I ganske få specialer har der været tradition for, at der er udpeget to overlæger fra hver uddannelsesgivende afdeling. Sekretariatet foreslår, at denne praksis ophører, da det er i strid med kommissoriet og det trækker unødigt på afdelingernes lægelige ressourcer – særligt i specialer, der mangler speciallæger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at:

  • Det Regionale Råd godkender ”Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg”
  • Det Regionale Råd tilslutter sig, at kommissoriet skal følges i henhold til antal deltagende repræsentanter fra hver uddannelsesgivende afdeling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkendte det reviderede kommissorium, med enkelte rettelser:

  Sætningerne ”Udvalgets medlemmer udpeges for tre år. Genudpegning kan finde sted” fjernes da opgaven som afdelingens repræsentant i uddannelsesudvalget sædvanligvis følger rollen som uddannelsesansvarlig overlæge.

  For læger under uddannelse i specialet gælder, at de kun kan sidde i uddannelsesudvalget, så længe de er under uddannelse. Disse skiftes derfor også løbende ud.

  Vedrørende antallet af repræsentanter fra hver uddannelsesgivende enhed blev det vedtaget, at det skal være op til de enkelte afdelingsledelser, hvor mange personer de ønsker at udpege til uddannelsesudvalget. På nogle afdelinger er der to uddannelsesansvarlige overlæger og disse bør begge have plads i udvalget.

  Dog gælder det, at hvis der er sager, der kommer til afstemning i uddannelsesudvalget, skal det præciseres, at hver enhed kun har en stemme.

  Derfor ændres afsnittet sidst i kommissoriet:

  ”Til gyldig beslutning kræves simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende”

  til

  ”Til gyldig beslutning kræves simpelt flertal. Hver uddannelsesgivende enhed har én stemme uanset antallet af udpegede medlemmer til uddannelsesudvalget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende”

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  7. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Nyt fra:

  1. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

  Intet

  1. Sygehus Lillebælt

  Der arbejdes fortsat med sammensætningen af uddannelsesforløb på baggrund af flytning af funktioner mellem matrikler.

  Der afholdes uddannelsesdag i november.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Sygehuset har lige haft besøg af Den Lægelige Videreuddannelse til uddannelsesmøde. Møderækken fortsætter hvert halve år.

  De nye KBU-læger har netop været ude at spise sammen - arrangeret af sygehusets HR.

  Der er nu fælles introduktion for alle på sygehuset.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Der er fokus på rekruttering til sygehuset.

  Specialeplanen medfører ændringer i den urologiske hoveduddannelse.

  1. Psykiatrien

  Regionsrådet er ved at planlægge en ændring af almen psykiatrisk afdeling i Middelfart til en retspsykiatrisk afdeling. Dette får betydning for både den psykiatriske og den almen medicinske hoveduddannelse i Middelfart.

  1. Praksisafdelingen

  Gitte Kristensen er blevet ansat i Den Lægelige Videreuddannelse i HR Sundhedsuddannelser.

  Der er derfor ny tovholder på projekt vedr. udenlandske læger til almen praksis.

  1. Praksiskoordinatorer

  Det mærkes, at der er mange KBU-læger. Alle uddannelsespladser i almen praksis er ved at være fyldt op. Der arbejdes på at øge antallet af pladser.

  1. Syddansk Universitet

  Der er gennemført en evaluering af de medicinstuderendes klinikophold. Merete vil sende et notat, der gør kort status på denne evaluering. Notatet er vedhæftet dette referat.

  1. Uddannelsessøgende læger

  I foråret blev der afholdt en uddannelsesdag for de yngre læger, der sidder i ansættelsesudvalg.

  1. PUF-lektorer

  Intet

  1. Grønland

  Fraværende

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  8. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde i:

  Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 15. juni 2016 og i

  Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 7. september 2016.

  Der er desuden planlagt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Formanden var forhindret i at deltage i mødet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  9. Meddelelserfra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste ordnære møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 23. juni 2016:

  30. maj 2016, Nuklearmedicinsk Afd., OUH Odense Universitetshospital:

  13 temaer anføres under ”Særdeles god” og 3 temaer under ”Tilstrækkelig”

  6. maj 2016, Geriatrisk Klinik, Sygehus Sønderjylland

  14 temaer anføres under ”Tilstrækkelig” og 2 temaer under ”Behov for forbedringer”

  Der er fulgt op på de aftaler, der er indgået mellem inspektorer og afdelingen.

  6. juni 2016 Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

  1 tema anføres under ”Særdeles god, 13 temaer under ”Tilstrækkelig” og 2 temaer under ”Behov for forbedringer”

  Sekretariatet følger op med afdelingen.

  22. august 2016 Børne- og Ungeklinikken, Sygehus Sønderjylland

  12 temaer anføres under ”Tilstrækkelig” og 4 temaer under ”Behov for forbedringer”

  Sekretariatet følger op med afdelingen.

  21. juni 2016 Gynækologisk Obstetrisk Afd.D, OUH Odense Universitetshospital

  8 temaer anføres under ”Særdeles god” og 8 under ”Tilstrækkelig”.

  14. juni 2016 Anæstesiologisk Afd., Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

  6 temaer anføres under ”Særdeles god”, 9 temaer under ”Tilstrækkelig” og 1 tema under ”Behov for forbedringer”.

  Sekretariatet følger op med afdelingen.

  • PUF-lektorater (Pædagogisk Udviklende Funktion)

  Der vil inden længe blive opslået 10 PUF-lektorater til besættelse. Lektoraterne vil blive slået op på SDU’s hjemmeside, på Sundhedsjobs og på sekretariatets hjemmeside www.videreuddannelsen-syd.dk

  Kandidater vil blive udvalgt med hensyn til både geografisk og specialemæssig bredde.

  Rådsmedlemmerne opfordres til at gøre potentielle egnede kandidater opmærksomme på opslaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016
  • Sekretariatet følger op på inspektorrapporter.
  • Der opslås PUF-lektorater snarest. Det tilstræbes, at den kommende PUF-lektorgruppe har en både specialemæssig og geografisk bred sammensætning.

  Ansøgere skal have accept fra deres afdelingsledelse til 20% frikøb i deres nuværende ansættelse.

  • Grønland: Specialet Gynækologi og Obstetrik er i gang med hoveduddannelse i samarbejde med Aabenraa og det kører godt.

  Sekretariatet har modtaget uddannelsesprogram for psykiatrisk introduktionsstilling i Grønland. Uddannelsesudvalget for Psykiatri skal tage stilling til uddannelsen og uddannelsesprogrammet.

  Der er interesse for at indgå i den Almen medicinske hoveduddannelse i Ilulissat når der er ansat en almen medicinsk speciallæge i byen.

  Der blev gjort opmærksom på, at det er vigtigt for det grønlandske sundhedsvæsen, at de kan indgå i uddannelserne. Cheflæge Anne-Marie Ulrik tager hånd om både de grønlandske medicinstuderende i Danmark og de uddannelsessøgende læger i Grønland

  På Færøerne er det kun muligt at gennemføre KBU-uddannelsen. Det er uvist, hvorfor, der ikke er introduktionsstillinger eller hoveduddannelsesforløb på Færøerne.

  Var det bedre at samle de nordatlantiske områder i Videreuddannelsesregion Syd? Grønland er ikke med i KBU-lodtrækningssystemet, derfor kan de vælge at få grønlandske læger i KBU med større sikkerhed for at lægen bliver i Grønland.

  Dette gælder ikke for Færøerne, som indgår i KBU-lodtrækningssystemet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1903
  10. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  15. december 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  Tema: ”Kommunikation”

  23. marts 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  22. juni 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Møderækken blev taget til efterretning.

  Temaet på mødet d. 15. december 2016 bliver ”Kommunikation”. Derudover sættes de generelle kurser på dagsordenen.


  Sagsnr. 16/1903
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27-09-2016

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 13-10-2016

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring