Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 23. juni 2016

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 23. juni 2016

Mødedato
23-06-2016 kl. 13:00 - 16:00
 
Mødested
Mødeværelse 7
 
Deltagere
 
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe
 • Per Helligsøe
 • Henrik Tarp Hansen

 • Afbud
   
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Kirstin Petersen
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mette Worsøe
 • Per Helligsøe
 • Henrik Tarp Hansen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-nelse d. 10. marts 2016
  3. Tema: ”Verdens bedste speciallægeuddannelse”
  4. Høring i forbindelse med Dimensioneringsplan 2018-2022
  5. Ansøgning om ændring af forløb i Ortopædisk Kirurgi i Kolding-Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
  6. Godkendelse af hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik, hvori Gynækologisk-obstetrisk Afd. K3 og Kirurgisk Afd. K2 på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland indgår
  7. Udpegning af repræsentant fra Videreuddannelsesregion syd til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om Akutmedicin som lægeligt speciale i Danmark
  8. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  9. Meddelelser fra formanden
  10. Meddelelser fra sekretariatet
  11. Kommende møder
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1902
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 16/1902
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-nelse d. 10. marts 2016
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1902
  3. Tema: ”Verdens bedste speciallægeuddannelse”
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd har flere gange drøftet, hvordan speciallægeuddannelsen kunne gøres bedre. Inspirationen til at skabe ”Verdens bedste speciallægeuddannelse” kan hentes flere steder i udlandet. Specielt har speciallægeuddannelsen i Canada inspireret til indførelsen af de 7 lægeroller, men der er også skelet til uddannelsen i England og USA.

  I dette tema vil der blive givet forskellige vinkler på tiltag, der kan gøre speciallægeuddannelsen og senere efteruddannelse bedre. Der vil desuden blive præsenteret et bud på, hvordan den konkrete uddannelsesplanlægning kan forbedres.

  Tema om ”Verdens bedste speciallægeuddannelse” præsenteres og styres af PUF-lektor og overlæge Thorsten Schumann, Børne – og ungdomspsykiatri, Kolding-Augustenborg

  Fra knoldesparkerkirurgi til rekrutteringsmagnet

  Oplæg vedledende overlæge Hans Rahr, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle

  I 2011 tog Organkirurgisk Afdeling i Vejle initiativ til at samle regionens kirurgiske afdelinger om en formaliseret uddannelse i fagområdet kolorektalkirurgi. Siden er uddannelsen blevet et eftertragtet uddannelsestilbud, og strukturen har dannet skole for andre regioner.

   

  Patienten sidst!

  Oplæg ved Lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital

   

  Mulighederne for at træne f.eks. teamsamarbejde og proceduremæssige færdigheder, inden man går i gang med den traditionelle mesterlære på ”rigtige” patienter, er stærkt stigende. Ikke mindst den virtuelle færdighedstræning på computere har udviklet sig meget de senere år, og der er evidens for væsentlig hurtigere læring, hvis man starter den vej rundt – frem for at kaste sig ud i rigtige operationer eller kikkertundersøgelser på patienter som det første. Flere og flere specialer begynder at stille krav om virtuel simulationstræning inden inddragelse af patienter som led i målbeskrivelserne. En modernisering af træningen af kommende speciallæger i Region Syddanmark må udnytte de nye muligheder af både uddannelsesmæssige og patientsikkerhedsmæssige årsager. Patienten først til sidst!

  Verdens bedste speciallægeuddannelse – findes den mon overhovedet?

  Oplæg ved Chefkonsulent Anne Mette Mørcke, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Region Hovedstaden.

   

  Anne Mette Mørcke er blevet bedt om at tale om ’Verdens Bedste Speciallægeuddannelse’ og vil nok lidt provokerende og nedslående svare: ”At det tror hun ikke på”. Uddannelsesplanlægning er optimalt set et smukt kompromis mellem den forskningsbaserede viden om uddannelse, fremragende og klare intentioner – og så de tre P’er: penge, praktikalia og ’plejer’. Med oplægget vil Anne Mette gerne lægge op til en diskussion af, hvordan vi kan og vil blive bedre til at bruge den viden om lægeuddannelse, der aktuelt akkumuleres både internationalt og i Danmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Overlæge og PUF-lektor Thorsten Schumann indledte temaet om ”Verdens bedste speciallægeuddannelse” med blandt andet spørgsmålet: Hvilke parametre afgør, om vi har verdens bedste speciallægeuddannelse?

   

  Jens Peter Steensen: ”Patienten sidst”

  Teknisk avanceret færdighedstræning (TAF) i lægers videreuddannelse på OUH Odense Universitetshospital:

  Visioner:

  • Som yngre læge skal man øve sig, inden man går i gang med patientbehandling
  • Som speciallæge skal man øve sig ved skift af arbejdsopgaver eller skift af teknologi, inden man går i gang med patientbehandling

  Der er forskellige typer af praktisk træning:

  • ”Gammeldags mesterlære
  • Fysisk træning (suturer, sorte bokse etc.)
  • Operationer på dyr
  • Teamtræning, evt. med inddragelse af dukker
  • Virtuel træning på computere (TAF)

  TAF er populært, folk er meget engagerede. Der er superbrugere til stede, som hjælper med teknikken. Når man har gennemgået et træningsforløb får man et certifikat.

  Der er en lang række procedurer klar til træning nu og andre på vej.

  Der er samarbejde mellem Odense, København, Århus og Ålborg om udveksling af erfaringer. Kursusafgifterne skal være omkostningsbaserede - det skal ikke være en overskudsforretning.

  Der er officiel opstart på TAF i Region Syddanmark i efteråret 2016.

  Som det er nu, er det nødvendigt at være fysisk til stede for at gennemføre træningsforløb. Det er endnu ikke webbaseret, da træningen kræver særligt IT-udstyr.

  Det blev nævnt, at det er vigtigt, at sygehusene stiller krav om, at alle læger – også speciallæger, skal opdatere deres kompetencer løbende i en nærmere bestemt kadence.

  Hans Rahr: ”Fra knoldesparkerkirurgi til rekrutteringsmagnet”

  Fagområdet kolorektalkirurgi blev først etableret i Region Nord og Midt og senere i Region Syddanmark. I Region Sjælland og Hovedstaden har man endnu ikke nogen formaliseret fagområdeuddannelse i kolorektalkirurgi.

  Første forløb blev opslået i Region Syddanmark i november 2011. Uddannelsen har en samlet varighed på 2½ år. Forløbene er sammensat af 1 år i Vejle + 1 år i enten Esbjerg, Aabenraa eller Svendborg + ½ år på OUH Odense Universitetshospital.

  Antallet af uddannelsespladser dækker nogenlunde behovet. Der er ikke kapacitet til at uddanne flere.

  Der er stor søgning til fagområdeuddannelsen og, ansøgerne er for det meste under 40 år.

  Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt specialiseringen kan betyde, at den enkelte speciallæge kun vil arbejde med sit eget specialistfelt?

  Alle speciallæger skal også kunne det brede i specialet sammen med deres specialistområde.

  Det er et dilemma, at tendensen er mod øget specialisering samtidigt med, at de fleste patienter fejler noget trivielt. Patienterne vil ikke have den middelmådige behandling, de vil have den bedste, og samtidigt har sygehusene brug for at få dækket vagterne.

  Anne Mette Mørcke: ”Verdens bedste speciallægeuddannelse – findes den mon overhovedet?”

  Der er rigtigt mange og store forventninger til de nye speciallæger. Tør vi sige, at verdens bedste speciallæger ikke kan alt?

  Verdens bedste speciallægeuddannelse er et kompromis imellem ”plejer”, ”penge”, ”praktikalia”, ”forskning” og ”de bedste intentioner”. Har vi fået skabt det bedst mulige kompromis?

  Fokus på:

  • ”Patientcentreret læring”
  • ”Programmatic assessment”

  Det er vigtigt med sammenhæng – den sammenhængende lægeuddannelse fra universitetet til sygehuset.

  Hvis vi gerne vil udvikle ”verdens bedste speciallægeuddannelse” - hvad er det så vi er utilfredse med i den nuværende speciallægeuddannelse?

  Et aspekt er, at der er alt for stor variationsbredde mellem de uddannede læger. Der er for langt mellem den dygtige og den ikke så dygtige læge/speciallæge.

  Centralisering af funktioner har medvirket til, at der kan tilbydes en bedre uddannelse, idet uddannelsesstederne har et passende volumen af f.eks. operationer til at kunne uddanne de nye speciallæger.

   

  Nogle mener, at de nye speciallæger ikke er klar til det sundhedssystem vi har – andre mener, at de unge læger aldrig har været dygtigere. Man skal måske være mere opmærksom på, hvilke læger egner sig til hvad?

  Administration og bureaukrati er kommet til at fylde mere end hensigtsmæssigt. Vagtplanerne er det mindste problem - uddannelsesplanlægning er det vigtigste.

  Klager koster meget for et sygehus, så hvis man gennem simulationstræning og god uddannelsesplanlægning kan mindske antallet af klager, så er pengene givet godt ud.

  Mange klager skyldes fejlslagen eller mangelfuld kommunikation. En klage over dårlig kommunikation kan skyldes uhensigtsmæssige rammer eller samarbejde samarbejde mellem afdelinger på sygehuset – det behøver ikke at være lægen, der er problemer med.

  Skal der være en specialisteksamen? Befolkningen forventer, at der leveres en dygtig læge på baggrund af den uddannelse, der er betalt for.

  Det er vigtigere at have fokus på, hvad der skal til for at være en god læge – fremfor lister over dårlige læger.

  De almen praktiserende læger er ”lidt gode til alt” – de er ikke specialister på individuelle områder.

  Den danske arbejdskultur er en udfordring i forhold til en række andre lande, hvor man har en højere ugentlig arbejdstid. I flere lande er en uddannelseslæge/trainee knyttet til en fast speciallæge – og med en meget højere ugentlig arbejdstid, som i f.eks. England og USA, giver det en del mere uddannelsestid.

  Oplæggene til temaet er vedhæftet referatet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1902
  4. Høring i forbindelse med Dimensioneringsplan 2018-2022
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har d. 29. april 2016 udsendt høringsmateriale vedr. Dimensioneringsplan 2018-2022. Den Lægelige Videreuddannelse har efterfølgende udsendt høringsmaterialet til alle specialers regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg, til specialerådene og til sygehusledelserne i Region Syddanmark.

  Danske Regioner ønsker høringssvar fremsendt pr. 1. september 2016 og Sundhedsstyrelsens høringsfrist er 1. november 2016.

  Den Lægelige Videreuddannelse, har på baggrund af ovenstående to høringsfrister udmeldt 1. august 2016 som intern høringsfrist.

  På grund af mødeplanen for Det Regionale Råds møder, hvor næste planlagte møde afholdes d. 27. september 2016, bliver det ikke muligt at diskutere det samlede høringssvar i Rådet inden indsendelsen.

  Det indsendte høringssvar vil blive sat på dagsordenen til rådsmødet d. 27. september 2016 til orientering.

  Høringsmaterialet findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på dette link:

  http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/laeger/hoeringsmateriale-2018-2022

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Rådets medlemmer deltager i høringsprocessen i uddannelsesudvalg og specialeråd i deres respektive specialer. Der er derfor ikke en særskilt høringsproces i Det Regionale Råd.


  Sagsnr. 16/1902
  5. Ansøgning om ændring af forløb i Ortopædisk Kirurgi i Kolding-Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehus Lillebælts ortopædkirurgiske afdelinger har pr. 1. februar 2016 flyttet al akut kirurgi og indlæggelser til Kolding matriklen. Dette er sket som en konsekvens af Specialeplanen, hvor Vejle Sygehus er valgt som Kræft- og Specialistsygehus og Kolding Sygehus er valgt som akutsygehus.

  Som konsekvens heraf ønsker de to ortopædkirurgiske afdelinger på Sygehus Lillebælt på hhv. Kolding og Vejle Sygehuse at videreudvikle samarbejdet med henblik på at tilbyde den bedst mulige uddannelse i introduktions- og hoveduddannelsen i ortopædkirurgi.

  Ændringerne er beskrevet i den vedhæftede lægefaglige indstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Ansøgningen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1902
  6. Godkendelse af hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik, hvori Gynækologisk-obstetrisk Afd. K3 og Kirurgisk Afd. K2 på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland indgår
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grønland har et ønske om, at der etableres et hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik, hvori Gynækologisk-obstetrisk afdeling og Kirurgisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk indgår.

  Det regionale uddannelsesudvalg for Gynækologi og Obstetrik anbefaler etablering af det foreslåede forløb, og udvalget har godkendt det foreliggende udkast til uddannelsesprogram for forløbet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Ansøgningen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1902
  7. Udpegning af repræsentant fra Videreuddannelsesregion syd til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om Akutmedicin som lægeligt speciale i Danmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Akutmedicin som speciale blev kort drøftet i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse på møde d. 16. marts 2016. I forlængelse heraf besluttede Sundhedsstyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse behovet og vurdere, om det er hensigtsmæssigt at oprette et nyt speciale i akutmedicin.

  Det Regionale Råd bedes stille forslag om en repræsentant for Videreuddannelsesregion Syd til denne arbejdsgruppe.

  Foreløbigt kommissorium for arbejdsgruppens arbejde er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Lægelig direktør Peder Jest, OUH Odense Universitetshospital og konstitueret lægelig direktør Michael Dall, Sydvestjysk Sygehus stillede sig til rådighed til arbejdsgruppen.

  Efter mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har Peder Jest og Michael Dall indbyrdes aftalt, at det er Michael Dall, der indstilles som repræsentant for Videreuddannelsesregion Syd/Region Syddanmark i arbejdsgruppen.

  Dette er indstillet til Region Syddanmarks direktion.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1902
  8. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger, PUF-lektorer samt Grønland
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorer
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorer
  11. Grønland
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   
  1. Odense Universitetshospital

  Overlæge Thomas Hertel er udpeget som ny uddannelseskoordinerende overlæge og ny repræsentant for OUH i Det Regionale Råd.

  1. Sygehus Lillebælt

  De ortopædkirurgiske afdelinger er delt op, som det fremgik af ansøgningen under pkt. 5. Det samme kommer til at ske på det kirurgiske område.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Geriatrisk Klinik i Aabenraa forventes opdelt igen i en medicinsk og en geriatrisk afdeling/klinik.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Det går godt!

  1. Psykiatrien

  Der har været fokus på titler på personalets navneskilte.

  1. Praksisafdelingen

  Det går godt med de udenlandske læger.

  1. Praksiskoordinatorer

  22 ud af 26 forløb er blevet besat i denne ansættelsesrunde.

  Helle Ibsen er blevet formand for det Almen medicinske uddannelsesudvalg.

  1. Syddansk Universitet

  Ikke noget.

  1. Uddannelsessøgende læger

  Der er fokus på temaerne uddannelse og rekruttering.

  1. PUF-lektorer

  Kurset for uddannelsesansvarlige overlæger er blevet opdelt i to moduler:

  1. Basismodul for nye uddannelsesansvarlige overlæger.

  Et 2-dags internatkursus med oplæg om rammer, opgaver, redskaber (bl.a. om feedback/vejledning, kompetencevurdering og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb), muligheder, eksempler samt implementering af tiltag for den lægelige videreuddannelse med henblik på at kunne give en solid basis for arbejdet i egen afdeling og diverse fora.

  1. Udviklingsmodul for uddannelsesansvarlige overlæger (nye som erfarne) samt i forhold til udvikling af kultur og uddannelsesmiljø.

  Et 2-dags kursus, hvor kursets første dag indeholder præsentationen og afprøvningen af en arbejdsmodel fra idégenerering til implementering. Den skaber basis for en selvvalgt opgave om kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse i egen afdeling, der udarbejdes til opfølgningsdagen, hvor kursusdeltagernes ledende overlæger deltager i sparring og kvalificering af oplægget.

  De ledende overlægers deltagelse i opfølgningsdagen er en forudsætning for gennemførelse af kurset.

  PUF-lektorerne ønsker Rådets / sygehusdirektørkredsens opbakning til:

  ·         at nye uddannelsesansvarlige overlæger forventes at deltage i begge moduler i løbet af deres første funktionsår og

  ·         at gennemførelse af kurset forudsætter, at den ledende overlæges deltager i opfølgningsdagen.

  Rådet bakker op om PUF-lektorerne forslag, men henstiller til, at der af hensyn til driften ikke stilles krav om hyppig genopfriskning af kurserne.

  1. Grønland

  Det går godt. Der er stor søgning på KBU-forløb, og man må afvise ansøgere. Der er flere grønlandske læger på vej.

  Der er stort fokus på yngre lægers uddannelse og alle er meget engagerede.


  Sagsnr. 16/1902
  9. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 16. marts 2016 og i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. maj 2016.

  Der afholdes møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 16. juni 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Intet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1902
  10. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste ordinære møde i Rådet d. 10. marts 2016. Der er ikke beskrevet nævneværdige udfordringer i 5 af de 7 fremsendte inspektorrapporter siden sidste møde. For de to sidste bemærkes det:

  Organkirurgisk Afsnit, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt:

  Fem temaer er vurderet i kategorien ”Behov for forbedringer”- det drejer sig om temaerne

  ”Uddannelsesplan”, ”Medicinsk ekspert”, ”Forskning”, ”Undervisning” og ”Konferencernes

  læringsværdi”.

  Afdelingen har taget hånd om de beskrevne problemstillinger.

  Psykiatrisk Afd., Kolding-Vejle:

  Et tema er vurderet i kategorien ”Utilstrækkeligt” – det drejer sig om temaet ”Uddannelsesplan”. Ni temaer er vurderet i kategorien ”Behov for forbedringer” – det drejer sig om temaerne ”Medicinsk ekspert”, ”Kommunikator”, ”Samarbejder”, ”Leder/Administrator”, ”Akademiker”, ”Professionel”, ”Forskning”, ”Læring og kompetencevurdering” og ”Arbejdstilrettelæggelse”.

  Afdelingen har udarbejdet en handleplan, der skal tage fat om de nævnte problemstillinger. Handleplanen er godkendt af Sundhedsstyrelsen, som har varslet et opfølgende besøg på afdelingen allerede ultimo 2016.

  Ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen og uddannelsesansvarlig overlæge Anne Kristine Bitsch-Larsen fra Psykiatrisk Afd., Kolding-Vejle vil på mødet d. 23. juni i Rådet redegøre for afdelingens planer for at få etableret et velfungerende uddannelsesmiljø.

  ·         Statusrapport fra logbog.net

  Der er udsendt ny statusrapport fra logbog.net. Der er nu 35 specialer på logbog.net. Klinisk Immunologi implementeres til oktober 2016. De sidste to specialer: Psykiatri og Neurokirurgi implementeres når de har udarbejdet ny målbeskrivelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   
  • Indkomne inspektorrapporter

  Psykiatrisk Afd., Kolding-Vejle:

  Det skal nævnes, at der gik et halvt år inden inspektorrapporten blev offentliggjort efter inspektorbesøget, og i den periode er der allerede sket forbedringer.

  De uddannelsesmæssige udfordringer er størst for de almen medicinske læger og for KBU-læger. Inspektorernes vurdering for hoveduddannelseslæger er bedre.

  Der er store udfordringer med lægemangel i Vejle-Kolding-afdelingen.

  Oplæg ved ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen og uddannelsesansvarlig overlæge Kristine Bitsch Larsen:

   

  Der fokus på at forbedre en række områder:

  • Introduktion til afdelingen
  • Uddannelsesplaner
  • Medicinsk ekspert
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Administrator
  • Akademiker
  • Læring og kompetenceudvikling
  • Arbejdstilrettelæggelse
  • Uddannelsesprogrammer
  • Sundhedsfremmer
  • Undervisning
  • Konferencer
  • Læringsmiljø

  For flere detaljer om de forskellige forbedringer henvises til PowerPoint-slides fra oplægget, som er vedhæftet som bilag.

  Der er blevet tilknyttet en sekretær til uddannelsesområdet, som samler uddannelsesplaner ind rettidigt.

  Det er vigtigt, at der er fokus på lægernes kompetencer, og at der bliver taget hånd om det, hvis der er udfordringer i forhold til lægers kompetenceniveau.

  Nogle læger og speciallæger er stærke på rollen som medicinsk ekspert, men ikke så stærke på de andre roller som f.eks. undervisning og vejledning af uddannelseslæger.

  Rådsmedlemmerne var tilfredse med redegørelsen, og vil følge udviklingen tæt.

  ·         Statusrapport fra logbog.net

  Sekretariatet har modtaget spørgsmål til, hvor længe vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge har adgang til de uddannelsessøgende lægers profil på logbog.net?

  Vejleder kan se uddannelseslægens profil en måned efter forløbet er afsluttet. Den uddannelsesansvarlige overlæge har adgang til uddannelseslægens profil indtil lægen bliver slettet af systemet 6 måneder efter sidste forløb er afsluttet. Dette for at sikre, at uddannelseslægen kan få godkendt eventuelt glemte kompetencer i logbogen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1902
  11. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  27. september 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  Tema: ”Rekruttering”

  15. december 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  Tema: ”Kommunikation”

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  27. september 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  Tema: ”Rekruttering”

  15. december 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  Tema: ”Kommunikation”

  23. marts 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  Tema:

  22. juni 2017 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  Tema:


  Sagsnr. 16/1902
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2016
   

  Der blev stillet spørgsmål til placering af formaliseret ”Fase 4-udannelse”/fagområdeuddannelse?

  Det blev besluttet, at spørgsmålet hører hjemme i Koncernledelsesforum.

   


  Siden er sidst opdateret 6-7-2016

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring