Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 10. marts 2016

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 10. marts 2016

Mødedato
10-03-2016 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Helle Ibsen
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø
 • Michael Dall
 • Mette Worsøe

 • Afbud
 • Anders Meinert Pedersen
 • Martin Munk
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup
 • Thomas B. Christophersen
 • Christina Frøslev-Friis

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 10. december 2015
  3. Oplæg om E-læring i postgraduat uddannelse – Et eksempel med E-læring i transfusionsmedicin på OUH Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark ved afdelingslæge Mette Andersen Reeh, Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital/Sygehus Lillebælt
  4. Status på spørgsmål vedr. overdragelse af uddannelsesrelevant viden om uddan-nelseslæger mellem afdelinger, der indgår i uddannelsesforløb ved jurist Marie Ør-gaard Jensen, HR Jura, Region Syddanmark
  5. Ansøgning om udvidet dimensionering i specialet Patologisk Anatomi og Cytologi
  6. Ansøgning om ændring af forløb i Gynækologi og Obstetrik
  7. Foreløbige ideer fra rekrutteringsgruppen under Det Regionale Råd
  8. Udkast til høringssvar til Region Syddanmark’s spareplan
  9. Udkast til høringssvar til ny vejledning til inspektorordningen
  10. Indsendt høringssvar til høring vedr. ny Lægeprognose 2015-2040
  11. Fremtidige temaer i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 2016
  12. Status for skabelon for målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne
  13. Uddannelsesbudget til Klinisk Basisuddannelse
  14. Udkast til årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 2015
  15. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger samt PUF-lektorer
  16. Meddelelser fra formanden
  17. Meddelelser fra sekretariatet
  18. Kommende møder
  19. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1901
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Der blev budt velkommen til konst. ledende overlæge Mette Worsøe, som erstatter Michael Dall, som dog fortsat sidder i Rådet - nu som konst. lægelig direktør i Sydvestjysk Sygehus.

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 16/1901
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 10. december 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  I referatet af dagsordenspunkt 5 blev første del af tredje afsnit:

  ”Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan dog godkende, at KBU-lægers ansættelser i FAM kan kombineres med, at lægerne tilbringer op til halvdelen af deres dagtid i en stamafdeling, som f.eks. kan være Neurologisk eller Hjertemedicinsk Afdeling.”

  erstattet med:

  ”Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan dog godkende, at KBU-lægers

  ansættelser i FAM kan kombineres med, at lægerne tilbringer op til halvdelen af deres

  arbejdstid i en stamafdeling, som f.eks. kan være Neurologisk eller Hjertemedicinsk Afdeling.”

  Referatet blev herefter godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  3. Oplæg om E-læring i postgraduat uddannelse – Et eksempel med E-læring i transfusionsmedicin på OUH Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark ved afdelingslæge Mette Andersen Reeh, Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital/Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i et konkret projekt om E-læring i transfusionsmedicin vil afdelingslæge Mette Andersen Reeh, Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital fortælle om: 

  • E-læring i transfusionsmedicin på OUH og i Region Syddanmark

  ·         Muligheder og begrænsninger

  ·         Fremtidsperspektiver

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Da det er et meget stort arbejde at udvikle et e-læringskursus, og det kræver faglig vedligeholdelse, er det mest velegnet til tværfaglige temaer, som skal ud til en stor målgruppe.

  E-læring kan niveaudeles og kan udvikles til både patienter og forskellige faggrupper. Der er desuden stor fleksibilitet i forhold til, hvornår man følger kurset.

  Kim Brixen nævnte, at man på OUH Odense Universitetshospital har en portal på intranettet, hvor man kan udvikle sit eget e-læringskursus. Der er desuden adgang til f.eks. fotograf og andre støttefunktioner.

  Det blev nævnt, at det er vigtigt med ledelsesmæssigt fokus på deltagelse i kurser, herunder e-læring da det ledelsesmæssige fokus giver bedre resultater.

  Det blev foreslået, at hoveduddannelseslæger kan være ansvarlige for udvikling af relevante e-læringskurser under deres ophold på afdelingerne.

  Det er dog væsentligt, at det er ildsjæle der udvikler kurserne – ellers kan der være fare for, at kvaliteten ikke bliver god. Det er vigtigt, at alle udviklede e-læringskurser holdes opdaterede, eller slettes når de ikke længere er relevante.

  Det blev diskuteret, hvorvidt e-læring kan bruges til certificering af kompetencer og/eller uddannelser? Det blev anbefalet, at e-læring ikke står alene. E-læring fungerer bedst som supplement til anden kursusaktivitet.

  Man skal også være opmærksom på, at der foregår meget erfaringsudveksling og faglig sparring på ordinære kurser med fysisk tilstedeværelse, hvilket man går glip af på e-læringskurser.

  Det blev foreslået, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kunne godkende de udviklede e-læringskurser gennem præsentation i Rådet. Det blev dog fremhævet, at det lægefaglige indhold forinden skal være godkendt i det konkrete speciale.

  Eksempler på nyudviklede e-læringskurser kan præsenteres i Rådet, hvis det findes relevant.

  Det blev besluttet, at arbejde for en fælles regional portal med adgang til alle de udviklede e-læringskurser. Dog skal man være opmærksom på, at nogle kurser kan være udviklet til lokale forhold.

  Ved eventuel oprettelse af en fælles regional portal med e-læringskurser, er det væsentligt, at der er fokus på vedligeholdelse af indholdet. E-læringskurserne skal holdes fagligt opdaterede og de ikke relevante kurser skal løbende fjernes.

  Oplægget samt referencer er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  4. Status på spørgsmål vedr. overdragelse af uddannelsesrelevant viden om uddan-nelseslæger mellem afdelinger, der indgår i uddannelsesforløb ved jurist Marie Ør-gaard Jensen, HR Jura, Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at sikre den bedste tilrettelæggelse af uddannelseslægens uddannelsesforløb, er der et stort behov for, at det er muligt/lovligt at viderebringe oplysninger om uddannelseslægens forløb til den/de efterfølgende afdeling(er). Dette for at sikre, at den efterfølgende afdeling i sin planlægning af den kommende læges uddannelsesforløb kan tage højde for eventuelle forhold, der kræver særlig vagt-planlægning, særlig supervision eller lignende.

  For at arbejde hen imod de bedste uddannelsesmæssige forhold på afdelingerne kan der desuden være behov for, at uddannelsesudvalget for specialet kan drøfte, hvordan det går med de igangværende uddannelseslæger i specialet. Dette for at kunne følge op, hvis der er generelle uddannelsesmæssige udfordringer på en afdeling, som giver problemer for uddannelseslægerne. Uddannelsesudvalgene består af overlæger – oftest de uddannelsesansvarlige overlæger fra de uddannelsesgivende afdelinger i specialet samt to yngre læger fra specialet. Alle medlemmer af uddannelsesudvalg har tavshedspligt.

  Overdragelsen drejer sig om oplysninger om lægens kompetenceerhvervelse i forhold til uddannelsesprogram og uddannelsesplan samt i forhold til de syv lægeroller. Oplysningerne overdrages fra den uddannelsesansvarlige overlæge på lægens nuværende afdeling til den uddannelsesansvarlige overlæge på den efterfølgende afdeling.

  Overdragelsen af oplysningerne kan ske enten ved et møde mellem de to uddannelsesansvarlige overlæger – enten med eller uden uddannelseslægens tilstedeværelse, eller det kan ske skriftligt eller telefonisk.

  Jurist Marie Ørgaard Jensen vil give en status på, hvordan Region Syddanmark og Danske Regioner p.t. stiller sig til spørgsmålet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Generelt gælder det, at uddannelsesstederne godt kan udveksle oplysninger om uddannelseslægen både skriftligt og mundtligt, hvis bare uddannelseslægen er orienteret om indholdet i det udvekslede materiale og har givet samtykke til udvekslingen. Dette kan enten ske ved, at uddannelseslægen har set og godkendt det skriftlige materiale inden det sendes til den modtagende afdeling – eller ved, at uddannelseslægen deltager i overdragelsesmøde mellem afgivende og modtagende afdeling.

  Det overvejes, om man skal sætte en sætning ind i Ansættelses- og uddannelsesaftalen om, at der sker udveksling af uddannelsesrelevante oplysninger mellem de uddannelsesgivende afdelinger i lægens uddannelsesforløb.

  Ved ansættelse af speciallæger er det vigtigt, at der indhentes reference, hvis man ikke kender lægen i forvejen.

  Oplægget er vedhæftet referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  5. Ansøgning om udvidet dimensionering i specialet Patologisk Anatomi og Cytologi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kapacitetsbegrænsninger inden for specialet Patologisk Anatomi og Cytologi er aktuelt en af de største flaskehalse inden for udredningen af kræft i Region Syddanmark, bl.a. pga. vanskeligheder ved at rekruttere speciallæger i Patologisk anatomi og cytologi.

  Sundhedsstaben har på denne baggrund indstillet til Regionsrådet, at der bevilges midler til en udvidelse af uddannelseskapaciteten i specialet Patologisk Anatomi og Cytologi med én årlig introduktionsstilling på OUH Odense Universitetshospital fra 2016 og ét årligt hoveduddannelsesforløb fra 2017, så antallet af årlige hoveduddannelsesforløb øges fra tre til fire.

  Uddannelsesudvalget for Patologisk Anatomi og Cytologi vil efterfølgende beslutte sammensætningen af det ekstra forløb.

  Forudsætningen for udvidelsen er, at en ansøgning om dimensioneringsudvidelse godkendes i Sundhedsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Der blev udtrykt bekymring for, om der vil være ansøgere til forløbet.

  Ansøgningen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  6. Ansøgning om ændring af forløb i Gynækologi og Obstetrik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med de ændringer der er sket i forbindelse med fusionering af de Gynækologiske/ obstetriske afdelinger på OUH Odense Universitetshospital og på OUH Svendborg Sygehus til en afdeling, er det ikke længere muligt rent uddannelsesmæssigt at opretholde et hoveduddannelsesforløb, der indeholder 2x12 måneders ansættelse på OUH Svendborg Sygehus.

  Dette skyldes, at en stor del af obstetrikken allerede er overflyttet til OUH Odense Universitetshospital. Samtidigt indstiller specialerådet, at også den resterende del af obstetrisk afsnit på OUH Svendborg Sygehus overflyttes til OUH Odense Universitetshospital.

  Uddannelsesudvalget for Gynækologi og obstetrik foreslår på denne baggrund ændring af hoveduddannelsesforløbet i Gynækologi og Obstetrik, Svendborg-OUH-Svendborg som beskrevet i den lægefaglige indstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Ansøgningen blev ikke godkendt og Det Regionale Råd opfordrer til, at Uddannelsesudvalget fremsender en ny ansøgning, hvor nedenstående principper forsøges imødekommet - f.eks. blev det foreslået, at lade hoveduddannelsesforløbet slutte i Aabenraa.

  Det Regionale Råd har ved tilrettelæggelsen af specialernes hoveduddannelsesforløb tilstræbt at tilgodese både de perifere og de højtspecialiserede afdelinger. I de fleste specialer er hoveduddannelsen sammensat af ansættelse på perifer afdeling efterfulgt af ansættelse på højtspecialiseret afdeling for til sidst at slutte på en perifer afdeling.

  Dette med henblik på at øge de perifere afdelingers muligheder for at rekruttere de færdige speciallæger til faste stillinger efterfølgende.

  Samtidigt har man i sammensætningen af forløbene forsøgt at dele den uddannelsesmæssige indsats og det driftsmæssige udbytte nogenlunde ligeligt mellem de uddannelsesgivende afdelinger, der indgår i forløbet.

  Dette er baggrunden for, at Det Regionale Råd ikke kan tilslutte sig den foreslåede ændring af hoveduddannelsesforløb mellem Svendborg-Aabenraa og OUH Odense Universitetshospital.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  7. Foreløbige ideer fra rekrutteringsgruppen under Det Regionale Råd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Inden den nedsatte rekrutteringsgruppe under Det Regionale Råd lægger for meget arbejde i forskellige ideer til øget rekruttering til regionens uddannelsesforløb og efterfølgende speciallægestillinger ønskes en afklaring af, om Det Regionale Råd kan tilslutte sig nogle af de foreløbige ideer:

  • Kan man tiltrække KBU-læger til regionen ved at udbyde ekstra attraktive kursuspakker til KBU-lægerne? Kurserne skal være gratis at deltage i og det er foreslået at afholde kursus fredag-lørdag, hvor uddannelseslægen får løn fra ansættelsesstedet om fredagen og selv betaler for lørdagen. Kurserne kunne afholdes på skift på de forskellige sygehuse og kombineres med besøg på afdelingerne.

  Hvad er Det Regionale Råds holdning til dette – er der opbakning til at tage KBU-lægerne ud af klinikken til flere kursusdage?

  • Kan man forsøge at promovere sygehusene inden de medicinstuderende skal vælge klinikophold? På ”Praktikfordelingsseancerne” på universiteterne (SDU, KU, AU og AAU) kunne en yngre læge og en ældre læge fra hver af regionens sygehuse møde op fortælle om de enkelte sygehuse og mulighederne for speciallægeuddannelse og efterfølgende ansættelse her.

  Hvad er Det Regionale Råds holdning til dette? Kan der afsættes de nødvendige personalemæssige ressourcer til at sende to personer afsted til at holde oplæg på praktikfordelingsseancerne?

  • Kan man opslå studentervikariater på sygehusets hjemmeside og eventuelt på FADL’s hjemmeside?

  Hvad er Det Regionale Råds holdning til dette?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Vedr. KBU-læger: Da antallet af KBU-læger, som Region Syddanmark skal modtage, er steget en del og forventes at ligge på 120-130 læger fremover, forventes problemet med rekruttering af KBU-læger at have løst sig selv.

  Der er dog stadig behov for rekrutteringstiltag i forhold til introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i en række specialer. Disse tiltag planlægges bedst i de relevante specialer, hvor kendskabet til specialets udfordringer er størst.

  Vedr. Klinikophold: Det vurderes, at de enkelte sygehuse selv skal beslutte om de vil deltage i universiteternes praktikfordelingsseancer.

  Vedr. studentervikariater: Overenskomsten for studentervikariater er udformet på en måde så det i praksis bliver meget dyrt for afdelingerne at anvende studentervikarer - medmindre de har bopæl tæt på det konkrete sygehus. Dette skyldes, at afdelingerne udover timelønnen skal betale timeløn for transporttid, hvis denne udgør mere end 1,5 time pr. dag og der skal desuden betales transportudgifter.

  Det forventes, at der vil blive indkaldt til et møde i Rekrutteringsgruppen med henblik på at afklare det fremtidige fokus for gruppens arbejde.


  Sagsnr. 16/1901
  8. Udkast til høringssvar til Region Syddanmark’s spareplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt regionens forslag til besparelser på det somatiske område og omstillinger på psykiatriområdet i høring.

  I regionens budget for 2016 mangler der 200 millioner kroner på sundhedsområdet, som skal findes via besparelser. De 187 millioner kroner skal spares inden for somatikken, mens de resterende cirka 13 millioner kroner skal spares på administrationen i regionshuset.

  Høring af besparelser i forbindelse med budget 2016 er sendt ud til medlemmerne af Det Regionale Råd og på baggrund af de indkomne svar, har Den Lægelige Videreuddannelse udarbejdet høringssvar.

  Oprindeligt var høringsfristen d. 29. februar 2016, men denne er efterfølgende blevet udsat til d. 14. marts 2016.

  Høringssvaret eftersendes inden mødet d. 10. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Det Regionale Råds medlemmer var ikke enige i ordlyden, at de høringssvar, som de yngre læger havde fremsendt.

  Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et høringssvar, hvor det fremgår, at effekten af de foreslåede besparelser i Region Syddanmark kan håndteres gennem omlægning af de eksisterende uddannelsesforløb.

  Det reviderede høringssvar sendes i kort høring i Det Regionale Råd inden det indsendes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  9. Udkast til høringssvar til ny vejledning til inspektorordningen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har sendt ”Vejledningen om Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse” i høring. Vejledningen beskriver de overordnede rammer og principper for inspektorordningen.

  Der er lagt op til, at afdelinger, der får en tilfredsstillende inspektorrapport efterfølgende kan nøjes med selvevaluering uden efterfølgende inspektorbesøg.

  Den Lægelige Videreuddannelse har udarbejdet udkast til høringssvar, som eftersendes inden mødet d. 10. marts.

  Høringsfristen er d. 23. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Høringssvaret blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  10. Indsendt høringssvar til høring vedr. ny Lægeprognose 2015-2040
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har sendt Lægeprognose for 2015-2040 i høring – med meget kort høringsfrist.

  Høringsfristen var i første omgang 29. februar 2016. Fristen er efterfølgende blevet udskudt til d. 7. marts 2016.

  På baggrund af de modtagne høringssvar har Den Lægelige Videreuddannelse samlet et høringssvar, som indsendes til Sundhedsstyrelsen inden d. 7. marts 2016

  Høringssvaret eftersendes til rådsmedlemmerne senest d. 7. marts 2016

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Det Regionale Råd godkendte det indsendte høringssvar.

  Det blev gentaget, at der er et stort behov for at kunne sammenholde lægeprognosen med en prognose for efterspørgslen på læger.

  Som fremført i høringssvaret savnes der flere eksempler på scenarier – som f.eks. bortfald af femårsfrist/ændring til treårsfrist, flere ph.d.-forløb, færre ph.d.-forløb, flere læger i deltidsansættelse m.v.

  I Prognose- og Dimensioneringsudvalget er det besluttet, at Sundhedsdatastyrelsen skal se på, om de kan fremlægge flere data i forhold til at belyse den fremtidige efterspørgsel på læger.

  For specialet Almen medicin er det væsentligt at have med, at speciallæger i almen medicin også arbejder andre steder end i almen praksis og, at en del arbejder på deltid.

  Det nyligt nedsatte Lægedækningsudvalg, skal se på, hvad der skal til for at sikre tilfredsstillende lægedækning i hele landet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  11. Fremtidige temaer i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af tidligere drøftelser i Det Regionale Råd har følgende temaer været foreslået:  

  • Et tema om tværfaglighed i speciallægeuddannelsen – også mellem faggrupper
  • Et tema om lægers kommunikation
  • Et tema om ”Verdens bedste speciallægeuddannelse” med en oplægsholder med viden om uddannelsen i Canada
  • Et tema om datagrundlaget – Hvor bliver lægerne af? Herunder også opgørelse over antal læger i ph.d.-forløb

  Den Lægelige Videreuddannelse ønsker en drøftelse af om ovenstående temaer stadig har relevans eller om der er kommet nye ønsker til.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Det blev besluttet at vælge følgende temaer til årets møder:

  • Mødet d. 23. juni 2016: ”Verdens bedste speciallægeuddannelse” med indlæg om simulationstræning, fagområdeuddannelse m.m.
  • Mødet d. 27. september 2016: Rekruttering
  • Mødet d. 15. december 2016: Kommunikation

  PUF-gruppen inddrages i planlægningen af de tre temaer.


  Sagsnr. 16/1901
  12. Status for skabelon for målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd d. 24. september 2015 blev der fremlagt en skabelon for målepunkter for den gode uddannelse i afdelingen.

  Det blev på mødet efterspurgt, om der kunne udarbejdes en reduceret version af oplægget, hvor de vigtigste faktorer vedrørende uddannelse afrapporteres i meget kort form. Faktorerne for den uddannelsesansvarlige overlæge, den uddannelseskoordinerende yngre læge og vejledere kunne med fordel præsenteres i et fælles oversigtsskema.

  Formålet med skabelonen er, at den skal kunne præsenteres for direktionen på det enkelte sygehus f.eks. en gang pr. kvartal i en kort form, hvor man f.eks. kan angive afdelingens uddannelsesstatus som grøn, gul eller rød alt efter, hvor godt det går.

  Det blev besluttet, at de yngre læger skulle udarbejde et komprimeret forslag til fremlæggelse på møde i Rådet d. 10. december 2015. De yngre læger finder ikke, at de kan reducere i den præsenterede skabelon. Oplægget fra d. 24. september 2015 er derfor vedhæftet som bilag igen.

  I et forsøg på at levere det, som Det Regionale Råd har efterspurgt, har Den Lægelige Videreuddannelse sat temaerne fra det præsenterede oplæg ind i et skema. Skemaet indeholder dog stadig mange aspekter, men det kan muligvis danne basis for en drøftelse af, hvilke underspørgsmål til hvert tema, der er de vigtigste for at kunne give en kort status over en afdelings uddannelsesmiljø.

  I praksis vil et skema som dette komme til at fylde mere end én side efterhånden, som status for de forskellige aspekter af uddannelsesmiljøet udfyldes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Det Regionale Råd tilsluttede sig modellen – dog var der ønsker om at reducere skemaet lidt, bl.a. at fjerne felterne med kurser.

  Det blev foreslået at inddrage et punkt vedr. uddannelsesrelevant arbejdstilrettelæggelse.

  Nyt skema sendes med referatet ud.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  13. Uddannelsesbudget til Klinisk Basisuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med det øgede antal KBU-forløb, som Region Syddanmark skal modtage, har Sygehus Sønderjylland taget initiativ til en drøftelse af økonomien vedr. disse forløb.

  Det nævnes, at den økonomiske kompensation (uddannelsesbudget), som sygehusene i dag får per ekstra KBU-læge ikke længere står mål med den faktiske ekstraudgift, som de enkelte sygehuse har.

  Tidligere var der større mulighed for, at KBU-lægerne kunne tjene differencen ind på forskellig vis, men nu, hvor der skal være speciallæger i front mange steder, er det ikke længere muligt.

  Der ønskes derfor en diskussion af denne problemstilling og evt. en beslutning om, at Det Regionale Råd eller de lægelige direktører udarbejder en henvendelse til Koncernledelsesforum med henblik på en ændring af kompensationen fremover.

  Problemet er aktualiseret af den store stigning i KBU-forløb, der er sket i 2015 – en stigning, som sygehusene er rigtig glade for, idet det er med til at løse lægemanglen på længere sigt. Der udtrykkes dog ønske om, at regionen centralt bør være med til at løfte denne opgave.

  Rapporten ”Budgettering af omkostninger ved klinisk uddannelse i sundhedsvæsenet” fra 2009 er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Da punktet var ønsket af Sygehus Sønderjylland – og lægelig direktør Søren Aggestrup havde meldt afbud til mødet, blev punktet udsat til næste møde i juni 2016.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  14. Udkast til årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Lægelige Videreuddannelse har udarbejdet udkast til Årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Årsberetningen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  15. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger samt PUF-lektorer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorerne
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorerne
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016
  1. Odense Universitetshospital

  Uddannelsesprisen er i år er gået til Reumatologisk Afd. C.

  Thomas Hertel er ansat som ny uddannelseskoordinerende overlæge og indtræder i Det Regionale Råd som erstatning for Bente Sørensen.

  Sammensætningen i Videreuddannelsesrådet er ændret.

  Der er fokus på færdighedstræning og simulation, som fylder mere og mere i uddannelsesforløbene.

  1. Sygehus Lillebælt

  Der foregår meget ombygning og mange rokader. Den nye FAM er i godt i gang.

  Der arbejdes med den Syddanske Forbedringsmodel.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Medicinsk Klinik er blevet nedlagt. Geriatrisk Klinik er blevet stor og har nu i alt 39 senge.

  Der er nu tilknyttet KBU-læger til Geriatrisk Klinik.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Der er ansat konstitueret lægelig direktør.

  1. Psykiatrien

  Overvejelser om der evt. kan indbygges elementer af E-læring i uddannelsen.

  Der er udfordringer på de psykiatriske afdelinger i Kolding/Vejle.

  1. Praksisafdelingen

  Et nyt initiativ ”Videreuddannelse i perfekte rammer” er i gang i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus.

  Netværksdannelse med Sygehus Sønderjylland

  Fokus på faglig opkvalificering og screening af udenlandske læger – evt. fagprøve.

  1. Praksiskoordinatorerne

  Der har været afholdt et møde, hvor et emne havde fokus på datasikkerhed i logbog.net.

  Dette tages efterfølgende op i logbog.net-gruppen.

  1. Syddansk Universitet

  SDU’s spareplaner har ikke i første omgang betydning for lægeuddannelsen.

  Der skal indgå internationaliseringsindslag i uddannelser på 5 år og derover.

  Health-Tech innovators søger ophold på afdelinger – deres opgave er at se på, om der er rutiner, der kan gøres smartere.

   

  Health-Tech-Innovator programmet: Programmet har fokus på innovation indenfor sundhedsvæsenet, og det henvender sig til studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet. 

  Deltagerne tager konkret udgangspunkt i problemer relateret til sundhedsvæsenet og dets interessenter – patienter, pårørende, medarbejdere mv., og de introduceres til nogle af værktøjerne og processerne der ligger bagved produktudvikling.

  Læs mere om programmet her: http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/studerende/healthtechinnovator

  Vedhæftet følger invitation til event den 19. maj, der afslutter første fase af projektet. Her præsenterer de studerende deres foreløbige idéer.  

  Ved ønske om yderligere oplysninger, kontakt da gerne lektor Søren Jensen, Institut for Teknologi og Innovation, Det Tekniske Fakultet – mobil 2025 1012 eller e-mail: soj@iti.sdu.dk

  1. Uddannelsessøgende læger

  Trine Tandrup og Thea Otto Mattsson udgår af Det Regionale Råd.

  Anne-Karina Abel Torkov indtræder i Forretningsudvalget for Det Regionale Råd.

  1. PUF-lektorerne

  Intet

  1. Grønland

  Forholdene omkring uddannelsen i Gynækologi og obstetrik er faldet på plads og de øvrige aftalte forløb er ved at falde på plads.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  16. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har ikke været afholdt møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse eller i Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse siden 10. december 2015

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Intet

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  17. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste ordinære møde i Rådet d. 10. december 2015. Der er ikke beskrevet nævneværdige udfordringer i 4 af de 6 fremsendte inspektorrapporter siden sidste møde. For de sidste to bemærkes det:

  Hjertemedicinsk Klinik, Kredsløbscenteret, Sygehus Sønderjylland: her er fire temaer

  vurderet i kategorien ”Behov for forbedringer”- det drejer sig om temaerne ”Akademiker”,

  ”Forskning”, ”Konferencernes læringsværdi” og ”Arbejdstilrettelæggelse”. To temaer er

  vurderet i kategorien ”Utilstrækkelig” – det drejer sig om temaerne ”Uddannelsesplan” og

  ”Læring og kompetencevurdering”

  Hjertemedicinsk Klink har taget hånd om de nævnte problemstillinger og har gjort forskellige tiltag for at forbedre uddannelsesmiljøet.

  Ortopædkirurgisk Afd. (Ortopædisk Klinik), Sygehus Sønderjylland: her er fire temaer vurderet i kategorien ”Behov for forbedringer” – det drejer sig om temaerne ”Uddannelsesplan”, ”Medicinsk ekspert”, ”Forskning” og ”Arbejdstilrettelæggelse”. Der afholdes møde i Uddannelsesudvalget for specialet indenfor de nærmeste dage og her vil inspektorrapporten og opfølgning på denne blive drøftet.

  • Orlov i forbindelse med Ph.d.-forløb, barsel m.v. og tilbagevenden til hoveduddannelsesforløbet

  I oversigten over igangværende hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd pr. 31/12-15, hvori der indgår eller har indgået forskning, ses det, at 120 igangværende hoveduddannelseslæger i større eller mindre grad kombinerer deres hoveduddannelse med orlov til forskning.

  I sekretariatet i Den Lægelige Videreuddannelse opleves det i stigende grad, at afdelingsledelser udtrykker forbehold i forhold til at garantere uddannelseslæger, at de kan komme tilbage til deres uddannelsesforløb efter afholdt orlov til barsel eller forskning.

  I den forbindelse ønsker Den Lægelige Videreuddannelse at præcisere, at uddannelseslæger, som har kontrakt på et uddannelsesforløb i regionen, har ret til at holde orlov til barsel – og dermed har de også ret til at vende tilbage til et deres uddannelsesforløb efter endt barsel. For praksisspecialer, kan tilbagevenden til den oprindeligt planlagte praksis dog ikke garanteres.

  For uddannelseslæger, som har kontrakt på et uddannelsesforløb i regionen, gælder desuden, at såfremt en afdelingsledelse ønsker at bevilge en uddannelseslæge orlov til forskning, så bør dette kun ske, såfremt afdelingen kan garantere, at lægen efterfølgende kan returnere til sit uddannelsesforløb efter afholdelse af den ansøgte orlov.

  • Rapport fra Dansk Selskab for Akutmedicin ”Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i Akutmedicin i Danmark”

  Dansk Selskab for Akutmedicin har udsendt rapporten ”Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i akutmedicin i Danmark”

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Der var enighed om, at hvis en afdeling giver tilsagn til orlov til ph.d.-forløb, så har lægen krav på at kunne vende tilbage til sit forløb efterfølgende.

  Der var ikke enighed om, hvorvidt gennemførsel af ph.d.-forløb under hoveduddannelsesforløb er en god ide. Dette tema tages op ved en senere lejlighed.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1901
  18. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  23. juni 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  27. september 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  15. december 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 16/1901
  19. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-03-2016

  De yngre læger i Det Regionale Råd efterspurgte regler for tjenestefrihed og kørselsgodtgørelse til deltagelse i møderne i Det Regionale Råd.

  De lægelige direktører var enige om, at de yngre læger skal bevilges tjenestefri med løn samt kørselsgodtgørelse til deltagelse i Det Regionale Råds møder.


  Siden er sidst opdateret 21-3-2016

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring