Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 10. december 2015

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 10. december 2015

Mødedato
10-12-2015 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Morten Lund Christiansen
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Anette Grum-Nymann
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Thorsten Schumann
 • Bente Sørensen
 • Helle Ibsen
 • Michael Dall
 • Anders Elkær Jensen
 • Mads Koch Hansen
 • Jane Maria Lyngsø

 • Afbud
 • Anders Meinert Pedersen
 • Jens Peter Steensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup
 • Trine Tandrup
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Elena Tulupova
 • Anders Elkær Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 24. september 2015
  3. Tema – resiliens og træning af robusthed hos yngre læger
  4. Tværregionale hoveduddannelsesforløb i større specialer – principiel drøftelse
  5. Ansøgning om godkendelse af ophold i specialerne Neurologi og Intern medicin: Kardiologi til KBU-forløb
  6. Evaluering af kirurgisk forskningstræning ved overlæge Claus Wilki Fristrup, OUH Odense Universitetshospital og kursuskoordinator Rie Raffing, Frederiksberg Hospital
  7. Ansøgning om samling af forskningstræningen i Gynækologi og Obstetrik
  8. Oplæg om proces for udvikling af PUF-funktionen ved AC-fuldmægtig Helle Guldager Aaskoven og afdelingschef Tine Boesen Larsen og Den Lægelige Videreuddannelse
  9. Foreløbige ideer fra rekrutteringsgruppen under Det Regionale Råd
  10. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet og de uddannelsessøgende læger
  11. Meddelelser fra formanden
  12. Meddelelser fra sekretariatet
  13. Kommende møder
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 15/46502
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 24. september 2015

  3.     Dagsordenspunkt 3: Tema – resiliens og træning af robusthed hos yngre læger:

  ·         Oplæg: “Hvorfor har Yngre Læger valgt at tilbyde workshops med titlen "Styrk robustheden - forebyg stress" for medlemmerne? Hvad er fokus og hvorfor?” ved chefkonsulent Nynne Lykke Christensen, Yngre Læger

   • Oplæg: ”Psykisk resiliens og træning – fra skrøbelig til robust” ved Psykologfaglig uddannelseskonsulent Nenad Michael Elkjær, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland 
  1. Tværregionale hoveduddannelsesforløb i større specialer – principiel drøftelse
  1. Ansøgning om godkendelse af ophold i specialerne Neurologi og Intern medicin: Kardiologi til KBU-forløb
  1. Evaluering af kirurgisk forskningstræning ved overlæge Claus Wilki Fristrup, OUH Odense Universitetshospital og kursuskoordinator Rie Raffing, Frederiksberg Hospital
  1. Ansøgning om samling af forskningstræningen i specialet Gynækologi og Obstetrik
  1. Oplæg om proces for udvikling af PUF-funktionen ved AC-fuldmægtig Helle Guldager Aaskoven og afdelingschef Tine Boesen Larsen, Den Lægelige Videreuddannelse
  1. Foreløbige ideer fra rekrutteringsgruppen under Det Regionale Råd

   

  1. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer, universitetet, uddannelsessøgende læger og PUF-lektorerne
  1. Meddelelser fra formanden
  1. Meddelelser fra sekretariatet

  ·         Indkomne inspektorrapporter

  ·         Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2015-2

  ·         Besatte introduktionsstillinger pr. 1/10-2015

  ·         Statistik for afslag

  ·         Indberetning vedr. femårsfrist

  ·         Ny vejledning om evaluering af uddannelsesforløb

  ·         Ny organisation i Sundhedsstyrelsen

  ·         VUSAM-møde

  ·         Vedr. skabelon for målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne

  1. Kommende møder
  2. Eventuelt
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Dagsordenen blev godkendt.

  Der blev budt velkommen til to nye medlemmer af Det Regionale Råd:

  Praktiserende læge Helle Ibsen, som erstatter Kristina de Leon

  Overlæge Jane Maria Lyngsø, som erstatter Jens Ove Schmidt


  Sagsnr. 15/46502
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 24. september 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46502
  3. Tema – resiliens og træning af robusthed hos yngre læger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det sidste møde i Det Regionale Råd d. 24. september 2015 fremkom et ønske om, at et kommende tema skulle have fokus på nyuddannede lægers robusthed.

  Baggrunden herfor er, af flere medlemmer af Det Regionale Råd oplever, at mange nyuddannede læger får ”granatchock” når de kommer ud i klinikken og starter arbejdet. Mange nyuddannede læger, har ikke lært at træffe beslutninger og de er bange for at tage den forkerte beslutning, hvorfor der er fremkommet forslag om, at klinikopholdene forbedres så overgangen mellem at være studerende og nyuddannet læge mindskes.

  Dertil bør der være mere fokus på at lære det, som på engelsk kaldes ”resilience” (modstandsdygtighed/robusthed), som kan medvirke til, at de nyuddannede læger bliver bedre til at klare modstand og pressede situationer, træffe beslutninger samt, at de bedre kan se deres handlemuligheder.

  Som følge heraf er der arrangeret to oplæg om resiliens og træning af robusthed:

   

  • “Hvorfor har Yngre Læger valgt at tilbyde workshops med titlen "Styrk robustheden - forebyg stress" for medlemmerne? Hvad er fokus og hvorfor?” ved chefkonsulent Nynne Lykke Christensen, Yngre Læger

   

  • ”Psykisk resiliens og træning – fra skrøbelig til robust” ved Psykologfaglig uddannelseskonsulent Nenad Michael Elkjær, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

   

  PUF-lektor, overlæge Thorsten Schumann, Børne – og ungdomspsykiatrien i Kolding-Augustenborg vil indlede temaet og lede den efterfølgende diskussion.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Overlæge Thorsten Schumann indledte temaet om resiliens og robusthedstræning ved at gennemgå forskellige undersøgelser om udbredelsen af stress og depression blandt læger. Undersøgelserne viser, at stress og depressive symptomer er endog meget udbredt blandt læger. Nyere undersøgelser viser, at 74% af de yngre læger angiver, at de er stressede/meget stressede. Dog skal temaet i dag fokusere på de 26%, der ikke udvikler symptomer på stress.

  Oplæg ved chefkonsulent Nynne Lykke Christensen:

  Chefkonsulent Nynne Lykke Christensen afholder i regi af Yngre Læger workshops om robusthed. I oplægget blev forskellige aspekter af disse workshops gennemgået.

  Et godt arbejdsmiljø er karakteriseret ved:

  • God ledelse
  • Oplevelse af mening i arbejdet
  • Tid til arbejdsopgaverne, herunder oplevelse af kvalitet i arbejdet

  Et belastende arbejdsmiljø er karakteriseret ved:

  ·       Stor arbejdsmængde og tidspres

  ·       Tidspres, herunder ringe kvalitet i arbejdet

  ·       Mange forstyrrelser

  ·       Stress opleves som den enkeltes problem

  ·       Psykisk arbejdsmiljø, herunder taler man åbent om stress

  Læger har meget alene-arbejde og der er ikke tradition for at tale om problemer og stress på arbejdspladsen. Stress er et spørgsmål om balance, hvor udefra kommende krav fra job eller privatliv overstiger de ressourcer personen har.

  I workshopsene er der bl.a. fokus på at træning af robusthed kræver en robust arbejdspladskultur. En robust arbejdspladskultur giver et godt læringsmiljø.

  Hvordan omtaler vi robusthed?

  Robusthed er en ressource, der hjælper os til at håndtere modgang, stress og problemer og styrker vores handlekraft, engagement og kreativitet. Robusthed medfører, at vi er bedre til at møde modstand og udfordringer, der i første omgang virker overvældende. Robusthed øger evnen til at møde og håndtere udfordringer konstruktivt. Robusthed kan trænes – i fællesskab.

  Motivationsteorier viser, at man skal føle sig kompetent, man skal føle sig forbundet og man skal kunne/måtte tage beslutninger for at kunne trives på sit arbejde.

  Det er vigtigt med evne til selvregulering - at kunne tænke - hvad kan jeg gøre her? Hvad har jeg gjort tidligere i en lignende situation

  YL’s kurser i træning af robusthed kan findes på ylkurser.dk og nylæge.dk.

  Oplæg ved psykologfaglig uddannelseskonsulent Nenad Mikael Elkjær:

  Nenad Mikael Elkjær har arbejdet med soldater med meget ”robust” attitude.

  En definition af resiliens er, at det kan beskrives som evnen til at ”bounce back” når man udsættes for stort pres. Stor resiliens kan dog også føre til hårdhed, hvor man vurderer andres smerte/problemer lavt.

  Karaktertræk hos resiliente personer er en grundlæggende accept af realiteter, en inderlig overbevisning om, at livet er meningsfuldt samt en udstrakt evne til at improvisere.

  Udbrændte læger er ofte udsat for følgende typiske belastninger: Tab af kontrol, arbejdspres, specialevalg, eksponering for lidelse, ringe hensyn til sig selv, stressende livsbegivenheder o.s.v.

  Forskellige træningsmetoder kan lære folk, at håndtere stressende situationer på en ny måde. Metoderne indeholder både kognitiv terapi/vejledning samt træning i dyb vejrtrækning.

  Forsvarets resilienstræning bygger på ubønhørlig selektion, naturtro læringsmiljø samt træning, træning og træning. Elitesoldater f.eks. frømandskorpset får sjældent PTSD. De mest resiliente er i stand til at sætte reflektionen på stand by i pressede situationer.

  Det er vigtigt at debriefe efter voldsomme hændelser for at håndtere potentielt psykotraumatiske erfaringer. Der er både teknisk debriefing, hvor man analytisk gennemgår hændelsesforløbet med henblik på læring, og der er støttende debriefing, som er en terapeutisk gruppesamtale om tanker og følelser i tilknytning til hændelsen.

  Det Regionale Råd diskuterede de to oplæg om resiliens.

  Det blev nævnt, at optagsproceduren til medicinstudiet på universiteterne ikke kun burde være baseret på karaktergennemsnit. Selektion p.b.a. høje karakterer fremelsker en bestemt type, hvoraf en del ikke har erfaring fra arbejdsmarkedet.

  Vi gør det svært for os selv i sundhedssystemet ved kun at selektere til medicinstudiet på baggrund af karakterer. Det er mere relevant at selektere på baggrund af de kompetencer, der er behov for som færdig læge.

  Det blev også nævnt, at de yngre læger selv skal tage hånd om deres evt. manglende resiliens. Der er ikke nogen andre, der kan tage ansvar for deres liv.

  Det blev diskuteret om det kun er den enkelte læges eget ansvar. Træning af resiliens sker bedst sammen med andre – ideelt set i den afdeling, hvor lægerne arbejder.

  Yngre Læger stiller sig gerne til rådighed til afholdelse af workshops om robusthed på afdelingerne.


  Sagsnr. 15/46502
  4. Tværregionale hoveduddannelsesforløb i større specialer – principiel drøftelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark ved OUH Odense Universitetshospital (OUH) og Region Sjælland ved Slagelse Sygehus har i regi af ”Styregruppe vedrørende samarbejde mellem Region Syddanmark og Region Sjælland” drøftet muligheden for, ud over et tæt samarbejde om specialiseret patientbehandling, at udvide samarbejdet til også at omfatte hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen.

  Der har været forslag om at etablere samarbejde om forskellige specialer bl.a. de Intern medicinske specialer, Kirurgi, Neurologi og Gynækologi & obstetrik.

  På grund af forløbenes geografiske karakter kræver de godkendelse fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd og Øst i forhold til de uddannelsesmæssige og regionale aspekter samt fra Sundhedsstyrelsens Prognose- og Dimensioneringsudvalg i forhold til eventuel ansøgning om øget dimensionering til formålet.

  Etableringen af eventuelle tværgående forløb kræver tillige godkendelse i de respektive specialers uddannelsesudvalg. Det er desuden disse udvalg, der i givet fald skal udarbejde uddannelsesprogrammer for de tværgående forløb.

  Hoveduddannelsesforløb med sammensætningen f.eks. Slagelse-OUH vil måske kunne tiltrække ansøgere fra Østsjælland og Fyn, som hellere vil ansættes i disse forløb fremfor forløb med sammensætning OUH-Jylland.

  Da der i de seneste ansættelsesrunder har været ledige forløb i flere specialer, kan fordelen ved tværgående forløb være, at der måske uddannes flere speciallæger i eventuelt trængte specialer. Ulempen kan være, at besættelsen af disse tværgående forløb sker på bekostning af besættelse af forløb mellem OUH og perifere jyske sygehuse.

  Rådet bedes tage principiel stilling til, hvorvidt Videreuddannelsesregion Syd skal gå videre ind i forhandlinger med Videreuddannelsesregion Øst om tværregionale hoveduddannelsesforløb?

  Rådet bedes desuden tage stilling til, hvorvidt forslaget kan realiseres, hvis der ikke kan opnås godkendelse til øget dimensionering og de tværgående forløb herefter foreslås tilvejebragt gennem flytning af eksisterende forløb?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Afdelingschef Tine Boesen Larsen fremlagde de konkrete forslag, som er opstået i ”Styregruppen vedrørende samarbejde mellem Region Syddanmark og Region Sjælland”. Der er rejst forslag om, at Region Syddanmark ved OUH Odense Universitetshospital (OUH) og Region Sjælland ved Slagelse Sygehus, ud over et tæt samarbejde om specialiseret patientbehandling, også kunne udvide samarbejdet til at omfatte hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen.

  Det Regionale Råd foretog en principiel drøftelse af forslaget.

  Der var bred enighed i Det Regionale Råd om, at mulige opslag af hoveduddannelsesforløb i forskellige specialer med sammensætning Vestsjælland-OUH vil få betydning for rekrutteringen til Region Syddanmarks eksisterende hoveduddannelsesforløb. Dette uanset, om der bevilges øget dimensionering til de tværgående forløb eller ej:

  • Hvis der bevilges øget dimensionering, kan ansøgere, der ellers ville have søgt et eksisterende hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd, vælge at søge de nye tværgående forløb. De ordinære hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd vil således blive endnu sværere at besætte.
  • Hvis ikke der bevilges øget dimensionering, skal eksisterende forløb i f.eks. Videreuddannelsesregion Syd flyttes fra perifere afdelinger i regionen til Vestsjælland. Dette gavner ikke regionens perifere sygehuse.

  Det Regionale Råd har tidligere besluttet – både ved tilrettelæggelsen af de eksisterende hoveduddannelsesforløb og ved konkrete ansøgninger om omlægning af individuelle specialers forløb, at man ikke vil trække uddannelse fra perifere sygehuse til centrale sygehuse. Dette forslag er i strid med denne beslutning.

  Neurologi har været nævnt, som eksempel på et muligt speciale til tværgående forløb. Da Neurologi er et speciale med store rekrutteringsvanskeligheder, er der enighed i Det Regionale Råd om, at der ikke skal oprettes tværgående forløb med en anden region i dette speciale.

  Det blev desuden nævnt, at det er tvivlsomt, om man i Sundhedsstyrelsen kan opnå tilsagn til øget dimensionering i et speciale, hvor der er problemer med at besætte de eksisterende forløb.

  Det Regionale Råd er desuden af den opfattelse, at der skal være uddannelsesmæssige argumenter, for at man skulle arbejde for at etablere andre hoveduddannelsesforløb end de eksisterende. Der er ikke i den rejste forespørgsel fremført argumenter, for at der skulle være uddannelsesmæssige fordele ved tværregionale hoveduddannelsesforløb mellem Region Syddanmark og Region Sjælland.

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion kan således ikke godkende de foreslåede tværregionale forløb.


  Sagsnr. 15/46502
  5. Ansøgning om godkendelse af ophold i specialerne Neurologi og Intern medicin: Kardiologi til KBU-forløb
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Specialerne Neurologi (regionalt) og Intern medicin: Kardiologi (Afd. B, OUH Odense Universitetshospital) har fremsendt ansøgninger om tildeling af KBU-forløb.

  Specialet Neurologi nævner i ansøgningen, at tildeling af KBU-læger til specialet kan være med til at løse rekrutteringsudfordringerne i specialet, idet et øget kendskab til specialet blandt de yngre læger kan være med til at øge søgningen til introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i Neurologi.

  Specialet Intern medicin: Kardiologi anfører, at Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital har den rette organisation til at sikre høj kvalitet i uddannelsen af KBU-læger samt et patientklientel, der er dækkende for de kompetencer, der skal opnås i KBU-lægens første ansættelsesperiode. Det anføres desuden, at søgningen til specialet Intern medicin: Kardiologi har været faldende gennem de sidste år.

  Begge ansøgninger har været forelagt Uddannelsesudvalget for den Kliniske Basisuddannelse på møde d. 16. november 2016. Ansøgningen fra specialet Neurologi har været behandlet i flere omgange, hvorimod ansøgningen fra Intern medicin: Kardiologi kun kort er blevet drøftet i udvalget da ansøgningen er fremsendt til sekretariatet dagen før det sidste møde i Uddannelsesudvalget for Den Kliniske Basisuddannelse.

  I Uddannelsesudvalget for Den Kliniske Basisuddannelse er der stor enighed om, at man

  stadig vil anbefale, at KBU-uddannelsen i Videreuddannelsesregion Syd skal foregå ved de allerede godkendte afdelingstyper. Dette med henblik på bl.a. at sikre et relevant indtag af akutte patienter indenfor en passende bredde af de akutte patientkategorier samt at holde antallet af involverede afdelinger på et sådant niveau, at der er flere KBU-læger på samme afdeling. Flere KBU-læger i samme afdeling er med til at sikre, at der kan etableres et godt uddannelsesmiljø med fokus på KBU læger.

  Udvalget kan således ikke anbefale, at ansøgningerne om KBU-forløb i Neurologi og Intern medicin: Kardiologi imødekommes.

  Det skal tilføjes, at Uddannelsesudvalget for Den Kliniske Basisuddannelse godt kan godkende, hvis man tilpasser arbejdstilrettelæggelsen for KBU-læger i FAM (den intern medicinske del) på OUH Odense Universitetshospital således, at et antal KBU-læger ud over deres vagttid i FAM får f.eks. halvdelen af deres dagarbejdstid i Neurologisk eller Hjertemedicinsk afdeling såfremt, der er fornøden vejledning og supervision på disse afdelinger.

  Denne kombination vil i øvrigt have den fordel, at KBU lægerne tillige vil kunne få træning i at håndtere længerevarende patientforløb og træning i stuegangs- og ambulatoriefunktion.

  Såfremt dette har specialernes interesse, anmoder Uddannelsesudvalget for Den Kliniske Basisuddannelse om, at der indsendes et uddannelsesprogram til vurdering og godkendelse i udvalget.

  Det skal bemærkes, at medmindre der sker øgning i tildelingen af KBU-forløb til Videreuddannelsesregion Syd vil tildeling af KBU-forløb til nye afdelinger på OUH ske indenfor den eksisterende tildeling til sygehuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Formand for Uddannelsesudvalget for Den Kliniske Basisuddannelse, Troels Kodal fremlagde udvalgets holdning til ansøgningerne.

  Konklusionen i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse blev, at neurologiske og kardiologiske afdelinger ikke kan godkendes til selvstændigt at have KBU forløb, da specialerne vurderes at være for smalle til at kunne sikre et relevant indtag af akutte patienter indenfor en passende bredde af de akutte patientkategorier.

  Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan dog godkende, at KBU-lægers ansættelser i FAM kan kombineres med, at lægerne tilbringer op til halvdelen af deres arbejdstid i en stamafdeling, som f.eks. kan være Neurologisk eller Hjertemedicinsk Afdeling. Godkendelse af denne type KBU-forløb kræver, at der er den fornødne vejledning og supervision både i FAM og i de implicerede stamafdelinger samt, at Uddannelsesudvalget for Den Kliniske Basisuddannelse har godkendt et fremsendt uddannelsesprogram for kombinationsforløbene.  

  De sygehuse, der måtte ønske, at oprette KBU-forløb efter denne model får ikke tildelt ekstra KBU forløb til kombinationsforløbene, men skal finde dem inden for den eksisterende tildeling til sygehuset, medmindre der sker en øgning i tildelingen af KBU forløb til Videreuddannelsesregion Syd.

  Der er en ny målbeskrivelse for KBU-uddannelsen på vej. I denne kan der komme nye kompetencekrav, som der skal tages hensyn til i forhold til planlægningen af de kommende KBU forløb.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46502
  6. Evaluering af kirurgisk forskningstræning ved overlæge Claus Wilki Fristrup, OUH Odense Universitetshospital og kursuskoordinator Rie Raffing, Frederiksberg Hospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd d. 14. marts 2013 fremlagde overlæge Lars Rasmussen et forslag til et landsdækkende forskningstræningsmodul for kirurger omfattende såvel grundkursus som specialespecifikke teoretiske kurser (i alt 10 dage), hvortil kommer 10 dage afsat til udarbejdelse af projekt.

  Der var udarbejdet en detaljeret plan for afvikling af 3 kurser med op til 15 kursister pr. kursus i henholdsvis efteråret 2013, foråret 2014 og efteråret 2014.

  Rådet godkendte på mødet d. 14. marts 2013, at specialet Kirurgi kan indgå i det forelagte forslag til forskningstræningsprogram for kirurgi som en forsøgsordning tre gange i alt - i efteråret 2013, foråret 2014 og efteråret 2014.

  De tre først godkendte kurser i efteråret 2013 og foråret 2014 og efteråret 2014 har været gennemført med tilfredsstillende evalueringer. Kurset har desuden overholdt det stillede budget.

  På møde i Det Regionale Råd d. 19. marts 2015 blev det, på baggrund en meget begrænset evaluering, besluttet, at forsøgsordningen med deltagelse i det landsdækkende forskningstræningskursus for kirurgiske hoveduddannelseslæger forlænges til og med 2015.

  Efter at have kørt som en forsøgsordning siden efteråret 2013 ansøger specialet nu om, at ordningen gøres permanent.

  Både Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Øst og i Videreuddannelsesregion Nord har godkendt en permanent ordning for det landsdækkende forskningstræningsmodul i Kirurgi.

  Den samlede finansiering holder sig indenfor de aftalte udgiftsrammer for gennemførelse af forskningstræningsmodulet.

  Den Lægelige Videreuddannelse anser ansøgningerne fra Kirurgi og Gynækologi & obstetrik for principielle, idet man ved etableringen af Forskningstræningsgrundkursus tidligere har vedtaget, at de tre kursusdage i Grundkursus 1 skulle være obligatoriske for alle specialer for at sikre en fælles forskningsmæssig basisviden.

  Der er indgået aftale med Syddansk Universitet om afholdelse af et fast antal Grundkursus 1 hvert år, og da de to specialers kursistantal ikke er nok til at reducere antallet af kurser, vil der i givet fald være dobbelt betaling for disse forskningstræningskursister. Derfor foreslås det, at der fremadrettet ikke følger finansiering med hjemtagningen af Grundkursus 1.

  Rådet ønsker en præsentation af evaluering af forskningstræningskurset for Kirurgi på møde i Det Regionale Råd d. 10. december 2015 inden, der tages stilling til en evt. forlængelse eller permanentgørelse af ordningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Kursuskoordinator Rie Raffing fremlagde evaluering af det landsdækkende forskningstræningsmodul i Kirurgi. Der har været stor tilfredshed med modulet.

  En del af kursusdeltagerne har kunnet publicere en artikel eller lignende på baggrund af deres forskningstræningsprojekt.

  Det Regionale Råd besluttede, at hoveduddannelseslæger i Kirurgi fra Videreuddannelsesregion Syd forstsat kan deltage i det landsdækkende kirurgiske forskningstræningsmodul.

  Godkendelse af det konkrete budget for forskningstræningen i Kirurgi i 2016 sker i samarbejde med Den Lægelige Videreuddannelse.

  Der var enighed i Rådet om, at der skal sættes fokus på, hvordan økonomien omkring forskningstræningskurserne forvaltes i de enkelte specialer. Det blev foreslået, at de implicerede sygehuse samler den økonomiske forvaltning af forskningstræningsmidlerne i administrationen i stedet for på enkelte afdelinger eller hos enkelte læger.

  Den Lægelige Videreuddannelse arbejder videre med dette.


  Sagsnr. 15/46502
  7. Ansøgning om samling af forskningstræningen i Gynækologi og Obstetrik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Overlæge Annemette Lykkebo, Sygehus Lillebælt, Kolding vil fremlægge ansøgning fra specialet Gynækologi og Obstetrik, om i lighed med specialet Kirurgi at samle alle 10 forskningstræningsdage i en landsdækkende kursuspakke i specialets selskabs regi.

  Specialet ønsker, at alle 10 kursusdage skal være specialespecifikke for at sikre, at de uddannelsessøgende læger møder med samme baggrundsviden til de landsdækkende specialespecifikke kurser.

  Den Lægelige Videreuddannelse har udskudt behandlingen af denne ansøgning til efter fremlæggelse af evaluering af det sammenlignelige kursusforløb i kirurgien på dagens møde.

  Den Lægelige Videreuddannelse anser ansøgningerne fra Kirurgi og Gynækologi & Obstetrik for principielle, idet man ved etableringen af Forskningstræningsgrundkursus tidligere har vedtaget, at de tre kursusdage i Grundkursus 1 skulle være obligatoriske for alle specialer for at sikre en fælles forskningsmæssig basisviden.

  Der er indgået aftale med Syddansk Universitet om afholdelse af et fast antal Grundkursus 1 hvert år, og da de to specialers kursistantal ikke er nok til at reducere antallet af kurser, vil der i givet fald være dobbelt betaling for disse forskningstræningskursister. Derfor foreslås det, at der fremadrettet ikke følger finansiering med hjemtagningen af de tre kursusdage i Grundkursus 1.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Ledende overlæge Annemette Lykkebo fremlagde ansøgning om, at samle alle forskningstræningens 10 kursusdage i specialets regi.

  Der er stor succes med de nuværende specialespecifikke kursusdage, hvor op til 80% af kursisterne har kunnet anvende deres forskningstræningsprojekt, som baggrund for en abstract, poster eller start på artikel eller som baggrund for ph.d.-protokol.

  Det Regionale Råd godkendte ansøgningen. Ordningen træder i kraft i 2016.

  Godkendelse af det konkrete kursusbudget for 2016 sker i samarbejde med Den Lægelige Videreuddannelse.

  Det skal bemærkes, at hoveduddannelseslæger, der har en ph.d.-grad ikke skal gennemføre forskningstræningsmodulet. Der bevilges således ikke kursusbudget til denne gruppe læger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46502
  8. Oplæg om proces for udvikling af PUF-funktionen ved AC-fuldmægtig Helle Guldager Aaskoven og afdelingschef Tine Boesen Larsen og Den Lægelige Videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Processen omkring den Pædagogisk Udviklende Funktion:

  Der pågår en hastig udvikling af hele sundhedssektoren. En udvikling der stiller krav både til produktivitet og kvalitet. Det er en udfordring at levere god og robust lægefaglig træning i rammer, der løbende reformeres og ændres. I et dynamisk miljø med forventninger om en proaktiv tilgang, er det nødvendigt med et særligt fokus på innovation og udvikling.

  Sekretariatet og lektorkropset er uddannet i går, men har ansvaret for den lægelige videreuddannelse i morgen, der er derfor et behov for løbende modernisering og udvikling af den Pædagogisk Udviklende Funktion. 

  Vi vil præsentere den proces, der allerede er gået i gang omkring den Pædagogisk Udviklende Funktion og ligeledes de visioner og ideer, vi arbejder med i sekretariatet og PUF-gruppen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Afdelingschef Tine Boesen Larsen gennemgik tankerne bag den proces for udvikling af den Pædagogisk Udviklende Funktion, som er sat i gang.

  Processen indebærer, at man i en periode ikke genopslår de PUF-lektorater, der udløber. I denne periode skal der i stedet være fokus på, at udvikle en fælles grunduddannelse for PUF-lektorerne samt på, hvordan den fremtidige PUF-lektorgruppe skal sammensættes og rekrutteres.

  Det Regionale Råd tog positivt imod disse ideer.

  Der var enighed om, at der skal gøres en stor indsats for at synliggøre de næste PUF-lektor opslag for alle sygehusenhederne. Der var desuden tilslutning til tanken om kvoter for antallet af PUF-lektorer på hver sygehusenhed – i den udstrækning det er muligt.

  Det overvejes, om sygehusdirektionerne fremadrettet skal udpege lektorkvalificerede talenter i afdelingerne. Desuden kan unge fremtidige/potentielle PUF-lektorat-ansøgere identificeres og hjælpes i arbejdet hen imod lektorkvalifikation. Dette for at sikre, at der er ledelsesmæssig opbakning til, at der bruges tid på de PUF-relaterede opgaver.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46502
  9. Foreløbige ideer fra rekrutteringsgruppen under Det Regionale Råd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Inden den nedsatte rekrutteringsgruppe under Det Regionale Råd lægger for meget arbejde i forskellige ideer til øget rekruttering til regionens uddannelsesforløb og efterfølgende speciallægestillinger ønskes en afklaring af, om Det Regionale Råd kan tilslutte sig nogle af de foreløbige ideer:

  • Kan man tiltrække KBU-læger til regionen ved at udbyde ekstra attraktive kursuspakker til KBU-lægerne? Kurserne skal være gratis at deltage i og det er foreslået at afholde kursus fredag-lørdag, hvor uddannelseslægen får løn fra ansættelsesstedet om fredagen og selv betaler for lørdagen. Kurserne kunne afholdes på skift på de forskellige sygehuse og kombineres med besøg på afdelingerne.

  Hvad er Det Regionale Råds holdning til dette – er der opbakning til at tage KBU-lægerne ud af klinikken til flere kursusdage?

  • Kan man forsøge at promovere sygehusene inden de medicinstuderende skal vælge klinikophold? På ”Praktikfordelingsseancerne” på universiteterne (SDU, KU, AU og AAU) kunne en yngre læge og en ældre læge fra hver af regionens sygehuse møde op fortælle om de enkelte sygehuse og mulighederne for speciallægeuddannelse og efterfølgende ansættelse her.

  Hvad er Det Regionale Råds holdning til dette? Kan der afsættes de nødvendige personalemæssige ressourcer til at sende to personer afsted til at holde oplæg på praktikfordelingsseancerne?

  • Kan man opslå studentervikariater på sygehusets hjemmeside og eventuelt på FADL’s hjemmeside?

  Hvad er Det Regionale Råds holdning til dette?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Punktet blev udsat til næste møde i Det Regionale Råd d. 10. marts 2016.


  Sagsnr. 15/46502
  10. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer, universitetet og de uddannelsessøgende læger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorerne
  8. Syddansk Universitet
  9. Uddannelsessøgende læger
  10. PUF-lektorerne
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Intet


  Sagsnr. 15/46502
  11. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og i Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Intet

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46502
  12. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste ordinære møde i Rådet d. 24. september 2015. Der er ikke beskrevet nævneværdige udfordringer i de fremsendte inspektorrapporter siden sidste møde.

  • Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2015-2

  Oversigt over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2015-2 viser, at der i Region Syddanmark i andet halvår af 2015 var 23% ubesatte hoveduddannelsesforløb. Heraf ligger godt en tredjedel af de ubesatte forløb indenfor Almen medicin. De øvrige er spredt over specialerne Arbejdsmedicin, Børne- og ungdomspsykiatri, Kirurgi, Klinisk onkologi, Neurologi, Oto-rhino-laryngologi, Psykiatri, Pædiatri og Radiologi.

  • Besatte introduktionsstillinger pr. 1. oktober 2015

  Oversigten over besatte introduktionsstillinger pr. 1. april 2015 viser, at ca. 63% af de dimensionerede introduktionsstillinger er besat.

  • Statistik for afslag på ansøgning om hoveduddannelsesforløb

  På det seneste møde i Det Regionale Råd blev der efterspurgt en oversigt over, hvor mange ansøgere til hoveduddannelsesforløb, der modtager afslag på deres ansøgning og hvilken type afslag, der gives.

  Bilag 12.4. viser tal for antal afslag i hvert speciale for opslagsrunderne 2015-1 og 2015-2 samt samlet oversigt over afslagstyperne for samme runder. Der er således i 2015 opslået i alt 206 hoveduddannelsesforløb hvortil der har været 348 ansøgere. Af de 348 ansøgere har 176 fået afslag på deres ansøgning, heraf 111 med begrundelsen ”bedre kvalificerede ansøgere til de søgte forløb”, 29 med begrundelsen ”ikke kvalificeret (af forskellige årsager)”, 28 har trukket deres ansøgning inden ansættelsessamtalen og 8 ansøgere har afvist det tildelte forløb.

  • Indberetning vedr. femårsfrist fra Videreuddannelsesregion Syd

  I gruppen af læger, som har påbegyndt KBU-uddannelse i perioden fra 2. halvår 2008 til og med 2. halvår 2010, er sekretariatet vidende om 8 læger, der er faldet for femårsfristen ud af 395 påbegyndte KBU-forløb. I samme periode er 73 læger i kategorien ”øvrige” – heraf er 16 enten udrejst af landet eller udtrådt af KBU-ordningen, og de resterende 57 har ukendt status.

  • Ny vejledning om evaluering af uddannelsessteder

  Sundhedsstyrelsen har d. 25. september 2015 udsendt meddelelse om ny ”Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse”. Heri fremgår den nye spørgeramme til www.evaluer.dk.

  ·         Nyt fra VUSAM (samarbejdsforum for Videreuddannelsessekretariaterne og Sundhedsstyrelsen)

  Ved Tine Boesen Larsen.

  ·         Vedr. skabelon for målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne

  På seneste møde i Det Regionale Råd blev, der fremlagt en skabelon for målepunkter for den gode uddannelse i afdelingen. Som det fremgår af referatet af mødet, blev det besluttet, at de yngre læger skulle udarbejde et nyt mere komprimeret forslag til fremlæggelse på mødet 10. december 2015. Sekretariatet har ikke modtaget et nyt oplæg og punktet vil derfor blive sat på ved en senere lejlighed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Der var ikke yderligere spørgsmål til orienteringspunkterne og derfor udgik punktet på grund af tidsmangel.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46502
  13. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  10. marts 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  23. juni 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  27. september 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  15. december 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Møderækken blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 15/46502
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10-12-2015

  Anne-Karina Abel Torkov henledte opmærksomheden på problemstillingen omkring videregivelse af oplysninger om uddannelseslæger mellem ansættelsessteder. Det er i uddannelseslægens interesse, at afdelingerne er bedst muligt klædt på til at løfte uddannelsesopgaven i forhold til den enkelte læge. Det blev oplyst, at det er en problematik, som der er fokus på og som regionens jurister er ved at finde en løsning på. Der følges op på et senere møde i Det Regionale Råd.


  Siden er sidst opdateret 11-3-2016

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring