Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 23. juni 2015

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 23. juni 2015

Mødedato
23-06-2015 kl. 13:00 - 16:30

Mødested
Regionsrådssalen og Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Morten Lund Christiansen
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Anette Grum-Nymann
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Torsten Schumann
 • Bente Sørensen
 • Helle Ibsen
 • Jens-Ove Schmidt
 • Michael Dall
 • Anders Elkær Jensen

 • Afbud
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Marie Ulrik
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Kristian Riis Jensen
 • Ole Skøtt
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Helle Ibsen
 • Jens-Ove Schmidt

 • Luk alle punkter Referat


  1. Temaeftermiddag "Er fremtidens læge klar til morgendagens patient"
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. marts 2015
  3. Opfølgning på temaeftermiddag "Er fremtidens læge klar til morgendagens patient"
  4. Principiel stillingtagen til subspecialisering i hoveduddannelsesforløb
  5. Kommende møder
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 15/17184
  1. Temaeftermiddag "Er fremtidens læge klar til morgendagens patient"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Temaeftermiddag ”Er fremtidens læge klar til morgendagens patient”

   

  Velkomst ved Peder Charles, Professor, dr.med.

  Jesper Bo Jensen, Direktør for Fremforsk, Center for fremtidsforskning.

  Morgendagens patienter – passer de til morgendagens læger?

  Patienterne ændrer sig i disse år fra klienter til kunder med krav og forventninger til lægerne, der er langt højere end tidligere. De ønsker behandling og diagnoser efter deres eget hoved og har allerede kontaktet forbrugerrådet, egen advokat og patientklagenævnet på forhånd. Et portræt af de nye generationer viser også de ændringer, fremtidens læger undergår – passer de to grupper sammen?

  Jens Reiermann, Journalist på Mandag Morgen

  Skaber sundhedsvæsenet resultater for patienterne?

  Vi har nogle af verdens bedst uddannede læger, vi bruger mere end 100 mia. kr. om året på sygehusene. Sundhed er prioriteret højt idet danske samfund. Derfor kan det undre, at vi ikke måler sundhed på det resultat, indsatsen skaber for patienter. Kun i meget få tilfælde spørger vi, om behandlingen har afhjulpet det problem, der i første omgang fik patienten til at gå til lægen. Når vi ikke har den viden, så styrer både læger og økonomer behandling og indsats efter delmål: Lægerne fokuserer på lægefaglige kvalitetsmål, som f.eks. indberettes til de kliniske databaser, mens økonomerne fokuserer på aktivitet og produktivitet. Der er brug for at gentænke formålet med sundhedsvæsenet: At skabe resultater for patienterne.

  Søren Aggestrup, Lægelig direktør ved Sygehus Sønderjylland.

  Organisationsændring med patienten i centrum

  Sygehus Sønderjylland startede i 2013 en større organisationsændring med tanken om patienten i centrum og dermed dannelse af centre på tværs af specialer og oprettelse af klinikker og forløbsbaserede teams omkring patientforløb. Dette er en proces, som ikke er færdig og som har medført omskrivning af uddannelsesprogrammer og justeringer af ansættelsessteder og vejlederroller. Målet med selve organisationsændringen og de udfordringer der har været undervejs vil blive beskrevet.

  Ca. 14:15-14:30 Pause

   

  Merete Munk, Uddannelseschef ved Uddannelser og kvalitet på Syddansk Universitet.

  Uddannelsen af fremtidens læger – passer den til morgendagens patient?

  Hvilke internationale tendenser præger den prægraduate medicinske uddannelse lige nu? Hvilke væsentlige indsatsområder vil man på uddannelsen i medicin på Syddansk Universitet tage fat i for at sikre, at den løbende udvikling af uddannelsen og dimittenderne i medicin lever op til fremtidens behov?

   

  Thea Mattsson, Hoveduddannelseslæge i Klinisk onkologi og ph.d.

  Hvad ønsker ”Den Yngre Læge” sig af fremtiden?

  Hvad er de Yngre Lægers udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen?

   

  Jacob Birkler, Formand for Det Etiske Råd.

  Patientens valg og lægens dilemma

  Patientens ret til selvbestemmelse udbasuneres mere end nogensinde i det danske sundhedsvæsen. Det understreges og udstilles bl.a. gennem etiske retningslinjer, kodeks, værdisæt m.m. Men disse mange flotte paroler kan let ende som en krænkelse i mødet med patienten. Det afgørende er ikke blot at give patienten et valg, men derimod at skønne, hvorvidt patienten har forudsætningerne for at træffe dette valg. Samtidig er sundhedsprofessionelle forpligtede til vise deres faglighed gennem ansvarlige beslutninger. Ansvarlighed betyder i denne sammenhæng at bære en opgave, som patienten ikke kan eller vil bære. Men hvis vi blot placerer et valg hos patienten, bliver der tale om en falsk ansvarlighed hos sundhedspersonalet, hvor ansvaret består i at lægge an til et svar fra patienten, så det pludselig bliver patienten, der er ansvarlig. Inddrages patienten, skabes der ikke blot medindflydelse, men også muligheden for medansvar. Men her går det let galt. Patienter skal opleve reel medinddragelse, men ikke føle et medansvar, når svære beslutninger vedrørende behandling og medicinering træffes.

   

  Diskussion, ordstyrer Peder Charles, professor, dr. med.          

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2015

  Efter de meget spændende oplæg var der en kort mulighed for, at tilhørerne kunne kommentere på oplægsholdernes indlæg.


  Sagsnr. 15/17184
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. marts 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2015

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17184
  3. Opfølgning på temaeftermiddag "Er fremtidens læge klar til morgendagens patient"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvad skal vi tage med videre herfra?

  Hvilke aspekter ønsker Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse at arbejde videre med i forhold til at udvikle den lægelige videreuddannelse?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2015

  På grund af det fremskredne tidspunkt blev det besluttet at udskyde diskussionen af temadagen til næste møde.

  Rådsmedlemmerne opfordres til i perioden frem til næste møde d. 24. september 2015 at overveje, hvilke lokale tiltag, der evt. kan udledes af temadagen.


  Sagsnr. 15/17184
  4. Principiel stillingtagen til subspecialisering i hoveduddannelsesforløb
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Lægelige Videreuddannelse modtager jævnligt ansøgninger fra læger i hoveduddannelse, som ønsker at ændre forløbssammensætningen i deres planlagte hoveduddannelsesforløb for at varetage subspecialiserede funktioner i sidste år af hoveduddannelsen.

  Disse ansøgninger indebærer som oftest, at uddannelseslægen ønsker, at flytte hele eller dele af det sidste uddannelsesår fra en perifer afdeling til OUH Odense Universitetshospital.

  Ansøgningerne medfører sommetider, at uddannelsesudvalgenes faglige indstilling tilsidesættes fordi, der indgås aftale om overflytning af uddannelseslægen mellem de to involverede afdelingsledelser. Dette skaber tvivl om, hvilken instans, der har det afgørende ord i denne type sager. Er det uddannelsesudvalgets faglige vurdering eller er det afdelingsledelsernes indbyrdes aftaler, der skal vægtes højest?

  Da disse sager udfordrer både uddannelsesudvalgenes arbejde og de oprindelige modeller for hoveduddannelsesforløbenes sammensætning samt bevirker uforudsigelighed i forhold til antallet af uddannelseslæger for de perifere afdelinger, ønsker Den Lægelige Videreuddannelse en principiel diskussion af denne problemstilling.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2015

  I helt særlige tilfælde, hvor der er særlige faglige og interessemæssige argumenter, der taler for det, kan der indgås aftale om ændring af sammensætningen af det planlagte hoveduddannelsesforløb.

   

  Forudsætningen for, at en ændring af ansættelserne i et hoveduddannelsesforløb kan bevilges er, at ændringen kan godkendes i specialets uddannelsesudvalg.

  Hvis sagen kan godkendes i specialets uddannelsesudvalg ansøges de berørte afdelinger herefter om tilladelse til ændringen.

  Hvis sagen ikke kan godkendes i specialets uddannelsesudvalg bringes den op i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  Dette sker ved, at formanden for det pågældende uddannelsesudvalg deltager i det pågældende møde i Det Regionale Råd for at forelægge sagen.

  Det vil herefter være Rådets afgørelse, der er gældende.


  Sagsnr. 15/17184
  5. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  24. september 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  10. december 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  15. marts 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2015

  Møderækken er taget til efterretning.


  Sagsnr. 15/17184
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rådet har ved møde 20. marts 2014 besluttet, at det fremover er PUF-lektorerne, der i samarbejde med Videreuddannelsessekretariatet arrangerer temaoplæg til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  Med henblik på bedst muligt at efterkomme Rådets ønsker til temaoplæg og kvalitetssikring af disse, ønsker Videreuddannelsessekretariatet, at PUF-lektorernes koordinator, Thomas Hertel, fremadrettet deltager som observatør og ansvarlig for PUF-lektorernes temaoplæg på rådsmøderne.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23-06-2015

  Rådet havde ingen indvendinger imod, at PUF-lektorernes koordinator fremadrettet deltager som observatør på rådsmøderne.


  Siden er sidst opdateret 5-8-2015

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring