Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 19. marts 2015

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 19. marts 2015

Mødedato
19-03-2015 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Morten Lund Christiansen
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Anette Grum-Nymann
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Torsten Schumann
 • Bente Sørensen
 • Troels Vestergaard Madsen
 • Helle Ibsen
 • Jens-Ove Schmidt
 • Jonna Skov Madsen (i stedet for Dorte Crüger)

 • Afbud
 • Anne-Marie Ulrik
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Kristian Riis Jensen
 • Martin Munk
 • Ole Skøtt
 • Christina Frøslev-Friis
 • Bente Sørensen
 • Troels Vestergaard Madsen
 • Helle Ibsen
 • Jens-Ove Schmidt

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. december 2014
  3. Oplæg om Inspektorordningen – regionale, supplerende PUF- besøg, legitimitet/legalitet? ved overlæge Anette Kvistborg, OUH Odense Universitetshospital
  4. Målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne v/ yngre læge Thea Otto Mattsson og yngre læge Anne-Karina Abel Torkov, OUH Odense Universitetshospi-tal
  5. Evaluering af Kirurgisk forskningstræning og ansøgning om permanentgørelse af ordning
  6. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  7. Meddelelser fra formanden
  8. Meddelelser fra sekretariatet
  9. Kommende møder
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 15/11960
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. december 2014
  1. Oplæg om Inspektorordningen – Regionale, supplerende PUF besøg – legitimitet/legalitet? ved overlæge Anette Kvistborg, OUH Odense Universitetshospital
  1. Oplæg: Målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne v/ yngre læge Thea Otto Mattsson og yngre læge Anne-Karina Abel Torkov, OUH Odense Universitetshospital
  1. Evaluering af Kirurgisk forskningstræning og ansøgning om permanentgørelse af forsøgsordning
  1. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  1. Meddelelser fra formanden
  1. Meddelelser fra sekretariatet
  1. Kommende møder
  1. Eventuelt
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 15/11960
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. december 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/11960
  3. Oplæg om Inspektorordningen – regionale, supplerende PUF- besøg, legitimitet/legalitet? ved overlæge Anette Kvistborg, OUH Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Rådet d. 26. september 2014 blev PUF-gruppens projekt ”Besøg af postgraduate kliniske lektorer kan forbedre den lægelige videreuddannelse i Fælles Akutmodtagelser” fremlagt.

  PUF-lektorbesøgene blev gennemført indenfor følgende ramme:

  ·        En udarbejdet skabelon til besøgene følges

  ·        Besøg blev foretaget af to PUF-lektorer i ca. 4 timer

  ·        Dialog med ledelse, faste speciallæger og uddannelseslæger

  ·        Observation af faste arbejdsgange/følge KBU-læge

  ·        Afsluttes med 1-2 siders rapport

  Der blev foretaget 8 besøg på de fem FAM i Region Syddanmark. Resultatet af besøgene var, at der skal være fokus på følgende forhold:

  ·        Organisations- og ledelsesmæssige forhold

  ·        Hovedvejlederens rolle

  ·        Krydspunkter i klinikken og feedback

  ·        Type af kliniske funktioner/tilknytning til stamafdelingerne

  ·        Praksislæring

  Supplerende PUF-lektorbesøg vil, i modsætning til inspektorbesøg, kunne rekvireres, med kort varsel, hvis der opstår uddannelsesmæssige udfordringer på en afdeling.

  En udfordring i forbindelse med PUF-besøgene er, at PUF-lektorerne skal have legitimitet til at komme på besøg og til, at deres anbefalinger bliver lyttet til.

  Det blev på mødet i Rådet d. 26. september 2014 besluttet, at PUF-gruppen skulle udarbejde et forslag til, hvordan ovenstående projekt kan udbredes til flere afdelinger.

  Overlæge, PUF-lektor Anette Kvistborg, OUH Odense Universitetshospital vil fremlægge PUF-lektorgruppens forslag til, hvordan PUF-lektorerne kan supplere inspektorordningen gennem lokale besøg på afdelingerne i regionen.

  Til orientering har Sundhedsstyrelsen desuden i december 2014 udsendt rapporten ”Inspektorordningen – status og perspektivering”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Antallet af inspektorbesøg har i perioden 2011-2013 været næsten halveret i forhold til tidligere og i forhold til 2014.

  Sundhedsstyrelsen har i december 2014 udsendt rapporten ”Inspektorordning – status og perspektivering” hvori det fremgår, at der ikke er planer om, at der skal være færre inspektorbesøg fremover.

  I rapporten er desuden beskrevet et nyt tiltag i forhold til inspektorordningen – ”En proaktiv inspektorordning med risikobaseret inspektorbesøg”.

  Her tænkes de besøgte afdelinger inddelt i spor efter karakteren af de inspektorrapporter, der er udarbejdet på baggrund af besøgene.

  En kritisk rapport fører til, at afdelingen følger rødt spor med opfølgende besøg efter 1 år, en utilfredsstillende rapport fører til, at afdelingen følger gult spor med opfølgende besøg efter 2-3 år og en positiv rapport tænkes efterfulgt af selvevalueringer efter 3-4 år.

  En af anbefalingerne fra denne rapport er at ”Inspektorordningen skal styrkes ved samarbejde og koordinering med den regionale indsats – særligt den klinisk udviklende pædagogiske funktion (PUF)”.

  I Region Syddanmark har PUF-gruppen allerede i både 2013 og 2014 gennemført opfølgende regionale besøg i FAM med henblik på at udveksle ideer, som kan forbedre uddannelsesforholdene.

  PUF-lektorernes besøg i afdelingerne skal ske efter anmodning fra enten sygehusets direktion, Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse eller fra specialets uddannelsesudvalg.

  PUF-lektorernes besøg i afdelingerne skal have et velbeskrevet formål som kan være relateret til forbedring af afdelingens uddannelsesmiljø, afholdelse af kurser eller sparring i forbindelse med uhensigtsmæssige forløb.

  PUF-besøgene gennemføres af 1-2 medlemmer af PUF-gruppen efter, at afdelingen har fremsendt de relevante oplysninger til PUF-gruppen.

  Med hensyn til videreuddannelsen i almen praksis foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse som skal udarbejde anbefalinger til en ny kvalitetssikringsordning for videreuddannelsen i almen praksis.

  På sygehusene er det normalt de lokale uddannelsesråd, som tager inspektorrapporterne op og beder om redegørelse for handling i de tilfælde, hvor der rapporteres om problemer.

  Den Lægelige Videreuddannelse kan også rekvirere inspektorbesøg.

  Med hensyn til uddannelsen i almen praksis, så er der allerede meget fokus på uddannelsen i via KBU-uddannelsesudvalget, som via www.evaluer.dk har meget fokus på uddannelsesmiljøet i almen praksis.

  Rådet besluttede, at Den Lægelige Videreuddannelse sørger for, at alle inspektorrapporter sendes til de to PUF-lektorer, som er tilknyttet specialet. PUF-lektorerne skal herefter sammen med afdelingen udarbejde en handlingsplan for de beskrevne problemstillinger. PUF-lektorerne arbejder videre med den praktiske håndtering heraf.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/11960
  4. Målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne v/ yngre læge Thea Otto Mattsson og yngre læge Anne-Karina Abel Torkov, OUH Odense Universitetshospi-tal
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sidste møde i Rådet d. 11. december 2014 var der en drøftelse af hvordan sygehus afdelingerne får skabt det samme mål for hvornår afdelingens uddannelsesindsats er god nok. Hvordan kan man, når man som region eller direktion vil evaluere en afdelings samlede uddannelsesindsats, sikre sig, at der er styr på det mest basale indenfor videreuddannelse af læger?

  Hvilke målepunkter er relevante i forhold til at give et samlet billede af afdelingens uddannelsesindsats på lige fod med mål for drift og forskning? 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  For at sikre uddannelse og rekruttering af gode og dygtige læger til regionen er det nødvendigt at uddannelse i afdelingen prioriteres i lighed med drift og forskning.

  For at arbejde hen imod dette, ønskes det afklaret hvilke målepunkter og/eller spørgsmål, der kan integreres i dialogmøderne mellem afdelingerne og direktionerne på sygehusene.

  I første omgang kunne man have fokus på f.eks. kompetencer og tid til funktionen hos:

  • Den uddannelsesansvarlige overlæge
  • Den uddannelseskoordinerende yngre læge
  • Hovedvejledere
  • Vejledere

  Det skal sikres –

  • at der afholdes vejledersamtaler
  • at der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner
  • at der sker karrierevejledning
  • med mere

  Kontrolforanstaltninger:

  • Inspektorrapporterne
  • www.evaluer.dk
  • Regionale PUF-besøg
  • Patientvurderinger

  På møder mellem afdeling og direktion kunne man desuden spørge til rammerne:

  • Har den uddannelsesansvarlige skemalagt tid til opgaverne – hvor meget?
  • Hvor mange uddannelsessøgende har den uddannelsesansvarlige overlæge ansvaret for?
  • Har den uddannelseskoordinerende yngre læge skemalagt tid? Hvilket ansvar og hvilke kompetencer?
  • Vejledere – hvem vejleder hvem og under hvilke forudsætninger?

   - og til indholdet:

  • Vejledersamtaler
  • Individuelle uddannelsesplaner
  • Karrierevejledning – både ind og ud af specialerne
  • Kompetencevurdering m.v.

   - og til evalueringen:

  • Hvad siger de uddannelsessøgende? – via www.evaluer.dk
  • Hvad siger eksperterne – inspektorrapporterne
  • PUF-besøg
  • Hvad siger patienterne?

  Der kom desuden forslag om at inddrage spørgsmålet om skemalæggeren har mulighed for at tilrettelægge arbejdsplanen med hensyn til uddannelse i dialogen mellem afdelingen og direktionen.

  Det blev foreslået, at udarbejde en standard Powerpoint-præsentation med tomme felter, som de enkelte afdelinger kan udfylde forud for dialogmøder med direktionen. Dette kan sikre en større ensartethed i fremstillingerne af afdelingernes uddannelsesmiljø. Thea Otto Mattsson og Anne-Karina Abel Torkov udarbejder forlag hertil, inkl. inddragelse af forhold for skemaplanlæggeren og sender til Videreuddannelsen mhp. videre formidling til medlemmerne af Rådet.

  Der kan f.eks. to gange årligt være afrapportering vedr. uddannelsesforhold på dialogmøderne.

  Der kan evt. være deltagelse af en uddannelseskoordinerende yngre læge eller en uddannelsessøgende læge ved gennemgang af denne præsentation.

  Det blev oplyst, at der uddeles en uddannelsespris på Sygehus Lillebælt og på OUH Odense Universitetshospital.


  Sagsnr. 15/11960
  5. Evaluering af Kirurgisk forskningstræning og ansøgning om permanentgørelse af ordning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Rådet d. 14. marts 2013 fremlagde overlæge Lars Rasmussen et forslag til et landsdækkende forskningstræningsmodul for kirurger omfattende såvel grundkursus som specialespecifikke teoretiske kurser (i alt 10 dage), hvortil kommer 10 dage afsat til udarbejdelse af projekt.

  Der var udarbejdet en detaljeret plan for afvikling af 3 kurser med op til 15 kursister pr. kursus i henholdsvis efteråret 2013, foråret 2014 og efteråret 2014.

  Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Syd har tidligere besluttet, at alle hoveduddannelseslæger skal gennemføre forskningstræning Grundkursus 1 for at sikre, at alle hoveduddannelseslæger får samme ensartede tilbud, hvor de elementære forskningsmetodiske temaer indgår. 

  Rådet godkendte på mødet d. 14. marts 2013, at specialet Kirurgi kan indgå i det forelagte forslag til forskningstræningsprogram for kirurgi tre gange i efteråret 2013, foråret 2014 og efteråret 2014.

  Kurset har nu været gennemført tre gange med meget tilfredsstillende evalueringer. Kurset har desuden overholdt det stillede budget.

  Specialet ansøger hermed om, at den midlertidige ordning med deltagelse i det landsdækkende forskningstræningsmodul gøres permanent for specialet Kirurgi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Rådet godkendte, at ordningen med deltagelse i det landsdækkende forskningstræningskursus for kirurgiske hoveduddannelseslæger fortsættes i 2015.

  Rådet ønsker en præsentation af evalueringen af kurset på møde i Rådet d. 10. december 2015 inden der tages stilling til en evt. længere forlængelse af ordningen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/11960
  6. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorerne
  8. Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital

  Der har været udfordringer med uddannelsesmiljøet i en afdeling. Der er taget fat om dette.

  Der har været afholdt en uddannelsesdag og der blev givet en uddannelsespris til Røntgenafdelingen. Der har desuden været fokus på uhensigtsmæssige forløb, vejledning m.v.

  Ortopædkirurgisk Afd. har modtaget årets højdespringerpris fra Sundhedsstyrelsens inspektorordning.

  1. Sygehus Lillebælt

  Administrerende direktør Niels Nørgaard er blevet administrerende direktør på OUH Odense Universitetshospital

  Dorte Crüger er blevet administrerende direktør på Sygehus Lillebælt og formand for Kræftens Bekæmpelse.

  Der skal findes en ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt.

  Den Neurologiske afdeling har udfordringer i forhold til uddannelsesmiljøet.

  Der arbejdes med flytninger i forbindelse med lukning af Fredericia Sygehus i 2016.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Der opleves problemer med udarbejdelse af introduktionsprogrammer da ophold er sammensat af flere afdelinger med forskellig bemanding og engagement i uddannelse.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  FAM i Esbjerg har modtaget en pris som bedste uddannelsesafdeling.

  En ny samlet FAM åbner snart.

  1. Psykiatrien

  Der er udarbejdet handleplaner for uddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri i Esbjerg.

  Børne- og ungdomspsykiatrisk Afd. i Vejle er ramt af rekrutteringsproblemer.

  1. Praksisafdelingen

  Der er interesse for at fortsætte rekrutteringsprojektet i 3 år mere.

  Der afholdes besøg i Sønderjylland med besøg i Sygehus Sønderjylland og i praksis.

  Det er planen, at der også skal laves rekrutteringstiltag i forhold til Esbjerg-området.

  1. Praksiskoordinatorerne

  Intet

  1. Syddansk Universitet

  Der er problemer med indkvarteringsmuligheder i forbindelse med de uddannelsessøgendes klinikophold på nogle perifere sygehuse, hvilket kan betyde, at der ikke sendes studerende til disse sygehuse.

  Syddansk Universitet er i gang med planlægning af en ny kandidatdel. I forbindelse hermed har man planer om at etablere tre spor på kandidatdelen; et klinisk spor, et forskningsspor og et spor med ophold i udlandet.

  Fremdriftsreformen betyder, at hvis den studerende dumper et modul, bliver vedkommende tvangstilmeldt omeksamen semesteret efter, hvilket kan betyde, et meget pakket semester for pågældende læge.

  På grund af fremdriftsreformen giver man i København og Ålborg fremadrettet ikke tilladelse til orlov. Syddansk Universitet overvejer også at indføre dette.

  Orlov til prægraduate forskningsår forsøges holdt ude af orlovsbegrænsningen.

  Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der skulle være forskel på at ønske orlov med henblik på at ville dygtiggøre sig forskningsmæssigt eller klinisk.

  Det er problematisk, at man afskærer de studerende fra orlov til klinisk arbejde, da det kan betyde, at de kommende læger vil være mere uerfarne.

  Til gengæld vil der være mange, der får mere klinik, hvis de vælger at følge det kommende kliniske spor på kandidatdelen.


  Sagsnr. 15/11960
  7. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Deltagelse i møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

   

  Deltagelse i Aftagerpanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin på Syddansk Universitet

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Kim Brixen har deltaget i møde i aftagerpanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin på SDU.

  Der er planer om en opbygning af anden del af studiet.

  Det ønskes, at Merete Munk holder et oplæg i Rådet om dette på et senere møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/11960
  8. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 11. december 2014. Den Lægelige Videreuddannelse har taget hånd om de rapporterede problemstillinger:

  Kirurgisk Afd., Sydvestjysk Sygehus:

  I inspektorrapporten anføres, at der mangler individuelle uddannelsesplaner for yngre læger i uddannelsesforløb.

  Afdelingen har bekræftet, at der vil blive udarbejdet individuelle uddannelsesplaner for alle uddannelseslæger inden tidsfristens udløb d. 1. april 2015. Der iværksættes løbende tiltag til forbedring af de øvrige i rapporten aftalte indsatsområder. 

  Onkologisk Afd. , Sygehus Lillebælt, Vejle:

  I inspektorrapporten anføres, at der mangler individuelle uddannelsesplaner.

  Afdelingen har taget initiativ til undervisning for hele lægegruppen vedrørende afvikling af vejledersamtaler og udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner og instruks herom er lagt på afdelingens intranet. Nye uddannelseslæger og læger i igangværende uddannelsesforløb vil således alle inden Sundhedsstyrelsens frist 1. maj 2015, have individuelle uddannelsesplaner.

  Der er stor fokus på indsatsområderne 2-4, men afdelingen lider p. t. under de mange vakante stillinger.

  Neurologisk Afd., Sygehus Lillebælt, Vejle:

  I inspektorrapporten anføres, at en række indsatsområder fra besøg i 2009 endnu ikke er på plads, herunder bl.a. individuelle uddannelsesplaner.

  Afdelingen har efter inspektorbesøget haft stort fokus på de uddannelsesmæssige forhold. Således er der nu udarbejdet uddannelsesplaner til alle uddannelseslæger. Der har siden inspektorbesøget været afholdt tre fælles lægemøder, hvor alle uddannelsesmæssige forhold er blevet drøftet mellem afdelingens speciallæger og afdelingens uddannelsessøgende læger. Disse møder afholdes fremover en gang månedligt, og de uddannelsesmæssige forhold har allerede forbedret sig markant.

  Arbejds- og miljømedicinsk klinik, OUH Odense Universitetshospital:

  I inspektorrapporten anføres, at en række indsatsområder fra tidligere besøg endnu ikke er indfriet. Inspektorerne finder det utilfredsstillende, at der ikke er struktureret introduktion, at individuelle uddannelsesplaner ikke anvendes systematisk og at supervision og kompetencevurdering er mangelfuld.

  Den Lægelige Videreuddannelse vil, på baggrund af inspektorrapporten, etablere et snarligt møde med afdelingsledelsen, med deltagelse af formanden for uddannelsesudvalget for Arbejdsmedicin.

  Det vil blive indskærpet at formalia (uddannelsesplaner, struktureret supervision og struktureret kompetencevurdering) skal opfyldes og at der bevidst skal arbejdes på at etablere et tilfredsstillende uddannelsesmiljø, herunder at dimensionerede introduktionsstillinger opslås. Den Lægelige Videreuddannelse vil tilbyde at understøtte OUH´s egen lægelige videreuddannelsesafdeling ved deltagelse i eventuelle dialogmøder med afdelingen.

  Gynækologisk Obstetrisk Afd., Sydvestjysk Sygehus:

  Inspektorerne har fokus på områderne ”Kommunikator”, ”Leder og administrator” og ”Akademiker”.

  Afdelingen har efter inspektorbesøget sat fokus på alle tre områder og der arbejdes bl.a. på at etablere et forskningssamarbejde med OUH Odense Universitetshospital. Desuden er man i færd med at strukturere konferencerne, så fremlæggelse af eksempelvis patientcases optimeres.

  Der er planlagt en uddannelsesdag bl.a. med fokus på vejledersamtaler.

  Den operative oplæring optimeres yderligere med planlægning af faste dage for I- og H-læger med små indgreb. Desuden yderligere fokus på ambulatorieplanlægningen, så alle uddannelsessøgende får ”svære” patienter.

  • Rapport om uhensigtsmæssige forløb fra Videreuddannelsesregion Nord

  Der blev d. 15. januar 2015 afholdt et symposium om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord.

  Rapporten ”Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i lægers uddannelse i Videreuddannelsesregion Nord” er vedhæftet som bilag til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Sekretariatschef Tine Boesen Larsen fremlagde status for inspektorbesøg siden sidste rådsmøde.

  Der var særlig fokus på en meget kritisk inspektorrapport fra Neurologisk Afd., Sygehus Lillebælt, Vejle.

  Forskellige tiltag er sat i værk for at følge op på og forbedre uddannelsesforholdene i afdelingen.

  I forsøg på at sikre flere inspektorer til inspektorordningen vil Sundhedsstyrelsen fremover automatisk lade juniorinspektorerne fortsætte som inspektorer også efter, at de er blevet speciallæger.

  Der har været afholdt en seminardag om uhensigtsmæssige forløb i Videreuddannelsesregion Nord og der er udgivet en rapport om emnet.

  Rådet ønskede, at der blev arrangeret et oplæg om uhensigtsmæssige forløb på baggrund af rapporten på et senere møde.

  Der blev orienteret om den nye jobportal Sundhedsjobs.dk, som erstatter Lægejobs.dk. Der er store udfordringer med søgefunktionen på den nye portal. Der er afholdt møde mellem Sundhedsjobs.dk og Den Lægelige Videreuddannelse for at afdække problemstillingerne.

  Det går planmæssigt med implementeringen af logbog.net. Der er desuden udviklet en app.

  Det kommende PUF-seminar sætter fokus på feedback.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/11960
  9. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  19. marts 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  23. juni 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  24. september 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  10. december 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  15. marts 2016 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 15/11960
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-03-2015

  Årsberetning for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse for 2014 blev godkendt.

  Der blev desuden under eventuelt stillet spørgsmål til fordelingen af KBU-forløb. Der er i denne runde ekstraordinært mange KBU-læger. Disse fordeles efter en fordelingsnøgle, som er aftalt mellem sygehusledelserne.

  De KBU-forløb der er tildelt regionen i denne runde er allerede fordelt og placeret i henhold til denne fordelingsnøgle.


  Siden er sidst opdateret 14-4-2015

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring