Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat 11. december 2014 - 11. december 2014

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat 11. december 2014 - 11. december 2014

Mødedato
11-12-2014 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Kristina de Leon
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Morten Lund Christiansen
 • Ole Skøtt
 • Per Helligsø
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Anette Grum-Nymann
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Torsten Schumann
 • Bente Sørensen
 • Troels Vestergaard Madsen

 • Afbud
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Marie Ulrik
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Gitte Kristensen
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup

 • Luk alle punkter Referat 11. december 2014


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. september 2014
  3. Det gode uddannelsessted – uddannelsesorganisation og drift – et eksempel fra FAM i Esbjerg ved ledende overlæge Christian Christiansen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  4. Den gode uddannelse – ideer til fremtidige temadrøftelser - oplæg ved lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  5. Temaoplæg: Kompetencevurderingsrapporten, implementering af kompetencevurdering – eksempler fra forskellige specialer ved uddannelsesko-ordinerende overlæge Bente Sørensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  6. Ændring af sammensætningen af sideuddannelserne i specialet Neurologi
  7. Forslag til vedtægtsændringer for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  8. Nedsættelse af Forretningsudvalg for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  10. Meddelelser fra formanden
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  12. Kommende møder
  13. Fagområdeuddannelser – oplæg ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 14/48914
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. september 2014
  1. Det gode uddannelsessted – uddannelsesorganisation og drift  - et eksempel fra FAM i Esbjerg ved ledende overlæge Christian Christiansen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  1. Den gode uddannelse – ideer til fremtidige temadrøftelser – oplæg ved lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.
  1. Temaoplæg: Kompetencevurderingsrapporten, implementering af kompetencevurdering – eksempler fra forskellige specialer ved uddannelseskoordinerende overlæge Bente Sørensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  1. Ændring i sammensætningen af sideuddannelserne i specialet Neurologi
  1. Forslag til vedtægtsændringer for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  1. Nedsættelse af forretningsudvalg for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  1. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  1. Meddelelser fra formanden
  1. Meddelelser fra sekretariatet
  1. Kommende møder
  1. Fagområdeuddannelser – oplæg ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  1. Eventuelt
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Dagsordenen blev godkendt, og der blev budt velkommen til nyt medlem af Rådet - uddannelsesansvarlig overlæge Elena Tulupova, Sygehus Sønderjylland.


  Sagsnr. 14/48914
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. september 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/48914
  3. Det gode uddannelsessted – uddannelsesorganisation og drift – et eksempel fra FAM i Esbjerg ved ledende overlæge Christian Christiansen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har d. 31. oktober 2014 været inspektorbesøg på FAM på Sydvestjysk Sygehus. Alle temaer i inspektorrapporten vurderes ”særdeles god”, hvilket er ret usædvanligt. I både inspektorrapporten og i Sundhedsstyrelsens kommentarer til denne udtrykkes stor ros til FAM-Esbjergs måde at organisere sig på. Der lægges specielt vægt på de medicinske afdelingers tætte tilknytning til FAM. 

  Inspektorerne konkluderer i rapporten, at ”FAM på Sydvestjysk Sygehus bør være inspirationskilde for resten af landet. Her går drift og uddannelse op i en højere enhed, og motivationen for at give og modtage læring er meget høj”.

  På baggrund af dette er ledende overlæge Christian Christiansen, FAM Sydvestjysk Sygehus inviteret til at holde oplæg for Rådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Ledende overlæge Christian Christiansen holdt oplæg om organiseringen af uddannelsen i FAM i Esbjerg.

  Baggrunden for de gode evalueringer er delt i tre felter:

  • Tænkningen bag
  • Rammen
  • Det praktiske.

  Tænkningen bag:

  De yngste læger anses for en ressource, uddannelse og drift kombineres, fokus på sygehusets mål og værdier/strategi samt ledelsesopbakning og fokus.

  Yngre læger under uddannelse ”får et forløb” – der gøres meget ud af mesterlære tankegangen. Der er tæt kontakt til en senior læge.

  Rammen:

  FAM er dybt integreret med specialerne – ikke en isoleret ø

  Både KBU-læger og introduktionslæger ansættes i FAM med dagtid i specialerne og vagttid i FAM. Der er udførlig vagtinstruks og tæt kontakt til seniore læger.

  De yngre læger er i overtal i ansættelsesudvalget for introduktionsstillinger og har på denne måde medindflydelse på rekrutteringen til sygehuset.

  Der afholdes skemalæggermøder, hvor man tager hensyn til de yngre lægers kompetencer og placering i vagthierakiet.

  Det praktiske:

  Det praktiske - før de kommer:

  Uddannelseslæger kontaktes i god tid før tiltrædelse, der er grundigt informationsmateriale og der afholdes møde med den uddannelsesansvarlige for afklaring af ønsker, hvorefter der lægges en plan.

  Det praktiske - når de kommer:

  Der er grundig introduktion, følgevagter og der udpeges en vejleder – altid fra samme speciale, som introlægen.

  Det praktiske – mens de er hos os

  I specialerne har man tilpassede ambulatorier, stuegange og andre dagfunktioner

  I FAM travlt - men man er aldrig alene

  De yngre læger får ansvar med de seniore læger tæt på.

  Varme og uformelt miljø.

  I fremtiden vil man gerne have alle de sengebærende specialer med – og gerne samarbejde på tværs af alle specialer i FAM.

  Der er en meget engageret uddannelsesansvarlig overlæge i Esbjerg, som bærer dette igennem. Der er en uformel tone og overlægerne kan godt skrive en journal en gang imellem.

  I Kolding har man delt KBU-forløbet op i to mdr. ortopædkirurgi, to mdr. kirurgi og to mdr. medicin. Her er, der fast vagt af speciallæger i FAM

  De tilpassede reservelægeambulatorier i Esbjerg defineres af specialet, som selv afgør, hvilke patienter, der kan sættes i en uddannelsessøgendes ambulatorium.

  Det blev nævnt, at karrierevejledning tidligt i forløbet er meget vigtigt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/48914
  4. Den gode uddannelse – ideer til fremtidige temadrøftelser - oplæg ved lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På seneste møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd d. 26. september 2014 blev det, på baggrund af rådets diskussion af oplæg fra lægelig direktør Kim Brixen, besluttet at rådet på fremtidige møder i løbet af 2015 skal behandle følgende temaer. Temaerne skal ikke nødvendigvis behandles i nedenstående rækkefølge.

  1.      Et tema om datagrundlaget – Hvor mange læger uddannes?, Skal der optages flere på medicinstudiet? Hvor går lægerne hen efter embedseksamen?, Hvor går lægerne fra Syddansk Universitet hen?, Hvor mange starter i KBU i Region Syddanmark?, Hvor mange af disse bliver i regionen i introduktions- og hoveduddannelsesforløb?

  2.      Et tema om ”De nye læger” – de yngre læger skal ikke blive som de gamle læger – de skal blive dygtige nye læger. Dette tema kan kombineres med et oplæg fra en fremtidsforsker.

  3.      Et tema om drift versus uddannelse – Hvordan sikres den gode uddannelse i kombination med den daglige drift i afdelingen.

  4.      Et tema om rekrutteringstiltag – hvad skal der til for at tiltrække de yngre læger til regionen? Er det lægeboliger, daginstitutioner med døgnåbent, bedre introduktion/velkomst, bedre og mere informative hjemmesider for region/ specialer/ sygehuse? I forbindelse med dette tema kan Rekrutteringsrapport fra Praksisafdelingen inddrages.

  Kim Brixens oplæg skal samle ideer til behandlingen af det tredje tema ”Drift versus uddannelse – hvordan sikres den gode uddannelse i kombination med den daglige drift i afdelingen”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Det Regionale Råd planlægger at behandle temaerne i følgende rækkefølge:

  Til mødet d. 19. marts 2015:

  Rekruttering: Et tema om rekrutteringstiltag – hvad skal der til for at tiltrække de yngre læger til regionen? Er det lægeboliger, daginstitutioner med døgnåbent, bedre introduktion/ velkomst, bedre og mere informative hjemmesider for region/specialer/ sygehuse? I forbindelse med dette tema kan rekrutteringsrapport fra Praksisafdelingen inddrages.

  Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Kim Brixen, Tine Boesen Larsen, Kirstin Pedersen, Ellen Risom og Gitte Kristensen, som mødes og drøfter rekrutteringstiltag.

  Sekretariatet indkalder til dette møde.

  Til mødet d. 23. juni 2015

  Et tema om ”De nye læger” – de yngre læger skal ikke blive som de gamle læger – de skal blive dygtige nye læger. Dette tema kan kombineres med et oplæg fra en fremtidsforsker.

  Til dette tema inddrages oplæg fra Syddansk Universitet (Merete Munk m.fl.) samt oplæg fra Yngre Læger vedr. projekt om ”Det gode patientforløb”

  Peder Charles er tovholder på, at sammensætte oplægsholdere til dette tema.

  Det blev besluttet, at tilføje et tema til rækken af temaer: ”Verdens bedste speciallægeuddannelse” – et tema om indholdet i den gode uddannelse.

  De tre resterende temaer placeres på møderne i efteråret.

  • Tema om datagrundlaget – Hvor mange læger uddannes?, Skal der optages flere på medicinstudiet? Hvor går lægerne hen efter embedseksamen?, Hvor går lægerne fra Syddansk Universitet hen?, Hvor mange starter i KBU i Region Syddanmark?, Hvor mange af disse bliver i regionen i introduktions- og hoveduddannelsesforløb?
  • ”Verdens bedste speciallægeuddannelse” – et tema om indholdet i den gode uddannelse.
  • Et tema om drift versus uddannelse – Hvordan sikres den gode uddannelse i kombination med den daglige drift i afdelingen.

  Sagsnr. 14/48914
  5. Temaoplæg: Kompetencevurderingsrapporten, implementering af kompetencevurdering – eksempler fra forskellige specialer ved uddannelsesko-ordinerende overlæge Bente Sørensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd d. 19. juni 2014 blev det besluttet, at et af temaerne til dette møde d. 11. december 2014 skulle være ”Implementering af kompetencevurdering – eksempler fra forskellige specialer”.

  Baggrunden for temaet er, at Sundhedsstyrelsen i august 2013 udgav rapporten ”Kompetencevurderingsmetoder – en oversigt”. Denne rapport er blevet til som følge af, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af rapporten ”Speciallægeuddannelsen - status og perspektivering” fra 2012 konkluderede, at kendskabet til og brugen af forskellige kompetencevurderingsmetoder i den lægelige videreuddannelse kan blive bedre.

  Uddannelseskoordinerende overlæge og PUF-lektor Bente Sørensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus vil holde et oplæg om rapportens hovedkonklusioner samt om implementering af kompetencevurderingsmetoder i praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Sørensen holdt oplæg om kompetencevurderingsmetoder.

  Formålet med Sundhedsstyrelsens rapport om komeptencevurderingsmetoder er at præsentere metoder til kompetencevurdering, der kan bruges i målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer og porteføljer.

  En af udfordringerne er, om de uddannelsesansvarlige overlæger er klædt på til at foretage disse vurderinger og give feedback som beskrevet i rapporten.

  Formålet med kompetencevurdering er at:

  • Sikre kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen
  • Sikre god lægelig praksis
  • Sikre at uddannelsen kan foregå struktureret
  • Speciallægeanerkendelsen – har nået alt og er godkendt (summativ vurdering)
  • Kompetencevurdering – skal understøtte læring og udvikling (formativ vurdering)
  • Kompetencevurdering erstatter specialisteksamen

  Kompetencevurdering har således to funktioner:

  • Formativ funktion – at give den lærende en tilbagemelding på hvor langt vedkommende er nået, herunder stærke og svage sider. Har til formål at forbedre individets læring. 
  • Summativ funktion: At fastlægge om den lærende har opnået målene for uddannelsen. Har til formål at vurdere bestået/ikke bestået.

  I evalueringen af metakompetencer er de fleste bedst til at vurdere ”medicinsk ekspert”.

  Det er vigtigt, at hvert speciale har samme evalueringsmetoder indenfor specialet.

  Rådet diskuterede, hvorvidt målbeskrivelsernes minimumskompetencer er tilstrækkelige?

  Det er i målbeskrivelserne defineret, at hvis man erhverver sig målbeskrivelsernes kompetencer så kan man blive speciallæge.

  Det blev dog også fremført, at disse minimumskompetencer ikke er godt nok. Man kan blive dømt for at udøve lægegerning på minimumsniveau.

  Det blev nævnt, at ikke alle læger egner sig til at være vejledere. På den anden side kan en dårlig vejlederpræstation skyldes dårlige rammer til vejledning i afdelingen – presset tid, dårlig uddannelsestilrettelæggelse.

  De yngre læger skal selv tage ansvar for deres uddannelse, men de skal have vejledning i hvordan de kommer videre.

  På Syddansk Universitet er der løbende evaluering af undervisere på kurser, og der udarbejdes en ”ranking” af underviserne. Heri indgår også eksamensklager.

  Vi kan blive bedre til at integrere den prægraduate uddannelse i den postgraduate uddannelse og hermed gøre de studerende mere klar til arbejdet som læge.

  Feedback er vigtigt. Der er evidens for, at få minutters systematisk feedback hver dag løfter de yngre lægers læringskurve.

  Udfordringer i forbindelse med implementering af kompetencevurderingsmetoder: 

  • Hvordan klædes de uddannelsesansvarlige overlæger og vejlederne på til kompetencevurdering og feedback?

  Sekretariatet er i samarbejde med underviserne ved at kigge på vejlederkurser til 2015. Der er for få, der har vejlederkurser – ved inspektorbesøg er det ca. 1/3 der har kurset.

  Der skal udvikles nye kurser til uddannelsesansvarlige overlæger, hvor der differentieres mellem nye og erfarne uddannelsesansvarlige overlæger. 

  • Har de uddannelsesansvarlige overlæger og vejlederne rammerne for at kunne foretage vurderinger?

  Dette skal tilgodeses ude i afdelingerne. Man kan rekvirere besøg af en PUF-lektor for råd og vejledning.

  Ved direktionens kontakt til afdelingerne bør antal læger der har været på vejlederkursus og afholdelse af vejledersamtaler indgå som en parameter. 

  • Hvordan får man i afdelingerne skabt samme mål for hvornår ”godt nok” er ”godt nok”.

  Det er svært at fastlægge. På universitetet er der censorer, som hjælper med til at lægge niveauet.

  Man kunne have en kollega med til en vejledersamtale og dele erfaringer.

  Der kan afholdes møder mellem de uddannelsesansvarlige i samme speciale i regionen.

  En gruppe bestående af Anne-Karina Abel Torkov og Thea Otto Mattsson og Bente Sørensen vil udarbejde forslag til målepunkter til denne dialog. Dette fremlægges på mødet i Rådet d. 19. marts 2015. 

  • Kan/skal PUF-lektorerne hjælpe med gennemgang af kompetencevurderingsmetoderne i de enkelte specialer?

  Der er behov for specialespecifikke vejlederkurser og uddannelsesansvarlig overlæge-kurser.  

  • Hvad er Rådets ønsker for standarden?

  Vi skal få det bedste potentiale ud af den enkelte uddannelseslæge.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/48914
  6. Ændring af sammensætningen af sideuddannelserne i specialet Neurologi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I de nuværende 4-årige hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Region Syddanmark allokeres 4 måneder til Klinisk Neurofysiologi, 4 måneder til Psykiatri og 4 måneder til Neurokirurgi. 

  I medsendte lægefaglige indstilling argumenteres der for, at dette ændres til 6 måneder i Klinisk Neurofysiologi, 3 måneder i Psykiatri og 3 måneder i Neurokirurgi.

  Ændringen forudsætter, at de implicerede afdelinger kan godkende de normeringsmæssige konsekvenser af forslaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Forslaget blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/48914
  7. Forslag til vedtægtsændringer for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På seneste møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. september 2014 blev det besluttet at fremsætte forslag til ændring af vedtægterne for Rådet for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  I vedtægternes §14 afsnit b. er anført, at Forretningsudvalget for Det Regionale Råd, udover formanden for Det Regionale Råd, skal bestå af tre ledelsesrepræsentanter.

  Rådet fandt det uhensigtsmæssigt, at Forretningsudvalget sammensættes af tre ledelsesrepræsentanter ud af fire mulige. Vedtægterne foreskriver, at ledelsesrepræsentanten fra OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er født medlem af Forretningsudvalget – med mindre formanden er fra samme sted (som det er tilfældet i det nuværende Råd).

  Der indstilles derfor til, at vedtægternes §14 afsnit b. ændres:

  Afsnittet: 3 ledelsesrepræsentanter jf. § 3b. Ledelsesrepræsentanten fra Odense Universitetshospital er født medlem af forretningsudvalget med mindre rådets formand har hovedbeskæftigelse ved dette hospital.

  Ændres til: 4 ledelsesrepræsentanter jf. § 3b, en fra hver sygehusenhed inkl. psykiatrien. Ledelsesrepræsentanten fra Odense Universitetshospital er født medlem af forretningsudvalget med mindre rådets formand har hovedbeskæftigelse ved dette hospital.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Vedtægtsændringen blev vedtaget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/48914
  8. Nedsættelse af Forretningsudvalg for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Såfremt ovenstående vedtægtsændring godkendes, nedsættes et forretningsudvalg for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i henhold til vedtægterne.

  Der vil blive indkaldt til møder i Forretningsudvalget for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i den udstrækning der er behov for det. Møderne vil i så fald blive placeret en time inden møderne i Det Regionale Råd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af:

  Lægelig direktør Kim Brixen

  Lægelig direktør Dorthe Crüger

  Lægelig direktør Søren Aggestrup

  Ledende overlæge Morten Lund Christiansen

  Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen

  Lægelig direktør Jens Peter Steensen

  Centerchef Per Helligsø

  Praktiserende læge Martin Munk

  Yngre læge Thea Otto Mattsson


  Sagsnr. 14/48914
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorerne
  8. Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014
  1. OUH Odense Universitetshospital

  Der afholdes løbende uddannelsesmøder med afdelingerne.

  Der afholdes uddannelseskonference 5. februar 2015.

  1. Sygehus Lillebælt

  Er i gang med flytninger og rokader. Man er opmærksomme på udfordringer i forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus.

  1. Sygehus Sønderjylland

  Det går godt i Geriatrien i Sygehus Sønderjylland.

  Det har været udfordringer i forbindelse med flytningerne.

  1. SVS

  Man skal til at tage automatiserede vagtplaner i brug. Der kan lægges uddannelsesmæssige hensyn ind i systemet.

  1. Psykiatrien

  Der er problemer i Børne- og ungdomspsykiatri i Esbjerg på grund af blandt andet speciallægemangel.

  Der er afholdt møde mellem sekretariatet og psykiatriledelsen og der udarbejdes en handlingsplan.

  1. Praksisafdelingen

  Intet

  1. Praksiskoordinatorerne

  En række intro- og hoveduddannelsesforløb er ikke besat i denne ansættelsesrunde.

  Man har fået den nye målbeskrivelse til at fungere rundt omkring. Dog er der udfordringer i Svendborg, hvor strukturelle ændringer har givet problemer. Dette forsøges løst.

  1. Syddansk Universitet

  De medicinske studenter i klinikophold vil gerne skrive journaler.

  Studenterne får navneskilte.


  Sagsnr. 14/48914
  10. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  På møde i Det Nationale Råd har man drøftet:

  Akutmodtagelser og akutuddannelse

  Inspektorordningen

  Målbeskrivelser – kan Danske Regioner indgå i arbejdet med udformningen af disse?

  Der er stor uenighed om dette blandt medlemmerne af Det Nationale Råd.

  Kim Brixen ønskede at høre Det Regionale Råds holdning til dette:

  Det blev nævnt, at det er Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde med specialerne udarbejder målbeskrivelserne, så er det også rimeligt, at arbejdsgiveren Danske Regioner kan deltage.

  Det blev tilføjet, at Danske Regioner kan byde ind på sammensætning af forløb m.v., men de skal ikke have rettighed til at beslutte hvilke kompetencer der skal med i målbeskrivelsen.

  Det ansås for rimeligt, at Danske Regioner skal have mulighed for at nedlægge veto, hvis specialet vedtager kurser el. lign der gør speciallægeuddannelsen meget omkostningstung.

  Kim Brixen nævnte forskellige fora, som kunne gå ind i godkendelsen af målbeskrivelser på regionalt plan: De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Specialerådene og i Baggrundsgruppen for specialeplanlægningen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/48914
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 26. september 2014. Den Lægelige Videreuddannelse har taget hånd om de rapporterede problemstillinger.

  Særligt er der rekvireret vedhæftede handleplan for Onkologisk Afd. R, OUH Odense Universitetshospital d. 4/12 med henblik på beskrivelse af hvilke tiltag, afdelingen påtænker at sætte i værk for et rette op på inspektorrapportens indsatsområder.

  • Projekt logbog.net

  Der er udarbejdet ny status for logbog.net-projektet samt tidsplan for den fortsatte implementering. Der er nu implementeret 23 specialer. I løbet af 2015 implementeres de resterende specialer.

  • Opslåede og besatte forløb 2014

  Oversigt over opslåede og besatte forløb for hele 2014 er nu tilgængeligt. Der har i Videreuddannelsesregion Syd, sammenfaldende med ændring af fireårsregel til femårsfrist, været en stigning i andelen af ubesatte forløb fra 9% i 2014-1 til 19% i 2014-2.

  Status for introduktionsstillingerne pr. september 2014 viser at ca. 64% af de dimensionerede introduktionsstillinger er besatte på det tidspunkt. Dette dækker over stor variation idet nogle sygehuse kun har besat 40% mens andre har 80% af de godkendte introduktionsstillinger besat.

  • Faglig gennemgang af akutmodtagelserne

  Ministeriet for sundhed og forebyggelse har i samarbejde med Danske Regioner udarbejdet rapporten ”Faglig gennemgang af akutmodtagelserne”. I rapporten påpeges det, at modtagelse af akutte patienter er et vigtigt element i den lægelige videreuddannelse i mange specialer.

  Arbejdsgruppen bag rapporten anbefaler, at de regionale råd for lægers videreuddannelse i forbindelse med udfærdigelse og godkendelse af et speciales hoveduddannelsesforløb (sammensætningen af uddannelsesafdelinger i uddannelsesprogrammet) dels sikrer, at kompetencerne kan opnås i et givent uddannelsesforløb og dels overvejer at lægge dele af uddannelsesforløbene i akutmodtagelserne, hvor det måtte være relevant. Det kan understøtte, at akutmodtagelserne i endnu højere grad integreres i den lægelige videreuddannelse og resten af akutsygehuset.

  Danske Regioner har i den forbindelse bedt om en beskrivelse af status for uddannelse i FAM i Videreuddannelsesregion Syd. Den vedhæftede status er udarbejdet af sekretariatet og indsendt til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/48914
  12. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  19. marts 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  23. juni 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 14/48914
  13. Fagområdeuddannelser – oplæg ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har ved flere lejligheder været interesse for at diskutere fagområdeuddannelser på møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

  Lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus vil holde oplæg om ideer og muligheder indenfor fagområdeuddannelserne.

  Da fagområdeuddannelse ligger efter endt speciallægeuddannelse er det således også udenfor Det Regionale Råds vedtægtsbestemte arbejds- og kompetenceområde. Punktet er efter tidligere aftale i Rådet placeret som et af de sidste punkter på dagsordenen, for at give rådsmedlemmer, der ikke ønsker at overvære oplægget, mulighed for at gå.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Lægelig direktør Jens Peter Steensen holdt oplæg om muligheder indenfor fagområdeuddannelser.

  Ved den seneste speciallægereform blev antallet af specialer reduceret – til gengæld er der mulighed for yderligere specialisering i fagområder.

  De fleste specialeselskaber anvender denne specialiseringsmodel, mens andre ikke arbejder med fagområder.

  Fagområder anmeldes af specialeselskabet til De Lægevidenskabelige Selskaber.

  Ved at se på både demografien for de nuværende speciallæger med fagområdeuddannelse og på udviklingen indenfor specialerne, har man opgjort behovet for antal fagområdeuddannede speciallæger på OUH Odense Universitetshospital.

  Krav til fagområdeuddannelserne er:

  • Gennemgående 2-3 års program efter speciallægeanerkendelse med hovedvægt på klinisk arbejde indenfor et særligt område.
  • Ofte to afdelinger – nogle gange fordelt mellem højtspecialiseret afdeling og perifer afdeling – andre gange kun højtspecialiseret afdeling.
  • Store fagområder såsom internsiv, obstetrik og neonatalogi stiler mod de fleste sygehuse, mens små fagområder oftest kun vil være på universitetssygehusene.

  Fagområdeuddannelse er vigtigt i forhold til rekruttering af færdige speciallæger.

  Det blev præciseret, at ifølge vedtægterne for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, så ligger fagområdeuddannelse udenfor den gældende opgaveportefølje.

  Hvis der kommer forslag om ændring af dette er Rådet indstillet på at tage opgaven omkring fagområdeuddannelse med, men som det er nu, følger der hverken penge eller normering til opgaven i sekretariatet med.


  Sagsnr. 14/48914
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11-12-2014

  Intet


  Siden er sidst opdateret 2-1-2015

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring