Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 19. juni 2014

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 19. juni 2014

Mødedato
19-06-2014 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Claus Østergaard
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Kristina de Leon
 • Lasse Bugge
 • Lene Høgh
 • Martin Munk
 • Michael Hejmadi
 • Morten Lund Christiansen
 • Niels Espensen
 • Ole Skøtt
 • Per Helligsø
 • Peter Lyndrup
 • Steen Joop Bonnema
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Anette Grum-Nymann
 • Jonna Skov Madsen
 • Tine Boesen Larsen
 • Bjarke Kryger
 • Ellen Risom

 • Afbud
 • Gitte Kristensen
 • Kirstin Petersen
 • Lene Høgh
 • Martin Munk
 • Ole Skøtt
 • Steen Joop Bonnema
 • Søren Aggestrup
 • Trine Tandrup

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 20. marts 2014
  3. Temaoplæg Færdigheds- og simulationstræning
  4. Temaer for rådsmøder i efteråret 2014 herunder opfølgning efter oplæg af professor Peder Charles på møde d. 20. marts 2014
  5. Speciallægeuddannelse på deltid
  6. Revision af ”Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb” fra marts 2013
  7. Omlægning af hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Reumatologi og udvidet dimensionering
  8. Ny udpegning af medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  10. Meddelelser fra formanden
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  12. Kommende møder
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 14/22908
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Dagsordenen blev godkendt.

   

  Der blev budt velkommen til yngre læge Ellen Risom, Sydvestjysk Sygehus, som erstatter Anne Cathrine Haug i Rådet og til uddannelsesansvarlig overlæge Bjarke Kryger, Sygehus Sønderjylland, som erstatter Peter Lyndrup i Rådet.


  Sagsnr. 14/22908
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 20. marts 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/22908
  3. Temaoplæg Færdigheds- og simulationstræning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Færdigheds- og simulationstræning

  - Erfaringer og perspektiver for pædagogisk udvikling og implementering af færdigheds- og simulationstræning

  Oplægsrækken indledes af Karen Lindorff-Larsen, PKL i Færdigheds- og Simulationstræning i Region Nord (30 min)

  Herefter følger tre kortere oplæg med erfaringer fra Videreuddannelsesregion Syd ved:

  • Gunhild Kjærgaard Andersen, overlæge ved Medicinsk Læringscenter, SHS Haderslev (10 min)
  • Rasmus Gymose Berthelsen, speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin og underviser ved Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder (LAKK), SVS Esbjerg (10 min.)
  • Lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital afrunder med oplæg om OUH’s fokus på simulationstræning til understøttelse af den praktisk-kliniske uddannelse (10 min.)

  Efterfølgende vil der være opsamlende drøftelse og diskussion (15-20 min.)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Professor Peder Charles introducerede oplægsrækken om færdigheds- og simulationstræning og bød velkommen til oplægsholderne.

  Færdigheds- og simulationstræning i Videreuddannelsesregion Syd trænger til et løft, derfor er både eksterne og interne aktører på færdigheds- og simulationstræningsområdet inviteret til at holde oplæg.

  Karen Lindorff-Larsen, PKL i Region Nord og lægefaglig leder af Nordsim ved Ålborg Sygehus:

  Nordsim ved Ålborg Sygehus har fire faste medarbejdere, herunder en daglig leder af færdighedslaboratoriet, en daglig leder af simulation, en teknik og logistikmedarbejder, en lægelig leder og herudover 70-100 løst tilknyttede undervisere.

  Der er et driftsbudget på godt 3 mio. Kr., og herudover søges midler i lokale og regionale fonde. Der er udstyr for ca. 3-4 mio. Kr. i enheden.

  Færdigheds- og simulationstræning handler om læring, patientsikkerhed og udvikling af organisationen.

  Færdigheds- og simulationstræning kan anvendes på rigtigt mange områder: Syning/knuder, håndtering af blødninger, håndtering af neonatale børn, træning af ambulancepersonale, teamtræning, udførelse af skopier og smertelindring m.m.

  Der er evidens for, at færdighedstræning kan flytte læringskurven væk fra patienten. Dette gælder blandt andet for laparoskopi, åben kirurgi og endoskopi. Dette forbedrer patientsikkerheden og forebygger utilsigtede hændelser. Færdigheds- og simulationstræning kan understøtte arbejdet med at afdække problemer i afdelinger med mange utilsigtede hændelser.

  Færdigheds- og simulationstræning kan desuden være med til at afprøve beredskab, forbedre forløb og træne ibrugtagning af ny teknologi.

  Det er en fordel, hvis der sker koordinerede indkøb af apparatur og udstyr til færdigheds- og simulationstræning, da meget udstyr kan deles mellem sygehusene, da det alligevel ikke er i brug hver dag.

  Gunhild Kjærgaard Andersen, lægefaglig leder, Medicinsk Læringscenter, Sygehus Sønderjylland:

  Medicinsk Læringscenter startede i 1998 som et projekt for at forbedre rekruttering af læger.  Projektet blev i 2004 en selvstændig afdeling. I 2013 er Medicinsk Læringscenter i Haderslev blevet en stabsfunktion, og denne flytter til Aabenraa i efteråret 2014.

  Det vurderes, at man har udstyr for ca. 5. mio. Kr. i Medicinsk Læringscenter.

  For Den Lægelige Videreuddannelse afholdes kurser i kommunikation, læring og vejledning samt akutkurser for KBU-læger.

  Herudover afholdes desuden kurser for Falck-reddere.

  Der er fire ansatte i Medicinsk Læringscenter, to lægefaglige ledere, en sundhedsfaglig leder og en kursuskoordinator. Vigtigheden af teknisk assistance til reparation og vedligeholdelse af udstyr blev understreget.

  Rasmus Gymose Berthelsen, speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin og underviser ved Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder (LAKK), Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg:

  Laboratorium for Kliniske og Kommunikative færdigheder startede på Sydvestjysk Sygehus i 1999 og drives nu af Anæstesiafdelingen.

  Der er tre faste medarbejdere, en lægefaglig leder, en driftsleder og en AV-tekniker. Herudover er der en lang række eksterne undervisere, der for en stor dels vedkommende har instruktøruddannelse.

  Der afholdes et stigende antal kurser for alle faggrupper på sygehuset.

  Der gennemføres praktisk simulation, hvor cases er opbygget efter fast skabelon. En simulationen varer typisk 15 min. og den efterfølgende debriefing ca. 25 min. Videooptagelse af simulationerne benyttes meget.

  De ikke tekniske færdigheder er også vigtige: lederskab, teamdeltagerrolle, mobilisere ressourcer og effektiv kommunikation.

  Debriefing følger ligeledes en fast struktur bestående af følgende:

  ·        Beskrivefase

  ·        Nævn to ting du gjorde godt

  ·        Analysefasen

  ·        En ting du kan tage med herfra

  Erfaringer fra simuleringerne viser, at god instruktion samt plads og tid til læring er meget vigtig. Desuden har deltagerne stor gavn af ikke at have deres egen normale rolle i simuleringerne..

  Lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital:

  I strategien for lægers videreuddannelse ved OUH Odense Universitet har man valgt følgende indsatsområder:

  ·        Fuld indfrielse af eksisterende målsætninger

  ·        Prioritering af praktisk-klinisk uddannelse

  ·        Nye læringsteknologier

  ·        Livslang læring og internationalisering

  ·        Forskningsunderstøttet læring

  ·        Ledelse af lægelig videreuddannelse

  Der er et ændret paradigme, som lægger vægt på simulation inden lægerne udfører procedurer i virkeligheden, hvilket øger patientsikkerheden.

  Færdighedstræning indgår i stigende grad i specialernes målbeskrivelser.

  På OUH Odense Universitetshospital bruges traumestuer på FAM til simulationstræning, når der ikke er travlhed. Træningen kan desuden også anvendes til at finde den bedste indretning af lokalerne.

  Der arbejdes med at udbygge det eksisterende simulationscenter i løbet af 2015-2017, herunder indkøb af apparatur, udvikling af simulationstræning, udvikling af kurser og instruktørkorps, teknisk bistand, dimensionering m.v.

  Der er pt. et budget på ca. 2 mio. i driftsmidler.

  Der arbejdes hen i mod et samarbejde med andre universitetshospitalers simulations- og færdighedstræningscentre samt øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

  Det blev foreslået, at opbygge en fælles regional organisation, som koordinerer kursusaktivitet samt indkøb og anvendelse af apparatur m.v.

  Det var Rådets holdning, at simulationscentre skal finansieres med regionale midler, og ikke bør være afhængige af fondsbevillinger.

  Der er en række faciliteter og udstyr, der skal forefindes lokalt på sygehusene, hvorimod andet mere specialiseret udstyr og/eller kurser kan organiseres på tværs i regionen.

  Det blev understreget, at det er vigtigt med vedligeholdelse af udstyret, da noget af udstyret kræver løbende vedligeholdelse. Dette kan imødekommes med ”bibliotekstankegangen”, hvor udstyr købes og opbevares centralt i fællesskab og lånes ud.

  Hvis man skal opbygge en fælles organisation omkring færdigheds- og simulationstræning i regionen, skal det sikres, at der ansættes en person, som har en koordinerede funktion mellem de lokale færdighedsfaciliteter.

  Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med forslag til fælles organisering, herunder indkøb, udlånsadministration og drift af færdigheds- og simulationstræningsfaciliteter i regionen. Jens Peter Steensen indkalder de lægelige direktører samt sekretariatschefen til et afklarende møde.


  Sagsnr. 14/22908
  4. Temaer for rådsmøder i efteråret 2014 herunder opfølgning efter oplæg af professor Peder Charles på møde d. 20. marts 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med henblik på planlægning af de kommende møder i Rådet ønskes en drøftelse af ønsker til kommende temaer – f.eks.

  • Faglige profiler
  • Vejledning
  • Kompetencevurdering
  • Fokuserede ophold
  • Lægelig videreuddannelse i Grønland

  Til orientering har Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse følgende temaer på programmet for årets møder:

  Møde 12. marts 2014: Specialeplanens indflydelse på videreuddannelsen

  Møde 11. juni 2014: Gennemgang af inspektorordningen

  Møde 8. oktober 2014: Karrierevejledningen og ansættelseskriterier

  Mødet 3. december 2014: Akutmodtagelser, hvilke kompetencer har vi brug for

   

  Desuden fremlægges i henhold til referat fra møde i Rådet d. 20. marts 2014 pkt. 3 et forslag til indsatsområder i den lægelige videreuddannelse på baggrund af professor Peder Charles’ oplæg i Rådet d. 20. marts 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Følgende temaer blev valgt til de to resterende møder i 2014:

  ·   Mødet d. 26. september 2014: Inspektorordningen og regionale supplerende tiltag, oplæg organiseres af PUF-lektorerne.

  ·   Mødet d. 11. december 2014: Implementering af kompetencevurdering – eksempler fra forskellige afdelinger, oplæg organiseres af PUF-lektorerne.

  Desuden forsøges det at arrangere et oplæg status for lægelig videreuddannelse i Grønland på mødet d. 11. december 2014, hvis muligt – ellers på et senere møde.

  I forhold til en eventuel regional proaktiv inspirations- og tilsynsordning blev det foreslået at anvende PUF-lektorerne og/eller de specialespecifikke uddannelsesudvalg til denne funktion.

  Evalueringer i Evaluer.dk kan i nogen udstrækning bruges som pejlemærke på, hvordan uddannelsesmiljøet på en afdeling er, men systemet og spørgerammen er ikke optimal og er under revision.

  Forslag til indsatsområder i den lægelige videreuddannelse på baggrund af professor Peder Charles’ oplæg i Rådet d. 20. marts 2014 udskydes til næste møde d. 26. september 2014.


  Sagsnr. 14/22908
  5. Speciallægeuddannelse på deltid
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sekretariatet har i den seneste periode modtaget fire ansøgninger om ansættelse på deltid i speciallægeuddannelsen.

  Alle ansøgningerne er begrundet i ønsket om ansættelse på deltid af hensyn til familielivet.

  Sekretariatet foreslår en sagsbehandling af deltidsansøgningerne som omfatter følgende:

  Ansøgeren indsender en ansøgning til Den Lægelige Videreuddannelse. Ansøgningen skal indsendes i et til formålet udarbejdet skema og lægen skal sammen med ansøgningen dokumentere, at der er givet tilsagn til deltid og den deraf følgende forlængelse af forløbet fra afdelingsledelsen på de berørte afdelinger og/eller praksis.

  Herefter behandles ansøgningen i Uddannelsesudvalget for det pågældende speciale, som tager stilling til den uddannelsesmæssige del af deltidsansøgningen.

  Såfremt uddannelsesudvalget godkender ansøgningen, bevilges lægen deltidsansættelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Rådet lagde vægt på, at der skal være en smidig sagsbehandling, som ikke trækker afgørelserne i langdrag.

  Uddannelsesudvalgene høres generelt om specialets vejledende faglige og uddannelsesmæssige holdning til deltid. Når det enkelte speciale har tilkendegivet denne generelle holdning til deltid, kan ansøgninger i de enkelte specialer fremadrettet afgøres i sekretariatet, forudsat de berørte afdelinger har givet tilsagn.

  Hvis et speciales uddannelsesudvalg har stærke faglige og uddannelsesmæssige argumenter, der taler imod deltid i et speciale, tages dette med i betragtning ved afgørelse af deltidsansøgningerne.

  Proceduren blev herefter godkendt.


  Sagsnr. 14/22908
  6. Revision af ”Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb” fra marts 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 14. marts 2014 blev ”Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb” godkendt. Det blev i den forbindelse besluttet, at Rådet en gang om året skal se på behovet for at revidere dele af dokumentet.

   

  Sekretariatet har udarbejdet et forslag til revideret paradigme, hvor enkelte afsnit er tilpasset Rådets seneste beslutninger.

  Ændringerne der indtil videre er foretaget er på side 8 og 9 i dokumentet og er fremhævet med gult.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Forslaget blev godkendt og paradigmet tages op til eventuel fornyet revision om et år.

  Den reviderede version af Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb findes på www.videreuddannelsen-syd.dk

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/22908
  7. Omlægning af hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Reumatologi og udvidet dimensionering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tidligere har der i hoveduddannelsesforløbene i Intern medicin: Reumatologi imellem Gråsten, Rygcenteret, Sygehus Sønderjylland og OUH Odense Universitetshospital været 18 måneder på Medicinsk Afdeling i Sønderborg til erhvervelse af de fælles intern medicinske kompetencer.

  For at sikre, at uddannelseslægerne får tilstrækkelig tid på den højt specialiserede enhed og for at uddannelseslægerne under deres ansættelse på OUH Odense Universitetshospital kan vedligeholde deres fælles intern medicinske kompetencer gennem vagter i FAM og stuegang på indlagte medicinske patienter, indstiller Uddannelsesudvalget, at hoveduddannelseslægerne i Intern medicin: Reumatologi, ligesom de øvrige intern medicinske specialer i Sygehus Sønderjylland, skal have 12 måneders ansættelse uden for eget speciale, fordelt med 6 måneder på Medicinsk Klinik i Sønderborg og 6 måneder på Geriatrisk Klinik, Center for Ortopædi og medicin i Aabenraa.

  De 6 måneder der dermed bliver frigivet fra Sønderborg, ønskes overført til Reumatologisk Afdeling C, OUH Universitetshospital, således at OUH tiden udvides fra nuværende 12 måneder til 18 måneder.

  Der er opnået tilsagn til omlægningen fra de berørte afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Forslaget blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/22908
  8. Ny udpegning af medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge vedtægterne for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd er udpegningen af medlemmer af Rådet gældende for fire år regnet fra 1. juni 2010. Der skal således udpeges nye medlemmer til Rådet.

  Dette vil ske gennem kontakt til sygehusledelserne efter mødet d. 19. juni 2014 med henblik på, at nyudpegningerne er på plads til næste møde d. 26. september 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/22908
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorerne
  8. Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  1.     OUH Odense Universitetshospital

  Center for lægers videreuddannelse er i gang og  Bente Sørensen er ansat som uddannelseskoordinerende overlæge.

  Der kigges på fagområdeuddannelser på OUH Odense Universitetshospital.

  2.      Sygehus Lillebælt

  Der har været afholdt fælles uddannelsesrådsmøde mellem Vejle og Kolding med oplæg fra Peder Charles og Jonna Skov.

  De yngre læger ved Sygehus Lillebælt har indstillet fem afdelinger til årets uddannelsespris. Prisen gik til Akutafdelingen i Kolding.

  Sygehus Lillebælt har skudt et innovationsleder-talentprogram i gang for lægelige ledere under 45 år. Der er desuden etableret et netværk og særlig introduktion til hoveduddannelseslæger med fokus på lederrollen og administrative opgaver i hoveduddannelsen.

  3.      Sygehus Sønderjylland

  KBU-lægerne tilknyttes afdelingerne og skal ikke længere være ansat i FAM.

  Der er stadig store omstruktureringer og flytninger i gang på Sygehus Sønderjylland, f.eks. lukker Haderslev Sygehus til efteråret.

  Alle KBU-forløb til efteråret er besat.

  4.      Sydvestjysk Sygehus

  Der er implementeret en ny sammensætning for de almen medicinske hoveduddannelseslæger.

  Der er udviklet et elektronisk system til automatisering af vagtplaner, som også kan give uddannelsesmæssige muligheder idet systemet gør det muligt i vagtplanen at kombinere f.eks. uddannelseslæge og vejleder eller uddannelseslæge og en bestemt funktion i afdelingen.

  5.      Psykiatrien

  Der har været en del uro i Børne- og Ungdomspsykiatri, hvor yngre læger har henvendt sig direkte til Regionsrådet og til Den Lægelige Videreuddannelse. Der er afholdt møder, og der er gjort tiltag for at forbedre forholdene.

  6.      Praksisafdelingen

  Der er lavet et tiltag, for at rekruttere europæiske speciallæger i almen medicin til ledige almen medicinske praksis i Esbjerg området.  Der er modtaget 28 ansøgninger fra udenlandske praktiserende læger.

  18 læger har været udvalgt til at deltage i en videoscreeningssamtale, hvorefter 11 er udvalgt og indbudt til at deltage i en informationsweekend i Esbjerg.

  De indbudte læger er mellem 37 og 55 år og kommer fra henholdsvis Kroatien, Portugal, Holland, Tyskland og Spanien.

  Lægerne forventes ansat i tutorpraksis på Vestkysten, med størst fokus på Esbjerg Kommune.

  Ansættelserne sker i samarbejde med Den Lægelige Videreuddannelse, da lægerne ansættes i evaluerings- og uddannelsesforløb i 14 måneder, hvor den eksisterende organisation omkring speciallægeuddannelsen i Almen medicin anvendes.

  De første tre måneder er fuldtids intensiv sprogundervisning, de følgende tre måneder er dels ”praktik/føl” to dage i praksis og fortsat intensiv sprogundervisning. Derefter følger et individuelt tilpasset sprogforløb samt en ”uddannelsesplan” i tutorpraksis, hvor det sikres, at lægen lever op til den danske målbeskrivelse for specialet.

  7.      Praksiskoordinatorerne

  Ikke til stede.

  8.      Syddansk Universitet

  Ikke til stede.

   


  Sagsnr. 14/22908
  10. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Der var interesse for at undersøge de yngre lægers adfærd efter universitetet. Der en stor antalsmæssig forskel mellem det officielle antal, der hvert år bliver kandidater fra universitetet og det antal, der efterfølgende træder ind i KBU-ordningen.

  Kan det afklares, hvor lægerne bevæger sig hen og hvad der kan gøres for at sikre flere yngre læger i Region Syddanmark?

  Sekretariatet undersøger i første omgang det tilgængelige datamateriale med henblik på senere oplæg sammen med PUF-lektorerne.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/22908
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 20. marts 2014. Den Lægelige Videreuddannelse har taget hånd om de rapporterede problemstillinger.

  Pædiatrisk afdeling i Sygehus Sønderjylland er blevet bedt om at fremsende en handlingsplan til sekretariatet med angivelse af, hvordan indsatsområderne i inspektorrapporten adresseres. Der følges op på dette i løbet af juni 2014.

  • Projekt logbog.net

  Der er udarbejdet ny status for logbog.net-projektet samt tidsplan for den fortsatte implementering.

  Da de intern medicinske specialer har fået nye målbeskrivelser i ny skabelon tidligere end ventet, er det besluttet, at alle intern medicinske specialer får adgang til logbog.net pr. 1. december 2014 i stedet for pr. 1. juni 2015.

  • Specialespecifikke kurser

  Sundhedsstyrelsens følgegruppe for de specialespecifikke kurser er i gang med at udarbejde en håndbog til specialernes hovedkursusledere.

   

  • Fireårsreglen er blevet til en femårsfrist

  Som oplyst på møde i Rådet d. 20. marts 2014 er fireårsreglen blevet afløst af en femårsfrist. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet nyt administrationsnotat.

  Ændringen gælder pr. 1. april 2014 og betyder, at alle læger underlagt fireårsreglen pr. 1. april 2014 får tillagt 1 år til fristen. Der er således ingen læger, der kan falde for femårsfristen før pr. 1. april 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/22908
  12. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  26. september 2014 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  11. december 2014 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Det blev bemærket, at møder om fredagen bør være en undtagelse.


  Sagsnr. 14/22908
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19-06-2014

  Intet


  Siden er sidst opdateret 2-7-2014

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring