Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 20. marts 2014

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Referat - 20. marts 2014

Mødedato
20-03-2014 kl. 13:00 - 16:01

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne Catrine Haug
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Claus Østergaard
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Kristina de Leon
 • Lasse Bugge
 • Lene Høgh
 • Martin Munk
 • Merete Munk
 • Michael Hejmadi
 • Morten Lund Christiansen
 • Niels Espensen
 • Ole Skøtt
 • Per Helligsø
 • Peter Lyndrup
 • Steen Joop Bonnema
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Anette Grum-Nymann
 • Jonna Skov Madsen
 • Tine Boesen Larsen

 • Afbud
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Marie Ulrik
 • Gitte Kristensen
 • Kirstin Petersen
 • Lene Høgh
 • Morten Lund Christiansen
 • Ole Skøtt
 • Søren Aggestrup

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. september 2013
  3. PUF-funktionen i Videreuddannelsesregion Syd, oplæg ved professor Peder Charles
  4. Den brede intern medicin i de intern medicinske hoveduddannelsesforløb
  5. Speciallægeuddannelse på deltid
  6. Status for ønsker/forslag om omlægning af hoveduddannelsen i en række specialer
  7. Sammensætning af den interne medicin i hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Kardiologi i Sygehus Sønderjylland
  8. Omlægning af hoveduddannelsesforløb i Diagnostisk radiologi i Sygehus Lillebælt
  9. Omlægning af hoveduddannelsesforløb i Ortopædisk kirurgi i Sygehus Lillebælt
  10. Status på arbejdet i den fælles arbejdsgruppe om den lægelige videreuddannelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  11. Godkendelse af udkast til årsberetning for 2013
  12. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  13. Meddelelser fra formanden
  14. Meddelelser fra sekretariatet
  15. Kommende møder


  Sagsnr. 14/6560
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 14/6560
  2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. september 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Da mødet d. 5. december 2013 blev aflyst p.g.a. storm er der ikke referat fra dette møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  3. PUF-funktionen i Videreuddannelsesregion Syd, oplæg ved professor Peder Charles
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Professor Peder Charles, som tidligere har været tilknyttet PKL-funktionen i Videreuddannelsesregion Nord, holder oplæg om PUF-funktionen i Videreuddannelsesregion Syd.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Professor Peder Charles holdt oplæg om udfordringerne for lægelig videreuddannelse i Region Syd. Peder Charles er på konsulentbasis blevet tilknyttet PUF-funktionen i Videreuddannelsesregion Syd en dag om ugen.

  Peder Charles henledte opmærksomheden på nogle af de udfordringer der er for den lægelige videreuddannelse:

  ·        Uddannelse skal være en ligeværdig partner i driften

  ·        Der er behov for forskningsbaseret uddannelse

  ·        Faculty development / train the trainer

  ·        Rekruttering af PUF-lektorer

  ·        Færdigheds- og simulationstræning

  ·        Fokus på “Det perfekte kursus” og transfer

  ·        Bedre feedback

  ·        Kompetencevurdering

  ·        Kommunikation

  ·        Rollemodeller

  ·        Uddannelse kvalitetssikrer driften

  ·        Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

  Den ledelsesmæssige opbakning til uddannelsen er afgørende - hvis den ikke er der, så er det bedre ikke at indgå i uddannelsen.

  Det er vigtigt, at det er hele afdelingen, der deltager i uddannelsen og ikke kun den uddannelsesansvarlige overlæge og udpegede vejledere.

  I Toronto og Maastricht er man langt fremme med forskning i medicinsk uddannelse. Der er f.eks. et center for ”faculty development” i Toronto.

  Når der bevilges penge til simulationsudstyr, er det vigtigt, at bevillingen følges op ledelsesmæssigt så der samtidigt afsættes tid og penge til, at driften af udstyret er sikret fremover.

  Rådet diskuterede forskellige afledte spørgsmål efter oplægget:

  Det blev fremført, at kurser kan være gode og relevante, men det er vigtigt, at der er en god opfølgning efter kurset. Hvis der går for lang tid mellem et kursus og den konkrete anvendelse af det tillærte, så kan udbyttet være meget begrænset.

  Der blev stillet spørgsmål ved kvaliteten og udbyttet af fokuserede ophold. Dog nævnte Peder Charles, at en undersøgelse har vist forholdsvis stor tilfredshed med de fokuserede ophold – både hos afgivende og modtagende afdeling samt blandt de uddannelsessøgende læger. Hvis kvaliteten og udbyttet af de fokuserede ophold skal højnes, bør man sikre sig, at der foreligger et klart og tydeligt formål og uddannelsesprogram for opholdet.

  Det blev nævnt, at det ikke er alle steder, at der er ledelsesmæssig opbakning til at uddannelse er vigtig.

  Andre steder kan man ikke genkende, at der ikke er ledelsesmæssig opbakning til uddannelse men, at man på sygehusene er underlagt en ”more for less” tankegang, hvilket sagtens kan gå hånd i hånd med god uddannelse.

  Det blev foreslået at lade den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelseskoordinerende yngre læge lave arbejdsplanen sammen for at sikre de uddannelsesmæssige hensyn.

  På OUH Odense Universitetshospital er det planen, at status på uddannelse i afdelingerne skal være en del af de jævnlige dialogmøder mellem direktionen og afdelingerne. Rigtigt mange afdelinger gør det rigtigt godt andre har brug for mere støtte.

  Der er brug for en holdningsændring som kan gøre rollen som uddannelsesansvarlig overlæge og PUF-lektor mere attraktiv. Måske hjælper det, at der er lagt mere pædagogik ind i medicinstudiet.

  Det blev foreslået, at SDU’s koordinerede kliniske lektorer og PUF-lektorerne måske kan bruge hinanden i udvikling af uddannelsesmiljøet.

  Faculty development anses for meget vigtigt og det kræver, at de uddannelsesansvarlige overlæger jævnligt er på kurser og får opdateret deres viden.

  Der er i regionen kurser for de uddannelsesansvarlige overlæger. Første del af kurset er hele tiden relevant, da der løbende kommer nye uddannelsesansvarlige overlæger. Der er desuden brug for et eller flere opfølgende kurser.

  Det er vigtigt, at der er fokus på, at uddannelsen forbedres, hvis der påpeges udviklingspotentiale ved inspektorbesøg.

  Evalueringssystemet evaluer.dk får om noget tid bedre og mere relevante spørgsmål, hvilket forventes at gøre evalueringerne mere præcise.

  På mange afdelinger og i vagter er de yngre læger sommetider sammen med læger, som de ikke kender. Det blev nævnt, at det kan være svært at give og modtage feedback fra/til en læge man ikke kender.

  Der blev argumenteret for, at det ikke burde være sådan, da feedback er et generisk værktøj som alle skal kunne bruge uden hensyn til om den yngre læge og vejlederen kender hinanden.

  Det blev besluttet, at Troels Kodal, Jonna Skov Madsen, Lasse Bugge og Jens Peter Steensen laver en opfølgning på indsatsområderne fra Peter Charles’ oplæg og fremlægger dem til næste møde i rådet.

  Peder Charles nævnte, at det i Videreuddannelsesregion Nord var PUF-gruppen, der stod for at arrangere temaoplæg til møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Det blev besluttet, at man vil arbejde videre med denne ide i Videreuddannelsesregion Syd. Således forventes det, at PUF-gruppen arrangerer oplæg til næste tema om Færdigheds- og simulationstræning til mødet d. 19. juni 2014.


  Sagsnr. 14/6560
  4. Den brede intern medicin i de intern medicinske hoveduddannelsesforløb
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den nye målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer anføres at:

  • ”Minimum 1 år af hoveduddannelsen i de intern medicinske specialer bør, jævnfør rapporten Speciallægeuddannelsen – status og perspektivering 2012,  foregå ved en afdeling uden for eget speciale. Det er dog vigtigt at fastholde, at de fælles intern medicinske kompetencer også læres, trænes og vedligeholdes under uddannelse i eget speciale.”

  I Sundhedsstyrelsens rapport ”Speciallægeuddannelsen – status og perspektivering anbefaler Sundhedsstyrelsen at:

  • ”den uddannelsessøgende læge i hele hoveduddannelsen opretholder og bruger sine basale kompetencer samtidigt med indføring i de mere specialiserede funktioner indenfor specialet.”

   

  I praksis tolkes disse anbefalinger forskelligt både i de enkelte specialers uddannelsesudvalg og i de tre videreuddannelsesregioner. I nogle sammenhænge lægges der stor vægt på anbefalingerne i andre sammenhænge indgår de slet ikke.

  Med henblik på uddybning/præcisering i notatet ”Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb”, som blev godkendt i foråret 2013, ønskes en drøftelse i Rådet af hvordan anbefalingerne bedst tolkes.

  Der lægges op til, at Rådet evt. kan nedsætte en arbejdsgruppe, som kan udarbejde forslag til hvordan anbefalingerne bedst implementeres i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Rådet diskuterede spørgsmålet om erhvervelse af de brede intern medicinske kompetencer.

  Rådet var af den holdning, at de intern medicinske afdelinger i regionen er så relativt brede afdelinger, at der ikke er problemer med at opnå de intern medicinske kompetencer når opholdene alle steder er kombineret med vagter i FAM eller i medicinsk skadestuefunktion.

  Da de fleste intern medicinske kompetencer kan læres i eget speciale, giver det ikke rigtigt nogen mening, at have en fast regel om, at 12 måneder af de intern medicinske hoveduddannelsesforløb skal tilbringes uden for eget speciale. Det væsentlige er, at det sikres, at kompetencerne kan opnås.

  Rådet fandt det mere relevant, at man i de enkelte specialer selv fastlægger sammensætningen af hoveduddannelserne med øje for, at det er vigtigt, at de færdige intern medicinske speciallæger kan tage sig af andre problemstillinger end dem, der lige tilhører eget speciale

  I et bredt speciale, som Intern medicin: Geriatri er der dog brug for et meget bredt kendskab til alle de intern medicinske specialer, hvilket kan gøre det relevant med tid udenfor eget speciale.

  Med hensyn til vedligeholdelse af de brede intern medicinske kompetencer i femte uddannelsesår, så anser rådet dette for vigtigt, men dog ikke i en grad som kræver vagter i FAM på en anden matrikel, da udbyttet af forholdsvis sjældne vagter i FAM på en anden matrikel ikke står mål med de logistiske udfordringer, der følger med.

  Rådet finder, som anført i Målbeskrivelsen for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer, at de fælles intern medicinske kompetencer også læres, trænes og vedligeholdes under uddannelse i eget speciale.

  Det blev i øvrigt bemærket, at sygehusenhederne er under konstant forandring i disse år og, at der derfor vil være et løbende behov for at tilpasse uddannelserne til den konkrete virkelighed.

  Da der var enighed om ovenstående konklusioner ansås det ikke for nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  5. Speciallægeuddannelse på deltid
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Rådet d. 26. september 2013 blev speciallægeuddannelse på deltid diskuteret.

  Ifølge Sundhedsstyrelsens gældende vejledning om deltidsansættelser i den lægelige videreuddannelse kan deltidsansættelse kun bevilges i forbindelse med:

  • Delvis genoptagelse af arbejdet efter barsel
  • Særlige personlige forhold (helbredsmæssige eller sociale forhold)
  • Hoveduddannelse i kombination med forskning indenfor det sundhedsvidenskabelige område.

  Dog har det i perioden 2011 til 2013, via en forsøgsordning, været muligt at få bevilget deltidsansættelse på baggrund af familiemæssige årsager.

  Sundhedsstyrelsen har d. 12. december 2013 udsendt udkast til ny vejledning om deltidsansættelse i den lægelige videreuddannelse, hvor vilkårene i forsøgsordningen foreslås gjort permanente.

  Den Lægelige Videreuddannelse har udarbejdet et udkast til høringssvar, som har været sendt i høring i Rådet i løbet af januar 2014. På baggrund af både enige og uenige tilbagemeldinger på dette høringssvar er høringssvaret revideret.

  Siden sidste møde i Rådet d. 26. september 2013 har de yngre læger i Region Syddanmark fremsendt en kommentar til spørgsmålet om deltid i speciallægeuddannelsen samt en kommentar til det tidligere udsendte høringssvar. I kommentarerne fremgår det, at yngre læger er positivt indstillet overfor en lempelse af adgangen til deltid i speciallægeuddannelsen. Yngre læger skønner, at ca. 3-5% af hoveduddannelseslægerne ønsker at gennemføre uddannelsen på deltid.

  Rådet skal tage stilling til udkast til ny vejledning og udkast til høringssvar. Rådet har fået forlænget høringsfristen til 27. marts 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Jens Peter Steensen redegjorde for, at udkast til ny vejledning om speciallægeuddannelse på deltid, har været på dagsordenen på møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 12. marts 2014. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse var positivt indstillede overfor udkastet.

  Peder Charles oplyste, at der ikke findes undersøgelser der siger noget om hensigtsmæssigheden i deltid i forbindelse med uddannelsesstillinger. Peder Charles var dog forbeholden overfor deltid i speciallægeuddannelsen.

  Rådet diskuterede for og imod deltid i speciallægeuddannelsen.

  De logistiske udfordringer i forbindelse med deltid i almen praksis, hvor antallet af undersøgelsesrum kan begrænse muligheden for at bevilge deltid, blev nævnt. Dog kan samme begrænsede tilgang til ekstra undersøgelsesrum nogle steder give mulighed for at modtage en uddannelseslæge på deltid, hvis man kun har ledig kapacitet eksempelvis tre dage om ugen

  Rådet besluttede at indsende et kort høringssvar, hvor rådet præciserer, at man finder, at deltid kan bevilges når særlige forhold gør sig gældende og, at deltid er betinget af accept fra alle berørte afdelinger.

  Rådet besluttede, at de første ansøgninger om deltid skal behandles i Rådet, så der bliver mulighed for at foretage en vurdering af ansøgningsbegrundelserne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  6. Status for ønsker/forslag om omlægning af hoveduddannelsen i en række specialer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af diskussion vedr. omlægning af forløb for Intern medicin: Hæmatologi på møde i Rådet d. 26. september 2013 er der, som aftalt, udarbejdet oversigt over de ønsker/planer om omlægning af forløb, der har været diskuteret i de regionale uddannelsesudvalg for specialerne.

  Det skal bemærkes, at de nævnte forslag har været diskuteret i uddannelsesudvalgene, men der er endnu ikke opnået enighed om evt. at fremsætte forslagene til godkendelse på møde i Det Regionale Råd.

  Anæstesiologi: Der er fremsat forslag om, at de nuværende hoveduddannelsesforløb, som er sammensat af ½ år FBE + 2 år HSE + 1½ år FBE erstattes af 3 år HSE + 1 år FBE eller alternativt 2½ år HSE + 1½ år FBE.

  Da der er 12 årlige opslag i Anæstesiologi, resulterer dette i en overførsel af 6-12 årsværk fra de perifere sygehuse til OUH Odense Universitetshospital.

  Arbejdsmedicin: Ny målbeskrivelse betyder, at der skal flyttes 6 måneders klinik fra enten HSE eller FBE til Psykiatri.

  Da der er 2 årlige opslag i Arbejdsmedicin, fjernes i gennemsnit ½ årsværk fra OUH Odense Universitetshospital og ½ årsværk fra FBE, hvorimod Psykiatrien tilføres 1 årsværk.

   

  Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi: Det er fremsat forslag om, at de nuværende hoveduddannelsesforløb, som er sammensat af 2 år FBE + 2 år HSE + 1 år FBE ændres til 2½ år FBE + 2½ år HSE. 

  Da der er 3 årlige opslag i Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi, resulterer dette i en overførsel af 1½ årsværk fra de perifere sygehuse til OUH Odense Universitetshospital.

  Intern medicin: Hæmatologi: Der er, som behandlet på møde i Rådet d. 26. september 2013, fremsat forslag om, at de nuværende hoveduddannelsesforløb, som er sammensat af 2 år FBE + 2 år HSE + 1 år FBE ændres til 2 år FBE + 3 år HSE. 

  Da der er 3 årlige opslag i Intern medicin: Hæmatologi resulterer dette i en overførsel af 3 årsværk fra de perifere sygehuse til OUH Odense Universitetshospital.

  Intern medicin: Kardiologi: Det er fremsat forslag om, at de nuværende hoveduddannelsesforløb, som er sammensat af 2 år FBE + 2 år HSE + 1 år FBE ændres til 3 år FBE + 2

  år HSE.  Da der kun er tale om ændret placering af uddannelsesopholdene medfører forslaget ikke overførsel af årsværk.

  Intern medicin: Reumatologi:

  Alle hoveduddannelsesforløb er sammensat af 2 år FBE + 2 år HSE + 1 år FBE, bortset fra et forløb, der er sammensat af 2,25 år Gråsten + 1,75 år FBE + 1 år HSE. Det er foreslået, at dette sidste forløb skal omlægges, så der er 2 år på HSE, hvilket betyder en overførsel af 1 årsværk fra FBE til OUH Odense Universitetshospital. Herudover tilkommer et ekstra nydimensioneret forløb i Intern medicin: Reumatologi.

  Samlet set betyder disse forslag, hvis de alle blev vedtaget, en tilførsel af 11-17 årsværk til OUH Odense Universitetshospital + et ekstra forløb i Intern medicin: Reumatologi (2 årsværk HSE).

  Det tilsvarende uddannelsesbudget til disse forløb udgør ca. 180.000 kr. pr. årsværk.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Rådet er generelt tilfredse med den nuværende model for sammensætning af hoveduddannelsesforløb.

  Der er ikke i målbeskrivelserne baggrund for, at uddannelsesforløbene skal omlægges til mere tid på højtspecialiseret enhed.

  Rådet fastslog, at der kun kan flyttes mere tid til OUH Odense Universitetshospital, hvis det er konkret og stærkt fagligt begrundet.

  Hvis dette er tilfældet kan specialerne fremsende ansøgning om omlægning af forløb til Rådet.


  Sagsnr. 14/6560
  7. Sammensætning af den interne medicin i hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Kardiologi i Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Rådet d. 14. marts 2013 blev en model for sammensætningen af den fælles intern medicin i de intern medicinske specialers hoveduddannelser i Sygehus Sønderjylland vedtaget. For at sikre, at alle hoveduddannelseslæger stifter tilstrækkeligt kendskab med de øvrige intern medicinske specialer uden for eget speciale i den nye centerstruktur i Sygehus Sønderjylland, blev det besluttet, at der i alle forløb indlægges 6 måneders funktion uden for eget speciale på egen matrikel og 6 måneder udenfor eget speciale på anden matrikel. 

  For specialet Intern medicin: Kardiologi har denne model vist sig problematisk, idet uddannelsesudvalget for Intern medicin: Kardiologi vurderer, at der skal dedikeres 18 måneder af de første to uddannelsesår til erhvervelse af de kardiologiske kompetencer.

  Uddannelsesudvalget for Intern medicin: Kardiologi foreslår derfor, at hoveduddannelseslæger i Intern medicin: Kardiologi i Haderslev (senere Aabenraa) kun skal tilbringe 6 måneder udenfor eget speciale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  I tråd med diskussionen i forbindelse med temadrøftelsen i dagsordenens punkt 4, ønsker rådet at imødekomme ansøgningen om, at hoveduddannelsen i Intern medicin: Kardiologi i Sygehus Sønderjylland kan sammensættes med kun 6 måneder udenfor eget speciale.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  8. Omlægning af hoveduddannelsesforløb i Diagnostisk radiologi i Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den stigende specialisering i Sygehus Lillebælt mellem afdelingerne i Kolding og Vejle indenfor dette speciale har aktualiseret behovet for, at hoveduddannelseslæger med stamafdeling i Vejle har behov for ophold i Kolding med henblik på at opnå specifikke kompetencer og på tilsvarende vis har hoveduddannelseslæger med stamafdeling i Kolding behov for ophold i Vejle.

  I henhold til dimensioneringsplanen har Kolding og Vejle hver især et årligt forløb med start henholdsvis 1. maj og 1. november. Forslaget har således ingen normeringsmæssige konsekvenser for de berørte afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Ansøgningen er godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  9. Omlægning af hoveduddannelsesforløb i Ortopædisk kirurgi i Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som følge af specialeplanen i Region Syddanmark er det planlagt, at behandlingen af det ortopædkirurgiske fagområde traumatologi på Sygehus Lillebælt i stigende omfang samles på Kolding Sygehus. Der vil desuden i 2016 ske en intern rokade, således at fagområdet alloplastik kirurgi i stigende omfang samles på Vejle Sygehus.

  Som konsekvens heraf ønsker de to ortopædkirurgiske afdelinger på Sygehus Lillebælt på hhv. Kolding og Vejle Sygehuse allerede nu at indlede et samarbejde med henblik på at tilbyde den bedst mulige uddannelse i hoveduddannelsen til ortopædkirurgi.

  Samarbejdet betyder, at hoveduddannelseslægerne fremover uanset primære matrikelansættelse i den sidste del af uddannelsen, fase III, har en 3 måneders blok ved alloplastiksektoren på Vejle Sygehus og en 6 måneders blok ved traumesektoren på Kolding Sygehus.

  Da Vejle har 1 årligt forløb og Kolding har 2 forløb vil det skitserede bytte være årsværksneutralt.

  Placeringen af blokkene tager hensyn til nedlukningsperioder (se lægefaglig indstilling)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Ansøgningen er godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  10. Status på arbejdet i den fælles arbejdsgruppe om den lægelige videreuddannelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen blev nedsat af Sundhedsministeren i forbindelse med en forespørgselsdebat om fireårsreglen. I arbejdsgruppen indgår repræsentanter for Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Yngre Læger, Danske Regioner og Videreuddannelsesregionerne

  Arbejdsgruppens opgave har været at beskrive, vurdere og evt. komme med ændrings- eller justeringsforslag til aftalen fra 2007 om omlægning af Speciallægeuddannelsen, herunder fireårsreglen. Der er på baggrund af arbejdsgruppens arbejde udarbejdet en rapport, hvori følgende justeringer er foreslået:

  • Fireårsreglen ændres til en femårsregel
  • Bedre karrierevejledning til de yngre læger
  • Individuelle uddannelsesplaner – alle læger bør sikres individuel uddannelsesplan
  • Lempeligere dispensationspraksis i forhold til femårsreglen
  • Dimensionering af hoveduddannelsesforløb tilpasses løbende i samarbejde med Prognose og Dimensioneringsudvalget
  • Dimensionering af introduktionsstillinger er foreslået hævet

  Den 11. marts 2014 er det offentliggjort, at Sundhedsministeren har besluttet at gennemføre arbejdsgruppens forslag om at ændre fireårsreglen til en femårsregel.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Sekretariatet redegjorde for arbejdsgruppens arbejde.

  Rådet udtrykte tilfredshed med udfaldet af arbejdsgruppens arbejde – herunder specielt indførelsen af en femårsregel.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  11. Godkendelse af udkast til årsberetning for 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sekretariatet har udarbejdet udkast til Årsberetning for 2013. Da der kun er afholdt to møder i Rådet i 2013 er rapporten forholdsvis kortfattet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Udkast til årsberetning blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  12. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorerne
  8. Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Meddelelser fra

  1. OUH Odense Universitetshospital

  Der er udpeget en uddannelseskoordinerende overlæge på OUH Odense Universitets-hospital. Herudover er nogle overlæger ansat på deltid til at gennemgå uddannelsen på hele sygehuset.

  OUH Odense Universitetshospital har ansat Peter Charles som konsulent en dag om ugen i forbindelse med udviklingsprojekter.

  2. Sygehus Lillebælt

  Overvejer om det kunne være relevant med uddannelseskoordinerende overlæger på alle sygehusene.

  3. Sygehus Sønderjylland

  Man arbejder med at tilpasse uddannelsesforløbene til flytningerne i centre.

  4. Sydvestjysk Sygehus

  De almen medicinske uddannelsesforløb er faldet på plads.

  5. Psykiatrien

  Vedr. uddannelsesmæssige udfordringer på afsnittet i Kolding: Der har været afholdt flere møder med repræsentanter fra det almen medicinske uddannelsesudvalg. Man er nået til enighed om, hvordan der skal uddannes speciallæger i almen medicin på afsnittet i Kolding fremover. Man er enige om, at afsnittet i Kolding nu er på rette vej og følger stadig afsnittet tæt.

  6. Praksisafdelingen

  Ikke tilstede.

  7. Praksiskoordinatorerne

  Man arbejder med planlægning af kombinationsstillinger med forskning.

  8. Syddansk Universitet

  Intet


  Sagsnr. 14/6560
  13. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  På møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er færdigheds og simulationstræning blevet diskuteret.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  14. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 26. september 2013. Den Lægelige Videreuddannelse har taget hånd om de rapporterede problemstillinger.

  • Projekt logbog.net

  Ny status for logbog.net-projektet samt tidsplan for den fortsatte implementering.

  • Udkast til ny vejledning for forskningstræning

  Sundhedsstyrelsen har udsendt ny vejledning for forskningstræning. Den Lægelige Videreuddannelse har ikke bemærkninger til vejledningen. Vejledningen indeholder lempelser i forhold til adgang til dispensation for forskningstræning, for læger der kombinerer ph.d.-forløb med hoveduddannelse.

  • Status for godkendte og besatte introduktionsforløb samt opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb pr. 1. oktober 2013.

  Pr. 1. oktober 2013 er 80% af de godkendte introduktionsforløb besat. Der er i hele regionen en tendens til, at afdelingerne har svært ved at besætte introduktionsstillinger for tiden.

  I hele 2013 er 93% af de opslåede hoveduddannelsesforløb blevet besat. Der er således kun 14 ledige forløb i Videreuddannelsesregion Syd. Disse er i følgende specialer: Almen medicin (1), Arbejdsmedicin (2), Børne- og ungdomspsykiatri (4), Intern medicin: reumatologi (1), Klinisk Immunologi (1), Patologisk anatomi og cytologi (1) og Psykiatri (4).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  Der blev ytret ønske om en elektronisk opgørelse over opslåede og besatte introduktionsforløb. Denne er under udarbejdelse i regi af Danske Regioner, men bliver ikke præcis, da en optælling af antal opslåede introduktionsstillinger på lægejob.dk ikke tager højde for genopslag.

  De øvrige meddelelser blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/6560
  15. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med henblik på planlægning af de kommende møder i Rådet ønskes en drøftelse af ønsker til kommende temaer – f.eks:

   

  • Faglige profiler
  • Vejledning
  • Kompetencevurdering
  • Fokuserede ophold
  • Lægelig videreuddannelse i Grønland

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  19. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  28. august 2014 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  11. december 2014 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 20-03-2014

  På næste møde i Rådet d. 19. juni 2014 skal temaet være ”Færdigheds- og simulationstræning”.

  Et andet forslag til tema var: ”Ulighed i sundhedsvæsenet”.


  Siden er sidst opdateret 8-5-2014

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring