Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Den Lægelige VidereuddannelsepilCOVID-19 og dit uddannelsesforløb

COVID-19 og dit uddannelsesforløb

I perioden 10. marts til 30. juni 2020 var alle kurser aflyst, og en del læger var omplaceret fra deres egentlige uddannelsesafdeling efter beslutning fra regionerne og regeringen.

Fra d. 1. juli 2020 er der sket en gradvis normalisering af den lægelige videreuddannelse herunder bl.a. genoptagelsen af kursusaktiviteten.

Danmark oplever nu, at antallet af smittede er stigende. Det har betydet nye restriktioner generelt i samfundet. For øjeblikket er det dog fortsat muligt at fastholde den aktivitet i den lægelige videreuddannelse, som vi har haft siden d. 1. juli 2020.

Dette betyder bl.a., at den obligatoriske kursusaktivitet kan fortsætte. Det gælder både de generelle obligatoriske kurser, forskningstræningskurser og de specialespecirikke kurser.

Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udsendt anbefalinger for kursusafvikling af Sundhedsstyrelsens kurser i den lægelige videreuddannelsen. De tre videreuddannelsesregioner følger disse anbefalinger i forbindelse med planlægning og afholdelse af de generelle obligatoriske kurser.


Teoretiske kurser og lignende

  • Alle generelle obligatoriske kurser i regionen var aflyst fra marts til og med juni måned 2020. Alle har fået tildelt erstatningskursus i efteråret 2020 eller begyndelsen af 2021
  • SOL1, 2 og 3 blev aflyst fra marts til og med juni måned 2020. Alle kursister skulle have fået besked om placering på et nyt kursus senere i 2020 eller i foråret 2021.
  • Alle temadage, informationsmøder, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis var aflyst til og med juni måned 2020. Alle disse aktiviteter er genoptaget fra d. 1. juli 2020 og vil i de fleste tilfælde forsøgt blive omlagt til videoløsninger.
  • Forskningstræningskurser blev aflyst til og med juni 2020. Berørte kursister er kontaktet direkte og sikret erstatningskurser.
  • Alle specialespecifikke kurser blev aflys til og med juni måned 2020. Du skulle have fået besked om erstatningskursus via din hovedkursusleder.
  • Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin, skal du fortsat møde til planlagte tjenester i lægevagten. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse lægevagten om det af hensyn til planlægning af kørevagter.


Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus eller anden kursusaktivitet pga. COVID-19 står i informationen nedenfor.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver.
Du kan læse mere her: Sundhedsstyrelsen      Danske Regioner.

Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil Videreuddannelsessekretariatet søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger, således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan fortsat ikke garantere, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogle uddannelseslæger.
 

KBU-læge

Der er tre kursusrækker: Akut behandling, Læringskursus og Kommunikationskursus.

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i dit KBU-forløb, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet KBU. Du skulle allerede nu have fået besked om tidspunktet for erstatningskursus. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3.

Vi giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Hvis Akutkurset aflyses pga. COVID-19, skal din afdeling sikre, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage dine opgaver, herunder evt. håndtering af akutte patienter.

Introduktionslæge

Hvis du ikke har gennemført kurset Vejlederkursus/Vejledning i klinikken/Klinisk vejledning pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres så hurtigt, det er muligt

Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

Du kan altså søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt Vejlederkursus, hvis dit kursus er blevet aflyst af COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.
 

Hoveduddannelseslæge

De tre generelle kurser SOL1, SOL2 og SOL3
Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Du skulle allerede have modtaget besked om tidspunkt for erstatningskursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3.
Videreuddannelsessekretariatet vil sørge for, at Sundhedsstyrelsen får besked om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Specialespecifikke kurser:

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller evt. et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatnings- eller et tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hovedkursuslederen eller delkursuslederen, om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er hoved- eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og evt. erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen.

Videreuddannelsessekretariatet forventer, at du får yderligere information fra din hovedkursusleder. Hvis dette ikke sker, har du selv ansvaret for at kontakte hovedkursuslederen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Specialespecifikke kurser.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.

Læger ansat i almen praksis eller i hoveduddannelse i Almen medicin

Aflyste temadage, returdage og supervisionsgrupper erstattes ikke.

Autorisation til selvstændigt virke

Denne autorisation søges gennem www.logbog.net. Det er et krav, at såvel kompetencer, læringsmål, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.

Videreuddannelsessekretariatet godkender det aflyste kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives i den afsluttende måned af det enkelte KBU-forløb, når det er helt sikkert, at kurser ikke kan gennemføres inden afslutning af KBU. Du kan altså uændret søge om ret til selvstændigt virke.

Bemærk, at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3. Du skulle allerede nu have fået besked om tidspunkt for erstatningskursus.

Speciallægeautorisation

Denne autorisation søges af de fleste gennem www.logbog.net.

Alle kompetencer, de generelle kurser og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt, før dokumentationen indsendes. Du kan søge om speciallægeanerkendelse op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid kan eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen, så speciallægeautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes.

Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da dokumentationen så ikke kan indsendes.

Videreuddannelsessekretariatet godkender midlertidigt de(t) aflyste kurser/kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives tidligst ½ år før dit hoveduddannelsesforløb afsluttes, når det er helt sikkert, at kurser ikke kan gennemføres inden afslutning af hoveduddannelsen.

Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32 stk.3.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der som udgangspunkt ikke gives forhåndsgodkendelse af de specialespecifikke kurser på samme måde som for SOL1, 2 og 3. Hvis et eller flere specialespecifikke kurser ikke kan gennemføres under uddannelsen som følge af COVID-19, skal du selv kontakte hovedkursuslederen med henblik på en vurdering af, hvorvidt det er muligt at opnå de krævede kompetencer, enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er fortsat hovedkursuslederen, der skal attestere for kurset i logbogen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan altså uændret søge om speciallægeautorisation under forudsætning af, at du alene mangler 'Attestation for tid' for den afsluttende ansættelse.

Du kan få mere generel information på disse to link:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Information fra Yngre Læger


Siden er sidst opdateret 13-1-2021
Sundhedsuddannelser