Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilCOVID-19 og dit uddannelsesforløb

COVID-19 og dit uddannelsesforløb

Regionerne har d. 9. marts 2020  besluttet, at al regional kursus- og uddannelsesaktivitet, som regionerne afvikler, aflyses med virkning fra d. 10. marts 2020 og resten af marts måned. Efterfølgende er det besluttet også at aflyse kurserne i april og maj måned. Dette sker, for at medvirke til størst mulig begrænsning af smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale.

Regeringen har derudover siden d. 11. marts 2020 iværksat en række yderligere initiativer med henblik på at begrænse smittespredningen af COVID-19.


Alle disse tiltag har betydning for dig som uddannelseslæge og rejser mange spørgsmål. Vi forsøger at svare på en del af spørgsmålene her og vil løbende opdatere informationerne.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver.
Du kan læse mere her: Sundhedsstyrelsen      Danske Regioner.

 

Teoretiske kurser og lignende

·         Alle obligatoriske generelle kurser i regionen aflyses til og med maj måned 2020. Der forventes oprettet erstatningskurser i efteråret 2020.

·         SOL2 afholdt af Sundhedsstyrelsen er aflyst i april og maj måned 2020. Alle kursister vil blive placeret på et nyt kursus senere i 2020 eller i foråret 2021.

·         Alle temadage, informationsmøder, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis aflyses i marts, april og maj måned 2020

·         Forskningstræningskurser i Almen medicin: Information om status udsendes pr. mail.

·         Alle specialespecifikke kurser aflyses i marts, april og maj måned 2020. Du vil få nærmere besked om erstatningskursus via din hovedkursusleder.

·         Du skal møde på din normale arbejdsplads, de dage du skulle have deltaget i ovenstående aktiviteter, hvis din afdelingsledelse/tutorlæge ikke har givet dig anden besked

·         Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin, skal du fortsat møde til planlagte tjenester i lægevagten. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse lægevagten om det af hensyn til planlægning af kørevagter.

Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus pga. COVID-19 står i informationen nedenfor.

Fokuserede ophold vil som hovedregel blive udskudt til situationen er normaliseret.

Indtil du får anden besked fra Videreuddannelsessekretariatet, skal du følge din gældende ansættelses- og uddannelsesaftale.

Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil Videreuddannelsessekretariatet - når nuværende situation er normaliseret - søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger, således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan på nuværende tidspunkt ikke love, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogle uddannelseslæger.
 

KBU-læge
Der er tre kursusrækker: Akut behandling, Læringskursus og Kommunikationskursus.

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i dit KBU-forløb, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet KBU. Vi giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Hvis Akutkurset aflyses pga. COVIC-19, skal din afdeling sikre, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage dine opgaver, herunder evt. håndtering af akutte patienter.
 

Introduktionslæge
Hvis du ikke kan gennmføre kurset Vejlederkursus/Vejledning i klinikken/Klinisk vejledning pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres
så hurtigt, det er muligt.

Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

Du kan altså søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt Vejlederkursus, hvis dit kursus er blevet aflyst af COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.
 

Hoveduddannelseslæge
De tre generelle kurser SOL1, SOL2 og SOL3:
Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen,
skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse. Videreuddannelsessekretariatet vil sørge for, Sundhedsstyrelsen får besked om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Specialespecifikke kurser:
Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller evt. et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatnings- eller et tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hovedkursuslederen eller delkursuslederen, om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er hoved- eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og evt. erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen.

Videreuddannelsessekretariatet forventer, at du får yderligere information fra din hovedkursusleder.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.

 

Autorisation til selvstændigt virke

Denne autorisation søges gennem www.logbog.net  Det er et krav, at såvel kompetencer, læringsmål, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.

Videreuddannelsessekretariatet godkender midlertidigt det aflyste kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Hvis du alene mangler et kursus, vil Sundhedsstyrelsen dispensere midlertidigt, så du kan opnå autorisation. Du skal dog efterfølgende gennemføre kurset, for at opnå permanent autorisation til selvstændigt virke.

Speciallægeautorisation

Denne autorisation søges af rigtig mange gennem www.logbog.net  Alle kompetencer, de generelle kurser og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid kan eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen, så speciallægeautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes.

Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da ansøgningen så ikke kan indsendes.

Videreuddannelsessekretariatet og evt. hovedkursuslederen godkender midlertidigt de(t) aflyste kursus / kurser i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19.
Hvis du alene mangler et kursus, vil Sundhedsstyrelsen dispensere midlertidigt, så du kan opnå autorisation. Du skal dog efterfølgende gennemføre kurset / kurserne for at opnå permanent autorisation som speciallæge.

 

Du kan få mere generel information på nedenstående to link

Information fra Sundhedsstyrelsen  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Information fra Yngre Læger   https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads


Siden er sidst opdateret 30-3-2020