Dette er tekstversionen af COVID-19 og dit uddannelsesforløb
Klik her for at komme til den grafiske version af COVID-19 og dit uddannelsesforløb

Om sitet - Læs op - Sitemap


COVID-19 og dit uddannelsesforløb

COVID-19 er nu så meget under kontrol i Danmark, at også den lægelige videreuddannelse kan begynde at blive normaliseret igen. Normaliseringen vil ske gradvist. Bl.a. vil kursusaktivitet i den lægelige videreuddannelse kunne genoptages fra og med 1. juli 2020. Du vil under de enkelte punkter nedenfor, kunne se den konkrete betydning af normaliseringen.

Der har siden d. 10. marts efter beslutning af regionerne og regeringen været aflyst kurser og anden uddannelsesaktivitet, ligesom en del læger har været tilbageholdt eller omplaceret, alt sammen med den hensigt at begrænse smittespredningen af COVID-19.


Alle disse tiltag har betydning for dig som uddannelseslæge og rejser mange spørgsmål. Vi forsøger at svare på en del af spørgsmålene her og vil ved behov opdatere informationerne.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver.
Du kan læse mere her: Sundhedsstyrelsen      Danske Regioner.

Teoretiske kurser og lignende

Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus eller anden kursusaktivitet pga. COVID-19 står i informationen nedenfor.

Fokuserede ophold vil som hovedregel blive udskudt til situationen er normaliseret.

Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil Videreuddannelsessekretariatet søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger, således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan fortsat ikke garantere, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogle uddannelseslæger.
 

KBU-læge

Der er tre kursusrækker: Akut behandling, Læringskursus og Kommunikationskursus.

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i dit KBU-forløb, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet KBU. Du skulle allerede nu have fået besked om tidspunktet for erstatningskursus. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3.

Vi giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Hvis Akutkurset aflyses pga. COVID-19, skal din afdeling sikre, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage dine opgaver, herunder evt. håndtering af akutte patienter.

Afkortet ophold i almen praksis

Hvis din afsluttende ansættelse i almen praksis er afkortet med maksimalt 3 måneder, fordi du har deltaget i COVID-19-beredskabet, kan du fortsat søge om en 6 måneders introduktionsuddannelse i almen medicin. Forudsætningen for at få godkendt et afkortet KBU-ophold i almen praksis er, at alle målbeskrevne kompetencer er opnået, ellers forlænges KBU-forløbet efter gældende regler.
 

Introduktionslæge

Hvis du ikke kan gennmføre kurset Vejlederkursus/Vejledning i klinikken/Klinisk vejledning pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres så hurtigt, det er muligt

Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

Du kan altså søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt Vejlederkursus, hvis dit kursus er blevet aflyst af COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.
 

Hoveduddannelseslæge

De tre generelle kurser SOL1, SOL2 og SOL3:
Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Du skulle allerede have modtaget besked om tidspunkt for erstatningskursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse. Videreuddannelsessekretariatet vil sørge for, Sundhedsstyrelsen får besked om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Specialespecifikke kurser:

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller evt. et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatnings- eller et tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hovedkursuslederen eller delkursuslederen, om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er hoved- eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og evt. erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen.

Videreuddannelsessekretariatet forventer, at du får yderligere information fra din hovedkursusleder. Hvis dette ikke sker, har du selv ansvaret for at kontakte hovedkursuslederen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Specialespecifikke kurser.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.

Læger ansat i almen praksis eller i hoveduddannelse i Almen medicin

Aflyste temadage, returdage og supervisionsgrupper erstattes ikke.

Autorisation til selvstændigt virke

Denne autorisation søges gennem www.logbog.net. Det er et krav, at såvel kompetencer, læringsmål, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.

Videreuddannelsessekretariatet godkender det aflyste kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives i den afsluttende måned af det enkelte KBU-forløb, når det er helt sikkert, at kurser ikke kan gennemføres inden afslutning af KBU. Du kan altså uændret søge om ret til selvstændigt virke.

Bemærk, at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Du skulle allerede nu have fået besked om tidspunkt for erstatningskursus.

Speciallægeautorisatino

Denne autorisation søges af rigtig mange gennem www.logbog.net.

Alle kompetencer, de generelle kurser og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid kan eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen, så speciallægeautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes.

Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da ansøgningen så ikke kan indsendes.

Videreuddannelsessekretariatet godkender midlertidigt de(t) aflyste kurser/kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives tidligst ½ år før dit hoveduddannelsesforløb afsluttes, når det er helt sikkert, at kurser ikke kan gennemføres inden afslutning af hoveduddannelsen. Du har således mulighed for at indsende ansøgning om speciallægeanerkendelse op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes.

Du kan altså uændret søge om speciallægeautorisation.

Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende.

Du kan få mere generel information på nedenstående to link

Information fra Sundhedsstyrelsen 

Information fra Yngre Læger

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk